Page 41

76

[TEVILA

Zaokro`amo in ocenjujemo – nadaljevanje V trgovini s ~evlji je dru`ina kupila dva para ~evljev. Cena prvega je bila 4990 SIT, drugega pa 4090 SIT. Oceni, koliko so pla~ali

Na katero deseti{ko mesto si zaokro`il vsako ceno ~evljev?

1. par ~evljev: 2. par ~evljev: Skupaj: Izra~unaj natan~no vrednost, ki jo je dru`ina pla~ala. Za koliko se ocena razlikuje od prave vrednosti? Ali misli{, da je to: velika razlika

Ra~un:

majhna razlika?

Odgovor: 77

Zapi{i in izra~unaj ra~une tako, da se{tevance zaokro`i{ najprej na desetice in potem {e na stotice. Na desetice:

Na stotice:

325 + 478 = 769 – 321 = 402 + 376 = 803 – 312 = Izra~unaj {e prave vrednosti.

3 2 5 + 4 7 8

7 6 9 – 3 2 1

4 0 2 + 3 7 6

8 0 3 – 3 1 2

(devetintrideset)

DZ-01-Stevila.indd

39

18.6.2004, 15:07

39

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement