Page 150

Kazalo Doma~e naloge Seznam poglavij v u~beniku

3 10

[tevila [tevila in ra~unske operacije [tevila od tiso~ Naravna {tevila Predhodnik, naslednik ter soda in liha ... Se{tevamo in od{tevamo do 100 Se{tevamo brez prehoda Od{tevamo brez prehoda Se{tevamo na pamet s prehodom Lastnosti se{tevanja Od{tevamo na pamet s prehodom Lastnosti od{tevanja [tevila do deset tiso~ in ve~ Se{tevamo pisno Od{tevamo pisno [e o pisnem od{tevanju Zaokro`amo in ocenjujemo Ponovimo po{tevanko Skupni ve~kratniki Lastnosti mno`enja Vrstni red ra~unskih operacij

12 13 15 16 19 21 22 24 26 27 29 32 34 35 37 38 41 42 45 46

Merjenje Dol`ina, vi{ina in {irina Pretvarjamo enote za dol`ino Ra~unamo z dol`inami Gram, dekagram, kilogram in tona Pretvarjamo tone, kilograme, deka... Ra~unamo s te`o Deciliter, liter in hektoliter Pretvarjamo votle mere 148

DZ-06-ZakljucniDel.indd

82 84 87 90 93 95 97 101

Vrstni red ra~unskih operacij in oklepaji Mno`imo na pamet Pisno mno`imo Pisno mno`imo ve~mestna {tevila Delimo Lastnosti deljenja Pisno delimo Re{ujemo besedilne naloge Delimo z ostankom Pisno delimo z ostankom ^rke nadome{~ajo {tevila Sklepamo o nara{~ajo~ih koli~inah Sklepamo o padajo~ih koli~inah Re{ujemo ena~be [e o re{evanju ena~b Re{ujemo neena~be Zaporedja Drugi zapisi {tevil @epno ra~unalo ali kalkulator

Ra~unamo z votlimi merami ^as – gledamo na uro Pretvarjamo ~asovne enote Ra~unamo s ~asom

(sto osemin{tirideset)

148

18.6.2004, 15:09

48 51 53 54 55 57 60 63 65 67 69 70 72 73 75 76 78 79 81

102 104 107 108

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement