Page 52

[TEVILA

Vrstni red ra~unskih operacij in oklepaji – nadaljevanje 102

Izra~unaj ~im spretneje in pri tem upo{tevaj lastnosti ra~unskih operacij. (637 + 234) – 234 =

V ra~unih zapisuj oklepaje, da z njimi ozna~i{, kar ra~una{ najprej.

212 + (345 – 212) = (44 · 2) : 2 = (345 + 256) · 0 + 124 = 28 + (72 : 9) · 9 = 103

Izra~unaj zmno`ke. 72 · 9 =

49 · 5 =

= (70 + 2) · 9 = = 70 · 9 + 2 · 9 =

63 · 7 =

= 630 + 18 = 648

95 · 8 =

Pomagaj si tako, da uporabi{ pravilo o razcepitvi.

3 · 48 = 6 · 54 = 4 · 120 = 104

Preveri rezultate in popravi napa~no izra~unane ra~une. (5 + 3) · 8 – 4 : 2 = 30 4 + 2 · (6 – 5) + 10 = 16 60 – 30 : 6 + 25 : 5 = 40 (32 : 8 – 4) · 8 + 21 : 7 = 3 18 + 36 : 9 + 24 : 6 = 5

50

DZ-01-Stevila.indd

(petdeset)

50

18.6.2004, 15:07

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement