Page 38

[TEVILA

Od{tevamo pisno – nadaljevanje 67

Kilometrski {tevec v o~etovem avtomobilu je na za~etku meseca kazal 1456 km. Ob koncu meseca je bilo {tevilo kilometrov 1983. Koliko kilometrov je o~etov avto prevozil v tem mesecu? Koliko kilometrov pa prevozi tvoja dru`ina v enem mesecu?

Ra~un:

Odgovor: 68

^e vsako od {tevil 457, 203 in 171 zmanj{a{ za 18, za koliko se spremeni njihova vsota? Ra~uni:

Odgovor: Koliko ra~unskih operacij si naredil? Ali lahko samo s se{tevanjem ugotovi{ razliko med vsotama? ^e si odgovoril z da, zapi{i ra~un: 69

Mala Suzi je Simonu poradirala nekaj {tevk v ra~unih. Zapi{i jih in naredi preizkus.

3 2 – 1 1 2 1 0

36

DZ-01-Stevila.indd

5 6 4 5 – 1 9

6 7 3 – 2 5 1 4

2 5 – 6 1 2 9 4

({estintrideset)

36

18.6.2004, 15:07

Kako najhitreje izra~una{?

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement