Page 83

Kako ra~unamo s kalkulatorjem? Dobro si oglej vse tipke in jih preizkusi. Preizkusi kaj pomenijo: × /−

.

+

Kadar uporabljamo kalkulator, moramo biti pazljivi pri vnosu {tevil, ra~unskih operacij in oklepajev, da bo rezultat, ki ga izpi{e kalkulator, res rezultat na{ega ra~una. Izra~unajmo s kalkulatorjem 8 + 7 · 5 = Vtipkamo 7, nato znak za mno`enje · in 5. Temu bomo pri{teli 8. Ko pritisnemo +, se nam izpi{e na zaslonu rezultat prej{njega mno`enja, to je 35. Vtipkamo 8 in znak = . Na zaslonu se izpi{e rezultat: 43. Poskusi sam vnesti vsa {tevila in znake, da izra~una{ 12 + 10 · 9 = Kak{en je rezultat in zakaj je tak? Oklepaji ^e ima ra~un oklepaje, ga lahko vpisujemo v tak{nem redu, kot je napisan. Poskusimo.

@epna ra~unala ali kalkulatorji nam omogo~ajo veliko zapletenih ra~unov opraviti na hiter in enostaven na~in. Brez kalkulatorja si je danes nemogo~e predstavljati u~enje matematike in tudi drugih naravoslovnih znanosti.

Vedno, kadar ra~unamo s kalkulatorjem, najprej dolo~imo vrstni red operacij. V na{em primeru najprej mno`imo in nato se{tevamo. V tem vrstnem redu tudi vna{amo vrednosti v kalkulator. Pomembno: Pri vna{anju oklepajev ne smemo pozabiti na zaklepaj.

Po vrsti vna{amo znake: 8 + ( 7 · 5 ) = Kak{en je rezultat? Poskusi vpisati znake: ( 8 + 7 ) · 5 =

Opozorilo: Vsi kalkulatorji ne delujejo enako. Potrebno je preveriti, ali tvoj kalkulator ra~una v tak{nem vrstnem redu, kot je opisan tu. S so{olcem preverita svoj kalkulator na nekaj ra~unih in primerjajta rezultate.

Kak{en je rezultat? Kaj misli{, kateri ra~un je kalkulator opravil, da je vrnil tak rezultat? Ra~un: Izra~unaj {e: 8 + 6 : 2 + ( 2 · 3 ) =

(enainosemdeset)

DZ-01-Stevila.indd

81

18.6.2004, 15:07

81

[TEVILA

@epno ra~unalo ali kalkulator

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement