Page 1

1


POLI – generalni pokrovitelj 10. Cici umetnij SLOVENSKI ETNOGRAFSKI MUZEJ, Ljubljana PILONOVA GALERIJA, Ajdovščina GALERIJA GRAD, Slovenska Bistrica 2

MOTIV Z NASLOVNICE nagrajeno delo KDO PREBIVA NA RDEČEM PLANETU? flomaster Jan Vogrič, 7 let Mentorica: Nina Fürst Osnovna šola Vrhovci, Ljubljana


10. Cici umetnije »Cici umetnije so praznik otroškega likovnega ustvarjanja,« je dejal dr. Tomaž Zupančič. So državna bienalna likovna prireditev, na kateri sodelujejo predšolski otroci in učenci prvega triletja. Letos praznujemo 10. Cici umetnije. Ker je bienalna prireditev, to pomeni dvajset let sodelovanja z uredništvom revij Ciciban in Cicido, ki se je vedno znalo približati otroku, njegovemu domišljijskemu, stvarnemu in doživljajskemu ustvarjanju. To pomeni dvajset let skupnega prizadevanja in skrbi za likovni razvoj otrok v vrtcih in šolah. Ustvarjalno okolje, prijazno in varno vzdušje v vrtcih in šolah otroka spodbuja k odprtosti in želji po ustvarjanju. Varen in svoboden otrok razvija in udejanja svoje razvojne in ustvarjalne potenciale na sebi lasten način. Ob podpori dobrih vzgojiteljev, učiteljev ter staršev otrok izraža svoj intimni svet, komunicira z okoljem – spontano, neposredno in individualno. Otrok v umetniškem ustvarjanju išče in raziskuje. Likovno izražanje otrok nam veliko pove o njih samih, hkrati pa tudi o njihovih mentorjih. Pri mnogih izdelkih se čuti preveliko usmerjanje otrok k shematičnemu in všečnemu risanju ali slikanju. Dober strokovni delavec prepoznava otrokove specifične sposobnosti in nadarjenost. Za otroka je pomemben proces nastajanja dela in ne rezultat. Vse to je ocenjevala strokovna komisija, ki je morala med 4847 prispelimi deli izbrati najboljša. Na likovni natečaj se je odzvalo 241 osnovnih šol s 3089 likovnimi deli, 170 vrtcev je poslalo 1605 otroških del, 44 del je prispelo od 32 posameznikov, sodelovalo je tudi 5 zavodov za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami z 21 deli. Strokovna komisija, ki jo sestavljajo dr. Tomaž Zupančič s Pedagoške fakultete Maribor, dr. Tonka Tacol s Pedagoške fakultete Ljubljana, Alenka Vidrgar, akademska kiparka, in Azad Karim, akademski slikar, je z veliko tenkočutnosti in z bogatimi likovnopedagoškimi izkušnjami s področja otroškega ustvarjanja izbrala dela otrok, ki bodo nagrajena ali prejela priznanje. Merila izbire so znana: v otroških likovnih delih so iskali inovativnost, drzne ideje, izvirnost, radovednost, domišljijo … pristnost otroškega ustvarjanja.

Nagrajenih je 15 del, 8 iz osnovnih šol in 7 iz vrtcev. Vsa izbrana dela bodo razstavljena. Razstava v Pilonovi galeriji bo od 20. 4. do 29. 4. Nagrade bodo predšolski otroci in učenci prve triade prejeli v Etnografskem muzeju Ljubljana, kjer bo razstava odprta od 10. maja do 10. junija 2011. Od 1. 9. do 18. 9. 2011 bo razstava v Galeriji Grad v Slovenski Bistrici. Vsem šolam, vrtcem, posameznikom in drugim zavodom se zahvaljujemo za izreden odziv. Hvala tudi vsem otrokom, ki so ustvarjali, vsem, ki ste se odzvali na naš likovni natečaj, hvala našim pokroviteljem, ki podpirajo in razumejo naša prizadevanja, hvala strokovni komisiji za opravljen izbor in ne nazadnje hvala soorganizatorju uredništvu revij Cicido in Ciciban za dolgoletno strokovno in prijateljsko sodelovanje. Veselimo se srečanja z vami. Meri Uršič, ravnateljica Otroškega vrtca Ajdovščina

Lepota otroških likovnih del Verjetno se zavedamo pomena, ki ga ima za otroka dobra, sodobna in aktualna likovna vzgoja. Gotovo nam je jasno: živimo v prostoru, ki je prenasičen s podobami. Vsiljivo se nam nastavljajo na vsakem koraku, ob velikih cestah in ob malih potkah, v brezdušnih trgovskih centrih in v malih poštnih nabiralnikih. Podobe kot vizualna sporočila, katerih edini namen je izvabiti iz naših žepov nekaj denarja. In vemo, kako v teh časih poboža oko dobra slika, skulptura, arhitektura – ali pa zgolj pogled na krajino, ki ni posuta z vsiljivimi jumbo plakati in drugimi produkti naše civilizacije. Dobra likovna vzgoja bo otroku pomagala, da bo lažje ločil med pristnim in umetno nakičenim, da bo zaznal sporočila, ki jih vsebujejo prave umetnine, in da bo zaznal laži in napihovanje onih drugih podob. Da bo razumel prostor, v katerem živi.

3


4

Po drugi strani mora likovna vzgoja odkrivati in bogatiti otrokovo ustvarjalnost, negovati njegovo likovno občutljivost, spodbujati njegovo sposobnost opazovanja in presojanja. Starši imamo pri tem gotovo najpomembnejšo vlogo, saj pri vzgoji naše lastne vrednote prenašamo na otroke. V šoli je to naloga in dolžnost učiteljic in vzgojiteljic (sem ter tja tudi kakšnega učitelja in celo vzgojitelja). Vemo, včasih je težko. Težko je biti strokovnjak za vsa področja, v katera uvajamo naše najmlajše. Zaradi takšnih in drugačnih pritiskov in pričakovanj poskrbimo, da bodo otroci izvrstno obvladali poštevanko, stavčne člene in vse mogoče kognitivno naravnane vsebine. Tako nam včasih zmanjka prav na področju, kjer bi otrok bogatil svoja čustva in domišljijo, se učil ustvarjalno razmišljati, se oblikoval kot bitje, ki je sposobno dojemati in uživati veličino duhovnega naboja, ki se kot očarljiva draž skriva v umetniškem delu. Če ima učitelj/ica veliko znanja, ga lahko deli naprej. Kadar je odprt/a in širok/a, lahko to širino prenaša na otroke. Kadar sam/a ustvarjalno razmišlja, takrat lahko to ustvarjalnost deli naprej. Kadar je sproščen/a in naredi iz pouka likovne vzgoje svojevrstno igro, takrat so otroci sproščeni in se igraje učijo. Kadar je sam/a navdušen/a nad umetnostjo, takrat se njegovo/ njeno navdušenje kot skrivnostni naboj prenaša na otroke. In iz otrok, ki so pri likovni vzgoji deležni dobrega znanja, odprtosti in navdušenja, bodo zrasli posamezniki, ki bodo znali uživati in vrednotiti umetnost. Ti se bodo lažje znašli v tem, z vsiljivimi podobami prenapolnjenem svetu. Reviji Ciciban in Cicido likovni vzgoji najmlajših namenjata posebno skrb. Tudi bienalna razstava Cici umetnije, zdaj že deseta po vrsti, veliko prispeva k ozaveščanju staršev in k strokovni rasti učiteljic in vzgojiteljic. Vse skupaj pa pomeni še en korak h kakovostni, sodobni likovni vzgoji. Pogled na izbrane otroške likovne izdelke nam na svojstven način boža oko. S svojimi domiselnimi likovnimi rešitvami in radoživimi barvami prenašajo otroci na nas svoja lastna doživetja. Naj jih priznanja spodbudijo, naj jim podžgejo tisti plamenček veselja in domišljije, ki ga bodo še in še in vedno znova prenašali v risbe, slike, kipe … Mag. Silva Karim

Otroški likovni natečaj Tudi letos je strokovna komisija likovnega natečaja Cici umetnije pregledala vsa na razpis prispela likovna dela in ugotovila naslednje. Vsa dela (razen redkih izjem) so bila z likovnega stališča primerno opremljena, kar pomeni, da podatki o avtorjih, delih in mentorjih niso bili napisani na sprednji strani likovnih del. Zavest, da je otroško likovno delo avtonomen organizem, ki ga kakršenkoli poseg odraslih skazi, postaja standard. To je razveseljivo, spoštovanje otrokovega izraza je osnovni pogoj za kakovostno likovnovzgojno delo. Grafični listi, kjer je opremljanje s podatki na prednji strani dovoljeno, so bili primerno signirani s strani otrok, ali v primeru vrtcev, s strani odraslih. Pohvalno je, da likovna dela (večinoma) niso bila dodatno opremljena in »krašena« z različnimi okvirji (valovita lepenka, živopisni paspartuji …), okraski, ornamenti, narezljanimi, žganimi robovi in tako dalje. Tista, ki so bila, smo ne glede na kakovost otrokovega dela na žalost morali izločiti.

Izbiranje otroških likovnih del V skladu z ustaljenimi merili smo izločili vsa likovna dela s šablonskimi, prerisanimi in neizvirnimi upodobitvami. Še vedno se pojavljajo stereotipne upodobitve obrazov, oči s (pre) dolgimi trepalnicami, klišejske risbe živali in podobno. Izločili smo tudi dela, pri katerih je bilo nemogoče določiti starost oziroma razvojno stopnjo otroka, kar je temelj likovnega vrednotenja v obdobju, ki ga zajemajo Cici umetnije. Takšna so bila npr. mnoga abstraktna dela – šlo je v glavnem za upodobitve vesolja –, kjer so likovni učinki temeljili na tehnikah oziroma postopkih dela (kapljanje svežega voska na papir, mečkanje papirja, naključno tiskanje s prelaganjem papirja ali uporabo vsega mogočega, uporaba soli, sladkorja, semen, peska …). V teh primerih nismo mogli ovrednotiti prispevka otroka, določiti njegovih izraznih in ustvarjalnih not glede na starostno obdobje. Prav tako smo izločili tista likovna dela, ki so bila v izrazitem nasprotju z likovnodidaktičnim načelom aktivnosti. To poudarja, da so smiselne in upravičene samo tiste dejavnosti, ki izhajajo iz otrokove aktivne vloge v njej. Tako smo na primer izločili sicer lepo dodelan


tridimenzionalni vrtljiv in nazoren model Osončja, saj je bil tehnično prezahteven za podpisane avtorje (skupino otrok v starosti 4–6 let in skupino v starosti 1–3 let). Nismo pa izločili serije enkratnih grafičnih listov predšolskih otrok, nastalih v tehniki klasične jedkanice (primer - slika str. 28). Te smo vključili v razstavo, vseeno pa – ob tehnični dovršenosti omenjenih grafičnih listov (gre za popolne odtise večjega formata v dokaj zahtevni tehniki globokega tiska) – izražamo pomisleke o didaktični smiselnosti takšnega početja. Ob dolžni pohvali mentorjem, da so enkratne otroške risbe prelili v žlahtno tehniko jedkanice, se postavlja vprašanje, ali je to smiselno, saj je dobro, da otroci sodelujejo pri vsem postopku. Ker je letos na natečaj prispelo rekordno število likovnih izdelkov, smo morali tokrat izločiti tudi mnogo dobrih likovnih del. Več tisoč izdelkov je bilo z likovnodidaktičnega stališča dobrih. Uporabljene so bile ustrezne likovne tehnike, v primeru mešanja le-teh so bile kombinacije smiselne. Likovne upodobitve so bile otroške, brez šablon in neprimernih posegov odraslih. V okviru likovne dejavnosti v vrtcih ali šolah so ta likovna dela lep dokaz kakovostne likovne vzgoje, kar je pohvalno. A vendar, pri likovnem natečaju, kjer na situ med več tisoč presejanimi ostane le dobrih sto del (oziroma trije odstotki), moramo iskati presežke, tako da smo povprečne izločili. Tudi ta dela so dobra in bi jih lahko brez sramu razstavili v vrtcih in šolah. V to kategorijo so sodila mnoga dela, naslikana v mešani tehniki slikanja z voščenkami in vodenimi barvami – takih je bilo čez tisoč. Tehnika, kjer otrok najprej nariše ali naslika motiv z voščenkami, nato pa vse skupaj pobarva z vodenimi barvami, je zanimiva in didaktično primerna, ni pa edina. Med deli iz osnovnih šol so prevladovali formati risalnega lista A3 iz šolskih likovnih blokov (skoraj devetdeset odstotkov), kar je, še posebej v primerjavi z razgibanostjo formatov na predšolski stopnji, precejšnje uniformiranje likovnega izraza. Mnogo likovnih del smo izločili zaradi neizvirnosti motiva. V primeru tematike vesolja so se ponavljale klasične upodobitve Osončja, po navadi je šlo za nekaj različno velikih krogov, naslikanih v različnih barvah na temnem, črnem ali temno modrem ozadju. In kaj so likovni presežki, ki so letos prepričali komisijo? Pri izboru del za razstavo smo imeli dokaj lahko delo. Izbrali

smo dela, ki upoštevajo vsa osnovna pravila likovne didaktike, obenem pa izstopajo v kakšnem od segmentov likovnega dela. To je lahko zanimiva likovna tehnika ali kombinacija več različnih. To je lahko zanimiv format, še posebej, če je v skladu s tematiko ali motivom. Včasih je to nenavadna, drugačna, nepričakovana upodobitev teme oziroma motiva. Ali pa zanimiva (čeprav v tem obdobju nujno tudi čisto naključna), intuitivna, nevsakdanja likovna zgradba. Lahko gre za zanimivo kompozicijsko rešitev, občuteno barvno skladje, nevsakdanjo uporabo likovnega ritma itd. Včasih je lahko presežek tudi neposredna in elementarna izraznost otrokove likovne govorice. Otroška likovna dela niso umetnine, tako presenetljiva so zaradi svoje elementarne neposrednosti in pristnosti. Pri izbiranju del za razstavo smo upoštevali še raznolikost. Poskrbeli smo za zastopanost čim več različnih likovnih področij in tehnik, razgibanost motivov, različne velikosti formatov, za starostni razpon otrok od najmlajših do najstarejših in zastopanost (po možnosti) vseh institucij, ki so se odzvale na natečaj. Žal nam je, da je bilo tokrat precej podhranjeno področje kiparstva, še posebej zastopanost izdelkov iz gline, daleč najpomembnejšega kiparskega materiala za delo v vrtcih in šolah. Dražji in z glino glede lastnosti (gnetljivost, modelarska voljnost, kemična neoporečnost, naravnost in pristnost, taktilna prijetnost …) neprimerljivi materiali je ne morejo nadomestiti. Nekaj modeliranih skulptur, izdelanih iz glini podobne umetne mase, ki so prispele na natečaj, smo prav zaradi neustreznosti uporabljenega materiala morali zavrniti. Nagrajena likovna dela Odločanje za le petnajst najboljših otroških likovnih del iz tako bogatega likovnega natečaja je težko in neprijetno delo. Tokrat so nas še posebej prepričala dela, ki so – recimo – na prvi pogled precej vsakdanja. Tak je na primer zmaj Robantek (glej sliko str. 16). Neposredna, svobodna in sproščena ter neverjetno samozavestna poteza predšolskega otroka pride na velikem formatu še posebej do izraza. Podobno je velik format poudaril neposrednost otrokove risbe v nagrajenem delu na strani 14. Tu je zelo kakovostno uporabljena tehnika risanja z ogljem.

5


6

Skupina portretov otrok različnih ras je žirijo prepričala zaradi zelo dobre povezave med možnostjo likovne tehnike (dvobarvna praskanka) in motivike (glej slike str. 12 in 13). Preprostost motiva, tehnike in majhnost formata sta v tem primeru le dodatni izrazni element. Ni nujno, da je likovno delo veliko, kričeče in pisano. Prej nasprotno. Med nagrajenimi kiparskimi deli je izredno enostaven in preprost model Osončja; otrok je na krožno zvito žico nanizal različno obarvane kroglice (glej sliko str. 6-7). Podobno nas je s svojo enostavnostjo očarala raketa, ki jo je otrok upodobil v tehniki monokromatskega kolaža. To, na prvi pogled enostavno likovno delo, je lep primer otrokovega razmišljanja o motivu in njegovih vizualnih značilnostih (glej sliko str. 10). V svoji zasnovi enostavno je tudi nagrajeno delo iz šole v mešani tehniki kolažiranja z revijalnim papirjem (fotografija), dopolnjevanja v risarski tehniki in kolažiranja z barvnim papirjem. Ob smiselnem prepletanju likovnih tehnik nas je prepričala likovna naloga v povezavi s tematiko. Promet oziroma svetlobna telesa na vozilu so zelo dobro prikazana z likovnim problemom pestrih in nepestrih barv. Rdeča in rumena odsevna telesa na vozilu in svetlobno odbojni trakovi na oblačilu dobesedno žarijo na sivi podlagi (glej sliko str. 19). Tudi tokrat smo podelili nekaj skupinskih nagrad. Pri teh ne gre toliko za enkratnost posameznega likovnega dela, ampak je prepričljiva ideja. V primeru skupine raket v tehniki lepljenke nagrajujemo, seveda ob avtorjih posameznih del, še posebej mentorico (glej sliki str. 17 in 18). Delo je bilo zasnovano v skladu z načeli likovne vzgoje, otroci so sami

rezali in prilagajali formate, sami so pripravili podlago iz časopisnega papirja in (seveda) so sami izdelali motive. Ponujena jim je bila omejena barvna paleta. Izbira modrih in rumenih tonov je smiselna, saj je – še posebej na rastrirani sivi podlagi potiskanega časopisa – likovno občutljiva, obenem pa pri otroku razvija občutek za določen toplo-hladni barvni kontrast. Za nameček je odločitev za uporabo zlate barve in potiskanega okrasnega papirja z vzorci precej pogumno dejanje. Vpletanje svetlečih folij, bleščic, zlatih, srebrnih barv in podobnega v otroško likovno delo je lahko zanimivo, lahko pa likovno delo v celoti uniči. Slednjemu smo bili žal priča tudi na tokratnih Cici umetnijah v obliki kopiranja ilustracij tipa »Mavrična ribica« in poskusih okvirjanja likovnih del z alufolijo. Kdaj bo neki likovno »sporen« material oplemenitil otroško likovno delo, kdaj pa ga bo uničil, je težko določiti. Precej je odvisno od občutka in posameznega primera. Otrok pri svojem likovnem delu uporablja materiale in izvaja postopke, ki so mu ponujeni. Občutka za pristno likovno govorico otroku ne manjka, potrebujemo ga mi, odrasli. In zato naj imajo tokratne Cici umetnije dvojno nalogo. Otrokom, nagrajencem in razstavljavcem naj bodo spodbuda za nadaljnje delo, odraslim, mentoricam in mentorjem, sodelujočim ali samo ogledujočim pa naj izbrana likovna dela prav tako pomenijo spodbudo, obenem pa naj nam vsem še malo bolj izostrijo občutek za to, kar se skriva za pogumnimi, presenetljivimi in nenavadnimi otroškimi črtami, packami, oblikami, barvami ... Dr. Tomaž Zupančič


Nagrajeni avtorji in njihovi mentorji

Nika Tijana Grabnar, 5 let Mentorici: Janja Brcar in Bojana Gregorčič Vrtec Mokronožci, Mokronog Žan Kralj, 5 let Matic Cvelbar, 5 let Matija Vene, 5 let Lucija Pečarič, 5 let Mentorici: Barbara Dolenc in Sabina Povhe Vrtec pri Osnovni šoli Raka Tisa Valec, 3 leta Mentorji: Matej Gider, Bernarda Skledar in Anita Cener Vrtec pri Osnovni šoli Sveti Jurij, enota Rogašovci Emir Prcanovič, 5 let Mentorici: Vida Javornik in Barbara Fajmut Vrtec Slovenj Gradec Nik Sovinc, 3 leta Mentorici: Mateja Jus in Estera Ureš Vrtec Rogaška Slatina Timotej Gabrovec, 5 let Mentorici: Jolanda Zavšek in Lidija Makuc Vrtec Tončke Čečeve Celje, enota Center Lana Vrhovec, 2 leti Mentorici: Marinka Batagelj in Nina Kužnik Vrtec Horjul Tilen Goršek, 6 let Alenka Vozlič, 6 let Iris Lokan, 6 let Rima Dolar, 6 let Erik Cizej, 6 let Matic Goršek, 6 let Brina Tisa Majcenovič, 6 let Mentorica: Simona Žvikart Repnik

Prva osnovna šola Žalec

Tine Leskovec, 6 let Menotorici: Slavica Velikonja in Heidi Rodman Sever Osnovna šola Col, podružnica Podkraj

Vid Steinfelser, 6 let Tilen Justinek, 8 let Sara Matičič, 9 let Maruša Petrišič, 7 let Michael Lenartič, 6 let Neža Dovnik, 6 let Neja Laporšček, 9 let Nuša Trobentar, 6 let Iris Motaln, 9 let Žiga Smogavec, 9 let Domen Justinek, 6 let Nastja Krznar, 7 let Jakob Figek, 6 let Tim Lašič, 8 let Sara Ajd, 6 let Vanesa Zlodej, 7 let Mentorici: Lea Janžič in Alenka Irgolič Osnovna šola Pohorskega odreda, Slovenska Bistrica Podružnica Zgornja Ložnica Jan Vogrič, 7 let Mentorica: Nina Fürst Osnovna šola Vrhovci, Ljubljana Anej Rogina, 6 let Mentorici: Janja Modrijančič in Lidija Šauperl Osnovna šola Janka Padežnika, Maribor Luka Jug, 7 let Mentorica: Lidija Gajšek Osnovna šola Hruševec, Šentjur Tilen Brus, 8 let Mentorica: Tajka Šnuderl Novak Osnovna šola Ljudski vrt, Ptuj Gašper Selič in Anej Pušnk, 7 let Mentorica: Mateja Podpečan Osnovna šola bratov Letonja, Šmartno ob Paki

7


nagrajeno delo 8


9

VESOLJE plastični kozarci, žica, modelirna masa Tilen Goršek Alenka Vozlič Iris Lokan Rima Dolar Erik Cizej Matic Goršek Brina Tisa Majcenovič; vsi 6 let Mentorica: Simona Žvikart Repnik Prva osnovna šola Žalec


10

BITJE IZ VESOLJA mešana tehnika Tilen Brus, 8 let Mentorica: Tajka Šnuderl Novak Osnovna šola Ljudski vrt, Ptuj


nagrajeno delo

11

OGENJ GORI prstne barve Lana Vrhovec, 2 leti Mentorici: Marinka Batagelj in Nina Ku탑nik Vrtec Horjul


nagrajeno delo

12

VESOLJSKO PLOVILO kolaž Nika Tijana Grabnar, 5 let Mentorici: Janja Brcar in Bojana Gregorčič Vrtec Mokronožci, Mokronog


VESOLJE mešana tehnika Tine Leskovec, 6 let Menotorici: Slavica Velikonja in Heidi Rodman Sever Osnovna šola Col Podružnica Podkraj

nagrajeno delo

13


nagrajeno delo

14

OTROCI SVETA: INDIJANČEK praskanka Matic Cvelbar, 5 let Mentorici: Barbara Dolenc in Sabina Povhe Vrtec pri Osnovni šoli Raka

OTROCI SVETA: KITAJČEK praskanka Žan Kralj, 5 let Mentorici: Barbara Dolenc in Sabina Povhe Vrtec pri Osnovni šoli Raka

OTROCI SVETA: INDIJANČEK praskanka Žan Kralj, 5 let Mentorici: Barbara Dolenc in Sabina Povhe Vrtec pri Osnovni šoli Raka


OTROCI SVETA: ZAMORČEK praskanka Lucija Pečarič, 5 let Mentorici: Barbara Dolenc in Sabina Povhe Vrtec pri Osnovni šoli Raka

OTROCI SVETA: ZAMORČEK praskanka Matija Vene, 5 let Mentorici: Barbara Dolenc in Sabina Povhe Vrtec pri Osnovni šoli Raka

OTROCI SVETA: KITAJČEK praskanka Matija Vene, 5 let Mentorici: Barbara Dolenc in Sabina Povhe Vrtec pri Osnovni šoli Raka

nagrajeno delo

15


nagrajeno delo

16

BITJA IZ VESOLJA oglje, kreda Tisa Valec, 3 leta Mentorji: Matej Gider, Bernarda Skledar in Anita Cener Vrtec pri Osnovni šoli Sveti Jurij, enota Rogaševci


nagrajeno delo

17

MOJ LETEČI AVTO tuš, voščenke Emir Prcanovič, 5 let Mentorici: Vida Javornik in Barbara Fajmut Vrtec Slovenj Gradec


nagrajeno delo

18

ZMAJ ROBANTEK tempera Nik Sovinc, 3 leta Mentorici: Mateja Jus in Estera Ureš Vrtec Rogaška Slatina


nagrajeno delo

19

ČISTA ZEMLJA kolaž Iris Motaln, 9 let Mentorici: Lea Janžič in Alenka Irgolič Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, Podružnica Zgornja Ložnica


nagrajeno delo

20

ČISTA ZEMLJA kolaž Vanesa Zlodej, 7 let Mentorici: Lea Janžič in Alenka Irgolič Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, Podružnica Zgornja Ložnica


nagrajeno delo

21

VARNOST V PROMETU mešana tehnika Anej Rogina, 6 let Mentorici: Janja Modrijančič in Lidija Šauperl Osnovna šola Janka Padežnika, Maribor


nagrajeno delo

22

VESOLJE kolagrafija Luka Jug, 7 let Mentorica: Lidija Gajšek Osnovna šola Hruševec, Šentjur


OSVOJITEV PLANETA mešana tehnika Gašper Selič in Anej Pušnk, 7 let Mentorica: Mateja Podpečan Osnovna šola bratov Letonja Šmartno ob Paki

nagrajeno delo

23


nagrajeno delo

24

ČISTILEC ZA SNEG žica, stiropor, kovinski obročki Timotej Gabrovec, 5 let Mentorici: Jolanda Zavšek in Lidija Makuc Vrtec Tončke Čečeve Celje Enota Center


25

PALČEK tempera Urban Kamenšek, 3 leta Mentorica: Darija Hohnjec Vrtec Rogaška Slatina

VESOLJE mešana tehnika Sara Tokić, 4 leta Mentorici: Martina Madon in Sanja Lenarčič Centralni vrtec Nova Gorica


26

ZMEDA NA CESTI tuš Vitan Oliverović Femec, 3 leta Mentorica: Maja Toplak Primc Vrtec Ciciban, Šmartno

MOJE MESTO mešana tehnika Rene Pačnik, 4 leta Mentorici: Darja Jelenko in Iva Naveršnik Vrtec Šoštanj, enota Barbka


27

TRIJE MARSOVČKI tempera Miha Polc, 5 let Mentorici: Simona Založnik in Poldika Praprotnik Vrtec Slovenj Gradec, enota Podgorje

PAZITE ME, SEM NA CESTI! voščenke Luka Stropnik, 5 let Mentorica: Darja Jelenko Vrtec Šoštanj, enota Barbka


28

LISICA oglje Kevin Klančič, 6 let Mentorici: Mavricija Ferjančič in Jelka Belingar Vrtec Selo, Črniče

BREZE mešana tehnika Anže Majhen, 5 let Mentorici: Darja Jelenko in Iva Naveršnik Vrtec Šoštanj, enota Barbka


29

PRI ZOBOZDRAVNIKU praskanka Pij Kovač Eneja Bratina Ema Bizjak; vsi 4 leta Mentorici: Barbara Naglost in Bojana Doljak Otroški vrtec Ajdovščina, oddelek Lokavec


ZLATA PTICA flomaster Lana Jovan, 5 let Mentorici: Renata Koštomaj in Katarina Kotnik Vrtec Danijelov levček, Vojnik

30

VARNO V ŠOLO mešana tehnika Selina Koronik, 6 let Mentorici: Renata Časar in Alenka Anžel Osnovna šola Draga Kobala Maribor

RAZISKOVANJE LUNE jedkanica Anej Bunderla, 4 leta Mentorji: Matej Gider, Bernarda Skledar, Anita Cenar Vrtec pri OŠ Sveti Jurij, enota Rogašovci


31

NAŠA SKUPINA NA SPREHODU flomaster Otroci skupine Pikapolonice Mentorici: Bojana Doljak in Barbara Naglost Otroški vrtec Ajdovščina, oddelek Lokavec


VARNOST V PROMETU gvaš Luka Keblič, 7 let Mentorica: Nadja Čmaj Osnovna šola Oskarja Kovačiča, Škofije

32

VARNOST V PROMETU flomaster Denis Kolman, 6 let Mentorici: Suzana Plemenitaš Centrih in Mateja Tovornik Osnovna šola Dobje


33

RAD IMAM PRAVLJICE tempera Maj Končina, 7 let Mentorica: ni podatka Osnovna šola Trebnje, podružnica Šentlovrenc

BITJE IZ VESOLJA grafika Mojca Ferjančič, 6 let Mentorica: Lea Kobal Osnovna šola Draga Bajca, Vipava


34

POŠAST flomaster Tim Turinek, 8 let Mentorica: Sonja Brežnik Osnovna šola Gustava Šiliha Velenje, podružnica Šentilj

VESOLJE kolaž Maša Paš Šergan, 6 let Mentorici: Marija Medvešek in Helena Repanšek Osnovna šola Mengeš


35

ZIMSKA PRAVLJICA mešana tehnika Andreas Jovan Potrč, 6 let Mentorica: Liljana Lešnik Osnovna šola Draga Kobala, Maribor

VESOLJE mešana tehnika Fabijan Bisljimi in Lendrit Kelmendi, 6 let Mentorici: Petra Damiš Lavrenčič in Branka Meznarič Osnovna šola Janka Padežnika, Maribor


36

VESOLJČEK mešana tehnika Lea Rudolf, 7 let Mentorica: Katja Turk Medvešček Osnovna šola Col, podružnica Podkraj

VESOLJE mešana tehnika Marko Kohek, 6 let Mentorici: Petra Damiš Lavrenčič in Branka Meznarič Osnovna šola Janka Padežnika, Maribor


37

RAKETA – VESOLJSKI VRANEC kaširanje na odpadni embalaži Filip Miloševič, 8 let Celje

DREVO žica, les Tadej Brecelj, 5 let Mentorici: Nadja Likar in Anita Kete Otroški vrtec Ajdovščina


38

UČITELJ VESOLJČEK MARK, KI PRIHAJA Z ZVEZDE odpadna embalaža, alu folija, žica Reneja Uduč, 5 let Mentorica: Kristina Farkaš Vrtec Dobje


Osnovna šola Otlica Ajdovščina Nika Likar, 6 let Eva Brecelj, 6 let Saška Bizjak, 7 let Mirjam Vidmar, 6 let Kristina Kodelja, 6 let Mentorica: Silva Copič Otroški vrtec Ajdovščina Enota Vipava Tinkara Lavrenčič, 4 leta Mentorici: Lavra Škerjanc in Tanja Srebot Enota Črniče Meta Vodopivec, 4 leta Mentorja: Verena Furlan in Grega Kravos Enota Hubelj Aljaž Raspor, 5 let Tadej Brecelj, 5 let Mentorici: Nadja Likar in Anita Kete Enota Ribnik Marko Trajčov, 6 let Mentorica: Adrijana Stopar Peljhan, Neva Perović Enota Otlica Tijan Čopič, 4 leta Mentorica: Ivica Vidmar Oddelek Lokavec Pij Kovač, 4 leta Eneja Bratina, 4 leta Ema Bizjak, 4 leta Otroci skupine Pikapolonice Mentorici: Bojana Doljak in Barbara Naglost Osnovna šola Janka Kersnika, Brdo Vrtec Medo, Krašnja Viktorija Cerar, 4 leta Mentorici: Urša Pogačar in Nataša Beganovič Jug Osnovna šola Brezno, Podvelka Mark Legner, 6 let Mentorica: Urška Jeznik Osnovna šola Bukovica PŠ Tadeusz Sadowski Klara Gartner, 6 let Maja Purgar, 6 let Mentorica: Irena Megušar

Vrtec Brezovica Val Čepin, 5 let Mentorici: Alenka Švigelj in Valerija Jeraj Celje Filip Miloševič, 8 let Mentor: ni podatka Vrtec Tončke Čečeve, Celje Iskra Slapnik, 3 leta Mentorica: Silva Smrečnik Enota Hudinja Nina Ješovnik, 6 let Mentorica: Nada Koprivc Enota Center Lovro Ščurek, 4 leta Mentorica: Marina Kačič Timotej Gabrovec, 5 let Julijan David Mejač, 5 let Mentorici: Jolanda Zavšek in Lidija Makuc Osnovna šola Col Podružnica Podkraj Lea Rudolf, 7 let Mentorica: Katja Turk Medvešček Tine Leskovec, 6 let Menotorici: Slavica Velikonja in Heidi Rodman Sever

Osnovna šola Neznanih talcev, Dravograd Matjaž Remic, 7 let Jaka Kupljen, 7 let Sabina Mori, 7 let Mentorica: Mateja Kovše Osnovna šola Dramlje Ana Kenda, 8 let Mentorica: Nada Kukovič Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas Nina Bogataj, 6 let Mentorica: Jana Rojc Osnovna šola Brinje, Grosuplje Podružnica Polica Reihan Velioski, 8 let Mentorica: Marija Podvršič Vrtec Horjul Prstne barve Lana Vrhovec, 2 leti Mentorici: Marinka Batagelj in Nina Kužnik Osnovna šola Antona Žnideršiča, Ilirska Bistrica Lana Božič, 6 let Maj Vinko, 6 let Mentorica: Damjana B. Kaluža

Osnovna šola Črni Vrh nad Idrijo Andraž Rudolf, 6 let Mentorica: Vera Rudolf

Osnovna šola Jarenina Anej Bauman, 7 let Mentorica: Danica Žurga

Vrtec Selo, Črniče Kevin Klančič, 6 let Mentorici: Mavricija Ferjančič in Jelka Belingar

Osnovna šola Juršinci Nuša Kosec, 6 let Mentorici: Cvetka Vratič in Metka Pignar Rok Dominiković, 8 let Mentorica: Melita Majer

Osnovna šola Dobje Žan Koprivc, 8 let Mentorica: Magda Doberšek Denis Kolman, 6 let Mentorici: Suzana Plemenitaš Centrih in Mateja Tovornik Reneja Uduč, 5 let Neža Vrečko Mentorica: Kristina Farkaš Osnovna šola Dobrepolje Podružnica Kompolje Erik Ašič, 6 let Mentorica: Katarina Vinšek

39

Osnovna šola Frana Albrehta, Kamnik Podružnica Nevlje Nejc Krmavnar in Anže Mošnik, 8 let Mentorica: Manica Kozjek Osnovna šola Toneta Tomšiča, Knežak Anže Volk, 6 let Tinkara Černetič, 6 let Mentorica: Tanja Blažek Vrtec Koper Enota Ribica Luka Ziraldo, 2 leti Mentorica: Nataša Makuc Bordon Vasja Cvikl Pišot, 5 let Mentorica: Tanja Favento

priznanja

Osnovna šola Danila Lokarja, Ajdovščina Rajko Svjetlanović, 7 let Mentorica: Aleksandra Matjac Manuela Kompara, 8 let Nejc Ferjančič, 9 let Mentorica: Anita Gaberšček


Osnovna šola Nove Fužine, Ljubljana Gregor Schweiger, 6 let Mentorici: Jasna Salokar in Marjana Černe Osnovna šola Alojzija Šuštarja, Ljubljana - Šentvid Nika Gubenšek, 7 let Dorian Križaj, 8 let Mentorica: Petra Turk

40

Vrtec Kolezija, Ljubljana Mitja Trost, 5 let Rija Ferfolija, 5 let Mentorica: Petra Zavec Osnovna šola Vodmat, Ljubljana Neli Juvan, 7 let Mentorica: Polona Piškur Osnovna šola Vrhovci, Ljubljana Jan Pavlič, 7 let Jan Vogrič, 7 let Mentorica: Nina Fürst

priznanja

Vrtec Libeliče Maja Ravnikar, 3 leta Mentorica: Zala Vehovec Osnovna šola Draga Kobala, Maribor Ema Damjanović, 6 let Sara Vanessa Kiraly, 6 let Selina Koronik, 6 let Mentorici: Renata Časar in Alenka Anžel Laura Černko, 6 let Timon Vnuk, 6 let Mentorici: Olga Fric in Lidija Hruškar Urška Lorbek, 7 let Andreas Jovan Potrč, 6 let Mentorica: Liljana Lešnik Osnovna šola Janka Padežnika Maribor Nik Čižič, 8 let Mario Bera, 8 let Mentorica: Nevenka Pušnik Teja Zalokar, 7 let Mentorica: Nina Malajner Marko Kohek, 6 let Fabijan Bisljimi in Lendrit Kelmendi, 6 let Mentorici: Petra Damiš Lavrenčič in Branka Meznarič Anej Rogina, 6 let Mentorici: Janja Modrijančič in Lidija Šauperl

Osnovna šola Mengeš Maša Paš Šergan, 6 let Mentorici: Marija Medvešek in Helena Repanšek Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju Podružnica Dobrovce Staš Romih, 6 let Mentorica: Marija Petko Vrtec Mokronožci, Mokronog Kristjan Brgant, 5 let Kaja Kos, 6 let Nika Tijana Grabnar, 5 let Mentorici: Janja Brcar in Bojana Gregorčič Vrtci Občine Moravske Toplice Enota Fokovci Katarina Ilić, 5 let Timotej Ilić, 5 let – 2 deli Vita Vidmajer, 5 let – 2 deli Tilen Kianec, 5 let Mentorice: Jožica Kučan, Mihaela Žilavec in Anita Balajc Centralni vrtec Nova Gorica Sara Tokić, 4 leta Mentorici: Martina Madon in Sanja Lenarčič Osnovna šola Center, Novo mesto David Struna, 7 let Mentorica: Saša Mangotić Osnovna šola Planina pri Sevnici Nastja Šmid, 8 let Kristina Guček, 8 let Matic Tovornik, 8 let Mentorica: Urška Tisel Vrtec Postojna Enota Gregorčičev drevored Marijana Dakič, 4 leta Mentorici: Metka Strohsack Rejc in Mateja Gombač Osnovna šola Ljudski vrt, Ptuj Kaja Petrovič, 8 let Niko Lazar, 8 let Tilen Brus, 8 let Mentorica: Tajka Šnuderl Novak Vrtec pri Osnovni šoli Raka Žan Kralj, 5 let Matic Cvelbar, 5 let Matija Vene, 5 let Lucija Pečarič, 5 let Mentorici: Barbara Dolenc in Sabina Povhe

Osnovna šola dr. Franceta Prešerna Ribnica Staš Tomšič, 6 let Mentorica: Jana Asič Vrtec Rogaška Slatina Nik Sovinc, 3 leta Mentorici: Mateja Jus in Estera Ureš Anja Jančič in Ema Medved, 4 leta Urban Kamenšek, 3 leta Mentorica: Darija Hohnjec Enota Izvir Nel Murko in Vid Cesarec, 4 leta Mentorici: Karmen Šket in Nataša Krajnc Enota Kapljica Špela Cajzek, 3 leta Mentorici: Breda Kidrič in Andreja Strajn Vrtec pri Osnovni šoli Sveti Jurij Enota Rogašovci Anej Bunderla, 4 leta Tisa Valec, 3 leta David Korpič, 4 leta Lea Buček, 3 leta Mentorji: Matej Gider, Bernarda Skledar, Anita Cenar Osnovna šola Sečovlje Jan Glavina, 8 let Mentorica: Betka Vatovec Bojanić Vrtec pri OŠ Selnica ob Dravi Žana Kramberger, 4 leta Mentorici: Anica Robič in Bernarda Čepe Osnovna šola XIV. divizije, Senovo Nina Šoštar Pribožič, 8 let Mentorica: Ana Bogovič Osnovna šola Belokranjskega odreda, Semič Lucija Kambič, 8 let Mentorica: Vlasta Henigsman Osnovna šola Sava Kladnika, Sevnica Aljaž Miklič, 7 let Petra Marolt, 7 let Mentorica: Majda Dolenšek Druga osnovna šola Slovenj Gradec Podružnica Pameče – Troblje Lovro Razgoršek, 6 let – 2 deli Neža Pečoler, 6 let Mentorici: Nataša Nagljič in Branka Strmčnik Vrtec Slovenj Gradec Vuk Lackov, 5 let Emir Prcanovič, 5 let


Mentorici: Vida Javornik in Barbara Fajmut Zala Špoljar Slivnik, 4 leta Mentorici: Olga Mongus, Melita Ravlan Jan Černič, 5 let Mentorici: Milena Barl in Simona Jamnikar Pukl Enota Šmartno Tigo Jeromel, 3 leta Mentorici: Tanja Žvikart in Bojana Kotnik Enota S-8 Lana Frece, 2 leti Mentorici: Andreja Matija Lenart, Tanja Apat Enota Podgorje Jakob Rigelnik, 2 leti Mentorja: Dejan Gutman in Maja Mirkac Matic Podmenik, 4 leta Miha Polc, 5 let Mentorici: Poldika Praprotnik in Simona Založnik

Osnovna šola Hruševec, Šentjur Nika Drovenik, 7 let Luka Jug, 7 let Mentorica: Lidija Gajšek Podružnica Blagovna Jure Podgoršek, 8 let Mentorica: Alenka Gradišnik

Kristian Sluga, 7 let Maj Končina, 7 let Mentorica: Teja Zajec

Osnovna šola Šentjernej Teja Vrtačič, 6 let Mentorici: Anita Furar in Renata Mežič

Osnovna šola Gustava Šiliha, Velenje Podružnica Šentilj Tim Turinek, 8 let Mentorica: Sonja Brežnik

Vrtec Otona Župančiča, Slovenska Bistrica Enota Ciciban Jaka Zorko, 4 leta Mentorica: Albina Ačko

Osnovna šola bratov Letonja, Šmartno ob Paki Gašper Selič in Anej Pušnk, 7 let Mentorica: Mateja Podpečan

Osnovna šola Pohorskega odreda, Slovenska Bistrica Podružnica Zgornja Ložnica Vid Steinfelser, 6 let Tilen Justinek, 8 let Sara Matičič, 9 let Maruša Petrišič, 7 let Michael Lenartič, 6 let Neža Dovnik, 6 let Neja Laporšček, 9 let Nuša Trobentar, 6 let Iris Motaln, 9 let Žiga Smogavec, 9 let Domen Justinek, 6 let Nastja Krznar, 7 let Jakob Figek, 6 let Tim Lašič, 8 let Sara Ajd, 6 let Vanesa Zlodej, 7 let Mentorici: Lea Janžič in Alenka Irgolič

Vrtec Šoštanj Enota Brina Sara Zapušek, 4 leta Mentorici: Sonja Nežmah in Tina Jamnikar Tjaš Jelenko, 5 let Mentorici: Valentina Mevc in Maja Batič Jan Pavel Pungartnik, 4 leta Mentorici: Romana Cverle Krajnc in Irena Žibert Enota Urška, Topolšica Domen Zupan, 5 let Mentorici: Zorana Globačnik in Lucija Potočnik Enota Barbka Klemen Nahtigal, 5 let Nina Nahtigal, 5 let Rene Pačnik, 4 leta Luka Stropnik, 5 let Anže Majhen, 5 let Mentorici: Darja Jelenko in Iva Naveršnik

Osnovna šola Starše Tjaša Pleteršek, 7 let Žiga Dobnik, 8 let Kaja Selinšek, 7 let Mentorica: Jana Dobnik

Vrtec Škofja Loka Lina Šabec, 5 let Mentorica: Darja Kusterle Enota Najdihojca Nina Tomše, 4 leta Mentorici: Breda Benedik in Andreja Sever

Vrtec Stopiče Ema Turk, 5 let Mentorica: Milojka Šerbec Turk

Osnovna šola Trebnje Podružnica Šentlovrenc Jakob Lavrič, 7 let

Vrtec Ciciban, Šmartno Vitan Oliverović Femec, 3 leta Mentorica: Maja Toplak Primc

41

Osnovna šola Vinica Enota vrtca Nejc Frankovič, Ana Kolbezen in Ida Simčič, 5 let Mentorica: Ana Ružič Osnovna šola Draga Bajca, Vipava Mojca Ferjančič, 6 let Mentorica: Lea Kobal Vrtec Danijelov levček, Vojnik Lana Jovan, 5 let Mentorici: Renata Koštomaj in Katarina Kotnik Prva osnovna šola Žalec Tilen Goršek, 6 let Alenka Vozlič, 6 let Iris Lokan, 6 let Rima Dolar, 6 let Erik Cizej, 6 let Matic Goršek, 6 let Brina Tisa Majcenovič, 6 let Mentorica: Simona Žvikart Repnik Osnovna šola Žiri Lenart Gantar, 6 let Mentorica: ni navedena Vrtec pri OŠ Žiri Eva Strel, 5 let Mentorica: Mirjam Tavčar

priznanja

Osnovna Šola Oskarja Kovačiča, Škofije Luka Keblič, 7 let Mentorica: Nadja Čmaj

Osnovna šola Škale, Velenje Patrik Šegula, 6 let Mentorica: Magda Berest


42

Izdajatelj: Uredništvo revij Ciciban in Cicido ter Otroški vrtec Ajdovščina Oblikovanje in fotografije: Silva, Goran in Hana Karim Tisk: Grafika Soča, Nova Gorica


43

Generalni pokrovitelj 10. Cici umetnij

Ajdovščina, 20. 4. – 29. 4. 2011

Slovenska Bistrica, 1. 9. – 18. 9. 2011

Ljubljana, 10. 5. – 10. 6. 2011

10. Cici umetnije  

Katalog Cici umetnij 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you