Page 33

52

[TEVILA

Lastnosti od{tevanja – nadaljevanje Izra~unaj ra~une tako, da bo{ imel z ra~unanjem ~im manj dela. 34 + 53 – 23 – 33 + 16 – 14 = 67 – 35 + 13 – 25 + 39 – 15 + 21 = 100 – 23 – 45 + 20 – 17 – 15 = 28 + 45 – 17 + 12 – 33 – 15 = 53

Izra~unaj pare ra~unov. Primerjaj izra~unani razliki.

87 – 45 =

(87 + 5) – (45 + 5) =

123 – 78 =

(123 – 2) – (78 – 2) =

Od{tevanje deseti~nega {tevila je la`je.

Kaj si ugotovil o rezultatih?

Izra~unaj {e naslednje razlike. 134 – 67 =

Spet uporabi svojo ugotovitev!

198 – 121 = 147 – 53 = 278 – 52 = 589 – 134 = 376 – 54 =

(enaintrideset)

DZ-01-Stevila.indd

31

18.6.2004, 15:06

31

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement