Page 22

Zdr avstvo

V predavanjih drugega dela Svečane akademije so zanimiva strokovna obzorja odstirale gostiteljice. Specialistka družinske medicine Irena Vatovec Progar iz Zdravstvenega doma dr. Franca Ambrožiča Postojna je v referatu »Vodenje in nova vloga zdravstvenega doma v bodoče« prikazala vlogo dobro razvitega primarnega zdravstva. Ta se kaže v večji enakosti v zdravstvu, v večjem zadovoljstvu bolnikov, nižjih stroških zdravstvenega sistema ter boljših splošnih učinkih na zdravje. Vsak dodatni zdravnik v osnovni zdravstveni dejavnosti na 10.000 prebivalcev lahko zniža umrljivost za 3 do 10 odstotkov, odvisno od vzroka smrti. Ta učinek ostane tudi, če upoštevamo sociodemografske razlike. Takšne in še druge ugodne učinke bi lahko dosegli, če bi v ZD bolj spodbujali inovativnost, prepoznali ključno vlogo timov (npr. referenčne ambulante), zagotovili zdravstvenim delavcem večjo samostojnost in kompetence, uvajali fleksibilne organizacijske rešitve, ustrezno spremenili način dogovarjanja o programih ter pričeli nagrajevati kakovost. Poudarila je tudi vlogo ZD kot informacijskega središča in koordinatorja številnih zdravstvenih aktivnosti, vključevanje nevladnih organizacij v delo ZD, razvoj terciarnosti (mentorske ambulante, raziskave) ter potrebo po večji skrbi za zaposlene. Če bi uspeli zagotoviti pogoje za izvajanje razvojnega dela, bi se lahko strokovnjaki ZD enakopravno vključevali v snovanje »zdrave javne politike« kot pobudniki in koordinatorji aktivnosti na lokalnem področju ter kot koordinatorji izvajalcev javne zdravstvene službe na primarni ravni. Sodelovanje z zdravstveno politiko bi tako lahko preraslo iz sedanjih pogajanj z izvajalci storitev v strokovni dialog o varovanju zdravja prebivalstva na lokalni ravni. Na koncu je izpostavila pomen negovanja vrednot in konceptov v zdravstvu, kot npr.: usmerjenost v bolnika, humanost, empatijo, sočutje. »Zaradi njih se mladi odločajo za medicino in zaradi njih ostajamo zdravniki,« je končala kolegica Vatovec Progar. Arhitekt Gašper Demšar je zaključil prvi del strokovne akademije s prispevkom Arhitektura in oblikovanje v primarnem zdravstvu. S predavanjem in obsežnim slikovnim gradivom iz nabora del biroja Demšar arhitekti je razgibal strokovnjake v smeri razmišljanja tudi o tem, da lahko prav arhitekturne in oblikovalske rešitve prispevajo velik delež k ustrezni pozitivni sporočilnosti primarnega zdravstva.

22

Revija ISIS - Februar 2013

V drugem delu srečanja so strokovne prispevke nizale zaposlene. Pediatrinja prim. Jasna Čuk Rupnik, ki je bila pobudnica in glavna organizatorka Svečane akademije, je v prispevku Uspehi so naša strast dinamično predstavila štiridesetletno delo ZD Logatec, pa tudi delček zdravstvene zgodovine pred njim. Jasno je pokazala na uspešna pretekla in sedanja prizadevanja številnih sodelavk in sodelavcev v smeri uresničevanja njihovega poslanstva – vse to v odločni in neprestani skrbi za kakovost in varnost. Vodja nujne medicinske pomoči Andrea Turk Šverko je ob zanimivem slikovnem gradivu iz arhiva lastne službe ZD obravnavala Umetnost vključevanja NMP v redno delo (op.: ZD Logatec ima priznano enoto B, ki se uspešno kosa z drugimi ekipami tudi na državnih tekmovanjih na Rogli). Katarina Turk, danes vodja splošnih ambulant, pred leti pa tudi dva mandata direktorica, je predstavila zanimivosti pri Uresničevanju mentorskega dela v času kadrovskih stisk. Zelo zanimive so bile tudi strokovne predstavitve diplomiranih medicinskih sester: Marije Šemrov, pomočnice direktorja za zdravstveno nego in predstavnice vodstva za kakovost (op.: ZD je leta 2010 pridobil Certifikat kakovosti ISO 9001) – Kakovost in odpadki: kaj imajo skupnega?, Katica Kožul je povzela obsežno in tudi dobro dokumentirano Delo zdravstveno-vzgojnega centra, najmlajša predavateljica Urška Mele pa je kratko in jasno predstavila Referenčne ambulante (op.: leta 2011 je ZD dobil prvo, leta 2012 pa že drugo in pacienti so z delom obeh zelo zadovoljni). Ob koncu je vodja finančno-računovodske službe Mateja Kunc, ki je pred leti opravljala eno leto tudi naloge v.d. direktorice, pestre zdravstvene vsebine zelo transparentno nadgradila še z razmišljanjem Notranje revizije in kako naprej. Bogata vsebina vseh prikazov je enoznačno potrdila uspešna strokovna in organizacijska prizadevanja logaškega kolektiva v smeri kakovosti in varnosti pacientov in pokazala, da kolektiv enega manjših javnih zdravstvenih zavodov uspešno in tudi inovativno izvaja vse številne zahtevane dejavnosti, obenem pa ustvarjalno prispeva svoje izkušnje in misli tudi v širšo zakladnico primarnega zdravstva v Sloveniji. Zares zanimivo in odlično.

E-naslov: Dusan.Nolimal@ivz-rs.si

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013  

Strokovna revija ISIS | leto XXII. številka 2 | 1. februar 2013

Advertisement