Page 60

Medicina med njimi tudi krizne intervencije in nepretrgano spremljanje na domu, kar so do sedaj izvajali zdravniki in patronažne sestre v osnovnem zdravstvenem varstvu, brez neposredne pomoči psihiatrije, pa tudi nevladne humanitarne organizacije, centri za socialno delo, zavod za zaposlovanje in nekatera društva. Strokovni delavci, ki bodo izvajali program, bodo morali v enem letu opraviti program izobraževanja, ki ga je pripravila Medicinska fakulteta skupaj v z zavodom Šentprima. Šentprima je zavod za svetovanje, usposabljanje in rehabilitacijo invalidov, ki je v letu prej izvedel poskusno izobraževanje za skupnostno psihiatrijo v mednarodnem projektu, ki ga je vodil Plymouth and District Mind Association iz Anglije, v partnerstvu pa so sodelovali še predstavniki iz Poljske, Litve in Grčije. Pri izvedbi izobraževanja je sodelovalo 21 predavateljev, večinoma univerzitetnih učiteljev, med njimi psihiatri, sociologi, socialni delavci, delovni terapevti, psihoterapevti in psihologi. Uporabljene so bile tradicionalne metode učenja, s predavanji, literaturo, drugim gradivom in tudi v oblike e-učenja. Kot mentorji so v programu sodelovali tudi uporabniki storitev na področju duševnega zdravja in prispevali k oblikovanju programa. Ocena izvedenega izobraževanja je pokazala visoko zadovoljstvo udeležencev in potrebo po nadgradnji programa.

Na tej podlagi sem vodja strokovnega tima projekta k sodelovanju povabila predstavnike uspešnih antistigmatizacijskih programov in najboljših praks glede preventive samomorov v Evropi in pri nas. Program je bil končno oblikovan na Medicinski fakulteti v Ljubljani: Katedri za družinsko medicino in Katedri za javno zdravje. K sodelovanju smo povabili tudi Katedro za psihiatrijo. Program pa je rezultat sodelovanja z Univerzo v Plymouthu, Pro mente Akademie GmbH z Dunaja ter s predstavniki združenj uporabnikov in svojcev v Sloveniji in tujini. V razširjen in dopolnjen program izobraževanja so vključene smernice WONCA/WHO glede integracije obravnave duševnih motenj na raven osnovnega zdravstvenega varstva.

Program je zasnovan za kontinuirano izobraževanje na področju duševnega zdravja. Poudarek je na izobraževanju za multidisciplinarno delo na področju osnovnega zdravstvenega varstva za ljudi s hudimi duševnimi motnjami in za izvajanje preventive na področju duševnega zdravja. Kvalifikacija, ki jo ponuja to izobraževanje, vsebuje znanje in spretnosti za kompleksno delo z ljudmi z duševnimi motnjami v skupnosti. Osredotoča se na dokazano uspešne metode dela in na primere dobre prakse v Evropi. Omogoča kompetentno izvajanje storitev na področju socialnega dela, zdravstvene nege, psihologije in psihiatrije za načrtovanje in izvajanje kompleksnih programov zdravljenja in pomoči v skupnosti, za katere so delavci usposobljeni tudi z visokošolsko izobrazbo. Izobraževanje je namenjeno zdravnikom, diplomiranim medicinskim sestram, socialnim delavcem, delovnim terapevtom, psihologom in specialistom psihiatrom, ki že aktivno delujejo na področju skrbi za duševno zdravje.

60

Revija ISIS - Julij 2013

Vsi kandidati bodo pridobili potrdilo o tej kvalifikaciji. Večina ur v izobraževalnem procesu bo namenjena individualnemu delu študentov, ki bodo pripravili predstavitve in kritične ocene svojega dela s pacienti v skupnosti. Izobraževanje smo pripravili torej s sodelovanjem strokovnjakov različnih strok in s pacienti in njihovimi svojci.

Odločitev, da bodo v programu sodelovali in ga soustvarjali uporabniki (pacienti) in njihovi svojci (kar smo dosegli z vključitvijo Šentprime), ni bila zlahka sprejeta v nekaterih akademskih in kliničnih krogih, vendar smo prepričani, da je prav to neposredno sodelovanje temelj uspešnega dela in nepretrganega izboljševanja projekta. Tako zasnovano izobraževanje zagotavlja, da bomo sledili smernicam EU glede izvajanja večine obravnav na primarni ravni, racionalizacije sedaj razdrobljene oskrbe in povezovanja različnih strok in služb ter varovanja pravic naših pacientov. Ali kot je napisala ga. Muschik, predstavnica Mental Health Europe v konzorciju, ki je pripravljal program izobraževanja: »Pri izobraževanju je potrebno doseči pristop od spodaj navzgor, da dosežete visoko stopnjo vključitve ljudi, ki trpijo zaradi duševnih motenj, in da zmanjšate stigmatizacijo. Pripraviti bi morali paleto izobraževalnih programov za krepitev moči uporabnikov psihiatričnih storitev in hkrati doseči več javnega zavedanja o težavah na področju duševnega zdravja. Pripravljati morate »sprejemajoče okolje« in doseči pripravljenost za skupno delo na vseh ravneh. Literatura:

1. Wittchen et al. The size and burden of mental disorders and other disorders of the brain in Europe 2010. Eur Neuropsychoph. 2011; 21: 655–79. 2. WHO Executive Board Resolution EB130.R8 (20. januar 2012). 3. World Health Assembly WHA65.4 (25. maj 2012).

4. Švab V. Stigma and Mental Disorders, Mental Illnesses - Understanding, Prediction and Control, Prof. Luciano LAbate (Ed.), InTech, 2012. Available from: http://www.intechopen.com/books/mental-illnesses-understanding-prediction-and-control/stigma-and-mental-disorders

E-naslov: vesna.svab@mf.uni-lj.si

Prošnja organizatorjem strokovnih srečanj Ker veliko upokojenih zdravnikov z zanimanjem sledi razvoju stroke, ki so se ji posvečali vse svoje aktivno obdobje, se radi udeležujejo strokovnih srečanj – tudi tistih, ki jih uvrstimo v koledar strokovnih srečanj v reviji Isis in katerih programe objavljamo na spletni strani Zdravniške zbornice Slovenije. Organizatorje zato prosimo, da upokojenim zdravnikom čim večkrat ponudijo možnost, da se brez plačila kotizacije udeležijo strokovnih dogodkov, nam pa dosledno sporočajo, ali so upokojeni zdravniki oproščeni plačila kotizacije ali ne, da bomo podatek lahko uvrstili v ustrezno rubriko. Uredništvo

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013

Advertisement