Page 67

Medicina Mallin. Kolegica Zalika Klemenc Ketiš je v predavanju o ocenjevanju specializantov v ambulantah predstavila pomen ocenjevanja, katere kompetence se lahko ocenjujejo ter kakšne metode je moč pri tem uporabiti.

V nadaljevanju so predavatelji spregovorili še o različnih modelih primarnega zdravstvenega varstva in nakazali smeri razvoja. Sama sem predstavila projekt referenčnih ambulant, ki bo, po odzivu in zanimanju sodeč, imel v prihodnosti lepo število posnemovalcev. Če so se organizatorji preteklih kongresov v prelepem okolju Ohridskega jezera in v s soncem obsijani Antalyi jezili zaradi premajhne Avtorica prispevka med predavanjem, v katerem je predstavila projekt referenčnih ambuudeležbe, so bila v Beogradu prelant v Sloveniji. davanja več kot odlično obiskana, razprava pa se je nadaljevala tudi večji ugled. Ključno vlogo imajo strokovna združenja, zunaj predavalnic v obliki neformalnega druženja. predvsem pa katedre za družinsko medicino, med katerimi bi bilo prav tako treba izboljšati sodelovanje, Če potegnemo črto pod minuli kongres Združenja ki bi moralo postati še tesnejše kot v preteklosti. zdravnikov družinske/splošne medicine JV Evrope, je moč trditi, da delo zdravnikov splošne/družinske mePredsednik združenja Ljubin Šukrijev je v zaključkih dicine povsod po svetu in tudi v JV Evropi predstavlja poudaril, da je kongres dal udeležencem priložnost za velik potencial in možnost za ohranjanje in promocijo vpogled v različne procese izobraževanja, seznanil jih zdravja prebivalcev kljub zelo raznolikim pogojem je z novimi spoznanji in novostmi tako na področju dela, človeškemu potencialu ter bolj ali manj skromizobraževanja kot na kliničnem področju in z možnim sredstvom, namenjenim primarnemu zdravstvenostjo uporabe teh spoznanj in novosti na omenjenih nemu varstvu v državah članicah. Razlike se kažejo v področjih. dodiplomskem in podiplomskem izobraževanju, kakor Zdravnikom splošne/družinske medicine, ki kljub tudi v organizaciji in financiranju splošne oziroma izjemnim naporom, ki jih narekujejo pričakovanja družinske medicine. skupnosti ter vsakdanje ambulantno delo, težijo k Sodelovanje med državami članicami združenja je neprestanemu izpopolnjevanju, pa je treba dvigniti izjemno dobro, tako v izmenjavi izkušenj in znanj na ugled in poskrbeti za popularizacijo splošne/družinske področju učenja in specializacije splošne/družinske medicine in specializacije med mladimi zdravniki. medicine ter v izmenjavi učnih vsebin kot v prisotnos- Eden izmed ciljev bi moralo postati intenzivnejše soti in aktivnem sodelovanju na skupnih srečanjih. Redelovanje z najrazličnejšimi institucijami, med drugim zultat se kaže v vse večji profesionalni rasti in razvoju npr. z Ministrstvom za zdravje... zdravnikov splošne/družinske medicine. Člani Združenja zdravnikov družinske/splošne mediPrav tako bi se lahko primeri organizacije dobrih cine JV Evrope orjejo ledino in kot kaže kljub številpraks uporabljali v vseh okoljih, težave pa bi se nim takšnim ali drugačnim oviram in težavam žanjejo reševale na način, ki je bil že uporabljen, preverjen v uspehe, kar jih vse bolj uvršča ob bok »razvitejšemu« drugih okoljih, kar bi prispevalo k dvigu kakovosti in Zahodu. »Nasvidenje prihodnje leto v Bosni in Herobsegu dela zdravnikov družinske/splošne medicine. cegovini!« so si udeleženci ob slovesu segli v roke in Sodelovanje bi bilo treba še okrepiti na področju se čisto po balkansko objeli bez predsodkov, zamer ali znanstvenoraziskovalnega dela, pri skupnih projektih sovraštva, ki ga je nekoč zdravnaj rodila politika. ter publicistični dejavnosti. E-naslov: ksenija.tusek-bunc@guest.arnes.si Proces dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja je vse boljši in bolj kakovosten ter dobiva vse

Revija ISIS - Julij 2013

67

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013

Advertisement