Page 1

C>'

D Μη D τραν D α IR φλε DD ε ε HD ε M εM εM ε ?DM κτω ωςU . ?VM ει ει U jk ει " N M Mουjk  ML ML κο X Y νι M ι M ι ζου σι ιM 6b Κο M ο οM ML ο ) ο M ο #F ο DX ρη C I, οι της πα  M πο ML  $ M VX M[5ε jk ML i VP M ?MM λαι?VD α α ας πυ , υρ λου με ε νοι οι νε BU ε ε ε U ' D( ?DD ?G οι οι H DX οι υ V&8 περ VD φυ υ H DM υ υ U V&8 ως κυ υeh V ?DD υ ου ου H DX ου

ουi FH ου F ου M σα eh α VX αν #a N εσ )b φρα M α M α ML α ?MM   D γι ι Uj ι k` ?NM σμε ε U jk ε M ε M ε ?V&D νη η ην αμ D φω D δε I, δρο VH ο PN ο FH ο DX σα M θαυV& μα D τουρ jk γι MM ι ι U ?GM α α U V( α DX α M μι V ι ι i M ι M ι V ι

ιiM ι VH ι P ML ι ML ι6 α eh α VX α  D λα * ου M ου VH ου P M[ ου ου ?VM M J M ?DM ου ουςU προς υ υ M υ M υμ ?DM νο ον U SU ε ε ε U D ξα M α ML νι ?JM U ι ι Uj ι k`M0 στη M η UB σι χα M i α α VH α PM α I( α ?D ρι M ι e ιςh  Ειρμός Χριστουγέννων επί το καλοφωνικότερον τονισθείς παρά του τάχα και πονήσαντος Ι. Ν. Πυργάκη Βιέννη, ιθ’ Δεκεμβρίου ,βι’


Μητραν αφλεκτως  

Καλοφωνικος ειρμος Χριστουγεννων

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you