Page 1

POLYFUNKČNÍ DŮM V PLZNI Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer Autor: Jana Nyklová

DIPLOMOVÝ PROJEKT FA ČVUT ZS 2011/2012


SEZNAM PŘÍLOH Prohlášení diplomanta

1xA3

01 ANALYTICKÁ A VÝVOJOVÁ ČÁST -

Plzeň a její historie doprava funkce (služby) vybrané území dřívější záznamy funkční využití území vývoj bydlení polyfunkční dům vzory

2xA3 1xA3 1xA3 1xA3 1xA3 1xA3 1xA3 1xA3 3xA3

02 KONCEPČNÍ A NÁVRHOVÁ ČÁST -

průvodní zpráva poloha území v rámci Plzně + fotografie situace širších vztahů výkres funkcí vývoj tvaru rozmístění funkcí situace situace parteru půdorys 3.PP půdorys 2.PP půdorys 1.PP půdorys 1.NP půdorys 2.NP půdorys 3.NP půdorys 4.NP půdorys 5.NP řez A-A řez B-B řez C-C pohled východní, západní pohlede severní, jižní

2xA3 2xA3 1xA3 1xA3 1xA3 1xA3 1xA3 1xA3 1xA3 1xA3 1xA3 1xA3 1xA3 1xA3 1xA3 1xA3 1xA3 1xA3 1xA3 1xA3 1xA3

03 VIZUALIZACE -

hlavní nároží pohled na administrativu pohled od Palackého náměstí nadhled náměstíčko detail fasády noční pohled interiér administrativní budovy interiér horolezecká stěna

1xA3 1xA3 1xA3 4xA3 5xA3 1xA3 1xA3 1xA3 1xA3

M 1:1500

M 1:750 M 1:500 M 1:250 M 1:250 M 1:250 M 1:250 M 1:250 M 1:250 M 1:250 M 1:250 M 1:250, M 1:500 M 1:250, M 1:500 M 1:250, M 1:500 M 1:500 M 1:500


ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY AUTOR, DIPLOMANT: Bc. Jana Nyklová AR 2011/2012, ZS NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE: POLYFUNKČNÍ DŮM V PLZNI (ČJ) (AJ) MULTIFUNCTIONAL HOUSE IN PLZEŇ JAZYK PRÁCE: ČESKÝ Vedoucí práce:

doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer

Ústav: 15127

Oponent práce:

Klíčová slova (česká):

Anotace (česká):

Anotace (anglická):

propojení funkcí, Sady Pětatřicátníků, Plzeň

Cílem projektu je zpracovat nevhodně využité místo u historického centra Plzně. Navázat na stávající zástavbu a dotvořit uliční profil. Oživit lokalitu novými pracovními, obchodními, stravovacími a sportovními příležitostmi a kvalitnějším bydlením. Vytvořit nový veřejný prostor, který bude využitelný nejen pro obyvatele, zaměstnance ale i návštěvníky domu.

The aim of this project is to adapt unconveniently used site near historical centre of Plzeň, extend the existing bulit-up area and complete the street profile, revive the locality with new working, business, eating and sports opportunities and higher quality living and set up a new public area that could be used not only by residents and emloyees but also visitors to the building.

Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem předloženou diplomovou práci vypracoval samostatně a že jsem uvedl veškeré použité informační zdroje v souladu s „Metodickým pokynem o etické přípravě vysokoškolských závěrečných prací.“ (Celý text metodického pokynu je na www FA studium/ke stažení)

V Praze dne 6.ledna 2012

podpis autora-diplomanta

Tento dokument je nedílnou a povinnou součástí diplomové práce / portfolia a CD.


01 ANALYTICKÁ A VÝVOJOVÁ ČÁST


PLZEŇ Rozloha: 137,65 km2 Počet obyvatel: 171 236 Nadmořská výška: 293 - 452 m.n.m. Zeměpisná poloha: šířka 49°44´N, délka 13°22´E Symboly města: Znak města Plzně, prapor města, barvy města, městská pečeť, primátorský řetěz, logo města Plzně Plzeň se nachází v západních Čechách v Plzeňském Kraji, kterého je i hlavním městem. Je 4 největším městem v ČR a největším městem západních Čech. Leží na soutoku řek Mže, Radbuzy, Úslavy a Úhlavy, z nichž poté vzniká Berounka. Zároveň se nachází na východo-západní ose do Něměcka, což je velice výhodná poloha pro rozvoj města. Dnes má Plzeň 10 městských obvodů a je nejvýznamnějším obchodním, průmyslovým, kulturním a správním centrem západních Čech. Je také významným centrem vzdělání, kromě dvou universit je tu celá řada odborných a uměleckých škol a gymnázií. V proce 2010 byla vyhlášena Evropským městem kultury pro rok 2015. Plzeň je dejištěm mnoha kulturních akcí a festivalů (Smetanovské dny, Soukupova Plzeň, Pilsner Fest, Divadlo). Historické jádro města bylo roku 1989 prohlášeno za městskou památkovou rezervaci. Mezi nejznámější památky patří gotický chrám sv. Bartoloměje, renesanční radnice, františkánský klášter, Velká synagoga a divadlo J.K.Tyla.


HISTORIE

Pohled z věže katedrály sv. Bartoloměje na dnes neexistující domy v prostoru U Jána a U Zvonu.

Současný stav

Pohled na dnes neexistující frontu domů na Palackého náměstí.

Současný stav

Pohled na dnes neexistující domy na Palackého náměstí, v Radčické ulici a na Přemyslově třídě

Současný stav

První zprávy o Plzni sahají až do roku 976. Ovšem město Nová Plzeň bylo založeno až roku 1295 Václavem II. na soutoku řek Radbuzy, Mže, Úslavy, Úhlavy, na ploše přibližně 20 ha s půdorysem pravoúhlé sítě 15 ulic a náměstí. Město bylo křižovatkou obchodních cest z Norimberka, Saska, Řezna a do Prahy. Ve 14.st bylo s počtem 3000 obyvatel třetí největší v Čechách. V roce 1507 zasáhl Plzeň velký požár, při němž shořely dvě třetiny města. V letech 1599-1600 se stalo z Plzně dočasně hlavní město celé říše. V období českého stavovského povstání bylo obléháno a v roce 1619 bylo dobyto. Během třicetileté války hospodářství i kultura upadala. Švédské obléhání v letech 1637 i 1648 bylo neúspěšné. V 17. st se začíná projevovat baroko, na náměstí byl vztyčen morový sloup. V 19. století nechal purkmistr Martin Kopecký (1828-1850) zbourat hradby a na jejich místě vybudovat kolem starého města sady, dnes známé jako Sady Pětatřicátníků, Smetanovy, Kopeckého, Šafaříkovy, Křižíkovy a 5. května. V roce 1819 byla v Plzni založena první česká škola. Již v roce 1842 se začalo vařit pivo v Měšťanském pivovaru, nyní známém jako Prazdroj. V roce 1859 byla založena Waldsteinova strojírna, která byla roku 1869 koupená Emilem Škodou. Město začalo prosperovalo díky rozvoji strojírenských a dalších průmyslových závodů. V roce 1924 byla vytvořena Velká Plzeň připojením obcí Doubravka, Doudlevce, Lobzy a Skvrňany. Po tomto připojení měla Plzeň 108,023 obyvatel. Další připojení obcí proběhlo roku 1942, tohoto roku byl zřízen magistrát. Za druhé světové války bylo v Plzni zabito 926 lidí a poškozeno 6777 domů. 6. května 1945 přijela americká armáda a osvobodila Plzeň z nacistické nadvlády. V roce 1957 započala výstavba sídliště Slovany. V dalších letech následovaly další (1961 Doubravka, 1966 Bory, 1968 Slovany, 1974 Lochotín, 1989 Vinice). Roku 1976 pak byly připojeny i obce Černice, Radobyčice, Kotěrov, Červený Hrádek, Křimice a Radčice a Plzeň získala hranice, jaké měla do roku 2002. V 90. letech začala výstavba dálnice D5, jejíž výstavba se protáhla až do 21. st. V roce 1989 bylo historické jádro města (půdorysnou strukturou do značné míry totožné s celým původním gotickým městem) prohlášeno za městkou památkovou rezervaci. V roce 2010 vyhlásili zástupci mezinárodní poroty v Praze město Plzeň za vítěze soutěže o titul Evropské hlavní město kultury roku 2015.

Divadlo J. K. Tyla rok 1910


CYKLOSTEZKY AUTOBUSY TROLEJBUS TRAMVAJ

DOPRAVA SILNIČNÍ V současné době vedou hlavní frekventované tahy skrz město. Severojižním směrem je to ulice Klatovská, která vede v bezprostřední blízkosti centra a narušuje „zelený pás“ kolem historického jádra Plzně. Ani spojení východ západ není řešeno šťastným způsobem. Jedná se o tah Praha - Bavorsko, který vytváří na mnoha místech v centru hlučnou a nevzhlednou bariéru. Do budoucna jsou plánovány změny v dopravním systému, které se alespoň částečně snaží omezit dopravu v centru Plzně. Je zde snaha o vytvoření dvou okruhů (městského a vnitřního). Městský okruh by měl z města vytlačit dopravu, která nemá ve městě cíl, a tím zabránit zbytečným průtahům městem. Vnitřní okruh by měl sloužit převážně dopravě v rámci města. Plzeň je jako krajské město velmi důležitou dopravní křižovatkou. Významná je dálnice D5 mezi Prahou a Norimberkem a dálniční obchvat Plzně. Další důležité silnice vedou do Strakonic, Karlových Varů a Stříbra.

ŽELEZNIČNÍ Plzeň je významný železniční uzel, sbíhají se zde tratě z Prahy, Chebu, Českých Budějovic, Domažlic, Železné Rudy, Žatce. Počátky železničního spojení jsou spojeny s rokem 1861. Hlavní vlakové nádraží je téměř v centru města, 9 menších stanic se nachází na okrajích. V průběhu dne zde projede průměrne 230 vlaků (jezdí EC, IC a mezinárodní rychlíky, spojení s Franfurktem nad Mohanem, Mnichovem, Českými Budějovicemi, Strakonicemi, Rokycany - Prahou, Mariánskými Lázněmi - Chebem)

AUTOBUSOVÁ Autobusové nádraží se nachází v blízkosti centra. Je 3 největším v ČR. Jezdí dálkové a linkové autobusy a Student agency. Linky směřují např. do měst Amsterdam, Barcelona, Bern, Brusel, Londýn, Madrid, Paříž, Stuttgart. Autobusové a vlakové nádraží je propojeno autobusovou a trolejbusovou dopravou. MHD Můžeme si zde vybrat z 3 druhů hromadných prostředků - autobusy, trolejbusy, tramvaje, přes noc noční linky. Je zde několik významných přestupních uzlů. Jeden z nejvýznamnějších je u stanice Sady Pětatřicátníků. Dochází zde ke křížení všech tramvajových i autobusových linek. Díky tomu je toto místo velmi dobře dopravně dostupné.

CYKLISTICKÁ Na území města Plzeň je celkem 49km smíšených stezek pro chodce a cyklisty. Leží na mezinárodní cyklostezce č.3 Regensburg - Plzeň - Praha, dále jsou zde 3 nadregionální a 4 lokální cyklostezky.


FUNKCE (SLUŽBY) ŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ V Plzni je dostatek školských zařízení pro všechny věkové kategorie. Je zde 39 mateřských školek, 6 mateřských školek spojených se základní školou, 20 základních škol, 12 gymnázií, 28 středních škol a učilišť, 2 vyšší odborné školy a 2 vysoké školy.

KULTURA

KULTURA PAMÁTKY ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

SPORTOVIŠTĚ OBCHODNÍ DOMY

Plzeň je významné kulturní centrum západních Čech. V roce 2015 se stane Evropským hlavním městem kultury. Můžeme zde nalézt: DIVADLA - J.K. Tyla, Alfa, Dialog, Divadlo pod lampou, Miroslava Horníčka, Špalíček, V Boudě¨ FILHARMONIE GALERIE - Západočeská, města Plzeň, Jiřího Trnky, Paletka, Univerzitní, U Svaté Anny, Evropský dům, Azyl, Výstavní síně UVU, Trigon Gallery, D, Visio Art Galery, Bílé nároží, U andělíčka, Profi rám, Chodba HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM- především akce pro veřejnost (přednášky, semináře a výstavy) KINA - Multikino Cinestar, Cinema City, Kino Beseda KNIHOVNY - Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Knihovna města Plzně, Evropský dům, Alliance Francaise de Plzeň, Veřejná čítárna ACP, Knihovna Západočeského muzea, Knihovna sv. Tomáše Akvinského, Alternativní knihovna „DŮM U SLUNCE“ KULTURNÍ DOMY - Inwest-K Plzeň, Měšťanská beseda, Kulturní dům Peklo, Esprit - plzeňský kulturní servis, Šeříkovka, JAS,s.r.o., MUZEA - Západočeské, Národopisné muzeum Plzeňska, Pivovarské, Diecézní, Patton Memorial Pilsen, Strašidel, Loutek, Techmenia Science Center OBCHODNÍ DOMY - Plaza, Tesko, Kaufland PAMÁTKY - chrám svatého Bartoloměje, Františkánský klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie, Velká Synagoga SPORTOVNÍ AREÁLY - 46 sportovišť, 2 zimní stadiony, 3 bazény (SK Radbuza Plzeň-veřejný) ZOO - botanická zahrada, Dino park HOTELY A KONGRESOVÁ CENTRA - Parkhotel Plzeň, Angelo hotel Plzeň, Hotel Central, Darovanský dvůr Resort, Restaurace Gondola Plzeň, Victoria, Pivovarský dvůr Plzeň, hotel Purkmistr] ZAJÍMAVOSTI - Loosovy interiéry, Alšova sgrafita REKREAČNÍ OBLASTI - Bolevecké rybníky

PRŮMYSL Škodovy závody Plzeňský Prazdroj - od roku 1842 tradičně pořádána akce Pilsner Fest

Evropské hlavní město kultury 2015 Titul Evropské hlavní město kultury se každý rok uděluje dvěma vybraným městům ze dvou členských států EU s cílem podpořit evropskou kulturní spolupráci. Tato podpora pomáhá sjednocující se Evropě jak při vyznávání společných kulturních hodnot, tak při ochraně a rozvoji kulturního bohatství jednotlivých států. Jediným orgánem, který má oprávnění udělit titul Evropské hlavní město kultury je Rada ministrů Evropské unie. V minulosti tento titul získala např. města jako Patras, Cork, Janov, Lille, Graz, v příštích letech bude městem kultury např. Liverpool, Vilnius. Plzeň se stane městem Evropské kultury v roce 2015. Přípravné práce k obohacování plzeňské kulturní nabídky by měly probíhat především v sedmiletém období před rokem 2015. Město by se tento rok mělo stát evropskou kulturní metropolí, která by měla být vyhledávána četným počtem turistů. Vedle bohatého, značně inovativního kulturního programu se mohou občané města Plzně těšit na výstavbu nového divadla, galerie výtvarného umění či městské knihovny. „Evropské hlavní město kultury 2015“ však neznamená pouze koncerty, výstavy a divadlo, ale zlepšení kvality života v Plzni obecně. Jedním z kroků, který v rámci projektu město plánuje, je vybudování nového sportovně-kulturního centra v areálu Štruncových sadů.


