Page 21

23

[TEVILA

Predhodnik, naslednik ter soda in liha {tevila – nadaljevanje Tri koko{i so skupaj znesle 20 jajc. Vsaka od koko{i je znesla sodo {tevilo jajc. Koliko jajc je znesla vsaka koko{? Poi{~i vse mo`ne re{itve. Ra~uni:

Odgovor:

Se{tevamo in od{tevamo do 100 24

25

67 + 32 =

67 + 23 – 65 =

23 + 68 =

89 – 45 – 32 =

55 + 34 =

45 + 56 – 23 =

78 – 45 =

45 + 49 + 28 =

57 – 45 =

78 – 33 + 44 =

Izra~unaj moje ra~une.

Mestni avtobus ima 42 sede`ev in 115 stoji{~. Danes je bila na avtobusu velika gne~a. V avtobusu se je hkrati `e peljalo 149 potnikov. Koliko potnikov bi {e lahko vstopilo na avtobus? Ra~un:

Odgovor:

(devetnajst)

DZ-01-Stevila.indd

19

18.6.2004, 15:06

19

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement