Page 67

146

[TEVILA

Delimo z ostankom [tevilom 16, 23, 35, 43, 55 in 73 poi{~i ostanke pri deljenju z vsemi lihimi {tevili, manj{imi od 10. Rezultate predstavi v tabeli. V pomo~ so {tiri {tevila `e vpisana. 1 16 23

9

liha {tevila

7

ostanki pri deljenju

0

Ra~uni:

35 43 55 73

147

148

^ez koliko tednov in koliko dni bo ladja priplula v pristani{~e, ~e mora pluti: 45 dni =

tednov

dni

67 dni =

tednov

dni

72 dni =

tednov

dni

Ra~uni:

Danes je ~etrtek. Kateri dan v tednu bo ~ez 125 dni?

Pomisli, da je vsak 7. dan ~etrtek.

Ra~un:

Odgovor: (petin{estdeset)

DZ-01-Stevila.indd

65

18.6.2004, 15:07

65

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement