Page 1

RD OKTOBER 2013

IdiliÄ?na upokojenska vas

Kam po nakupih do

zadnjega diha

STRAN 82

STRAN 68

N A J B O L J

Ĺ tiri ruske aktivistke ivistke k ke

B R A N I

kljubujejo Putinu STRAN 90

V E V R O P I

Ana RoĹĄ

vrhunska rhunska kuharica v svetu moĹĄkih

rdslovenija.si

OKTOBER 201 3 3 ,80

STRAN 76

ako

i n e t ĹĄ po

3-oŞŞ

Ĺ Ä’Ä—#2Ä?6(3-//#62&,)ĒĚē#$.2.)" Ĺ /,)+/3-/*)():&5!),)6*5!,*.)Ĺž STRAN 34


GRD  Month XX GM12XXXX

Feature No. XX Form X

34-47_SL131006_KAKO_POSTENI_SMO 14_1ptP.indd 34

[XX/XX] Stage

9/13/13 4:18 PM


GRD  Month XX GM12XXXX

Feature No. XX Form X

[XX/XX] Stage

Kako pošteni smo

?

f o t o gr a f i j a : K at h r i n H a rms

Da bi to ugotovili, smo šli na ulice šestnajstih mest po svetu, tudi na ljubljanske.

L

etos spomladi, natanËneje sredi aprila, smo v mestih v Evropi, Južni in Severni Ameriki ter Indiji “izgubili” 192 denarnic. V vsako smo dali ime s številko prenosnega telefona, družinsko fotografijo, nekaj kuponov in poslovnih vizitk in za približno štirideset evrov denarja v valuti posamezne države. P R E V O D : N I K I N E U B A U E R , P R I R E D B A : L I D IJA P E T E K

34-47_SL131006_KAKO_POSTENI_SMO 14_1ptP.indd 35

35

9/13/13 4:18 PM


GRD  Month XX GM12XXXX

Feature No. XX Form X

[XX/XX] Stage

SRAM VAS BODI

B

il je sonËen poznoaprilski dan v Lizboni, ko je blizu oljke pred Casa dos Bicos, veliËastno zgodovinsko stavbo iz 16. stoletja, par šestdesetih let opazil denarnico. Pobrala sta jo, pogledala vanjo in takoj poklicala telefonsko številko. Novinarja Reader’s Digesta sta se sestala s tema poštenima državljanoma ∑ izkazalo se je, da sta turista iz Nizozemske! Po koncu dveh dni “spušËanja” denarnic v Lizboni so vrnili samo to. Preostalih enajst so najditelji vzeli, z denarjem in vsem preostalim vred. Tudi mesti Madrid in Praga sta bila na dnu lestvice poštenosti, saj so v teh mestih vrnili samo dve oziroma tri denarnice. In v Madri-

du je bil eden od najditeljev tako kot v Lizboni tujec. Jutro 16. aprila v enem najbogatejših mest v Evropi je bilo toplo in sonËno. V kavarnah so postavljali mize na ploËnik, medtem ko so prebivalci Züricha odhajali na delo v poslovni Ëetrti blizu glavne postaje, kjer so naši raziskovalni novinarji odvrgli denarnico. Našel jo je voznik tramvaja zgodnjih petdesetih let v znaËilni mornariško modri uniformi z znakom züriškega javnega prevoznega podjetja VBZ. Potem ko si je dobro ogledal vsebino, je spravil denarnico v žep ∑ z denarjem in vsem drugim. Nikoli se nam ni oglasil, Ëeprav ima podjetje VBZ na skrbi mestni urad za izgubljene in najdene predmete in prebivalce spodbujajo, naj vso najdeno tujo lastnino izroËijo uslužbencem podjetja. V isti Ëetrti denarnico zagleda ženska sredi štiridesetih let, modno obleËena,

Še vedno nihamo med verskimi in postmaterialističnimi vrednotami. Če dobiš nekaj za nič, to velja za dopustno.” – José Manuel Robles, sociolog, Univerza Complutense, Madrid

34-47_SL131006_KAKO_POSTENI_SMO 14_1ptP.indd 36

9/13/13 4:18 PM

F OTO G R A F IJA : Y O L A N D A D E L V A L L E ; I K O N C E : K o s t enyuk o v a N a t a l i y a / s h u t t ers t o ck

V vsakem od šestnajstih izbranih mest smo “spustili” dvanajst denarnic. Pustili smo jih v parkih, blizu nakupovalnih središË, na ploËnikih, potem pa smo opazovali, kaj se bo zgodilo. To ni stroga znanstvena študija, ampak bolj preizkus poštenosti v vsakodnevnem življenju. Vsaka denarnica je povedala svojo zgodbo: o neprikriti kraji, boju s skušnjavo ali o razveseljivi potrditvi poštenosti. Nekateri rezultati so bili nadvse presenetljivi. Vas zanima, kako je bilo v Sloveniji?


F OTO G R A F IJA : Y O L A N D A D E L V A L L E ; I K O N C E : K o s t enyuk o v a N a t a l i y a / s h u t t ers t o ck

GRD  Month XX GM12XXXX

Feature No. XX Form X

[XX/XX] Stage

s ploËevinko energijske pijaËe v eni roki rita z nami. Ko ju vprašamo, zakaj sta in prenosnim telefonom, prislonjenim vrnila denarnico, mladi Cosmin odgok ušesu, v drugi. Še vedno s telefonom vori: “Vrnil bi jo, tudi Ëe ne bi bil z oËepri ušesu odloži pijaËo, poËepne, zgra- tom. Kaj pomeni biti mož, sem se nabi denarnico, na hitro pogleda vanjo in uËil doma in v krajih, kjer sem delal.” z njo v roki nadaljuje pot, medZdaj pa se odpravimo v Južtem ko še vedno kramlja po no Ameriko in v brazilsko veletelefonu. mesto Rio de Janeiro. V posVoznik tramvaja in modna lovnem obmoËju mesta je eno Lena in ženska sta bila samo dva od od denarnic našla dobro obleBeatriz, študentki osmih prebivalcev Züricha, ki Ëena ženska poznih dvajsetih v Madridu, so odšli z denarnico in njeno let. Poklicala je številko prenossta vrnili našo vsebino. nega telefona naših novinarjev denarnico. V mestni Ëetrti Altstetten Italijanka v petdesetih let pobere denarnico pred lekarno. Zdi se negotova, ko odide z njo naprej. Se nam bo oglasila? Pozneje tisti veËer zazvoni telefon in oglasi se mož te ženske. Ko naša novinarka pojasni naš preizkus, ji reËe: “Kot dobra katoliËana nikoli ne bi niËesar ukradla.” Telefon naše novinarke spet zazvoni skoraj 1400 kilometrov jugovzhodno od Züricha, tokrat v Bukarešti, glavnem mestu Romunije. “Ste izgubili denarnico?” Dogovorimo se za sreËanje pred AFI Cotroceni, najveËjim nakupovalnim središËem v Bukarešti, ki ga obiskujejo Romuni vseh starosti. Petinštiridesetletni Emil Avram in njegov triindvajsetletni sin Cosmin sta vesela, da se lahko pogovo37

34-47_SL131006_KAKO_POSTENI_SMO 14_1ptP.indd 37

9/13/13 4:18 PM


Feature No. XX Form X

in se dogovorila za sreËanje z njimi. Denarnico je vrnila brez denarja, ki je bil v njej. Drugi Brazilci pa so rešili sloves mesta. V premožni soseski Ipanema je triinsedemdesetletna Delma Monteiro Brandão na poti v šolo, da pobere svojo vnukinjo, ko opazi na tleh ležati denarnico. PokliËe nas. “To vendar ni moje!” odgovori, ko jo vprašamo, zakaj je vrnila denarnico. PoroËena je 53 let in ima tri otroke; prepriËana je, da bi vsa njena družina ravnala enako. “Ko sem bila najstnica, sem v samopostrežbi vzela revijo in odšla, ne da bi plaËala,” se spominja. “Ko je mama to odkrila, me je oštela, da takšno vedenje ni dopustno.” Delma je morala oditi nazaj v trgovino, se opraviËiti in vrniti revijo.

ŠE KAR POŠTENI

O

d sedmih denarnic, ki so si jih prisvojili prebivalci Varšave, so vseh 7 vzele ženske. Vendar senca nepoštenosti ne sme pasti na vse ženske v Varšavi. Na avtobusnem postajališËu v stanovanjski Ëetrti Mokotów v mestu lepo urejena rjavolaska z živo rdeËim šalom pobere denarnico s klo38

34-47_SL131006_KAKO_POSTENI_SMO 14_1ptP.indd 38

[XX/XX] Stage

pi. Potem ko vpraša par ljudi, ali je denarnica njihova, skoËi na avtobus. Mislimo, da je vse izgubljeno, toda tri ure pozneje nas pokliËe. Osemindvajsetletna biotehnologinja Marlena Kaminska pravi, da se je posvetovala s sodelavkami v laboratoriju, kjer dela. “Nekatere so mi rekle, naj se ne ubadam z iskanjem lastnika, toda pomislila sem, da gre mogoËe za koga, ki nujno potrebuje ta denar.” Na drugi strani Rokavskega preliva, v londonskem obmoËju Shepherd’s Adela iz Berlina je ganila fotografija, ki jo je videl v denarnici.

F OTO G R A F IJA : K at h r i n H a rms

GRD  Month XX GM12XXXX

Reader’s Digest Slovenija 10/13

9/13/13 4:18 PM


F OTO G R A F IJA : K at h r i n H a rms

GRD  Month XX GM12XXXX

Feature No. XX Form X

Bush sta denarnico prav tako vrnili dve ženski iz Poljske! Petintridesetletna Ursula Smist, ki je prišla iz Poljske pred osmimi leti, je odnesla denarnico, ki jo je našla, svoji šefinji v krajevni restavraciji. Ursula je preveË plaha, da bi poklicala, ker ne zna dobro angleško, zato je prosila Evo Michalik, ki je prišla v Anglijo pred 40 leti, ko je pobegnila iz takrat komunistiËne Poljske, naj se pogovori z lastnikom. “»e najdeš denar, ne moreš kratko malo predvidevati, da pripada kakšnemu bogatašu. Morda je to zadnji denar, ki ga ima kaka mati, da nahrani svojo družino.” Delavca gradbenega podjetja Balfour Beatty, ki najdeta denarnico in nas takoj pokliËeta, sta manj resna. “Denar sva vrnila, ker veva, kako je, Ëe moraš zjutraj zgodaj vstati in trdo delati. No, midva v resnici ne delava zelo trdo, morava pa zjutraj vstati,” se pošalita. V Ljubljani smo prvo od dvanajstih denarnic odvrgli pred ljubljanskim sodišËem. Taktika je bila taka: Miha neopazno odvrže denarnico, Petja opazuje tistega, ki jo pobere, Lidija pa ima pri sebi telefon in Ëaka na klic. Tako kot smo se mi ogrevali, so se tudi mimoidoËi. NihËe, tudi Ëe je opazil denarnico, je ni pobral. Po 15 minutah smo lokacijo zamenjali in odvrgli denarnico pred Platojem na plošËadi AjdovšËina.

[XX/XX] Stage

Še dobro se nismo umaknili ‘na varno’, ko sta dve mladi dekleti pobrali denarnico. To sta bili dijakinji Ela Repovš in Julija Cestnik. Punci sta najprej pomislili na skrito kamero, nato pa takoj na to, kako se mora poËutiti Ëlovek, ki izgubi denarnico. “Prav in fer je, da mu jo vrneva. Tudi zato, ker je Ëedalje veË kraj,” sta dejali potem, ko sta nas poklicali po telefonu in smo se razkrili. Opogumljeni, da je led prebit, smo krenili proti Tivoliju. Miha je odvrgel denarnico zraven parkovne luËi. Mlad par se je ustavil, pregledal denarnico in jo vrnil nazaj na mesto, kjer sta jo dobila. Padla je s podstavka na tla, ljudje so hodili mimo, a nihËe je ni pobral. »akali smo, ker nismo vedeli, ali sta vzela denar ali ne. Po dvajsetih minutah smo odšli do denarnice ∑ denar je bil še vedno v njej. Preselili smo se malce bolj proti središËu mesta k izhodu iz parka. Miha je odvrgel denarnico in že Ëez nekaj trenutkov jo je pobrala ženska srednjih let, ne da bi pogledala, kaj je v njej, šla do Petje, ki je sedel na klopci nekaj metrov stran, rekla, da se ji mudi na avtobus, ki gre Ëez tri minute, in da naj poskrbi, da bo vrnil denarnico. PreseneËeno je pogledal, nato je še enkrat odloËno poudarila, da to ni njena denarnica, in Ëe nima Ëasa, naj jo pusti na klopci. Nato je izginila, da se ni mogel niti predstaviti. Tudi v tretje je šlo rado. Dominika iz

Rezultati me ne presenečajo. Želim si, da bi bili drugačni, vendar se navadno izogibamo prevzemanju odgovornosti, kadar je okoli dovolj ljudi.” – Dr. Denise J. Long, psihologinja, Zürich

34-47_SL131006_KAKO_POSTENI_SMO 14_1ptP.indd 39

9/13/13 4:18 PM


Feature No. XX Form X

Ljubljane je našla denarnico pred blagovnico Maximarket, kjer je parkirala svoje kolo. 42-letna šiatsu terapevtka nas je takoj poklicala ter nato povedala, da se ji zdi normalno, da Ëlovek izgubljeno stvar vrne. A ni vedno tako. In zgodilo se je ∑ Ëetrto denarnico smo izgubili. Odvrgli smo jo na leseni, Ribji brvi Ëez Ljubljanico. Z vrha brega smo lahko nemoteno opazovali, kaj se dogaja na brvi. Moški, starost med 30 in 35 let, obleËen v temne hlaËe in temen suknjiË, s temnimi oËali. Stoji na mostu in malica. Na denarnico ga opozori vodiËka, ki mimo pripelje gruËo turistov. Moški denarnico pobere in jo položi na ograjo mostu. Med malicanjem denarnico veËkrat pogleda, še pred tem jo pokaže moškemu, s katerim je skupaj stal na mostu. Slednji telefonira in ni preveË pozoren na ‘najditeljevo’ prigovarjanje. Ko preneha s telefoniranjem, denarnico vzameta s seboj, mirno odideta, a je ne pregledujeta. Sledimo jima toliko, da slišimo, da sta Slovenca. Zavijeta v eno izmed hiš v starem delu mesta. Nikoli nas nista poklicala. Naslednji dan se odpravimo v nakupovalni center BTC. Izgubimo vse tri denarnice. Prvo pobere starejši moški na promenadi med halo A in nakupovalnim središËem Citypark. Med hojo opazi na tleh denarnico, se hitro skloni in jo pobere. Pot nadaljuje v nakupoval-

[XX/XX] Stage

no središËe. Po nekaj metrih vtakne najdeno denarnico v zadnji hlaËni žep. Denarnice ne pregleda. S seboj ima neonsko žarnico, predvidoma pokvarjeno. Napoti se v trgovino Baumax. Tam se zamudi približno petnajst minut, zatem se odpravi iz nakupovalnega centra. Denarnica je še vedno vidna v zadnjem hlaËnem žepu. Tudi on nas ne pokliËe. Zgodba s številko šest je bila filmska. Denarnico smo odvrgli na promenadi pred trgovino Zara, pri parkirišËu in restavraciji Argentino. Ženska, stara med 40 in 50 let, obleËena v Ërne pajkice in rdeËo jakno, jo med hojo opazi, se hitro skloni in jo pobere. Takoj jo pregleda, iz nje vzame denar in jo bliskovito odvrže v bližnji grm, ki je približno 15 metrov oddaljen od mesta najdbe. Skupaj s še eno žensko nadaljujeta pot in si na poti v trgovski center Kalia denar iz denarnice razdelita. Sedmo izgubimo na vhodu v Halo A zraven Kristalne palaËe, denarnica leži pri velikem pepelniku. Ženska, stara med 30 in 40 let, je obleËna v Ërne hlaËe in temno jakno, daljših temno rjavih las. Na rami ima svetlo rjavo torbo, v naroËju nosi svetlejši veËji zavitek. Ko opazi denarnico, se hitro skloni, jo pobere in jo skrije pod zavitek, ki ga nosi v naroËju. Pot nadaljuje v Halo A, kjer se sreËa s še eno žensko. Napotita se v prvo trgovino, kjer oËitno pregledata vsebino denarnice. Zatem se poËasi sprehodita še v drugo trgovino, kjer se za-

Nizka uvrstitev Prage je nekaj prirojenega, kot da bi kraja vdrla v DNK družbe.” – Petr Fischer, politični komentator, Gospodarske novice, Praga

