Page 46

[TEVILA

Skupni ve~kratniki – nadaljevanje 85

Zapisani so rezultati mno`enja. Katerim ra~unom bi lahko pripadali? Zapi{i vse mo`nosti. Primer: 32 = 1 · 32 = 2 · 16 = 4 · 8 = 8 · 4 = 16 · 2 = 32 · 1 18 = 42 = 56 = 24 = 36 =

86

Tine se igra s svojimi avtomobil~ki. Ima jih 36. Na koliko razli~nih na~inov jih lahko razporedi v vrste tako, da bo v vsaki vrsti enako {tevilo avtomobil~kov? Zapi{i vse mo`ne re{itve tako, da napi{e{ zmno`ke med {tevilom vrst in {tevilom avtomobil~kov v vsaki vrsti. Ra~uni:

Odgovor: 87

Na vsaki deveti strani v knjigi je omenjen nogomet in na vsaki sedmi strani nastopa Martin. Na katerih straneh sta skupaj omenjena Martin in nogomet, ~e ima knjiga 360 strani? Ra~uni:

Odgovor: 44

DZ-01-Stevila.indd

({tiriin{tirideset)

44

18.6.2004, 15:07

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement