Page 16

Aktualno

Sekcija zdravnikov družinske medicine v podeželskih in odmaknjenih ambulantah družinske medicine Janko Kersnik, Zalika Klemenc Ketiš

V zadnjih letih pogosto govorimo o t.i. ruralnih ambulantah. Glavni razlog je upokojevanje skupine zdravnikov, ki so z delom v teh ambulantah začeli v časih, ko je bilo delo v oddaljenih in podeželskih ambulantah družinske medicine povezano z življenjem zdravnika med tem prebivalstvom, z njegovo stalno pripravljenostjo in s slabšimi pogoji dela ter življenja. V takih krajih smo večinoma delali domačini, ali z dekretom »nameščeni« zdravniki ali zdravniki iz drugih republik, ki smo se zavestno odločili za delo v osami in so nas poleg tega med drugim pritegnili »romantična« podoba celostnega dela, kadrovsko stanovanje ter dodatek k plači zaradi življenja in dela v težjih pogojih dela. Zdravstvena politika in zdravniški sindikat Fides sta v prvem stavkovnem valu uspela pri splošnem dvigu plač ukiniti ta dodatek, ki ga naša majhna skupina v devetdesetih niti ni glasno pogrešila, medtem ko je dogovor med sindikatom in vlado pri zadnji plačni reformi pokazal izrazito nerazumevanje do dela v odmaknjenih ambulantah. Skozi perspektivo zdravnikov, obkroženih z zdravstvenimi sodelavci in opremljenih z najsodobnejšim znanjem ter opremo, ki so imeli čas nagraditi svoj parcialni interes, je reforma tem zdravnikom a priori dodelila bistveno nižji izhodiščni plačilni razred in jim obenem odvzela možnost kakršnega koli dodatka za dodatne naloge, ki jih opravljajo med svojim delom. Po zakonski ukinitvi oblike zdravniškega dela v stalni pripravljenosti na domu (seveda mora tak zdravnik bivati v neposredni okolici sedeža take ambulante) v devetdesetih letih z novo zdravstveno zakonodajo za takšno delo ni bilo več finančnih sredstev plačnika, zato delo v takem okolju ni bilo več nujno povezano z bivanjem v tem okolju. Poleg starih zdravnikov, ki so se naselili v kadrovskih stanovanjih t.i. zdravstvenih postaj, ki jih pravilom ni bilo moč odkupiti po ugodnih pogojih »Jazbinškovega« zakona, kot so lahko to storili ostali državljani, so se med zdravniki začeli pojavljati tudi dnevni migranti, ki z lokalnim prebivalstvom živijo 6,5 ordinacijskih ur dnevno, tako kot ostali zdravniki. Za večino je to začasna rešitev, nujno zlo ali le del delovnega časa. Stanje zanimanja za te osamljene ambulante izven matičnih zdravstvenih domov se je začasno izboljšalo z razmahom zasebništva, ko so nekateri zdravniki sami sprevideli, da bodo z lastno iniciativo lahko izboljšali delovne pogoje in kakovost oskrbe, ali pa so jim vodilni predvsem 16

Revija ISIS - Julij 2013

zaradi drobljenja občin dali vedeti, da nekako niti ne sodijo več k prvotnemu zdravstvenemu domu. V teh prizadevanjih je sicer prevladovala manjša skupinica, ki je nekoliko bolj poudarjala poslovne vidike osamljenih ambulant družinske medicine in dodatne plačljive aktivnosti, kot je izvajanje mrliškopregledne službe, depoji zdravil ipd.

Kljub temu se vsesplošno pomanjkanje zdravnikov družinske medicine pozna v velikih zdravstvenih domovih in v oddaljenih ambulantah. Razlika je v tem, da pomanjkanja šestih zdravnikov v zdravstvenem domu, kjer je sicer trideset ambulant za 60.000 prebivalcev, nihče ne obeša na veliki zvon, ker morajo to delo na različne načine, pogosto brez dodatnega nagrajevanja, opraviti prisotni zdravniki, medtem ko se odsotnost enega samega zdravnika v okolju, kjer je bil že doslej le en zdravnik, vidi daleč naokoli.

Organizacije družinske medicine so kot delno rešitev in pomoč k izboljšanju delovnih pogojev skupaj z zdravstveno politiko že pred leti predlagale uvedbo t.i. ruralnih ambulant kot kalkulativno obliko organizacije ambulante družinske medicine v neugodnih pogojih oddaljenih in podeželskih ambulant. Poleg tega, da bodo delovale, kot delujejo referenčne ambulante družinske medicine, naj bi jim individualno sklenjena pogodba s plačnikom omogočila specifično gmotno podporo, odvisno od potreb v tej ambulanti. Sem sodi drugačno vrednotenje glavarine, ki bo dopuščalo vrednotenje celotnega obsega glavarine in storitev, kadar bo ta nad zgornjo mejo, ki jo plačnik priznava, če v okolju ni mogoče zagotoviti dodatnega izvajalca, drugačno vrednotenje sredstev za izobraževanje, dodatni kader (DMS, patronažna medicinska sestra), drugačno vrednotenje posegov, ločeno zaračunljive storitve, dodatno plačane hišne obiske, višji PPD in višja sredstva za laboratorij zaradi potreb kurirske službe ali organizacije lastnega laboratorija po pravilniku o laboratorijski dejavnosti. Pri Združenju zdravnikov družinske medicine SZD smo se odločili za organizacijo Sekcije, ki bi združevala zdravnike iz podeželskih in odmaknjenih ambulant družinske medicine. Sekcija zdravnikov družinske medicine v podeželskih in odmaknjenih ambulantah (Sekcija ZDM POA) je del Združenja zdravnikov družinske medicine in združuje zdravnike družinske medicine, ki delajo na podeželju, izven središč, kjer so sedeži

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 7 | 1. julij 2013

Advertisement