Page 87

MAJ 2013

Strokovna srečanja 10.–11. ob 16.00   •  24. SPOMLADANSKI ZBOR ZASEBNIH ZDRAVNIKOV IN ZOBOZDRAVNIKOV SLOVENIJE

 kraj:  OTOČEC, Šport hotel, konferenč-  št. udeležencev:  do 220 na dvorana OPTIMUS  vsebina:  srečanje  organizator:  Strokovno združenje zasebnih je namenjeno zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije in Zdravzasebnim zdravni- niška zbornica Slovenije, predsednik Strokovnekom in zasebnim ga združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravzobozdravnikom nikov Slovenije Primož Rus, dr. med.

 kotizacija:  kotizacije ni

 k. točke:  ***

 prijave in informacije:  prijav ni potrebno pošiljati, rezervacijo za nočitev in/ali večerjo pošljite neposredno na kraj dogodka, informacije: pisarna Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, Dunajska cesta 162, 1000 Ljubljana, T: 01 433 85 35 in Zdravniška zbornica Slovenije, Dunajska cesta 162, 1000 Ljubljana, T: 01 307 21 23

10.–11.   •  ENDODONTIJA MLEČNIH IN MLADIH STALNIH ZOB  kraj:  LJUBLJANA  št. udeležencev:  ni podatka  kotizacija:  objavljena bo naknadno  k. točke:  ***  vsebina:  seminar in učna delavnica sta  organizator:  Katedra za otroško in preventivno zobo prijave, informacije:  Sonja Leben, E: namenjena zobozdravnikom zdravstvo Medicinske fakultete, Univerze v Ljubljani, doc. sonja.leben@mf.uni-lj.si dr. A. Pavlič

10.–11. ob 8.00   •  8. UČNA DELAVNICA CYRIAXOVE ORTOPEDSKE MEDICINE: INFILTRACIJSKE TEHNIKE - ZGORNJI UD  podroben program na spletni strani zbornice  kraj:  MARIBOR, UKC Maribor, velika  št. udeležencev:  25  kotizacija:  200 EUR (specialisti), 150  k. točke:  *** predavalnica (Telovadnica IFRM) EUR (specializanti)  vsebina:  učna delavnica je namenjena  organizator:  Inštitut za fizikalno in rehabili prijave, informacije:  prijave: Dragan Lonpredvsem specialistom in specializantacijsko medicino Univerzitetnega kliničnega zarić, Inštitut za fizikalno in rehabilitacijsko tom fizikalne in rehabilitacijske medicine, centra Maribor in Slovensko zdravniško društvo medicino, UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, ortopedije in družinske medicine ter drugim – Zdravniško združenje Maribor, doc. dr. Breda 2000 Maribor, informacije: Dragan Lonzarić, zdravnikom, ki zdravijo bolnike z boleznimi Jesenšek Papež, dr. med., spec. fizikalne in reha- Breda Jesenšek Papež, T: 02 321 16 76 (15 in poškodbami gibalnega sistema bilitacijske medicine 53), E: draganlonzaric@gmail.com

10.–12. ob 13.00   •  TEČAJ DODATNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA  kraj:  MARIBOR, Hoče, poslovna hiša Strdin  vsebina:  tečaj je namenjen vsem zdravnikom

 št. udeležencev:  24

 kotizacija:  490 EUR

 organizator:  Slovensko združenje za urgentno medicino, prim. mag. Dušan Vlahović, dr. med.

 k. točke:  ***

 prijave, informacije:  prijave: W: www.szum.si, E: info@szum.si, informacije: Monika Grünfeld, T: 041 607 402

10.–12.   •  6. SLOVENSKI KONGRES ANESTEZIOLOGOV  kraj:  LJUBLJANA, Hotel Plaza, Bratislavska 8

 št. udeležencev:  200

 kotizacija:  15. 2. 2013: 300 EUR specialisti, 150 EUR specializanti, 100 EUR dne k. točke:  *** vna, do 15. 4. 2013: 350 EUR specialisti, 200 EUR specializanti, 120 EUR dnevna, 10.–12. 5. 2013: 400 EUR specialisti, 250 EUR specializanti, 150 EUR dnevna, kotizacije ni za sekundarije, študente in upokojene zdravnike  vsebina:  mednarodno strokovno  organizator:  SZD – Slovensko združenje za anesteziologi-  prijave, informacije:  prijave: prijavnisrečanje je namenjeno anesteziologom, jo in intenzivno medicino, prof. dr. Vesna Novak Jankovič, ca je na www.szaim.org, informacije: E: intenzivistom, ginekologom, kirurgom dr. med. szaim@mf.uni-lj.si

11.–13. ob 13.00   •  OSNOVE KLINIČNE ALERGOLOGIJE IN ASTME  kraj:  KRANJSKA GORA, Hotel Lek  vsebina:  delavnica je namenjena zdravnikom splošne/družinske medicine, specializantom interne medicine

 št. udeležencev:  20  organizator:  Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, prof. Mitja Košnik, dr. med., prof. dr. Stanislav Šuškovič, dr. med.

 kotizacija:  250 EUR  k. točke:  ***  prijave, informacije:  prijave: spletna prijavnica www.klinika-golnik.si, informacije: E: Irena.dolhar@klinika-golnik.si, T: 04 256 94 93

15.–18.   •  9. MEDNARODNI KONGRES CEREBRALNE PARALIZE  kraj:  BLED, Festivalna dvorana  vsebina:  cerebralna paraliza

 št. udeležencev:  ni omejeno  organizator:  Akademija za razvojno medicino

 kotizacija:  na spletni strani  k. točke:  ***  prijave, informacije:  Milivoj Veličković Perat, E: mvelic4@guest.arnes.si

Revija ISIS - Februar 2013

87

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013

Advertisement