Page 18

Aktualno zbornica Slovenije (ZZS) in Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije (ZZZ). Odločili smo se, da ustanovimo koordinativno telo, sestavljeno iz predstavnikov vseh pomembnih organizacij družinske medicine, v katerega se stekajo vse informacije s posameznih področij in usklajujejo aktivnosti predstavnikov posameznih področij s ključnimi akterji. Na področju komunikacije s ključnimi akterji smo tako prišli do naslednjih ugotovitev oz. zaključkov: • s strani ZZS je potrebna strokovna in aktivna ter ne zgolj deklarativna podpora s strani predsednika ZZS. Pripravljen in s strani Strokovnega sveta za družinsko medicino potrjen je Predlog nacionalne strategije razvoja osnovne zdravstvene dejavnosti v Sloveniji do leta 2020. Od ZZS pričakujemo, da ga pri pripravi svoje strategije v celoti upošteva, tudi z navedbo vseh avtorjev strategije; • v odboru za osnovno zdravstvo (OOZ) ZZS je treba preveriti enakomernost zastopnikov vseh strok na primarni ravni. Odbor s predsednikom bi moral doseči, da družinska medicina postane steber zdravstva; • potrebna je posebna pozornost delu OOZ ZZS. Vsebino sestanka vedno definira predsednik odbora. Predsednik odbora redno poroča koordinativnemu telesu o vsebinah sestankov in ostalih aktivnostih na ZZS;

• komunikacija z ZZZS poteka že sedaj aktivno z vodjo plansko-analitske službe. Obstoječe poti komunikacije pa je treba okrepiti, zato smo določili nosilce posameznih nalog. Člani koordinativnega telesa morajo biti redno obveščeni o aktivnostih posameznih nosilcev;

• z Ministrstvom za zdravje že poteka intenzivna komunikacija zlasti s strani sindikata Praktik.um in s strani predstavnikov za ureditev financiranja na primarni ravni ter na ravni projekta RADM. Člani koordinativnega telesa morajo biti redno obveščeni o aktivnostih posameznih nosilcev;

• komunikacija z ZZZ trenutno ni uspešna. Smo v fazi iskanja ustreznega sogovornika. ZZZ ima veliko moč, saj so v njem zastopani predstavniki vseh javnih zavodov na področju zdravstva. Treba je najti komunikacijsko pot, da se ta organizacija osvesti o pomenu družinske medicine. Specialisti družinske medicine so steber vsakega javnega zavoda na primarni ravni;

• predlagamo sestanek odbora za osnovno zdravstvo pri ZZZ in OOZ ZZS. Koordinativno telo predlaga vsebino sestanka.

Na področju zagotavljanja kakovosti smo predvideli naslednje usmeritve oz. naloge:

• osnovanje krožkov kakovosti po posameznih regijah. Krožke bo vodil moderator, udeležba na krožku pa naj bi bila za vsakega specialista družinske medicine obvezna vsaj v eni seriji krožkov kakovosti v sedmih letih. V ta namen bi bilo treba sprejeti nov Pravilnik o kreditiranju, ki predvideva naslednjo strukturo zahtevanih licenčnih točk: 1/3 s srečanj, 1/3 krožki kakovosti in 1/3 sodelovanje v projektih;

18

Revija ISIS - Julij 2013

• izdelava smernic za obravnavo bolnikov v družinski medicini po posameznih področjih bolezni;

• uvedba obiskov specialistov družinske medicine pri kolegih specialistih družinske medicine z namenom izboljševanja kakovosti dela. Obiski bi se izvajali enkrat letno. Tudi ta način bi se vrednotil v obliki kreditnih točk z naslova kakovosti.

Na področju promocije stroke smo določili štiri tarče, v katere bomo intenzivno usmerili svojo promocijo. To so študentje medicine, mediji, specialisti drugih strok in promocija znotraj stroke. Cilj promocije stroke študentom je zvišanje zanimanja za specializacijo iz družinske medicine. To bi lahko dosegli:

• z obveznim delom vaj iz družinske medicine na dodiplomskem študiju, ki bi se opravile v podeželskih oz. odmaknjenih ambulantah družinske medicine;

• z uvedbo izbirnega predmeta Ruralna medicina v dodiplomskem študiju; • s pripravo dneva odprtih vrat v posameznih zdravstvenih ustanovah za študente medicine (to že poteka v ZD Ljubljana). Študentom se ob tem predstavi specializacija iz družinske medicine in možnosti raziskovalne dejavnosti na področju družinske medicine;

• s poudarjanjem lika specialista družinske medicine, ki je komunikativen, sposoben nastopati celostno, zrela osebnost, odločen, povezovalen, pripravljen hitro ukrepati. Te kompetence je treba promovirati med študenti.

V medijih je treba predstaviti razliko med družinsko medicino, usmerjeno v dolgotrajni partnerski odnos z bolnikom ob upoštevanju vseh psihosocialnih danosti, za razliko od bolj tehnicistično usmerjene klinične medicine. Med specialisti drugih strok je treba promovirati družinsko medicino oz. specialista družinske medicine kot glavnega koordinatorja in vodjo širšega tima obravnave bolnika. Specialisti kliničnih strok so naši konzultanti in niso namenjeni dolgotrajnemu vodenju bolnikov. To je izključno delo specialista družinske medicine. Tako bomo na naše delavnice za mentorje povabili tudi specialiste drugih strok. Znotraj naše stroke je treba poudarjati našo veliko vlogo in pomagati kolegom v stiski. Zavedati se moramo svojega orodja v dodiplomskem študiju, kjer ravno DM omogoča prvi stik študenta z bolnikom.

Tretja konferenca družinske medicine bo jeseni 2013, organiziral pa jo bo sindikat Praktik.um. E-naslov: zalika.klemenc@uni-mb.si

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013

Advertisement