Page 111

^as – gledamo na uro - nadaljevanje Vstopnica v kopali{~e velja 1 h 30 min. Brane je v kopali{~e vstopil ob 11.40. Kdaj mora zapustiti kopali{~e? Ra~un:

Nari{i si kazalca v uri ob Branetovem vstopu in izstopu iz kopali{~a.

Odgovor: 88

V kavarni je ra~unalnik za goste. Za prvih 7 minut uporabe ni treba pla~ati. Koliko minut uporabe ra~unalnika bo pla~al Tim, ~e ga je za~el uporabljati ob 18.55 in kon~al ob 19.07? Ra~un:

Nari{i si kazalca v uri ob za~etku in koncu dogodka.

Odgovor: 89

MERJENJE

87

V parku izposojajo kolesa. Prva ura izposoje stane 50 SIT, vsaka naslednja pa 40 SIT. Marko je pla~al 210 SIT. Koliko ur je imel izposojeno kolo? Ra~un: Odgovor:

90

Koliko ve~ minut ima prestopno leto od navadnega leta? Ra~un: Odgovor:

91

Mihec potrebuje 9 ur spanja na no~. Zjutraj mora vstati ob 6.30. V~eraj je bil pri njem na obisku prijatelj, ki je pozno od{el. Zato je Mihec spal samo 8 ur in 16 min. Kdaj mora danes zaspati, da bo nadomestil v~eraj{nje kraj{e spanje? Ra~un: Odgovor: (sto devet)

DZ-02-Merjenje.indd

109

18.6.2004, 15:08

109

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement