Page 1

18.11.2004

23:31

Page 1

UREDNIK JANEZ JUSTIN

DRUžBAK

ZA ČETRTOŠOLC E

A

DELOVNI

ZVEZEK

T

devetletka

T

cover_druzba_delovni_zv_04_02.qxd


cover_druzba_delovni_zv_04_02.qxd

18.11.2004

23:31

Page 2


uvodne_strani_druzba04_delovni_zv_02.qxd

19.11.2004

0:06

Page 1

DRUŽBA KE ZA ČETRTOŠOLC DRUŽBA, delovni zvezek za družbo v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

UREDNIK Janez Justin AVTORJI Ana Galjot Janez Justin Tatjana Resnik Planinc


uvodne_strani_druzba04_delovni_zv_02.qxd

19.11.2004

0:08

Page 2

DRUŽBA, DELOVNI ZVEZEK ZA DRUŽBO V 4. RAZREDU DEVETLETNEGA OSNOVNOŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA UREDNIK: dr. Janez Justin AVTORJI: Ana Galjot, dr. Janez Justin, dr. Tatjana Resnik Planinc OCENA: dr. Darko Ogrin, dr. Milena Ivanuš Grmek, Mojca Sardoč , dr. Darko Štrajn, dr. Maja Zupančič LEKTORIRANJE: Ana Galjot OBLIKOVANJE: Irena Wölle ILUSTRACIJE: Damijan Stepančič ILUSTRACIJA NA NASLOVNICI: Tomaž Lavrič FOTOGRAFIJE: AP Photo Archive, Darko Bajželj, F. A. Bobo, Geodetski zavod Slovenije d.d., Iztok Hafner, Stane Klemenc, Tomaž Lavrič, Pan Art, Snaga Javno podjetje d.o.o. - arhiv, Pokrajinski muzeji Celje - arhiv, Svema co d.o.o. - arhiv, Danilo Utenkar, Bojan Velikonja IZDALA: I 2 družba za založništvo, izobraževanje in raziskovanje d.o.o., Ljubljana e-naslov: http://www.i2-lj.si; e-pošta: i2-lj@amadej.si; ZA ZALOžBO: Iztok Hafner TISK: Tiskarna Ljubljana, d.d. Prva izdaja. Prvi natis. Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je s sklepom številka 613-4/2003-28 potrdil delovni zvezek Družba, delovni zvezek za družbo v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja. Prva potrditev. Čas veljavnosti 3 šolska leta. Vse pravice pridržane. Brez pisnega soglasja založnika je prepovedano reproduciranje, javna priobčitev, predelava ali kakršna koli druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku vključno s fotokopiranjem ali shranitvijo s pomočjo informacijske tehnologije. Tako ravnanje predstavlja kršitev avtorskih pravic. © I2 d.o.o., Ljubljana, 2004

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 372.48(076.1) GALJOT, Ana Družba. Delovni zvezek za družbo v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja / [avtorji Ana Galjot, Janez Justin, Tatjana Resnik Planinc ; ilustracije Damijan Stepančič ; fotografije AP Photo Archive ... et al.]. - Ljubljana : i2, 2004 ISBN 961-6348-14-0 1. Gl. stv. nasl. 2. Justin, Janez, 1951- 3. Resnik Planinc, Tatjana 123376384

2

planet znanja


uvodne_strani_druzba04_delovni_zv_02.qxd

19.11.2004

0:10

Page 3

Kazalo

1.

DRUŽINE IN OTROŠTVO 4

2.

ČLOVEK POTREBUJE DOM 16

3.

V ŠOLO PO ZNANJE 26

4.

NAČRTI, ZEMLJEVIDI IN STRANI NEBA 36

5.

NAŠE NASELJE 48

6.

RAZVOJ DOMAČEGA KRAJA 60

Draga učenka, dragi učenec Nekatere naloge boste lažje rešili, če najprej preberete, kar je o tisti stvari napisano v učbeniku Družba za četrtošolc(k)e iz zbirke Planet znanja. Zato smo ponekod zapisali, katero stran v učbeniku morate poiskati.

Družba 4 Delovni zvezek

3


poglavje_01_druzba04_delovni zvezek_01.qxd

19.11.2004

0:19

Page 4

1 DRUŽINE IN OTROŠTVO

1. Ta risba kaže, kako so si člani neke družine v sorodu. Na tistem delu risbe, ki ima oranžno podlago, vidite ožjo družino Globelnik: mamo Tejo in očeta Tomaža ter Ano in Miho. Oglej si črte, ki jih povezujejo. Štirje člani družine Globelnik imajo tudi druge sorodnike. Pod sliko vsakega od sorodnikov je napisano, v kakšnem sorodu je z Ano in Miho. Niko je, na primer, Anin in Mihov stric, Marjeta pa njuna teta. Sedaj dokončaj naslednje stavke: a) Niko je Tejin ____________________ Mojca pa je njena ____________________ b) Ana je Nikova ____________________ Miha pa je njegov ____________________ c) Ana je Marjetina ____________________ Miha pa je njen ____________________ č) Marjeta je Tomaževa ____________________ d) Uroš je Tomažev ____________________ Marta pa njegova ____________________ e) Ivana je Tejina ____________________ Andrej pa je njen ____________________

4

planet znanja


poglavje_01_druzba04_delovni zvezek_01.qxd

19.11.2004

0:19

Page 5

f) Ana je Martina in Uroševa ____________________ Miha pa je njun ____________________ g) Ana je Ivanina in Andrejeva ____________________ Miha pa je njun ____________________ h) Neža je Anina in Mihova ____________________ Matevž pa je njun ____________________ i) Ana je Agatina in Alojzova ____________________ Miha pa je njun ____________________ j) Agata je Tejina ____________________ Alojz pa je njen ____________________

Primerjajte odgovore in skupaj ugotovite, kateri so pravilni.

2. Napiši, katere sorodnike imaš in koliko jih imaš (tudi starši in bratje so sorodniki). Na primer: Imam 2 teti. a) Imam ____________________ b) Imam ____________________ c) Imam ____________________ č) Imam ____________________ d) Imam ____________________ e) Imam ____________________ f) Imam ____________________

Primerjajte odgovore.

Družine in otroštvo

prvo poglavje

5


poglavje_01_druzba04_delovni zvezek_01.qxd

3.

19.11.2004

0:19

Page 6

1 DRUŽINE IN OTROŠTVO a) Preberi začetek pravljice, ki jo gotovo poznaš: »... pred davnimi časi je živel v prekrasni hiši bogat trgovec. Imel je eno samo hčer, ki jo je ljubil iz vsega srca. Toda mala deklica ni imela več matere, pa tako si je je želela in tudi par sestric. Zato se je trgovec znova poročil z ženo, ki je že imela dve deklici. Mislil si je, da je za njegovo hčerko sedaj dobro preskrbljeno, in kmalu nato je umrl. Šele takrat se je izkazalo, kako hudobna mačeha je bila nova žena. Imela je srce za svoji dve hčeri. Pastorki pa je vzela vse, kar je imela: lepe obleke, malega konjička in velikega psa. Ni smela več spati v svoji svetli sobi, temveč je morala ostati v temni kuhinji in tam trdo delati.« Si uganil(a), iz katere pravljice je to? Naslov pravljice je ________________________________________ Kako se je deklica počutila, ko je ugotovila, da je mačeha ne mara? Tega ni treba povedati z besedami, raje nariši njen obraz:

b) Sedaj pa si še enkrat oglej tole fotografijo, ki si jo videl(a) že v učbeniku.

6

planet znanja


poglavje_01_druzba04_delovni zvezek_01.qxd

19.11.2004

0:19

Page 7

Mož in žena, ki ju vidiš na fotografiji na prejšnji strani, ne moreta imeti lastnih otrok, zato sta posvojila tri otroke, ki so v Afriki ostali brez staršev. Kako se počutita sedaj, ko sta posvojila tri otroke? Nariši njuna obraza.

Sedaj nariši še obraze njunih treh otrok.

Primerjaj svoje risbe z risbami sošolcev. Kakšnih obrazov ste narisali največ? Preštejte vesele in žalostne obraze in ugotovite, katerih je več.

Družine in otroštvo

prvo poglavje

7


poglavje_01_druzba04_delovni zvezek_01.qxd

4.

19.11.2004

0:20

Page 8

1 DRUŽINE IN OTROŠTVO

Na levi strani smo napisali besede za različne osebe, ki se udeležijo poroke. Na desni strani smo razložili, kaj te besede pomenijo. Vendar se je vse to malo pomešalo. Vsako besedo na levi strani poveži z ustrezno razlago na desni strani! nevesta

ženin ali možev oče

ženin

Prijatelji in sorodniki, ki se udeležijo poroke.

poročna priča

ženina ali moževa mama

tast

Moški, ki se poroča.

svatje

Uradna oseba, ki izpelje poročni obred in razglasi, da je par poročen.

zet

ženin ali možev oče

snaha

Ženska, ki se poroča.

matičar

Glavni ženinov ali nevestin spremljevalec na poroki.

tašča

hčerkin mož

Skupaj ugotovite, katere povezave so pravilne.

8

planet znanja


poglavje_01_druzba04_delovni zvezek_01.qxd

5.

19.11.2004

0:20

Page 9

Odrasli morajo ravnati tako, da nista ogrožena varnost in zdravje otrok. a) Za otroke velja pravilo ali zakon, ki zahteva, da morajo v avtu sedeti na zadnjih sedežih. Do katerega leta? ____________________ b) Na zadnjih sedežih morajo otroci sedeti zato, ker ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ c) Starši včasih rečejo otokom, da nek film, ki ga predvajajo na televiziji, ni zanje. Zakaj jim to rečejo? To jim rečejo zato, ker ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ č) Včasih v trgovinah kupujejo tudi otroci. Otrokom trgovci ne smejo prodati cigaret in alkoholnih pijač, tudi če otroci rečejo, da so to naročili starši. Zakaj? ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ d) V Sloveniji se otroci cepijo proti nekaterim hudim boleznim. Kaj dosežemo s tem, da se cepimo? ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Primerjajte odgovore. Kateri so pravilni?

Družine in otroštvo

prvo poglavje

9


poglavje_01_druzba04_delovni zvezek_01.qxd

6.

19.11.2004

0:23

Page 10

1 DRUŽINE IN OTROŠTVO Družina Globelnik se je v nedeljo odpravila v muzej. Starša sta morala kupiti vstopnice zase in za hčerko Ano, ki je stara 13 let. Za Miho, ki je star 6 let, jima ni bilo treba kupiti vstopnice. Zakaj v muzeju za majhne otroke ne zahtevajo vstopnic? ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Primerjaj svoj odgovor z odgovori sošolk in sošolcev.

7. Oglej si risbe, preberi, kar piše pod njimi in odgovori na vprašanja, ki so na naslednji strani.

1. Otroci imajo pravico do zadostne količine hrane in do čiste vode.

2. Otroci imajo pravico do ustrezne življenjske ravni.

4. Otroci imajo pravico do zdravstvenega varstva.

5. Otroci imajo pravico biti s svojimi družinami ali s tistimi, ki bodo najbolje skrbeli zanje.

10

planet znanja

3. Otroci s posebnimi potrebami imajo pravico do posebne skrbi in do usposabljanja.


poglavje_01_druzba04_delovni zvezek_01.qxd

19.11.2004

0:23

Page 11

V časopisih so žalostne zgodbe o otrocih, ki nimajo tistega, do česar imajo pravico. Na levi strani so risbe in stavki, ki povedo, katere so otrokove pravice. Zraven smo napisali številke. Preberite zgodbe, ki so napisane tu spodaj. Na koncu vsake zgodbe napišite številko otrokove pravice, ki se ni uresničila. a) »Ko je imela Guo Jingling 7 let, ji je vodja vasi ukazal, da mora v športni šoli trenirati skoke v vodo. Trenirala je po 9 ur na dan, preostali čas se je učila. Ko je imela 11 let, so jo trenerji ločili od staršev in jo poslali v daljni Peking, kjer se je pridružila državni reprezentanci. Vprašali niso ne nje ne njenih staršev.« V tem primeru se ni uresničila otrokova pravica številka __________

b) »Od rojstva dalje je bil Brazilec Luis Oliveira gluh. V nobeni šoli ga niso hoteli sprejeti in nihče ga ni poučeval. Ko je imel dvajset let, se je naučil igrati šah. Danes premaga najboljše brazilske šahiste. Ugotovili so, da je zelo bister, in če bi v otroštvu skrbeli zanj, bi bil morda slaven znanstvenik ali zdravnik.« V tem primeru se ni uresničila otrokova pravica številka __________

c) »V vasi Šakri v afriški državi Sudan je še pred pol leta živelo 23 otrok. Že dolgo ni deževalo. V vodi vaškega vodnjaka, ki so jo pili tudi otroci, so nevarne bakterije. Otroci so se okužili in hudo zboleli. Tovornjaki s čisto vodo so prišli v to vas šele 24. oktobra. Za 6 otrok je bilo prepozno.« V tem primeru se ni uresničila otrokova pravica številka __________

č) »Četrtošolka Andreja živi z mamo, ki ni zaposlena in prejema le majhno podporo. Doma nimata stvari, ki bi jih Andreja rada imela – telefona, televizorja, knjig, računalnika. Andreja ne hodi na izlete, na morju ni bila še nikoli ... « V tem primeru se ni uresničila otrokova pravica številka __________

d) »V afriški državi Mali je zelo malo zdravnikov. Za nekatere bolne otroke je zdravnik tudi 500 kilometrov daleč, cest in železnic pa ni. V neki vasi je zbolel 6-letni deček Amir. Če bi ga starši več dni nosili do zdravnika, bi ga to zelo izmučilo. Zato so z njim raje ostali doma in upali, da bo ozdravel.« V tem primeru se ni uresničila otrokova pravica številka __________

Skupaj preglejte, ali ste pravilno ugotovili, katere pravice otrok so bile kršene.

Družine in otroštvo

prvo poglavje

11


poglavje_01_druzba04_delovni zvezek_01.qxd

8.

19.11.2004

0:23

Page 12

1 DRUŽINE IN OTROŠTVO Veliko je stvari, ki jih člani družine ne morejo narediti sami. Kje lahko rešijo naslednje svoje probleme (potegni črte do pravilnih odgovorov na desni): Otrok potrebuje knjigo za domače branje.

banka

Popraviti je treba vodovodno pipo v kopalnici.

optika in očesna ambulanta

Družina potrebuje denarno posojilo za novo pohištvo.

uradi v občinski stavbi

Babica potrebuje nova očala.

mehanična delavnica

Mama potrebuje nov potni list.

cvetličarna

Na otroških oblačilih so grdi madeži.

javna knjižnica

Avto je pokvarjen.

center za učenje tujih jezikov

Otroci želijo mami podariti cvetlice.

kemična čistilnica

Oče se želi naučiti nemščine.

vodovodni servis

Primerjaj povezave, ki si jih naredil, s povezavami, ki so jih naredili sošolci in sošolke.

9. Nekatere praznike poznajo že četrtošolci. Na levi strani smo zapisali njihova imena. Na sredini je zapisano, kaj ob teh praznikih počnemo, na desni pa so zapisane stvari, ki so ob praznikih pomembne. Vendar se je vse malo pomešalo. Potegni črto od vsakega praznika do ustrezne besede na sredini in ustrezne besede na desni strani. (Kako to narediš, smo pokazali na primeru pusta.) Za prvi maj

okrasimo

šopek cvetlic

Za veliko noč

zapojemo

kres

Za božič in novo leto

si nadenemo

Zdravljico

Za pusta

podarimo

pirhe

Za materinski dan

upihnemo

maske

Za 1. april

barvamo

sveče (in si nekaj zaželimo)

Za rojstni dan

zakurimo

za nos

Za Prešernov dan

nekoga potegnemo

jelko

Skupaj ugotovite, ali ste črte pravilno potegnili.

12

planet znanja


poglavje_01_druzba04_delovni zvezek_01.qxd

0:24

Page 13

Kot že veš, ima družina Globelnik naslednje člane: očeta Tomaža, mamo Tejo, 13 - letno Ano, 6 - letnega Miho.

časopis delo

časopis delo

časopis delo

Zvečer želijo gledati televizijo. Izbirajo lahko med naslednjimi šestimi filmi:

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________ časopis delo

_______________________

časopis delo

_______________________

časopis delo

10.

19.11.2004

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

Pri vsakem filmu zapiši imena družinskih članov, za katere bi bil lahko ta film zanimiv. Pri vsakem filmu lahko napišeš eno, dve, tri ali več imen (tudi vsa, če hočeš).

Primerjaj svoje rešitve z rešitvami sošolk in sošolcev. Družine in otroštvo

prvo poglavje

13


poglavje_01_druzba04_delovni zvezek_01.qxd

11.

19.11.2004

0:24

Page 14

1 DRUŽINE IN OTROŠTVO Doma je treba opraviti veliko domačega dela. Pri mnogih domačih opravilih lahko staršem pomagajo otroci, vendar ne pri vseh. Navedli smo nekaj opravil. Če misliš, da pri nekem opravilu otroci lahko pomagajo staršem, napiši zraven »lahko«. Če je opravilo pretežko, napiši »pretežko«. Če je opravilo nevarno, napiši »nevarno«. a) postlati posteljo ____________________ b) očistiti umivalnik ____________________ c) pomiti okna v stanovanju ____________________ č) zamenjati žarnico ____________________ d) očistiti čevlje ____________________ e) v steno zabiti žebelj za sliko ali plakat ____________________ f) z nožem odrezati kos kruha ____________________ g) posesati prah ____________________ h) s škarjicami skrajšati nohte ____________________ i) pomiti posodo ____________________ j) oditi v trgovino ____________________ k) pospraviti svojo sobo ____________________ l) pobeliti stene in strope v stanovanju ____________________ m) popraviti počeno zračnico pri kolesu ____________________ n) obesiti perilo, da se posuši ____________________ o) zlikati hlače ____________________ p) z nožem olupiti krompir ____________________ r) skuhati čaj ____________________

Primerjaj svoje odgovore z odgovori sošolcev in sošolk. Vsakdo naj pove, zakaj se je odločil za svoj odgovor. (Če so odgovori različni, ni nič narobe. Za nekoga je, na primer, prenevarno iti v trgovino, ker je ta daleč od njegovega doma; nekdo drug pa ima trgovino čisto blizu.)

14

planet znanja


poglavje_01_druzba04_delovni zvezek_01.qxd

12.

19.11.2004

0:24

Page 15

Otroci imajo včasih težave. Kdo jim poleg staršev še lahko pomaga? Najprej preberi opis težave, potem pa s križcem v pravem okenčku označi, kdo lahko otroku pomaga. V eni vrsti lahko narediš več križcev.

policist

svetovalna delavka na šoli

varuh otrokovih pravic

zdravnik

učitelj

oseba, ki otrokom svetuje na zaupnem telefonu

Petru je nekdo ukradel kolo. Ani se je zgodilo nekaj hudega, vendar o tem ne želi z nikomer govoriti. Miha ima preveliko telesno težo in se boji, da nikoli ne bo mogel shujšati. Ko Neža piše kontrolno nalogo, jo je zelo strah in sploh ne more misliti. Od Matevža starejši učenec večkrat zahteva denar.

Primerjaj svoje odgovore z odgovori sošolcev in sošolk.

Družine in otroštvo

prvo poglavje

15


poglavje_02_druzba04_delovni zvezek_02.qxd

19.11.2004

1:02

Page 16

2 ČLOVEK POTREBUJE DOM

1.

a) Naši predniki niso gradili enakih hiš v vseh slovenskih pokrajinah. Trem različnim vrstam tradicionalnih hiš rečemo alpska hiša, panonska hiša in sredozemska hiša. Po čem so te radicionalne hiše dobile svoja imena? • Alpska hiša je dobila ime po ________________________________________ • Panonska hiša je dobila ime po ________________________________________ • Sredozemska hiša je dobila ime po ________________________________________ • Katera vrsta hiše je na fotografiji? ________________________________________

b) Oglej si zgornjo fotografijo. Katero vrsto hiš prikazuje? ________________________________________

Primerjajte odgovore.

16

planet znanja


poglavje_02_druzba04_delovni zvezek_02.qxd

19.11.2004

1:08

Page 17

2.

A

B

C

a) Tu so risbe treh tradicionalnih hiš iz treh slovenskih pokrajin. Potegni črto od vsake hiše do tiste pokrajine, kjer še danes najdemo takšno hišo. Pokrajino lahko obkrožiš.

b) Iz katerega gradiva je narejena hiša A: ________________________________________ Iz katerega gradiva je narejena hiša B: ________________________________________ Iz katerega gradiva je narejena hiša C: ________________________________________

Skupaj preverite, ali ste pravilno rešili ti nalogi.

Človek Družine potrebuje in otroštvo dom

drugo prvo poglavje

17


poglavje_02_druzba04_delovni zvezek_02.qxd

3.

19.11.2004

1:09

Page 18

2 ČLOVEK POTREBUJE DOM

a) Mnogo prebivalcev Slovenije živi v družinskih hišah, ki so podobne hiši na tej risbi. Opisali smo nekaj stvari, ki spadajo k takšni hiši. Za nekaterimi besedami v besedilu so številke. Te besede pomenijo stvari, ki jih najdeš tudi na risbi. Na risbi so ob teh stvareh prazni krogci. Vanje vpiši številke, ki so napisane za besedami. Na primer: Ob besedah “mansardni okni” je številka 1. Na risbi poišči mansardni okni in v prazni krogec na tistem mestu vpiši številko 1. Na strehi hiše sta dve mansardni okni (1). Na zunanji zid je pritrjena satelitska antena (2). Ko je lepo vreme, stanovalci preživijo veliko časa na terasi (3). Skozi loputo (4) ob hiši spravljajo v klet krompir, premog in druge stvari. V vrtno lopo (5) spravljajo orodje. Malo stran od hiše je rezervoar za plin (6). Včasih na odprtem ognjišču (7) na vrtu pečejo meso. Na vrtu stoji vrtna garnitura (8). V kompostišču (9) nastaja kompost, s katerim pognojijo vrt. Ob hiši stojita dva smetnjaka (10). Lastnik je zasadil živo mejo (11). Poštar vrže pošto v nabiralnik (12). b) Zakaj stoji rezervoar za plin malo stran od hiše? ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

18

planet znanja


poglavje_02_druzba04_delovni zvezek_02.qxd

19.11.2004

1:09

Page 19

c) Ali imajo pri tej hiši majhne otroke? DA

NE

Zakaj tako misliš? ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ č) Smetnjaka sta tik pod oknom. Je to dobro? DA

NE

Zakaj tako misliš? ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ d) Na strani 34 v učbeniku preberi besedilo, pri katerem stoji črka A. Potem si natančno oglej zid blizu vhoda. Kaj je risar pozabil narisati tam? ________________________________________________________________________________ e) Kaj je kompost? ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Primerjaj svoje odgovore z odgovori sošolcev in sošolk.

Človek Družine potrebuje in otroštvo dom

drugo prvo poglavje

19


poglavje_02_druzba04_delovni zvezek_02.qxd

4.

19.11.2004

1:12

Page 20

2 ČLOVEK POTREBUJE DOM

a) Nekateri prebivalci Slovenije živijo na kmetijah, ki so podobne kmetiji na tej risbi. Tu smo napisali, čemu služijo nekatere stvari na kmetiji. Za nekaterimi besedami v besedilu so številke. Te besede pomenijo stvari, ki jih najdeš tudi na risbi. Na risbi so ob teh stvareh prazni krogci. Vanje vpiši številke, ki so napisane za besedami. V sončnih celicah (1) na strehi stanovanjske hiše nastaja električna energija. Snegolov (2) na strehi hiše preprečujejo, da bi pozimi padel sneg s strehe. Na gnojišču (3) nastaja gnoj za gnojenje vrta in njiv. V topli gredi (4), ki je pokrita s polivinilom, raste zelenjava, tudi kadar je mrzlo. V sadovnjaku (5) raste različno sadno drevje. V silosih (6) nastaja krma za živino. S pomočjo puhalnika (7) kmetje spravljajo seno na senik. V kokošnjaku (8) je večje število kokoši. V svinjaku (9) redijo kmetje prašiče. V ogradi (10) se pasejo konji. Za prevoze in delo na poljih uporabljajo kmetje traktorje (11). Ob poti stoji kapelica (12).

S sošolci in sošolkami ugotovi, ali ste v prazne krogce vpisali prave številke.

b) Poznate življenje na kmetiji? Poskusite izpolniti prazna mesta v naslednjem besedilu: Kmetje zjutraj vstajajo zgodaj, da ____________________ krave v hlevih. Veliko dela imajo kmetje spomladi, ko ________________________________________, in jeseni, ko

20

planet znanja


poglavje_02_druzba04_delovni zvezek_02.qxd

19.11.2004

1:12

Page 21

________________________________________ V hlevih redijo kmetje ________________________________________ Če živina zboli, kmetje pokličejo ____________________ Če poleti dolgo ne pada dež, se rastline na poljih lahko ____________________ Včasih pridelek uničijo ledene kroglice, ki padajo iz nevihtnega oblaka in jim rečemo ____________________ Kmetje se preživljajo tako, da prodajajo ____________________ in ____________________ V hlevih nastaja gnoj, ki ga kmetje uporabljajo za ____________________ Kmetje kosijo travo, ki raste na ___________________ Posušeni travi rečemo ____________________ Kmetje posušeno travo spravijo na ____________________ Z njo se hranijo ____________________ in ____________________ Blizu kmetije so sadovnjaki, v katerih rastejo ____________________ , __________________ , ____________________ in drugo sadno drevje. Na vrtovih gojijo ____________________ , ____________________ , ____________________ in drugo zelenjavo.

Primerjaj svoje odgovore z odgovori sošolcev in sošolk.

5. V učbeniku smo napisali, da je dom nekaj zasebnega. Kaj to pomeni? Obkroži odgovor, ki se ti zdi najpravilnejši. a) Nihče ne sme vstopiti v tvoj dom, razen če je večji od tebe. b) Nihče ne sme vstopiti v tvoj dom, če ga ne povabiš. c) V tvoj dom sme vstopiti vsakdo. Zakaj se ti zdi odgovor, ki si ga obkrožil, najpravilnejši? ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Primerjajte svoje odgovore. Človek Družine potrebuje in otroštvo dom

drugo prvo poglavje

21


poglavje_02_druzba04_delovni zvezek_02.qxd

6.

19.11.2004

1:14

Page 22

2 ČLOVEK POTREBUJE DOM a) Stanovanjski bloki so narejeni tako, da lahko v njih živi večje število stanovalcev. Tu je risba bloka. Risar ponekod ni narisal zunanjih zidov, tako da lahko vidiš v notranjost. Blok smo opisali z besedami. Za nekaterimi besedami v besedilu so številke. Te besede pomenijo stvari, ki jih najdeš tudi na risbi. Na risbi so ob teh stvareh prazni krogci. Vanje vpiši številke, ki so napisane za besedami.

Do glavnega vhoda (1) v blok vodijo stopnice (2) in potka z ograjo (3). Pri vhodnih vratih so zvonci (4), nad vrati pa nadstrešek (5), Blizu stopnic so smetnjaki (6) in stojala za kolesa (7). Spodaj v zemlji se vidijo lesena vrata, ki vodijo v kleti stanovalcev (8). Poleg njih so železna vrata, ki vodijo v zaklonišče (9). Na hodnikih vidimo dva aparata za gašenje (10). Risar je blok narisal tako, da vidimo v jedilnice (11), dnevne sobe (12) in kopalnice (13). Narisal je tri odprte balkone (14) in en balkon, ki je zasteklen (15). Na zunanjem zidu je satelitska antena (16).

S sošolci in sošolkami ugotovi, ali ste v prazne krogce vpisali prave številke.

22

planet znanja


poglavje_02_druzba04_delovni zvezek_02.qxd

19.11.2004

1:15

Page 23

b) Čemu je namenjena potka z ograjo, ki vodi do glavnega vhoda? (Napiši vsaj dva namena.) ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ c) Če bi v bloku nastal požar, bi stanovalci takoj poklicali gasilce na telefonsko številko __________ Takoj bi ga začeli tudi sami gasiti z ________________________________________________________________________________ č) Koliko nadstropij ima ta blok (upoštevaj, da ima tudi pritličje)? __________ d) Kako pridejo stanovalci do svojih stanovanj v višjih nadstropjih? ________________________________________________________________________________ e) V podzemnem delu bloka ima vsako stanovanje svojo ____________________ Stanovalci vanjo spravljajo ____________________, ____________________, ____________________ in drugo. f) V podzemnem delu nekaterih novejših blokov so tudi zaklonišča. Čemu je namenjeno zaklonišče? ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ g) V vsakem nadstropju tega bloka so štiri stanovanja. Koliko je potem vseh stanovanj v bloku? __________ h) Če bi v vsakem stanovanju živeli trije stanovalci, koliko stanovalcev bi potem živelo v bloku? __________

Človek Družine potrebuje in otroštvo dom

drugo prvo poglavje

23


poglavje_02_druzba04_delovni zvezek_02.qxd

7.

19.11.2004

1:15

Page 24

2 ČLOVEK POTREBUJE DOM a) V učbeniku na strani 34 smo zapisali, da se stanovalci blokov dogovorijo za pravila, po katerih se vsi ravnajo. Napiši nekaj pravil, po katerih bi se morali ravnati stanovalci takšnega bloka, kakršnega prikazuje risba pri prejšnji nalogi. 1. pravilo: ______________________________________________________________________ 2. pravilo: ______________________________________________________________________ 3. pravilo: ______________________________________________________________________ 4. pravilo: ______________________________________________________________________ 5. pravilo: ______________________________________________________________________ 6. pravilo: ______________________________________________________________________

b) V stanovanjih, ki so v blokih, je dovoljeno imeti naslednje živali (napiši vsaj tri): ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ c) V stanovanjih, ki so v blokih, je prepovedano imeti naslednje živali (napiši vsaj tri): ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ č) Zakaj jih ni dovoljeno imeti? ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Primerjajte odgovore.

24

planet znanja


poglavje_02_druzba04_delovni zvezek_02.qxd

8.

19.11.2004

1:16

Page 25

a) Tako kot v drugih mestih po svetu so tudi v slovenskih mestih brezdomci. To so ljudje, ki ________________________________________ Včasih jim rečemo tudi ________________________________________ Kje večina brezdomcev prenočuje? ____________________________________ Misliš, da so brezdomci nekoč imeli dom? DA

NE

Če misliš, da so ga imeli, zakaj so ga potem izgubili? ________________________________________________________________________________ b) Napiši zgodbo o izmišljenem brezdomcu in v njej povej, zakaj je brezdomec izgubil dom. Daj svojemu brezdomcu tudi ime. Povej, kakšen je bil kot otrok, kot učenec, kaj je delal potem, ko je odrastel, kaj se mu je zgodilo ... ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

c) Kako bi ljudje lahko pomagali brezdomcem? ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Primerjajte svoje zgodbe. Katere se vam zdijo dobre?

Človek Družine potrebuje in otroštvo dom

drugo prvo poglavje

25


poglavje_03_druzba04_delovni zvezek_02.qxd

19.11.2004

1:26

Page 26

3 V ŠOLO PO ZNANJE

1. Ni vse znanje enako koristno. Predstavljaj si, da neka učenka, ki ji je ime Mateja, ve stvari, ki smo jih tu napisali. Katero njeno znanje je zelo koristno, katero pa manj koristno? Preberi, kaj vse Mateja ve, potem pa obkroži piko pred enim od dveh odgovorov. Napiši še, zakaj tako misliš. Mateja ve naslednje stvari: a) “V japonskem mestu Tokio živi 12 miljonov prebivalcev.”

b) »Stonoga ima v resnici samo 15 parov nog.« To Matejino znanje je:

To Matejino znanje je: • zelo koristno • manj koristno

• zelo koristno • manj koristno Zakaj tako misliš?

Zakaj tako misliš? ________________________________________ ________________________________________ _______________________________________ ________________________________________

26

planet znanja


poglavje_03_druzba04_delovni zvezek_02.qxd

19.11.2004

1:26

c) »Španski ribič Diego je v enem dnevu ujel na trnek kar 121 rib in tako postavil svetovni rekord.« To Matejino znanje je:

Page 27

č) »En meter ima sto centimetrov.« To Matejino znanje je: • zelo koristno • manj koristno

• zelo koristno • manj koristno

Zakaj tako misliš?

Zakaj tako misliš?

________________________________________

________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ d) »V slovenskih Alpah je poleti več neviht kot na Primorskem.«

e) “Najvišja gora v Sloveniji, Triglav, je visok 2864 m.” To Matejino znanje je:

To Matejino znanje je: • zelo koristno • manj koristno

• zelo koristno • manj koristno Zakaj tako misliš?

Zakaj tako misliš? ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ g) “Pesmi slovenskega pesnika Franceta Prešerna so prevedene v številne druge jezike, med drugim tudi v angleščino.” f) »Imena mest in vasi pišemo z velikimi začetnicami.« To Matejino znanje je: To Matejino znanje je: • zelo koristno • manj koristno • zelo koristno • manj koristno Zakaj tako misliš? Zakaj tako misliš? ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________

Skupaj ugotovite, kateri odgovori se vam zdijo dobri. V šolo po znanje

tretje poglavje

27


poglavje_03_druzba04_delovni zvezek_02.qxd

2.

19.11.2004

1:26

Page 28

3 V ŠOLO PO ZNANJE Kakšno znanje morajo imeti ljudje, ki opravljajo različne poklice? Tu smo napisali nekaj poklicev. Pri vsakem napiši vsaj tri stvari, ki jih mora človek vedeti, da lahko opravlja ta poklic. a) PEK Vedeti mora: • ________________________________________ • ________________________________________ • ________________________________________

b) KUHAR Vedeti mora: • ________________________________________ • ________________________________________ • ________________________________________

c) TURISTIČNI VODIČ, KI VODI TURISTE NA POTOVANJU Vedeti mora: • ________________________________________ • ________________________________________ • ________________________________________

č) UČITELJICA Vedeti mora: • ________________________________________ • ________________________________________ • ________________________________________

28

planet znanja


poglavje_03_druzba04_delovni zvezek_02.qxd

19.11.2004

1:27

Page 29

d) VOZNIK AVTOBUSA Vedeti mora: • ________________________________________ • ________________________________________ • ________________________________________

e) ZDRAVNICA Vedeti mora: • ________________________________________ • ________________________________________ • ________________________________________

f) POLICIST Vedeti mora: • ________________________________________ • ________________________________________ • ________________________________________

g) TRGOVKA Vedeti mora: • ________________________________________ • ________________________________________ • ________________________________________

Skupaj ugotovite, kateri odgovori se vam zdijo dobri.

V šolo po znanje

tretje poglavje

29


poglavje_03_druzba04_delovni zvezek_02.qxd

3.

19.11.2004

1:27

Page 30

3 V ŠOLO PO ZNANJE Katere šole moraš končati, da lahko opravljaš poklic računalniškega inženirja, šivilje (kkrojača), kuharja ali zdravnika? Oglej si risbo, na kateri so šole. Za vsak poklic potegni črto od osnovne šole do ene ali dveh šol, ki jih je za opravljanje tega poklica treba končati. Za računalniškega inženirja potegni takšno črto —————————— Za šiviljo (krojača) potegni takšno črto •••••••••••••••• Za kuharja potegni takšno črto ———————— Za zdravnika potegni takšno črto —•—•—•—•—•—•—

Skupaj ugotovite, ali ste pravilno potegnili črte.

4.

V šoli otroci ne pridobijo vsega znanja, ki ga potrebujejo. Navedi kakšno stvar, ki bi se jo po tvojem mnenji doslej že morali učiti, pa se je niste. ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Misliš, da imaš pravico zahtevati, da bi se učili neko stvar, ki se tebi zdi pomembna? DA NE Zakaj tako misliš? ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Pogovorite se o vaših odgovorih.

30

planet znanja


poglavje_03_druzba04_delovni zvezek_02.qxd

5.

19.11.2004

1:29

Page 31

Pri učenju nam lahko pomagajo drugi ljudje (starši, učitelji itd.). Znanje pa lahko dobimo tudi, če pravilno uporabljamo nekatere predmete. Katere? Obkroži črke pri tistih predmetih, s pomočjo katerih lahko pridobimo novo znanje. a)

b)

c)

č)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

Skupaj poglejte, katere predmete ste označili.

6.

Če učence nekaj zanima, lahko poiščejo razlago v knjigah. V nekaterih knjigah so razlage urejene po abecednem vrstnem redu. Kako rečemo takšnim knjigam? ________________________________________

Preverite, ali ste pravilno odgovorili.

V šolo po znanje

tretje poglavje

31


poglavje_03_druzba04_delovni zvezek_02.qxd

7.

19.11.2004

1:29

Page 32

3 V ŠOLO PO ZNANJE V učbeniku na strani 44 lahko izveš, v kateri knjižici so zapisane pravice in dolžnosti, ki jih imate učenci. Ampak v njej niso napisane vse vaše pravice in vse vaše dolžnosti. Včasih morate SAMI razmisliti, ali nekaj je vaša pravica oziroma dolžnost. Razmislite o naslednjih primerih: a) Ali mora učenec (učenka) obvestiti učitelje, če opazi, da je neki učenec namerno poškodoval umivalnik v stranišču? (Obkroži enega od odgovorov.) DA

NE

NE VEM

Če si obkrožil(a) DA ali NE, napiši, zakaj si se tako odločil(a). ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ b) Neka učenka je na šolskem hodniku našla bankovec za 1000 tolarjev. Ali ima pravico, da ga vzame in si z njim popoldne nekaj kupi? DA

NE

NE VEM

Če si obkrožil(a) DA ali NE, napiši, zakaj si se tako odločil(a). ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ c) Učenec popoldne v trgovini sreča svojo učiteljico. Ali je njegova dolžnost, da jo pozdravi? DA

NE

NE VEM

Če si obkrožil(a) DA ali NE, napiši, zakaj si se tako odločil(a). ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

32

planet znanja


poglavje_03_druzba04_delovni zvezek_02.qxd

19.11.2004

1:29

Page 33

č) Besedilo slovenske državne himne je 7. kitica Prešernove pesmi Zdravljica. Ali je dolžnost učencev, da znajo to kitico na pamet? DA

NE

NE VEM

Če si obkrožil(a) DA ali NE, napiši, zakaj si se tako odločil(a). ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ d) Nek učenec je s starši več let let živel v Angliji. Tam je hodil tudi v šolo. Angleško govori tako dobro kot učiteljica. Ali ima pravico, da takrat, ko je na urniku angleščina, odide domov? DA

NE

NE VEM

Če si obkrožil(a) DA ali NE, napiši, zakaj si se tako odločil(a). ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ e) Učenci so doma gledali televizijsko oddajo o stvareh, ki jih težko razumejo. Ali imajo pravico, da v šoli prosijo učitelja, naj jim oddajo razloži. DA

NE

NE VEM

Če si obkrožil(a) DA ali NE, napiši, zakaj si se tako odločil(a). ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ f) Večini učencev, ki kosijo na šoli, je neka jed zelo všeč. Vendar jo kuharice pripravijo zelo redko. Ali imajo učenci pravico zahtevati, naj jo pripravijo pogosteje? DA

NE

NE VEM

Če si obkrožil(a) DA ali NE, napiši, zakaj si se tako odločil(a). ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Primerjajte svoje odgovore. Poskusite priti do skupnega mnenja. V šolo po znanje

tretje poglavje

33


poglavje_03_druzba04_delovni zvezek_02.qxd

8.

19.11.2004

1:30

Page 34

3 V ŠOLO PO ZNANJE Učenci in učitelji se lahko dogovorijo, kako se bodo v šoli obnašali. Napišejo hišni red šole. Tu je primer takšnega hišnega reda, ki je sestavljen iz pravil. Preberi ga.

a) Obkroži številke pred tistimi pravili, s katerimi se strinjaš. 1. V šolo vstopajo učenci mirno in dostojno - ne kričijo, se ne prerivajo, ne divjajo. 2. Učenci ne smejo posedati po okenskih policah in motiti mimoidočih. 3. Na šoli se pozdravimo ob prihodu in odhodu. 4. Kdor namerno poškoduje opremo na šoli, za to odgovarja. Med namerne poškodbe štejemo tudi pisanje po klopeh, stenah, stolih in parketu. 5. Žvečilni gumi ne sodi k pouku. 6. Lovljenje in pretepanje v šoli ni dovoljeno. 7. Učenci se ne vozijo v šolo z rolerji. 8. V šolo naj učenci ne prinašajo prenosnih telefonov. Za nujna telefonska sporočila imajo na voljo šolski telefon. 9. S tehnično brezhibnimi kolesi se smejo voziti v šolo le učenci, ki so opravili kolesarski izpit. 10. Po vsaki uri reditelj kontrolira čistočo in urejenost razreda, preden ga zapusti. 11. Malico in kosilo jemo mirno in ne razgrajamo ter se ne prerivamo. 12. Preden si postrežemo s hrano, si umijemo roke. 13. S polnimi usti ne govorimo. 14. Do kuharic se lepo vedemo.

34

planet znanja


poglavje_03_druzba04_delovni zvezek_02.qxd

19.11.2004

1:30

Page 35

b) Napiši številke pravil, s katerimi se ne strinjaš, in povej, zakaj ne. Pravilo št. __________ Ne strinjam se zato, ker ________________________________________ ________________________________________________________________________________ Pravilo št. __________ Ne strinjam se zato, ker ________________________________________ ________________________________________________________________________________ Pravilo št. __________ Ne strinjam se zato, ker ________________________________________ ________________________________________________________________________________ Pravilo št. __________ Ne strinjam se zato, ker ________________________________________ ________________________________________________________________________________

Pravilo št. __________ Ne strinjam se zato, ker ________________________________________ ________________________________________________________________________________ Pravilo št. __________ Ne strinjam se zato, ker ________________________________________ ________________________________________________________________________________ Pravilo št. __________ Ne strinjam se zato, ker ________________________________________ ________________________________________________________________________________

Če je še več pravil, s katerimi se ne strinjaš, napiši na list papirja, zakaj se ne strinjaš z njimi.

Primerjajte svoje odgovore. Poskusite priti do skupnega mnenja.

V šolo po znanje

tretje poglavje

35


poglavje_04_druzba04_delovni zvezek_02.qxd

19.11.2004

1:57

Page 36

4 NAČRTI, ZEMLJEVIDI IN STRANI NEBA

1. Na zgornji fotografiji vidiš pročelja več stavb. Napiši v enem stavku, kaj je pročelje stavbe. ________________________________________________________________________________ Nariši pročelje svoje domače hiše ali bloka:

Primerjajte risbe.

36

planet znanja


poglavje_04_druzba04_delovni zvezek_02.qxd

2.

19.11.2004

1:59

Page 37

Ta tloris stanovanja najdeš v učbeniku na strani 57. Ali prepoznaš stvari, ki jih je narisal arhitekt? Ob vprašajih napiši imena stvari, do katerih vodijo črte. Reši obe dodatni nalogi. Tu zahaja sonce. Katera stran neba je potem to? ____________________

? ____________________ ____________________ ? ? ____________________

To so vrata. Na pravem mestu nariši kljuko.

____________________ ?

____________________ ? ____________________ ? ____________________ ?

Na pravem mestu nariši kljuko.

____________________ ? Na pravem mestu nariši kljuko.

____________________ ? ____________________ ?

? ____________________

____________________ ? ____________________ ?

? ____________________

____________________ ? ____________________ ?

Arhitekt je v nekem prostoru pozabil narisati okno. Katerem? ____________________

Primerjaj svoje rešitve nalog z rešitvami sošolk in sošolcev.

Načrti, zemljevidi in strani neba

cetrto poglavje

37


poglavje_04_druzba04_delovni zvezek_02.qxd

3.

19.11.2004

1:59

Page 38

4 NAČRTI, ZEMLJEVIDI IN STRANI NEBA Tu vidiš celotni tloris stanovanja, ki je v učbeniku po delih na straneh 56 in 57. a) Za koliko stanovalcev je opremljeno to stanovanje? __________ b) Družini, ki živi v tem stanovanju, se bo kmalu rodil še en otrok. Katere kose pohištva bosta morala starša dokupiti? _________________________________________ _________________________________________ Na risbi označi, kam bosta novo pohištvo postavila.

Primerjajte svoje odgovore.

4. Če stanuješ v stanovanju, nariši tloris tega stanovanja. Če stanuješ v družinski hiši, nariši tloris tistega nadstropja, kjer je soba, v kateri spiš. V tloris vriši tudi vrata, okna in pohištvo.

Primerjajte risbe.

38

planet znanja


poglavje_04_druzba04_delovni zvezek_02.qxd

5.

19.11.2004

2:02

Page 39

To je preprosta karta dela nekega mesta. Razdeljena je na kvadrate. V katerih kvadratih so stvari, napisane v legendi? Rešitve napiši na črte, ki so ob znakih in napisih v legendi. Kvadrate določiš s pomočjo številke in črke. Kako rešiš nalogo, je napisano na strani 60 v učbeniku.

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Primerjajte rešitve. Načrti, zemljevidi in strani neba

cetrto poglavje

39


poglavje_04_druzba04_delovni zvezek_02.qxd

6.

19.11.2004

2:02

Page 40

4 NAČRTI, ZEMLJEVIDI IN STRANI NEBA Izdelaj karto okolice svojega doma. Nariši vse, kar je v bližini (na primer: dvorišče, sosednje stavbe, poti in ceste, parkirišča, vrtove, njive, gozd ...) Pomembne stvari označi z znaki. Kaj znaki pomenijo, napiši v legendo, ki jo boš izdelal(a) na robu karte.

Primerjajte, kar ste narisali.

7.

Zemljevidi nam ne pomagajo samo pri orientiranju v naravi, povedo nam tudi, kaj lahko v nekem kraju počnemo. Turistični zemljevid pove turistom, kako se lahko zabavajo, kam gredo lahko na izlet in kje dobijo stvari, ki jih potrebujejo. Oglej si legendo na turističnem zemljevidu Dolenjskih Toplic. Potem reši naloge na naslednji strani.

40

planet znanja


poglavje_04_druzba04_delovni zvezek_02.qxd

19.11.2004

2:02

Page 41

a) Kaj so toplice? ________________________________________________________________________________ b) V Dolenjskih Toplicah se lahko turisti ukvarjajo z naslednjimi športi: ________________________________________________________________________________ c) Če se ne želijo ukvarjati s športom, se lahko sprostijo tako, da ________________________________________________________________________________ č) Turisti lahko prebivajo v ________________________________________ d) Če nimajo lastnega prevoznega sredstva, lahko pridejo in odidejo z ________________________________________ e) Če ne poznajo kraja, dobijo informacije o njem v ________________________________________ f) Nakupe lahko opravijo v ________________________________________ g) Če se poškodujejo ali zbolijo, dobijo zdravniško pomoč v ________________________________________ h) Znamke za razglednice lahko kupijo na ________________________________________ i) Denar, ki ga imajo na svojem bančnem računu, lahko dobijo v ________________________ j) Kaj je arheološka pot? ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Primerjaj svoje odgovore z odgovori sošolcev in sošolk. Kateri odgovori se vam zdijo pravilni?

Načrti, zemljevidi in strani neba

cetrto poglavje

41


poglavje_04_druzba04_delovni zvezek_02.qxd

8.

19.11.2004

2:05

Page 42

4 NAČRTI, ZEMLJEVIDI IN STRANI NEBA Dokončaj stavke tako, da boš napisal, med katerima glavnima stranema neba je posamezna stranska stran neba. a) Severovzhod je med ________________________________________ b) Jugovzhod je med ________________________________________ c) Jugozahod je med ________________________________________ č) Severozahod je med ________________________________________

Skupaj preverite, ali so odgovori pravilni!

9.

Tu je zemljevid dela Slovenije. Na njem je označeno mesto Murska Sobota.

sever

V katerem delu države leži Murska Sobota (obkroži pravilen odgovor)? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

severnem severovzhodnem vzhodnem jugovzhodnem južnem jugozahodnem zahodnem severozahodnem

Skupaj ugotovite, kateri odgovor je pravilen.

42

planet znanja


poglavje_04_druzba04_delovni zvezek_02.qxd

19.11.2004

10.

2:07

Page 43

sever

Na sredi zemljevida je kraj z imenom Litija. Okoli tega kraja smo označili še osem krajev ali vzpetin. Napiši, na kateri strani neba ležijo, če jih gledamo iz Litije. Pri Pohorju smo ti pomagali. a) Pohorje leži severovzhodno od Litije. b) Mala gora leži ________________________________________ od Litije. c) Sevnica leži ________________________________________ od Litije. č) Ilirska Bistrica leži ________________________________________ od Litije. d) Novo mesto leži ________________________________________ od Litije. e) Tržič ležijo ________________________________________ od Litije. f) Ljubljana leži ________________________________________ od Litije. g) Menina planina leži ________________________________________ od Litije.

Skupaj preverite, ali ste pravilno napisali strani neba. Načrti, zemljevidi in strani neba

cetrto poglavje

43


poglavje_04_druzba04_delovni zvezek_02.qxd

11.

19.11.2004

2:10

Page 44

4 NAČRTI, ZEMLJEVIDI IN STRANI NEBA

Tu je karta mesta Nove Gorice. Natančno si jo oglej! a) V nekatere mestne stavbe lahko vstopajo vsi prebivalci. Takšnim stavbam rečemo javne stavbe. Na zemljevidu so napisana imena nekaterih javnih stavb. Katerih? Prepiši jih. ________________________________________________________________________________ b) Kje je po tvojem mnenju središče mesta Nove Gorice? (Središče navadno prepoznamo po tem, da je v njem največ javnih stavb.) Obkroži središče mesta s svinčnikom! c) Na zemljevidu Nove Gorice so skupine manjših stanovanjskih hiš. Rečemo jim soseske. Obkroži jih s svinčnikom. č) Poišči napis »industrijska cona«. Podčrtaj ga. Kaj po tvojem mnenju najdemo v industrijskih conah? ________________________________________________________________________________

Skupaj ugotovite, kateri odgovori so pravilni.

44

planet znanja


poglavje_04_druzba04_delovni zvezek_02.qxd

12.

19.11.2004

2:11

Page 45

V učbeniku smo napisali, da so cestni zemljevidi namenjeni voznikom. Na njih je napisano, koliko kilometrov morajo prevoziti, da pridejo od enega kraja do drugega. Ob črti, ki predstavlja cesto, so zapisane številke. Povedo nam, koliko kilometrov je od kraja, ki je označen s takšnim znakom , do drugega kraja, ki je spet označen z enakim znakom. Na zemljevidu preberi, potem pa na črte napiši:

a) Koliko kilometrov je od Mirne do križišča cest pri Gabrovki? __________ b) Koliko kilometrov je od križišča cest pri Gabrovki do Šmartnega (seštej kilometre)? __________ c) Koliko kilometrov je od Mirne do Šmartnega (seštej kilometre)? __________ č) Koliko bencinskih črpalk je med krajema Mirna in Šmartno? __________

Skupaj ugotovite, kateri odgovori so pravilni.

13. Z besedami opiši, kje leži tvoj domači kraj. Moj kraj leži ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Primerjajte odgovore.

Načrti, zemljevidi in strani neba

cetrto poglavje

45


poglavje_04_druzba04_delovni zvezek_02.qxd

14.

19.11.2004

2:12

Page 46

4 NAČRTI, ZEMLJEVIDI IN STRANI NEBA a) Na fotografijah ni napisov, znakov in legend. Lahko pa z besedami povemo, kaj predstavljajo. Opisovanja se lahko naučimo. Poskusi. Na levi strani so besedni opisi treh krajev, na desni pa so fotografije istih krajev. Vendar fotografije niso v istem zaporedju kot opisi. S črtami poveži vsak besedni opis z ustrezno fotografijo.

Med gozdovi ležijo lepo obdelana polja. Sredi polj rastejo osamljena drevesa. V daljavi je videti naselja. V ozadju se dvigajo hribi in gore.

V globeli pod pobočjem nekega hriba je gruča hiš. Pokrajino sestavljajo gozd, travniki in njive. Ponekod je videti golo skalovje. V ozadju je videti strugo neke reke.

Starejše hiše stojijo tesno skupaj. Njihove strehe so strme. Na majhni vzpetini nad mestom stoji grad. Desno od gradu so stanovanjski bloki, v ozadju pa je videti nekaj stolpnic.

Primerjajte svoje rešitve.

46

planet znanja


poglavje_04_druzba04_delovni zvezek_02.qxd

19.11.2004

2:12

Page 47

b) Na desni strani sta še dve fotografiji naselij in ena fotografija pokrajine. Sedaj sam(a) opiši, kaj vidiš na posamezni fotografiji. Na črte zapiši, kaj prikazuje fotografija na desni. _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________

_______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________

_______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________

Skupaj ocenite, kdo je dobro opisal kraje na fotografijah.

Načrti, zemljevidi in strani neba

cetrto poglavje

47


poglavje_05_druzba04_delovni zvezek_02.qxd

19.11.2004

2:18

Page 48

5 NAŠE NASELJE

1. Oglej si fotografijo mesta. Z besedami opiši, kje mesto leži, torej njegovo lego. (Preden začneš pisati, preberi stran 72 v učbeniku.) ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Primerjajte odgovore.

2. Oglej si fotografijo vasi. Z besedami opiši, kje vas leži, torej njeno lego. (Preden začneš pisati, preberi stran 73 v učbeniku.) _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________

Primerjajte odgovore.

48

planet znanja


poglavje_05_druzba04_delovni zvezek_02.qxd

19.11.2004

2:18

Page 49

3.

A

B

C

Oglej si fotografije različnih delov nekega slovenskega mesta. Označene so s črkami A, B in C. a) Katera fotografija prikazuje stavbe v poslovnem središču? __________ Opiši stavbe z besedami: ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ b) Katera fotografija prikazuje stavbe v starem mestnem jedru? __________ Opiši stavbe z besedami: ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ c) Katera fotografija prikazuje stavbe v predmestju? __________ Opiši stavbe z besedami: ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Skupaj ocenite, kateri odgovori so dobri.

Naše naselje

peto poglavje

49


poglavje_05_druzba04_delovni zvezek_02.qxd

4.

19.11.2004

2:19

Page 50

5 NAŠE NASELJE

Risba prikazuje dogajanje na mestnih ulicah. Natančno si jo oglej in reši naloge. a) V žepu imaš nekaj papirčkov. S svinčnikom na risbi označi kraj, kamor bi jih odvrgel. b) Neki otrok nepravilno prečka cesto. Poišči ga in označi. c) Na cesti so hitrostne ovire. Čemu so namenjene? ________________________________________________________________________________ č) V mestu so olajšali gibanje invalidom. Kako (odgovor poišči na risbi)? ________________________________________________________________________________ d) Na risbi je pes, ki se v parku igra z žogo. Ali smemo v parkih spustiti pse z vrvice? DA

NE

Zakaj tako misliš? ________________________________________________________________________________

50

planet znanja


poglavje_05_druzba04_delovni zvezek_02.qxd

19.11.2004

2:20

Page 51

e) V mestnem parku je risar nekaj pozabil narisati. Kaj? ________________________________________________________________________________ f) Na risbi označi vozilo, ki po tvojem mnenju povzroča največ hrupa. g) Na risbi je tudi banka. Kaj vse lahko ljudje uredijo v banki? ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ h) Na risbi je znak za poštni urad. Kaj vse lahko ljudje uredijo v poštnem uradu? ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ i) Natančno si oglej znak za poštni urad. Kaj predstavlja? ________________________________________________________________________________ j) Zakaj za poštne urade uporabljajo ravno ta znak? ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Primerjajte odgovore. Kateri se vam zdijo dobri?

5. Tu je risba očeta, ki na kolesu pelje hčerko. Pelje jo nepravilno, ker na kolesu manjka več stvari pa tudi oče in hčerka nista pravilno opremljena. Nariši vso opremo, ki manjka očetu, hčerki in samemu kolesu.

Skupaj ugotovite, ali ste narisali vse, kar je manjkalo.

Naše naselje

peto poglavje

51


poglavje_05_druzba04_delovni zvezek_02.qxd

6.

19.11.2004

2:21

Page 52

5 NAŠE NASELJE Na tej risbi vidimo vozila in pešce v manjšem naselju. Kako dobro poznaš pravila, ki veljajo v prometu?

a) V enem od avtov vidiš psa. Psi morajo biti med vožnjo v zadnjem delu avta, ločeni od potnikov. Zakaj? ________________________________________________________________________________ b) Oglej si modri štirikotni znak, ki visi z droga. Kaj pomeni ta znak? ________________________________________________________________________________ c) Na traktorju je močna cev, ki sega traktoristu nad glavo. Zakaj je cev potrebna? ________________________________________________________________________________ č) Kakšen nasvet bi ti dal(a) kolesarju na risbi? ________________________________________________________________________________ d) Kaj pomenita modri okrogli znak pred kolesarjem in štirikotni znak nad njim? ________________________________________________________________________________ e) Kaj pomeni trikotni prometni znak na risbi? ________________________________________________________________________________

Primerjajte odgovore in ocenite, kateri so dobri.

52

planet znanja


poglavje_05_druzba04_delovni zvezek_02.qxd

7.

19.11.2004

2:21

Page 53

Nekatera pravila za gibanje pešcev so preprosta. Včasih pa ni tako lahko ugotoviti, kako bi morali ravnati. Dobro moramo razmisliti. Poskusi! a) Na semaforju za pešce je gorela zelena luč, zato si se na prehodu za pešce odpravil(a) proti drugi strani. Ko pa si naredil(a) dva koraka, je zagorela rdeča luč. Ali se moraš vrniti? DA

NE

b) Na postaji si čakal(a) avtobus. Ko pride, je tako poln, da potniki stojijo na stopnicah. Tudi ti bi se morda lahko zrinil(a) na stopnice, vprašanje je le, ali bi voznik lahko zaprl vrata. Ali smeš poskusiti? DA

NE

c) Dekle in fant hodita po cesti zunaj naselja. Obkroži tistega od njiju, ki hodi po varnejši strani ceste.

Skupaj ugotovite, ali so vaše rešitve pravilne.

8. V večini naših naselij je promet gost. Po cestah vozijo različna vozila. Katera? a) Naštej vozila, ki imajo štiri ali več koles: ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ b) Naštej vozila, ki imajo le po dve kolesi: ________________________________________________________________________________ c) Si kdaj opazil kakšno trikolesno vozilo? Če si ga, ga nariši!

č) Večino vozil poganja motor. Posebej naštej vozila, ki jih ne poganja motor. ________________________________________________________________________________

Skupaj ugotovite, kateri odgovori so pravilni. Naše naselje

peto poglavje

53


poglavje_05_druzba04_delovni zvezek_02.qxd

9.

19.11.2004

2:24

Page 54

5 NAŠE NASELJE

Risba kaže delavce komunalnih podjetij, ki opravljajo razna dela na mestni ulici. a) Na avtu, ki ima lestev na strehi, je napis Javna razsvetljava. S čim se ukvarja to komunalno podjetje? ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ b) Ali smejo delavci komunalnih podjetij takšna dela, ko jih vidiš na risbi, opravljati tudi ponoči? DA

NE

Zakaj tako misliš? ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

54

planet znanja


poglavje_05_druzba04_delovni zvezek_02.qxd

19.11.2004

2:24

Page 55

c) Tovornjak podjetja Snaga z dvigalom dviguje zabojnik. Kateri vrsti odpadkov je ta zabojnik namenjen? ________________________________________ č) Je kolesar, ki opazuje delavce, pravilno opremljen za vožnjo s kolesom po mestu. DA

NE

Zakaj tako misliš? ________________________________________________________________________________ d) Kaj pomeni prometni znak, pod katerim piše »obvoz«? ________________________________________________________________________________ e) Kako rečemo stroju za kopanje rovov, ki ga vidiš na risbi? ________________________________________ f) Delavec, ki stoji blizu stroja, ima na glavi čelado. Zakaj? ________________________________________________________________________________ g) Kje na risbi je znak »delo na cesti«? Poišči ga in preriši!

h) Ko v mestu pada dež, bi bile ulice polne vode, če ta ne bi nekam odtekala. Kam odteka? Oglej si risbo in na njej označi dva kraja, kjer voda odteka s cestišča!

Primerjajte odgovore. Kateri se vam zdijo dobri? Naše naselje

peto poglavje

55


poglavje_05_druzba04_delovni zvezek_02.qxd

10.

19.11.2004

2:24

Page 56

5 NAŠE NASELJE a) Odrasli prebivalci slovenskih naselij se lahko zaposlijo v ustanovah. Tu smo napisali nekaj ustanov. Kakšne poklice opravljajo ljudje, ki so v njih zaposleni? Kaj naredijo za ljudi, ki obiskujejo ustanove? IME USTANOVE

V NJEJ SO ZAPOSLENI ...

zdravstveni dom

lekarna

šola

vrtec

gledališče

opera

b) Katera ustanova je to? ________________________________________

Primerjajte odgovore.

56

planet znanja

KAJ NAREDIJO ZA LJUDI?


poglavje_05_druzba04_delovni zvezek_02.qxd

11.

19.11.2004

2:25

Page 57

a) Podjetja smo razdelili v dve skupini. V prvi skupini so podjetja, ki proizvajajo izdelke. V drugi skupini so podjetja, ki samo nekaj storijo za svoje stranke. V katero skupino sodijo naslednja podjetja (naredi križec na ustrezno mesto):

PROIZVAJA IZDELKE.

OPRAVLJA STORITVE ZA STRANKE.

kozmetični salon tovarna pohištva prodajalna avtomobilov servis za popravilo televizijskih in radijskih aparatov cementarna železarna veleblagovnica gradbeno podjetje ladjedelnica hotel restavracija

Skupaj ugotovite, kateri odgovori so pravilni. b) Fotografija prikazuje eno od podjetij, ki so zgoraj omenjena. Katero? ________________________________________

Primerjajte odgovore.

Naše naselje

peto poglavje

57


poglavje_05_druzba04_delovni zvezek_02.qxd

12.

19.11.2004

2:25

Page 58

5 NAŠE NASELJE Če hočejo podjetja prodajati svoje izdelke kupcem, jih morajo z izdelki seznaniti. To storijo z oglasi. Tu so risbe treh izmišljenih izdelkov. Za vsakega od njih napiši oglasno besedilo, s katerim vabiš kupce, naj kupijo prav ta izdelek in ne katerega drugega. Besedilo je lahko sestavljeno iz enega ali več stavkov. a) ________________________________________________________ ________________________________________________________ b) ________________________________________________________ ________________________________________________________ c) ________________________________________________________ ________________________________________________________

Primerjaj tisto, kar si napisal, s tistim, kar so napisali sošolci.

13. Proizvajalci morajo obvestiti kupce svojih izdelkov, kako naj z njimi ravnajo. Če so izdelki nevarni, morajo kupce opozoriti. Opozorilo lahko napišejo na izdelke ali pa ga prikažejo z znaki, ki naj bi bili razumljivi vsem ljudem. Ali veste, kaj pomenijo naslednji znaki na izdelkih:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

58

planet znanja


poglavje_05_druzba04_delovni zvezek_02.qxd

19.11.2004

2:27

Page 59

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Skupaj ugotovite, ali ste napisali pravilne odgovore.

14. Tu smo s številkami označili smetnjake, ki so namenjeni samo eni vrsti odpadkov. Natančno si oglej fotografijo kupa odpadkov. Napiši številko 1 na tiste odpadke, ki bi jih morali vreči v smetnjak številka 1. Napiši 2 na odpadke, ki bi jih morali vreči v smetnjak številka 2. Napiši 3 na odpadke, ki bi jih morali vreči v smetnjak številka 3.

Skupaj ugotovite, ali ste na odpadke napisali prave številke.

1 Naše naselje

2

3 peto poglavje

59


poglavje_06_druzba04_delovni zvezek_01.qxd

19.11.2004

2:34

Page 60

6 RAZVOJ DOMAČEGA KRAJA

1. Naši predniki, ki so se v davnih časih priselili na ozemlje današnje Slovenije, so skrbno izbrali kraj, kjer so si zgradili dom. Tu smo navedli šest stvari, ki so se naseljencem gotovo zdele dobre. Od tega pa so le tri stvari takšne, da so jih res nujno potrebovali. Obkroži te tri stvari. • • • • • •

rodovitna zemlja ali dobri pašniki lep razgled veliko sončnih dni bližina pitne vode dovolj gradiva za gradnjo hiš zaščita pred vetrom

Kaj misliš, kaj je bilo našim prednikom, ki so se naselili na ozemlju današnje Slovenije, tu najbolj všeč? ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Primerjaj svojo rešitev naloge z rešitvami sošolk in sošolcev.

60

planet znanja


poglavje_06_druzba04_delovni zvezek_01.qxd

2.

19.11.2004

2:35

Page 61

a) Kot si najbrž že ugotovil(a), so ljudje za preživetje nujno potrebovali pitno vodo. Če v bližini ni bilo potoka, reke ali jezera, so morali skopati vodnjake. Tu je risba vodnjaka, kakršnega so uporabljali na Primorskem. Vodnjak smo opisali tudi z besedami. Za nekaterimi besedami v besedilu so številke. Te besede pomenijo stvari, ki jih najdeš tudi na risbi. Na risbi so ob teh stvareh prazni krogci. Vanje vpiši številke, ki so napisane za besedami. Voda je s korcev (1) stekla v kamnite žlebove (2), potem pa po cevi (3) v izkopano jamo vodnjaka (4). Jama je bila obložena s kamni (5). Na površje so vodo potegnili z lesenim vedrom (6), ki je bil privezan na vrv (7). Vrv so vlekli čez kamniti obod vodnjaka (8). b) Zakaj je imel vodnjak visoki kamniti obod? ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ c) Vodo so ponekod črpali iz globine zemlje z napravo, kakršno vidiš na fotografiji. Kako se imenuje? ________________________________

Skupaj ugotovite, ali so vaše rešitve pravilne.

Razvoj domačega kraja

sesto poglavje

61


poglavje_06_druzba04_delovni zvezek_01.qxd

3.

19.11.2004

2:36

Page 62

6 RAZVOJ DOMAČEGA KRAJA

a) Tu smo ponovno natisnili staro sliko, ki prikazuje Celje. Na desni strani zgoraj je napisano leto 1750. Poišči to številko na sliki in jo obkroži. b) Slika v resnici ne prikazuje Celja iz leta 1750. Slikar, ki jo je naslikal, je preslikal neko veliko starejšo sliko iz srednjega veka. Takrat je bilo mesto še obzidano. Poišči obrambne stolpe in jih obkroži. c) Pred mestom so velika polja, na katerih so kmetje pridelovali hrano, ki so jo prodajali prebivalcem mesta. Med polji je nekaj stavb. Vsaj za nekatere od teh stavb napiši, kaj so. ________________________________________________________________________________ č) Večja od obeh rek na risbi se danes imenuje Savinja. V njej je narisana puščica. Kaj kaže ta puščica? ________________________________________________________________________________ d) Nad mestom je grad. Poišči ga in obkroži. Katera grofovska družina je v srednjem veku prebivala v njem? ________________________________________________________________________________

Primerjaj rešitve z rešitvami sošolk in sošolcev.

62

planet znanja


poglavje_06_druzba04_delovni zvezek_01.qxd

4.

19.11.2004

2:37

Page 63

V učbeniku si prebral(a), da so pred več sto leti naše kraje napadali Turki. Risba prikazuje njihov napad. Opisali smo ga tudi z besedami. Za nekaterimi besedami v besedilu so številke. Te besede pomenijo stvari, ki jih najdeš tudi na risbi. Na risbi so ob teh stvareh prazni krogci. Vanje vpiši številke, ki so napisane za besedami.

Kmetje so že pred prihodom Turkov na griču prižgali kres (1), da bi opozorili druge vasi na nevarnost. Kmetje so utrdbo naredili tako, da so obzidali cerkev in zvonik (2). V utrdbo so vodila samo ena, močna vrata (3), ki so jih pravočasno zaprli. Nekaj živine (4) so pravočasno umaknili v notranjost utrdbe. Nekaj živine (5) pa je ostalo zunaj, zato so jo Turki lahko odpeljali s seboj. Turki so prišli na konjih (6), zato so se lahko hitro umaknili, če je prišla močnejša vojska. Požgali so vse hiše (7) v vasi. Nekatere vaščane (8), ki se niso pravočasno umaknili v utrdbo, so odpeljali s seboj kot sužnje. Svoje ranjene vojake so odpeljali na vozovih (9). Z gorečimi puščicami (10) so skušali zažgati leseni del utrdbe. Po lestvah (11) so skušali splezati do strelnih lin (12) in na streho utrdbe.

Skupaj ugotovite, ali ste v prazne krogce na risbi vpisali prave številke.

Razvoj domačega kraja

sesto poglavje

63


poglavje_06_druzba04_delovni zvezek_01.qxd

5.

19.11.2004

2:38

Page 64

6 RAZVOJ DOMAČEGA KRAJA

Če bi danes videli, kako je izgledalo mesto v srednjem veku, bi se nam zdelo zelo umazano in neurejeno. Natančno si oglej to risbo in zapiši vse zanimive podrobnosti, ki jih opaziš. a) _____________________________________________________________________________ b) _____________________________________________________________________________ c) _____________________________________________________________________________ č) _____________________________________________________________________________ d) _____________________________________________________________________________ e) _____________________________________________________________________________

Kar si opazil in zapisal, primerjaj s tistim, kar so opazili in zapisali sošolci in sošolke.

64

planet znanja


poglavje_06_druzba04_delovni zvezek_01.qxd

19.11.2004

2:39

Page 65

6.

V učbeniku si prebral(a), da so bile v srednjem veku šole v glavnem le v samostanih. Risba prikazuje, kaj se je dogajalo v samostanski šoli. To smo opisali tudi z besedami. Za nekaterimi besedami v besedilu so številke. Te besede pomenijo stvari, ki jih najdeš tudi na risbi. Na risbi so ob teh stvareh prazni krogci. Vanje vpiši številke, ki so napisane za besedami. Menihe prepoznamo po obritem vrhu glave (1). Učenci (2) sedijo v klopeh in pišejo, kar jim narekuje učitelj. V omari ob steni so knjige z lesenimi platnicami (3) in zvitki, narejeni iz ovčje kože (4). Okna zapirajo z debelimi lesenimi polknicami (5). Samostanski vrtovi (6) so lepo urejeni. Ker so zidovi (7) samostana iz kamna, je v njem poleti prijetno hladno, vendar pa je pozimi zelo mrzlo. Za kaj so nekoč uporabljali zvitke iz ovčje kože? ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Ugotovite, ali ste v prazne krogce na risbi vpisali prave številke.

Razvoj domačega kraja

sesto poglavje

65


poglavje_06_druzba04_delovni zvezek_01.qxd

7.

19.11.2004

2:40

Page 66

6 RAZVOJ DOMAČEGA KRAJA Na zidu v neki stari cerkvi, ki stoji v Crngrobu, so se ohranile zanimive slike. Današnji ljudje lahko na njih vidimo, s čim so se pred 500 leti ukvarjali ljudje v naših krajih. Poskusi to ugotoviti tudi sam(a). a) Kaj počnejo ljudje na tej stari sliki? _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________

b) Kaj počnejo ljudje na tej stari sliki? _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________

c) Kaj počnejo ljudje na tej stari sliki? _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________

66

planet znanja


poglavje_06_druzba04_delovni zvezek_01.qxd

19.11.2004

2:40

Page 67

č) Kaj počnejo ljudje na tej stari sliki? _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________

d) Kaj počnejo ljudje na tej stari sliki? ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________

e) Kaj počnejo ljudje na tej stari sliki? _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________

Primerjajte odgovore.

Razvoj domačega kraja

sesto poglavje

67


poglavje_06_druzba04_delovni zvezek_02.qxd

8.

19.11.2004

7:44

Page 68

6 RAZVOJ DOMAČEGA KRAJA Eden zelo starih poklicev je poklic kovača. Kovači so iz železa, ki so ga močno segreli, izdelovali različne izdelke. Na risbi vidiš, kaj se je dogajalo v kovačnici. To smo opisali tudi z besedami. Za nekaterimi besedami v besedilu so številke. Te besede pomenijo stvari, ki jih najdeš tudi na risbi. Na risbi so ob teh stvareh prazni krogci. Vanje vpiši številke, ki so napisane za besedami. Mojster kovač (1) z velikim kladi vom (2) udarja po kosu vročega železa (3). Njegov pomočnik s kleščami (4) drži ta kos železa na nakovalu (5). Železo postaja trše, ker ga polivajo z vodo iz čebra (6). Železo segrevajo na kamnitem ognjišču (7). Vročina na ognjišču je velika, ker vanj vajenec z mehom (8) piha zrak. Na lesenem tramu je obešena podkev (9), ki jo je izdelal kovač. Nek oče (10) je v kovačnico pripeljal sina (11), ki se bo tam začel učiti za kovača.

Ugotovite, ali ste v prazne krogce na risbi vpisali prave številke.

9.

Starejši ljudje radi pokažejo otrokom, kakšno delo so nekoč opravljali. Na mnogih hišah, ki so jih nekoč gradili, je bilo treba opraviti delo, ki ga opravlja mož na fotografiji. Kaj dela ta mož? ________________________________________

Primerjajte odgovore.

68

planet znanja


poglavje_06_druzba04_delovni zvezek_02.qxd

10.

19.11.2004

7:47

Page 69

a) Zelo star poklic je poklic mlinarja. Kako pa je deloval mlin? Tu smo ga narisali. Opisali pa smo ga tudi z besedami. Za nekaterimi besedami v besedilu so številke. Vsako takšno številko vpiši v ustrezni prazni krogec ob stvari, ki je narisana na risbi. Mlin stoji ob potoku (1). Vodni tok obrača vodno kolo z lopati cami (2). Vrti se veliki vodoravni leseni tram (3), z njim pa tudi mlinska kamna (4), ki drobita žitna zrna. Iz naprave, ki so ji rekli tresilnik (5), so ločeno prihajajo otrobi in moka. Z moko so napolnili vreče (6). Za prevoz moke so uporabljali vozove (7). b) Kaj so otrobi? ________________________________________________________________________________

S sošolkami in sošolci ugotovi, ali ste v prazne krogce na risbi vpisali prave številke.

11. Tu smo zapisali poklice, ki so jih pred več sto leti opravljali ljudje v mestih in vaseh. Zraven so narisani predmeti, ki so jih uporabljali pri delu. S črto poveži vsak poklic z ustrezno risbo.

krojač

vojak

učitelj

mesar

kovač

mizar

gostilničar

Obkroži tiste predmete, ki jih ljudje uporabljajo še danes.

Primerjajte rešitve nalog. Razvoj domačega kraja

sesto poglavje

69


poglavje_06_druzba04_delovni zvezek_02.qxd

12.

19.11.2004

7:47

Page 70

6 RAZVOJ DOMAČEGA KRAJA V Sloveniji se je iz srednjega veka ohranilo mnogo gradov. Plemiči so se med seboj vojskovali in gradove so sezidali zato, da so se branili pred sovražniki. Sezidali so visoke obrambne zidove. Dobro so tudi premislili, KJE so postavili grad. a) Zakaj je nek plemič postavil grad prav na tem kraju? _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________

b) Zakaj je nek plemič postavil grad prav na tem kraju? _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________

Skupaj ocenite, kateri odgovori so dobri.

70

planet znanja


poglavje_06_druzba04_delovni zvezek_02.qxd

13.

19.11.2004

7:48

Page 71

Čeprav tudi tej stavbi nekateri rečejo »grad«, je bolj pravilno, če ji rečemo »dvorec«. S kakšnim namenom so sezidali ta dvorec (obkroži enega od dveh odgovorov)? a) da bi se branili pred sovražniki b) da bi v njem čim bolj udobno živeli

Zakaj tako misliš? ________________________________ ________________________________ ________________________________

14.

Pred več sto leti so hiše v mestih stale tesno skupaj. Bile so ozke in imele so več nadstropij. Tudi ulice so bile ozke. Na tej fotografiji vidiš, kako zelo so nekoč meščani varčevali s prostorom. Zakaj so tako varčevali z njim? (Pomisli: s čim je bilo obdano mesto?) Meščani so varčevali s prostorom, ker _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________

Ugotovite, kateri odgovor je pravilen.

Razvoj domačega kraja

sesto poglavje

71


poglavje_06_druzba04_delovni zvezek_02.qxd

15.

19.11.2004

7:49

Page 72

6 RAZVOJ DOMAČEGA KRAJA Mnogo lepih izdelkov, ki so jih ročno izdelovali naši predniki, ljudje na enak način izdelujejo še danes. Da jih izdelajo, morajo imeti veliko znanja in spretne roke. Tu so fotografije takšnih izdelkov. Pri vsakem izdelku napiši, kako ga imenujemo, potem pa še, kako rečemo izdelovalcem ali prodajalcem tega izdelka.

a) Ime izdelka: __________________________________ Takšne izdelke izdelujejo __________________________________

b) Ime izdelka: __________________________________ Takšne izdelke prodajajo __________________________________

c) Ime izdelka: __________________________________ Takšne izdelke izdelujejo __________________________________

72

planet znanja


poglavje_06_druzba04_delovni zvezek_02.qxd

19.11.2004

7:50

Page 73

č) Ime izdelka: __________________________________ Takšne izdelke izdelujejo __________________________________

d) Ime izdelka: __________________________________ Takšne izdelke izdelujejo __________________________________

e) Ime izdelka: __________________________________ Takšne izdelke izdelujejo __________________________________

Skupaj ugotovite, kateri odgovori so pravilni. Kdo je napisal več pravilnih odgovorov?

Razvoj domačega kraja

sesto poglavje

73


poglavje_06_druzba04_delovni zvezek_02.qxd

16.

19.11.2004

7:50

Page 74

6 RAZVOJ DOMAČEGA KRAJA Na fotografijah in risbah vidiš nekaj predmetov, ki so jih ljudje uporabljali za različna dela pred mnogimi leti. Zato se ti predmeti zdijo starinski. Si lahko predstavljaš, za kaj in kako so jih nekoč uporabljal? a) Kaj je to? _______________________________________ Za kaj in kako so ta predmet uporabljali? __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________

b) Kaj je to? _______________________________________ Za kaj in kako so ta predmet uporabljali? __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________

c) Kaj je to? _______________________________________ Za kaj in kako so ta predmet uporabljali? __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________

74

planet znanja


poglavje_06_druzba04_delovni zvezek_02.qxd

19.11.2004

7:51

Page 75

č) Kaj je to? _______________________________________ Za kaj in kako so ta predmet uporabljali? __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________

d) Kaj je to? _______________________________________ Za kaj in kako so ta predmet uporabljali? __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________

e) Kaj je to? _______________________________________ Za kaj in kako so ta predmet uporabljali? __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________

Si kdaj videl, da so katerega od teh predmet še uporabljali? Če si, katerega? ________________________________________________________________________________

Skupaj ugotovite, kateri odgovori so pravilni. Kdo je napisal več pravilnih odgovorov?

Razvoj domačega kraja

sesto poglavje

75


poglavje_06_druzba04_delovni zvezek_02.qxd

19.11.2004

7:51

Page 76

6 RAZVOJ DOMAČEGA KRAJA

17. Reši križanko.

1. Risba stavbe ali nekega prostora 2. v stavbi, kakor bi ga videli od zgoraj. 2. Upodobitev pokrajine, kot jo vidimo navpično navzdol. 3. Upodobitev Zemljinega površja na kovinski ali plastični krogli, ki je na stojalu in jo lahko vrtimo. 4. Število, ki nam pove, kolikokrat so razdalje na risbi ali na karti pomanjšane v primerjavi z razdaljami v naravi. 5. Risba stavbe, namenjena ljudem, ki bodo stavbo gradili. 6. Ime priprave, s katero določamo strani neba.

L

1.

E 3.

G E

4. 5.

N D

6.

A

Preberi besedo, ki se je sredi križanke napisala navpično. Kaj pomeni ta beseda? ________________________________________________________________________________

Preverite, ali ste križanko pravilno rešili.

18. A G H S E V E R K L M S T R A T L O R I S J H S T R A N N E B A B G I J O R I E N TAC I J A J R T V Z H O D K O M PA S U K F H R S T U ULGZEMLJEVIDTRJKKJGFOUH G LO B U S O P R R O Ž AV E T R O V T Č R A VA K L E G E N D A K M E R I L O J K J K LO S H T U T R R I O Č A S F C U Z G J L H H TGZAHODNJUKJHGČNAČRTFHD Katere znane besede se skrivajo v tej množici črk? Napiši jih: ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Primerjajte, kar ste napisali.

76

planet znanja


zakljucne_strani_druzba04_delovni_zv_01.qxd

Dru탑ba 4 Delovni zvezek

19.11.2004

7:21

Page 77

77


zakljucne_strani_druzba04_delovni_zv_01.qxd

78

planet znanja

19.11.2004

7:21

Page 78


zakljucne_strani_druzba04_delovni_zv_01.qxd

Dru탑ba 4 Delovni zvezek

19.11.2004

7:21

Page 79

79


zakljucne_strani_druzba04_delovni_zv_01.qxd

80

planet znanja

19.11.2004

7:21

Page 80


cover_druzba_delovni_zv_04_02.qxd

18.11.2004

23:31

Page 2


18.11.2004

23:31

Page 1

UREDNIK JANEZ JUSTIN

DRUžBAK

ZA ČETRTOŠOLC E

A

DELOVNI

ZVEZEK

T

devetletka

T

cover_druzba_delovni_zv_04_02.qxd

Družba 4, Delovni zvezek  

Družba za četrtošolc(k)e

Družba 4, Delovni zvezek  

Družba za četrtošolc(k)e

Advertisement