Page 12

Seznam poglavij v u~beniku Ko za~nete obravnavati katero od poglavij v u~beniku, ozna~i s kljukico prvi kvadratek pred tem poglavjem. Ko ste v {oli obravnavanje poglavja kon~ali, ozna~i pred tem poglavjem {e drugi kvadratek. Tako lahko vedno preveri{, katero snov ste se `e u~ili. Za~eli Kon~ali

Števila Števila do tiso~ Naravna {tevila Predhodnik in naslednik Soda in liha {tevila Se{tevamo brez prehoda Od{tevamo brez prehoda Se{tevamo na pamet s ... Lastnosti se{tevanja Od{tevamo na pamet s ... Ra~unamo z denarjem Lastnosti od{tevanja Števila do deset tiso~ in ve~ Se{tevamo pisno Od{tevamo pisno Še o pisnem od{tevanju Zaokro`amo in ocenjujemo Skupni ve~kratniki Lastnosti mno`enja Vrstni red ra~unskih operacij Vrstni red ra~unskih operacij ...

10

DZ-00-UvodniDel.indd

Mno`imo na pamet Pisno mno`imo Pisno mno`imo ve~mestna ... Delimo Lastnosti deljenja Pisno delimo Re{ujemo besedilne naloge Delimo z ostankom Pisno delimo z ostankom Izpolnjujemo tabele ^rke nadome{~ajo {tevila Sklepamo o nara{~ajo~ih ... Sklepamo o padajo~ih koli~inah Re{ujemo ena~be Še o re{evanju ena~b Re{ujemo neena~be Zaporedja Drugi zapisi {tevil − rimske... Merimo temperaturo

(deset)

10

18.6.2004, 15:06

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement