Page 54

[TEVILA

Mno`imo na pamet – nadaljevanje 107

V trgovini so imeli ugodno prodajo papirnatih brisa~. Paket dveh zvitkov brisa~ je stal 129 SIT, paket {tirih zvitkov brisa~ pa 269 SIT. Teta Magda je `elela kupiti {est zvitkov papirnatih brisa~. Kak{ne pakete naj kupi, da bo pla~ala najmanj? Najprej oceni in nato {e izra~unaj. Ocena:

Ra~un:

Za koliko se ocena razlikuje od prave vrednosti? 108

V razredu je 10 de~kov in 9 deklic. U~enci morajo izbrati za predstavnika razreda de~ka in deklico. Na koliko na~inov lahko izberejo par? Ra~un:

Odgovor: 109

[tevila, ki se od leve proti desni berejo enako kot od desne proti levi, imenujemo {tevilski palindromi. Napi{i najve~jega in najmanj{ega med njimi. Kolikokrat je najve~ji polidrom ve~ji od najmanj{ega? Odgovor:

110

Zmno`ek dveh {tevil je 48, njuna vsota pa je 16. Poi{~i ti dve {tevili. Ra~uni: Odgovor:

52

DZ-01-Stevila.indd

(dvainpetdeset)

52

18.6.2004, 15:07

12321 je {tevilski palindrom.

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e