Page 4

DRUŽBA ZA PETOŠOLC(K)E, DELOVNI ZVEZEK ZA DRUŽBO V 5. RAZREDU DEVETLETNEGA OSNOVNOŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA UREDNIK: dr. Janez Justin AVTORJA: dr. Janez Justin, dr. Tatjana Resnik Planinc STROKOVNI PREGLED: dr. Milena Ivanuš Grmek, Mojca Sardoč, dr. Darko Štrajn, dr. Maja Zupančič JEZIKOVNI PREGLED: Centerkontura d.o.o. in Ana Galjot OBLIKOVANJE: Irena Woelle PRELOM: Visart studio, Ljubljana ILUSTRACIJE: Damijan Stepančič FOTOGRAFIJE: Agencija RS za Okolje - arhiv, ESA, F.A. BOBO, Geodetska uprava, Slovenije, Geodetski zavod Slovenije d.d., Ivan Gerenčar, Gornjesavski muzej Jesenice - arhiv, Ivan Grča, GU RS, GZS, Iztok Hafner (Zgodovina slovencev v sliki - ilustracije: Marija Nabergoj in Vlado Stjepič), Primož Kalan , Stane Klemenc, Jacques Langevin - Corbis/IPAK Images, Dejan Javornik, Luka Koper - Jaka Jeraša, Maj Juvanec, Tadeusz Malisz, Craig Mayhew in Robert Simmon - NASA GSFC, Mercator d.d.d - arhiv, Muzej novejše zgodovine Slovenije - Marjan Ciglič in fotodokumentacija , Narodni muzej Slovenije - arhiv, Leon Novak, Gustavo Bueso Padgett, Pan Art d.o.o., Posavski muzej Brežice - arhiv, Slovenski etnografski muzej - arhiv, Bojan Velikonja IZDALA: I 2, družba za založništvo, izobraževanje in raziskovanje d.o.o., Ljubljana Za založbo: Iztok Hafner e-naslov: http://i2-lj.si; e-pošta: i2-lj@amadej.si TISK: Bograf d.o.o., Bevke Prva izdaja. Prvi natis. Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je s sklepom številka 613-2/2005/204 potrdil delovni zvezek Družba za petošolc(k)e, delovni zvezek za družbo v petem razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja. Prva potrditev. Vse pravice pridržane. Brez pisnega soglasja založnika je prepovedano reproduciranje, javna priobčitev, predelava ali kakršna koli druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku vključno s fotokopiranjem ali shranitvijo s pomočjo informacijske tehnologije. Tako ravnanje predstavlja kršitev avtorskih pravic. © I2 d.o.o., Ljubljana, 2007

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 908(497.4)(075.2)(076.1) JUSTIN, Janez, 1951Družba za petošolce. Delovni zvezek za družbo v 5. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja / avtorja Janez Justin, Tatjana Resnik Planinc ; urednik Janez Justin ; [ilustracije Damijan Stepančič ; fotografije Agencija RS za okolje - arhiv ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : i2, 2007. (Zbirka Učbeniška gradiva. Planet znanja) ISBN 978-961-6348-42-3 1. Resnik Planinc, Tatjana 234118144

2 DruzbaDelovniZvezek5-2007.indb 2

planet znanja

9.8.2007 11:35:36

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Družba 5, Delovni zvezek  

Družba za petošolc(k)e

Družba 5, Delovni zvezek  

Družba za petošolc(k)e