40

34-47_SL131006_KAKO_POSTENI_SMO 14_1ptP.indd 40

Reader’s Digest Slovenija 10/13

9/13/13 4:18 PM

F OTO G R A F IJA : M IHA B O G O V Č I Č

GRD  Month XX GM12XXXX


F OTO G R A F IJA : M IHA B O G O V Č I Č

GRD  Month XX GM12XXXX

Feature No. XX Form X

[XX/XX] Stage

držita petnajst minut, iz nje se vrneta z nakupovalnimi vreËkami. Ne opazimo, da bi najdeno denarnico odvrgli. Nikoli ne pokliËeta. Zadosti imamo BTCja in izgubljenih denarnic, zato se raje napotimo med študente, toËneje pred Fakulteto za družbene vede. Na pešconi proti omenjeni fakulteti odvržemo denarnico. Po le nekaj minutah jo pobere Manca Smolej, 21-letna študentka ekonomije, in nas takoj pokliËe. “Da je pomembno biti pošten v življenju, so me nauËili starši in tudi taborniki. Pa tudi izkušnje. NekoË sem izgubila celo torbo, pa sem vse dobila nazaj. Poznam obËutek, ko dobiš nazaj svoje stvari in si zelo sreËen.” Zadonarnico pobere, jo spravi v žep in voljni, da smo konËali dan se odpravi od bankomata proti spalvsaj z eno vrnjeno denarEla in Julija: nemu naselju. V sosednjem lokalu nico, se napotimo domov. “Prav in Ëakamo, ali bo poklical. Žal zaman. Tretji, zadnji dan gremo pošteno je, najprej v Šiško. Denarnida denarnico V dežju se prestavimo na novo lokacijo, tokrat denarnico odvržemo co izgubimo pri bankomavrneva. Tudi zato, ker je pri parkomatu na parkirišËu med tu ob knjižnici. Moški, star čedalje več obËino in Kinom Šiška. Moški, star med 30 in 35 let, obleËen je kraj.” 50∑55 let, obleËen v temnejše džins v temne hlaËe in Ërno jakno, dviguje denar na bankomatu. Odvr- hlaËe, sivo športno jakno in s kratko prižene denarnice ne opazi, nanjo ga opo- striženimi rjavimi lasmi. Iz obËine se zori starejša ženska, stara okoli 70 let. nameni proti parkomatu, da bi poravnal Med pogovarjanjem skomigne z rame- parkirnino. Med plaËevanjem opazi deni in dvigne denar iz bankomata. Žen- narnico in jo pobere. KonËa s plaËevaska nadaljuje pot v trgovino. Moški de- njem parkirnine in pregleda denarnico. 41

34-47_SL131006_KAKO_POSTENI_SMO 14_1ptP.indd 41

9/13/13 4:18 PM


Feature No. XX Form X

[XX/XX] Stage

la ga bom, a takoj to misel zradiraš in veš, da denar ni tvoj, in ga vrneš,” je dejala najditeljica. In ko smo že izgubili upanje, da bo kak moški vrnil denarnico, nas je pri zadnji denarnici presenetil Jure Bajc, 45-letni profesor fizike. LjubljanËan se je s svojima otrokoma napotil v ljubljanski KliniËni center in na platoju pobral našo denarnico. Ne da bi pogledal, kaj je notri, jo je odnesel k vratarju UKC. Tam je prijavil najdeno denarnico in odšel. »akamo, da nas vratar pokliËe, a klica ni. Po desetih minutah Ëakanja se odpravimo do njega po podatke o najditelju in po naπo denarnico. V njej niË ne manjka. V Berlinu pod Svetovno uro na Alexanderplatzu naš novinar izgubi denarnico. Študentka iz Potsdama, ki je pravkar konËala pedagoVideti je, kot da bi opazil vizitko, saj zaËne telefonirati. PrepriManca Smolej: ško fakulteto, opazi denar“Poznam nico in našega novinarja, ki Ëani smo, da kliËe nas. Po manj občutek, ko odhaja stran. V istem trenutkot minuti neha s telefoniranjem, dobiš nazaj ku opazi denarnico tudi neki še pregleda denarnico in jo posvoje stvari in spravi. Odpravi se proti avtomosi zelo srečen.” deËek. Oba hkrati odideta k denarnici, toda Seyran Cobilu, bele barve, znamke mazda CX-5 (cena vozila od 23.000 € naprej) ban ne dovoli, da bi jo vzel deËek. “Tistemu fantiËu nisem zaupala. Ljuin se odpelje s parkirišËa. Naš telefon dje so bili pogosto pošteni do mene, in ostane nem. Zadnji dve denarnici dobimo nazaj. Ëe sama ravnam enako, jim lahko tako Prvo pustimo na mostu Ëez Ljubljani- povrnem,” nam je povedala sedeminco na Eiprovi ulici v Trnovem. Špela dvajsetletnica. Pozneje istega dne se na Potsdamer Žorž, 36-letna ekonomistka z otrokom, jo pobere in nas takoj pokliËe. “V sto- Platzu šestinštiridesetletni Adel Ben Satinki sekunde pomisliš, fino, denar, vze- lem pripravlja za zaËetek svoje izmene 42 Reader’s Digest Slovenija 10/13

34-47_SL131006_KAKO_POSTENI_SMO 14_1ptP.indd 42

“ F OTO G R A F IJA : M IHA B O G O V Č I Č

GRD  Month XX GM12XXXX

9/13/13 4:18 PM


GRD  Month XX GM12XXXX

Feature No. XX Form X

[XX/XX] Stage

LJUBLJANA V AKCIJI V vsako črno moško denarnico smo dali vizitko mobi z izmišljenim imenom Zdenko Jurčič in telefonsko številko, fotografijo družine (oče, mama in dva otroka), nekaj računov in vizitk ter 40 evrov.

“ F OTO G R A F IJA : M IHA B O G O V Č I Č

Ker sem to že počel pred leti, pri ‘izgubljanju’ mobilnih telefonov, prav tako odmevnem testu naše revije, sem se z največjim veseljem lotil tudi tega projekta. Hja, spet bomo najbolj pošteni na svetu! Vendar sem bil prav hitro postavljen na realna tla. V treh dneh naše akcije, so denarnice izginjale hitreje kot sonce, ki nam ni bilo naklonjeno. Po prvih nerodnih korakih, kako spustiti neopazno denarnico, smo postali vse bolj spretni, in tudi opazovanje in sledenje nam je šlo vse bolj od rok. Le na tiste trenutke, ko denarnica ni bila vrnjena, se nismo mogli navaditi. – Miha Bogovčič, likovno-tehnični urednik revije Reader’s Digest Slovenija

Tisto, kar je meni najbolj ostalo v spominu, so bili odzivi ljudi, ki so na svoji poti naleteli na ‘pozabljeno’ denarnico. Vzeti ali ne? Se narediti, da je ne vidite? Vzeti in poiskati lastnika? Vzeti in oditi? Začetek je bil vzpodbuden, zaupanje v poštenost je raslo, naslednji trenutek smo bili razočarani, na koncu pa veseli, saj smo se v testu poštenja v mednarodni konkurenci odrezali še kar dobro.” – Petja Škorjanc, izvršni urednik revije Reader’s Digest Slovenija

Naši najditelji so v zahvalo, da so vrnili denarnico, prejeli darilo: denarnico in kravato.

43

34-47_SL131006_KAKO_POSTENI_SMO 14_1ptP.indd 43

9/13/13 4:18 PM


Feature No. XX Form X

šoferja v hotelu Ritz Carlton. Na poti na delo najde denarnico pod zgodovinskim semaforjem na vogalu Potsdamer in Stresemannstrasse. “Videl sem fotografijo matere z otrokom,” pove Adel našim poroËevalcem. “Ne glede na druge pomembne stvari takšna fotografija lastniku gotovo veliko pomeni. Zato jo je treba vrniti.” Toda ko smo se iz Berlina preselili v Amsterdam, smo v prestolnici Nizozemske našli nekaj ljudi, ki jih ni ganila fotografija, temveË so jih evri, ki so bili v denarnici. Angelique Monsieurs je kolesarila po nakupovalnem obmoËju Amsterdamse Poort, ko je zagledala žensko, ki je spustila denarnico, ko je stopila v bližnjo samopostrežbo. Angelique je pobrala denarnico, se usedla nazaj na kolo in srkala kavo, dokler ni zagledala naše novinarke, ki je prihajala iz samopostrežbe. “Ste kaj izgubili?” je zaklicala. Dvainštiridesetletna Angelique je na bolniškem dopustu. Zakaj ni denarnice obdržala zase? “Nikoli ne veš, v kakšnem finanËnem stanju je lastnik. MogoËe obupno potrebuje denar,” je rekla. Na ulici nedaleË od Albert Cuypstraat veder plešast sedemdesetletnik opazi denarnico, pogleda vanjo in potem vstopi v bližnjo prodajalno pijaË Gall & Gall. Ko vstopi naša novinarka, se moški obrne in reËe: “Ste prišli zaradi denarnice?

[XX/XX] Stage

»e je tako, vas ravno kliËe,” in pokaže na prodajalca. Julius Maarleveld, ki od svojega sedemnajstega leta živi v Amsterdamu, ni niti za hip pomislil, da bi denarnico obdržal. “To pa ne, nikoli. Moja žena je nekoË izgubila denarnico. Našli so jo in ji jo vrnili. Ali ni poštenost nekaj Ëudovito lepega?” V bliæini živalskega vrta v središËu Moskve je Eduard Anitpin, Ëastnik službe za nujne razmere iz Jakutije v severovzhodni Sibiriji, opazil našega novinarja odvreËi denarnico in je celo že krenil za njim, potem pa se je odloËil, da denarnico izroËi varnostniku, da bi bilo vse varneje. “»astnik sem in zavezuje me Ëastniški etiËni kodeks,” nam je povedal Eduard. “Prihajam iz skromne družine, toda starši so me vzgojili v poštenega in spodobnega Ëloveka.”

pošteni

V

Szent Istvánparku, eni najdražji stanovanjskih sosesk v Budimpešti, upokojenec Teréz Gál vrne našo izgubljeno denarnico. Zakaj? “Ker se sicer ne bi mogel pogledati v ogledalo.” Drugih vest ni tako skrbela, na primer ženske v zgodnjih šestde-

Skandinavci zelo zaupajo v soljudi. Kot kažejo ankete, se zaupanje zmanjšuje, čim dlje na jug greste.” – Andreas Diekmann, profesor sociologije, Švicarski zvezni inštitut za tehnologijo, Zürich

34-47_SL131006_KAKO_POSTENI_SMO 14_1ptP.indd 44

9/13/13 4:18 PM

f o t o gr a f i j a : S N I G D HA HA S A N

GRD  Month XX GM12XXXX


f o t o gr a f i j a : S N I G D HA HA S A N

GRD  Month XX GM12XXXX

Feature No. XX Form X

setih letih s pobarvanimi plavimi lasmi. Prav tako v parku Szent István je odprla denarnico in vstopila v bližnjo stavbo. Nikoli veË je nismo videli. Na tretjem mestu našega preizkusa poštenosti je z Budimpešto izenaËen New York*, kjer so vrnili osem od dvanajstih denarnic, izgubljenih na Manhattnu. Na West Side Highwayju, ob katerem teËe priljubljena sprehajalska in kolesarska pot, sta sedemnajstletna dijaka Onikaa Richards in Ohral Reid našla denarnico na ploËniku in takoj poklicala številko našega prenosnega telefona. “Preletela sem med papirji v denarnici, zagledala družinsko fotografijo in pomislila, ojej, dva Rahul iz Mumbaja: otroka ima, to mu morava vest mu vrniti,” nam pove Onikaa. ni dala, da Denarnico, pušËeno v bi obdržal Centralnem parku pri 72. denarnico. ulici, je našla skupina turistov iz Romunije. Ker s svojimi prenosnimi telefoni niso mogli poklicati ameriške številke, so se ozirali naokoli in spraševali, kaj naj naredijo. Michael Lupanucci, šestinštiridesetletni uËitelj iz New Yorka, se je ponudil, da jim *Iz New Yorka so poroËali Leah Clancy, John Surico in Marc Yearsley.

34-47_SL131006_KAKO_POSTENI_SMO 14_1ptP.indd 45

[XX/XX] Stage

pomaga, in je poklical številko iz denarnice. Lupanucci je bil navdušen nad našim projektom in verjame v svoje somešËane NewyorËane. “Lahko je biti ciniËen,” je dejal, “toda še zlasti po 11. septembru se je med vsemi nase- lil duh tovarištva.” Vendar niso bili vsi NewyorËani tako pošteni, kot je upal Lupanucci. Pred železniško postajo na križišËu 72. ulice in ulice Amsterdam je moški v poznih dvajsetih letih pobral denarnico, stopil v trgovino, vzel iz nje denar, kupil cigarete in stopil ven kadit. Nikoli se nam ni oglasil. 45

9/13/13 4:19 PM


GRD  Month XX GM12XXXX

Feature No. XX Form X

Prebivalci Mumbaja so se uvrstili na drugo mesto v naši raziskavi, saj so vrnili devet od dvanajstih denarnic. Vaishali Mhaskar, mati dveh otrok in prodajalka znamk, je vrnila denarnico, ki smo jo pustili na glavnem poštnem uradu v Mumbaju. “Svoja otroka uËim, naj bosta poštena, tako kot so moji starši uËili mene,” je rekla. Pozneje istega dne so trije mladi odrasli našli denarnico in nas takoj poklicali. Sedemindvajsetletni Rahul Rai, montažer videoposnetkov pri produkcijski

[XX/XX] Stage

družbi v Mumbaju, nam pove: “Vest mi ne bi pustila, da bi naredil kaj, kar ni prav. Denarnica je pomembna stvar, saj je v njej veliko pomembnih dokumentov.” In prav ima, saj denarnice, ki smo jo izgubili na sodišËu v Mumbaju, niso vrnili. Opazil jo je odvetnik, ki je poklical sodnega slugo, nedvomno v Za Kaijo priËakovanju, da jo bo in Reina iz Helsinkov je pobral in vrnil upraviËenemu lastniku. Toda poštenost nekaj to se ni zgodilo. Ne venaravnega. mo, kaj je sluga naredil z denarnico, toda nam se ni nikoli oglasil.

SVETNIKI

f o t o gr a f i j a : j u h o kuv o

“F

inci smo po naravi pošteni, to je naša znaËilnost,” pravi sedemindvajsetletni študent podjetništva Lasse Luomakoski. Lepo obleËeni mlad moški je našel našo odvrženo denarnico v obmoËju za pešce Mikonkatu v središËu Helsinkov. “Smo majhna, umirjena, tesno povezana skupnost. Imamo zelo malo korupcije, niti skozi rdeËo luË na semaforju ne vozimo,” pravi. Pred Kamppijem, velikim nakupovalnim središËem v osrËju mesta, pa se moški v poznih tridesetih letih izkaže za izjeReader’s Digest Slovenija 10/13

34-47_SL131006_KAKO_POSTENI_SMO 14_1ptP.indd 46

9/13/13 4:19 PM


GRD  Month XX GM12XXXX

mo. Urejeno je obleËen, nosi volneno kapo in majhen nahrbtnik. Ko zagleda na tleh denarnico, jo pobere in spusti v žep plašËa. Odide, ne da bi se še kdaj ozrl. “Seveda sva vrnila denarnico.” Smo v tradicionalni delavski Ëetrti Kallio v Helsinkih in se pogovarjamo s prijaznim parom šestdesetih let, ki je poklical naše novinarje, da bi vrnil denarnico. “Poštenost je zame nekaj naravnega, ker sem odrasel v majhnem mestu,” se pošali Reino Lempinen. Njegova partnerka Kaija ga ljubeËe pogleda in reËe: “Navsezadnje sva obljubila, da bova tudi drug do drugega poštena.” “Poštenost je notranje prepriËanje in izvira iz obËutka, da si je vreden. Pridobiš jo doma, vendar jo lahko pozneje izgubiš, Ëe življenje grdo ravna s teboj,” je rekel Reino.

I

Feature No. XX Form X

[XX/XX] Stage

katerih smo odvrgli denarnice, so jih tako mladi kot stari bodisi obdržali ali vrnili. Tudi po spolu ni mogoËe predvidevati poštenosti, Ëeprav so v dveh mestih ženske izstopale Helsinki 11/12 iz dveh povsem razliËnih razlogov. V Varšavi so vse izgubljene denarnice vzeMumbaj 9/12 le ženske, v Ljubljani pa so Budimpešta 8/12 pet od šestih vrnjenih deNew York 8/12 narnic vrnile ženske. Primerjava bogastva ni jamstvo za poštenost. Ljudje v Moskvi so vrnili sedem Moskva 7/12 od dvanajstih denarnic, Amsterdam 7/12 medtem ko so v premožBerlin 6/12 nejšem Zürichu vrnili saLjubljana 6/12 mo štiri denarnice. London 5/12 Medtem ko nekateri deVaršava 5/12 magogi kot vir kriminala navajajo priseljence, pa se zdi, da so bili tisti, ki so našli naše denarnice, v povBukarešta 4/12 Rio de Janeiro 4/12 preËju enako pošteni kot Zürich 4/12 domaËini. ZnaËilen primer Praga 3/12 je bil gospod Djermouni, Madrid 2/12 starejši MaroËan v AmLizbona 1/12 sterdamu. “Vedno govorijo, da so MaroËani tatovi in žeparji. Toda stari MaroËani so pošteni, verOd 192 odvrženih denarnic so jih vrnili 90 (47 odstotkov). Ko jemite mi. Tudi sam sem star MaroËan.” Toda kot pravi petdesetletna Outi Pyy: smo analizirali naše izsledke, smo opazili nekaj izrazitih podobnosti. Zdi se, “Poštenost ni odvisna od kraja ali mesda starost ne odloËa, ali bo Ëlovek poš- ta.” PrepriËana je, da so povsod po sveten ali nepošten. Po vseh 16 mestih, v tu tako pošteni kot nepošteni ljudje.

Častna lestvica

f o t o gr a f i j a : j u h o kuv o

Povzetek

Vsi bi radi dolgo živeli, a nihče ne bi bil rad star.

Benjamin Franklin

47

34-47_SL131006_KAKO_POSTENI_SMO 14_1ptP.indd 47

9/13/13 4:19 PM

Kako pošteni smo?  

V sodelovanju z mednarodnimi edicijami je tudi revija Reader's Digest Slovenija v Ljubljani preverjala, kako pošteni smo Slovenci.

Kako pošteni smo?  

V sodelovanju z mednarodnimi edicijami je tudi revija Reader's Digest Slovenija v Ljubljani preverjala, kako pošteni smo Slovenci.

Advertisement