Divergente #13

Page 1

No. 13

L aV i o l e nc i ad el a C o mu n i c a c i ó nP o l í t i c a Al f r edoSal azarOl i ver aEDI TORI AL Par aDi ver gent eyt odoelequi poes t aesuna edi ci ón muy es peci al ,ya que cel ebr amos que pors egundo año cons ecut i vo f ui mos nomi nadosporl osNapol i t anVi ct or yAwar ds en Was hi ngt on, DC, como publ i caci ón pol í t i ca delaño.Es t a nomi naci ón s i gni fica mucho par at odos l os que col abor an en Di ver gent e, yaquedemues t r ayej empl i ficael t r abaj o de cal i dad que hemost eni do a l o l ar gomasdedosañoscomopubl i caci ón, mi l gr aci as . T enemos en t odo moment o un cl ar o compr omi s o de s egui r pl ant eando l as di s t i nt as i deas que par t i ci pan y s e mani fies t anenl apol í t i ca,escl ar oquel adi ver s i dad de opi ni oneseseles t andar t e de unapol í t i camasi ncl uyent e,con mej or es pr opues t asper os obr et odo con mayorr es pet oyent endi mi ent o. Hoyl apol í t i cas edebat eent r eelr es pet oa l osder echoshumanosol ar epr es i óns oci al di s f r az ada de f al s a democr aci a, ent r e l apar i dad de gener ool af al t ade per fil es pr epar ados que es t án l ej os de l a i mpr ovi s aci ón,ent r emi ver dadymi snúmer osol oscons er vador esys upr ens afifi.

Di r ec c i ónGener a l S er gi oGómezHer ná ndez Cons ej oE di t or i a l Y ur yRa mí r ezDí a z Al f r edoS a l a z a r Andr eaPr ec i a do Di s eñoyF ot ogr a f í a Rev ol uc i ónS t udi o RubénPa ni a guaHer ná ndez

Es as ícomo hoy y s i empr e apel amos al ent endi mi ent omut uo,al aaper t ur adei deas yr ecepci óndel opl ant eadopor di f er ent es voces ,aunanuevapol í t i cacon un cr i t er i o ampl i o, pr of es i onal per o s obr e t odo r es pet uos o.

Col a bor a dor es

RAF AE LE MI L I ANOMORAL E SF RANCO AL F RE DOS AL AZAROL I VE RA AME LRI CHARDS ONF E RRAND RUBYS ORI ANO VE RÓNI CAVAL DI VI A HUMBE RT OL ÓPE ZF L ORE S J OS ÉCAS T RO CL AUDI AL ÓPE Z

Mi lgr aci asydi s f r ut enes t anuevaet apade Di ver gent e.

Ser gi oGómezHdz Nomi nadosNapol i t anVi ct or yAwar ds

201 8

201 9

DE RE CHOSDEAUT ORYDE RE CHOSCONE XOS , a ño3, No. 13, ma y o– j uni o2019, esunapubl i c a c i ónbi mes t r a l edi t a dapor Vi r t usComuni c a c i ón, J a i meBa l mesNo11T or r eBPi s o4Col . L os Mor a l esPol a nc oCP . 11510, Ci uda ddeMé x i c o, Mé x i c o, T el . +52( 55) 41655965, r ev i s t a di v er gent e@gma i l . c om. E di t orr es pons a bl e: S er gi oGómezHer ná ndez . Res er v adeder ec hosa l us o e x c l us i v oE NT RÁMI T E , I S S N: E NT RÁMI T E , a mbosot or ga dosporel I ns t i t ut oNa c i ona l del Der ec hodeAut or . Res pons a bl edel aúl t i maa c t ua l i z a c i óndees t enúmer oVi r t usComuni c a c i ón, J a i meBa l mesNo11T or r eBPi s o4Col . L osMor a l esPol a nc oCP . 11510, Ci uda ddeMé x i c o, Mé x i c o. F ec hadeúl t i mamodic a c i ón, ener ode2018. RGE NT E , esunapubl i c a c i ónGRAT UI T Aedi t a daporVi r t usComuni c a c i ón. Cua l qui eropi ni ón, a r t í c ul o, not aot e x t o, r eej ae x c l us i v a ment eel punt odev i s t ades ua ut ormá snoel de DI VE l aempr es a , porl oqueVi r t usComuni c a c i ónnos er es pons a bi l i z adel osmi s mos .

03


04


SUMARI O 03 EDI TORI AL 06 CONSUL TORES 08 ELPODERDELOSSÍ MBOLOS 1 0 LAVI OLENCI ADELA COMUNI CACI ÓNPOLÍ TI CA 1 4 SMARTCI TYCOMO OFERTAELECTORAL 1 7 ¡SEBUSCAN VERDADEROSLI DERES! 1 9 ELTERCERSECTORY LASPOLÍ TI CASPÚBLI CAS. 2 1 MUJ ERYPOLÍ TI CA 2 5 ¿ LASPERSONASHACENALOS GOBI ERNOSOLOSGOBI ERNOS CAMBI ANALASPERSONAS? 2 9 ALQUI MI STASDELPODER

05


A.SALAZAR

A. RI CHARDSON

LI C. ALFREDOSALAZAR OLI VERA t oren comuni caci ón pol í t i ca y de gobi er no.Ha Cons ul di r i gi domásde1 30pr oyect osdecomuni caci ónent odos l os ni vel es de Gobi er no,y des ar r ol l ado es t r at egi as de comuni caci óneni ns t i t uci onespúbl i cascomoCNDH, ASF, Semar nat ,SEGOB,SCT Ar z obi s pado de Méxi co,ONGś , ent r e ot r as ,t ambi én en i ns t i t uci ones pr i vadas como T el mex y di ver s as agenci as de mer cadot ecni a, ha col abor ado en t odos l os par t i dos pol í t i cos de Méxi co, manej al a comuni caci ón de campañas pol í t i cas des de 1 996yhadadocons ul t or í asdecomuni caci ónpol í t i caen Méxi co, Par aguay , Per úyEU.

LI C. AMELRI CHARDSONFERRAND @Amel Ri char ds on amel r @ar ofici al . netRepúbl i caDomi ni cana

Tw: @as omx Mai l : as al az ar o. mx@gmai l . com

06

Cons ul t oryEs t r at egaPol í t i co,Li cenci adoenGobi er noy Di r ecci ón Muni ci palporelI ns t i t ut o deAdmi ni s t r aci óny Der echodeMos cú,Rus i a;Es peci al i s t aenComuni caci ón I ns t i t uci onal es peci ficaci ones i nt er naci onal es por l a Uni ver s i dad Rus adel aAmi s t ad del osPuebl os( Pat r i ce Lumumba) Mos cú, Rus i a; Más t erenI nnovaci ónyCi udades I nt el i gent esporl aUni ver s i daddeCádi z ,Madr i d,Es paña. Pr es i dent e de As oci aci ón Domi ni cana de Cons ul t or es Pol í t i cos ( ADOCOPOL)Fundadory s oci o di r ect or del Congr es oI nt er naci onaldeMar ket i ngPol í t i coPunt aCana RD#Congr es ompRD.


•CEOenMedi at i kosCons ul t i ng t édeApoyoenMi embr oCer t i ficadaenMuj er es •Comi Lí der esdel asAmér i cas •Muj erI nfluyent eComPol 201 9enGanador adel Napol i t anVi ct or yAwar d •Vol unt ar i aenEs cuel adeGober nanz aVi aj er acons ede enCol ombi a •Cons ul t or aI nfluyent eCl as s201 8enRevi s t aWas hi ngt on •ComPol •Anal i s t aPol í t i caBr as i l enRevi s t aDemocr át i ca •Soci aenMuj er esdel aPol í t i ca •Anal i s t adePol í t i caI nt er naci onal enPol i t i ca Comuni cada •T r abaj aenCol umnasAl qui mi adePoder , Conexi ón Méxi coyT er mómet r oEl ect or al •T r abaj aenCol umni s t aPol í t i ca •T r abaj aenCons ul t or aenComuni caci ónPol í t i ca, Guber nament al yCampañasel ect or al es

V. Va l di vi a

R. Sor i ano RubySor i ano Cons ul t or aPol í t i ca, Es t r at egaGuber nament al yEl ect or al @r ubys or i ano medi at i kos cons ul t i ng@gmai l . com Méxi co

CONSULTORES

Mt r a. Ver óni caVal di vi a @ct cver ova/@car pedi emt ui t s Es peci al i s t aenComuni caci ónI nt er nayGuber nament al •Di r ect or a Gener al de Car peDi em Cons ul t or es , con exper i enci aenl ages t i óndees t r at egi asyher r ami ent asde comuni caci ónpar ael des empeñodel s er vi dorpúbl i coyel des ar r ol l odehabi l i dadesdeComuni caci ónyLi der az gode equi posdeal t or endi mi ent o. •Or gani z ador a y Ponent e I nt er naci onal en di ver s os s emi nar i os y cumbr es de comuni caci ón en Es paña, Por t ugal , Ar gent i na, Per ú, Ecuador , Col ombi ayMéxi co. •2dol ugardelPr emi oEs t at aldeAdmi ni s t r aci ónPúbl i ca 2008enel Es t adodeGuanaj uat o, Méxi co •Ganador adel Napol i t anVi ct or yAwar ds201 8porMuj er es i nfluyent esdel aComuni caci ónPol í t i ca, Was hi ngt onD. C. t er en As es or ami ent o de I magen y Cons ul t or í a •Más Pol í t i caporl aUni ver s i dadPont i fici adeSal amanca; Es paña y Mas t er en Comuni caci ón Soci aly Pol í t i ca por l a Uni ver s i dadDeLas al l eBaj í o. Méxi co. @ct cver ova/@car pedi emt ui t s Es peci al i s t aenComuni caci ónI nt er nayGuber nament al

07


Raf aelEmi l i anoMor al esFr anco

E l p o d e rd e l o ss í mb o l o s Vi vi mosenunmundoendondet odoes t ái nt r í ns ecament econect adoyr ef er enci ando aal go, el s erhumanohaut i l i z adosl oss í mbol os , comounmedi opar adaroqui t arpoder aal gooal gui en. Es t ol opodemosobs er varent odasl ascl as esyes t er eot i poss oci al es , l osgr uposs ei dent i ficanpors uf or madeves t i r ,l ugar esal osqueas i s t en,t at uaj es , códi goses cr i t osyor al es , et c. Conbas eenl aant er i oras ever aci ónycomopr of es i onal esdel acomuni caci ónyl a pol í t i ca, l as emi ót i caesunaher r ami ent at r as cendent al , nosayuda, nos ól oadet er mi nar l aut i l i z aci óndeci er t ases t r at egi aspar apos i ci onarunpr oduct ooper s ona, nosayudaa empoder arl ai deaydar l euns ent i do deper t enenci a,pormedi o del aexpl or aci ón met odol ógi ca. Hoy es más compl ej o que s ol o bus cary anal i z ar l os s í mbol os ,es neces ar i o s ect or i z ar adecuar di vi di r ,conbas eenl osr angosgener aci onal es ,yanoespos i bl e cr eares t r at egi asagr anel , el mer cadonosobl i gaapens ar , enl ospúbl i cos . Act ual ment e convi ven porl o menos4 gener aci ones pr oduct i vasy1o 2que i mpact an en l as ant er i or es : •Gener aci ónZl osde1 8años •Gener aci ónMi l l eni al sde1 9a39años •Gener aci ónXde40a54años •Gener aci ónBabyBoomer sde55amásaños Una vez det er mi nando algr upo o gr upos a donde quer emos l l egar ,más l os s i mbol i s mospr opi osdell ugar ,r egi ón,Es t ado,paí s ,et c. ,s et i enel ascondi ci ones ,par a podercr eares t r at egi asdedi s cur s o,dei magen,der edess oci al es ,der adi o,devi deo, de t odo t i po de pr omoci ón,s i empr er es pet ando l ai dea cent r al .De es t a maner a podr emoscr earl osmens aj esdepoderpar acadaconj unt o pobl aci onal ,par acada caus a. Def or maques i empr eexi s t auns us t ent o. Es t onosobl i gaai nves t i gardef or mapr of undapar apoderconoceryt eneruncont ext o ver dader odel ass i t uaci ones ;i mpl i cahaceri nves t i gaci onescual i t at i vasydes t acarl as cuant i t at i vas ,par aconel l oi mpact arenl aps i quedelt ar get ;t ambi énnoscr eauna r es pons abi l i dadcont odasl asper s onasques oni mpact adasdemaner apos i t i vaono, pornues t r acampaña,eldes pr es t i gi arodes val or i z ars í mbol osocos t umbr esdadas , vul ner ahas t al asmej or esacci onesquepudi ér amoshacer . Laut i l i z aci óndel as emi ót i capar acampañaspol í t i casesuni ns t r ument oquenosdaun pas oadel ant edenues t r oscont r i ncant es ,per ot ambi éns i gni ficaqueexpondr emosa nues t r ospr oduct o o candi dat o a cues t i onami ent osmuypunt ual es ,en donde una s uger enci aporpar edelequi pooacci ónporpar t edelcandi dat o, nos us t ent adaos ol o cr eadaconbas eenocur r enci as ,des pr es t i gi ar át odol ohecho. T ambi éni mpl i caques i l ogr amosel obj et i vocr ear emosexpect at i vasques i nos oncompl et ament eat er r i z adas ycl ar i ficadasdeques epuedehaceryquenos epuedehacer ,cuandoes t as ,nos ean cubi er t as , podr ángener arunmal es t arcol ect i vo.

08


Laut i l i z aci óndeel ement oss emi ót i cosl ospodemosencont r ardes deunt empl ocat ól i co,cr i s t i ano. j udí o,et c. ,mur al esenl ascol oni as . ,f es t i vi dadesmási mpor t ant esani velmacr oof es t i vi dadesmuy punt ual esenl ascol oni as ,bar r i os ,et c. ,enl osgéner osmus i cal esques us t ent anaot r os( aquíes i mpor t ant e no caeren eler r orde mús i ca de moda comer ci al ,pues t o que es t a ent r a en ot r a cat egor í a) , enelar t e, enper s onal eshi s t ór i cos( nos ol opol í t i cosomi l i t ar es ) , pormenci onaral gunos component es . uma,l as emi ót i ca esmuyampl i aypuede s ermanej ada en di ver s asár eas ,per o par al a En s comuni caci ónyl apol í t i ca, esi mper at i vonuncaper derel cont ext oyl amet odol ogí a. Twi t t er : @r emi l i anomf Mai l : r aemi mor f @gmai l . com


L aV i o l e n c i ad el a C o mu n i c a c i ó nP o l í t i c a “ Noconoz cof or mamásgr andedees cl avi t ud quecons t r eñi relpens ami ent odel ospuebl os . . . ” Al f r edoSal az arOl i ver a

1 0


1 1


Hi s t ór i cament el ar el i gi ónf uel ai ns t i t uci ónquemani pul óyaún mani pul aelpens ami ent odel asmas as ,medi ant eel l as ehan t ej i doi nfini daddees t r at egi aspar acr earyr ecr earhi s t or i asque pr oveandepaz , al i vi oyes per anz aal acomuni dad, t ambi éns e han acumul ado gr andescant i dadesde di ner oys obr et odo poder . Elel ement o de poderque mant i ene y has t a cr ea nuevas r el i gi ones en el mundo es , nimas nimenos , que l a comuni caci ón combi nadacon l ai gnor anci a;un nombr e,un s l ogan,uns í mbol o,unahi s t or i a,unmens aj e,col or es ,l í der es , emi s ar i os adoct r i nador es , medi os de di f us i ón, di ner o, es t r uct ur a,r edess oci al es ,ys obr et odol ai deaypr omes ade ques ees t áganandoel ci el oyl af el i ci dadmedi ant eel apoyoa eemosqueesel model odes al vaci ón. l oquecr Una ment i r a vi ly des pi adada,vent aj os a y per ver s a que confier e poder esi nexi s t ent esa per s onascomunes ,l o que ocas i ona,l as umi s i ón de l os i ndi vi duos ,en muchos cas os ens eñaaamarl apobr ez a,pr omuevel aobedi enci a,l l enade cul paal asper s onas ,ex acer bayj uegacons usmásgr andes mi edosys usmásgr andeses per anz as .

1 2

Esdi f í ci ler r adi carl ai gnor anci aenci er t oss ect or esdel as oci edad per ocambi arl acomuni caci ónpuedes eri nmedi at o. En ell i br o“ Ci enci a”de I kr am Ant akinar r a una época os cur a, domi nadaporl at eol ogí a…habí achar l at anesquevendí at al i s manes cont r al asbr uj asyl osmal oses pí r i t us , l asmi s aser anut i l i z adaspar a pr ovocarl al l uvi a, oels ol , ol avi ct or i aol aguer r a, ent r e1 526y1 631 l osmonj esdeT r oyesex comul gar onofici al ment eal osgus anosque acababanconl ascos echasyagr egar onquel aex comuni óns ól o s er í aeficazs obr el ast i er r asdecuyoscampes i noshubi er anpagado i mpues t osecl es i ás t i cos … l as acus aci ones de br uj er í as er ví an par a acabarcon enemi gos per s onal esyl ast or t ur aspar aobt enerunaconf es i óndelacus ado, i ncl us ohubol i nchami ent osaper s onasacus adasdeext enderel i nvi er no medi ant e br uj er í a… habl a de una época l l amada os cur ant i s mo. Lapr egunt aes¿ cuálesl adi f er enci aent r eel l oyl acomuni caci ón pol í t i caact ual ?


LI C. ALFREDO SALAZAROLI VERA

Vi vi mosenunaépocadeos cur ant i s mopol í t i co,mat er i al i z ado porelpopul i s moyell l amadopr ogr es i s mo,l acomuni caci ón pol í t i ca s e cons t r uye a par t i rde f al s edades ,cr eaci ón de concept os ,cons t r ucci ón de es t er eot i pos y “ pos ver dad” ,el mar ket i ngpol í t i covadel achar l at aner í aal acons t r ucci ónde candi dat osmi l agr oquenadat i enenqueof r eceral as oci edad per o que pr es ent adoses t r at égi caymagi s t r al ment e pueden narol egi s l ar . l l egaragober

Lacomuni caci ónpol í t i cas ehar ebaj adoal acons t r ucci ónde “ pas t or es ”guí asdeal masyconci enci as ,of er ent esdebi enes , s er vi ci os ,di ner o o has t a mi l agr os económi cos ,t odo como monedadei nt er cambi opar aobt enervot os .

Lacomuni caci ónpol í t i cahal l egadoal ai nf amepos i ci ónde us arl af epol í t i cacomoi ns t r ument opar aganarel ecci onesy cont r ol aral as oci edad, ej empl oshayport odaamer i cai ncl ui do Es t ados Uni dos ,l as cons ecuenci as de es t os gobi er nos , l egadosporunai mpecabl ecomuni caci ónens uscampañas En es t a di námi ca l a cons ul t or í a pol í t i ca es peci al i z ada en l ect or al es , s ont er r i bl es ; pobr ez a, i nflaci ón, r evuel t ass oci al es , comuni caci ónvi ol ent aal ass oci edadesydañaal ospaí s esque el oent r el oshabi t ant esdel asnaci ones ,i nvol uci óns oci aly s oni mpact adosporcandi dat osganador esquenadaof r ecenal odi ca. T odoel l o, ens ucar amáscr uda, esdes es per aci ón, des ar r ol l o de s uspuebl os ,hayunagr an r es pons abi l i dad al económi r i s t ez a,depr es i ón,f r us t r aci ón,mi edo y muer t e de s er es i mpul s araal gui enaganarunael ecci ón, l osdañosqueal gunas t . per s onashacenal asnaci onesqueGobi er nandej ans ecuel as humanos pordécadas , l as t i man, pol ar i z an, mat anper s onas . ¡ T er mi nemoscones t oya!Lacomuni caci ónpol í t i cas i nét i ca, i nmor al , l as t i ma, des t r uye, agr ede, vi ol ent ayt ambi énmat a. t i r de l a comuni caci ón s e cons t r uyen s Hoy a par f undament al i s mos pol í t i cos ofici al i s t as , s e compl acen ambi ci onesdepoderycont r ols oci aldel osmásneces i t ados , s e aument aen cadacampañael ect or all af e mes i áni ca,en f avordeunoscuant osi ndol ent esdel apenaaj ena,s emont an s obr e l a des es per aci ón de l os puebl os es pect ácul os el ect or al esr i dí cul ose i ndi gnant es ,puebl osque en muchos cas oscar ecendeeducaci ónei nf or maci ónobj et i va.

1 3


LI C. AMELRI CHARDSON FERRAND

S MA R TC I T YC O MO O F E R T AE L E C T O R A L Sal udoses t i madosl ect or es ,esun gr at o honorpoder compar t i r par t e de nues t r as i nves t i gaci ones , conoci mi ent osyexper i enci aspar al ogr arl acadadí al a pr of es i onal i z aci óndel apol í t i cays upr opós i t odes er vi ra l osci udadanosyci udadanas . Hoyhabl ar emosdel asSmar tCi t y ,quet anneces ar i as s onyporquédebenyaconver t i r s eenpar t edelpl ano pr oyect odegobi er nodecadapaí soci udad. El t er mi noi ngl esSmar ts et r aducecomoI nt el i gent e, Ci t y s et r aducecomoci udad, porl oqueel t er mi noesCi udad I nt el i gent ecomoof er t ael ect or al ,l asci udadesdí aadí a enf r ent andi ver s ass i t uaci onesquedebens ert r at adas con i nt el i genci a,es t o hace l os gobi er nos cont r at en es peci al i s t aspar aquet r abaj enpr oyect osenmi r asde des ar r ol l arl aci udadens umáxi mopot enci al . Vamos a det al l ar que per s egui mos cuando des ar r ol l amos un pr oyect o de Smar t Ci t y par al os pol í t i cosdenues t r ar egi ón: Una Smar tCi t y es l a ci udad capaz de al canz aruna ges t i ónefici ent eent odasl asár easdel aci udad,t al es comour bani s mo,i nf r aes t r uct ur as ,t r ans por t e,s er vi ci os , educaci ón,s ani dad,s egur i dad públ i ca,ener gí a,ent r e ot r as , s at i s f aci endoal avezl asneces i dadesdel aur bey de s us ci udadanos .T odo el l o debe l ogr ar s e en cons onanci aconl ospr i nci pi osdeDes ar r ol l oSos t eni bl e expues t os en elPr ogr ama 21o l a Agenda Eur opea, pr omovi do por Naci ones Uni das ,y t omando l a i nnovaci ónt ecnol ógi cayl acooper aci ónent r eagent es económi cosys oci al escomol ospr i nci pal esmot or esdel cambi o.

