Page 1

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Bydelene 001-015 v/ bydelsdirektørene

Dato: Deres ref:

Vår ref (saksnr):

Saksbeh:

23.01.2013

Arkivkode:

Sigbjørn Iversen, 23 46 14 31 201204921-7

Lene Haugen, 23 46 11 62

121

TILDELINGSBREV 2013 - BYDELENE

Innhold 1. 

Innledning ............................................................................................................................. 2

2.

Utfordringer .......................................................................................................................... 2

3.

Årsbudsjett 2013 – bystyrets vedtak ..................................................................................... 3 3.1 

4.

Bystyrets budsjettvedtak ................................................................................................ 3

3.1.1

Tallbudsjettet........................................................................................................... 3

3.1.2

Verbalvedtak, flertallsmerknader, takster og avgifter............................................. 7

3.1.3

Budsjettforutsetninger og budsjettfullmakter ....................................................... 16

3.1.4

Planlegging – omstilling og effektivisering .......................................................... 17

3.2

Mål og resultatkrav i 2013 ........................................................................................... 17

3.3

Andre områder for oppfølging i 2013 .......................................................................... 18

3.3.1

Forhold som gjelder alle virksomheter ................................................................. 18

3.3.2

Spesifikt for EST sektor ........................................................................................ 18

3.3.3

Spesifikt for bydelene ........................................................................................... 19

Styringsdialog og resultatoppfølging .................................................................................. 20 4.1 

Styringsdialog og møteplan .......................................................................................... 20

4.2

Rapportering og resultatoppfølging ............................................................................. 21

Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Postadresse: Rådhuset, 0037 Oslo E-post: postmottak@byr.oslo.kommune.no


1. Innledning Bystyret vedtok budsjett og økonomiplan for perioden 2013-2016, 05.12.2012. Det vises til Sak 1, Tilleggsinnstillingen og bystyrets budsjettvedtak, jf . bystyresak 332/12 og 333/12. Tildelingsbrevet er sentralt i resultatoppfølgingen og styringsdialogen mellom byrådsavdelingen og den enkelte bydel. I dette brevet gis foruten informasjon om vedtatt budsjett, oppdrag og administrative presiseringer knyttet til gjennomføring av bystyrets budsjettvedtak. Budsjettet er det overordnede styringselementet i all virksomhetsstyring. Byrådsavdelingen understreker at bydelene skal drive sin virksomhet innenfor rammene av de til enhver tid gjeldende lover, avtaler, fullmakter, rutiner og instrukser. Byrådsavdelingen forutsetter at bydelene setter seg inn i overordnede styringsdokumenter som gjelder for Oslo kommune og legger til grunn kommunens verdigrunnlag i styring av virksomheten. Det forutsettes at bydelene i tillegg til oppfølging av bystyrets budsjettvedtak, verbaler og flertallsmerknader, holder seg orientert og følger opp og vedtak i andre saker de måtte bli berørt av gjennom året. Byrådsavdelingen understreker bydelsdirektørenes plikt til gjennom egen byrådsavdeling å holde byrådet løpende orientert om forhold av betydning, herunder spesielt kravet om å føre tilsyn og ha kontroll med virksomheten når det gjelder overholdelse av budsjett, jf instruks for virksomhetsledere og vedtatt økonomireglement. Ansvaret for oppfølging av tildelingsbrevet ligger hos den enkelte bydelsdirektør.

2. Utfordringer Oslo kommune har en rekke utfordringer og oppgaver som fordrer felles innsats fra hele organisasjonen. Det er derfor viktig at bydelene, i tillegg til sine virksomhetsspesifikke oppgaver, også tar ansvar for felles utfordringer og oppgaver. Langsiktige eller overordnede utfordringer og fokus i årene fremover knytter seg spesielt til en forventet sterk befolkningsvekst. Oslo kommune må øke investeringene for å møte det fremtidige behov for kommunale tjenester. Viktige bidrag for å sikre kommunens økonomiske handlefrihet er bedre planleggings- og gjennomføringsprosesser for investeringer, videreutvikling av virksomhetsstyringen i kommunen, bedre og mer effektive anskaffelsesprosesser, herunder kontraktsoppfølging som peker seg ut som et prioritert område.

2


3. Årsbudsjett 2013 – bystyrets vedtak 3.1 Bystyrets budsjettvedtak 3.1.1 Tallbudsjettet Bydelenes pågående aktiviteter og nye tiltak som igangsettes i løpet av 2013 forutsettes dekket innenfor den til enhver tid gjeldende budsjettramme. Bydelsfordelt ramme 2013 tall i tusen

Kapittel Bydel Gamle Oslo (1) Bydel Grünerløkka (2) Bydel Sagene (3) Bydel St.Hanshaugen (4) Bydel Frogner (5) Bydel Ullern (6) Bydel Vestre Aker (7) Bydel Nordre Aker (8) Bydel Bjerke (9) Bydel Grorud (10) Bydel Stovner (11) Bydel Alna (12) Bydel Østensjø (13) Bydel Nordstrand (14) Bydel Søndre Nordstrand (15) Sum fordelt til bydelene

Driftsramme

Økonomisk sosialhjelp

Nettoramme

1 238 757

133 765

1 372 522

1 225 595

113 543

1 339 138

1 018 043

74 661

1 092 704

763 112

54 153

817 265

1 090 618

50 540

1 141 158

812 188

11 826

824 014

1 163 512

16 717

1 180 229

1 379 265

25 434

1 404 699

909 366

57 154

966 520

873 141

53 388

926 529

896 974

59 666

956 640

1 440 170

83 704

1 523 874

1 448 170

44 947

1 493 117

1 343 476

27 077

1 370 553

984 577

67 598

1 052 175

16 586 964

874 173

17 461 137

Sentrale avsetninger, kapitlene 304 eldre og 308 helse og sosiale tjenester Byrådsavdelingen har behov for å kommentere noen avsetninger. Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø Samhandlingsreformen samhandling med sykehusene Det er satt av 3 mill. til samarbeidsutvalget til prioriterte samhandlingsprosjekter Administrativ presisering Helseetaten har sekretariatsfunksjon for samarbeidsutvalget, som skal tildele midler til prioriterte samhandlingsprosjekter etter søknad fra virksomhetene.

3


Kommunalt rusarbeid - bydelene Den statlige opptrappingsplanen for rusfeltet avsluttes i 2012, og de direkte statlige tilskuddene til tiltak i bydelene opphører og er fra 2013 lagt inn i statens rammetilskudd til kommunen. Bydelssektoren er kompensert for innlemming av øremerket tilskudd i økonomiplanperioden. Det er avsatt 27,3 mill. til videreføring av tilskuddsnivået til tiltak i bydelene. Administrativ presisering Bydelene kan legge til grunn at tiltak som ikke skulle avsluttes ved utløpet av 2012, også vil få støtte i 2013.

