Page 81

186

[TEVILA

Zaporedja - nadaljevanje V {tevilskem zaporedju {tevila nara{~ajo za 5. Prvi ~len je 3. Zapi{i prvih deset ~lenov zaporedja. Zaporedje: Zaporedje se za~ne z 2, naslednji ~len zaporedja pa je ve~ji za 3. Zapi{i prvih deset ~lenov zaporedja. Zaporedje: Opazuj zapisani zaporedji. V obeh se pojavijo ista {tevila. Katera?

Razlo`i, zakaj se ta {tevila pojavijo v obeh zaporedjih, in zapi{i {e nekaj skupnih ~lenov.

Drugi zapisi {tevil 187

Pomagaj si s tabelo razli~nih zapisov {tevil iz u~benika in razberi, katero {tevilo je zapisano spodaj. II XX

HXX= I=

Kako bi zapisal naslednja {tevila s starogr{ko pisavo? 969 =

1999 =

1352 =

3066 =

Prvi zapis {tevil v Gr~iji je bil zapis atika. Imenuje se po pokrajini v bli`ini Aten. Zapis se je ohranil na ko{~kih keramike. [tevila so zapisali tako od leve proti desni kot tudi od desne proti levi. [tevilo je bilo lahko zapisano v ve~ vrsticah.

(devetinsedemdeset)

DZ-01-Stevila.indd

79

18.6.2004, 15:07

79

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement