Page 70

Medicina in dobrega počutja ter osebnega, kakor tudi medosebnega zadovoljstva v spolnosti.

Razvoj znanj in klinične prakse s področja človekove spolnosti v Evropi in svetu v zadnjih desetletjih je utemeljil potrebo po novi medicinski stroki. Čeprav se področje SM delno pokriva z urologijo, ginekologijo, psihiatrijo, interno medicino, družinsko medicino, nevrologijo ter dermatovenerologijo, obstajajo določeni vidiki, ki jih nobena od zgoraj naštetih vej medicine oziroma specializacij do sedaj ni ustrezno obravnavala. Razvoj SM je posledica čedalje večjih zahtev javnosti po ustrezni obravnavi in zdravljenju težav v spolnosti, tudi kot posledica povečanega zavedanja o pomenu spolnega zdravja. Poleg tega je bilo opravljenih čedalje več raziskav na področju seksualnosti in spolnih problemov ter se je razvijala klinična praksa v SM, z namenom, da bi vsakomur zagotovili optimalno izražanje in dojemanje spolnosti. Hiter razvoj znanja in veščin, ki jih potrebuje zdravnik, da zagotovi ustrezno obravnavo ženskam, moškim, parom s spolnimi skrbmi ter osebam s težavami spolne identitete, je privedel do razvoja SM. V okviru UEMS (Evropskega združenja zdravnikov specialistov) se je vzpostavilo šolanje zdravnikov na ravni evropske subspecializacije in zaključni subspecialistični izpit s tega področja, s katerim zdravnik pridobi kompleksna znanja in veščine za delo na področju SM. Čeprav imajo nekatere evropske države (npr. Nizozemska) že priznano nacionalno izobraževanje in licenco iz SM, vzporedno z razvejano klinično prakso v okviru javnega zdravstvenega sistema, do sedaj še ni bilo mednarodno priznanega izobraževanja in akreditacije za zdravnike, ki se ukvarjajo s tem področjem.

Leta 2004 se je osnovala Evropska akademija za spolno medicino (EASM – European Academy of Sexual Medicine) na pobudo takratnega predsednika Evropskega združenja za SM (ESSM – European Society for Sexual Medicine) Johna Pryorja, katere člani so postali priznani strokovnjaki, kot so John Bancroft, Ian Eardley, Francesco Montorsi in drugi. Poletna šola SM se je začela leta 2007 v Oxfordu in vsako leto omogoča izbranim zdravnikom iz vsega sveta dvotedensko intenzivno izobraževanje. Šolo vodi John Dean, bivši predsednik Svetovnega združenja za SM (ISSM – International Society for Sexual Medicine). Oxfordsko šolo SM smo iz Slovenije do sedaj opravili: Irena Rahne Otorepec, specialistka psihiatrije iz Psihiatrične klinike Ljubljana, Gabrijela Simetinger, specialistka ginekologije in porodništva iz Splošne bolnišnice Novo mesto, in Tine Hajdinjak, specialist urologije iz Splošne bolnišnice Murska Sobota.

EASM je kasneje ustanovila multidisciplinarni odbor (Multidisciplinary Joint Committee on Sexual Medicine – MJCSM), katerega člani so učitelji iz naslednjih evropskih združenj: European Board of Urology (EBU), European Board and College of Obstetrics and Gynaecology (EBCOG) ter UEMS Section of Psychiatry. Član MJCSM je bil tudi pokojni psihiater prof. dr. Slavko Ziherl. Namen MJCSM je preučevanje, vrednotenje in poenotenje SM v Evropi na najvišji možni ravni. Te cilje dosega s postavitvijo 70

Revija ISIS - Februar 2013

izobraževalnih standardov za izobraževalne ustanove in ohranjevanjem le-teh; z določitvijo minimalnih zahtev za usposabljanje oziroma izobraževanje; z objavo evropskega kurikuluma; z določitvijo pravil za akreditacijo izobraževalnih aktivnosti ter s sistematskim ocenjevanjem za priznanje kakovosti, tako za posameznika kot izobraževalno ustanovo.

V oktobru 2011 je UEMS odobril SM kot eno od multidisciplinarnih medicinskih strok (kot so na primer urgentna medicina, intenzivna medicina ali klinična genetika) in dal zeleno luč za opravljanje prvega evropskega izpita s tega področja. Izpit lahko opravljajo zdravniki specialisti (urologije, ginekologije, psihiatrije, endokrinologije, nevrologije, rehabilitacije in družinske medicine) z več kot petletnimi kliničnimi izkušnjami in dokazili o izobraževanju na področju SM. Na osnovi dokazil in življenjepisa so izbrali kandidate, ki so lahko opravljali izpit. Snov je obsegala 1.500 strani dolg učbenik ESSM Syllabus of Sexual Medicine, v pomoč je bil tudi večdnevni intenzivni pripravljalni tečaj. Izpit je potekal 5. decembra 2012 v Amsterdamu pisno v obliki 100 MCQ (Multiple Choice Questions) v angleščini in je trajal tri ure. Iz Slovenije smo bili na opravljanje izpita sprejeti: Irena Rahne Otorepec, Gabrijela Simetinger in Tine Hajdinjak. Tudi vsi naši učitelji so morali opravljati izpit, med njimi naj omenimo nekatere: John P. Mulhall (ZDA), John Dean in Kevan Wylie (Velika Britanija), Marcel Waldinger (Nizozemska) ter Hartmut Porst (Nemčija). Izpit je opravilo 87 odstotkov kandidatov, med njimi tudi vsi trije iz Slovenije, ki smo tako pridobili naziv FECSM (Fellow of European Committee on Sexual Medicine). Vsi avtorji prispevka smo na svoj uspeh ponosni in si bomo prizadevali, da bi tudi v Sloveniji razvoj SM sledil evropskim smernicam v dobrobit vsem ljudem, ki trpijo zaradi težav na področju spolnosti. E-naslov: irena.rahne@psih-klinika.si

Prvi slovenski specialisti spolne medicine (z leve): Gabrijela Simetinger, Tine Hajdinjak, Irena Rahne Otorepec.

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013

Advertisement