Funksjonsområde 2B Oppvekst Riverside Ungdomshus Under bystyrebehandlingen av budsjettet ble det for 2013 bevilget 0,5 mill. til Riverside Ungdomshus. Administrativ presisering Midlene er avsatt på kapittel 308 og vil bli fordelt Bydel Gamle Oslo. Barne- og ungdomssentret på Holmlia Under bystyrets behandling av budsjettet ble det for 2013 bevilget 0,4 mill. til Barne- og ungdomssentret på Holmlia. Administrativ presisering Midlene er avsatt på kapittel 308 og vil bli fordelt Bydel Søndre Nordstrand.

Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg Personelltiltak Satsingen på personelltiltak er videreført med 5 mill. i 2013. Midlene til norskopplæringstiltak i hjemmebaserte tjenester, 4 mill., er i år fordelt bydelene direkte etter kriteriene for FO3. Administrativ presisering Det vises til Sak 1, del 3.1, side 45 om kompetanse og bemanning Bedret ernæring Avsatt til tiltak for å bedre ernæringssituasjonen for pleietrengende i hjemmetjenestene i 2012 er videreført med 3 mill. i 2013. Administrativ presisering Byrådsavdelingen vil komme med nærmere anvisning for disponering av midlene innen 2.tertial.

4


Hjemme Best Avsetningen til Hjemme Best er videreført med 2,5 mill i 2013. Administrativ presisering Midlene gjelder oppfølging av systemet Behovsstyrt bemanning (BOB) og videreføring av Hjemme Best som blant annet ivaretar avtaler med private leverandører av hjemmetjenester i brukervalgsordningen. Ansvaret tilligger Helseetaten. Omsorg + kompensasjonsordning I 2011 ble det etablert en overgangsordning for å kompensere for ulike konsekvenser av Omsorg+ prosjekter i bydelene som følge av at Omsorg+ de nærmeste årene vil være skjevt fordelt mellom bydelene. Det er også i 2013 avsatt 5 mill. til denne ordningen. Administrativ presisering Kompensasjonsordningen gjelder bydeler med sentralt initierte Omsorg+ boliger. Det vises til sak 410/2010 Prinsipper for utgiftsdeling og kompensasjon for Omsorg+ for nærmere beskrivelse av kompensasjonsordningen. Det understrekes at evt. behov for kompensasjon må dokumenteres. Det vil bli foretatt en evaluering av ordningen i 2013. Byomfattende tilskuddsordning for drift av eldresentrene Byrådet ble under bystyrets budsjettbehandling bedt om å opprette en byomfattende tilskuddsordning for drift av eldresentrene. Det er avsatt 5. mill. til dette årlig i økonomiplanperioden. Administrativ presisering Byrådsavdelingen vil komme med nærmere anvisning for disponering av midlene innen 1.tertial. Demensplan 2015 - Dagaktivitetstilbud for demente I sak 1 2013 er det fordelt til bydelene 10 mill. til dagaktivitetstilbud demente etter FO3 kriterier. I tilleggsinnstillingen ble det avsatt ytterligere 8 mill. på kapittel 304 til opptrapping av tilbudene. Administrativ presisering Byrådsavdelingen vil komme med nærmere anvisning for disponering av midlene innen 1.tertial.

Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram Kvalifiseringsprogram / yrkesrettet norskopplæring. Styrking av bydelenes arbeid med kvalifiseringsprogram, med vekt på forsøk med yrkesrettet norskopplæring i bydelene er videreført med 16 mill. Administrativ presisering Det vises til kommunaldirektørens sak 35/2012.

5


Bosettingstilskudd flyktninger Ordningen med tilskudd i forbindelse med mottak av flyktninger er videreført. Det er avsatt ialt 67,6 mill. Administrativ presisering Tilskuddsbeløp og regelverk for ordningen er videreført. Bydelene vil motta særskilt brev med nærmere beskrivelse av ordningen, fordeling av den vedtatte flyktningekvoten for 2013, og tidsfrister for innrapportering av krav om tilskudd. Omstillings- og utviklingstiltak i bydelene Med referanse til bydelssektorens økonomiske rammebetingelsene i planperioden er det i 2013 satt av i alt 7 mill. til omstillings- og utviklingstiltak i bydelene, fordelt med 4 mill. innenfor funksjonsområde 3 pleie og omsorg og 3 mill. innenfor funksjonsområdene 1 og 2B hhv helse, sosial og nærmiljø og oppvekst. Administrativ presisering Byrådsavdelingen vil komme med nærmere anvisning for disponering av midlene innen 1.kvartal.

6


Økonomiplanramme 2013-2016, Bydelsrammen totalt eksklusiv avsetningskapitlene 304,305,306,308 Beløp i 1000 kr

Dok 3 2012

Budsjett 2013

Budsjett 2014

Budsjett 2015

Dok 3 - vedtatt økonomiplan brutto *

20 151 364

20 111 674

20 053 799

19 969 126

DOK 3 bruttoramme første år videreført

20 151 364

20 151 364 -11 511 333 892

20 151 364 -11 511 335 292

20 151 364 -11 511 335 292

20 151 364 -11 511 335 292

20 151 364

20 473 745 0 166 982 -203 980

20 475 145 0 301 141 -427 655

20 475 145 0 403 141 -608 328

20 475 145 0 496 141 -708 666

-36 998 813 040

-126 514 813 040

-205 187 813 040

-212 525 813 040

21 249 787 -1 550 333 -1 810 014 -428 303

21 161 671 -1 550 333 -1 810 014 -428 303

21 082 998 -1 550 333 -1 810 014 -428 303

21 075 660 -1 550 333 -1 810 014 -428 303

Driftsbudsjettet

+/- Oppgaveendringer mellom sektorer +/- Andre aktivitetsnøytrale forhold

=Bruttoramme med aktivitet som i Dok 3 +/- Tidsbegrensede tiltak - spesifiserte +/- Spesifiserte rammeendringer +/- Uspesifiserte rammeendringer +/- Sum reelle endringer fra aktiviteter som i Dok 3 +/- Forventet lønns- og prisutvikling

=ØKONOMIPLAN (brutto) Salgs- og leieinntekter Refusjoner Overføringsinntekter

20 151 364 -1 535 208 -1 750 497 -414 220

Budsjett 2016

=Sum driftsinntekter

-3 699 925

-3 788 650

-3 788 650

-3 788 650

-3 788 650

=ØKONOMIPLAN (netto)

16 451 439

17 461 137

17 373 021

17 294 348

17 287 010

Rammereduksjonen i bydelsfordelt ramme i 2013 er 204 mill. Bydelene bes merke seg at akkumulert rammereduksjon i perioden 2014-2016 er 505 mill. Akkumulert rammereduksjon 2014-2016: 2013 -203 980

2014 -427 655 -223 675

2015 -608 328 -404 348

2016 -708 666 -504 686

Forventet besparelse i TT-ordningen som inngår i rammereduksjonen over: Ramme TT-ordning bydelene Budsjettramme 2013 Staten overtar ansvar for arbeids- og utd.reiser fra 2014 Innsparinger Budsjettramme for TT Vedtatt rammereduksjon 2014-2016 akkumulert

2013 265

265

2014 265 -25 -53 187 -78

2015 265 -25 -63 177 -88

2016 265 -25 -73 167 -98

3.1.2 Verbalvedtak, flertallsmerknader, takster og avgifter I det etterfølgende gjengis vedtatte verbalvedtak for 2013 av direkte eller indirekte betydning for bydelene samt de viktigste verbalvedtakene fra tidligere år som fortsatt gjelder. Ansvarlig byrådsavdeling er påført for de verbalvedtak som ikke er en del av ESTs portefølje. Vedtatte takster og avgifter bydelene er ansvarlig for eller som er av betydning for bydelene for øvrig, gjengis i tillegg til flertallsmerknadene fra bystyrets behandling av budsjettet, det vil si merknadene fra komiteene som har flertall i bystyret og som krever utkvittering. Utkvitteringen

7


gjøres i egne byrådsnotater pr mars, april og august og skal følge som vedlegg i årsberetningen for 2013. VERBALVEDTAK VEDTATT I BUDSJETTET FOR 2013 SOM FORUTSETTES OMTALT I BYDELENES TERTIALRAPPORTERING SAMT ÅRSBERETNINGEN H7 Mottak av flyktninger Oslo kommune tar i mot 450 flyktninger i 2013. H15 Demensteam Demensteam i alle bydeler må sikre at de som jobber i hjemmebasert omsorg har god opplæring i hvordan avdekke og rapportere kognitiv svikt. H19 Informasjon om hjelpemidler Alle brukere og deres pårørende i hjemmetjenesten skal få informasjon om aktuelle hjelpemidler som kan hjelpe dem i hverdagen. H27 Innføring av garanti i hjemmetjenesten Byrådet bes så langt det er mulig organisere hjemmetjenesten slik at brukere har mulighet til å velge selv om de kun ønsker bistand fra personer av samme kjønn til intim hjelp som dusjing. H30 Vern for eldre Byrådet bes sørge for at kontakttelefonen for eldre som er utsatt for vold blir bedre kjent i alle deler av befolkningen. H32 Forebyggende helsearbeid i bydelene Familieplanlegging skal inngå som en naturlig del av det forebyggende helsearbeidet i bydelene. H45 Bekjempelse av barnefattigdom Antall fattige barn i Oslo øker. En stor andel er barn i minoritetsfamilier. Byrådet bes gjennomgå de tiltak som er rettet inn mot å bekjempe barnefattigdom, for å se hvordan disse kan bli bedre og mer effektive, samt behovet for nye tiltak som bringer barn ut av fattigdom. Verbalvedtak vedtatt i budsjettet for 2013 som bydelene bør være kjent med H8 Kostnader ved å bosette flyktninger Det gjennomføres en kartlegging for å undersøke hvorvidt integreringstilskuddet fra staten dekker de reelle kostnadene kommunen har i forbindelse med integrering, og om tilskuddsordningen er innrettet på en hensiktsmessig måte. H11 Vilkår for tildeling av tilskudd til integrering og mangfold Byrådet bes prioritere tverretniske tiltak ved tildeling av tilskudd til integrering og mangfold. H17 Levering av hjemmetjenester i brukervalgordning (H12/2012) Byrådet gis fullmakt til å inngå nye avtaler med leverandører for levering av hjemmetjenester i brukervalgordning i hjemmetjenesten.

8


H18 Reell valgfrihet i hjemmetjenesten Byrådet bes legge frem en sak om å gi brukerne av hjemmesykepleie og praktisk bistand reell valgfrihet. Med det menes større fleksibilitet i utførelsen av tjenesten, som for eksempel å kunne velge både person og tidspunkt for når tjenesten utføres. H20 Konkurranseutsetting av heldøgns institusjoner til eldre (sykehjemsdrift) (H15/2012) Byrådet gis innenfor sitt ansvarsområde fullmakt til å konkurranseutsette heldøgns institusjoner til eldre (sykehjemsdrift). H22 Byomfattende tilskuddsordning for drift av eldresentrene Byrådet bes opprette en byomfattende tilskuddsordning for drift av eldresentrene (jamfør tallforslaget). H26 Lik konkurranse i hjemmetjenesten Byrådet bes orientere komiteen om hvordan man sikrer at bydelenes hjemmetjeneste og private tilbydere konkurrerer på mest mulig like vilkår. H28 Kontrakter om etablering av Omsorg+ Ved inngåelse av nye kontrakter om etablering av Omsorg+ skal bydelene involveres slik at mulige synergieffekter mellom bydelstiltak og Omsorg+ kan sees i sammenheng. H39 Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold pr. mnd. justeres med 3,4 % (deflator), og fastsettes slik for 2013: Enslige aleneboende 6 068 Ektepar/samboere 9 525 Enslige forsørgere 6 909 Barnetillegg 0-10 år 1 365 Barnetillegg 11-18 år 1 812 Unge hjemmeboende 18-23 år 1 812 Bystyrevedtak 28.9.2011, sak 286: Byrådet bes umiddelbart presisere overfor bydelene at barnefamilier med flere enn tre barn skal behandles individuelt ved utmåling av barnetillegg, og at eventuell praksis med automatikk i bortfall av ytterligere barnetillegg opphører. Denne presiseringen gjentas årlig i forbindelse med orientering om budsjettvedtak mht sosialstønad. H41 Informasjon ved sosialhjelp Ved tildeling av sosialstønad skal det gjøres oppmerksom på at sosialhjelp tildeles for livsopphold i Norge. H49 Pris pr vektet sykehjemsplass 2013 Pris pr vektet sykehjemsplass i 2013 fastsettes til kroner 633 334. Administrativ presisering: Bystyret vedtok å legge inn kroner 70 mill. til reduksjon av sykehjemsprisen i 2013. Som følge av dette er pris pr vektet sykehjemsplass i 2013 kroner 633 334.

9


Prisene er etter dette slik i 2013: Ordinær langtidsplass Korttidsplass Aldershjemsplass Plass i skjermet avdeling for demens Forsterket plass - psykiatri Forsterket plass - annet Rehabiliteringsplass Forsterket plass - lindrende behandling Forsterket plass - MRSA Forsterket plass - rusavhengighet Dagsenterplass - ordinær Dagsenterplass - rehabilitering Dagsenterplass - demens Samhandlingsplasser Rehabiliteringsplass - Aker Vurderingsplass

Pris 2012 630 569 663 747 497 810 783 222 896 059 1 128 370 696 935 663 747 663 747 663 747 99 562 99 562 99 562 663 747 696 935 663 747

Driftskostnad 761 822 863 841 519 528 851 088 1 157 144 1 526 961 1 099 758 1 329 300 1 329 300 1 016 868 165 283 235 420 229 044 882 969 1 099 758 882 969

Pris 2013 633 334 689 941 519 099 814 788 933 064 1 176 186 729 367 689 941 689 941 689 941 105 134 105 134 105 134 689 941 729 367 689 941

Prissubsidie 128 488 173 900 429 36 300 224 080 350 775 370 391 639 359 639 359 326 927 60 149 130 286 123 910 193 028 370 391 193 028

H54 Salgspris for tjenester ved Villa Enerhaugen Salgspris for tjenester ved Villa Enerhaugen skal være kostnadsdekkende og fastsatt i samsvar med vedtatte effektiviseringskrav og inntektsforutsetninger. Når avtaler om kjøp av tjenester inngås skal det være dialog med kjøperbydel om tjenesteinnhold. Justering av pris på avtaler om salg av tjenester til bydelene skal holdes innenfor kommunens deflator. Ved aktivitetsendringer i tjenestekjøpene skal avtalene reforhandles i dialog med kjøperbydelene. H66 Bydelsbetaling for opphold på rusinstitusjoner under Velferdsetaten a) Bydelsbetaling for opphold på samtlige rusinstitusjoner under Velferdsetaten prisjusteres med 3,4 % og utgjør i 2013 kr. 280 pr. døgn pr. klient. b) Velferdsetaten gis i samarbeid med aktuell bydel fullmakt til å fastsette en høyere bydelsbetaling for særlig kostnadskrevende klienter. H67 Egenbetaling ved rusinstitusjoner Rusinstitusjoner som til nå har benyttet vederlagsforskriften for klienters egenbetaling går fra 01.01.2013 over til å benytte en fastsatt egenbetaling slik som de øvrige rusinstitusjonene. Det vises til verbalvedtak H26/2008; Byrådet gis fullmakt til å fastsette egenbetaling for klienter ved rusinstitusjoner der vederlagsforskriften ikke brukes. Administrativ presisering Inntektsforventning i bydelsrammen er redusert med 8 mill. fra 2013 som følge av verbalvedtaket. H74 Øremerket tilskudd til det kommunale barnevernet Byrådet gis fullmakt til å utforme søknad til fylkesmannen om midler øremerket det kommunale barnevernet. H79 Brukerundersøkelse i barnevernet Byrådet bes gjennomføre en brukerundersøkelse blant barn og ungdom som har tiltak fra barnevernet.

10


H80 Brukerundersøkelse blant dem som har ettervern Byrådet bes igangsette en brukerundersøkelse blant dem som har ettervern. H94 Bruk av OPS-avtaler ved bygging og rehabilitering av sykehjem (KON) Alle nye sykehjem og totalrehabiliteringer skal som hovedregel utføres som OPS-avtaler. H95 Salg av kommunale sykehjemsbygg og tilbakeleie ved OPS (KON) Byrådet bes legge frem sak om salg av kommunale sykehjemsbygg til private eiendomsforvaltere med tilbakeleie i form av OPS-avtaler. F6. Forsøksprosjekt – salg av kommunale barnehager (FIN) Byrådet bes gjennomføre et forsøksprosjekt med salg av ti kommunale barnehager i løpet av 2013 og konkurranseutsetting av ytterligere sju barnehager i løpet av 2013 og 2014. Det forutsettes at det finnes aktuelle kjøpere. Erfaringene brukes som grunnlag for å ta stilling til mer omfattende salg og konkurranseutsetting av kommunale barnehager. Barnehagene skal konkurranseutsettes på seksårskontrakter, og det skal ikke legges til grunn kommunens bemanningsnorm som ble sagt opp pr. mai 2012. Byrådet bes fortrinnsvis konkurranseutsette de barnehagene som er dyrest i drift. K9. Privat barnehageutbygging (KOU) Byrådet bes om å legge til rette for at barnehageutbyggingen foretas i privat regi. K34. Salg av barnehager (KOU) Barnehager som er i så dårlig forfatning at de planlegges å rives for så å bygge nytt, skal selges til private barnehagebedrifter. K37. Barnehagebedrifter – utbytte (KOU) Byrådet skal ikke stille krav om at barnehagebedrifter ikke skal ha anledning til å kunne ta ut utbytte av driften. K38. Barnehageinvesteringer (KOU) Byrådet bes justere bevilgningene til barnehageinvesteringer i økonomiplanperioden i tråd med de vedtatte verbalforslagene på området. K75. Utbyggingsstrategi for skoleprosjekter (KOU) Byrådet bes legge frem sak for bystyret om utbyggingsstrategi for de siste fem skoleprosjektene i skolebehovsplanen 2012-22 hvor det ikke er vedtatt utbyggingsstrategi. K129. Vedlikehold og rehabilitering av utendørskunst (KON) Innenfor avsetningen til kunst i kommunale bygg og uterom, skal det øremerkes 2 millioner kroner årlig til vedlikehold og rehabilitering av utendørskunsten. B9. Brannsikkerhet i kommunale boliger (BYU) Byrådet bes sørge for at Boligbygg KF prioriterer midler til nødvendig brannsikring av kommunale leiligheter og gårder.

11


VERBALVEDTAKENE FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER OG SOM FORVENTES OMTALT I BYDELENES TERTIALRAPPORTERING SAMT ÅRSBERETNINGEN H32/2012 Byrådet bes instruere bydelene om å skjerpe kravene til deltakelse på aktivitetstiltak som vilkår for utbetaling av sosialhjelp. H9/2011 Krav om bestått eksamen i nasjonale fag Før ansatte/søkere fra land både utenfor og innenfor EØS-området, med unntak av Norden som har egne avtaler for dette, kan få ansettelse som helsefagarbeider i Oslo kommune, kreves bestått eksamen i nasjonale fag. H47/2011 Kvalitetsmålinger i sykehjem og hjemmetjenesten Kvalitetsmålinger i sykehjem og hjemmetjenesten består av revisjonsbesøk, objektive indikatorer, brukerundersøkelser, pårørendeundersøkelser og medarbeiderundersøkelser. Brukerundersøkelser foretas årlig i samtlige sykehjem og brukere av hjemmetjenesten. Objektive indikatorer i sykehjem registreres per tertial og årlig i hjemmetjenesten. Revisjonsbesøk gjennomføres annet hvert år i bydelenes bestillerkontor og hos kommunale og private utførere av hjemmetjenester og annet hvert år i sykehjemmene. Pårørendeundersøkelser gjennomføres årlig i samtlige sykehjem. Kvalitetsrevisjonene skal også omfatte sammenfatning av mottatte avviksmeldinger og eventuelle klager fra beboere/brukere. Analyse av medarbeiderundersøkelser skal presenteres sammen med resultater av kvalitetsmålinger. H24/2008 Byrådet bes i samarbeid med bydelene medvirke til at sosialkontorene også legger vekt på barnas behov for fritidsaktiviteter når de vurderer støtte til barnefamilier. F8/2007. Lærlingplasser Byrådet ber alle kommunens etater og virksomheter igangsette tiltak for å rekruttere flere lærlinger. Administrativ presisering Bystyret har i sak 311/11 Økt inntak av lærlinger i Oslo kommunes virksomheter vedtatt at fra og med 2015 skal det tegnes 355 nye lærekontrakter årlig i kommunale virksomheter. Det er forventet at EST-sektor inngår 171 nye lærekontrakter årlig fra 2015. Sykehjemsetaten skal analysere hvilke fagområder (stillingsgrupper) som er aktuelle å rekruttere til gjennom fag- og yrkesopplæringen. Sykehjemsetaten skal på bakgrunn av dette vurdere på hvilke områder det kan tas inn flere læringer, og hvor mange. Byrådsavdelingen vil i samarbeid med bydelene fastsette måltall for nye lærekontrakter i løpet av første halvår 2013. H5/2007 Opprettelse av seniorveiledertjeneste Alle bydeler skal tilby en seniorveiledertjeneste som har ansvar for å tilrettelegge systematisk oppsøkende virksomhet og gjennomføre forebyggende hjemmebesøk hos alle over 80 år som

12


ikke er i kontakt med kommunens tjenester. I tillegg skal det vurderes om andre målgrupper er aktuelle for dette. K72 Det sentrale ungdomsrådet. Det minnes om at det sentrale ungdomsrådet skal inkluderes som høringsinstans i de saker der det er naturlig. Flertallsmerknader Når det foreligger vedtak om flertallsmerknader fra bystyrekomiteenes behandling av byrådets årsberetning for 2012, samt kontrollutvalgets merknader til årsoppgjøret for 2012, som eventuelt krever oppfølging fra bydelenes side forutsetter byrådsavdelingen at disse følges opp. Flertallsmerknader fra bystyrets behandling av budsjett som krever utkvittering Samhandlingsreformen - utskrivingsklare Komiteens flertall, medlemmene fra H, V, F og R, viser til at 2013 blir det første året der vi kan se virkningene av Samhandlingsreformen. Reformen har et folkehelseperspektiv og det blir viktig at byrådet har fokus på å se sammenhenger mellom det forebyggende arbeidet og de tiltakene der ansvaret deles mellom spesialist- og primærhelsetjenesten. Disse medlemmer minner også om den betydning det har for den enkelte og for samfunnet at alle pasienter som skrives ut av sykehusene og overføres til kommunen får et hensiktsmessig oppfølgings- og rehabiliteringstilbud. Det må derfor arbeides systematisk med å bygge opp kompetanse på dette området. Disse medlemmer er bekymret for at reformen er underfinansiert fra Statens side og forutsetter at byrådet orienterer bystyret jevnlig om situasjonen. Administrativ presisering: Spørsmål fra byrådsavdelingen knyttet til oppfølging av merknaden må påregnes. HSK-komiteen Komiteen er glad for at byrådet nå har innført ”Sambogarantien” og mener denne gir en trygghet for eldre hjelpetrengende par. Sambogarantien sikrer at ektefelle og samboer/ektefelle, der begge har hjelpebehov, og en av dem har behov for sykehjemsplass, skal få tilbud om å bo sammen på sykehjem. Administrativ presisering: Bydelene må påregne å omtale status for ”Sambogarantien” i tertial- og årsrapporteringen.

13


VEDTATTE TAKSTER OG AVGIFTER Månedlig oppholdsbetaling i barnehage Inntekt til og med kr 164 256 (2G)*

Inntekt mellom kr 164 256 (2G)* - kr 300 001

Inntekt fra og med kr 300 001

1. barn 830 2 319 2 436 2. barn (70 %) 830 1 655 1 737 3. barn (50 %) 830 1 213 1 271 *Inntekstgrensene justeres i samsvar med endring i folketrygdens grunnbeløp (G) pr. 01.05.2013. Inntektsgrensene er basert på månedlige satser for grunnbeløpet

Satsene gjelder fulltidsplass i kommunale barnehager, dvs. oppholdstid 41 timer per uke eller mer. Bydelsdirektørene fastsetter betalingssatser for barn med oppholdstid inntil 41 timer. Kost i barnehagene tilsvarer kr 106 per barn per måned, og er inkludert i oppholdsbetalingen. Oppholdsbetaling for barnehageplass for barn i fosterhjem fastsettes etter inntektsgruppe 2, dvs. kr 2 319 per måned. Oppholdsbetalingen for fulltidsplass i bydeler med gratis kjernetid reduseres med betaling tilsvarende 20 timer. Månedlig oppholdsbetaling i aktivitetsskolen Inntekt til og med kr 164 256 (2G)* Heldagsplass Halvdagsplass

Inntekt mellom kr 164 256 (2G)* - kr 300 001

557 359

Inntekt fra og med kr 300 001

1 024 658

2 611 1 765

*Inntekstgrensene justeres i samsvar med endring i folketrygdens grunnbeløp (G) pr. 01.05.2013. Inntektsgrensene er basert på månedlige satser for grunnbeløpet

Det kreves ikke oppholdsbetaling for i aktivitetsskolen for barn med særskilte behov fra 5. - 7. trinn. Tilbud til barn med særskilte behov i 8. – 10. trinn og på videregående skole Det kreves ikke oppholdsbetaling for tilbud før og etter skoletid til barn med særskilte behov fra 8. - 10. trinn og på videregående skole. Egenbetaling for trygghetsalarm Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag – i henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester Fra 246 367 (over 3 G)

Månedssats kr 209

Bydelene gis fullmakt til å avgjøre om de vil innkreve egenandeler på trygghetsalarm

14


Egenbetaling for renhold, matlaging med mer. Med hjemmel i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester fastsettes fra og med 01.01.2013 følgende betalingssatser og utgiftstak for renhold, matlaging m.m. Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag – i hht. forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester 1) Inntil 164 244 (under 2 G) 2) Fra 164 244 (2 – 3 G) Fra 246 366 (3 – 4 G) Fra 328 488 (4 G og over)

Timesats i kroner 28 61 159 265

Utgiftstak i kroner pr. måned/alt. pr. år (timer) kr 175 pr. måned kr 6 100 pr. år (100 timer) kr 15 900 pr. år (100 timer) kr 26 500 pr. år (100 timer)

1) Alminnelig inntekt 2011 tillagt evt. utenlandsk pensjon og hjelpestønad til hjelp i huset, og fratrukket evt. omsorgslønnsbidrag i alminnelig inntekt. Inntekten gjelder for husstanden, dvs. hjelpemottaker og ektefelle/partner/samboer, evt. også foreldres inntekt dersom hjelpemottaker er under 18 år. 2) Dersom husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag er under 2 G, skal samlet vederlag for tjenester ikke overstige et utgiftstak på kroner 175 pr. måned i 2013. Jfr. forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 10. Utgiftstaket reguleres hvert år i statsbudsjettet som legges frem i oktober, og vil bli justert i samsvar med dette.

Transporttjenesten for forflytningshemmede – Egenandel Egenandel innenfor Oslos grenser for turer innen transporttjeneste for forflytningshemmede settes til kr 46 for voksne og kr 23 for barn under 18 år. Egenandel for reiser til arbeid, høyere utdanningsinstitusjoner, dagsenter, samt aktivitetskole Egenandelen for transporttjenester for reiser til arbeid, høyere utdanningsinstitusjoner, dagsenter, samt aktivitetsskole for forflytningshemmede over 16 år settes til kr 460 pr. måned for reiser i Oslo. Transporttjenesten for forflytningshemmede mellom 6 og 67 år - fritidsreiser For brukere av transporttjenesten for forflytningshemmede mellom 6 og 67 år settes kvoten til 150 reiser pr. år. For brukere som for første gang søker etter 1. juli. settes kvoten til 75 fritidsreiser første året. Det gis anledning til å søke om et begrenset antall tilleggsreiser. Transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som ikke er blinde eller svaksynte - fritidsreiser For brukere av transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som ikke er blinde eller svaksynte, settes kvoten for fritidsreiser til 50 reiser pr. år. For brukere som for første gang søker etter 1. juli, settes kvoten til 25 fritidsreiser første året. Det gis anledning til å søke om et begrenset antall tilleggsreiser Administrativ presisering Bystyret har til budsjett 2013 øket rammen på Kap. FO 3 Pleie og omsorg med 8,15 mill. med tiltaksbeskrivelse ”Øke antall TT-reiser for de over 67 år ”. Økningen tilsvarer beregnet kostnad ved å øke antall fritidsreiser for brukergruppen fra 50 til 70. Bystyrets budsjettvedtak 2013 skal oppfattes som at kvoten for fritidsreiser for forflytningshemmede over 67 år som ikke er blinde eller svaksynte settes til 70 fritidsreiser. Tilsvarende settes kvoten til 35 fritidsreiser første året for brukere som søker etter 1. juli. Det gis anledning til å søke et begrenset antall tilleggsreiser.

15


Transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som er blinde eller svaksynte eller spesialbilbrukere - fritidsreiser For primærbrukere av transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som er blinde eller svaksynte eller spesialbilbrukere gis en kvote på 150 fritidsreiser pr. år. For primærbrukere som for første gang søker etter 1. juli, settes kvoten til 75 fritidsreiser første året. Det gis anledning til å søke om et begrenset antall tilleggsreiser. 3.1.3 Budsjettforutsetninger og budsjettfullmakter Budsjettforutsetninger Øremerkede midler Vi ber om at anvisningene i Byrådsavdeling for finans sitt brev av 9.9.2010 om behandling av øremerkede driftsmidler, vedtaksgrunnlag og økonomioppfølging følges. Kvalifiseringsprogrammet Forventet aktivitet – gjennomsnittlig antall deltagere i kvalifiseringsprogram pr bydel i 2013 I Tilleggsinnstilingens vedlegg 5B vises fordelingen av samlet bevilget beløp til FO4 Kvalifiseringsprogram (KVP) mellom bydelene. På bakgrunn av tildelt beløp til den enkelte bydel, stilles det også i 2013 forventninger til antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet i bydelene - jf tabellen nedenfor. Med bystyrets budsjettvedtak, er forventningene økt for de fleste bydeler i 2013 – jf. også brevet til bydelene av 24.11.12.

1 Gamle Oslo 2 Grünerløkka 3 Sagene 4 St. Hanshaugen 5 Frogner 6 Ullern 7 Vestre Aker 8 Nordre Aker 9 Bjerke 10 Grorud 11 Stovner 12 Alna 13 Østensjø 14 Nordstrand 15 Søndre Nordstrand

Fordeling av FO4 KVP 2013 (1000 kr) 59 523 49 859 33 517 25 279 22 839 5 172 7 368 10 833 24 710 24 143 27 549 40 899 20 568 12 037

Forventet aktivitetsnivå: gjennomsnittlig antall deltakere i KVP pr måned i 2013 259,5 217,4 146,1 110,2 99,6 22,5 32,1 47,2 107,7 105,3 120,1 178,3 89,7 52,5

31 667 395 963

138,1 1726,3

Demensplan – dagtilbud til personer med demens – øremerkede midler Innsatsen for personer med demens og deres pårørende skal styrkes gjennom Demensplan 2015. I statsbudsjettet er det uttrykt en målsetting om å innføre en lovfestet plikt for kommunene til å tilby dagaktivitetstilbud til personer med demens når tilbudet er bygget ut. I

16


statsbudsjettet for 2012 ble det gitt et nytt øremerket tilskudd på 150 mill. kroner til etablering av dagaktivitetstilbud for demente. I statsbudsjettet for 2013 er tilskuddet styrket med 100 mill. kroner. Det kan søkes om statstilskudd til investeringer og øvrige etableringskostnader. Årsverk til dagtilbudene dekkes innenfor veksten i frie inntekter og vil være utgifter som kommer i tillegg. I budsjettet for 2012 ble det fordelt 5 mill. som særskilt tildeling til bydelene til årsverk og driftsutgifter i nyetablerte dagtilbud til demente. I bydelsrammen er tiltaket videreført med 10 mill (helårseffekt). Midlene er øremerket til formålet og bydelene vil bli bedt om å rapportere på bruken av midlene. Budsjettfullmakter Bystyret vedtok 05.12.2012 kommunens økonomireglement for 2013. Reglementet omfatter fullmakter og instrukser for byrådet, bydelene og kommunale foretak. Det påregnes at byrådet og den enkelte byråd tidlig i februar vedtar videredelegering av budsjettfullmakter og fullmakter vedrørende finansforvaltningen til virksomhetslederne. Innenfor disse fullmaktene skal virksomhetsleder ” lede innenfor gitte rammer, planlegge og utvikle, iverksette, kontrollere og evaluere oppgavene og ressursene i virksomheten slik at midlene blir brukt forsvarlig og i samsvar med kommunens målstyring, lover, avtaler, regler, instrukser og prinsipper. (Jfr instruks for virksomhetsledere i Oslo kommune§3 Virksomhetsleders kompetanse) Videredelegering av fullmakter til bydelsdirektøren Bydelsutvalgets rammer for å videredelegere fullmakter til bydelsdirektør fremkommer i økonomireglementets pkt 4 om budsjettfullmakter delegert bydelsutvalgene, punkt 4.3 om rammer for videredelegering. 3.1.4 Planlegging – omstilling og effektivisering Det vises til fellesskriv 2/2013, oppfølging av driftsbudsjett 2013 for bydelene Pensjonsutgift ihht nye beregninger 24,3 % Virksomheter med mer enn 50 ansatte betaler egenandeler for tidligpensjonering. I vedtatt budsjett er satsen for beregning av pensjonsutgiftene satt til 25,3 % av lønnsgrunnlaget. Nye beregninger fra Byrådsavdeling fra finans viser at satsen skal være 24,3 %. Faktisk effekt av redusert pensjonspremie skal oppgis og hensyntas i beregningen av omstillingsbehovet. 3.2 Mål og resultatkrav i 2013 Sak 1 utgjør en vesentlig del av bystyrets beslutningsgrunnlag og kommuniserer byrådets politikk overfor virksomheter og allmennheten. Byrådets prioriteringer og profil fremgår i Sak 1 del 1. I del 2 fremgår økonomiske rammer, mål- strategier og tiltak for å nå vedtatte prioriteringer i del 1. Byrådsavdelingen ber bydelene merke seg og innrette driften ihht disse, og gjør oppmerksom på alle mål angitt i kulepunkter skal omtales i bydelenes årsberetning.

17


Byrådsavdelingen har behov for å kommentere følgende mål med tilhørende tiltak: Byrådets mål • Sikre gode pasientforløp og en god behandlingskjede ”hjemmefra og hjem igjen” Strategier og tiltak For å nå målet vil byrådet: − Legge til rette for at ansvar for medfinansiering kan overføres til bydelene − Utvikle lokale tilbud som gir redusert behov for spesialisthelsetjeneste Administrative presiseringer og oppdrag Byrådsavdelingen forutsetter at bydelene innenfor vedtatt budsjettramme: ¾ Spesielt vektlegger å identifisere suksesskriterier og utvikle tiltak for å redusere utgifter til kommunal medfinansiering blant annet gjennom samarbeid med fastlegene 3.3 Andre områder for oppfølging i 2013 3.3.1 Forhold som gjelder alle virksomheter Nedenfor følger forventninger som gjelder alle virksomheter. Det dreier seg om prioriterte områder i 2013 hvor måloppnåelse i kommunen krever felles innsats. Områdene har det felles at de har høy iboende risiko. Bydelene skal ha: • Revidert sin lokale tiltaksplan for anskaffelser innen 01.05.2013. • Oppdatert egne beredskapsplaner. Varslingsrutiner skal være beskrevet i planverket. Virksomheter med kritisk tjenesteproduksjon skal gjennomføre minst en beredskapsøvelse pr år. • Dokumentert at det er utført risikovurderinger knyttet til informasjonssikkerhet og hvilke tiltak dette har gitt grunnlag for. • Sikret etterlevelse av arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser. • Gjennomført årlig medarbeiderundersøkelse på bedre.kommune.no innen 01.11.2013. Resultatet av denne skal forelegges byrådsavdelingen. • Sørget for nødvendig medvirkning fra vernetjenesten på arbeidsmiljømessige forhold i forkant av rapportering til byrådsavdelingen. • Fulgt opp sykefraværet og angitt tiltak som er planlagt/planlegges gjennomført for å nå måltallet for 2013 som er satt til 8,5 % • Utnyttet funksjonalitet i nytt HR-system til å effektivisere arbeidsprosessene på området 3.3.2 Spesifikt for EST sektor Byrådsavdelingen har også forventninger knyttet til følgende områder hvor måloppnåelse betinger innsats i alle kommunens virksomheter. Folkehelsearbeid Folkehelseloven trådte i kraft 1.1.2012. Folkehelseperspektivet skal ivaretas i alle virksomheter og helsekonsekvenser skal vurderes i alt planarbeid. Bydelene skal med henvisning til bystyrets vedtak i sak 169/10 – Forlengelse av virketiden – folkehelseplan for

18


Oslo 2009-2012, integrere folkehelseplanens intensjoner og innsatsområder i sitt arbeid. Planen for 2013-2016 ligger til behandling i komiteen. Omdømme Bydelene skal i sin virksomhet rette oppmerksomheten mot Oslo kommunes verdier brukerorientering, respekt, engasjement og redelighet og etiske regler for å bidra til troverdighet og et godt omdømme for bydelen selv, sektoren og Oslo kommune som helhet. Universell utforming Bystyret vedtok i sak 108, 22.4.2009 Oslo kommunes strategiske plan for universell utforming. Hovedmålet i strategien er at Oslo kommune i alt sitt virke skal være tilgjengelig og fremme likeverdig tilgjengelighet for alle. Innbyggerne og besøkende skal oppleve byen som tilgjengelig. Byrådsavdelingen legger til grunn at bydelene innretter sin virksomhet etter dette og omtaler arbeidet i årsberetningen.

Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser Bystyret vedtok i sak 280, 24.11.2012 Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser. Byrådsavdelingen legger til grunn at bydelen følger opp aktuelle tiltak i plan og integrerer planens intensjoner og innsatsområder i sitt arbeid. 3.3.3 Spesifikt for bydelene Boliger til vanskeligstilte og mennesker med nedsatt funksjonsevne I investeringsbudsjettet er det i planperioden avsatt i alt 1,150 mrd. til anskaffelse av boliger til vanskeligstilte og til personer med nedsatt funksjonsevne. I alt 215 mill. av investeringsmidlene er forbeholdt boliger til mennesker med funksjonsnedsettelser. For å kunne foreta en prioritering og fordeling som ivaretar kommunens og bydelenes behov legges det opp til en samlet bestilling for kjøp av boliger fra EST til Boligbygg Oslo KF to ganger i året. Bydelene bes om å sende søknader om kjøp av bolig til EST. Søknadsfrister er henholdsvis 01.05.2013 og 01.11.2013. I søknaden må målgruppe som har behov for boligene og boligtyper beskrives. Ønsket beliggenhet og andre detaljkrav på boligen bes også beskrevet. Nav-kontorene Som et ledd i å bidra til utviklingen av NAV -kontorene i Oslo er det utarbeidet én felles strategi for perioden 2013-15. Strategien gir føringer for utviklingen av partnerskapet på NAV kontoret og samhandling om mottak og oppfølging av brukere. Enhetslederne ved NAVkontorene skal sammen gjennomgå strategien og sikre at lokal felles virksomhetsplan bygger på den. Døgnovernatting Bydelene skal arbeide for å redusere bruken av døgnovernatting, og for at opphold på døgnovernattingssteder blir av kortest mulig varighet. Bydelene skal fortrinnsvis benytte steder med kvalitetsavtale, bruken av steder uten kvalitetsavtale bør reduseres til et minimum. Kvalifiserings- og aktiviseringstiltak Bydelene skal ha et høyt aktivitetsnivå innenfor introduksjonsordningen og kvalifiseringsprogrammet, og samtidig ha fokus på resultatene av deltakelsen i disse ordningene. Det samme gjelder Ny Sjanse for de bydeler som har denne ordningen. Ny Sjanse

19


blir del av Jobbsjansen fra sommeren 2013. Bydelene skal også ha fokus på bruk av aktiviseringstiltak overfor øvrige brukere av sosialtjenesten, og bruke det som vilkår for utbetaling av økonomisk sosialhjelp der dette kan være egnet for å hjelpe mottakeren inn i en selvhjulpen situasjon. Bydelen bes videreføre satsingen på kvalifiseringsprogrammet. Forventning om antall deltagere fremkommer i avsnitt 3.1.3. Byrådsavdelingen vil følge aktivitetsutviklingen nøye. Bosettingstilskudd flyktninger – registrering Bydelens innsats hva gjelder registrering av personer som utløser integreringstilskudd til kommunen skal fortsatt prioriteres. IKT Fagsystemer Bydelene skal benytte de fagsystemene som er tilgjengeliggjort for de ulike tjenestene i bydelene. Fagsystemene skal benyttes i henhold til de rutiner som er utarbeidet og som er publisert på de respektive fagsystemers webportaler. Bydelen skal i 2013 kartlegge om det fortsatt er tjenestesteder eller grupper av ansatte i pleie- og omsorgstjenesten som ikke har tatt i bruk Gerica, og påse at systemet blir tatt i bruk også av disse.

