Page 85

Strokovna srečanja 1. zdravnika/zdravnico na Direkciji in v senatu območne enote Maribor za: • odločanje v pritožbenih postopkih za začasno nezmožnost za delo, zdraviliško zdravljenje in drugih pravicah, • podajanje izvedenskih mnenj,

• izvajanje finančno-medicinskih nadzorov.

Poleg splošnih zahtev, določenih z zakonom, pričakujemo, da prijavljeni kandidati izpolnjujejo naslednje pogoje: • doktor medicine, specialist medicine dela, prometa in športa ali druge specializacije, • strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka (kandidati, ki ob razpisu tega izpita ne bi imeli opravljenega, ga bodo dolžni opraviti najkasneje v roku šestih mesecev od dneva zaposlitve),

• poznavanje dela z osebnim računalnikom (urejanje besedil in preglednic) in e-pošte ter znanje svetovnega jezika, • veljavna licenca Zdravniške zbornice Slovenije.

2.zdravnika/zdravnico na Direkciji za: • delo v področju za analitiko in razvoj, ki obsega: • razvoj zdravstvenega zavarovanja, predvsem modelov plačevanja,

• analiziranje podatkov zdravstvene statistike, • izvajanje finančno-medicinskih nadzorov.

Poleg splošnih zahtev, določenih z zakonom, pričakujemo, da prijavljeni kandidati izpolnjujejo naslednje pogoje: • doktor medicine, specialist ali doktor medicine, magister znanosti,

• poznavanje dela z osebnim računalnikom (urejanje besedil in preglednic) in e-pošte ter znanje svetovnega jezika.

3. zdravnike/zdravnice v območnih enotah Koper, Ljubljana, Maribor, Novo mesto, Ravne na Koroškem za: • odločanje v postopkih za začasno nezmožnost za delo, zdraviliško zdravljenje in drugih pravicah,

• izvajanje finančno-medicinskih nadzorov in predlaganje ukrepov v primeru odstopanj, • podajanje izvedenskih mnenj.

Poleg splošnih zahtev, določenih z zakonom, pričakujemo, da prijavljeni kandidati izpolnjujejo naslednje pogoje: • doktor medicine ali doktor medicine, specialist medicine dela, prometa in športa ali druge specializacije,

• strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka (kandidati, ki ob razpisu tega izpita ne bi imeli opravljenega, ga bodo dolžni opraviti najkasneje v roku šestih mesecev od dneva zaposlitve),

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s polnim delovnim časom in 3-mesečnim poskusnim delom.

• veljavna licenca Zdravniške zbornice Slovenije.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonskem roku.

• poznavanje dela z osebnim računalnikom (urejanje besedil in preglednic) in e-pošte ter znanje svetovnega jezika,

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim ali krajšim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom. Za dodatne informacije se lahko obrnete na nas po telefonu: 01 30 77 410. Vaše pisne prijave, s predstavitvijo dosedanjega dela in navedbo enote, kamor se prijavljate, pošljite do 31. julija 2013 na naslov: ZZZS, Direkcija, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana oz. na E: zaposlitev@zzzs.si. Od novih sodelavcev pričakujemo sposobnosti komuniciranja in reševanja problemov, sposobnosti organiziranja in analitičnega razmišljanja, sposobnost timskega dela, sposobnost hitre presoje in sodelovanja, predvsem pa profesionalnost in samoiniciativnost ter pripravljenost za pridobivanje specifičnih znanj s področja zdravstvenega zavarovanja. Novim sodelavcem nudimo dinamično delo v urejenem okolju ter možnost strokovnega izpopolnjevanja in razvoja. Kandidati bodo izbrani na podlagi izbirnega postopka, ki lahko vključuje tudi testiranje. Kandidati bodo o izboru obveščeni v zakonsko določenem roku.

Zdravstveni dom Črnomelj objavlja prosto delovno mesto: E018005 zdravnik specialist (zobozdravnik specialist zobne in čeljustne ortopedije – ortodont) (m/ž) Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev s kratkim življenjepisom naj kandidati pošljejo do 15. 7. 2013 na naslov: Zdravstveni dom Črnomelj, Delavska pot 4, 8340 Črnomelj.

»Razpis za pogodbeno delo v invalidskih komisijah« Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za delo v izvedenskih organih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije objavlja razpis za izvedence/izvedenke medicinske stroke (m/ž) Za invalidsko komisijo II. stopnje: • zdravnika izvedenca – specialista interne medicine – nefrologije,

• zdravnika izvedenca – specialista medicine dela, prometa in športa.

Za izvedenca je lahko imenovan zdravnik specialist ustrezne klinične usmeritve z veljavno licenco Zdravniške zbornice Slovenije, z najmanj dveletnimi delovnimi izkušnjami v svoji specialistični dejavnosti, ki je praviloma v rednem delovnem razmerju ali je samozaposlen. Izbrani izvedenec bo imenovan praviloma za štiri leta in bo kot član senata ali predsednik senata invalidske komisije ali kot zdravnik posameznik izdeloval izvedenska mnenja, kot so opredeljena po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Delo se na podlagi določil Pravilnika o organizaciji in načinu delovanja invalidskih komisij ter drugih izvedenskih organov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije opravlja po pogodbi in praviloma v popoldanskem času.

• specialistični izpit s področja zobne in čeljustne ortopedije,

Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisne prijave z dokazili o izobrazbi in delovnih izkušnjah do 15. 7. 2013 na naslov: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, 1518 Ljubljana.

• aktivno znanje slovenskega jezika.

O imenovanju oziroma neimenovanju bodo kandidati obveščeni v 30 dneh po sklepu pristojnega organa.

• diploma medicinske fakultete, smer dentalna medicina,

• veljavna licenca Zdravniške zbornice Slovenije,

Revija ISIS - Julij 2013

85

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013

Advertisement