Page 84

Strokovna srečanja Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Trajanje zaposlitve:

na podlagi Zakona ter 5. člena Pravilnika o delovnih razmerjih Splošne bolnišnice Slovenj Gradec

• nedoločen delovni čas

objavlja prosto delovno mesto

Poklicna/strokovna izobrazba:

zdravnik specialist patolog – predstojnik oddelka (m/ž) Opis del in nalog: • organiziranje in izvajanje storitev matičnega oddelka v skladu s sodobnimi strokovnimi in moralno-etičnimi merili, ob upoštevanju pogojev poslovanja zavoda, • spremljanje razvoja matične stroke in uvajanje sodobnih načinov zdravljenja ter skrb za uvajanje kliničnih smernic, procesov, protokolov, standardov in kliničnih poti,

• organiziranje sistema notranjega izobraževanja in spodbujanje sodelavcev pri pridobivanju novih znanj, • strokovno nadzorovanje in svetovanje sodelavcem matičnega oddelka ter nadzorovanje izpolnjevanja standardov procesov, dejavnosti in storitev,

• skrb za nenehno izboljševanje kakovosti zdravstvene oskrbe,

• sodelovanje z direktorjem in strokovnim direktorjem zavoda pri pripravi letnega programa dela matičnega oddelka in njegovo izvajanje, • zagotavljanje racionalnega poslovanja matičnega oddelka in nadzor nad racionalno izrabo delovnega časa zaposlenih,

• zagotavljanje reda in discipline med delavci na matičnem oddelku in podajanje zahtev za uvedbo disciplinskih postopkov, • uresničevanje delovnih navodil in sklepov organov zavoda, • izvajanje drugih obveznosti po Statutu, • samostojno izvajanje medicinske dejavnosti na specialistični ravni v bolnišničnem in ambulantnem zdravstvenem varstvu,

• stalno spremljanje razvoja medicinskih ved in izvajanje medicinske dejavnosti, • nadzor nad kakovostjo in strokovnostjo dela, • opravljanje mentorstva študentom na praksi, zdravnikom sekundarijem in zdravnikom specializantom,

• opravljanje zdravstvenovzgojnega dela,

• opravljanje drugih del in nalog po nalogu

84

strokovnega direktorja in direktorja zavoda.

Revija ISIS - Julij 2013

Vrsta zaposlitve:

Zdravstveni dom Novo mesto objavlja tri prosta delovna mesta:

• polni delovni čas

• zdravnika specialista za področje interne medicine (m/ž),

• končana VIII. stopnja strokovne izobrazbe – zdravnik specialist z opravljeno temeljno specializacijo iz patologije

• zdravnika specialista za področje medicine dela, prometa in športa (m/ž).

Dodatne izkušnje/pogoji:

• zdravnika specialista za področje pediatrije (m/ž) ter

Pogoji:

• veljavna licenca za samostojno delo,

• končana medicinska fakulteta,

• aktivno znanje slovenskega jezika in vsaj enega svetovnega jezika.

• opravljen specialistični izpit s področja pediatrije oz. interne medicine (poznavanje UZ-diagnostike) oz. medicine dela, prometa in športa.

• najmanj 5 let delovnih izkušenj po končani specializaciji in

Kandidati naj predložijo svoj program in vizijo razvoja oddelka. Obvezna dokazila o zahtevani izobrazbi. Nepopolne vloge ne bodo obravnavane.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati predložijo v 15 dneh od objave v Kadrovsko-pravno službo Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec. O izbiri bodo prijavljeni kandidati obveščeni najkasneje v roku 8 dni po zaključenem postopku izbire.

BK DENTAL zobozdravstveni, implantološki, rentgenološki in izobraževalni center v Mariboru išče: • radiološkega inženirja,

• opravljen strokovni izpit,

• veljavna licenca Zdravniške zbornice Slovenije, • aktivno znanje slovenskega jezika,

• državljanstvo Republike Slovenije ali dovoljenje za delo v RS, • poskusno delo štiri mesece, • vozniški izpit B-kategorije.

Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Kandidati naj pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in kratek življenjepis v 30 dneh po objavi tega razpisa na naslov: »Zdravstveni dom Novo mesto, Kandijska c. 4, 8000 Novo mesto« ali na E: info@zd-nm.si. O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku, določenem z zakonom.

• zdravstvenega tehnika,

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

• doktorja dentalne medicine s specializacijo iz zobne in čeljustne ortopedije,

»Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je javni zavod, ki zagotavlja zavarovancem v državi uveljavljanje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Z usposobljenimi in motiviranimi zaposlenimi, s sodobno tehnologijo in organiziranostjo želimo zavarovancem, partnerjem in drugim strankam nuditi odlične storitve.«

• doktorja dentalne medicine brez specializacije,

• doktorja dentalne medicine s specializacijo iz oralne kirurgije, • ustnega higienika.

Ponujamo tudi sodelovanje z zobnimi tehniki. Pogoji: veljavna licenca, opravljen strokovni izpit, znanje nemškega in angleškega jezika, poznavanje dela z osebnim računalnikom. Prijave z življenjepisom pošljite na E: info@bkdental.si.

K sodelovanju vabimo komunikativne in dinamične sodelavce, ki želijo nadaljevati svojo poklicno kariero v Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije:

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013

Advertisement