4. Styringsdialog og resultatoppfølging 4.1 Styringsdialog og møteplan Styringen av virksomhetene og styringsdialogen skal være basert på kommunens prinsipper for virksomhetsstyring. Risikostyring og internkontroll er integrert i virksomhetsstyringen og endring i risikovurdering og risikobilde vil være et fast tema i styringsdialogen. I tillegg til tildelingsbrevet er også følgende sentralt i styringsdialogen: Startmøter Som et ledd i byrådsavdelingens oppfølging av bydelene gjennomføres årlige startmøter for gjennomgang av bydelenes budsjetter. Referat fra startmøtene skal legges frem for det enkelte bydelsutvalg. BØS-oppfølging Med utgangspunkt i startmøtene underlegges enkelte bydeler forsterket økonomisk oppfølging. Disse bydelene innkalles til egne møter etter behov og rapporterer særskilt til byrådsavdelingen og BØS. Sektordirektørmøter Det gjennomføres jevnlige sektordirektørmøter for hele EST-området. Møtene skal prioriteres av ESTs toppledere. Ledersamtaler Oppfølging av tildelingsbrevet vil være et tema i ledersamtalene mellom kommunaldirektøren og den enkelte bydelsdirektør 1.kvartal 2013.

20


Medarbeidersamtaler Det skal gjennomføres medarbeidersamtaler hvert år. Løpende saker Enkeltsaker og problemstillinger avklares løpende i møter, gjennom brev eller direkte kontakt. 4.2 Rapportering og resultatoppfølging Generelt Bydelene skal rapportere i samsvar med Oslo kommunes økonomireglement og skjer i hovedsak gjennom tertialrapportering, årsberetning og gjennom statlige rapporteringskrav. Det vises til fellesskrivet ( 2/2013) hva gjelder oppfølgingen av driftsbudsjettet. Byrådsavdelingen understreker at bydelene skal legge inn realistiske prognoser ved hver periodeavslutning. Det forventes at bydelene har oversikt over økonomisk risiko, gjennomføringsrisiko og har en plan for korrektive tiltak ved eventuelle uforutsette hendelser. For tertial- og årsrapportering henvises til egne årlige rundskriv hvor rapporteringskravene er nærmere spesifisert. For årsberetning 2013 vil det i stor grad legges opp til en videreføring av rapporteringskrav knyttet til årsberetning for 2012, jf rundskriv 33/2012. Etterlevelse av krav til risikostyring og internkontroll vil være i fokus i 2013. Bydelene bes i tillegg til etterlevelse av krav som fremkommer av bl.a. prinsipper for virksomhetsstyring, rammeverk for internkontroll (1057/08) og gjeldende rundskriv, om å sikre at det finnes en overordnet risikovurdering for virksomheten som kan følges opp i styringsdialogen. I denne skal fokus være status på identifiserte tiltak og eventuelle avvik fra disse. Byrådsavdelingen vil, i tillegg til dette, vurdere ytterligere initiativer for å sikre tilfredsstillende risikostyring og internkontroll i sektoren generelt og i bydelene spesielt. Nærmere om rapporteringskravene fra byrådsavdelingen Byrådsavdelingen vil at det i rapporteringen fokuseres på måloppnåelse og eventuelle resultatavvik. Risikobildet skal være à jour og beskrive planlagte og gjennomførte tiltak for å lukke avvik og redusere risiko. Det kan gjennom året bli gitt nye føringer mv som kan medføre nye eller justerte mål og resultatkrav, og endrede prioriteringer for virksomheten. Dette er forhold som må håndteres i en dialog mellom byrådsavdeling og virksomhet. Resultatoppfølgingen skal være en løpende evaluerings- og korreksjonsprosess hvor byrådsavdelingen og den enkelte bydel får svar på om målformulering, strategier og tiltak mv har vært hensiktsmessig. Læring og kontinuerlig forbedring skal være et siktemål for styringsdialogen. Byrådsavdelingen forutsetter at bydelene utarbeider rutiner for kvalitetssikring av alle data som er en del av et rapporteringssystem enten til byrådet eller staten. Rutinene bør gjennomgås som en del av styringsdialogen.

21


Det fremgår av ulike rapporter at det er behov for å gjennomføre tiltak for å sikre datakvaliteten i KOSTRA. Byrådsavdelingen ber om at vektlagte utfordringer gjennomgås og følges opp. Alle data som kreves innrapportert, både tjenestedata og regnskapsdata kvalitetssikres på en tilfredsstillende måte. Økonomirapportering Byrådsavdelingens økonomiske oppfølging gjøres blant annet gjennom spørringer i Agresso. Det er derfor viktig at virksomhetens budsjett og regnskap er àjour og at realistiske prognoser inkludert prognoser for bruk av øremerkede midler er innmeldt ved periodeavslutning. Det vises i denne sammenheng til eget årlig rundskriv med retningslinjer for innlegging og periodisering av budsjettet DOK 3 tall samt oppfølging av driftsbudsjettet. Bydelene skal til hvert møte i bydelsutvalget rapportere om utvikling i tjenesteproduksjon og økonomi. Statusrapporten skal vise utviklingen sortert på funksjonsområde, KOSTRA-funksjon og resultatenhet. Tertialrapportering og årsberetning Det understrekes at tertialrapportene skal legges fram for bydelsutvalget og oversendes byrådsavdelingen. Særskilt rapportering Dagaktivitetstilbud for demente Bydelene bes om å rapportere på tiltak i tertial- og årsrapporteringen. Månedsrapportering sosialtjenesten Den særskilte, månedlige rapporteringen fra sosialtjenesten videreføres. Det kan komme endringer i innholdet i rapporteringen i løpet av året. Rapportering på bruk av døgnovernatting Bruk av døgnovernatting skal rapporteres til byrådsavdelingen etter gjeldende retningslinjer, jf Fellesskriv 07/2004. Det skal foreligge alternative planer for brukere som bor på døgnovernattingssteder. Psykisk helsearbeid Aktivitet innen psykisk helsearbeid skal opprettholdes og rapporteringen videreføres. Rapportering målekort i NAV-kontoret Rapportering på målekortet videreføres. De kommunale indikatorene kan gjenfinnes i andre statistikker. Målekortet skal brukes som felles styringsverktøy ved NAV-kontoret. Det oppfordres til å utvikle lokale indikatorer i målekortet. Rapportering til staten Kvalifiseringsprogrammet Bydelene må være forberedt på fortsatt rapportering til staten på kvalifiseringsprogrammet.

22


****** Vi ser frem til et hyggelig og konstruktivt samarbeid om felles utfordringer i 2013. Med hilsen Bjørg Månum Andersson kommunaldirektør

Tone Frønes fagsjef m/seksjonslederfullmakt

Godkjent og ekspedert elektronisk 

Kopi til: Byrådsavdeling for finans v/seksjon for budsjett, regnskap og oppfølging og v/seksjon for plan og strategi

23

Tildelingsbrev til bydelene 2013  
Tildelingsbrev til bydelene 2013  
Advertisement