Page 20

Zdr avstvo

Tečaj za učitelje v družinski medicini na Portugalskem Marija Petek Šter, Zalika Klemenc Ketiš

V okviru projekta vseživljenjskega učenja Leonardo da Vinci potekajo izobraževanja za učitelje v družinski medicine, ki jih podpira tudi evropska akademija učiteljev v družinski medicini (EURACT). Po že več uspešno izvedenih delavnicah na prvem in drugem nivoju ter poskusno izvedeni delavnici na tretjem nivoju smo se učitelji in udeleženci iz držav partneric v projektu (poleg Slovenije še Danska, Turčija, Češka, Grčija, Malta in Portugalska) zbrali na delavnici tretjega nivoja Leonardo EURACT course level 3 for trainers in Family medicine na Portugalskem. Udeleženci smo bili že izkušeni učitelji v družinski medicini, ki že oz. naj bi v bodoče sodelovali pri oblikovanju izobraževalnih programov. Partnerska institucija, ki sodeluje iz Slovenije, je Zavod za razvoj družinske medicine. V okviru projekta smo se srečanja udeležili Igor Švab, ki je bil vodja delavnice, Zalika Klemenc Ketiš in Marija Petek Šter. Delavnica je bila sestavljena iz dveh delov: prvi del je potekal med 2. in 4. decembrom 2011 v Lizboni, drugi del pa v Faru med 21. in 24. junijem 2012. Srečanja se je udeležilo 13 udeležencev. V prvem delu delavnice je vsak od udeležencev predstavil svoj načrt izobraževanja, ki ga je pripravil pred prihodom na srečanje ob pomoči svojega mentorja. Po predstavitvi načrtov izobraževanja je sledila razprava v malih skupinah, v katerih so sodelovali priznani učitelji družinske medicine, ki so s svojimi komentarji in predlogi pomagali pri dokončnem oblikovanju programov izobraževanja, možnostih implementacije ter ocenjevanja uspešnosti projektov.

Udeleženci smo o svojem nadaljnjem delu na projektu, ki je potekalo pod nadzorom naših mentorjev, z dvema vmesnima poročiloma med prvim in drugim delom delavnice o napredku obveščali naše učitelje. Vmesno obdobje je bilo namenjeno tudi pripravi na drugi del srečanja v Faru s študijem dokumentov, ki smo jih obravnavali na srečanju.

V drugem delu smo obravnavali dokument Framework for Continuing Educational Development of Trainers in General Practice/Family Medicine in Europe, ki so ga pripravili ugledni učitelji družinske medicine pod okriljem akademije učiteljev v družinski medicini EURACT, ter serijo člankov, ki je obravnavala pomen medicinskega izobraževanja.

Delo je potekalo tako, da je po kratkem plenarnem uvodu sledilo delo v malih skupinah s po tremi do štirimi udeleženci, v skupini pa je ob vodji skupine sodeloval tudi opazovalec, katerega naloga je bila, da s svojimi opažanji spodbudi nadaljnjo razpravo in pomaga pri oblikovanju zaključkov. Eden izmed zaključkov srečanja je bil, da srečanja skupine učiteljev, ki smo jo oblikovali, postanejo tradicionalna in del že uveljavljenih sestankov EURACT-a ter da se skupina aktivno vključuje v oblikovanje izobraževalnih aktivnosti na lokalni in mednarodni ravni. Veliko je bilo tudi govora o merilih, ki bi jih morali dosegati učitelji na različnih ravneh medicinskega izobraževanja ter mednarodne akreditacije učiteljev v družinski medicini. Med konkretnimi nalogami, ki smo si jih zadali do naslednjega srečanja, predvidoma naslednjo pomlad, je predstavitev dokumenta o izobraževanju učiteljev v družinski medicini širši strokovni javnosti, oblikovanje skupine, ki bo vodila raziskave na področju izobraževanja v družinski medicini, ter priprava kataloga metod poučevanja in ocenjevanja s primeri, ki bi predstavljali vodnik pri izbiri metod poučevanja in ocenjevanja za različne oblike medicinskega izobraževanja.

Udeležba na srečanju je bila finančno omogočena s sredstvi projekta »Leonardo Training course level 3 for trainers in Family Medicine«. E-naslov: marija.petek-ster@mf.uni-lj.si

Začenja se Joint Action EUnetHTA 2 Marjetka Jelenc, Gordana Kalan Živčec

V Lizboni je 24. in 25. maja 2012 potekalo zadnje plenarno zasedanje skupščine projekta Joint Action ( JA) EUnetHTA (European Network for Health Technology Assessment). Iz Slovenije sva se zasedanja udeležili Gordana Kalan Živčec kot predstavnica deležnikov (stakeholders) evropskega združenja CPME (The Standing Committee of European Doctors) ter Marjetka Jelenc kot predstavnica sodelujočega partnerja v projektu, Inštituta za varovanje zdravja (IVZ). 20

Revija ISIS - Avgust/september 2012

IVZ je doslej aktivno sodeloval pri večini obveznih delovnih sklopov projekta, kot tudi pri glavnih vsebinskih sklopih, kot sta področji zdravil in presejanj. Zdravstvena tehnologija je s strani Mednarodne mreže za vrednotenje zdravstvenih tehnologij (International Network of Agencies for Health Technology Assessment – INAHTA) opredeljena kot vsaka intervencija, ki se lahko uporabi za

Strokovna revija ISIS | leto XXI. številka 8-9 | 1. avgust 2012  
Strokovna revija ISIS | leto XXI. številka 8-9 | 1. avgust 2012  

Strokovna revija ISIS | leto XXI. številka 7 | 1. julij 2012

Advertisement