Page 75

168

[TEVILA

Sklepamo o padajo~ih koli~inah - nadaljevanje ^e Martin vsak mesec prihrani 3000 SIT, si bo po 1 letu lahko kupil kolo. ^e se Martin potrudi, lahko na mesec prihrani 4000 SIT. Koliko ~asa mora var~evati v tem primeru? Ali var~uje ve~ ali manj ~asa? Ra~un: Odgovor:

Re{ujemo ena~be 169

Re{i ena~be. Zapi{i pot do re{itve in napravi preizkus. x + 15 = 65

65 – x = 15

15 + x = 65

Preizkus:

Preizkus:

Preizkus:

105 + x = 346

23 – x = 23

x + 67 = 134

Preizkus:

Preizkus:

Preizkus:

365 – x = 198

x – 8 = 45

89 + x = 156

Preizkus:

Preizkus:

Preizkus:

Re{itev ena~be lahko izra~una{ z nasprotno operacijo.

Re{itev ena~be lahko izra~una{ tako, da pri{teje{ ali od{teje{ obema stranema ena~be tako {tevilo, da ostane x sam.

(triinsedemdeset)

DZ-01-Stevila.indd

73

18.6.2004, 15:07

73

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement