Page 1

3 Politisk styring og administrativ gjennomføring 3.1 Bydelsutvalg og tilhørende styringsfunksjoner som politiske utvalg, komiteer og råd Hver bydel har et direkte valgt bydelsutvalg og en bydelsadministrasjon som ledes av en bydelsdirektør. Reglement for bydelene sikrer en felles hovedstruktur i bydelene for nemndsordning, myndighetsfordeling, saksbehandlingsregler og rapporteringsrutiner. Bydelsutvalget har ansvar for planlegging, gjennomføring og oppfølging av de saker som er delegert det fra bystyret. Bydelsadministrasjonen er i denne sammenheng bydelsutvalgets sekretariat og gjennomføringsorgan. Bydelsdirektøren rapporterer regelmessig til bydelsutvalget. Bydelsdirektøren rapporterer derfor administrativt til byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester som følger opp bydelsdirektørene, bl.a. gjennom regelmessige direktørmøter og årlige ledersamtaler. Byrådsavdeling for kultur og utdanning har ansvar for barnehagene hvor det løpende rapporteres på status og utvikling. Byråd og bystyre gir styringssignaler for utviklingen på de ulike tjenesteområdene som bydelene har ansvaret for. Dette gjelder f.eks. målformuleringer vedrørende hvilke tjenesteområder som er høyest prioritert (f.eks. avveiningen mellom ressursinnsatsen i barneomsorgen og eldreomsorgen), sammensetningen av tjenestestrukturen på bestemte tjenesteområder (f.eks. avveiningene mellom institusjonsbasert eller åpen omsorg for eldre), eller standarder på tjenestene, f.eks. åpningstider og tilgjengelighet ved sosialsentrene. Bydelsutvalgene tar utgangspunkt i de sentrale styringssignalene, men har stor grad av frihet til å foreta lokale tilpasninger.

Referanser til dokumenter:

Bestemmelser for politiske utvalg, komiteer og råd i BVA

Oversikt over politiske utvalg, komiteer og råd i BVA

Prosedyre for å fremme saker til politisk behandling

3.2 Saker til politisk behandling i lokale utvalg og råd I tillegg til reglement for politisk utvalg, komiteer og råd er det utarbeidet en prosedyre på hvordan politikerne kan fremme politiske saker til behandling. Prosedyrene beskriver retningslinjer i tråd med bydelsreglementet og kommuneloven og skal påvirke til at alle saker får et vedtak basert på et godt belyst saksfremlegg. 3.3 Oppfølging av politiske vedtak Til hvert BU-møte legges det frem en egen sak som angir status på saker som krever oppfølging fra administrasjonens side. For oppfølging av alle politiske vedtak blir det fremlagt egen sak på til hvert BU-møte om status på tidligere behandlede saker. Saken utkvitterer administrasjonens etterarbeid for politiske vedtak.

Eksempel på oppfølgingsskjema for behandlede saker

3.4 Flertallsmerknader fra overordnet politisk nivå Bydelene kvitterer ut flertallsmerknader fra overordnet politisk nivå i tråd med gjeldende rutiner. Utkvitteringen skjer i forbindelse med tertialrapporter og årsberetninger som behandles lokalt før innsendelse til byrådet/bystyret.

5


3.5 Oppfølging av bydelens tildelingsbrev Etter at bystyret har vedtatt budsjettet mottar bydelsdirektøren tildelingsbrevet som angir hvilke mål og aktiviteter som bydelen skal følge opp. Det rapporteres på mål og aktiviteter i tildelingsbrevet gjennom tertialrapporter, årsberetninger og gjennom bydelsdirektørens lederkontrakt med kommunaldirektøren Bydelsdirektøren innarbeider aktiviteter lokale styringsdokumenter som følges opp løpende i individuelle samtaler som definert i kap. 2.

Referanser til dokumenter:

Tildelingsbrev 2013

6

3 politisk styring og administrativ gjennomføring  
3 politisk styring og administrativ gjennomføring  
Advertisement