Page 79

179

[TEVILA

Re{ujemo neena~be - nadaljevanje Neja je re{evala doma~o nalogo. Zdi se ji, da vsega ni prav re{ila. Pomagaj Neji in popravi re{itve neena~b, ~e niso pravilne. Nejina re{itev: 8 + x > 34

x > 30

5 ¡ x < 25

x >5

65 â&#x20AC;&#x201C; x

x <5

60

Poprava:

180

Katera {tevila lahko pomno`imo s 7, da je zmno`ek manj{i od 125? Zapi{i neena~bo in jo re{i.

181

Zapi{i dve neena~bi, ki imata za re{itev {tevila, manj{a od 5.

Re{itev na {tevilski premici:

Neena~ba 1:

Neena~ba 2:

182

Zapi{i neena~bo, v kateri bodo nastopala vsaj tri {tevila in bo imela za re{itev {tevila, ve~ja ali enaka 3.

(sedeminsedemdeset)

DZ-01-Stevila.indd

77

18.6.2004, 15:07

77

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement