Page 1

!"#$

%' !! Σ!" ω ω#$ ω %& ω #$ ω ω (! ω! ω#$ σον )* Κυ +, υ %$ υ -. υ υ υ . +/ υ 0 12 +#! υ !! υ υ . +%! ρι ι . %$ ι ι ! ι3 ι ε ε .4 ! ε %#5 ε ε ( !6 ε +! ε ! ε %$ ε 789 ! τον% λα )* ο : ο; < ο '! ο! ο! ο !"= ο ο 3 ο > ον %$ σου %( ου ' !6 ου !? και" αι #$ ! %$ <@ !" αι !. ε ευ λο %$ ο ο ! ο A ο ο ο -@ ο ! ο ! ο !6 ο )* γη : η 4; #@ σο !ο ! %& ο ! ο BC ον +#! τη η . % ην %$ κλη #" ρο ο #$ ο ο -. !ο ! ο! ο ! ο +/ !D ο +/ ο %$ ο %& ο #@ !ο ! ο ! ο !" ο ο 12 μι ! ι ! ι B ι % ι ι 4! ι .E α ! !! ! α '! α! αν#$ σου F9 "G νι %& ι -. ι ι ! ι! ι %$ κας α -. α α α . #$ !α %( #& +#! τοις 3 βα # α ! α %' α ( !6 α !# α α α. # σι %@ ι : ι;B ι ! ι %$ ι %& ! ι -. λε ε ! ε ! ε !" ε ευ %$ σι #$ κα 0 τα !αB( α !! α α. +/ βαρE βα !! α α. #$ .# ρων $ δω -. ρου ! ου %. !ου +#! ου ου. +/ ου 12 ου ! ου E ου !! ου ου ου +##5 !6 #$ "ε !! ε %@ δω !6 ρουμε νος 789 0 και ! αι με ε (! ε B ε %' ε > ε $ %& ε #$


B( !6 !6 αι %' αι αι αι <@ το ! ο !6 ο %( ο '! ο ! ο A ο +! σο !? ον +%! φυ υ . %" υ υ <@ λα ! α !" α α 3 α ! α! α +, α B( α %' α H* α : α; " α #$ !α %@ α ! α !6 α !6 α I@ φυ υJ:; ! υ %$ λα %( α '! α! α +, α K@ α ! α !6 α! α+%L! α ατ. +#! τω ω .4 +, ω " #+%G! M#$%&+/#@!!6+%L!.%$ %$ ων F9&* δι !:; α του ου στα α α α α α ρου ου ου %& -. !! +0 .# ου !ου !! ου ου ου ου ου. %$ ου "ε 4 '! ε . %" ε ε <@ του ! ου ! ου %$ #$στα ! !α %( ! !? ου ου α '! α! αυ<@ ρου ! ου! ου%$ ου #" ου ου #@ ου ου σουB$ πο ο:4; %& %$ %& # ο #$ !ο %& ο #@ ο !#@ ο ο ! ο +!!%$ λι ι ι ι ι !ι > ι %$ ι 12 !ι +%? ι τε ! ε M %L#5 πο ο ! ο ! ο! οB λι ! ι #@ ι ι! ι!6 3 τε #$ ε %& -. !! ε "ε !! ε ε .# ε ε ευ .%G μα 7N89

Βιέννη, 4 Σεπτεμβρίου 2010 μέλος Ιωάννη Ν. Πυργάκη

Σωσον Κυριε τον λαόν σου  

Αργό στιχηραρικό μέλος

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you