Page 126

To~ke in polo`aj v mre`i - nadaljevanje 35

Nikolaj in Jakob sta dobila napotke, kako naj se premikata po mre`i. V vsakem koraku se lahko premakneta za predpisano {tevilo enot v predpisano smer. Pot sta za~ela v to~ki S. V mre`i ozna~i njuni poti. Nikolaj Jakob [tevilo [tevilo Premik Smer Smer enot enot 1 2 e Z 5 e J 2 3 e S 7 e V 3 5 e V 3 e S 4 6 e J 11 e Z 5 1 e Z 10 e S 6 10 e S 10 e V 7 3 e V 13 e J 8 2 e S 5 e Z

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9

GEOMETRIJA

8

S

7 6 5 4 3 2 1 A B C D E

F G H

I

J

K

L M N

Ali sta se njuni poti tudi kon~ali v isti to~ki? Koliko dolgi poti sta opravila?

Jakob:

e

Nikolaj:

e

V katerih to~kah sta se njuni poti sre~ali? Najmanj koliko premikov v mre`i naredita Nikolaj in Jakob, da prideta iz svoje kon~ne to~ke v Nikolaj: za~etno to~ko S? Jakob: Na mre`i ozna~i to~ko T (M,19). Najmanj koliko premikov je potrebnih iz to~ke S do to~ke T?

Kaj sklepa{ iz zapisanih odgovorov?

124

DZ-03-Geometrija.indd

(sto {tiriindvajset)

124

18.6.2004, 15:08

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement