Page 1

Hind 0,2 €

nr 04 (162) aprill 2012

11. – 13. maini VIRU - NIGULA VALLA PÄEVAD 11. mail kell 18.00 rahvamajas vallapäevade avamine Kodupaigapäeva teema “Kirik keset küla” Viru-Nigula rahvamaja näiteringi etendus Aleksander Tassa “Kadaara sead” 12. mail kell 09.00 – Nigula laat – peale traditsioonilise käsitöö, omatoodangu ja aiakaupade toimub ka VANAKRAAMI LAAT, kus võid maha müüa majapidamises kasutud, kuid kellelegi vajalikud esemed. Registreerimine telefonil 53 42 39 35 Ervin, Pille või Katrin Kell 20.00 vallapäevade traditsiooniline peoVanakraamilaadal võid maha müüa ka õhtu ansambliga “Plaan B” oma vana auto. Foto: Delfi

Viru-Nigula kirikus 13. mail kell 14.00 emadepäeva kontsertjumalateenistus. Vallapäevade lõpetamine Rakvere rahvamajas esinevad Viru-Nigula lapsed Märtsis toimunud Viru-Nigula laste lauluvõistluse parimad, kes pääsesid edasi Rakvere vooru, esinevad 19. aprillil kell 10.00 Rakvere rahvamajas. 5 – 7. aastased – Gerttu Rikkolas, kes esitab läti rahvalaulu “Vennad on mul suured mehed” ja soome lastelaulu / J. Oro “Metsas” Juhendaja Helle Sõber, klaveril Ervin Lember

Hanna Brita Luik – R. Lätte / H. Mänd “Jorupill Jonn” ning E. Karner / E. Karner “Kevade tulek” Juhendaja Helle Sõber

8. – 10. aastased Andella Tsilk – A. Röömel / A. Röömel “Hea tuju laul” Mark Männiste – kauboilaul Oklahomast “Vana Texas”, eestikeelne tekst Elfriide Ait. Juhendaja ja klaveril Maret Salk

Viru-Nigula Teataja 2


11 – 13. aastased Kirke Krõõt Salk – J. Trump / L. Tungal “Nagu muinasjutt Kristiina Kõrve A. Röömel / A. Röömel “Kõrgel mäel” Juhendaja: Maret Salk

VALLAVALITSUSES 5. märtsil Liitumistasu toetuse kasutamise aruande kinnitamine Kinnitada liitumistasu toetuse kasutamise aruanne Letipea külas asuva Arvet Vanatoale kuuluva Kadakametsa kinnistu kohta Viive Viller FIE avaldus Anda Viive Viller FIEle (12223581) 3. aastaks rendile Viru-Nigula vallale kuuluvas hoones (endine ambulatoorium) ruumid 26 ja 33 aadressil Kirikaia 2, Viru-Nigula alevik massaažisalongi avamiseks. Rendileping koos kommunaalteenuste müügilepinguga sõlmida tähtajaga 05.03.2015.a. Projekteerimistingimuste saamise taotluste läbivaatamine Väljastada Eesti Energia Võrguehitus ASile projekteerimistingimused Vasta alajaama F-5 pingeparandamise ehitusprojekti koostamiseks Vasta külas * * * Väljastada Eesti Energia Võrguehitus ASile projekteerimistingimused Iila alajaama F-1 pingeparandamise ehitusprojekti koostamiseks Iila külas * * * Väljastada Eesti Energia Võrguehitus ASile projekteerimistingimused Malla

alajaama F-2 pingeparandamise ehitusprojekti koostamiseks Malla külas * * * Väljastada Eesti Energia Võrguehitus ASile projekteerimistingimused Kraavi alajaama F-6 pingeparandamise ehitusprojekti koostamiseks Kanguristi külas Kõik projekteerimistingimused väljastada Eesti Energia Võrguehitus ASi nimele Ehitusloa väljastamine Anda välja ehitusluba Kunda Nordic Tsement ASile 6 kV õhuliinide visangute asendamiseks 6 kV maakaabliga Ojakülas, Linnanurga maaüksusel

19. märtsil Sotsiaaltoetused Maksta toimetulekutoetust 891,86 € eest kaheksale avaldajale Maksta täiendavat sotsiaaltoetust 448,66 € eest kuuele avaldajale Lähiaadresside muutmine Viru-Nigula vallas Muuta Viru-Nigula vallas asuvate katastriüksuste lähiaadresse alljärgnevalt: Vana lähiaadress / uus lähiaadress Mäe Jüri / Mäe- Jüri Unukse küla 90202:005:0142 Onu Tommi / Onu-Tommi Varudi k. 90202:003:0104 Tabula Rasa / Valgelehe Tüükri k. 90202:006:0217 Magistrali / Turba Tüükri k. 90202:005:1880 Urikivi talu / Urikivi Kunda k. 90202:001:0094 Urikivi talu / Urikivi (teine lahustükk) 90202:001:0093 Soodla maja / Soodla

Vasta k. 90202:005:0261 Katastriüksuste piiride muutmine detailplaneeringu alusel, sihtotstarbe määramine ja katastriüksuse nime muutmine Nõustuda Hansaranna katastriüksusest (90202:006:0183, pindala 6,52 ha ) kolme eraldi katastriüksuse moodustamisega. Moodustada Hansaranna katastriüksus suurusega 2,33 ha, maa sihtotstarve elamumaa. Moodustada Hansasalu katastriüksus suurusega 2,10 ha, maa sihtotstarve elamumaa Moodustada Hansanõmme katastriüksus suurusega 2,09 ha maa sihtotstarve elamumaa Maatükkide asukoht Mahu küla Ehitusloa väljastamine Anda välja ehitusluba Eesti Lairiba arenduse Sihtasutusele optilise kaabliga mikrotorustiku rajamiseks Pikaristi ja Võrkla külades. Ehitusluba väljastada Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse nimele

29. märtsil Hooldaja määramine Määrata sügava puudega haigele hooldaja. Hooldajale maksta hooldajatoetust tähtajaga 28.02.2015 a MTÜle Viru-Nigula Hariduse Selts tegevustoetuse määramine Toetada Viru-Nigula vallas tegutsevat MTÜd Viru-Nigula Hariduse Selts alljärgnevalt: Tegevustoetuseks 320 eurot Projektide kaasfinantseerimiseks 9 750 eurot


Viru-Nigula Teataja 3

Korteri üürile andmine Anda Martin Tanderile üürile Viru-Nigula vallale kuuluv kahetoaline korter Pada valitsejamajas aadressil Pada küla. Üürileping sõlmida tähtajaga 29.03.2015 Informatiivsad päevakorrapunktid

Abivallavanem Guido Reimer tutvustas Nelja Energia 21.03.2012 a pöördumist, milles antakse teada Eesti suurimate tuulepargiettevõtete koondumisest Nelja Energia alla * * * Keskkonnaspetsialist Marit Laast rääkis “Teeme ära”

Kevadtormi saab tänavu ka Viru-Nigula vallas näha

M

aikuu algus toob Ida- ja Lääne-Viru maakondadesse pea 4000 kaitseväelast, ajateenijat, reservväelast ja kaitseliitlast – just siin peab Kaitsevägi tänavu suurimat õppust Kevadtorm. Õppuse käik näeb ette, et 3. – 11. maini toimub tegevus Vinni, Väike-Maarja, Tapa ja Laekvere valdades, seejärel laieneb tegevus ka Jõhvi, Illuka, Mäetaguse, Kohtla, Toila, Maidla, Sonda, Sõmeru ja Rägavere valdade territooriumile. Õppus Kevadtorm 2012 lõpeb 19. mail. Kaitseväe suurimal õppusel näitavad juulis ja oktoobris teenistusse astunud Eestimaa noored ajateenistuses õpitud riigikaitseoskusi , reservväelased tuletavad meelde oma kunagi omandatud teadmisi, kaitseliitlased aga harjutavad koostööd ning oma sõjaliste ülesannete täitmist. Eesti kaitsmist saab Kaitsevägi harjutada kõige paremini ikka oma riigis ning selleks, et mõista Eesti erinevate piirkondade eripära, peab seda tegema erinevates kohtades. Tänavu toimub õppus Kirde Eestis, kus Kevadtormi on peetud ka varasematel (2003, 2004, 2006, 2008, 2009) aastatel. Kuigi kevadtormilised tegevused muudavad kohalike inimeste igapäevast rutiini, näitasid eelnevad ilmekalt õppused, et virulased suhtuvad õppusesse hästi. Loodame ka sel aastal teie toetusele ja mõistvale suhtumisele. Õppuse staabis töötab tsiviil-militaarkoostöö (CIMIC) üksus, kelle ülesandeks on maa-alade kasutamise kooskõlastamine ja Kevadtormi käigus kohalikel elanikel tekkida võivate probleemide lahendamine. Õppuse ajal ja pärast selle lõppu vaatavad just CIMIC ohvitserid üle kõik maaalad, mida kasutati ja tagavad selle, et kõik oleks samaheas korras kui enne õppust.

korraldamisest 4. mail, mil kavandatakse kuuseistikute istutamist Vasta koolitee äärde. 5. mail plaanitakse Kaitseliidu eestvedamisel korraldada “Pada Linnamäe korrastustalgud” , mille eesmärgiks on takistada linnamäe võsastumist

Kui mingi õnnetu juhuse tõttu saab õppuse käigus kannatada kellegi eraomand – auto, aed vms, tuleb viivitamatult ühendust võtta tsiviil-militaarkoostöö (CIMIC) üksusega, kellega koostöös juhtum lahendatakse. Tekitatud kahju rahalise hüvitamise taotlemine eeldab kindlasti vastavat tõendusmaterjali, et kahju on tõepoolest tekkinud Kaitseväe tegevuse käigus. Kui inimene otsustab ise talle tekitatud kahju likvideerida ning hiljem soovib Kaitseväelt saada kompensatsiooni, siis ilma veenvate tõenditeta ei ole see kahjuks võimalik. Reaalse kahjutekitaja märkamisel (näiteks näete, et Kaitseväe auto on jätnud Teie aiamaale suure rööpad), palun märkige üles tema andmed - auto number, väeosa nimi või ülema nimi. See hõlbustab hilisemat kahjutekitaja leidmist ja juhtumi lahendamist. Kõigi õppusega seotud küsimuste ja pretensioonide tekkimisel palun võtke ühendust meie tsiviil-militaarkoostöö inimestega telefonil: 7171085 või e-maili teel kevadtorm@mil.ee Õppusel osalevatel kaitseväelastel on kaasas ka relvad – alustades teenistusrelvadest, ehk automaatidest ja lõpetades suuremakaliibrilistega haubitsatega. Kevadtormi ajal kasutatakse imitatsioonivahendeid - pärismoonaga laskmisi ei toimu, neid viiakse läbi muul ajal Kaitseväe Keskpolügoonil. Imitatsioonivahenditest kasutame paukmoona, suitsugranaate ning pimedal ajal valgustusrakette. Õppelahingutega võivad kaasnevad ka ajutised liikluspiirangud, seega palume tähelepanelikumalt vaadata liiklusmärke. Liikumispiirangutega teedel juhivad liiklust sõjaväepolitseinikud. Martin Herem Kolonelleitnant Kirde Kaitseringkonna ülem


Uutel valla kodanikel uued hõbelusikad

Viru-Nigula Teataja 4

24. märtsil 2012.a. olid kõik 2011.a. sündinud väikesed Viru-Nigula valla kodanikud (9 last) oodatud lasteaeda „Mõmmik“, et vastu võtta omanimelised hõbelusikad. Tervitusi jagas Vasta kooli direktor Ülle Viller, kes koolijuhi silmade läbi pidi heameelega tõdema, et mõne aasta pärast on kooli esimene klass tõeline poisteklass. Seda seetõttu, et 2011.a. sündis meie valda poisse rohkem kui tüdrukuid. Hõbelusikaid jagas Viru-Nigula valla abivallavanem Guido Reimer. Meelelahutuse eest hoolitsesid lasteaia laululapsed ja rahvamaja tantsutüdrukud. Aitäh korraldajatele ilusa pärastlõuna eest. Lapsevanem Krista Leppik

Lusikapäev Viru-Nigula vallas. Foto: Ervin Lember

Tulemas on ideede laat

Esitatavad leiutised, ideed ja projektid ei ole piiratud ühegi konkreetse teemaga, kuid need ääne-Viru Maavalitsus ja SA peaksid lahendama lapse/noore igapäevaelu Lääne-Viru Arenduskeskus probleeme või kitsaskohti lasteaias, koolis, kuulutavad välja maakondliku konkursi ”Ideede laat”, et innustada noori kodus või vabal ajal. Soovitav on järgida ja nende juhendajad tegelema uuenduslike kokkuhoiu (sh energiat ja raha) ja keskkonnasõbralikkuse (sh taaskasutus) projektide ja leiutistega. põhimõtteid. Projektidele ja leiutistele esitatavad tingimused on erinevad ja Laadale on oodatud noorte ideede baasil kirjeldatud Lääne-Viru maavalitsuse elluviidud leiutised, ideekavandid ning kodulehel. lasteaedade, koolide ja noortekeskuste projektid, esitlused innovaatilistest tegevustest Leiutis ei pea olema keeruline, aga ta peab olema uudne ja lahendama mingisuguse ja noortepoolsetest nutikatest lahendustest.

L


Viru-Nigula Teataja 5

probleemi. Noorematelt osalejatelt oodatakse fantaasiarikkaid ideid, vanematelt tööpõhimõtte kirjeldust ja idee reaalselt teostatavust. Ettevõtlikkuse projektidena arvestatakse tegevusi, mis on erinevad tavalisest õppetegevusest ja on noorte ideede baasil elluviidud noorte endi poolt erinevate partnerite kaasabil ettevõtlikkuse arendamiseks lasteaedades, koolides või noortekeskustes ning toetavad õppetöö seotust reaalse eluga.

suuliselt esitleda või esitada ainult leiutis või materjal. Projekti meeskonnad saavad esitlust teha soovi korral nii boksis kui suurel laval. Märkimisväärsemate leiutiste ja projektide eest saavad autorid tunnustusüritusel diplomi ja auhinnad. Kui olete viinud ellu oma hea idee, siis tulge tutvustage seda teistelegi ja innustage neid uutele tegudele!

Lisainfo Lääne-Viru maavalitsuse kodulehel, e-posti teel ettevotlik@l-virumv.ee ja telefonil Tööde esitlemine toimub aprillis avalikult 325 8024. üritusel, mille toimumiskoht määratakse tööde Ideede laat ise toimub Rakvere rahvamajas hulga põhjal. Laadale esitatakse kõik tööd. 8. mail algusega kell 10.00 Autoritel on võimalik neid isiklikult kõigile

TÄNU !

Viru-Nigula Pensionäride klubi “Maarjahein” õnnitleb aprillikuu juubilare: DAGY GORDEJEV – 80 ILSE KÜBARSEPP – 75 ELISE RÄTSEP – 88

!  Palju õnne

Viru-Nigula rahvamaja naisansambel, kes 18. märtsil tähistas oma 20. sünnipäeva, tänab oma juhendajat Ervin Lemberit ja kõiki valla inimesi ning sponsoreid, kes tulid õnnitlema ja lilli ulatama meie tähtsal juubelil. Suur tänu ! Naisansambel “Maarjahein” Fotol: laulunaised esinemas Viru-Nigula eakate peol 11. märtsil 2012

26. mail kell 19.00 ViruNi     


Viru-Nigula Teataja 6

Tulemas on “Teeme ära” talgupäev

Teine talgupäev toimub laupäeval, 5. mail algusega kell 10.00. Talgute nimi on eie vallas toimub traditsiooniline “Pada-Linnamäe korrastustalgud”. Talgute talgupäev “Teeme ära” suisa kahel käigus koristame linnamäge võsast ja väiksematest rindel – 4. mai pärastlõunal istutame puudest. kuusehekki Viru-Nigula – Vasta koolitee äärde. Kaasa töökindad, mootorsaed ( kel on), Aktsioonist võtavad osa Vasta kooli õpilased, võsalõikajad, kiinid. Aktsiooni eesmärk on õpetajad ja kõik vabatahtlikud. takistada iidse linnamäe võssakasvamist. Tegemist ei ole päris uue heki istutamisega, pigem Talgupäeva lõpul nagu ikka, pakutakse talgusuppi. tuleb täita heki neid osi, mis aastatega välja läinud. Registreerida saab end siin: Kooli nooremate klasside õpilased aitavad http://talgud.teemeara.ee/events/padakoristada kooliparki, vanemate klasside õpilased ja linnamaee-korrastustalgud teised vabatahtlikud kaevavad istikutele auke ja Marit Laast aitavad istutustöödel.

M

Meeldetuletus kütteseadme kasutajale Kütteseadmed ei ole odavad. Kui ehitada siis ikka selline, mis annab sooja, millel on garantii ja mis kestab aastaid. Nõudke pottseppadelt ja korstnapühkijatelt peale töö teostamist ka seadusega sätestatud dokumentatsiooni. 01.01.2012 a. hakkas kehtima uus tuleohutusseadus, mis tõi kaasa olulised muudatused kütteseadme kasutajale ning ehitajale. Üks olulisemaid muudatusi on see, et kõigil, kes teostavad majandustegevusena pottsepatöid peab olema Kutsekoja poolt väljastatud pottsepa kutsetunnistus ning tahkeküttel köetavaid kütteseadmeid (kamin, pliit, ahi, katel jne.) ning korstnaid tohib ehitada või paigaldada kutseline pottsepp. Ühepereelamus, suvilas või väikeehitses võib enda

tarbeks küttesüsteeme ehitada kutsetunnistuseta isik, kuid pärast võib kasutusloa taotlemisel tekkida probleeme. Pottsepp peab väljastama kütteseadme valmimise järel ka kütteseadme passi, kasutusjuhendi, ohutusjuhendi ja muud sinna juurde kuuluvad dokumendid. Kütteseadme passis peab olema ära toodud kõik oluline kütteseadme kohta, ka kütuse liik ja kogus, mida tohib selles kütteseadmes korraga kütta ning salvestusaeg. Müüritud kütteseadme välispind ei tohi kütmise ajal ega kütmise järel ületada 800C . Kui neid asju järgida on välistatud ka ülekütmine. Kütteseadme paigaldamisel ja projekteerimisel ei tohi suitsu juhtimiseks kasutada ventilatsiooni lõõri. Kasutada võib üksnes tehniliselt korras, tervklikku ja ohutut küttesüsteemi. Kui küttesüsteemi kasutamisel tekib tahma, tuleb

küttesüsteemi puhastada nii nagu kütteseadme dokumentatsioonis öeldud. Kui passis ei ole puhastamissagedus ära toodud, tuleb küttesüsteeme puhastada vähemalt üks kord aastas, et ennetada tahmapõlengu ohtu. Korstnapühkimist reguleerib siseministri määrus, mis hakkas kehtima 01.09.2010.a. Korstnapühkimisteenust võib samuti majandustegevusena pakkuda isik, kel on Kutsekoja poolt väljastatud korstnapühkija kutsetunnisus. Ühepereelamus, suvilas, väikeehitises võib enda tarbeks küttesüsteeme puhastada (välja arvatud suitsulõõrides tahma põletada) ka ilma kutsetunnistuseta isik, järgides kütteseadme puhastamise nõudeid. Ent ka eramutes ja suvemajades peab üks kord viie aasta jooksul laskma kutselisel korstnapühkijal puhastada küttesüsteemid, kes koostab

Viru-Nigula Teataja 7


siis korstnapühkimise akti ja juhib tähelepanu avastatud puudustele. Seetõttu soovitangi kutsuda korstnapühkija ikka sagedamini, et tagada varane puuduste avastamine ning nõnda kokku hoida korrastamise kulusid. Toon ühe näite: kui pööningu pinnast korsten pigitab, siis järelikult on korstna vuukides praod, korstnaots ja pööningupinnas kivid on veel terved. Ei ole vaja hakata korstnat lammutama ja uut korstnat laduma, siin piisab korstna seest poolt ära krohvimisest. Väike palve omavalitsuste ametnikele. Kui

näete, et tsentraalküttega maja katusele on tekkinud mõni korsten või tuleb suitsu ventilatsiooni korstnast, koputage uksele ja küsige, kas kütteseade on seaduspäraselt ehitatud. Oma territooriumil ehitusjärelvalve teostamine kuulub kohaliku omavalitsuse pädevusse. Kasutage ikka küttesüsteemide ehitusel ja hooldusel kutseliste pottseppade ja korstnapühkijate abi. AIVAR SEKK Korstnapühkijapottsepp tel. 5029938

KOHALIKU INFO KESKUS

silma peal hoida?" Lehe tulevikuplaanide hulka kuulub ka soov Möödunud sügisel kodanikualgatuse anda oma pisike panus kogemuste ja ideede korras Lääne-Virumaal käivitatud priilt levimisele – oma rubriigid on Kohaliku Info Keskus peab pisitasa reserveeritud nii põnevatele ideedele kui väärt nõuannetele. laienemisplaane ning naudib "Kuidas säästab naabrinaine energiat? Kuidas sissesaadud hoogu ja lugejate jättis kohaliku näiteringi lavastaja suitsetamise kasvavat huvi. maha? Kuidas plaatida vannituba? Kuidas Internetiaadressil luua endale veebilehte? Need on vaid mõned www.kohalik.info teemad, millele seni oleme vastata üritanud leviv Kohaliku või vähemalt suuna kätte näidanud. Eesti infokeskus inimene hoiab küll pisut omaette ja tahab keskendub pahatihti iga teadmistekillu eest meelehead peamiselt Haljala, saada, kuid olen üsna kindel, et igal pool Kunda, Sõmeru ja leidub siiski selliseid inimesi, kes on valmis Viru-Nigula ka naabritele näitama, kuidas haisuvaba piirkondlikele uudiste ja ametlike teadete avaldamisele, kuid kuivkäimlat ehitada või millisel moel tema suurt rolli mängivad portaalis ka kurki hapendab. On ikka hoopis teine asi, kui Eesti uudised, arvamused, sport ja kultuur. sa reaalselt kah tead seda naaberküla Matit, Portaali käivitaja Kaido Veski sõnul on värske kes päriselt selle või teise idee omal nahal veebiajalehe eesmärgiks anda piirkondlikule järgi on proovinud." informatsioonile uus mõõde ning olla lihtne, Lisaks eelpool kirjeldatule avaldatakse vastses kvaliteetne ja sõbralik infoallikas. portaalis tasuta eraisikute, MTÜ-de ja Naabrite tegemisi on tema sõnul, hoolimata omavalitsusasutuste kuulutusi. paljudest erinevatest võimalustest, juba "Ettevõtetele oleme kehtestanud keerulisem jälgida. sümboolsemat sorti tasu, sest üks meie Aga siiski – miks? eesmärkidest eeldab, et portaal tulevikus oma "Aga miks mitte paigutada kaardile üks uus püsikulud ise katta suudaks, kuid kõik muu on mätas, mille otsast ümbruskonnas toimuval prii. Raha ei võta me ka töökuulutuste Viru-Nigula Teataja 8


avaldamise eest." Kuigi Kaido välistab igasuguse klikipõhiste eesmärkide poole püüdlemise, tunneb ta siiski rõõmu selle üle, et hoolimata vaikselt alustamisest, käib juba praegu lehel iga päev keskmiselt 150 inimest, kellest üle poole on n-ö tagasitulijad. "Loomulikult on minu jaoks oluline teada, et inimesed lehel ringi vaatavad, kuid ma ei kavatse kunagi hakata selle nimel lollusi avaldama. Loodan, et tehes portaali nõnda, nagu see mulle lugejana meeldiks, meeldib see ka teistele." Veski kinnitab, et ei kavatse hakata Virumaa Teataja ja Kuulutajaga kuidagi konkureerima. Pigem loodab, et kohalikud teemad tema tegevuse abil hoopis sagedamini suurte tegijate silmapiirile jõuavad.

Kaido Veski Kohaliku Info Keskus toimetus@kohalik.info +372 5656 7467

Müüa soodsalt küttepuid ja – klotse koos transpordiga Tel. 56 244 605 Võtan valla piires rendile põllumaid Ostan valla piires metsa- ja põllumaid Tel. 56 244 605 S.A. CITO OÜ Ostame kasvavat metsa ja metsakinnistuid üle Eesti, hind kuni 10 000 €/ha. Kinnistud võivad paikneda piiranguvööndis või olla koormatud hüpoteegiga Info 55 40 150 info@metsakeskus.ee

Alates maikuust alustab tegevust

Viive Villeri massaažituba aadressil Viru-Nigula, Kirikaia 2, II korrus Pakutavad massaažid: Klassikaline massaaž, spordi- ja lümfi – massaaž, jalalaba teraapia, kupumassaaž, tai massaaž, kinesiotaping, shiatsu massaaž Eelregistreerimine ja info 56 691 732

Viru-Nigula Teataja * väljaandja ViruNigula Vallavalitsus * toimetab Marit Laast * info 32 29 631


VNT Aprill 2012  

Viru-Nigula Teataja aprill 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you