Page 1

C 3 DX X ML ML ML V X h H M ML  NX ? ε V&8 jk M V V( Α G πο ο ο ο ο ο ο ο στο λε ε Χρι ι στω ω DX VH P M M DX h H M ML  NX jk M ' M ? VX V[ 7ω ω ω ω τω ω ω ω ω Θε ε ε ω ω ω ω η η ?V M"UDPM 6MM DV i FMηVX V( $b MMMLMLJ8 γα α α α U α α αU πη η η η η η 7η η η η η η ML ML VH M0 M DX VH PM M DX J8 Mε h X ML 6 M BU MM η η η U με ε ε ε νε C ε ε πι τα α α α α U

γα πη

DX VH P M M DX D FH DX VX NX h Z ML BU M υ i ' 7α α α α χυ υ υ νον ρυ υ υ υ υ υ MB" ?N M FH VP MLλαMLαDX V( D M ML ML[ D[ D υ υ σαι αι αι αι ο ο ο ο ο ο ον α α να h X MLα ? BU MM DX VH P M M DX DX DX ?) PM Y α πο ο ο οU λο ο γη η τον C δε χε ται αιU αι X ML Y ?NM" Y M M ML V( D N V F V M i N σε προσ πι πτο ο ο ο ο ο ο ο προ σπι ι ι πτο V&D ML ?M M VX ML D D D D 6 M! FZ ML ML V&8 ο ο ο ο ο ντα α ο ε πι πε σο ο ο ο ο 7ο VH P Mο MοD Mο M[ VX ML DX I M Vη M0η MηU ' MM ο ο ο ο ντα αC τω στη η η η η Uη ?DM V VX ?6 PMU V[ V[ D M M M V M FZ VH P θει ει U ει κα τα α α α α α α α α α δε ε ε ε


Mε Mε MLε MLε ?ID ML FZ ξα α α α ?VD α α H D α α i ML α ?MD@ κα α M ταD δε ) ξα U ML α α ?D με M ε VP νο M ο' ο ML ο MM ο ο U VX ο  ML οςC VX ο GX ον ?D ι M ι " Y κε M τε Mε ? ευ εV[ VP MM Θε ε VX ο V ο ο ML λοBU ο ο ο U ?D ο οM" VX ο VX Θε -b ο ο i VP M ο ML λοML ο DX γε ! DX και hH αι D αι  M αι VX ε BU ε ε i [5 ε jk πι MM ι ι U DX ι V ι Mι M0 jk ι M ι U6 ι MM ι ι UD μο V ο ο i M ο V&8 ο ο M ο V νο [ ον 6b νε M i ε [ ε 5 VX φο  ML οςC D[

i V( D ε ε VX θνω B ω 9 M ωM ωM ω VX ω 6b ω ω ω DX ω V( ω ω M ω ML ω ML ων6 δι M ι FH V M" V ι V ι α M α M α ?V α α α h α M α M[ α α B δι M αM α ML σκε)b δα i VP α ML α MLα DX M M ου?M ML Mη VX σαι C I, αι B αι 9 M i αι I του ου με M ε VX νο  ος μιν VX ει ?V ρη M η" 'b M M N η η Mη ML νηνV και V το VX με VH ε P εM M ε M ε h ε ε  ε γα X VX ε ε i M ε ?V M ε ε UV ε VX ε VX ε VH ε PM ε Mε V ε h ε M ε M[ λε ε D και 6 το M μεM ε ML γα)b ε ε i VP ε ML λε MLεD ος C Βιέννη, 5.9.2010 Μέλος Ιωάννη Ν. Πυργάκη

Αργόν Απολυτίκιον Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου  

Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you