1 4

Es t os pr i nci pi os deber án apl i car s e es peci al ment e a as pect oscomo: Lai nf r aes t r uct ur at ecnol ógi ca:r edesdei nf or maci óncomo mecani s mo de comuni caci ón,pl at af or mas i nt el i gent es , i nf r aes t r uct ur asecoefici ent esymuchomás . La es t r at egi a ener gét i ca:us o de ener gí as r enovabl es , s i s t emas de al macenami ent o y apr ovechami ent o de ener gí a, et c. La ges t i ón ypr ot ecci ón de l osr ecur s os :or denaci ón del t er r i t or i o y de l os r ecur s os bas ada en cr i t er i os de s os t eni bi l i dad, cooper aci ónent r eadmi ni s t r aci ones . Lapr ovi s i óndes er vi ci os :des ar r ol l odenuevosmodel os col abor at i vosqueper mi t ani nt egr arl opúbl i coyl opr i vado, model osdes er vi ci osmancomunados . ElGobi er no: acces i bi l i daddel osdat os ,t r ans par enci aenl a ges t i ón, apl i caci óndepol í t i cass os t eni bl es . Las pol í t i cas públ i cas en el ámbi t o muni ci pal es t án obl i gadasai ncor por arelconcept odeSmar tCi t y ,l ocual f avor ecer ál ai nnovaci ón, el des ar r ol l odenuevoss er vi ci osy nuevas i deasy per mi t i r á elcr eci mi ent o económi co del muni ci pi o.En defini t i va,un concept o que ayudar áal a evol uci óndel asci udades . En Repúbl i caDomi ni canaes t amosdando pas oshaci al a Smar tCi t y ,t ant o elgobi er no como els ect orpr i vado, cont amos con un i nnovador pr ogr ama denomi nado Repúbl i ca Di gi t al , que además de s us apor t es a l a aut omat i z aci ón de l oss er vi ci ospúbl i cos ,ha cr eado una pl at af or mal l amadamuni ci pi osconect ados ,l acualbus ca cent r al i z arl ai nf or maci óndel asal cal dí asani velnaci onal , cr eando un s i s t ema de i nt er acci ón cont i nua ent r el os ci udadanosdel asci udadesyl ospr oyect osl l evadosacabo pors usgobi er nosl ocal es ,t ant oenelámbi t odeapor t ede i deascomoenelas pect odeveedur í adel ospr oyect osen des ar r ol l o.03


HUMBERTOLOPEZFLORES

¡ S EB U S C A N V E R D A D E R O SL I D E R E S! Enl aact ual i dad,l ass oci edadesl at i noamer i canasvi vi mosun pr of undo har t az go con t odo aquel l o r el aci onado con Gobi er nos , Par t i dosPol í t i cosyPol í t i cosengener al . Es t amosi nmer s osenunadel aspeor escr i s i sdecr edi bi l i dade i ncer t i dumbr e, cr eadaporaquel l osques es uponenost endr í an quer epr es ent ar , s obr equi enesdi r i genl osdes t i nosdenues t r as naci ones ,s obr e qui enes nos han engañado con un f al s o l i der az go l l eno de buenosdes eos ,per os i n per s pect i va de f ut ur o, unf al s ol i der az goques ol ogener aunagr andecepci ón yf r us t r aci ónal osci udadanos . ¿ Per oquet ant os omosr es pons abl esl osci udadanos , quees t e t i podeper s onaj espopul i s t as ,aut or i t ar i os ,cí ni cosyconpoca educaci ónes t énganandoel ecci onesyl l eguenal poder ? Pi ens oquegr anpar t edees ar es pons abi l i dadr ecaeennos ot r os l os ci udadanos ,par eci er a que hemos caí do en l a r es i gnaci ón y per di do t oda cl as e de es per anz a en nues t r o pr opi o des t i no par at r ans f or marelmundo,par a cons t r ui r s oci edades con ci udadanos más f el i ces y pl enos , s ubes t i mando nues t r af uer z ai ndi vi dualy col ect i va par a cambi arel r umbodenues t r asnaci ones . Des af or t unadament eel s t at usquodenues t r ar egi ónesl af al t a de par t i ci paci ón s oci alypol í t i ca,hoyen dí al osci udadanos t enemosdospadeci mi ent osquenosi mpi dent enermej or es

condi ci onesdevi da, unodeel l osesl af al t acompr omi s oyel ot r o es que no nos gus t an l as r es pons abi l i dades ,l uego ent onceshemosper mi t i doqueot r ost omenl asdeci s i onesy elr umbo s obr e nues t r of ut ur o;l as ent enci aescl ar a,más t empr ano que t ar de es t ar emos condenados a pagarl as cons ecuenci as . Amér i caLat i nas eencuent r aenunaconvul s i onadaet apa, en l aquei z qui er dasyder echasl oúni coquehanl ogr ado,es aument arunr es ent i mi ent oydol orpr of undoenl aci udadaní a. Hoy como nunca ant es ,es t amos ant el a opor t uni dad ex cepci onalde dar pas o a nuevos l i der az gos ,de s er pr ot agoni s t asenl aes cenapol í t i ca,económi cays oci alde nues t r abendi t ar egi ón.Es t eaños er áf undament alpar aque j unt os l ogr emos cambi os es t r uct ur al es en elf ut ur o de nues t r asnaci ones ,con5comi ci ospr es i denci al es( Ur uguay , Panamá,Guat emal a, Ar gent i nayBol i vi a)yenMéxi coconun pr oces o par al acons t i t uci ón de nuevosPar t i dospol í t i cos , que es t én a l a vanguar di a y cumpl an l as expect at i vasy exi genci as de t oda l a pobl aci ón, con l i der az gos que enf r ent enl ospr obl emasdef r ent e,l i der az gosconval or es , con det er mi naci ón, per o s obr e t odo s ens i bl es a l a pr obl emát i cas oci al . Como vemos ,es t amos ant e un moment o hi s t ór i co,par a r eavi var l a es per anz a en nues t r a s oci edad, s ol o l os ci udadanos cons ci ent es ,val i ent es y deci di dos podr emos hacerf r ent eyr ever t i res t acr i s i sdel i der az gos .Par t i ci pemos deci di dament eyhagamosl oquenoscor r es pondehacer .


1 8


J os éCa s t r o

s a ryl o t c e rS e c r e T l E . s a c i l b ú sp a c i t í l o p

Ent i emposact ual es ,dondel as oci edads ehat r ans f or madoenl amegamáqui nadel acual hacer ef er enci aEr i cFr omm ens ul i br ode1 968“ LaRevol uci óndel aEs per anz a”ydonde es peci ficaqueennues t r ost i empos , l oss er eshumanoss ol os er emos( s omos )t ans ol opi ez as dees amegamáqui naquef unci onaconbas eenelcons umodepr oduct osos er vi ci osqueen el mayordel oscas osnoneces i t amos , dondel aes per anz aest ans ol ounapal abr as i ns ent i do, l af eescadavezmásef í mer ayl af or t al ez aesmer madaporl aaus enci adel oant esanot ado, s ur geelSect orSoci alcomopunt odeequi l i br i oent r eels ect orpúbl i coyels ect orpr i vadocon l afinal i daddehumani z armuchasdel asacci onesquees t osi mpl ement an. Porel l o,en l osúl t i mosañosen Méxi co yAmér i ca Lat i na elpapelque des empeñan l as Or gani z aci onesdel aSoci edadCi vi l , enel cas opar t i cul ar , l asAs oci aci onesCi vi l eshant omado unpapel pr ot agóni coenmuchasár easdedes ar r ol l os oci al , t al escomoel f oment oal empl eo, cui dado de l as al ud,f or t al eci mi ent o delempr endi mi ent o,def ens a y pr omoci ón de l os der echoshumanosyl al uchahi s t or i adl aequi daddegéner o; ar esdeldes ar r ol l oi nt egr alpar a cual qui erSerHumanoyquel osgobi er nosenmuchoscas oss evenr ebas adosys i mpl ement e s onomi s osyl asempr es asyt odoel s ect orl ucr at i voens uconj unt os eenf ocanenl asut i l i dades des usr es pect i vosnegoci os ,ent oncesl asOSC’ si nt er medi anmedi ant epr ogr amass oci al es dent r o de s us di ver s as ár eas de acci ones con l a final i dad de gener ars os t eni bi l i dad y r ent abi l i dads oci al esens usmuni ci pi os ,es t adosopr ovi nci asyport ant osdel ospaí s es ,as í , deber í anoper art odasl asent i dadess i nfinesdel ucr o. Per o. . .l ament abl ement e muchasde el l as ,porno deci rl amayor í a,oper ancomo elpr i mo mar gi nadodelgobi er no,t r at andodeaccederas ubvenci onesoes t í mul ospúbl i cosacambi o def unci onesdepr os el i t i s mopol í t i co( al gol egal ment ei mpedi doenl asl eyesmexi canas ) ypor t almot i vos ees t ancanos i mpl ement es edi s uel venyas ís edi s uel vencomoelaz úcarenel aguaci ent osdees per anz asys ueñosdeper s onasquecr eyer onent al esor gani z aci ones . Yporel ot r oext r emol asempr es asl at i noamer i canasens umayor í anodes ar r ol l anl acul t ur ade l afil ant r opí abas adaenr es pons abi l i dads oci al , port ant o, l ospocosdonat i vosos ubvenci ones s eobs er vancomodádi vasal acar i dadyporel l o,nos egener aeli mpact os oci alques e pl ant eanl asor gani z aci ones , r ecor demosquefil ant r opí anoesdarcar i dad, esgener aropor t uni dades . Conr ef er enci aal aspol í t i caspúbl i cas , debemospr i mer odefini rques onyqui enesl asdi s eñan ycomos ei mpl ement an. Enpal abr asdeJ ul i oFr anco, defineal aspol í t i caspúbl i cas , como: Acci onesdegobi er noconobj et i vosdei nt er éspúbl i co, ques ur gendedeci s i oness us t ent adas enunpr oces odedi agnós t i coyanál i s i sdef act i bi l i dadyl ascual esdebencumpl i rcones t as doscar act er í s t i casf undament al es : 1 )Bus carobj et i vosdei nt er ésobenefici opúbl i co. 2) Serr es ul t adodeunpr oces odei nves t i gaci ónquei mpl i cael us odeunmét odopar aas egur ar quel adeci s i ónt omadaesl amej oral t er nat i vapos i bl epar ar es ol verundet er mi nadopr obl ema públ i co. Yesent onceselpunt odeequi l i br i oent r eGobi er noySoci edadCi vi lpar ai nt er cambi arl l evara caboi ni ci at i vasquemej or enl acal i daddevi dadel osdi ver s osgr uposdepobl aci ón. edadCi vi lor gani z adaest ambi énl l amadocomoelSect orSoci al ycabedes t acarque, LaSoci deacuer doadat osdel Cent r oMexi canopar al aFi l ant r opí a, has t ael año201 7enMéxi coexi s t en t ans ól o34, 000ent i dadess i nfinesdel ucr o,mi ent r asqueenpaí s esconmenorpobl aci ón cuent anconunvol umenmasel evado, elcas odeChi l equedeacuer doalCent r odePol í t i cas Públ i casUC,exi s t en has t a 201 6,l a cant i dad de 234, 502 per s onasmor al escon finesno l ucr at i vos . Evi dent ement ehaymuchoporhacer , muchoporanal i z arypr oponeryes a, esl abordet odal a ci udadaní aens uconj unt o.

1 9Cl a udi aLópe z

Mu j e ry P o l í t i c a

Apr opós i t odel Congr es oI ber oamer i canodeComuni caci ónPol í t i caenBogot á, l acoor di nador aacadémi cadel event o, cons ul t or ayanal i s t aMar t haHer nández , habl óconel managerpol í t i coCol ombi anoAugus t oReyesdi r ect ordePODER& PODER,qui eneseles t r at egadeunadel ascampañaspr ot agóni casporl a Al cal dí adeBogot á,s et r at adel acampañadel aexs enador aCl audi aLópez qui enpos t ul as unombr eal s egundocar gomási mpor t ant edel paí s .

21


C l a u d i aL ó p e z , v ap o rl aA l c a l d í ad eB o g o t á


Cl a udi aLรณpe z

23Mt r a . Ve r óni c aVa l di vi a

¿ L a sp e r s o n a sh a c e nal o s g o b i e r n o sol o sg o b i e r n o s c a mb i a nal a sp e r s o n a s ?

25


Mt r a . Ve r รณni c aVa l di vi a

26


“ DELAACTI TUDNACELA DEFI NI CI ÓNDELÉXI TO”RubySor i a no

A l q u i mi s t a s d e l P o d e rMARKETI NG DI GI TALYCOMUNI CACI ÓN

CONTACTO@REVOL UCI ON. STUDI O

+5215529097967


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.