Page 1

C>'

D Μη D τραν D α IR φλε DD ε ε HD ε M εM εM ε ?DM κτω ωςU . ?VM ει ει U jk ει " N M Mουjk  ML ML κο X Y νι M ι M ι ζου σι ιM 6b Κο M ο οM ML ο ) ο M ο #F ο DX ρη C I, οι της πα  M πο ML  $ M VX M[5ε jk ML i VP M ?MM λαι?VD α α ας πυ , υρ λου με ε νοι οι νε BU ε ε ε U ' D( ?DD ?G οι οι H DX οι υ V&8 περ VD φυ υ H DM υ υ U V&8 ως κυ υeh V ?DD υ ου ου H DX ου

ουi FH ου F ου M σα eh α VX αν #a N εσ )b φρα M α M α ML α ?MM   D γι ι Uj ι k` ?NM σμε ε U jk ε M ε M ε ?V&D νη η ην αμ D φω D δε I, δρο VH ο PN ο FH ο DX σα M θαυV& μα D τουρ jk γι MM ι ι U ?GM α α U V( α DX α M μι V ι ι i M ι M ι V ι

ιiM ι VH ι P ML ι ML ι6 α eh α VX α  D λα * ου M ου VH ου P M[ ου ου ?VM M J M ?DM ου ουςU προς υ υ M υ M υμ ?DM νο ον U SU ε ε ε U D ξα M α ML νι ?JM U ι ι Uj ι k`M0 στη M η UB σι χα M i α α VH α PM α I( α ?D ρι M ι e ιςh  Ειρμός Χριστουγέννων επί το καλοφωνικότερον τονισθείς παρά του τάχα και πονήσαντος Ι. Ν. Πυργάκη Βιέννη, ιθ’ Δεκεμβρίου ,βι’

Μητραν αφλεκτως  
Μητραν αφλεκτως  

Καλοφωνικος ειρμος Χριστουγεννων