Page 1

4 Myndighetsutøvelse 4.1 Bydelens organisering Bydel Vestre Aker har en organisering og struktur som er i stand til å forvalte lovverk som er delegert til bydelen. Bydelen er organisert i en tonivåmodell hvor enhetsledere rapporterer direkte til bydelsdirektør. Organisasjonsmodellen skal sikre en rasjonell forvaltning og en god faglig tjenesteutøvelse. Bydelen sikrer riktig kompetanse til rett myndighetsperson ved å gi kompetansehevende tiltak gjennom bydelens årlige kompetanseplan. 4.2 Fullmaktstruktur Det er nødvendig å foreta delegasjoner i linjen for å kunne utøve en rasjonell forvaltning av myndighet og tjenesteutøvelse. Dette er satt i system og formalisert i dokumentet fullmaktstruktur og delegasjoner. Innenfor myndighetsområdene blir det ført kontroll med forvaltning og myndighet ved å utarbeide prosedyrer som følges opp løpende og gjennom avvik som registreres og utkvitteres. Dette er videre belyst i kap. 5 – Internkontroll og risikostyring. 4.3 Anskaffelser Anskaffelser er et prioritert område hvor bydelen har fokus på at alle anskaffelser skal utføres i henhold til regler om offentlige anskaffelser. I den sammenheng er det etablert en lokal anskaffelsesstrategi som er basert på regelverket og sentrale styringsdokumenter. Alle med myndighet innenfor anskaffelser skal ha kompetanse til å utføre delegerte fullmakter. Det foretas løpende opplæring innenfor temaet, og etablering av prosedyrer med avvikshåndtering skal sikre oppfyllelse av lovverk, etiske regler og god internkontroll. 4.4 Informasjonssikkerhet Bydelen har utarbeidet sikkerhetshåndbok som utgjør et felles rammeverk for det praktiske arbeid med informasjonssikkerhet i bydelen. Sikkerhetshåndboken fastlegger Bydel Vestre Akers krav til beskyttelse av informasjon som samles inn, lagres, bearbeides, overføres og formidles så vel manuelt som elektronisk. Håndboken er harmonisert med relevante krav i Oslo kommunes instruks for informasjonssikkerhet med veiledning og personopplysningsloven.

Referanser til dokumenter:

Bydelens organisering

Fullmaktstruktur og delegasjoner

Lokal anskaffelsesstrategi

Sikkerhetshåndbok

Håndboken skal sikre at alle tjenestesteder i bydelen skal oppnå et riktig sikkerhetsnivå i sin daglige drift gjennom etablering av nødvendige fysiske, systemtekniske og organisatoriske sikringstiltak. Håndboken skal skape en felles sikkerhetskultur gjennom nødvendig opplæring og økt forståelse av behovet for informasjonssikkerhet i bydelen

7

4 myndighetsutøvelse  
4 myndighetsutøvelse  
Advertisement