Page 73

163

Marko in Tina sta se igrala menjalnico. Imela sta rde~e in modre `etone . Dolo~ila sta, da za 5 rde~ih `etonov lahko dobi{ 3 modre `etone.

[TEVILA

Sklepamo o nara{~ajo~ih koli~inah - nadaljevanje =

Marko je l37 rde~ih `etonov `elel zamenjati v modre. Koliko modrih `etonov bo dobil in koliko rde~ih mu bo {e ostalo? Ra~un: Odgovor: Tina pa je `elela dobiti 12 modrih `etonov. Koliko rde~ih `etonov je morala zamenjati? Sklep:

Ra~un:

Odgovor: Kdo ima ve~jo vrednost `etonov: Marko, ki ima 65 rde~ih `etonov in 12 modrih, ali Tina, ki ima 50 rde~ih in 21 modrih `etonov?

Prera~unaj v isto barvo `etonov.

Ra~un: Odgovor: 164

Jan te~e dvakrat hitreje kot hodi. Koliko kilometrov in koliko metrov bi pretekel v 30 minutah, ~e v 2 minutah prehodi 210 m? Sklep:

Ra~un:

Odgovor: (enainsedemdeset)

DZ-01-Stevila.indd

71

18.6.2004, 15:07

71

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement