Page 8

Zbornica

Pogajanja za Splošni dogovor 2013 – zobozdravstvo Zdravniška zbornica Slovenije je v pogajanjih za Splošni dogovor 2013 za področje zobozdravstva podala naslednje predloge: 1. Spremembo plačnega razreda za splošne zobozdravnike – s 47. na 50. p. r.

2. Povečanje materialnih stroškov zaradi stroškov odvoza odpadkov v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in z njo povezanih raziskavah, Pravilnikom o pogojih za pripravo in izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb in Pravilnikom o ravnanju z amalgamskimi odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in z njo povezanih raziskavah. Letni strošek embalaže, prevzema in odstranjevanja odpadkov v zobozdravstveni ambulanti v skladu z zgoraj navedenimi pravilniki znaša 6.400 EUR (7 milijonov EUR na ravni RS). 3. Sredstva za RTG-storitve v standardih za zobozdravstvo za odrasle, mladinsko zobozdravstvo, ortodontijo, pedontologijo, zobno protetiko, ustne in zobne bolezni, oralno in maksilofacialno kirurgijo in zobozdravstvo za študente se plačujejo posebej po opravljenih storitvah.

4. Povečanje materialnih stroškov zaradi izvajanja programa preprečevanja infekcij v zobozdravstvu v višini 3.500 EUR na tim letno.

5. Dodatna finančna sredstva za postavitev in vzdrževanje spletne strani izvajalcev. 6. Da naj ZZZS plača stroške v zvezi s tolmačenjem slovenskega znakovnega jezika tolmačem slovenskega znakovnega jezika, in sicer v skladu s Tarifo za tolmače slovenskega znakovnega jezika, ki je objavljena v Uradnem listu. Tolmači slovenskega znakovnega jezika ZZZS-ju za te storitve izstavijo račun. Stroški v zvezi s tolmačenjem slovenskega znakovnega jezika se obračunajo v ustreznem deležu med obveznim in prostovoljnim zdravstvenim zavarovanjem, in sicer se upoštevajo obračunani deleži za storitve, ob katerih je bila storitev tolmačenja opravljena.

7. Izvajalcu zobozdravstva za odrasle se pri določanju obsega programa na osnovi opredeljenih zavarovanih oseb vsak opredeljeni pacient s posebnimi potrebami upošteva kot 1,3 opredeljenega pacienta.

8

Revija ISIS - Februar 2013

8. Ureditev financiranja za sobotna dežurstva v zobozdravstvu.

9. Ukinitev glavarinsko-storitvenega sistema financiranja na področju splošnega zobozdravstva.

10. Predlagali smo, da se pri novih varčevalnih ukrepih ne upošteva načelo linearnega zniževanja cen zdravstvenih storitev in naj delež dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ostane vsaj na ravni decembra 2012. 11. Podali smo predlog za enak položaj izvajalcev zdravstvene dejavnosti v Sloveniji in v tujini glede Direktive o prostem pretoku blaga in storitev. 12. Predlagali smo moratorij na projekt Izdatki.

13. Predlagali smo, da naj bosta plačnika projekta Izdatki ZZZS in MZ.

Vsi ti predlogi, podobno kot predlogi Združenja zdravstvenih zavodov, ki so bili predstavljeni v prejšnji številki revije Isis, niso bili sprejeti. O njih bo (je) odločala Vlada RS kot arbiter.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je z uvedbo spremembe dela 112. člena Pravil OZZ (delna proteza z ulito kovinsko bazo), brez soglasja stroke in brez seznanitve partnerjev, ponovno pokazal, kaj pomenijo »partnerska« pogajanja. Zaradi te spremembe Pravil se bodo ob enakem programu za zobozdravstvo podaljšale čakalne dobe za protetične storitve.

ZZZS deluje po načelu moči in po pregovoru »denar je sveta vladar«. O tem več v prihodnji številki. Predsednica OZB ZZS

Sabina Markoli, dr. dent. med. E-naslov: sabina.markoli@siol.net

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013

Advertisement