Page 114

Kvader in kocka 1

Kvadru dolo~i ogli{~a, robove in stranice. Pojme pove`i s sliko.

Koliko stranic ima kvader? Koliko robov ima kvader?

GEOMETRIJA

Koliko ogli{~ ima kvader? 2

Tine ima lesene zidake. Med njimi so kvadri in kocke. Kvadri so zlepljeni iz treh kock. Tine uporabi za stolp dve kocki in dva kvadra. Kako visok stolp lahko sezida? Nari{i stolpe.

Odgovor: Kako visok je najvi{ji stolp, ki ga lahko sezida iz 6 zidakov? Iz kak{nih zidakov je?

Odgovor: Katere zidake mora Tine uporabiti, da sezida najni`ji stolp iz 6 zidakov? Kako visok je tak stolp?

Odgovor: 112

DZ-03-Geometrija.indd

(sto dvanajst)

112

18.6.2004, 15:08

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement