Page 73

Strokovna srečanja

ENOTNA PRIJAVNICA ZA UDELEŽBO NA ZDRAVNIŠKIH SREČANJIH, OBJAVLJENIH V IZIDI (velja tudi fotokopirana prijavnica)   prijavljam se za udeležbo (ustrezno obkrožite oz. dopišite)

  prosim, pošljite informacije

  drugo

srečanje ime in priimek udeleženca naslov stalnega bivališča Izjava – davčni zavezanec (obkroži)

  da   

  ne

davčna številka:

IZPOLNITI, ČE UDELEŽENEC NI PLAČNIK PLAČNIK JE BOLNIŠNICA, ZAVOD ALI KDO DRUG Plačnik udeležbe – kotizacije Naziv plačnika Točen naslov sedeža plačnika Telefon Faks

E-pošta

Kontaktna oseba Izjava – davčni zavezanec (obkroži)

  da   

  ne

davčna številka

IZPOLNITI SAMO ZA TISTA STROKOVNA SREČANJA, KI JIH ŽELITE UVELJAVLJATI ZA PODALJŠANJE LICENCE Kraj rojstva Datum rojstva Naziv delovne organizacije Delovno mesto Želim sodelovati:   kot predavatelj (predavanje, poster, drugo)

  kot udeleženec

  na praktične usposabljanju

Prosim informacije o možnostih nočitve

 da

 ne

Kotizacijo za srečanje bom poravnal(a)

  s položnico

  ob prijavi

Datum

Podpis

Revija ISIS - Februar 2013

73

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013

Advertisement