vybrané území - SADY PĚTATŘICÁTNÍKŮ NEGATIVA - doprava v blízkosti centra - špatná pěší dostupnost - nehodící se a ne moc dobře vypadající dům Plaza s parkovacím domem - nevyužitá blízkost centra - reklamy na okolních domech

POZITIVA + dobrá napojení na MHD + blízkost autobusového nádraží + blízkost centra + zajímavé výhledy na okolí

Pa lac kéh o

Sady Pěta třicát níků

Palacké ho námě stí


MAPA STABILNÍHO KATASTRU - kasárny

Budova kasáren

Domy zbořené v letech 1945-2002

Fotografie z roku 1936


FUNKČNÍ VYUŽITÍ UZEMÍ Obchodní dům PLAZA

- dříve na tomto místě stály kasárny - v současné době je plocha určená k parkování - v budoucnu je počítáno s polyfunkčním využitím

Parkovací dům

DIVADLO

ZČU pedagogická fakulta

NÁVRH

ZČU právnická fakulta

Krajský soud

VARIANTA 1

Magistrát města Plzně

- vhodné na pozemek Sady Pětatřicátníků umístit KULTURNÍ CENTRUM

Česká pošta

galerie města Plzně Knihovna Právnické a Filozofické fakulty

Státní oblastní archiv Plzeň Biskupství plzeňské

Akva-Tera ZOO H Muzeum strašidel

H Mateřská školka

chrám sv. Bartoloměje Velká Synagoga

Národní památkový ústav

původní zeleň

- vhodné zklidnit Klatovskou ulici - úprava stávající zeleně + doplnění novou zelení, aby vznikl ucelenější celek - vytvořit více veřejného prostoru - široké chodníky, vnitroblok volně přístupný, možnost posezení

nově navržená zeleň

návaznosti a výhledy

H hotely

zastávky MHD

program 1 - budova max. 5 nadzemních podlaží 2 - podzemní patra převážně pro parkování, možnost služeb 3 - kulturní sál (polyfunkční využití) + foyer, restaurace => kompaktní celek, přes 2-3 patra (orientace sever) 4 - obchody, služby, restaurace (venkovní zahrádky) v 1.-2.N.P 5 - přednáškové sály, administrativa, možnost bydlení v 3.-4.N.P (orientace jih) DIVADLO 6 - veřejně přístupný vnitroblok Divadlo Plzeň od Heliky dle návrhu Portugalců x kulturní centrum => střet zájmů

VARIANTA 2 - VHODNĚJŠÍ - vhodné na pozemek Sady Pětatřicátníků umístit POLYFUNKČNÍ DŮM program 1 - budova max. 5 nadzemních podlaží 2 - podzemní patra převážně pro parkování a sklepy 3 - luxusní byty – mezonetové (orientace jih, východ, západ) 4 - obchody, služby, restaurace (venkovní zahrádky) v 1.-2.N.P 5 - administrativa (orientace sever) 6 - dva vnitrobloky 1- veřejně přístupný prostor 2 - soukromý prostor

KC


VÝVOJ BYDLENÍ Byt - soubor prostorů v obytném domě určený pro obývání jedné rodiny nebo jednotlivce. Mezonetový byt je vícepodlažní byt umístěný v bytovém domě. Stavebně se může jednat o propojení dvou bytů nad sebou vnitřním schodištěm (rekonstrukce starších bytových domů), propojení nejvyššího patra s podkrovím (podkrovní vestavby), nebo předem plánovaná nadstavba na ploché střeše objektu (u novostaveb). V mezonetovém bytě se spojují výhody bydlení v bytě a domě. Především je oddělena privátní část bytu (ložnice) od té tak zvaně společenské. Mezonetový byt často skýtá krásný výhled, díky velkým oknům a terase. Výhodou je i klid mimo dosah přízemního hluku. Atriový byt - jedná se zpravidla o vykousnutou a prosvětlenou část bytu, která se v posledním patře nazývá patio. Dům - původně se jednalo o objekt postavený jako obydlí, v současnosti je to obecné označení různých budov určených nejen k bydlení, ale pobytu vůbec. Domy jsou stavěny z různých materiálů, jejich tvar, charakter a funkční rozvržení jsou podmíněny společensky, dobově i slohově. VÝVOJ OBYTNÝCH STAVEB Pravěké obytné stavby - jeskyně - zástěny (rovná, nakloněná, lomená) - stany a chýše (dvě zástěny proti sobě, centrální, longitudinální) - zemnice (zapuštěna 1m a více do země) - podzemnice (zahloubené chýše nebo domy) - nadzemní stavby (dřevěné, kamenné, hliněné, smíšené) - nákolní stavby Románský dům (12. - 13. st.) - domy stály izolovaně - většinou dřevěný nebo hrázděný, někdy i kamenný - obvykle dvorcové zastavění, domy nevytvářely uliční frontu Gotický městský dům (12. - 14. st.) - vytvářely uliční frontu z úzkých domovních průčelí řazených těsně vedle sebe, byly na úzkých dlouhých parcelách - do ulice směřuje štít, vzadu hospodářská stavení Renesanční městský dům (15 - 16. st.) - tendence rozrůstat se v uliční frontě do šířky - domy jsou řadové na gotických parcelách, štítové nebo atikové, s podloubím nebo bez něho - v přízemí velká síň sloužící k výrobě a obchodu, v prvním patře rozlehlá obytná místnost - dispozice navazovala na dřívější gotickou dispozici, v níž se vyskytovaly dva typy (chodbový a síňový) Barokní dům (16 - 18. st.) - přízemní prostory převážně klenuté, v patrech dřevěné malované stropy, které se později z protipožárních důvodů zakrývaly nižšími omítkami - průčelí zdobeno štukem, barevnými omítkami, v období rokoka fasáda zjemněna, důraz kladen na větší pohodlí a imunitu - od 18. st. s mansardovou střechou obohacenou štítovými vikýři a se středovou zdí s mnohonásobným průčelím Empírový dům (17. - 19. st.) - domy široké, mělké, nad hranicemi parcel se zvedají požární štíty kolmé k průčelí - střízlivá fasáda, omítka často napodobovala antickou řádovou architekturu - nový typ domu - pavlačový, činžovní dům pro více nájemců (vzdušný a světlý) - sedlová střecha se svažuje do ulice 19.st. 1. polovina - velké bloky se zemědělskou půdou (Karlín) 2. polovina - malé bloky, bez aut a hygieny, malá náměstí (Žižkov) přelom 19. a 20. st. - náměstí, parky, větší a více osluněné byty, více zeleně, auta (Vinohrady) 20. st. první polovina - komfort veřejných prostorů a vnitrobloků, širší ulice pro parkování (Dejvice) 30. léta - řádková a volná zástavba (Břevnov, Krč) 50. léta - návrat k tradičnímu bloku (Havířov, Petřiny) 60. léta - superbloky, segregace pěších (Pankrác, Krč) 70. léta - rozvolněné sestavy, monofunkčnost (Jižní Město, Řepy, Černý most) 80. léta - návrat k bloku, parter, zeleň, měřítko, základní vybavenost

Kutná Hora - pozdně gotický kamenný dům

Slavonice - renesanční domy

Havlíčkův Brod - Malinův dům, baroko


POLYFUNKČNÍ DŮM Polyfunkční dům je stavba sdružující více funkcí, které jsou vzájemně slučitelné. Součástí polyfunkčního domu mohou být byty, obchody, služby, administrativa.

Unité d´Habitation v Marseill - autor: L´Corbusier:Unité d´Habitation v Marseill - polyfunkční dům, parník - budova jako malé město pro 1 600 obyvatel - mezonetové byty různých velikostí přístupné z vnitřní ulice - v 7.a 8.patře nákupní středisko - na střeše (palubě) školka, dětské hřiště, bazén, běžecká dráha - těžká hmota domu spočívá na řadě betonových rámů nad úrovní terénu - je jednou z nejvýznamnějších staveb 20.století

- 17. a poč.18.st. rozvoj obchodu a řemesel - rozvoj manufakturní výroby, příliv obyvatel do měst, pavlačové domy s ubytováním dělníků, měšťanské domy s obchodem - poč 19.st. - průmyslová revoluce, vznik továren, potřeba bydlení pro nové pracovní síly, dělnické kolonie, městské domy a vily na předměstí bohatých - první výrazné oddělování funkcí - nový typ obytného domu - městský nájemní dům - výroba se odsouvá do továren, polyfunkční domy ojediněle zůstávají v historických centrech měst (obchod, služby, kanceláře) - 19.a poč.20.st. - vznik nového typologického druhu - obchodního domu - ideologické a sociální aspekty - změny ve vnímání architektury a urbanismu vč.bydlení,měřítka a dispozice obytného domu - 1.pol.20.st. - Athénská charta - funkcionalistické zónování nových sídel - bydlení, služby, doprava, výroba, rekreace - upřednostnění hygieny a dopravy - výstavba monofunkčních sídlišť, služby a obchody soustředěny v pavilonech obytných skupin - negace historického města a polyfunkčního domu - experimentální kolektivní domy Druhy činností hodící se k bydlení: maloobchod služby administrativa malé knihovny základní zdravotnická péče poradenské a právnické služby prostory pro využívání volného času relaxační a rehabilitační zařízení prostory vybraných druhů malovýroby výstaní prostory garáže Dispoziční, konstrukční a materiálové řešení: použití variabilního konstrukčního systému - umožňujícího změnu funkcí používat kvalitní materiály s dlouhou životností


L'Ocelot, Polyfunkční dům autor: SEA Architekt (Petr Suske, Patrik Dolák, Jiří Jakeš, Jarča Kopečná, Jan Mutl, Dominik Wallenfels) lokalita: Vysočany, Praha, Česká republika Vysočany - městský obvod Prahy 9 a 3 - počet obyvatel: 11 274 plocha pozemku: 2200m2 zastavěná plocha: 800m2 počet podlaží: 9 nadzemní, 2 podzemní realizace: 2007 - 2008 roku 2009 se stal stavbou roku SITUACE: - v blízkosti řeky Rokytky, na kraji parku, který je součástí území „Zelený ostrov“, vzniklého v okolí sportovní haly Sazka -návaznost na metro B, autobusovou zastávku, v docházkové vzdálenosti tramvaje EXTERIER: - odvážná architektura respektující místního génia loci - vychází z ocelové tradice ČKD, která v minulosti místo silně poznamenala - kontrast severní, západní a východní fasády (vyrobeny z ocelových plátů) s jižní fasádou (velmi členitá, barevná) - hravá, členitá a barevná fasáda je jak na jižní straně, tak i na ostatních stranách s objevujícím se symbolem kočky INTERIER: - barevné spektrum jižní fasády postupuje i do interiéru všech bytů - francouzská okna umožňují dokonalé propojení interiéru a exteriéru - prostorné prosvětlené byty - v obytných místnostech masivní dřevěné dubové podlahy - střešní byty mají velké terasy s výhledy (z masivních dřevěných roštů z tropického dřeva) - chodby jsou méně barevné z pohledového betonu, důraz kladen na osvětlení - program: - garáže s 62 stáními - skladovací kóje - vinný sklep - kavárna - 53 bytů - 6 ateliérů


Polyfunkční dům Octopus Habitat autor: GRIDO (Peter Sticzay-Gromski ) spoluautor: Pavlína Vlačihová lokalita: Bratislava, Slovensko Bratislava - hlavní město Slovenska - rozloha 367,9 km2 - počet obyvatel: 455 380 plocha pozemku: 4936m2 plocha zastavěná: 4141,3m2 užitná plocha: 21523,5m2 obestavěný prostor: 82269,50m3 počet podlaží: 12 nadzemní, 1 podzemní realizace: květen 2005 - únor 2007 celkové náklady: 420 000 000 Sk Dům získal Cenu Dušana Jurkoviča 2007 SITUACE: - stavba reaguje na okolní panelákovou zástavbu - vytváří předěl mezi vnitřním městem a předměstskou uvolněnou krajinou EXTERIER: - forma rozbíhající hmoty chrání vnitřní zahradu, tím je vytvořena základní identita tohoto domu - dům je hravý, výrazně členitý a barevný - objevují se zde i zajímavé průhledyy INTERIER: - byty jsou zde převážně rezidenční (160 bytů) - mezonetové, atriové a věžové byty - přístup k bytům je přes recepci - oslunění přispělo k tvarování celého bloku - každý byt má zasklenou lodžii a bezbariérový přístup - program: - garáže - sklepy - recepce - 160 bytů (1-5 pokojové) - administrativa - obchody


02 KONCEPČNÍ A NÁVRHOVÁ ČÁST


Průvodní zpráva Situace Pozemek pro stavbu se nachází v Městském obvodu Plzeň 3 - na okraji historické části města. Jedná se o pozemek s parcelním číslem 10214/2, který je vymezen ulicemi Palackého, Palackého náměstí a Sady Pětatřicátníků. Nadmořská výška pozemku mírně klesá severním směrem. V současné době se na pozemku nachází parkoviště s minimální plochou zeleně. Ulice Sady Pětatřicátníků slouží jako přestupní uzel MHD (autobusy a tramvaje). Pro pozemek je důležité zachování odstupových vzdáleností a vytvoření dostatečně širokých chodníků. Zároveň je nutné v případě funkce bydlení odclonit byty od silnice, aby byly dodrženy hlukové požadavky. Pozemek je určen k zastavění. Celková plocha pozemku je 5175 m2. Předpokládaná výška zástavby je 5 nadzemních a 3 podzemní podlaží tzn., že výška bude srovnatelná s okolními budovami. Hladina spodní vody se nachází v hloubce 13,5m.

Cíl projektu Cílem projektu je zastavět nevhodně využité místo u historického centra Plzně. Navázat na stávající zástavbu a dotvořit uliční profil. Oživit lokalitu novými pracovními, obchodními, stravovacími a sportovními příležitostmi a kvalitnějším bydlením. Vytvořit nový veřejný prostor, který bude využitelný nejen pro obyvatele, zaměstnance, ale i návštěvníky domu.

Urbanistické řešení Nová budova se nachází v rušné lokalitě u přestupního uzlu MHD Sady Pětatřicátníků a u historického centra města Plzně. Svou hmotou částečně zaplňuje volný prostor po zbouraných kasárnách, které musely uvolnit místo severojižní magistrále Klatovská. Budova má 5 nadzemních podlaží, výškou se přizpůsobuje okolním budovám, které jsou převážně 3 - 5 podlažní se sedlovou střechou. V návaznosti na centrum vede skrz budovu průchod, který prodlužuje ulici Riegrova a slouží jako pohledová osa mezi náměstím a domem. Náměstíčko je v místě průchodu zakončeno fontánkou s vodou. Průchod v prvních dvou podlažích rozděluje dům na dvě samostatné části. A to na plnou hmotu administrativní budovy s atriem a otevřený tvar L, vytvářející náměstíčko. V místě je velký pohyb pěších a na tento pohyb budova reaguje částečným ustoupením prvních dvou podlaží se službami v ulici Sady Pětatřicátníků. Objet se snaží respektovat a alespoň částečně zachovat uliční čáry. Nejvzdálenější bod konzoly tvoří, pohledový bod uliční čáry v ulici Sady Pětatřicátníků, která z důvodu autobusové zastávky a odstupových vzdáleností nelze dodržet. Z ulice Palackého bude řešen vjezd i výjezd z podzemních garáží, které se nacházejí ve třech podzemních patrech. Dopravní situace bude téměř totožná se současným stavem. Architektonické řešení Polyfunkční dům spojuje dohromady 6 funkcí (obchodní, administrativní, stravovací, sportovní, dopravní a funkce bydlení). V části domu ve tvaru L budou první dvě nadzemní patra sloužit obchodní a stravovací funkci. V této části jsou jednotlivé obchody dvoupatrové a přístupné z ulice Sady Pětatřicátníků, Palackého náměstí a z náměstíčka. Restaurace je přístupná z ulice Palackého náměstí a z náměstíčka. Kavárna je pak přístupná z chodby ve druhém patře, do které se dostaneme výtahem z průchodu nebo po schodišti vedoucím ze severozápadní části náměstíčka. Další obchodní plochy se nacházejí v 1.NP administrativní budovy a mají vstupy pouze z náměstíčka. Je zde celkem 1283,79m2 pronajímatelných obchodních ploch a 247m2 pronajímatelných stravovacích ploch. Další tři patra jsou určena převážně funkci bydlení. Hlavní vstup do domu je z východní strany z ulice Sady Pětatřicátníků. Kde můžeme přes recepci vstoupit do vyšších pater. Byty, které jsou směřovány na západ a východ jsou od silnice odděleny ve 3 a 4. NP sportcentrem. Jedná se o mezonetové byty, které mají vstup pouze ve 4.NP. Byty, které vedou do 3.NP mají terasu a okna pouze do náměstíčka. Byty, které vedou do 5.NP mají terasy směrem k městu a tím je umožněn zajímavý výhled na město. Velikost těchto bytů je přes 100m2. Byty směrované na jih jsou na severní straně od silnice odděleny chodbou a jejich velikost je 1+KK, 2+KK s terasou do nově vzniklého náměstíčka. Vstup do sportcentra je z průchodu v administrativní části, kde se ve 3.NP dostaneme přes průchod k recepci, horolezecké stěně a tělocvičnám. Administrativa je umístěna v jižní části pozemku směrem k ulici Palackého. Hlavní vstup do administrativní budovy je z východní strany z ulice Sady Pětatřicátníků. Zde vstoupíme do vstupní haly, ze které se můžeme hlavním schodištěm přesunout do vyšších pater. 2- 5 nadzemní podlaží je určeno kancelářím, které jsou přístupné z ochozu kolem atria. Půdorysně jsou kanceláře členěny na 4 kancelářské bloky, toto členění je pouze informativní. Kanceláře lze členit, dle požadavků budoucích

klientů. Je zde celkem 2317,8m2 pronajímatelných kancelářských ploch. Součástí administrativy je i pobočka banky, která má vstup z východní strany z ulice Palackého a má celkem 180,83m2 pronajímatelných kancelářských ploch. V podzemí jsou umístěny garáže, které by měly sloužit obyvatelům, zaměstnancům a návštěvníkům domu. Vjezd i výjezd z garáží je v administrativní části z ulice Palackého. Je zde celkem 261 parkovacích míst. Objet se snaží respektovat a alespoň částečně zachovat uliční čáry. Konstrukční a materiálové řešení Na budově budou použity industriální materiály, které připomínají průmyslovou Plzeň. Jedná se o tři základní materiály sklo, železobeton a ocel. Sklo je použito na fasádách. Železobeton tvoří kombinovanou nosnou monolitickou konstrukci domu a ocel je použita v podobě vazníku jako konstrukce konzoly, která tvoří dominantní prvek domu. V případě prosklené fasády se jedná o hliníkovou rámovou předsazenou konstrukci (např. Reynaers) s izolačními trojskly. Tento typ fasády obaluje téměř celý dům v různém rastru zasklení. V bytech budou hliníková okna s izolačním trojsklem. Některá z nich budou otevíravá i otočná. Jako povrchová úprava interiéru i exteriéru bude převážně pohledový beton. Budova bude založena na vaně z vodonepropustného betonu. Tl. stěn 300mm a tl. základové desky 600mm. V místě sloupů bude základová deska z důvodu propíchnutí zesílena na 1000mm. Pod základovou deskou bude podkladní beton a nepropustná zemina. Z důvodu tepelných mostů, bude do hloubky 1,5 m pod terén vytažena tepelná izolace. Nosnou vertikální konstrukci tvoří železobetonový kombinovaný monolitický systém. Jedná se o sloupy 600/600mm a nosné steny tl. 200mm. Jednotlivé sloupy a stěny jsou od sebe vzdáleny 5-12m. V místě přechodu na konzolu, kterou nese ocelový vazník je sloup 900/600mm. Tento vazník je délky 44,5m, výšky 10,4m a tl. 300mm. Vazník, z východní strany nesou stěnové nosníky tl. 200mm. Délka vazníku je 64,7m, výška 10,4m a tl. 300mm. Vazník bude v interiéru z důvodu požáru opatřen požárním nástřikem s požadovanou požární odolností. V místě přechodu do exteriéru bude z důvodu vzniku tepelných mostů opatřen tepelnou izolací. Nosnou horizontální konstrukci tvoří železobetonové oboustranně pnuté monolitické stropy tl. 250.mm V místě přechodu sloupu na strop, je sloup opatřen hlavicí 3000/3000/250. V deskách budou vynechány otvory pro instalační šachty a prostupy. Střešní konstrukci bude tvořit plochá jednoplášťová nepochozí střecha. Schodiště budou železobetonová prefabrikovaná dvouramenná a tříramenná s podestou. V obchodech bude dvouramenné ocelové zavěšené schodiště s podestou.

celková plocha pozemku: 5175m2, zastavěná plocha: 2324,5m2, podlažní plocha: 23570,5m2,


Osvětlení, Oslunění Prosklené fasády budou opatřeny venkovními žaluziemi. Okna bytů budou opatřeny vnitřními žaluziemi. Všechny prostory jsou dostatečně osvětleny.

20 050 +19,700

Zásobování vodou Napojení objektu bude provedeno z vodovodního řadu vedeného v ulici Sady Pětatřicátníků. Napojení na tento vodovod bude navrtávacím T-kusem. Za napojením bude osazeno šoupě, zemní teleskopická soustava a uliční poklop. Polyfunkční dům bude mít vodoměrnou přípojku z plastového potrubí HDPE DN 80. Hlavní vodoměrná sestava bude umístěna v 1.PP.Odtud bude voda rozvedena k jednotlivým místům spotřeby. Teplá voda bude ohřívána plynovými kotli se zásobníky teplé vody. Splašková kanalizace Napojení splaškových vod z objektu bude provedeno do stávajícího kanalizačního řadu. Pro odvod splaškových vod ze zázemí restaurace a kavárny, bude na kanalizačním potrubí osazen lapač tuků. V kotelně v 3.PP bude vpusť a z tohoto důvodu v tomto patře bude i přečerpávací nádrž. Dešťová kanalizace Dešťové vody ze střech a teras budou svedeny do dešťového kanalizačního řadu. Rozvody dešťového kanalizačního potrubí budou provedeny z trubek PVC systém KG.

+5,000

Vytápění Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TUV jsou uvažovány plynové kotle. Vnitřní rozvodné potrubí je navrženo jako dvoutrubkové z CU trubek Supersan a tvarovek Sanha spojovaných kapilárním pájením. Do jednotlivých místností jsou pak navržena desková otopná tělesa, podlahové konvektory, případně parapetní FANCOIL. V koupelnách jsou navržena trubková otopná tělesa. Vzduchotechnika Interní mikroklima administrativní budovy a sportcentra bude zajišťovat centrální vzduchotechnická jednotka. Výměna vzduchu v těchto místnostech bude stanovena dle příslušných hygienických norem. V obchodech budou pouze lokální jednotky, tyto jednotky budou i v restauraci a kavárně. Ze zázemí restaurace a kavárny bude podtlakově odveden vzduch na střechu. Požadovaná výměna vzduchu ve všech obytných místnostech je navržena jako přirozená otevíratelnými okny, a pomocí přirozené infiltrace vzduchu do vnitřních prostor spárami a netěsnostmi mezi rámy a křídli jednotlivých výplní otvorů. Pro zajištění interního mikroklimatu hygienických místností a místností bez oken je navržen systém podtlakového odvětrávání pomocí decentrálních ventilátorů. Ventilátory jsou zaústěny do vzduchotechnického potrubí a vyvedeny v bytových jádrech nad střechy objektů. Zde bude potrubí ukončeno větrací hlavicí. Všechna schodiště budou přetlakově větrána. Podzemní garáže budou nuceně odvětrány dle ČSN 73 6058. Nucený přívod i odvod vzduchu. Celková výměna se předpokládá na 300m3/h na jedno stání. Požární ochrana Z administrativní budovy vede chráněná úniková cesta do volného prostoru a nechráněná úniková cesta vede do haly a přes zádveří ven. Z bytového domu, sportcentra a služeb vedou pouze chráněné únikové cesty do volného prostoru. Z garáží vedou chráněné únikové cesty do volného prostoru. V garážích budou sprintery. V 5.NP administrativní budovy bude ovládací místnost s elektrickou požární signalizací. Pro zajištění požární bezpečnosti bude v interiéru ocelový vazník opatřen požárním nástřikem, aby splňoval požadavky na min stupeň požární bezpečnosti.

±0,000

-9,300

-13,500 - hladina spodní vody

řez administrativou 1:75


POHLED NA POZEMEK A JEHO OKOLÍ

POHLED NA POZEMEK A JEHO OKOLÍ

PLZEŇ - SADY PĚTATŘICÁTNÍKŮ

POHLED NA POZEMEK A JEHO OKOLÍ

S


POHLED NA POZEMEK A JEHO OKOLÍ

SEVERO-JIŽNÍ MAGISTRÁLA KLATOVSKÁ

POHLED NA POZEMEK A JEHO OKOLÍ

POHLED NA TYLOVO DIVADLO SE SYNAGOGOU

VELKÁ SYNYGOGA

OBCHODNÍ DŮM PLAZA


b Po

Obchodní dům PLAZA

ře

í žn

4NP

Jízd ecká

310 Selá čk ov a

DIVADLO

ík ů

Parkovací dům

třicá tn

4NP

Sad y

tř icá sad yP ě ta

ZČU právnická fakulta

ZČU pedagogická fakulta

Pě ta

tn ík ů

5NP

Krajský soud

Vele s lav ín ov a

Selá čk

ov a

P alack é ho ná m ěs tí

Magistrát města Plzně

Česká pošta

3NP

3NP S oln

3NP 3NP

í

H

H

3NP Kollár ov a

ík ů

čk o va

třicá tn

3NP

Státní oblastní archiv Plzeň

S elá

5NP

Sad y

Pa lac ké ho

315

P ala

5NP

galerie města Plzně

4NP

Pě ta

c ké h

3NP

o ná

3NP

měs tí

4NP

Knihovna Právnické a Filozofické fakulty

Biskupství plzeňské

3NP škin

o va

4NP Pa lac ké h

Pu

3NP

B Rieg

o

Akva-Tera ZOO

B

ova

ZČU právnická fakulta

4NP

chrám sv. Bartoloměje

4NP

3NP

s ká

tří d a

310

Kla t ov

Diva

náměstí Republiky

B

315

de lní

Muzeum strašidel

B

Velká Synagoga

Div a

H

Mateřská školka

Selá čko va

il Bud

H

rov a

deln í

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ M 1:1500

vybrané území zeleň parkovací plochy

přechody stávající zástavba divadlo ve výstavbě

městská památková rezervace pohledy do okolí zastávky MHD

B banky H hotely

S


VÝKRES FUNKCÍ

převážně bydlení školská zařízení správa

kulturní stavby sakrální stavby obchodní domy

náměstí zeleň parkovací plochy

S


1

zastavění celého pozemku

VÝVOJ TVARU

2

prodloužení pohledové osy od města

3

vytvoření vnitrobloků

4

vytvoření otevřeného veřejného prostoru

5

dotvoření pohledového bodu a rozšíření chodníku


ROZMÍSTĚNÍ FUNKCÍ

administrativa sport služby

bydlení technické zázemí, garáže


Palack ého ná městí

Sad y Pě tatři cátn í

Pa lac ké ho

Rieg e

Selá čko va

315

Pala ckéh o ná měst í

Solní

rova

315 SITUACE M1:750

pohledová osa vjezdy a výjezdy z garáže

zastávka autobusů zastávka tramvaje

S


±0,0 00

0

49 9 35

16 0 0

0

37 3 5

5

41 4 5

0

48 2 9

0

-0,03 0

±0,0 00

±0,0 00

12 5 8

0 0

37 3 9

0

±0,0 00

±0,0 00

29 7 65

13 5 0

9 15

0

-0,03 0

38 1 6

94 8 30

24 6 60

39 3

SITUACE PARTERU M1:500

35

chodník dlážděná plocha průchodu dlážděná plocha náměstí

pěší zóna zeleň voda

dětské hřiště vchod administrativa vchod služby

vchod bytový dům vchod sportoviště vjezd a výjezd z podzemních garáží

S


C

B -9,300

K

-9,300

A

A

-9,300

S

S -9,300

SP

SK

SK

TG

T

P -9,300

C

B

S

PŮDORYS 3.PP M1:250 78 MÍST (2 vozíčkáři) TECHNICKÉ ZÁZEMÍ K (kotelna) P (přečerpávající místnost) S (strojovna výtahů) SK (sklad) SP (strojovna sprinklerů) T (technická místnost) TG (místnost pro záložní zdroj)

ADMINISTRATIVA (kanceláře, pobočky) SPORT SLUŽBY (obchody, restaurace, kavárna) BYDLENÍ TECHNICKÉ ZÁZEMÍ

S


C

B -6,400

-6,400

A

A

-6,400

-6,400

SK

U

C

B

-6,400

PŮDORYS 2.PP M1:250 90 MÍST (4 vozíčkáři) 46 míst kanceláře 18 míst sportcentrum 26 míst služby

TECHNICKÉ ZÁZEMÍ SK (sklad) U (místnost pro úklidový stroj)

ADMINISTRATIVA (kanceláře, pobočky) SPORT SLUŽBY (obchody, restaurace, kavárna) BYDLENÍ TECHNICKÉ ZÁZEMÍ

S


C

B -3,500

-3,500

A

A

-3,500

O

-3,500

SK

-3,500

C

B

O

PŮDORYS 1.PP M1:250 93 MÍST (5 vozíčkáři) 42 míst kanceláře 12 míst pobočka 26 míst byty 13 míst služby

TECHNICKÉ ZÁZEMÍ SK (sklad) O (místnost pro odpadky)

ADMINISTRATIVA (kanceláře, pobočky) SPORT SLUŽBY (obchody, restaurace, kavárna) BYDLENÍ TECHNICKÉ ZÁZEMÍ

S


C

B

±0,000

O4 ±0,000

ZR

R

O5

A

A

O3 ±0,000

P ±0,000

O1

O2

±0,000

B

PŮDORYS 1.NP M1:250 ADMINISTRATIVA - vstupní prostory - kancelář 1 - denní místnost - WC muži - WC ženy - kancelář 2 - kancelář manažeři - místnost na trezor - kancelář ředitel - kancelář manažer - otevřená kancelář - lounge - jednací místnost

SLUŽBY 371,52m2 111,28m2 3x8,27m2 5,72m2 5,28m2 5,28m2 8,98m2 2x12,19m2 4,62m2 23,79m2 18,94m2 79,93m2 25,70m2 32,81m2

201,74m2

O1 (obchod 1) - obchodní plocha - zázemí + WC

193,12 m2 8,62 m2

214,04m2

O2 (obchod 2) - obchodní plocha - zázemí + WC

205,42 m2 8,62 m2

194,83m2

O3 (obchod 3) - obchodní plocha - zázemí + WC

185,22m2 9,61m2

151,35m2

O4 (obchod 4) - obchodní plocha - zázemí + WC

140,56m2 10,79m2

51,98m2

O5 (obchod 5) - obchodní plocha - zázemí + WC

43,79m2 8,19m2

195,42m2

R (restaurace) - prostory restaurace - WC ženy veřejnost - WC muži veřejnost - chodba - WC vozíčkáři

C

P (pobočka banky)

89,00m2 5,28m2 5,28m2 4,75m2 6,98m2

ADMINISTRATIVA (kanceláře, pobočky)

RZ (restaurace zázemí) - chodba - odpadky - kancelář - šatna - WC ženy - WC muži - přípravna - sklad 1 - sklad 2 - místnost pro mytí nádobí - sklad pití

2

5,97m 1,57m2 5,88m2 4,87m2 2,7m2 2,7m2 38,11m2 7,18m2 1,79m2 9,81m2 6,25m2

SPORT SLUŽBY (obchody, restaurace, kavárna) BYDLENÍ ZELEŇ VODA DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

S


C

B

KZ KC

+5,000 +5,000

K

A

A KD

KB

O3 +5,000

+5,000

+5,000

KA

O1

O2

+5,000

B

PŮDORYS 2.NP M1:250 KA (kancelář typu A) - kancelář sekretářka - kancelář ředitel - otevřená kancelář - jednací místnost - denní místnost - WC ženy - WC muži

KB (kancelář typu B) - hala - kancelář sekretářka - kancelář ředitel - kancelář manažeři - otevřená kancelář - jednací místnost - denní místnost - WC ženy - WC muži

KC (kancelář typu C) - kancelář sekretářka - kancelář ředitel - otevřená kancelář - jednací místnost - denní místnost - WC ženy - WC muži

KD (kancelář typu D) - kancelář ředitel - kancelář sekretářka - kancelář - denní místnost - chodba - WC ženy - WC muži - úklodivá místnost

223,6 m2 9,6 m2 17,76 m2 141,86 m2 38,98 m2 5,04 m2 5,18 m2 5,18 m2

233,94 m2 10,73 m2 11,92 m2 17,18 m2 26,64 m2 114,81m2 37,26 m2 5,04 m2 5,18 m2 5,18 m2

248,69 m2 8,12 m2 19,43 m2 149,05 m2 57,28 m2 5,04 m2 5,18 m2 5,18 m2

92,31 m2 30,68 m2 16,82 m2 22,31 m2 7,84 m2 6,06 m2 3,85 m2 2,25 m2 2,25 m2

SLUŽBY O1 (obchod 1) - obchodní plocha - zázemí + WC

O2 (obchod 2) - obchodní plocha - zázemí + WC

O3 (obchod 3) - obchodní plocha - zázemí + WC

K (kavárna) - prostory kavárny - WC ženy veřejnost - WC muži veřejnost

171,02m2 162,40m2 8,62m2

180,82m2 172,20m2 8,62m2

191,61m2 181,08m2 10,53m2

206,76m2 158,02m2 5,28m2 5,28m2

C

ADMINISTRATIVA

KZ (kavárna zázemí) - šatna + WC - odpadky - kancelář - sklad - přípravna - sklad pití

11,38m2 2,12m2 5,32m2 2,25m2 14,28m2 2,83m2

ADMINISTRATIVA (kanceláře, pobočky) SPORT SLUŽBY (obchody, restaurace, kavárna) BYDLENÍ TECHNICKÉ ZÁZEMÍ

S


C

B

+10,000

KC BC

+8,650

BB

A

A BB KD

KB

BA +8,650

MA

MA

MA

MA +10,000

KA

+10,000

B

PŮDORYS 3.NP M1:250 KA (kancelář typu A) - kancelář sekretářka - kancelář ředitel - otevřená kancelář - jednací místnost - denní místnost - WC ženy - WC muži

KB (kancelář typu B) - hala - kancelář sekretářka - kancelář ředitel - kancelář manažeři - otevřená kancelář - jednací místnost - denní místnost - WC ženy - WC muži

KC (kancelář typu C) - kancelář sekretářka - kancelář ředitel - otevřená kancelář - jednací místnost - denní místnost - WC ženy - WC muži

KD (kancelář typu D) - kancelář ředitel - kancelář sekretářka - kancelář - denní místnost - chodba - WC ženy - WC muži - úklidová místnost

BYDLENÍ 223,6 m2 9,6 m2 17,76 m2 141,86 m2 38,98 m2 5,04 m2 5,18 m2 5,18 m2

233,94 m2 10,73 m2 11,92 m2 17,18 m2 26,64 m2 114,81m2 37,26 m2 5,04 m2 5,18 m2 5,18 m2

248,69 m2 8,12 m2 19,43 m2 149,05 m2 57,28 m2 5,04 m2 5,18 m2 5,18 m2

92,31 m2 30,68 m2 16,82 m2 22,31 m2 7,84 m2 6,06 m2 3,85 m2 2,25 m2 2,25 m2

SPORT FITNESS - vstupní prostory - hala - recepce + zázemí - WC ženy - WC muži - šatna + sprcha ženy - šatna + sprcha muži - horolezecká stěna - volná tělocvična - telocvična

555,86m2 37,30 m2 126,38 m2 12,37m2 6,34 m2 7,05 m2 14,52 m2 16,62 m2 88,70 m2 85,01m2 161,57m2

MA (MEZONETOVÝ BYT TYP A) 110,63 m2 3.NP - hala - ložnice - šatna - prádelna - koupelna - ložnice - terasa

9,77 m2 15,95 m2 5,80 m2 1,96 m2 5,40 m2 15,40 m2 24,77 m2

92,12 m2

BA ( BYT TYP A) - zádvěří - komora - šatna - WC - koupelna - obytná místnost - terasa

9,60 m2 3,74 m2 2,64 m2 1,25 m2 3,60 m2 59,80 m2 11,54 m2

67,02 m2

BB ( BYT TYP B) - zádvěří - komora - šatna - WC - koupelna - obytná místnost - terasa

5,55 m2 2,55 m2 1,80 m2 1,25 m2 3,60 m2 37,63 m2 14,64 m2

82,59 m2

BC ( BYT TYP C) - zádvěří - koupelna - WC - obývací pokoj - kuchyňský kout - ložnice - terasa

C

ADMINISTRATIVA

3,78 m2 3,60 m2 1,25 m2 23,82 m2 14,67 m2 17,59 m2 17,88 m2

ADMINISTRATIVA (kanceláře, pobočky) SPORT SLUŽBY (obchody, restaurace, kavárna) BYDLENÍ TECHNICKÉ ZÁZEMÍ

S


C

B KC

+13,150

BC

+12,250

BB

A

A BB KD

KB

BB +12,250

MA

MB

MA

MB

MA

MB

MA

MB +13,150

KA

+13,150

B

PŮDORYS 4.NP M1:250 BYDLENÍ

ADMINISTRATIVA - kancelář sekretářka - kancelář ředitel - otevřená kancelář - jednací místnost - denní místnost - WC ženy - WC muži

KB (kancelář typu B) - hala - kancelář sekretářka - kancelář ředitel - kancelář manažeři - otevřená kancelář - jednací místnost - denní místnost - WC ženy - WC muži

KC (kancelář typu C) - kancelář sekretářka - kancelář ředitel - otevřená kancelář - jednací místnost - denní místnost - WC ženy - WC muži

KD (kancelář typu D) - kancelář ředitel - kancelář sekretářka - kancelář - denní místnost - chodba - WC ženy - WC muži - úklidová místnost

223,6 m2

MA (MEZONETOVÝ BYT TYP A) 110,63 m2

9,6 m2 17,76 m2 141,86 m2 38,98 m2 5,04 m2 5,18 m2 5,18 m2

4.NP - zádveří - komora - WC - obytná místnost

MB (MEZONETOVÝ BYT TYP B) 116,51 m2 + terasa 2

233,94 m 10,73 m2 11,92 m2 17,18 m2 26,64 m2 114,81m2 37,26 m2 5,04 m2 5,18 m2 5,18 m2

248,69 m2 8,12 m2 19,43 m2 149,05 m2 57,28 m2 5,04 m2 5,18 m2 5,18 m2

92,31 m2 30,68 m2 16,82 m2 22,31 m2 7,84 m2 6,06 m2 3,85 m2 2,25 m2 2,25 m2

4,11 m2 2,66 m2 1,45 m2 23,36 m2

4.NP - zádveří - komora - koupelna - obytná místnost

3,70 m2 3,00 m2 2,15 m2 23,00 m2

67,02 m2

BB ( BYT TYP B) - zádvěří - komora - šatna - WC - koupelna - obytná místnost - terasa

5,55 m2 2,55 m2 1,80 m2 1,25 m2 3,60 m2 37,63 m2 14,64 m2

82,59 m2

BC ( BYT TYP C) - zádvěří - koupelna - WC - obývací pokoj - kuchyňský kout - ložnice - terasa

C

KA (kancelář typu A)

3,78 m2 3,60 m2 1,25 m2 23,82 m2 14,67 m2 17,59 m2 17,88 m2

ADMINISTRATIVA (kanceláře, pobočky) SPORT SLUŽBY (obchody, restaurace, kavárna) BYDLENÍ TECHNICKÉ ZÁZEMÍ

S


C

B KC

+16,300

BC

+15,850

O BB

A

A

VZD

BB

KB

BA +15,850

+16,300

KA

S

MB

MB

MB

MB

PŮDORYS 5.NP M1:250 B

BD

BYDLENÍ 223,6 m2

KA (kancelář typu A) - kancelář sekretářka - kancelář ředitel - otevřená kancelář - jednací místnost - denní místnost - WC ženy - WC muži

9,6 m2 17,76 m2 141,86 m2 38,98 m2 5,04 m2 5,18 m2 5,18 m2

233,94 m2

KB (kancelář typu B) - hala - kancelář sekretářka - kancelář ředitel - kancelář manažeři - otevřená kancelář - jednací místnost - denní místnost - WC ženy - WC muži

10,73 m2 11,92 m2 17,18 m2 26,64 m2 114,81m2 37,26 m2 5,04 m2 5,18 m2 5,18 m2

248,69 m2

KC (kancelář typu C) - kancelář sekretářka - kancelář ředitel - otevřená kancelář - jednací místnost - denní místnost - WC ženy - WC muži

8,12 m2 19,43 m2 149,05 m2 57,28 m2 5,04 m2 5,18 m2 5,18 m2

TECHNICKÉ ZÁZEMÍ O (ovládací místnost) S (strojovna výtahu) VZD (vzduchotechnická místnost)

MB (MEZONETOVÝ BYT TYP B)116,51 m2 + terasa 5.NP - hala - ložnice - šatna - šatna - ložnice - zimní zahrada - koupelna - WC - prádelna - terasa

18,47 m2 18,14 m2 3,00 m2 3,08 m2 20,28 m2 14,44 m2 4,20 m2 1,26 m2 1,79 m2

92,12 m2

BA ( BYT TYP A) - zádvěří - komora - šatna - WC - koupelna - obytná místnost - terasa

9,60 m2 3,74 m2 2,64 m2 1,25 m2 3,60 m2 59,80 m2 11,54 m2

67,02 m2

BB ( BYT TYP B) - zádvěří - komora - šatna - WC - koupelna - obytná místnost - terasa

5,55 m2 2,55 m2 1,80 m2 1,25 m2 3,60 m2 37,63 m2 14,64 m2 3,78 m2 3,60 m2 1,25 m2 23,82 m2 14,67 m2 17,59 m2 17,88 m2

SPORT SLUŽBY (obchody, restaurace, kavárna) BYDLENÍ

182,04 m2

BD ( BYT TYP D) - zádvěří - komora - WC - koupelna - obytná místnost - ložnice - terasa

ADMINISTRATIVA (kanceláře, pobočky) 82,59 m2

BC ( BYT TYP C) - zádvěří - koupelna - WC - obývací pokoj - kuchyňský kout - ložnice - terasa

C

ADMINISTRATIVA

8,17 m2 7,95 m2 1,62 m2 4,72 m2 51,16 m2 13,50 m2 94,98 m2

TECHNICKÉ ZÁZEMÍ

S


+20,050

+19,700

350

+20,350

+19,700

3 250

3 400

+20,050

+16,300

3 600

3 150

+15,850

+13,150

3 600

3 150

+12,250

+10,000

3 650

5 000

+8,650

+5,000

5 000

5 000

+5,000

-0,030

±0,000

3 500

3 500

±0,000

-6,400

-6,400

-9,300

-9,300

ŘEZ A-A M1:250

2 900

2 900

2 900

-3,500

2 900

-3,500

ADMINISTRATIVA (kanceláře, pobočky) SPORT SLUŽBY (obchody, restaurace, kavárna) BYDLENÍ

ŘEZ A-A M1:500


350

+20,050

+20,350 +19,700

+20,050

+19,100

9 700

+16,000

+13,150 +12,800

+10,000

10 030

+9,300

3 470

-0,030

2 900

-3,500

ADMINISTRATIVA (kanceláře, pobočky) SPORT

2 900

-6,400

SLUŽBY (obchody, restaurace, kavárna)

-9,300

BYDLENÍ

ŘEZ B-B M1:250

ŘEZ B-B M1:500


350

+19,700

+20,050

3 400

+20,050

+16,300

+13,150

+13,150

3 150

+16,300

3 150

+13,100

+10,000

+10,000

5 000

+9,300

+5,000

-0,030

±0,000

-3,500

-3,500

5 000

+5,000

2 900

3 500

-0,030

-6,400

-9,300

-9,300

SPORT 2 900

-6,400

ADMINISTRATIVA (kanceláře, pobočky)

SLUŽBY (obchody, restaurace, kavárna) BYDLENÍ TECHNICKÉ ZÁZEMÍ

ŘEZ C-C M1:250

ŘEZ C-C M1:500


POHLED VÝCHODNÍ M1:500

POHLED ZÁPADNÍ M1:500


POHLED SEVERNÍ M1:500

POHLED JIŽNÍ M1:500


03 VIZUALIZACE


VIZUALIZACE HLAVNÍ NÁROŽÍ


POHLED NA ADMINISTRATIVU


POHLED OD OBCHODNÍHO DOMU


NADHLED


NADHLED


NADHLED


NADHLED


NÁMĚSTÍČKO


NÁMĚSTÍČKO


NÁMĚSTÍČKO


NÁMĚSTÍČKO


NÁMĚSTÍČKO


DETAIL FASテ.Y


NOČNÍ POHLED


INTERIÉR ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY


INTERIÉR HOROLEZECKÁ STĚNA

Jana Nyklová - Diplomová práce  

Polyfunkční dům v Plzni

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you