Page 62

Medicina Vsebina tečaja in metodologija Vsako od treh srečanj traja pet dni. Izobraževanje zajema prikaze primerov, predavanja o organizacijskih vprašanjih in predavanja o tem, »kako učiti«.

Vsak tečaj vključuje posebna predavanja o tem, kako pripraviti prikaz primera, kako načrtovati delavnico in učiti praktične veščine, kako motivirati slušatelje in kako ovrednotiti in izboljšati svoje lastno učenje. Vključene so tudi organizacijske teme in načini pristopa k organizaciji in uvajanju novih metod dela. Poleg tega projekt vključuje tudi naslednje teme: • kako načrtovati tečaj,

• kako uporabljati internet,

• kako sestaviti testna vprašanja (MCQs), • kako izboljšati pripravo predstavitve.

Sredstva Denar za izobraževanje je zagotovil WFSA-odbor za izobraževanje in ESA (European Society of Anaesthesiology).

Organizacija nacionalnih tečajev Ideja šole ISIA je izobraziti inštruktorje, ki bodo sposobni organizirati podobne tečaje v svojih državah. Zaželeno je, da se tečaji organizirajo vsaj enkrat letno.

Rezultati slovenske skupine Kaj smo se naučili

Šola ISIA je zasnovana na interaktivnem učenju. Ta vrsta učenja je najbolj učinkovita v manjših skupinah poslušalcev, tako nas je na vsakem tečaju ISIA sodelovalo le po 20 učencev. V vsakem od treh tednov tečaja so bile predvidene določene teme, in sicer: predoperativna ocena in priprava bolnika na operativni poseg, zdravljenje v enoti intenzivne terapije, regionalna anestezija, zdravljenje akutne in kronične bolečine, specialne vrste anestezije (anestezija za travmatološke bolnike, otroška in neonatalna anestezija, anestezija za ginekološke posege in porodništvo, anestezija za srčne operacije, nevroanestezija, anestezija starostnikov, težka dihalna pot, ambulantna anestezija in zgodnja pooperativna oskrba bolnikov). Jedro predavanj so bili klinični primeri, tako da smo na osnovi le-teh obravnavali različna področja anesteziologije. Namen je bil, da se naučimo na osnovi dejanskih primerov iz klinične prakse podajati učno snov. Pri tem ni nujno, da izberemo posebne ali redke klinične primere, temveč lahko tudi na osnovi povsem običajnega primera iz klinične prakse poslušalcem predstavimo, kaj je npr. pri določeni vrsti anestezije pomembno. Poleg kliničnih primerov so bila številna predavanja namenjena tudi teoretičnim osnovam različnih načinov učenja. Velik poudarek je bil na skrbni pripravi in načrtovanju, ki je

62

Revija ISIS - Julij 2013

najpomembnejši del dobrega predavanja. Tako je pri vsakem načrtovanju treba slediti šestim točkam: 1. Kdo? – Komu je namenjeno predavanje?

2. Zakaj? – Kaj želimo, da se poslušalci naučijo? 3. Kaj? – Vsebina predavanja

4. Kako? – Struktura predavanja

5. Kaj še? – Kaj lahko iz predavanja odstranimo? 6. Kako končati predavanje?

Prikazane so nam bile različne metode interaktivnega učenja, ki jih lahko uporabljamo, odvisno od števila poslušalcev, vrste učne snovi, tehničnih zmožnosti in podobno. Predstavljeni so bili primeri, kako lahko različne metode interaktivnega učenja vključimo v predavanje oz. druge načine podajanja snovi. Pri izvedbi dobrega predavanja je potrebna skrbna priprava prostora, učili pa smo se tudi uporabljati različne dodatne pripomočke pri učenju (tabla, različni modeli, power-point predstavitve ipd). Kar nekaj predavanj je bilo namenjenih pripravi dobre in učinkovite power-point predstavitve kot najpogosteje uporabljanega dodatnega pripomočka za učenje. Poleg prikaza učinkovitih učnih metod pa smo v šoli ISIA poslušali tudi o drugih vidikih učenja – kako vodimo razpravo, kako učimo veščine, učenje s pomočjo simulatorjev in ocenjevanje učenja (feedback poslušalcev) ter kako lahko preverimo naučeno znanje pri slušateljih. Dosedanje delo

Slovenska skupina je organizirala prvi tečaj v okviru 24. Simpozija Alpe-Jadran leta 2011 na Bledu. Pridobljene pristope učenja uporabljamo v vsakodnevni praksi, ko učimo študente, specializante, specialiste. Trudimo se, da predstavimo klinične primere na način, kot smo se ga naučili, izvajamo učenje praktičnih veščin in sodelujemo pri organizaciji oddelka. Načrti za prihodnost

V okviru 6. Slovenskega anesteziološkega kongresa maja 2013 v Ljubljani smo organizirali drugi slovenski tečaj ISIA. Želimo si, da bi lahko organizirali tečaj vsako leto in tako pridobili nove učitelje.

Zaključek Projekt je edinstven, ne le na področju anesteziologije, ampak na področju celotne medicine. Namen vodilnih šole ISIA je, da se program nadaljuje in širi tudi na druge dežele in kontinente. Uspeh bo zagotovljen, če bodo tesno sodelovali upravitelji šole ISIA, nacionalna združenja in slušatelji. E-naslov: iztokpotocnik@gmail.com

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013

Advertisement