Page 111

Naloge

Re{ujemo probleme

Pri nalogah si pomagaj z modelom ure. 1

2

Koliko ur je 60 minut hoje, 240 minut branja knjige ali 360 minut letenja z letalom?

a) Koliko minut ve~ kot 2 uri je 160 minut? b) Koliko minut ve~ kot 3 ure je 222 minut? c) Koliko minut manj kot 1 ura je 50 minut? ~) Koliko minut manj kot 2 uri je 100 minut?

3

Mama pe~e kola~ 1 uro in 15 minut. Koliko minut je to?

4

Klemen potuje z vlakom v Maribor 3 h 45 min. Koliko minut potuje?

5

Teta Magda dose`e vrh Smaragdne gore v 2 urah in pol.

Koliko minut je a) 240 s b) 3 h c) 540 s ~) 360 s

7

Koliko sekund je 5 minut kolesarjenja? Koliko sekund je 2 minuti umivanja zob?

9

Tiskalnik natisne vsako ~rko ali znak v 2 s. Koliko minut in sekund bi tiskal tole poved: Ska~em po eni nogi, li`em liziko in se veselim, ker imam dobre prijatelje.

2

Kako bi izra~unal, koliko sekund je 1 ura in 6 minut? Opi{i postopek svojemu sosedu.

3

Kaj je ve~? a) 1 min 30 s ali 100 s b) 300 min ali 5 ur c) 35 min ali pol ure ~) 3 h 45 min ali 255 min

4

Tina pomaga pripravljati {olsko proslavo. Na zadnji vaji meri ~as, ki je potreben za vsako to~ko sporeda.

Koliko minut potrebuje, da dose`e vrh gore?

6

8

1

Koliko minut in sekund je a) 167 s b) 450 s ~) 98 s d) 350 s

Potrebno je pol minute, da nastopajo~i zapusti oder, in pol minute, da nastopajo~i pride na oder. Koliko minut ve~ kot 1 {olsko uro bo trajala proslava?

c) 67  s e) 420 s

Jure bo praznoval rojstni dan 17. maja. 3 tedne prej `eli poslati vabila. Na kateri dan mora oddati vabila na po{ti?

5

Matematika_UC4_Ponatis.indb 109

Pipi ima ob petkih 4 {olske ure pouka. Med urami je 5 minut odmora, le odmor za malico po 2. uri traja 20 minut. Koliko minut pouka ima Pipi? Koliko ~asa je Pipi v petek v {oli, ~e gre domov takoj po koncu zadnje ure? (sto devet)

109

19.6.2009 12:35:26

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement