Page 1

Cena: 10 ₏ >> okt. 2015 Druťtvo klavirskih pedagogov Slovenije — EPTA q www.epta.si q ťtevilka 3

Klavir v RAZLIĂ„NIH vlogah  5ÂŁ 

R5 R5 R5 R5

#)&#(-%5-)(.5(5)-.$ 0#"/$)ĂŤ#5/.,#(%#5-%/*(!5'/4##,($ -.54*)0#5/-*Ä•(!5%),*.#,($ )$5%&0#,5$5&"%)5ÄĽ(#%

 

R5 &#'#,5#,) R5 (.)5.. R5 #')(5 ,ĂŤ#ĂŤ 

R5 &%-(,5#%)&$0#ĂŤ5%,$#(575 %&.&$5%).5*#(#-. 5 

R5 ),*.#,($575/'.()-.5'/4##,($65 %)'/(##,($5#(5-)&)0($


Nagovor urednice Tema revije: Klavir v razliÄ?nih vlogah Ko jabolko dozori, se utrgati pusti ... V5 ,4'#Ä•&$'65 %)5 (5 .,ÄĽ(##5 %/*/7 $'5*,05&.)Ä•($5$)&%65%#5'#5(4(7 ($$)5 $-(85 /#5 &.)Ä•($5 #,%&5 $5 45 -0)$)5 4,&)-.5 *).,)0&5 ).(#5 &.(#5 ĂŤ-85 *&ĂŤ&)5 -5 $5 ĂŤ%.#85 )!.)5 $5 ),)#&85

-5 .5 '()!)*&-.()-.#5 *!)!#5 )&$5 ,#5 0-"5 0&)!"65 %#5 $#"5 $5 4')ÄĽ(65 -.5 40&#85 #-.0(5 #40$&ĂŤ05 &$/4(5 )5 !&-5 #(540)%85,0#5&!)-&)05$65ĂŤ54(')5-5 )&)65/)65%)'),()65%).5-*,'&$065 .'5)",($.#5-.#%8 05 ),%-.,/>5 )/-.0,$')65 #'*,)0#4#7 ,')65%)'*)(#,')>5 (5*).'5Ä&#x2022;5&5 $5./#50-5,($5(0#"(65%).5$5 *&.5,4&#ĂŤ(#"5!&-(#"5-&)!)085 ()7 '(< !)5$5#4#,6545%.,5$5*,0655$#"5(Ä&#x2022;#'5 /ĂŤ('5 #(5 #$%)'5 *,-.0&$')5 05 (5#$--(65 ĂŤ#'5Ä&#x2022;#,Ä&#x2022;'5#4),/855*/Ä&#x2022;ĂŤ')5)*,.#"5 !&0(5/,(# ĂŤ#'5 0ĂŤ5 ')ÄĽ()-.#5 #(5 *).#85 )5 065 *)5 %.,#"5-5))5)&)ĂŤ#&#5")#.#>5

*)5$5#&)5.)%,.5'5/,(#Ä&#x2022;%#'5 &)'5)*4)0.#65%%)5-)5-5ĂŤ&(%#5'5 -)$5 -%&()5 )*)&(#&#5 05 (#45 -#&5 (5.')5 &0#,505,4&#ĂŤ(#"50&)!"85,05 5ÄĽ#0&$($/5-54($')505,4&#ĂŤ(#"5 !).)0)5)5./#5.)%,.(5#4$5450-#7 ('#65%#5-)545%&0#,-%5*!)!50()5 0&)!"85 $5-'65%)5(#-'5"ĂŤ#65ÄĽ(65''65 %./&(65 *)-.&5 (*)!,Ä&#x2022;&$#0)5 !,#0)5 (5%($#ÄĽ(#"5*)&#"5./#5,/!#"5!&-7 /ĂŤ#.&$#65 -)&0%65 *,#$.&$#>5 $5 -')65 %)5 (#-')5 &5 (5 )5 -0)$#"5 0&)!>5 (#"5*!)!)08 !).)0)5 Ä&#x2022;5 (%$5 '()!)5 0ĂŤ$!65 Ä&#x2022;5 &)!65 %#5 $#"5 &"%)5 #!,5 %&0#,65 -)5 '()!)5)&$5()/'&$#0!< Ä&#x2022;.0#&(85,04*,05$#"5$5.)&#%)655,ÄĽ7 %)(5 %.,)5 ./#5 *,4,')65 #(5 ('(5 /#5 -5 %&0#,$'5 B&#5 ,/!#'5 !&-7 &.)Ä&#x2022;($5 .'.#%5 $5 -*)/#.#65 5 #5 (#'5 #(Ä&#x2022;.,/'(.)'C5 $5 (%%)5 .%)85

Vsak ustvarjalec mora trpeti od manije po veliÄ?astnosti. A. N. Skrjabin

Izdajatelj in zaloĹžnik: ,/Ä&#x2022;.0)5%&0#,-%#"5*!)!)05&)0(#$565.,#5.,!5ij65 gfff5 $/&$( | Glavna in odgovorna urednica: (5#$--( | UredniĹĄki odbor: (5#$--(65#(5 )&65/Ä&#x2022;5,!),#ĂŤ65/4(5),%)65,#')ÄĽ5 0,#ĂŤ5 | Foto95#45 ,"#050.),$05*,#-*0%)05)485#(.,0$/0(06505%)&#%),5(#5,/!ĂŤ5(0()65).)&# REVIJA VIRKLA >> ĹĄtevilka 3 >> oktober 2015 ISSN: 2335-3716

Oblikovanje: Opa!&#65Ä&#x2022;5/ĂŤ#( | Lektoriranje: .,5 ),( | Tisk: ,Ĺ&#x20AC;%5,,58)8)8 | Naklada: jff

KONTAKT - uredniĹĄtvo in naroÄ?ila: 5

Š Druťtvo klavirskih pedagogov Slovenije - EPTA

0#,%&H*.8-#651118*.8-#5 *&.(5(,)ĂŤ#&(#5-5("$5(5-*&.(#5-.,(#5*)5,4&%)'5#,%&8

4'()ÄĽ0($5*/&#%#$5&#5($(#"5&)05(#5)0)&$()85 $05&5-#&5*)-'4(#"5*,#-*0%)05&#5,/!#"5 *).%)05$5)0)&$(545(0)50#,5#(50.),$5*,#-*0%8

Cena ĹĄtevilke 3 / oktober 2015:5gf5s Cenik oglasov: %)(.%.#,$.5/,(#Ä&#x2022;.0)5(50#,%&H*.8-#


Kazalo 342/+/6.)¤,!.+) 0/',%$) ).4%26*5*) EPTINA RAZISKAVA IN(/--!'%

54

KOREPETIRANJE â&#x20AC;&#x201C; UMETNOST MUZICIRANJA, KOMUNICIRANJA IN SODELOVANJA $5)5%),*.##$"5'(#$)5/ĂŤ(#65/ĂŤ#.&$#5#(5%),*.#.),$#5 (%.,#"5-&)0(-%#"5!&-(#"5Ä&#x2022;)& | Besedilo: PrimoĹž MavriÄ?

2

VLADIMIR VIARDO - Ä&#x152;UDEĹ˝I IN GLASBA )!)0),5-5*#(#-.)' | Besedilo: Aleksandra PavloviÄ?

61

6

VIOLINSKA SONATA NE OBSTAJA !))0#(-%5)%)&#Ä&#x2022;ĂŤ#(5/)5-)(.545%&0#,5#(50#)&#()5.,5 4%$5(Ä&#x2022;($#50#)&#(#-.#5(,)5,4/'$)5-0)$)50&)!)5*,#5 ($#")0'5#40$($/ | Besedilo: Miha Haas

HISTORIÄ&#x152;NA IZVAJALSKA PRAKSA #,)&')5,-)&#5#(5($!)05*)'(545#(Ä&#x2022;.,/'(.5-5 .#*%'# | Besedilo: Izidor Kokovnik

64

SPET VSTOPAMO V SVET GLASBENE IMPROVIZACIJE )/ĂŤ0($5#'*,)0#4#$5-%)4#54!))0#()5.,5-',(#5 45,40)$5#'*,)0#4#$-%#"5-*,.()-.#5*,#5*)/%/5%&0#,$ Besedilo: Ana VonÄ?ina

68

GLASBA V TRENUTKU ,ĂŤ($5-5*,)-.)5#'*,)0#4#$)5#(5/ĂŤ(#'5-#-.')'55 (.5.. | Besedilo: Ingrid MaÄ?us

72

SPODBUJANJE GLASBENE USTVARJALNOSTI Besedilo: AjĹĄa Svetlin

16

19

POGOVOR Z BAIBO SKRIDE )!&5-0.)0()5/0&$0&$(50#)&#(#-.%5(5,*,.),5455 /)50#)&#(5#(5%&0#,$ | Besedilo: Miha Haas KLAVIRSKI DUO 40)$5,*,.),$654!))0#(-%#5%)(.%-.#5#(50&#%#5#40$&# Besedilo: doc. Milan MiladinoviÄ&#x2021;, Akademija umetnosti Novi Sad | Prevedla: Jelena DukiÄ&#x2021; SegeÄ?iÄ&#x2021;

23

SKLADBE SLOVENSKIH SKLADATELJEV ZA KLAVIR Ĺ TIRIROÄ&#x152;NO )04.%5*,0($5-5 &0#,-%#"5(0)05hfgj505 Ä&#x2022;%'5 Besedilo: Bojan Glavina

74

A. D. ARTOBOLEVSKA: PRVO SREÄ&#x152;ANJE Z GLASBO ĂŤ(#%545/ĂŤ(65/ĂŤ#.&$5#(5-.,Ä&#x2022; Besedilo: Danijela Masliuk

36

HOMMAGE Ă&#x20AC; SKRJABIN SKLADATELJ KOT PIANIST )-(.54!))0#(5%&0#,-%#"5-%&5&%-(,5%,$#( Besedilo: Darren Leaper | Prevedla: Nina Mole

78

MOJ KLAVIR JE LAHKO DEĹ˝NIK 50&)!"65%#5$#"5#!,5%&0#,505(Ä&#x2022;#5/Ä&#x2022;#5#(5)()-#" Besedilo: Jasna SolaroviÄ&#x2021;

82 42

NAVDIHUJOÄ&#x152;I UTRINKI SKUPNEGA MUZICIRANJA Z#-.&$0($5$5(-.&)54,#5(*).Ä&#x2022;(5*).,5*)5 -)!)0),(#%/5#(5*,#$.&$/8Z5B85".)'-%#C55 Besedilo: Aleksandra PavloviÄ&#x2021;

KLAVIRSKA SOBA ZA DVA KLAVIRJA (.,0$/545 )$4.)'5 ,$(ĂŤ()' | Besedilo: Ana Tijssen

86

KAJ NAJBOLJĹ I POÄ&#x152;NEJO DRUGAÄ&#x152;E 4#-%05)5-*#Ĺ&#x20AC;ĂŤ(#"504),#"505($)&$Ä&#x2022;#"5!&-(#%)05 Besedilo: Dr. Noa Kageyama | Prevod: Jerneja Umer Kljun

88

ZABAVNA NAVODILA ZA KOREPETITORJE Izbrala in prevedla: Olga Ulokina

89

NAVODILA AVTORJEM PRISPEVKOV

46

DIRIGENTA NAREDI ORKESTER (.,0$/545#,#!(.)'5#')()'5 ,ĂŤ#ĂŤ' Besedilo: Mirjam StrliÄ?

51

DESET ZAPOVEDI USPEĹ NEGA KOREPETIRANJA ,.%#5)&)'%#5#45%($#!5 ),*.#,($5@5%4(5&#5 /-.0,$&()-.> | Besedilo: Zoltan Peter

www.epta.si

<< 1


Virkla >> DruĹĄtvo klavirskih pedagogov Slovenije â&#x20AC;&#x201D; EPTA

"ESEDILO!LEKSANDRA0AVLOVIĂ&#x201E;

Vladimir Viardo Ä&#x152;udeĹži in Glasba Pogovor s pianistom tisto najlepĹĄe v ljubezni, glasbi, umetnosti, religiji, znanosti ostaja vedno nerazkrito. Znanje je nedvomno potrebno, ampak najviĹĄje, za vsemi omejitvami, tiÄ?i Ä?udeĹž, ki ga Ä?utimo s koĹžo, s srcem, z duĹĄo, ga ne vidimo, ampak zagotovo vemo, da je, in ga sprejmemo, ker je del, ker je bistvo nas vseh.

V

ladimir Viardo, profesor na Univerzi v severnem Teksasu v Dentonu, zmagovalec tekmovanja "Van Cliburnâ&#x20AC;&#x153; v Teksasu in â&#x20AC;&#x17E;Marguerite Longâ&#x20AC;&#x153; v Parizu, koncertira in predava po vsem svetu, igra z najrazliÄ?nejĹĄimi orkestri in dirigenti â&#x20AC;Ś A to sploh ni pomembno. Viardo neprenehoma iĹĄÄ?e, ustvarja, raziskuje. Odkriva nove skladatelje, v starih pa vselej najde nekaj novega, sveĹžega, svojega, tvojega, naĹĄega. Njegova glasba diha in Ĺživi Ĺživljenje. Niti za hip se ne ustavi v svojem iskanju. Kot repatica osvetljuje Ĺživljenja svojih posluĹĄalcev in ĹĄtevilnih ĹĄtudentov. Ljubezen, ki je sinonim njegovega ustvarjanja, njegovega igranja, ga ĹĄe danes Ĺžene naprej. A kljub analitiÄ?nemu raziskovanju pusti skrivnostnim Ä?udeĹžem, da ostanejo skrivnost, saj

2 >>

oktober_2015

&#%)5&.5$5'#(#&)5)5')$!5Ä&#x2022;./7 #$5 05 )-%0#85 Zasul me je plaz misli: velikih, raznovrstnih misli, spominov, ki jim je bilo na trenutke teĹžko slediti, saj so potovali s svetlobno hitrostjo ... Vladimir Viardo65 *#(#-.65 %#5 4(5 #!,.#5 (5 ($)&$5 !&))%)5 -%,#.5 -.,/(5 (Ä&#x2022;5/Ä&#x2022;5#(5(-5(5%,#&#"5!&-5)(7 -.#5-5-)$65/-.0#.#5ĂŤ-5#(5!5*).'5-*.5 -*,)ÄĽ#.#85!)!65%#54(5-5-0)$)5(,!#$)5 *),#.#5Ä&#x2022;./(./5.#-.)5*,0)5#-%,#)65%#5 &"%)54(.#50ĂŤ(#5a)!($5/'.()-.#^85 (5 %&0#,5440(#65!&-5-!5)5-,5#(5Ä&#x2022;5 &$5888 "Glasba je kot religija ..."

).%(#.#65 5 0-#5 ,4/'$)65 ĂŤ/.#$)65 5 $85 &)5 (#4),ÄĽ(5 *)-&/Ä&#x2022;&5 $-()5 47 ĂŤ/.#655-5(%$5)!$5&#55-5(#ĂŤ5(5 )!$85)$#'5-655#5&!&65ĂŤ5#5-%/Ä&#x2022;&5 *)$-(#.#5ĂŤ/ÄĽ85

Kako vzgajate mlade PIANISTE+AKvENPOMEN ima ĹĄiroko poznavanje UMETNOSTI

#-&#'655($0ĂŤ5*)'(#65ĂŤ5-5&"7 %)5/ĂŤ(#5)4#,)'5Ä&#x2022;./(.$54!&/$$)5 *)5*!)!/654.)5$5,-5*)''()655 *!)!5 #!,65 %)(,.#,65 $5 ,4!&(65 -5 ),)5 -*)4(5 (5 *)4#$)65 Ĺ&#x20AC;&)4)Ĺ&#x20AC;$)65 -&#%,-.0)5 8885 )%)$(#5 05 #%)&$0#ĂŤ5 /')05 '#5 $5 05 &.#"5 Ä&#x2022;./#$5 *,#5 ($'5 $&95 a/")0()5 #(5 ĂŤ/-.0()5 0'5 *)7 '!'5")#.#5#(50-5()-#'5(5-0)$#"5,7 '(#"650-5)%&,5-50'5(%!5(5(5 *,#ÄĽ!5 0Ä&#x2022;5 &-.(#5 [').),ĂŤ%[8^5 (#'65 5 -5 0-5 0$5 ĂŤ&)0%)0!5 #-%($5 #(5 /-.0,$($65 )5 !&-(!65 &#.,,(!65 &#%)0(!5&#5,&#!#)4(!5#(5Ĺ&#x20AC;&)4) -%7 Spominjam se prve !5 *5 0-5 )5 4((-.0(!65 (5 ($0#Ä&#x2022;$#65 LEKCIJEZVAMI KOSTEREKLI -%),$5()-!&$#0#5,0(#5'5-)$5'7 a¤EHOĂ&#x201E;EvIGRATIKLAVIR Ä&#x2022;$)5 #(5 -5 '$5 '5 ($#'#5 .%)5 -%),$5 ,40)(#$)85)5$5.,(/.%65%)5#(./##$5 MORAvVERJETIVĂ&#x201E;UDEzEo )#5 0)#&()5 0&)!)85 (!&Ä&#x2022;%#5 4((7 +AJJEĂ&#x201E;UDEzVGLASBI -.0(#%5 )"(5 -')(5 ,(&5 $5 *,5 65 ĂŤ/ÄĽ5 -5 (5 5 *)$-(#.#85 ÂŁ/7 -',.$)5 $&95 aÂŁ#'5 0ĂŤ5 0'65 .'5 )&$5 ÄĽ5 $5 (%$5 (*)$'&$#0!65 '*%5 #-7 0,$''505)!5888^5,/!#5*,#',95ĂŤ5 .)ĂŤ-()5$5(%$65%,5&"%)50-#54ĂŤ/.#$)85 04'')5!).-%#5))%5#(5#45($!5'#-&7 ÂŁ/()65(>55'),Ä&#x2022;5!50#.#5&#5-5!5 ()5*).!(')5*)&%,)!65-5)5-,#Ä&#x2022;ĂŤ5


Virkla >> DruĹĄtvo klavirskih pedagogov Slovenije â&#x20AC;&#x201D; EPTA

Besedilo: Miha Haas

Violinska sonata ne obstaja Zgodovinske okoliĹĄÄ?ine duo sonat za klavir in violino ter zakaj danaĹĄnji violinisti narobe razumejo svojo vlogo pri njihovem izvajanju +/.#%24 +)'!.% POZABIĹ KAR TAKO "RUSELJ 0ALAĂ&#x201E;ALEPIHUMETNOSTI 7. februar 2007 Nastopata: 6ADIM2EPINrVIOLINA )TAMAR'OLANrKLAVIR Spored: *ANAĂ&#x201E;EK "EETHOVEN #HAUSSON 2AVEL

Za le 5 evrov so zadnjo uro pred koncertom ĹĄtudentom na voljo ĹĄe ne prodane vstopnice. Dobim karto na sredini druge vrste prvega balkona, povsod okrog mene v veÄ?ernih oblekah, kravatah in metuljÄ?kih sedijo posluĹĄalci, ki so za ta koncert odĹĄteli pribliĹžno 20-krat veÄ? denarja. Vonjave stoterih parfumov, kolonjskih vod in raznih liÄ?il se bohotijo v zraku. EkstatiÄ?no priÄ?akujem koncert, ki sem si ga Ĺže pred veÄ? kot pol leta "zacahnil" v knjiĹžici koncertne sezone. Vnaprej posnet glas nas preko zvoÄ?nikov v francoĹĄÄ?ini, nizozemĹĄÄ?ini in angleĹĄÄ?ini opozori, naj za nekaj Ä?asa zamaĹĄimo Ĺživljenjsko Ĺžilo svojim mobilnim telefonom. LuÄ?i zabrlijo in ugasnejo, umetnika na odru pod ozkim snopom svetlobe priÄ?neta igrati â&#x20AC;Ś

h65)ĂŤ/.#'5crescendo5)5geneze5)5ekstaze5 050&)0'54#!(/8 )5.#-.!5.,(/.%65%)5-'5*)5%)(7 ,./5-,ĂŤ&505-0)$5-)Ä&#x2022;)&50#)&#(#-.65 -'5#&5*,*,#ĂŤ(655Ä&#x2022;5(#%,5*,$5(#7 -'5 -&#Ä&#x2022;&5 .%)5 #4$'(!5 %)(,.85 5 ')$5Ä&#x2022;./#$-%5%',65.),$5.#-.5065 %#5-.505(Ä&#x2022;#"5()/(#"5&.#"5-5%)($7 -%#'5,*)'5!)&65'5.'5%)5-'5$45 45,)%'#5/,#"&65-.5'5*)!&&54&)5 *)-.,(#5#(5)54ĂŤ/($5-'5)-.&5%).5 %#*65%)5-.5-&#%)0#.)5)*#-&5-0)$5)ĂŤ/.7 %5*)5%)(,./545-'#95ZĂ?5-,ĂŤ655 -')5*&ĂŤ&#5&5k50,)0<Z5 ,5$5-&#&)65$5#&5*)*)&(5Ä&#x2022;)%95%)(7 ,.5$#'5(#5#&50Ä&#x2022;ĂŤ85)65*,04*,05$#'5 (#5 #&5 0Ä&#x2022;ĂŤ5 0#)&#(#-.<5 %&5 -.65 5 $5 #47 !/#&5-0)$)5')ĂŤ655$5*)-.&5*)0*,ĂŤ(65 -#065-%&$/ĂŤ(655'/50#)&#(5(540(#5.%)65 %).5'/5$5(%)ĂŤ655#!,5.%)65%).55-#5 (5/*50ĂŤ65-%,.%65#4!/#&5$5-0)$5ÄĽ')".85 $"/$Ä&#x2022;5#4'50-!5*5$655.")07 ()0)5 )(.)5 #!,65 Z%).5 5 $5 %)'),(#5 !&-(#%65 (5 *5 -)&#-.Z85 ),&5 -'5 $/5 ./#65%$5-#5'#-&#.5)5*#(#-./655-.5'5&5 ĂŤ/()5 *)!&&65 ,%)ĂŤ95 Z-5 (5 '),Ä&#x2022;5 *)-&/Ä&#x2022;.#5-*,'&$065ĂŤ5#!,5*#(<Z

:!0,%4:'/$"% O SIMBIOZI MED VIOLINISTOM IN PIANISTOM

45()5($*)*/&,($Ä&#x2022;#"5)&#%5'/4##,7 ($5(-*&)"65-$5)!-.0)5,*,.),$5#(5 4-.)*()-.50-"5!&-(#"5-.#&)05)57 ,)%5(*,$5)')!)ĂŤ.5.)0,-.(#'5/)'5 4&)54(#'#0)5!&-()5*)*).)0($855 %).5 %ÄĽ65 ,45 4*&.)05 (5 !,85 ĂŤ#.()5 #'')5 *#(#-.#5 #(5 0#)&#(#-.#5 *)!)-.)5 #'.,&()5(-*,).(5'(($5)5#-.'5 %)(,./5B(0(#5*,#',5$5&5(5#47 '5'()!#"C85(%)5$5-05./#5*,#5 (Ä&#x2022;'5'-)$('5-)&)0($/5@5-'5 -'5 -5 0&#%)%,.5 4(Ä&#x2022;&5 05 -#./#$"65 %)5-0)$50&)!5*,#5#40"5-%&5.!5 ,*,.),$5 (#-'5 ,4/'&5 &#5 $5 (#-'5 4(&5 -*,$.#5 (5 (ĂŤ#(65 5 #5 -5 "%,.#5 ),)5*)ĂŤ/.#&5)85 #-%5 (!5 .)0,-.(#"5 %)(,.)05 05

$/&$(#5 *,5 (0(#'5 '5 $5 *,#*7 &$&5 05 -.($5 )/*65 4.)5 -'5 -#5 4&5 #44#0655-5-#-.'.#ĂŤ()5*)!&)#'505.)5 #&')5 #(5 *)-%/Ä&#x2022;'5 ($.#5 )$%.#0(5 4!))0#(-%5)%)&#Ä&#x2022;ĂŤ#(65%#5#5('5&"%)5 *)$-(#&654%$505-0./5'/4##,($50#)7 &#(5#(5%&0#,$5(#'')5-%/*(5-..-%5 ,-(#8

DVOJNA MERILA PRI 0/*-/6!.*56,/'%/"%( INĹ TRUMENTALISTOV

#&5$5(5.#-.#"5%)(,.)06545%.7 ,5-5.#5&.545.'54#655$#"5Ä&#x2022;50()5 4'#')5 45 4ĂŤ.%5 ()5 ($*)*/7 -&#Ä&#x2022;#Ä&#x2022;85 &#Ä&#x2022;#'5 -%,#0()-.(#5 &$/-%#5 *,##"5 &,($Ä&#x2022;#"5-)(.65)(.)5057/,/65)*85hj65

(ĂŤ%)05 )(.65 0##'5 %-(.,#ĂŤ(#5 5 .%,.5 -'5 )#-%&5 *,(%.,#5 85 085 .")0(65 Z)'&()Z85 Ă?./(.5 0#!5/-)505%.%&#4'#ĂŤ(#5%)#5ĂŤ.,.7 %)(,.65(5%.,'5-)5#&5(5-*),/5 0#)&#(5-0)$5*,.5Ä&#x2022;./#,5*,#5/,"50#)&#(65 !5-.0%5.")0()05)(.5)*85if65Ä&#x2022;.85 -%&5 45 /)5 0#)&#(5 #(5 %&0#,$85 ,5 (.)5-5'/5*,#,/ÄĽ#5%),*.#.),65%#5!5*,#5

6 >>

oktober_2015


Virkla >> DruĹĄtvo klavirskih pedagogov Slovenije â&#x20AC;&#x201D; EPTA

Besedilo: Miha Haas

Pogovor z Baibo Skride Pogled svetovno uveljavljene violinistke na repertoar za duo violine in klavirja

L

atvijska violinistka Baiba Skride se je rodila v glasbeni druĹžini v Rigi leta 1981. Glasbeno izobraĹževanje je priÄ?ela v domaÄ?em kraju, nadaljevala pa od leta

1995 dalje na Konservatoriju za glasbo in gledaliĹĄÄ?e v Rostocku. Preboj na svetovno sceno ji je uspel leta 2001 z zmago na prestiĹžnem tekmovanju Queen Elisabeth v Belgiji.

Opisujejo jo kot violinistko z naravnim pristopom, sveĹžimi interpretacijami, obÄ?utljivostjo in pristnim navduĹĄenjem nad glasbo. Seznam prestiĹžnih orkestrov, s katerimi je nastopila, vsebuje orkester Berlinske filharmonije, orkester Londonske filharmonije, Bostonski simfoniÄ?ni orkester, SimfoniÄ?ni orkester Bavarskega radia, SimfoniÄ?ni orkester Sydney idr. Sodelovala z dirigenti, kot so Christoph Eschenbach, Paavo Järvi, Neeme Järvi, Andris Nelsons, Yannick NĂŠzet-SĂŠguin, John Storgards idr. Za zaloĹžbi Sony Music in Orfeo je doslej posnela 7 zgoĹĄÄ?enk, njen album z deli Szymanowskega je nominiran za BBC Music Magazine Awards 2015. Od novembra 2010 igra na violino Stradivari "Ex Baron Feilitsch", ki ji jo je velikoduĹĄno posodil Gidon Kremer.

+ATERAJEBILAPRVASONATA KI STEJOIGRALI3ESPOMINJATE NAĂ&#x201E;INA NAKATEREGA vam jo je predstavil vaĹĄ TAKRATNIUĂ&#x201E;ITELJVIOLINE 5-*)'#($'5-5(.(ĂŤ()65#&5-'5 *,'&85 -%%),5 *5 $5 )5 '(#5 (5 4ĂŤ.%/5 #!,&5 ')$5 ''85 !,&5 -'5 %%5&ÄĽ$5-)(.#(5&#54!)($5 )4,7 .)05 -)(.65 ')!)ĂŤ5 3(85 5 -*)7 '#($'5-5(.(ĂŤ()8

16 >>

oktober_2015


Strokovno-pianistiÄ?ni Ä?lanki

"ESEDILODOC-ILAN-ILADINOVIĂ&#x201A; !KADEMIJAUMETNOSTI.OVI3AD 0REVEDLA*ELENA$UKIĂ&#x201A;3EGEĂ&#x201E;IĂ&#x201A;

Klavirski duo Razvoj repertoarja, zgodovinski konteksti in veliki izvajalci *,.),5 45 %&0#,-%#5 /)5 #(5 /.5 $5 4&)5 )!.65 -$5 *)&!5 ),#!#(&(#"5-%&50-/$5./#5 .,(-%,#*#$5 .,5 ),%-.,&(5 #40&ĂŤ%5 Ä&#x2022;.0#&(#"5*)''(#"5&85,!&50-"5 ."5%.!),#$5%ÄĽ5(5,4&#ĂŤ(54!))0#(7 -%65-)#)&)Ä&#x2022;%65#40$&-%5#(5*!)Ä&#x2022;%5 %)(.%-.85 Ă?.0#&(#5 *)''(#5 *#(#-.#5 -)5#!,&#505%&0#,-%'5//65(%.,#5)7 ĂŤ-()65 ,/!#5 05 -.&(#5 4-#65 (%.,#5 -%&.&$#5 *5 -)5 %)'*)(#,&#5 *,05 45 )&)ĂŤ(5 .)0,-.(5 (-'&85 &0#,-%#5 /#5 #(5 /.#5 -5 *)!)-.)5 #40$$)5 ./#5 05 *!)Ä&#x2022;%#5 *,%-#65 %$,5 ($')5 0&#%)5 ,4&#ĂŤ(#"5 4#,%5 -%&5 45 0-5 ,40)$(5 -.)*($85/%$5)')5*,/ĂŤ#&#50-54!),$5 (Ä&#x2022;..5 -*%.5 Ä&#x2022;.#,#,)ĂŤ(5 #!,5 #(5 )*)7 4),#&#5 (5 &#.,./,)65 (*#-()5 45 .)5 *)7 ''()5!&-()5*),)ĂŤ$8

R

#40$&05 (5 ('5 #(Ä&#x2022;.,/'(./855 -)7 )(#5.,'#()&)!#$#5-545#(Ä&#x2022;.,/'(.5-5 .#*%'#5 /*),&$.5 (-&($5 .,'#(95 /)5 @5 05 #40$&5 (5 0"5 %&0#,$#":5 /.5 @5 05 #40$&5 (5 ('5 %&0#,$/85 5 *,%-#5 *5 -5 *)!)-.)5 45 )5 4-#5 /*),&$5.,'#(5/)8

DUO IN DUET â&#x20AC;&#x201C; :'/$/6).3+)02%',%$ 4%2-)./,/')*% ,'#(5/)5-5$5*,0#ĂŤ5*)$0#&505gh85 -.)&.$/65 #(5 -#,5 45 0)!&-(5 .,)*5 #(5 %)(/%./-85 5 ')..#"5 #45 gk85 -.)&.$5 *)!)-.)5 ($')5 /.5 '5 0'5 4),)0-%#'5-.0%)'65%-($5*5-)5-5 *)$0#&#5/.#54505#(Ä&#x2022;.,/'(.5&#545 !&-5#(5#(Ä&#x2022;.,/'(.855!,'(-%'5-0./5 $505gm85-.)&.$/5*)-.&5$-(5.,'#()&)7 Ä&#x2022;%5,4&#%5'5/)'5B05#(Ä&#x2022;.,/'(7 .C5 #(5 /.)'5 B05 *05 -5 -*,'&$0)5 &#5,4C8540)$5#(Ä&#x2022;.,/'(.)05-5.#*%7 '#5 $5 )')!)ĂŤ#&5 -)ĂŤ-()5 #!,($5 0"5

:'/$/6).3+)2!:6/* +,!6)23+%'!$5! 5 4#,%"5 (!&Ä&#x2022;%#"5 0#,!#(&#-.)05 ($')5 *,05 &5 45 %&0#,-%5 /5 #(5 /.85 )5 4((#"5 *).%#"5 $5 *,0)5 -%&)5 45 #'()'5 Z5 ..&5 (5 ()5 ..&Z5 45 05 #40$&5 #(5 .,#5 ,)%5 (7 *#-&5 )"(5/&&5Bgkli@glhnC654.'5*5

$5#&&#'53,5(*#-&5-%&)545Ä&#x2022;.#,#5 ,)%95 .65 65 #65 65 )&65 5 ),51)5 .)5 &385 ,05 .#-%(5 -%&5 45 05 0#,!#(&5$5#&5)$0&$(5054#,%#5Äť5 #.41#&#'5#,!#(&5))%65($(50.),5*5 $5#&5#&-5,(#5Bgkli@gljoC8 5 ))$/5 ,)%5 -)5 #&5 (*#-7 (5 Ä&#x2022;.0#&(5 -%&5 45 %&0#,-%#5 /)5 #(5 /.85 $)&$5 4((5 -)5 -%&5 #45 ,7 ,-5,()#-5)/*,#(5Bglln@gmiiC65 05 /!#5 #45 #5 /(-.5 ,5 /!5 85 85 "5Bglnk@gmkfC65.,#$5%)(,.#5,45 -*,'&$058585"5.,5Ă?.#,#5-)(.5

85 85 "85 5 .'5 ))$/5 $5 (-.&)5 ./#50&#%)5-%&545%)'),()5#40$($5 (50ĂŤ5#(Ä&#x2022;.,/'(.#"5-5.#*%'#85%)5$5

8585"5(*#-&5%)(,.545065.,#5#(5 Ä&#x2022;.#,#5%&0#,$545),%-.,)'65858585"5 Bgmgj@gmnnC5*5$5(5*,")/5#45,)%5 05 %&-##4'5 /-.0,#&5 )(,.5 45 %&0#,65 ĂŤ'&)5#(5),%-.,8 0()505,)%/5-)5*,0#ĂŤ54ĂŤ&#5*,#7 ,$.#5 !&-(5 .%')0($85 (&5 #(5 ,&..#5-.5#40$&5*,0#54((#5/&65#(5 -#,5(5),!&"5#(5ĂŤ'&/85)5&!(#5$5 (&5,&..#$5,4!&-#&545($0ĂŤ$7 !5 ĂŤ'&#-.65 ,&..#5 *5 (&5 45 ($0ĂŤ$!5 ),!(#-.5 .!5 ĂŤ-85 5 .'5 .%')0($/5 -.5 #!,&5 ./#5 05 //65 *,#5 ĂŤ',5 -.5 ,/!5 ,/!!5 -*,'&$&5 *,#5 0#,./)4(#5#'*,)0#4#$#8 5 %&-##4'/5 $5 *)-.&)5 4&)5 *)*/7 &,()5#!,($5%&0#,-%#"5/)05#(5/.)085 ÂŁ*,0505.'5))$/5(#5#&)5(*#-()5 0&#%)5 &#.,./,5 45 .)5 4-)65 -)5 .7 %,.(5&5%-($5*)-.&504),5450-5

www.epta.si

<< 


Strokovno-pianistiÄ?ni Ä?lanki

"ESEDILO"OJAN'LAVINA

Skladbe slovenskih skladateljev za klavir ĹĄtiriroÄ?no Povzetek predavanja s Klavirskih dnevov 2014 v LaĹĄkem %')0($5  5 hfgj65 (5 %.,'5 $5 #&5 #40(5 ./#5#-#*&#(5%&0#,-%#5/)65$5 -*)/#&)5 #$)5 )5 *,0($/65 05 %.7 ,'5 #5 -5 *,!&()5 *,-.0#&5 &#.,7 ./,5-&)0(-%#"5-%&.&$0545%&0#,-%#5 /)855-0)$#54#,%#5-'5#'&5ÄĽ5%,5*,$5 Ä&#x2022;.#,#,)ĂŤ(#"5 -&)0(-%#"5 -%&65 4.)5 -'5 *)-%/-#&5*)#-%.#5Ä&#x2022;50-5,/!5)-!&$#05 -%&855/0)/5'),'5*)/,#.#505 -.0,#95*,0#ĂŤ65*,#5*,#*,0#5'.,#&5-'5 -5 )'$#&5 (5 &#.,./,)5 45 %&0#,5 Ä&#x2022;.#,#7 ,)ĂŤ()65*,0-'54.)65%,5-)5-%&545 05 %&0#,$5 ,45 #4$'5 (5 %'-%#65 %)(,.(.(#5,0(#5B#(5450&#%)50ĂŤ#()5 /ĂŤ#.&$05!&-(#"5Ä&#x2022;)&5(#-)5.)&#%)5/*)7 ,(C85,/!#ĂŤ6505(&#4#5*,)!,')065%#5 -)5$#"5#40$&#5/#5(5 7/5hfgj65 -'5 )*4#&5 4&)5 )4%5 #4),5 -&)0(-%#"5 &654.)5$5')$5('(5*,-.0#.#5./#5 ,/!65 ')!)ĂŤ5 '($5 4((5 -%&65 %#5 *5 -#5 4,#5 -0)$5 %%)0)-.#5 4-&/ÄĽ#$)5 /0,-.#.05 05 *,)!,'85 45 -..#-.#%5 ,7 !#$-%!5 .%')0($5 %&0#,-%#"5 /)05  5hfgj5$5,40#()655-5!5$5 /&ÄĽ#&)5jk5/)0855,ÄĽ0()5.%')7 0($5-5$5/0,-.#&)5%,5in5/)065%,5(7 0)'()5*).,$/$5%0&#..)5.5#-#*&#(85 5 *,)!,'#"5 -)5 #&#5 4-.)*(#5 -&ĂŤ#5 -&)0(-%#5-%&.&$#9585&0#(5BjfC65 85 %&05BnC6585)$%)5BhC6585Ă?#0#5BgC65 85

ÄĽ5BgC5#(585 ,5BgC855

T

#(5 !),$5%&05054#,%#5 &0#,54505 Bgoog65 $/&$(65C95 5 !,($505%&0#,-%'5//5$5#&)5(%7 $5#4,()5*,#&$/&$()855ĂŤ-/65%)5(#5 #&)5(5,#65.&0#4#$65(5!,') )(5 #(5,/!#"5."(#ĂŤ(#"5)-ÄĽ%)065$5#&)5 Ä&#x2022;.#,#,)ĂŤ()5'/4##,($54ÄĽ&(5#(5 *,#&$/&$(5405-&)(-%#"5-,ĂŤ($85 5 %/*()5 ,4#,($65%&'#$65 #"($65/*)Ä&#x2022;.0($5-)#!,&5#(5 *,#&!$($5#'$)50-%%),5./#5Ä&#x2022;#,Ä&#x2022;#5 04!)$(#5*)'(85 5 )/-.0,$($5050)$5(5&"%).($Ä&#x2022;#5 (ĂŤ#(5/*),&$5*,#)&$()5*#(#7 -.#ĂŤ()54(($5#(504/$50-&$65%#5-5 -.)*($/$5050()5()05)%,#0($5 ĂŤ/)0#.!5-0.5!&-8 ,#5 #4#,#5 -&)0(-%5 %&0#,-%5 Ä&#x2022;.#,#7 ,)ĂŤ(5&#.,./,545*,-.0#.05-'5%).5 ($0ÄĽ($Ä&#x2022;#5%,#.,#$5*)&!5%0&#..5/*)7 Ä&#x2022;.0&5 ./#5 /*),()-.85 ,-.0&$(5 -%&5($5#5#&5/*),(545($Ä&#x2022;#,Ä&#x2022;#5 ')ÄĽ(#5%,)!5.#-.#"65%#5-5/%0,$$)5-5*)7 /ĂŤ0($'5 %&0#,$5 #(5 ($5 #5 /ĂŤ#.&$'5 ,4Ä&#x2022;#,#&5#4#,)5*,)!,'85

"0&$/$'5-5./#5%)&!#'65%#5-)5 '#5 *)'!&5 *,#5 4#,($/5 '.,#&5 #(5 #( ),'#$95 &(%#5 !,#ĂŤ5 #45 765 %#5 '#5 $5 )')!)ĂŤ#&5 )-.)*5 )5 ($-.7 ,$Ä&#x2022;#"5 B)%,)!5 gnf5 &.5 -.,#"C5 ,)%)*#-)05

)*)&5 0%65 ,(5 ),/(5 )7 5*)'(/5Ä&#x2022;.#,#,)ĂŤ(!5#40$($5(5 ÄĽ&$-%!65 ($'#(5 *05 #(5 ,/!#":5 %&0#,$/5 -5 )'5 #4,4#&5 %,5 45 '#-&#'#65 ,'#(#5 %)*#ĂŤ65 )'(#5 #4$%5 $65 *)04.#'#5 #45 /0)(!5 .%-.5 &(%5 ##$#5 0&#65 &%-#$/5 ,)!/65 !),$/5

%&0#65 !),$/5Ă?./"/65Ä&#x2022;*,$/5 ,7 /65&(.#(#5ÂŁÄ&#x2022;($0,65',#5ÄĽ'5

).&&#5#(5&%-(,#5ÂŁÄ&#x2022;($0,5&7 0#(5)485//52(./,385 5&#.,./,#545%&0#,5Ä&#x2022;.#,#,)ĂŤ()5,47 *)&!')5454#,%)5),5.)0,#Ä&#x2022;505*7 .#"5404%#"5BC65%$,5$5)$0&$()5mk5 -%&65)5.!5$5-&)0(-%#"5gm85#,%5 &0#,54505B5#(50)5*/&#7 %5&)0(#$545Ä&#x2022;)&-.0)C505Ä&#x2022;.#,#"5404%#"5 (/#5io5-%&65-&)0(-%#"5$5l855#,%#5 5 j7,)ĂŤ()5 *5 $5 )$0&$(#"5 gn5 -%&50.#"5-&)0(-%#"50.),$08 0#')5Ä&#x2022;5(%$5-%&5-&)0(-%#"5 0.),$05 45 05 %&0#,$65 %#5 -5 ,%$5 #40$$)5#(5-)54.)5'($5*)4((9 5 ,#-5,"/(95i545h5Bgooj65 -%&.&$#ĂŤ#(54*#-C6 5 #.$50-95.)(&(5Ä&#x2022;./#$54505 %&0#,$5Bhffo65-%&.&$054*#-C6 5 )$(5&0#(95/#.54505 %&0#,$5B05*.#"5-.0%#"65,)%)*#-C65 05-*)'#(545&()5B )Ä&#x2022;ĂŤ%5 ,)'(.#%65'/-:5,)%)*#-65hffgC6 5 ,#$(5.,(&95,#$5*-#").#%#545 05%&0#,$5B-%&.&$054*#-C6 5 ,$(5 )4#(95/#.54505%&0#,$5 B,)%)*#-C6 5 !),5Ă?./"95.,#(%6 5 .#$5)'95)4(#65*-%&$5#(5 /!5BgojhC6 5 ,)Ä&#x2022;5)$%)95.5.(!)05BC6 5 (45 .#ĂŤ#ĂŤ95Z'#(#Z65)*85jk5 BgomgImhC6

www.epta.si

<< 23


Virkla >> DruĹĄtvo klavirskih pedagogov Slovenije â&#x20AC;&#x201D; EPTA

Besedilo: Darren Leaper

Prevedla: Nina Mole

Skladatelj kot pianist Posneta zgodovina klavirskih skladb Aleksandra Skrjabina %)5 4ĂŤ.(#%)'5 %).5 '()!#'5 0,"/(-%#'5 *#(#-.)'5 #40$($5 %,$#()05 !&-5 Ä&#x2022;5 0()5 *,-.0&$5 )&)ĂŤ(5 )0#,5 #(5 #44#065 %#5 &"%)5 4'$)5 #(5 -)5 0ĂŤ-#"5 .ÄĽ%)5 *,7 '!&$#0#85)5$5*)-&#5.!655($!)05 !&-5-%)4#5))$5(#5#&50()5-*,7 $.5)485$5#&5&)54(',$(85#,./)7 4()-.65%#5$)54".0$)5($!)05&65%).5-)5 (*,85%&0#,-%5-)(.65',-#%)!5)0,(5 )5#!,($855*,0#5%,$#()0#5#)!,Ĺ&#x20AC;$#5 05(!&Ä&#x2022;ĂŤ#(#65)%)(ĂŤ(#5&.)5(#5*)5($7 !)0#5-',.#65$5,ĂŤ()655$5%)'*&%-()-.5

T

3LIKA$ELĂ&#x201E;EK3KRJABINOVEvESTESONATEOP!%(ULLJEBILMNENJA DABITAKO kompleksna struktura bolj ustrezala igranju dveh pianistov kot le enega.

$-()-.#5."5*-ÄĽ8Z15B&$5&#%5g8C5 &)5."(#ĂŤ()5&ÄĽ$5&5)5#40$&5 4".0$)5 *)-(5 *,#-.)*8h5 %,$#()05 *,#$.&$5#(50.),5($!)05#)!,Ĺ&#x20AC;$657 ($065$54!)&$5-%)4#5().(#5.%-.5(&#7 4#,&5.ÄĽ0()-.5/-*Ä&#x2022;(!5#(.,*,.#,($5

(%.,#"5 &5 .)&#%Ä&#x2022;(65 5 #5 /-.,4&5 #!,($/5 0"5 *#(#-.)05 "%,.#5 #(5 (5 &5 (!85Z*,Ä&#x2022;&$#0)5$65 &#5-)5-505 &).(#5 %&0#,-%#5 &#.,./,#5 0ĂŤ$5 4".05 0()5 )0&)0&545-.#'#5*,-.#95,/!#5*#7 (#-.5#50&#%)5*,#*)')!&5"5!&%)-.#5#(5

36 >>

oktober_2015

 !%(ULL 4HE'REAT2USSIAN4ONE 0OET Scriabin ,ONDON STRrPASAzE NAKATERESENANAvAOPAZKA SOIZTAKTOV rIZ+LAVIRSKESONATEvT 2 Za podrobnejĹĄo razpravo o takĹĄnih opombah INNJIHOVEMPOMENUGLEJ3.ICHOLLS ĂĄ7ITH Exotic Enthusiasm": Annotations And Titles INTHE-USICOF3KRYABINAS#LUESTO#ONCENT AND!IDSTO)NTERPRETATION *OURNALOFTHE 3CRIABIN3OCIETYOF!MERICA VOL vT r STRr

%,$#()05!&-8i 5-,ĂŤ)5#'')5-.)5&.5*)5%,$#7 ()0#5 -',.#5 ')ÄĽ()-.5 *,!&5 (5 *)7 -(.%#5($!)0#"5%&0#,-%#"5-%&65%#5-)5 (-.$&#5 0ĂŤ5 %).5 -.)5 &.85 $/-*Ä&#x2022;($Ä&#x2022;#5 )5($#"5('5)%,#0$)5*)-()-.5($!)7 05!&-85(Ä&#x2022;($#5Z-%,$#(#-.#Z50&#%)5 )&!/$$)5 (%.,#'5 ($!)0#'5 *,0#'5 /ĂŤ('65%.,#"5*)-(.%#5-)5*)5%,$7 #()0#5*,4!)($#5-',.#5*)'!&#5),7 ÄĽ.#5 ($!)0)5 !&-)5 05 $0()-.#85 $*,$5 -5 )')5 )-,).)ĂŤ#&#5 (5 ĂŤ#-.)5 *,0!5 'LEJPOJASNJEVALNEOPOMBESPOSNETKAPiano Music of Alexander Scriabin â&#x20AC;&#x201C; pianist Anaole Leikin; CEN 2364.


Virkla >> DruĹĄtvo klavirskih pedagogov Slovenije â&#x20AC;&#x201D; EPTA

"ESEDILO!LEKSANDRA0AVLOVIĂ&#x201A;

NavdihujoÄ?i utrinki skupnega muziciranja "Pisateljevanje je nastalo zaradi nepoteĹĄene potrebe po sogovorniku in prijatelju." (A. Uhtomski) ÄĽ0(65 )&!)ĂŤ-(5 $-(-%#5 (5 $5 #&5 &#5 ')!)ĂŤ5 $-(7 -%)5 )&!)ĂŤ-(5 4#'-%#5 (65 .,(/.()5-5(.(ĂŤ()5(5-*)'#($'85 Potujem z vlakom v Ljubljano. Od ĹželezniĹĄke postaje do Kongresnega trga imam natanÄ?no preraÄ?unano ĹĄtevilo korakov in minut, pa sem vsakokrat nekoliko pozna. Ampak niÄ? ne de, francoski rogljiÄ?ek z marelico in s sladko vaniljevo kremo je preprosto nemogoÄ?e izpustiti iz danaĹĄnjega naÄ?rta. Ta rogljiÄ?ek je sonce deĹževne Ljubljane, izgubljeni smisel petnajstletnice, navdih ... V moji glavi takrat dokaj tehtno opraviÄ?ilo za zamudo. Kongresni trg je Ĺže tu, ĹĄe zadnja â&#x20AC;&#x17E;diagonalaâ&#x20AC;&#x153; je pred menoj, jaz pa Ĺže vidim nepogreĹĄljiva nasmeĹĄka Maje in Sanje (takĹĄne do uĹĄes smejoÄ?e se nasmeĹĄke je videti tudi z drugega konca trga), ki me Ĺže opazita skozi okno in se seveda zaÄ?neta hihitati (verjetno, ker zamujam). Malo pospeĹĄim, a ne preveÄ?, ker smo pri petnajstih radi videti tudi nekoliko bolj teatralni, drugaÄ?ni, mogoÄ?e umetniĹĄki, zato vrtim deĹžnik po zraku, kot da Ä?as sploh nima pomena, v resnici pa me Ĺže moÄ?no srbijo prsti in si Ĺželijo skupne igre. Vstopim skozi vrata, zavijem na desno in se povzpnem po kamnitih stopnicah, odprem ogromna bela vrata, prav takĹĄna kot pri moji babici, stopim na rdeÄ?o preprogo (tudi ta je kot pri babici) in priteÄ?em do sobe, kjer bomo skupaj, v druĹžbi vrhunske komorne glasbe

D

42 >>

oktober_2015

in vedoĹželjnih mladih talentiranih, a ob tem zabavnih glasbenic in prijateljic (brez smeha paÄ? res ne gre), preĹživele nekaj navduĹĄujoÄ?ih uric skupnega muziciranja. %)5 $5 '#(#&)5 (%$5 '&#"5 &.5 05 %&0#,-%'5.,#/545 $)5#(5($)5*Ä&#x2022;5 #(5*).'5-'5%'&/5)*%.&505 )7 -%0)5(5Ä&#x2022;./#$5%&0#,$8 Spet sama â&#x20AC;Ś a tokrat na letalu. Pristajamo na letaliĹĄÄ?u Ĺ ermetjevo, nad mano sivina, pod mano brezovi gozdovi, male hiĹĄice in avtomobilÄ?ki, ĹĄiroke ceste in neskonÄ?na ravnina. Utrne se mi misel, z dolgim izdihom si reÄ?em: â&#x20AC;&#x17E;KonÄ?no doma.â&#x20AC;&#x153; (?!) Vse, kar se dogaja, ljudje, ki jih sreÄ?ujem v â&#x20AC;&#x17E;novem domuâ&#x20AC;&#x153;, so kot v filmu, v neki drugi resniÄ?nosti, drugem Ä?asu. Tako drugaÄ?no in tako domaÄ?no, a tako nepojmljivo, Ä?udno. Kafka na vsakem koraku (kasneje sem ugotovila, da me na vsakem koraku ni spremljal Kafka, temveÄ? veliki, kasneje eden mojih najljubĹĄih pisateljev: Daniil Harms!). V piÄ?li uri lahko sreÄ?aĹĄ svetnika, najbolj neprijazno prodajalko na svetu, velikega umetnika, najboljĹĄega prijatelja, umazanega pijanca, ki je med drugim genialni pesnik brez strehe nad glavo â&#x20AC;Ś )0)5)%)&$65()05-(,#$5,-(#ĂŤ(!5 ÄĽ#0&$($5#(5)!-.0)5,4&#ĂŤ(#"5*))5-)5 '5ĂŤ#-.)5*,04&#855.,(/.%5B*,047 *,05%,545(%$5'-065')!)ĂŤ5*)&5 &.C5 -'5 -%),$5 *)4#&65 4%$5 -'5 *,04*,05 05 )-%0#85 '/5 -.($/5 -5 $5 *,#%&$/ĂŤ#&)5 Ä&#x2022;5 0*,Ä&#x2022;($65 %#5 '5 $5 ,-5

')ĂŤ()5ÄĽ/&#&)95%$5-*&)"5*)ĂŤ('65%%Ä&#x2022;(5 $5-'#-&5#!,($65'/4##,($65/'.()7 -.#65 )*,0&$($5 (5 *,0#5 *)!&5 *)*)&7 ()'5 (*).,(!5 &85 ,0#5 &(#5 )!)0),#5-)5*,#Ä&#x2022;&#5Ä&#x2022;&5ĂŤ45%%Ä&#x2022;()5-7 .&.$65')$50-.5*5-5$5%5-,ĂŤ#54/#&5 (%)&#%)5*,$85 5 ,ÄĽ0('5 %)(-,0.),#$/5 05 )-%0#5 -)5 *,0&#5 #4$'(#65 (0#"/7 $)ĂŤ#5&$/$65%#5-)5'()!)5&.545($0ĂŤ$#'5 (0/Ä&#x2022;($'5 !)0),#&#5 )5 !&-#5 #(5 -)5 -5 45ĂŤ/5Ä&#x2022;50()5("$&#505(("('5 #-%($/85)5 $5 #&5 (%5 &$(5 !(,7 #$5&$/#65%#5(#-)5*)4(&#5/.,/$()-.#5&#5 4-*()-.#85 5 %%)5 -5 (#-)5 *)5 .)&#%)5 &.#"5(0&#ĂŤ&#5",')(#$65%)(.,*/(%7 .65*)&# )(#$5&#5*5%.,!5,/!!5#47 '5a)&!)ĂŤ-(#"^5*,'.)0>550-'5 -)5 #-%&#5 -%,#.#5 -'#-&65 *)'(65 ÄĽ#0&$($5 05 !&-#5 #(5 !&-)5 05 ÄĽ#0&$($/85 (#5 *5 $5 Ä&#x2022;5 0()5 ,)$#&)5 *)5 !&0#5 0*,Ä&#x2022;($95 %%)5$5')!)ĂŤ505.)&#%Ä&#x2022;(#5',#5*)-0.#.#5 ÄĽ#0&$($5 !&-#>5 ,!)(5 #4%/Ä&#x2022;($65 *,0-'5*5(0/Ä&#x2022;($6 navdih5-)57 &#&#545('#8

V vsem so iskali skriti smisel, pomen, Ĺživljenje v glasbi in glasbo v Ĺživljenju.


Virkla >> DruĹĄtvo klavirskih pedagogov Slovenije â&#x20AC;&#x201D; EPTA

"ESEDILO-IRJAM3TRLIĂ&#x201E;

Dirigenta naredi orkester Intervju z dirigentom Simonom KreÄ?iÄ?em

S

imon KreÄ?iÄ? je leta 2002 zakljuÄ?il ĹĄtudij klavirja na ljubljanski Akademiji za glasbo kot zadnji diplomant prof. Acija Bertonclja, julija 2005 pa ĹĄe podiplomski ĹĄtudij klavirja na visoki umetniĹĄki ĹĄoli v Bernu v razredu prof. Aleksandra MadĹžarja. Septembra 2012 je s premiero in devetimi predstavami baletnega veÄ?era Stravinski v produkciji SNG Opera in balet Ljubljana diplomiral ĹĄe iz dirigiranja v razredu prof. Milivoja Ĺ urbka. V Ä?asu podiplomskega ĹĄtudija klavirja v Ĺ vici je ĹĄtudiral ĹĄe dirigiranje v razredu prof. Dominiqua Roggena. V teh letih je dirigiral veÄ? ĹĄvicarskim orkestrom. Maja 2005 je posnel svojo prvo dirigentsko zgoĹĄÄ?enko â&#x20AC;&#x201C; otroĹĄko opero Schneewyttli Rolanda Zossa, ki je bila kasneje nagrajena. V sezoni 2006/07 je deloval kot pianist korepetitor v Operi SNG Maribor. Novembra 2008 je na mednarodnem dirigentskem tekmovanju v italijanskem Grossetu prejel tretjo nagrado ter dirigiral tamkajĹĄnjemu mestnemu orkestru na zakljuÄ?nem koncertu nagrajencev. Od marca 2009 je redni gost orkestra Slovenske filharmonije, ki ga je vodil na ĹĄtevilnih koncertih. V SNG Opera in balet Ljubljana je bil zaposlen od oktobra 2007 do decembra 2012. Zadnjih nekaj let veliko sodeluje s Simfoniki RTV Slovenija, kjer je bil redno zaposlen v sezoni 2012/13. Februarja 2013 je dirigiral koncert NoÄ? klavirjev, na katerem je bilo v enem veÄ?eru izvedenih kar pet klavirskih koncertov. Simon KreÄ?iÄ? je prepoznaven tudi kot dirigent sodobne glasbe. Dirigiral je na ĹĄtevilnih koncertih festivala Slowind tako v Sloveniji kot v tujini (Pariz, Riga).

46 >>

oktober_2015

Izvedel je ĹĄtevilne skladbe pomembnih sodobnih slovenskih in tujih skladateljev ter sodeloval s pomembnimi tujimi solisti. Kot pianist je zelo iskan komorni glasbenik. Sodeloval je z glasbeniki vseh generacij, med drugim z Aleksandrom MadĹžarjem, PrimoĹžem NovĹĄakom, Luko Ĺ uliÄ&#x2021;em, Igorjem MitroviÄ?em, Matejem Ĺ arcom, Jako Stadlerjem, Branimirjem Slokarjem, Radovanom VlatkoviÄ&#x2021;em, Stankom Arnoldom,

Marcosom Finkom, z Ansamblom Slavko Osterc, s pihalnim kvintetom Slowind itd. Oktobra 2008 sta se z violinistko Anjo Bukovec vrnila s svetovne turneje, v okviru katere sta nastopila v najprestiĹžnejĹĄih dvoranah pomembnih kulturnih srediĹĄÄ?, kot so Washington, Edinburgh, New York, Ottawa, Kairo, Madrid, Lizbona, Berlin,

Kijev, Praga, Bratislava, Tel Aviv, Sarajevo, Skopje itd. Marca 2015 je dirigiral opero Macbeth v italijanski Pisi. Z decembrom 2013 je zaÄ?el mandat umetniĹĄkega in glasbenega direktorja Opere SNG Maribor.

Ĺ tudiral si klavir na ljubljanski Akademiji za glasbo. Kdaj in kako SISEODLOĂ&#x201E;IL DABOv POSTALDIRIGENT 5 ĂŤ-/5 Ä&#x2022;./#$5 (5 &$/&$(-%#5 %7 '#$#545!&-)5(#-'5(#.#5*)'#-&#&5(5 .)65 5 #5 %$5 *)-.&5 #,#!(.85 Ă?./#,&5 -'5%&0#,5*,#5*,) 85#$/5,.)(&$/5#(5 *).'5-'5Ä&#x2022;&5(5*)#*&)'-%#5Ä&#x2022;./#$505 Ă?0#)85'5-)5#'&#5-#-.'65%$,5-#5'),&5 4,.#5 )&)ĂŤ()5 %0).)5 .)ĂŤ%65 ĂŤ5 -#5 ÄĽ&&5 (*,)0.#5 05 0#Ä&#x2022;$#5 &.(#%85 %!5 (5 '5$5*)%&#&5*,)%($5#(5'#5*)07 &655#''5*,'&)5.)ĂŤ%65.,5'#5-07 .)0&5($5-#5#4,'5).(5*,'.65 %#5 #5 '5 4(#'&85 ,&!&5 '#5 $65 5 #5#!,&5%%5#(Ä&#x2022;.,/'(.65Ĺ&#x201A;0.)5&#50#)&#7 ()Ě&#x201C;V55-'5$#5,%&655'#5$5%&0#,5ĂŤ#7 -.)5)0)&$5B-'"C8550)&$)5'#5$5)-.&)5 -')5Ä&#x2022;5#,#!#,($6545%.,!5-'5-5 (5%)(/5./#5)&)ĂŤ#&85)&#&#5-)5'5%5 4&)5 4(#'#0'/5 *,) -),$/65 Ä&#x2022;0#,-%7 '/5 #,#!(./5 )'#(#+//5 )!!(/65 %#5 $5 #&5 /ĂŤ(5 ,(-.#(5 #(5 4185 Ă?5 (54ĂŤ.%/5'#5$5(.(ĂŤ()5*)!&&5,)%5 #(5'&)505Ä&#x2022;&#5$&65ĂŤ5-5(5#5.!5&).#&5 )&$5,-()85)5(,0#5-'5)*,.545#44#05 #(5.%)5-'54ĂŤ&8


Strokovno-pianistiÄ?ni Ä?lanki

Besedilo: Zoltan Peter

Deset zapovedi uspeĹĄnega korepetiranja Kratki odlomki iz knjige Korepetiranje â&#x20AC;&#x201C; kazen ali ustvarjalnost? (Z. Peter) Ä&#x2022;5-')-.)$()5,Ä&#x2022;0.#5(,Ä&#x2022;(5#40$&7 -%5 .ÄĽ05 &#5 %)&#%)5 )5 (*,)0&5 )5 (-&($5 -%/*(5 0$5 V65 .)5 trenutno5 (5-'54(#'.#5(#%)!,85,(/.(50$5 *,-.0&$5eno situacijo in eno priloĹžnost65 (-&($5 0$5 *5 )5 *,-.0&$&5 -*.5 ,/!)65450-'#5')ÄĽ()-.'#65*,#&)ÄĽ()-.7 '#65*,-*%.#0'#5#(5)'$#.0'#5.%)545 *)-'4(#%5%).545-%/*()5&)8 %/*(#5 #&$5 '),5 #.#5 0()5 ()95 05 Korepetiranje -#5 *,#405 #4)&$Ä&#x2022;.#5 .,(/.(#"5 ,4',"5 )-ĂŤ#5 ĂŤ#'5 0ĂŤ$#5 -%/*()5!&-()5#40)65spremljanje *5 (*,%5*,#5/,-(#ĂŤ#.0#5-%/*(5#408 /,0(05.,(/.()5#(.,*,.#$)5-)&#-.85 ,45 ,4/'0($5 #-.065 -'#-&5 #(5 (7 3. Soizvajalca se ''()-.#5 0-%!5 *)-$5 #5 #&5 0-5 ne prilagajata drug (&$($5(&#45#(5,4&!5)0ĂŤ8

1. Korepetiranje je namenjeno instruktivni DOPOLNITVIUĂ&#x201E;NO VADBENEGA PROCESA spremljanje pa JEPIANISTIĂ&#x201E;NIPRISPEVEKK predstavitvi trenutnega znanja nekoga.

2. Na skupnih vajah obravnavamo in reĹĄujemo IZKLJUĂ&#x201E;NOTRENUTNE AKTUALNE in konkretne izvajalske TEzAVETERPRIMERE PRITEMPA upoĹĄtevamo vse subjektivne INOBJEKTIVNEDEJAVNIKE KI trenutno vplivajo nanje. )5 -5 %),*.#.),I%&0#,-%#5 -*,7 '&$0&5#(5($!)05-)#40$&5)#.5(5 -%/*(#50$#65($5&.650#.5#(5*)*,7 0&$.5&5.#-.)65%,5.,(/.()5&"%)85 $5-5 $54!)#&)5('/5*,5.()'5(#65%$5 ,/!!5 ĂŤ%5 ĂŤ45 05 .(65 %)5 '),5

-)#!,5 %&$/5 (.-.#ĂŤ(#'5 #$'5 (47 (-&$#065 (/,0().ÄĽ(5 #(5 )5 ($0,7 $.($5(5(%#5.)ĂŤ%#5./#5,4*&65%,5 -)#40$&5(#-.5/*)Ä&#x2022;.0&5%)'*,)'#7 -(#"5$-.0505#'(/5/-*Ä&#x2022;(!5-%/*(7 !5&)0($8

¤ASOVNIOBSEGSKUPNIH VAJNIPOMEMBEN JE pa pomembno znati pametno izkoristiti vsak SKUPNITRENUTEK KIGA imamo na razpolago.

DRUGEMU AMPAKSE prilagajata formalnim zahtevam svoje soigre.

5!&5(5.)65&#5!,545#(-.,/%.#07 ()50)545/ĂŤ('5B%),*.##$C5&#545 ,/!ĂŤ()5 (''()-.65 $5 0-%5 ),)5 (ĂŤ,.)0(5-%/*(50$54-()0(5tria,#&!$($5 formalnim zahtevam5 dno65054('($/5.,)$()-.#85 -%/*(5 #!,5 *)'(#5 ,4/'0($5 #(5 )0),#')5 )5 .,"5 4"5 4().,$5 ĂŤ7 -*,$.$5skupne usode50"5!&-(#%)05 05-)#!,#65%,5$5#-.0()5)&$5*)''()5 -)0(!5 )%0#,65 ('($(!5 -%/*(#5 #(5 *,()-.()5 )5 /0&$0#.05 *)-'7 0#65 )5 %.,#"5 #'5 0-%5 (.(ĂŤ()5 4(#%)0#"5 *,#40($85 5 #'(/5 skupne )*,&$#0)5#(54&)5*)''()5 /(%#$)85 usode5-5'),.5-)#40$&5'-)$()5 5.,#5 45*,-.0&$$)54)%,)ÄĽ(57 -*),4/'0.#5#(5-5*,#&!$.#5*,#5)&#7 &)0(#5#%&/-5#(5),5')&5/ĂŤ#(%)0#.7 %)0($/5 .,5 /-%&$0($/5 *)/-.0,$&(5 !5-%/*(!5&8 ,05 495 Spoznavanje â&#x20AC;&#x201C; *).%5 05 4-()08 %/*(5 /-)65 formalna plat skupne 4('($/5 4#,($5 #( ),'#$5 )5 (Ä&#x2022;'5 igre6 $50()5(5'##$'#5*)-'7 -)#40$&/8 ,/!5 495 Usklajevanje sku4(#%65 (5 *,0,-.0)'5 #(5 &)5 (5 /'.(#Ä&#x2022;%)5 ,&#4#$)85 ,45 .!5 )5 pne igre â&#x20AC;&#x201C; $5 *,#&)ÄĽ()-.5 45 ,4$-(#.05

www.epta.si

<< 51


Virkla >> DruĹĄtvo klavirskih pedagogov Slovenije â&#x20AC;&#x201D; EPTA

"ESEDILO0RIMOz-AVRIĂ&#x201E; 3ODELAVKEPRIIZVEDBIRAZISKAVE!NA4IJSSEN'g&++6ELENJE .UvA'REGORIĂ&#x201E;'g+OPER "OzENA(RUP+'", 5RvKA2OvKAR+'"-" 

Korepetiranje â&#x20AC;&#x201C; umetnost muziciranja, komuniciranja in sodelovanja Kaj o korepeticijah menijo uÄ?enci, uÄ?itelji in korepetitorji nekaterih slovenskih glasbenih ĹĄol Z %)5*5$5-5%),*.##$'#5(5.0)$#5 Ä&#x2022;)&#>5&#5$#"5#'.505/,(#%/>5 )&#%)5/,5 .#5 *,#4($)>5 &#5 ")#Ä&#x2022;5 45 ($#'#5 ./#5 (5 '(,)(5.%')0($>5 %)5$545(7 )'Ä&#x2022;ĂŤ($'5 *)/%5 05 ĂŤ-/5 .%')0($5 *,#50->5#''5$#"50ĂŤ5%'5.#5V5 45 #5 ,$5 -')5 /ĂŤ#&I765 )0)&$5 #''5 ."5 (("(#"5'($05#(5(')!)ĂŤ#"5%)'#7 (#,($5/,(#%54,#5(-.)*)05#(5.%')7 0($85 45#5*5,$5-')5%),*.#,&I765 &"%)5 #5 -5 )&$5 *)-0.#&I75 (#5 -.0,#:5 4#5-5'#655')$5*)/%54,#5%),*7 .##$5 (("()5 .,*#85 ).,/$'5 ),65 ĂŤ/.#'65 5 (%$5 '($%65 ĂŤ5 (5 %),*7 .#,'85 -/&#5 -)5 '65 %,5 0-#5 ((%,.85 &)5 $/.,)5 -'5 #&I75 (5 .& )(/65 5 -'5 -%,*&I75 /,(#%85 $*,$5 $#"5 (5 0#7 #'505'-65*).'5#5*50-#5#'&#5 0$5 Ä&#x2022;5 *)()ĂŤ#85 Ä&#x2022;65 5 '#5 $5 ().5 *,#7 (-&5Ä&#x2022;&50ĂŤ,$65(-5*5*,#ĂŤ%/$655 )'5 (5 (-.)*/5 #!,&I75 05 .'*/<5 5 %$5-#5'#-&#$)655-')5($#")0#5-/ÄĽ($#>55 (#'')545*)ĂŤ.#5(#ĂŤ5*'.($Ä&#x2022;!5%).5 &5(05-')50#.#54($>5$5$5(7 *),()65 '*%5 -5 0&#%)%,.5 (-'$#')5 )5(40-.#85%.,#5-)5*5,-5*)-,7 ĂŤ(#5V5 '&#5-')5-5*,05Ĺ&#x20AC;()85ĂŤ,$5$5 )#!,&I75 (.-.#ĂŤ()654&)5-5'#5$655

54 >>

oktober_2015

!&-5%)(ĂŤ()5.ĂŤ5#(55-5,)$05'&5 ('5 0ĂŤ-#"5 *,-.0&$$)5 (#4',(5 /'.()-.85 *5)ĂŤ/.%8Z /-.0,$&(#5 /ÄĽ#.%65 ,/ÄĽ($5 #(5 *)*7 -.,#.065 -*.5 ,/!#ĂŤ5 -)5 ('5 4,#5 *,7 (.,*(!5/,(#%5#(5Ä&#x2022;.0#&(#"5(-.)*)05 *)0-'5)0ĂŤ85 %)5(5(-5%).5%),*7 .#.),$5!&$)5(Ä&#x2022;#5-)&0#5#(5($#")0#5 /ĂŤ(#>5 $5$#'5$5*)''()505-'#-&/5 -)&)0($545('#>5 (5%$5'#5%).5%),7 *.#.),$#5)ÄĽ#0&$')5)50-'5.'>5 4#-%05 $5 0%&$/ĂŤ#&5 0-5 .,#5 -.,(#65 0*&.(505*,)-5%),*.#,($5@5/ĂŤ(5 #(Ä&#x2022;.,/'(.)0I*.$65 ($#")05 *!)!5 #(5 %),*.#.),$5 #45 ,4&#ĂŤ(#"5 -&)0(-%#"5 !&-(#"5Ä&#x2022;)&6505%.,#"5*)/%5*).%5(5 )-()0(#5#(5-,($#5-.)*($#85ĂŤ#(50*,7 Ä&#x2022;($5$5#&5)*,.!5.#*65-$5-')5ÄĽ&&#5 *,#)#.#5 ĂŤ#'5 0ĂŤ5 ,4&#ĂŤ(#"5 )!)0),)065 %#5-')5$#"505)&0#5*)'(-%)5#(50-7 #(-%)54,/ÄĽ#&#85%.,#5(%.#,(#5-)5 (5 )&)ĂŤ(5 0*,Ä&#x2022;($5 )!)0),#&#5 45 0ĂŤ5 )!)0),#65,/!#5*5(#-)5)!)0),#&#857 (#'#05-)5./#5(%.,5(%).65%#5-)5 &0#,-%#5 *!)!#5 #(5 %),*.#.),$#5 ('5$#"54/*&#8 -5 05 ,/ÄĽ($#"5 #(5 *)!)0),#"5 0&#%)%,.5 ).%(')5 .'5 %),*.##$65 #(5 .)5 45 'LAVNEUGOTOVITVE 0-"5 4),(#"5 %).)065 %,5 (%4/$$)5 ./#5 raziskave so: 4!),($5 *)0#65 %#5 -')5 $#"5 0-#5 4!).)7 0)5 -&#Ä&#x2022;&#5 ÄĽ5 (#ĂŤ%)&#%)%,.85 ),*.##$5 5 ĂŤ('5#(5*!)!)'5-)5*)4#.#0(5


Strokovno-pianistiÄ?ni Ä?lanki

Besedilo: Izidor Kokovnik

HistoriÄ?na izvajalska praksa Girolamo Frescobaldi in njegov pomen za inĹĄtrumente s tipkami

G

irolamo A. Frescobaldi velja za enega prvih najpomembnejĹĄih skladateljev za inĹĄtrumente s tipkami v prvi polovici 17. stoletja. Rodil se je septembra leta 1583 v severnem delu Italije, v mestu Ferrara. Ĺ˝e kot otrok je opozarjal nase, saj je izjemno dobro pel in igral na razne inĹĄtrumente (ĹĄe posebej je blestel na inĹĄtrumentih s tipkami), s 16 leti pa je bil Ĺže izjemen virtuoz na orglah. Rojen je bil v zadnjem obdobju razcveta glasbene kulture v Ferrari pod okriljem vojvode Alfonsa II d'Este, ki je bil velik ljubitelj glasbe in je pomagal vzdrĹževati glasbeno ustanovo. V ustanovi so bili zdruĹženi italijanski in flamski umetniki, zato ne Ä?udi, da je Ferraro do leta 1601 obiskalo veÄ? eminentnih glasbenikov, kot so: Orlando di Lasso, Claudio Monteverdi, John Dowland, Giulio Caccini, Claudio Merulo in Carlo Gesualdo. Frescobaldi je s 14 leti nasledil ferrarskega organista Ercoleja Pasquinija in preko te sluĹžbe pritegnil dva mecena, Ä?lana druĹžine Bentivoglio, Enza in Guida Bentivoglia. Guido je bil zanj ĹĄe posebej pomemben, saj je na njegovo priporoÄ?ilo dobil sluĹžbo organista v cerkvi Santa Maria in Trastevere v Rimu, poleg tega ga je povabil s sabo na potovanje v Bruselj, kjer se je Frescobaldi zadrĹžal pribliĹžno pol leta (to je bilo tudi njegovo edino potovanje izven Italije). V Belgiji se je sreÄ?al z lokalnimi glasbeniki iz Anglije, Ĺ panije in Flandrije ter bil navduĹĄen nad njimi. Nato se je vrnil v Rim, kjer je bil julija 1608 izvoljen za organista Cappelle Giulie

in rezidenta glasbene ustanove bazilike sv. Petra. Njegovo najbolj plodno obdobje je bilo med letoma 1615 in 1628, ko se je gibal med Mantovo in Rimom. Iz tega obdobja so najpomembnejĹĄa naslednja inĹĄtrumentalna dela: druga verzija prve knjige toccat (1615â&#x20AC;&#x201C;16), ricercarov in canzon (1615), capriccev (1624), druga knjiga toccat (1627) ter zbirka canzon za 1 do 4 inĹĄtrumentov in basso continuo (1628). Nadalje je v

3LIKA'IROLAMO&RESCOBALDIr

letih 1628â&#x20AC;&#x201C;34 deloval v Firencah, kjer je bil na dvoru Medici najbolje plaÄ?ani glasbenik, nato pa se je leta 1634 pod okriljem mecenstva druĹžine Barberini vrnil v Rim in tam ostal do smrti. Zopet je sluĹžboval kot organist v cerkvi sv. Petra. V tem obdobju se je Frescobaldiju poveÄ?ala finanÄ?na stabilnost, obenem pa se je vse bolj uveljavljal v elitnih

krogih. Njegovi meceni so bili med najbolj prestiĹžnimi podporniki umetnosti v tistem Ä?asu in ĹĄtevilni so ga hvalili (Banchieri, Giustiniani, Mersenne, Bonini, Superati, Liberati, Della Valle). V zadnjih letih svojega Ĺživljenja je bil veÄ?ino Ä?asa aktiven kot Ä?embalist, njegovo ime pa se je ĹĄirilo preko meja Italije, Francije in NemÄ?ije. Umrl je po 10-dnevni bolezni, marca leta 1643. '&$#5,-)&#$05!&-5#40#7 ,$)5#45.,##$5 ,(%)7Ĺ&#x201A;'-%5Ä&#x2022;)&5B0)7 %&(5*)&# )(#$C65-5%.,)5-5$5-*)4(&5 05 4!)($#"5 &.#"5 *)5 )%,#&$'5 /ĂŤ#.&$5

/44-5 /44-"#$65 %#5 $5 #&5 ($(5 %).5 (5 0&#%#"5 ),!(#-.)05 .%,.(!5 ĂŤ-85$!)0504),(#%5-.5#&5Ä&#x2022;5&/7 #)5 ,/&)5#(5,)&5-+/#(#8554ĂŤ7 .(#"5&#"5B(*,8505 (.4#$"5#(5.)%."C5 -5$54&)5)*#,&5(5-.3&/-5*"(.-.#/-65 (5%.,'5!,#5)-()0545-0)$)5-.,)!)5 !,($)5!&-65(*,85').#0#ĂŤ(#"5&'(7 .)065%#5$#"5(("()5,40#$5-5*,)-#507 ,##$85&)5($!)05!&-(5)'#Ä&#x2022;&$#$5 $5#-%.#5Ä&#x2022;505.%,.(#"5',#!&#"5B%,)7 '.#4'C650&#%5&5*505!&-(#5)&#%#5 .%,.(!5ĂŤ-5-)(5*,.#65*,#5%7 .,#5!,545*)/,%5(5 %.#0(#5!&-#65 .$85#4,ÄĽ($/5-5#(5-.0%)0545!&-)85

026!/"3%k.! NAVODILA ZA IZVAJANJE 6:'/$/6).)',!3"% 5 ,-)&#$0#"5 ().(#"5 4#,%"5 ($')505/0)('5!)0),/5(0)#&65%#5 *,-.0&$$)5 05 4!))0#(#5 !&-5 (!5

www.epta.si

<< 61


Virkla >> DruĹĄtvo klavirskih pedagogov Slovenije â&#x20AC;&#x201D; EPTA

"ESEDILO!NA6ONĂ&#x201E;INA

Spet vstopamo v svet glasbene improvizacije PouÄ?evanje improvizacije skozi zgodovino ter smernice za razvoj improvizacijskih spretnosti pri pouku klavirja (Ä&#x2022;($#5 ĂŤ-5 44('/$5 ÄĽ&$5 *)5 ,4()0,-.('5 /-.0,$&7 ('5 #4,4/65 5 (5 !&-('5 *),)ĂŤ$/5)&$5%).5(5%.,'5,/!'5Ä&#x2022;5 0()5 *,0&/$$)5 .,##)(&(#5 04),#5 *)/ĂŤ0($65 *,#5 %.,#"5 ).,)%5 0)#')5 %50(*,$54'#Ä&#x2022;&$(#5#(.,*,.#$#85 %)5 .),$5 /-.0,#.#5 *,#&)ÄĽ()-.#65 05 %.,#"5 -5 &"%)5/ĂŤ(#5-0))()5)4)0$)5(5.,7 (/.%5(0#"5#(5$#"5/-.0,$&()5/$7 ($$)545!&-)>5,#ĂŤ/$)ĂŤ#5ĂŤ&(%5*,#(Ä&#x2022;5 ,4'#-&%5 )5 *)'(/5 #'*,)0#4#$5 05 4!))0#(#5#(5(-5#(5*)(/$5-',(#65 %%)5#'*,)0#4#$)50%&$/ĂŤ#.#505*)/%5%&7 0#,$5&#5%.,!5,/!!5#(Ä&#x2022;.,/'(.8 '*,)0#4#$)5$5.ÄĽ%)54$.#505()5 -')5Ĺ&#x20AC;(##$)650(,5$5.,5*)/7 ,#.#65505*!)Ä&#x2022;%'5-'#-&/5#'*,)0#4#7 ,($5 (#%%),5 (#5 '#Ä&#x2022;&$()5 %).5 )-).()5 40)ĂŤ()5*)#!,0($5&#5(%,#.#ĂŤ()5/,7 $($5.#*%65%#5$#"5#'')5-&/ĂŤ$()5*)5*,7 -.#85 '*,)0#4#,($5 $5 -*)(.()65 0(,5 *,'#Ä&#x2022;&$()5#4,ÄĽ($545!&-(#'5$4#7 %)'65%#54".05-*)-)()-.54'#Ä&#x2022;&$($5 !&-(#"5'#-&#5#(5-)ĂŤ-(!5&)0($65 #4,ÄĽ($5'#-&#5(5-0)$'5#(Ä&#x2022;.,/'(./8 .,#5 -)5 (ĂŤ#(#65 -5 %.,#'#5 &"%)5 /ĂŤ(5 (0$')5 %,*#.#5 -*)-)()-.#5 #'!#(#$>5 %)5 $#"5 *,#*,0&$')5 (5 -')-.)$()-.65 5 ))5 /.#,&#5 -0)$-.07 (5 *).#5 05 !&-#65 ./#5 ĂŤ5 *)5 %)(ĂŤ('5 Ä&#x2022;)&($/5(5))5ÄĽ&&#5*)-..#5*,) -#)7 (&(#5 !&-(#%#>5 %Ä&#x2022;(5 !&-(#%5 $5 .,5 *,#*&$.#5 )5 .!65 5 ))5 4(&#5

D

64 >>

oktober_2015

/-.0,$.#5-0)$)5!&-)5#(5%)'/(##,.#545 ,/!#'#5!&-(#%#5)(%,$5ÄĽ(,5%&-#ĂŤ7 (5!&-85)5-0)))5&"%)5*)(/#5./#5 -*)-)()-.5-/0,(!5#'*,)0#4#,($85 0.5 !&-(5 #'*,)0#4#$5 $5 4&)5 *-.,5#(5,4()0,-.(85&-(5#'*,)7 0#4#$5$5ÄĽ5)5(%$50*.505ÄĽ#0&$($5 ,4&#ĂŤ(#"5 %/&./,5 #(5 *,-.0&$5 --.0(#5 &5 '()!#"5 !&-(#"5 *,%-5 *)5 -0./85

Vloga improvizacije je razviti hitrost odloÄ?anja in interpretiranja, lahkotnost osredotoÄ?anja, sposobnost neposrednega oz. takojĹĄnjega naÄ?rtovanja 54!))0#(#54")()0,)*-%5%&-#ĂŤ(5 !&-5$5#'*,)0#4#$5*,-.0&$&5*)7 ''(5&5!&-(504!)$650-5)%&,5 (#5-,#5go85-.)&.$5*)-.)*)'5#4!#(#&5 #45*!)Ä&#x2022;%5*,%-85)!)-.)5$5#&)5-7 ')/'0()65 5 -5 !&-(#%5 (5 )5 /ĂŤ#&5 4!)&$5#(.,*,.#,($5-%&65.'0ĂŤ5-5)5 /,#&5./#505-*)-)()-.#"5#'*,)0#4#,($5 #(5-%&($85*)-)()-.5#'*,)0#4#,($5 $50&$&545*)''()50Ä&#x2022;ĂŤ#()95#&5$5

&5 !&-(#%)05 -*&)Ä&#x2022;(5 #4),45 #(5 $5*,#ĂŤ&5)5/-.0,$&()-.#5#(5#4/,$()-.#5 #40$&855%&-#ĂŤ(#5!&-#5$)5-,ĂŤ')505 ,4&#ĂŤ(#"5)&#%"95%).5#'*,)0#4#,()5),7 ('(.#$)5(5ÄĽ5)-.)$ĂŤ#"5%)'*)4#7 #$"65%).5*)0-'5()0)5#'*,)0#4#$-%)5 %)'*)4##$)5 (5 *)&!#5 (5 -)0-%5 &#(#$65 %).5 #'*,)0#4#,()5 %()5 &#5 0,##$)85 &0#,-%5 *!)!5 #5 4(&)5 Ä&#x2022;5*)-$54(#'.#5*!)Ä&#x2022;%)5#4,)ĂŤ#&)5 %&0#,-%5#'*,)0#4#$-%5*,%-5gm865gn85 #(5 go85 -.)&.$65 )5 %.,'5 *,#ĂŤ$)5 4!)7 )0#(-%#5/ĂŤ(#%#545#'*,)0#4#$)815#5 0-/$$)5 )!-.0)5 !&-(#"5 '.,#7 &)065('($(#"5/,$($/5#'*,)0#4#,($85 5($#"5$5')!)ĂŤ5($.#5'()!5'&)#ĂŤ7 (5 04),65 #'*,)0#4#$-%5 0$65 -"'5 #(5 )%0#,$5 45 #'*,)0#4#$)65 (%.,#5 4$'$)5 ./#5 #4ĂŤ,*(5 (0)#&5 )5 .'65 %%)5 #'*,)0#4#,.#65 %%)5 0-%)(0()5 0#.#65#(5&)5-',(#65%#5#40$&5*)7 /ĂŤ#$)5)5.'65%$5$505)&)ĂŤ(#5-#./#$#5 *,#',()5#(5%$5(85 -EDNAJBOLJPOZNANIMIJEUĂ&#x201E;BENIK#ARLA #ZERNYJA3YSTEMATISCHE!NLEITUNGZUM Fantasieren auf dem Pianoforte TER UĂ&#x201E;BENIK#ARLA0HILIPPA%MANUELA"ACHA 6ERSUCHĂ&#x2DC;BERDIEWAHRE!RT DAS#LAVIERZU spielen IN . Izjemno zanimiv UĂ&#x201E;BENIKDer sich selbst informirende Clavierspieler  JEDELO organista in pedagoga Michaela Johanna &RIDERICHA7IEDEBURGA 4AOBSEzNIUĂ&#x201E;BENIK ZAINvTRUMENTESTIPKAMIVSEBUJEVEĂ&#x201E;KOT STRANI POSVEĂ&#x201E;ENIHIMPROVIZACIJI


Virkla >> DruĹĄtvo klavirskih pedagogov Slovenije â&#x20AC;&#x201D; EPTA

"ESEDILO)NGRID-AĂ&#x201E;US

Glasba v trenutku SreÄ?anje s prosto improvizacijo in uÄ?nim sistemom Anta Petta &-(#5 -%)%5 05 (4(()5 ,45 -.,"/5$5#4$'()5#4*)&($/$)ĂŤ85 !)#5-5'#5&54&)5,%)6545 %,.%5 .,(/.%65 %).5 )&-%5 0-!65 %,5 -5-%&#Ä&#x2022;ĂŤ#505'(#85 )&#%)5*,045-5$5 (,&)5ĂŤ45.#-.)65%,505,-(##5-'65-'5 )%,#0&5 ./#5 *,%)5 Ä&#x2022;./#$5 -5 *,) 7 -),$'5 (5 %'#$#5 05 &#(/5 (.)'5 ..)'8 (.)5 ..5 BgolfC5 *)/ĂŤ/$5 *,)-.)5 #'*,)0#4#$)5)5&.5gonm855.'5ĂŤ-/5 $5,40#&5(.(ĂŤ(5-#-.'65-5%.,#'5ÄĽ&#5 Ä&#x2022;./(.5 05 *,0#5 0,-.#5 )-0))#.#5 ')7 .),#ĂŤ(#"5 04),065 -$5 0,$'65 5 &"%)5 &5 .%)5 ,40#$')5 ./#5 !#%)-.5 '#-&#5 #(5 -5 (5 /$'')5 0ĂŤ5 05 (/ĂŤ(5 !&-7 (5 04),85 ,)-.5 #'*,)0#4#$5 $5 %).5 &5 /ĂŤ(!5 -#-.'5 &#5 &)5 -')-.)$(5 Ä&#x2022;./#$5 &5 ,%)5 *,#-).(5 (5 ($0#Ä&#x2022;$#5 #47 ),ÄĽ0&(#5 ,0(#85 ,(/.()5 *)(/$$)5 Ä&#x2022;./#$5 *,)-.5 #'*,)0#4#$5 &-(5 %'#$5 05 -&/65 (#0,45 45 !&-)5 #(5!&&#Ä&#x2022;ĂŤ505 #*4#!/65%'#$545 !&-)5 #(5 !&&#Ä&#x2022;ĂŤ5 05 )."(/,!/65 %'#$545!&-)5-&)5.,5 )(-,7 0.),#$545!&-)505 )*("!(/85 ).5 ).,)%/5 '#5 $5 #&)5 ($&*Ä&#x2022;5 #'7 *,)0#4#,.#85 '-.)5 5 #5 0#&65 -'5 (-%)(ĂŤ()5 /ÄĽ#0&5 05 ,4#-%)0($/5 ,065 ĂŤ*,05 05 )'$('5 -*%.,/5 #(5 45 )'7 $(#'#5 ."(#ĂŤ(#'#5 4')ÄĽ()-.'#85 &)5 %'&/5 $5 '5 ",')(-%#'#5 *).%#65 %#5 -'5 $#"5 #&5 -*)-)(5 )#!,.#5 05 *,.#7 ./,#65#(5.#-.#'#65%#5-'5$#"5&"%)5-&/Ä&#x2022;()5 ,4/'&5 .,5 ./#5 /*),#&5 05 #'*,)7 0#4#,($/65 (-.&5 *,*85 -5 )&$5 -'5 4/*&5 4*#-('/5 #(5 0-5 '($5 '#5 $5 )-.$&5 ĂŤ-5 45 ,4#-%)0($65 5 ÄĽ&$5 *)5 .'5 $5 )-.$&85 &#%)%,.5 -'5 -5

G

68 >>

oktober_2015

4(Ä&#x2022;&505-#./#$#65%$,5-'5-5*)ĂŤ/.#&505 *,#',$0#5-5%%#'5'.,-%#'5!&-7 (#%)'5*,0#5#(0&#545%&0#,$'65%)5$5 #&)5.,5%$54#!,.#5%,5.%)85))()5 -.#-%)5#4,ÄĽ$)5./#5%)&!#5*#(#-.#85,)7 -.5#'*,)0#4#$5%).5-,ĂŤ($545()0#'#65 (4((#'#5 ,0'#5 #(5 ')ÄĽ()-.'#5 $5 *)-(5 #4%/Ä&#x2022;($65 (.)5 ..5 *5 (5 ,%#"65%#5-%/Ä&#x2022;5.)5(#4',&$#0)50-)&$5 ')ÄĽ()-.#5-#-.'.#4#,.#505/ĂŤ(5('(8

'5$5-*)/$&655-'5-5/&ÄĽ0&5 ')$-.,-%#"5.ĂŤ$05#(50ĂŤ%,.5#'*,)0#4#7 ,&5./#545,/!#'#5Ä&#x2022;./(.#505,4&#ĂŤ(#"5 (-'&#"85 #-(5 ,/ÄĽ5 &$/#5 ,4&#ĂŤ7 (#"5 -.,)-.#65 (#)(&()-.#65 !&-(#"5 #4%/Ä&#x2022;($5'5$5/ĂŤ#&5!&-(!5%)'/7 (##,($85 $54ĂŤ.#>5 %)54ĂŤ.#>5 )5 ($54ĂŤ(>5 %)5)!)0),#.#5(5!&-()5 '#-&5 %)&!>5 %)5 *)#-%.#5 *,)-.),>5 $5 *)#-%.#5 4%&$/ĂŤ%>5 5 0-'#5 .'#5 0*,Ä&#x2022;($#5 -5 0-%#ĂŤ5 4()05 -,ĂŤ'5 *,#5 -%/*#(-%#5 #'*,)0#4#$#85 &#%)%,.5 $5 ,4/&..5 (-%&(65 (#.#5 '&)5 -..-%#65 0&#%)%,.5 *,*,)-.)5 4#!,(65 ,45 -*)7 ,)ĂŤ#&85 .)5 -'5 ('&)%,.5 )/*&5 (5 -'#-&()-.$)5 .!5 *)ĂŤ.$85 5 ',7 -#%.,'5 %)(,./5 -'5 -5 -*,Ä&#x2022;0&65 ĂŤ'/5 (#-'5 ,$5 0#&5 &#5 *)ĂŤ&5 %$5 *'.(!85 5 '&)%.,#5 !&-(#%5 $5 (',ĂŤ5 -*)-)(5 0-5 ĂŤ-5 -&#.#5 #(5 #.#5 $-(65 5 #!,.#5 -5 .%#'5 !&-(#%)'5 $5 #4$'()85 %,.5 -5 ./#5 .0)$5 )&$5 &#5 '($5($-(5#(5,4*,Ä&#x2022;(5!&-(5'#7 -&#5/,#$)855)ĂŤ/.%5$5*))(5'5 *)-&/Ä&#x2022;($'8505-5',-#%$5*)$0#5 "'.-%)5 *,#%4(5 -#-.'65 %#5 !5 ./#5 0*,Ä&#x2022;($5 )%/-65 5 %)5 $5 !&-(#%5 $5,40#&5(.)5..65-5,5)5-,#Ä&#x2022;ĂŤ5 ,-(#ĂŤ()5#-%,(505#4,4/65!&-#5(#'')5 *,).#5 ,)/85 5 0.#"5 '-#"65 %)&#%),5 ĂŤ-5)ĂŤ#..#8 -'5Ä&#x2022;./#,&505($!)0'5,4,/65-'5 #45/,505/,)5,40#$&5."(#%)5#(5-*)-)7 -.)(-%#5 *#(#-.5 (.)5 ..5 $5 *)5 ()-.5 "#.,!5 '#Ä&#x2022;&$($85 0,$.()5 $65 #*&)'#5 #45 %&0#,$5 #(5 %)'*)4##$5 (5 %%)5"#.,)5,)%5%,5-'54#!,5.,ĂŤ(5 %'#$#5 45 !&-)5 05 &#(/5 %'&/5 %),65 #(5 %)&#%)5 .ÄĽ$5 -)5 0$65 %$,5 -5 4ĂŤ&5 *)/ĂŤ0.#5 *,)-.)5 #'*,)0#4#$)85 4".05 &5 #!,($5 %0,.5 #(5 -%/(85 ,#5 )$-.,-%5.ĂŤ$5*)(/$5*)50-$50,)*#65 0-'5*5$5*)''()5*)-&/Ä&#x2022;($8547 %$,5 ./#5 (-.)*85 )-(&5 $5 0ĂŤ5 4!)7 #-%)0($5-5$5($*,$54ĂŤ&)545#(.,0&#5 Ä&#x2022;ĂŤ(%5#(5&.5hffn5*,$&5(!,)65%#5$)5 #(5 (.)5 45 %),#85-%#ĂŤ5 4()05 *5 -'5 *,$'$)5($)&$54-&/ÄĽ(#5-.)(-%#5/'7 )%,#0&5./#5,#.'#ĂŤ(504),65,4&#ĂŤ(5 .(#%#85 %)5 -05 -5 *)!)0,$&5 (%!5 ')ÄĽ()-.#5 #('#%65 !)!#%85 ,) -),5 .'(!54#'-%!5(505&#(/85


Virkla >> DruĹĄtvo klavirskih pedagogov Slovenije â&#x20AC;&#x201D; EPTA

Besedilo: AjĹĄa Svetlin

Spodbujanje glasbene ustvarjalnosti

$6 naj vsak otrok piĹĄe svoj "ustvarjalni uÄ?benik" ustvarjenih skladb in uglasbenih pesmi, improvizira od samega zaÄ?etka uÄ?enja inĹĄtrumenta ali ustvarja svojo zgoĹĄÄ?enko z lastnimi glasbenimi stvaritvami65-5$5 *),)#&5 '5 '#.#$)85 ĂŤ%,.5 -'5 -#5 *,5 .'5 *)ĂŤ.$'5 4&5 (',)65 5 )#'5 )!)0),5 (5 -0)$5 0*,Ä&#x2022;($5 !&5 *)/ĂŤ0($95 %%)5 )ÄĽ#0#.#5 *)/%5 #(Ä&#x2022;.,/'(.65 %%)5 *,/#.#5 0-&$5 )5 !&-5.,5%5ĂŤ'/5-#5'),'5%).5/ĂŤ#.&$#7 5*,#40.#5#(5%.,5(05'),'5 -*,'(#.#5*,#5-#655))5#&$#5&"%)5 /,-(#ĂŤ(#85 %)5 -5 $5 *),)#&)5 0&#%)5 4'#-&#8 $*,$5 -'5 $#"5 *,#4%/-#&5 05 *,7 %-#5 #(5 4ĂŤ&5 -'5 /-.0,$.#65 (.)5 -'5 $#"5 *,#4%/-#&5 Ä&#x2022;5 *,#5 *)/%/85 !).)0#&5 -'6550-%5/ĂŤ(5*)%ÄĽ54(#'($5 45 /-.0,$($5 !&-5 )#ĂŤ$()5 *).'65 %)5 0-$5 (%$%,.5 *)-%/-#5 #'*,)0#4#,7 .#65 (*#-.#5 -%&)65 /!&-#.#5 *-'5 #(5 #45&-.(#"5#4%/Ä&#x2022;($5/!).)0#655.)5,-5(#5 .ÄĽ%)65'*%55$5&)540()85$,ÄĽ5 *))()50&$5450-%)5%.#0()-.65%#5-5 $5&).#')5*,0#ĂŤ85$*,$5-')5'&)5-%*7 .#ĂŤ(#65 5 %)5 (%$%,.5 *,#4%/-#')65 ('5 *)ĂŤ-#5-.ĂŤ8 ÂŁ5 #5 /ĂŤ#.&$#5 ).,)%5 -*)/$&#5 %5 .'/65#5-5(5.%Ä&#x2022;(5(ĂŤ#(5,)#&#5()0#5 !&-(#5 -.#&#85 .,)#5 #5 -5 -*)4(&#5 45 !&-)5 ($*,$5 (5 /-.0,$&()7-&/Ä&#x2022;(#5 (ĂŤ#(65 -5 *)-&/Ä&#x2022;($'65 ,4#-%)0($'5 #(5 ,40#$($'5*)-&/"65.,5Ä&#x2022;&5(.)545()7 .(#'54*#-)0($'5@5.#-.#65%#5.)5ÄĽ&#$)85 5 4*#-)0($'5 #$5 #(5 ($#")0#'5 *,#4%/Ä&#x2022;($'5 *,#5 *)/%/5 -.5 (-.&5 *,#,)ĂŤ(#%5 45 /-.0,$&()5 *)/ĂŤ0($5

>>

oktober_2015

%#.,5 #05 ,.#05 #(5 &)0(#5 404%5 (*)&(#&65 )-0ÄĽ#&65 -*,)-.#&65 /'#,#&85 45 %#.,#-.5 #(5 /-.0,$&5 4ĂŤ.(#%5 45 (#'65 5 .)5 0&$5 ./#5 45 %.,)%)&#5 (-&)0)'5Jaz ustvarjam glasbo: improvi- ,/!)5$0()-.85 ziram, skladam, uglasbim pesem8 &-()5 /-.0,$($5 $5 4&)5 )*&7 '(#.#&)5')$5#!,($5#(5*)/ĂŤ0($5#(7 Ä&#x2022;.,/'(.85 ).5).,)%5(#%)&#5(#-'5*)7 -%/-#&5/-.0,$.#85',$5-'50-5#!,&5 *)5()."5#(5-5/ĂŤ#&5(5*'.85 )5-'5 45'#.#$)5B,%*#./&#$)C5*,'!&5 -0)$5 -.,")05 )5 /-.0,$($5 ()0!65 -,'5 *,5 *.$'5 #(5 4(#ÄĽ&5 -0)$5 *,#7 ĂŤ%)0($5)5-65*5-'5-*)4(&655 -'5 4'/#&5 0&#%)5 40)65 5 -'5 -5 '5 !&-(#'5 Ä&#x2022;)&($'5 *,'&)5 *)-&/Ä&#x2022;&5 05 -',#5 ,40)$5 *)-&/"65 ,47 #-%)0($5 .)()065 %),)05 V (#'#0)5 $5$-.0)655- (ĂŤ#(5/ĂŤ($5-%&5(5 *'.5*)5()."54&)5,4&#%/$5)5/ĂŤ($5 &-.(#"5-%&5(5*'.854&#%)5&"%)5 /!).)0#')5Ä&#x2022;&65%)5/-.0,$($5*,#4%/7 -#')505*,%-#85%,.5-')5(',ĂŤ50&#%)5 )&$5)-,).)ĂŤ(#5(5*)-&/Ä&#x2022;($50-%!5 .)(65 %),65 0-5 )&$5 .ÄĽ#5 %5 .'/65 5 Slika 1: Naslovnica ustvarjalnega zvezka: ,40#$')5*)-&/"8 *AZUSTVARJAMGLASBOIMPROVIZIRAM (#'655$5*,#5*)/ĂŤ0($/5#(Ä&#x2022;.,/7 SKLADAM UGLASBIMPESEM '(.5 ,0()5 -*)/$($5 %5 #!,($/5 *)5 *)-&/"/5 ($*)''($Ä&#x2022;85 )5 /-.0,#5 45#4%/Ä&#x2022;($5-'5-*)4(&655/-.0,7 !&)&$#5-.#%545!&-)650'-5(#5*)-,(#%5 $($5-%&5-*)/$5,40)$5*)-&/"5#(5 B().(!54*#-C65%#5#54'($Ä&#x2022;0&5)-,7 ('5 )')!)ĂŤ#5 !&)&$#5 -.#%5 45 !&-)85 )5 ).)ĂŤ()-.5(5*)-&/Ä&#x2022;($85 /-.0,$')65 -5 *)-&/Ä&#x2022;')5 (5 ,/!ĂŤ(5 )5-'5-5*,#5Ä&#x2022;./#$/505./$#(#5-,ĂŤ&5 (ĂŤ#(5%).5*,#5)#ĂŤ$(#50#5#(Ä&#x2022;.,/'(7 45 4!)Ä&#x2022;ĂŤ(%'#5 45 ,40)$5 -)&/.(!5 .65#Ä&#x2022;ĂŤ')5()05.)(65%),65/-.0,#5-5 *)-&/"5 0#5 /-5 /,!65 -5 $5 *)-()504/Ä&#x2022;$65/.#Ä&#x2022;5-5/'85 (5%,5 45 0$'#5 -*,'(#&)5 ./#5 ')$5 *,*,#7 (#-')505/'/65%#5)#ĂŤ$()5!)0),#5&5(7 ĂŤ($655-5-)&/.(!5*)-&/"5(55 /'()-.#95(54'),'65(55-5'#65*,7 ,40#.#5)4#,)'55!5&"%)5,40#$$)5&5 *)4()5$54'65(54('65(#''5.&(.5 ,%#5*)-'4(#%#855.%,.5*)/ĂŤ/$'5 V65'*%5-')505*)-&/Ä&#x2022;($/65#40$($/65 ,/!ĂŤ85 ).5*,&!585 85/,!65-'5 ,4#-%)0($/65 (-5 )5 .)0,-.(5 %.#0()-.5 /ĂŤ($/5 -%&5 (5 *'.5 )&5 *.$5


Virkla >> DruĹĄtvo klavirskih pedagogov Slovenije â&#x20AC;&#x201D; EPTA

Besedilo: Danijela Masliuk

A. D. Artobolevska: Prvo sreÄ?anje z glasbo UÄ?benik za uÄ?ence, uÄ?itelje in starĹĄe #'%#(65 -.(,65,.))&0-%5 88865 0&#%5 !&-(5 )-()-.#5 #(5 *,#4((#5 /ĂŤ#.&$#5 %&0#,$5 (5 *#&(#5 !&-(#5 Ä&#x2022;)&#5 *,#5 )-%)7 0-%'5 %)(-,0.),#$/85 ÂŁ*,05 -5 ('5 4#5'&)50,$.()65-)5-5./#5)(#5-,ĂŤ7 0&#545,4&#ĂŤ(#'#5#44#0#5*,#504!)$#5'&#"5 *#(#-.)065)5%.,#"505-0)$#"5/ĂŤ(#%#"5 '5 ,/!#'#5 *#Ä&#x2022;.5 ./#5 #'%#(5 #(5 ,.))&0-%85 5 /ĂŤ(#%5 -.5 4&)5 ,!)(545*#(#-.65%#5-5*)$)5(5 *).5/ĂŤ($65-$5-.5*,*,(545,!)7 (#'#5 (-0.#65 0$'#5 #(5 *,%.#ĂŤ(#'#5 (*).%#65 %#5 -)5 *&)5 )&!)&.(#"5 #4%/7 Ä&#x2022;($5 *!)Ä&#x2022;%!5 &5 0"5 #4$'(#"5 !&-(#%)05*!)!)085

T

55)!.#5,/-%#54%&(##5&#.,./,5 $5 Ä&#x2022;5 0&#%)5 (*,(&$#0#"5 %($#!65 %#5 ÄĽ&5 (#-)5*,0(505-&)0(Ä&#x2022;ĂŤ#()65(5*,#',5 &5 /"/-65 (.)(5 /#(-.#(65 #-%#(!65 #(,!65 ,()#'5 V5 Ă?&5$505-&)0(Ä&#x2022;ĂŤ#()5(5-*&)Ä&#x2022;()5*,07 (#"5*,'&)855%($#!5-)5(*,(&$#05 45*#(#-.65!&-(#%65-$5-)5*)&(5(7 -0.)065#4%/Ä&#x2022;($5)5#!,#5(5%&0#,5#(5'#-&#5 )5!&-#8 /#5 /ĂŤ(#%5 (5 (#&)0(5 ,7 .))&0-%5 )5 -$5 Ä&#x2022;5 (#5 #&5 *,0(5 05 -&)0(-%#5 $4#%65 ĂŤ*,05 !,5 45 )-()07 (#5 *,#*)')ĂŤ%5 -%),$5 0-"5 ,/-%#"5 #(5 ,/-%)5 !)0),ĂŤ#"5 /ĂŤ#.&$05 %&0#,$5 *)5 -0./65%#5-5/%0,$$)54504!$($'5'7 &#"5 *#(#-.)05 )5 -'!5 4ĂŤ.%85 &$/5 0&#%#5 #4#,#5 /ĂŤ(#%)05 Ä&#x2022;5 (#-'5 )#&5

>>

oktober_2015

05 ,)%5 *)*)&($Ä&#x2022;!5 *,#*)')ĂŤ%5 45 &)5 45 ).,)%#5 4ĂŤ.(#%#65 %).5 $5 /ĂŤ(#%5 ,.))&0-%85 505.'5/ĂŤ(#%/5$5)5 *).(%)-.#5,4&)ÄĽ()65%%)5($5#5*).7 %&5 *)/%5 45 ($'&$Ä&#x2022;#'#65 %%)5 /-.0,#.#5 .')- ,)5*,#5*)/%/65%#5)5*,#*)')!&5 %5 ).,)%)0#5 -*,)Ä&#x2022;ĂŤ()-.#65 5 )5 &"%)5 -ĂŤ-)'5*)&()5,4%,#&5-0)$)5)-()-.5#(5 -0)$5-*)-)()-.#85 )5 $5 /ĂŤ(#%5 za zaÄ?etnike65 %#5 -5 Ä&#x2022;&5 -*)4(0$)5 -5 %&0#,$'5 #(5 45 !&-7 )85 $#'5 $5 ('($(5 -%,()5 #4,(5 ,*,.),5 -%&#65 %#5 -5 $5 -%)4#5 )&7 !)&.(5#4%/Ä&#x2022;($5,.))&0-%#5*)%4&5 %).5 ($)&$5 /ĂŤ#(%)0#.5 45 ,40)$5 '&#"5 *#(#-.)085 5 ).,)%5 $5 *,#0&ĂŤ(5 ./#5 4,#5 -&#%)0#.#"5 #&/-.,#$65 %#5 -)5 $#"5 45 .5 /ĂŤ(#%5 (,#-&#5 ).,)#5 '.(#Ä&#x2022;%5 Ä&#x2022;)&5 05 .,/,!/:5 /ĂŤ(#%5 *5 $5 ,7 !)(5 *,#*)')ĂŤ%5 ./#5 za uÄ?itelje ,0()5 4,#5 )Ä&#x2022;#,(!5 /0)65 05 %.7 ,'5,.))&0-%54&)5(4),()5!)0),#5 )5 -0)$'5 (ĂŤ#(/5 &65 )5 04!$($/5 )5 !&-#5#(545!&-)85*#-(5$5*,*,)-.)65 .%)5 5 $5 ,4/'&$#05 ./#5 za starĹĄe65 %#5 0ĂŤ#()'5 (#'$)5 !&-(5 #4),485 ,.))&0-%5 *#Ä&#x2022;65 5 #!,$)5 05 *,0'5 ))$/5 /ĂŤ($5 45 ).,)%5 0&#%)5 0&)7 !)5 )'ĂŤ5 )%)&$65 *)*),5 -.,Ä&#x2022;05 &#5 -.,#"5-.,Ä&#x2022;0850()54.)5&5/ĂŤ(#%5 0-/$5./#5()-.0(5*)$-(#&5%5*7 -'#'5450($655&"%)5.%)5./#5 -.,Ä&#x2022;#5-)&/$$)5#(5*)'!$)5).,)%/505 .$5!&-(#5)!)#0Ä&#x2022;ĂŤ#(#8

Ana Danilovna Artobolevska r

$/'#&5)Ä&#x2022;ĂŤ#(65*,-.)$(#5)7 &%5 45 %&0#,5 (5 (.,&(#5 !&-(#5 Ä&#x2022;)&#5 *,#5 )-%)0-%'5 %)(-,0.),#$/65 05 -0)$'5#(.,0$/$/545('#5&#5(%$5-0)7 $#"5 #4%/Ä&#x2022;($5 45 0&#%#'#5 *!)!#95 Spominjam se, ko je na izpit priĹĄel Mikhail Pletnov, Timakinov uÄ?enec. Njegova izvedba je takrat pri komisiji izzvala veliko pripomb in kritik, Timakin pa jih je ustavil z besedami: "Pustite ga pri miru. On bo vseeno igral po svoje." In tako je tudi bilo. Velikokrat smo na izpitih sedele s Tatjano Evgenijevno Kestner (Kissinovo uÄ?iteljico). Spomnim se, da je igral povpreÄ?en


Virkla >> DruĹĄtvo klavirskih pedagogov Slovenije â&#x20AC;&#x201D; EPTA

"ESEDILO*ASNA3OLAROVIĂ&#x201A;

Moj klavir je lahko deĹžnik O vlogah, ki jih igra klavir v naĹĄi duĹĄi in odnosih

POĹ AST ALI IZZIVALEC

(*)065 5 )5 moral5 *)$-.#5 %),($65 %#5)545%)-#&)6545,0(5-.,Ä&#x2022;5!,)ÄĽ($5 #4!/5 -&/ÄĽ65 5 45 '&!5 !&-(#%5 *5 '),5 )ĂŤ/.%5 4!)Ä&#x2022;ĂŤ(!5 *,#ĂŤ7 %)0($65 5 '),5 )#!,.#5 %,5 ($)&$85 ÂŁ*,05*)!)-.)5-&#Ä&#x2022;#')655$5#&50ĂŤ7 -#"504!)$5Z-.,)ÄĽ$Z5#(55$5(-5Z*)7 */-.&$#0Z65 .)5 (#'5 (#ĂŤ5 -5 .'65 5 #'$)5 ).,)#5B#(5),-&#C5(%)5&#50-5)&$50#7 -)%650ĂŤ#()'5(40(5*,#ĂŤ%)0($5 )5-85#5-5'#5'&)50,$.()655(5 #505/ĂŤ(/505!&-(#5Ä&#x2022;)&#5#0&65(55#5 !5.5)*4#&65)ĂŤ/.%5Z'),'5#.#5),65 '),5'#5#.#5!&%)I*,0#&()Z5&#5*5Z')7 ,'5 #.#5 0-$5 .%)5 ),5 %).5 *,$Ä&#x2022;($#ĂŤZ65 Z)&$Ä&#x2022;#5 %).5 *,$Ä&#x2022;($#ĂŤZ65 Z.%)5 ),65 %).5 *,#ĂŤ%/$5 ')$5 /ĂŤ#.&$#Z65 Z.%)5 ),65 %).5#5-54&)5')$#'5-.,Ä&#x2022;'Z5)485Z%).5 #5 ,5 #&65 %).5 moram5 #.#Z85 ,5 $5 05 (-5(50)&$)5*,'&)5.#-.#"5*&.#65%#5%&$/5 #44#0)'5 #(5 *)#$$)ĂŤ#'5 '#-&#'5 0&#0$)5 0,)5 0-5 BZ-$5 4'),'ZC65 (-5 .5 -.,"5 (5 -*)/$65 .'0ĂŤ5 ',.0#85 5 ",)'#5 -')5 *,-.)065 ',0ĂŤ5 ./#5 /-.0,$&()-.5 )485 .#-.)65 %,5 /ĂŤ#.&$#5 !&-5 )5 /ĂŤ(05 ÄĽ&#$)5@55#5*,#5#!,($/5Z#4,ÄĽ&#5-Z65 #!,&#5 Z45 )ĂŤ/.%)'Z85 )5 $-.0)5 *ĂŤ5 $655-.5/-.0,$&()-.5#(5(-*,)Ä&#x2022;ĂŤ()-.5 *,).#*)&65%#5-5nikoli5(54($.5(5#-7 .'5,!/85

#-&#'655*)Ä&#x2022;-.#5#(50'*#,$05,7 -(##5(#650(,5-'5*,*,#ĂŤ(5./#655 (#5 ĂŤ&)0%65 %#5 (5 #5 %$5 ĂŤ-5 )ÄĽ#0&$&5 %).5 *)Ä&#x2022;-.(!65 -5 *,0#65 %).5 *)Ä&#x2022;-.()5 !,)4ĂŤ!65-.,Ä&#x2022;(!855'$"(!5*.#7 ĂŤ5 $5 *)Ä&#x2022;-.5 -#&"/.5 /$5 (5 (/65 45 ('$"()5 Ä&#x2022;.0#&)5 /ĂŤ(05 .-.(5 *)&65 %#5-5*,#&#ÄĽ/$5'#4#6545%%!5'&ĂŤ%5

.#5*,050-&$5*,5-.,Ä&#x2022;&$#0)5/$)5 #45 #(-.#(%.5 *)!($)5 B&#5 -5 05 -%,$(#5 -#&#5-*)*$)545ÄĽ#0&$($C6545&$/'#5*5 $5,/!ĂŤ85ĂŤ(5('-.)5.!655#5 #45#(-.#(%.5*)!(#&65-5-%,#&5*)5-.)&5&#5 (*&5/ĂŤ#.&$505*)-%/-/5*,*,ĂŤ#.#655 -5(*,$5*,#&#ÄĽ/$5.#-.)65%,5'/504/$5 B/*,0#ĂŤ()5&#5*5(C5!,)4)65(,#5%$65

4'#Ä&#x2022;&$&5)'5)50&)!"65%#5$#"5 )#!,05%&0#,5(5'5!&-#&#5 (5),/65*ĂŤ5*545*)-'4(#7 %65%#5!5#!,5)485-5.!5/ĂŤ#85 &0#,5B%7 %),5 ./#5 0#)&#(5 45 0#)&#(#-.65 *,.,5 45 !#'(-.#ĂŤ,%)5 &#5 **#,5 45 *#-.&$C5 $5 &"%)545*#(#-.5&#5/ĂŤ(5*,!($&65 ./$654/*(#%65*,#$.&$654.)ĂŤ#Ä&#x2022;ĂŤ65()7 #!.,65#44#0&65*)Ä&#x2022;-.65($#(.#'($7 Ä&#x2022;#5-)!)0),(#%65*,0)4()5-,-.0)545*)7 &.505,/!5-0.5&#5*5B45/ĂŤ(ĂŤ05-.,Ä&#x2022;C5 ).5/-*Ä&#x2022;()-.#65#4*)&(#.05-($65*).,#7 &)5)5,/ÄĽ#(-%#5/!&$()-.#65(&$0($/5 .,##$65 ).,)%)0#5 B(C#-#*&#(#,()-.#5 #.(85ĂŤ-#"5#!,5*,.ÄĽ()5()50&)!)65*)7 !)-.)5*50ĂŤ5#-.)ĂŤ-()5&#5$#"5-*,'#($5 4*),)'6505('5&./5&#505jk65if5&#5 ./#5 05 k5 '#(/."85 /5 ÄĽ&#'5 *)$-(#.#65 4%$5 .)5 (#-)5 4!)&$5 *,#-*))65 '*%5 4&)50*&#0(5/Ä&#x2022;0(5-.0,()-.65,-(#85 50##%5*-#")#('-%!5,4/'0($5 .5 Z().,($Z65 ($0ĂŤ%,.5 ()40Ä&#x2022;ĂŤ(5 0&)!65 %#5 $#"5 #'5 #(Ä&#x2022;.,/'(.5 45 )&)7 ĂŤ(!5 !&-(#%65 ($!)0!5 /ĂŤ#.&$5 #(5($!)05-.,Ä&#x2022;65)&)ĂŤ#&()50*&#0$)5(5 /-.0,$&()-.650($65/-*Ä&#x2022;()-.5.,5(7 0-4($5 *)-'4(#%)0)5 )ÄĽ#0&$($5 -5#(5($!)0)5ÄĽ#0&$($85

R

>>

oktober_2015

ĂŤ-,5 ),-&#5 #(5 *)-&#ĂŤ()5 )(5 -'5 (5 *,*)4($)5%).5-.,"95*,Ä&#x2022;*,#5/,)5*)7 /%65(0#4()5&#54,-54)&#65)'5&#5 05Ä&#x2022;)&#5/*,#4),#5,')654,#5%.,5'/5 (5 #5 )0)&#&#5 %5 /,#5 !&-65 45 /ĂŤ#.&$'5 %,'&$5 )5 -%,"5 #(5 ,ĂŤ"65 -5 %.,#'#5 )&!5 4ĂŤ.%5 #!,($5 V5 $0ĂŤ%,.5 *5 #!,5 (5 %&0#,5 #(5 ,0(65 %).5 -5 Ä&#x2022;#%65 0(,5$5(*)&5Z)%&)*&$(Z85 %&)*5 $5 *)!)-.5 (ĂŤ#(5 -"$($5 -5 -.,")'85/#5*.#50ĂŤ-#"5).,*(65-5(7 ,#5',.0)65'*%5*,#50ĂŤ#(#5&$/#5-5)7 %&)*&$()-.5(5%ÄĽ5(5.%)5)ĂŤ#.(5(ĂŤ#(5 #(5 45 ($!)0)5 *,*)4(0($5 *).,/7 $')5 0Ä&#x2022;ĂŤ5 )%)85 ,0-'5 *5 '),')5 ).,)%)05-.,"5-*&)"5")..#50#.#85 )&#%)5 $5/ĂŤ#.&$065%#5$#"5(5-*,0#505(&!)$5 &#5%,5-.#-%)5#-%,()5-))ĂŤ($545')ÄĽ()7 -.$)655$5($#")0!5/ĂŤ(5*,#5/,#5-.,">5 &#5(5-*,)ÄĽ5.)5'/ĂŤ(#"5)ĂŤ/.%)0505(7 Ä&#x2022;'5-0./6505%.,'5).,)%)'5(5-'7 ')5#(5(5ÄĽ&#')5Ä&#x2022;%))0.#65.'0ĂŤ5#.#5 ),#65(65najboljĹĄi5/ĂŤ#.&$#5#(5-.,Ä&#x2022;#>5 ,5 4.)5 *)!,#4(5 ()".5 #(5 ,/!5 )*4(5 4(%5-.,"/5&ÄĽ$5*,#*#Ä&#x2022;')5ZÄĽ#0ĂŤ()-.#Z5 (4((!5 #40),5 #(5 $5 (5 *)04/$')5 -5 -#./#$)5 #(5 -)$>5 ÄĽ%)5 -*,!&7 ')65 5 $5 ).,)%5 Z(4,(65 ('#,(Z65 0(,5 .)5 *,#*#Ä&#x2022;')5 .'/65 5 .%Ä&#x2022;(5 *ĂŤ5 $65 ($,ÄĽ5 4.)65 %,5 Z#'Z5 65 (.)5 *5 )5 *,)&'#"5 Z').#0#,($Z5 #(5 Z*)'($%($5%)((.,#$Z5*,#,$')5 -#'*)4#$855.,#'655$5)!)0),54!)&$5 *)()-.0&$(5 Z-.,"Z65 .)5 4%$5 .!5 0*,Ä&#x2022;($5*,$5)&$5(5,4#Ä&#x2022;ĂŤ')>5 7 (#'655-)5,4&)!5(*,*)4((#5)ĂŤ/.%#5 %,#05 ),-&#"5 )5 ).,)%85 #5 -)5 &"%)5 ./#5 (/.'&$(#65 4,-&#5 (5 *,.%&#"5


Virkla >> DruĹĄtvo klavirskih pedagogov Slovenije â&#x20AC;&#x201D; EPTA

Besedilo: Ana Tijssen

Klavirska soba za dva klavirja Intervju z Lojzetom KrajnÄ?anom

L

ojze KrajnÄ?an se je z Big Bandom RTV Slovenija sreÄ?al Ĺže zelo zgodaj, saj ga je ĹĄe kot srednjeĹĄolca in mladega nadarjenega pozavnista opazil in povabil k sodelovanju takratni dirigent JoĹže PrivĹĄek. Ĺ tudij je nadaljeval na Visoki  ĹĄoli za glasbo in pripadajoÄ?e umetnosti v Gradcu v Avstriji, kasneje pa na priznani Berklee college of Music v Bostonu v ZdruĹženih drĹžavah Amerike. Poleg pozavne je ĹĄtudiral ĹĄe kompozicijo in aranĹžiranje.

J

e stalni dirigent komponist in aranĹžer Big Banda RTV Slovenija. Sodeluje s ĹĄtevilnimi domaÄ?imi in tujimi solisti ter orkestri, kot so: Slovenska Filharmonija, Revijski orkester RTV Slovenija, Orkester slovenske vojske, Orkester slovenske policije, Big Band HRT, Trobilni ansambel SF ...

Po vrnitvi je eno leto sodeloval kot prvi pozavnist v SimfoniÄ?nem orkestru RTV, kasneje pa kot solist pozavnist v Big Bandu iste hiĹĄe. Sledili so ĹĄtevilni koncerti in snemanja doma ter v tujini. V Poriju na Finskem je sodeloval v EBU Big Bandu kot glasbeni delegat iz takratne Jugoslavije, prav tako tudi v KĂśbenhavnu, Novem Sadu in BudimpeĹĄti. PridruĹžil se je Ugrin-Divjak jazz kvintetu, s katerim je veliko gostoval po vsej Sloveniji in bivĹĄi Jugoslaviji. V tem obdobju je nastala njegova prva avtorska ploĹĄÄ?a Commercial v slogu jazz fusion. PosveÄ?al se je tudi komorni glasbi v kvartetu pozavn Lâ&#x20AC;&#x2122;arte musicale, ki je uspeĹĄno deloval vrsto let. Naslednik tega ansambla je Jazz brass â&#x20AC;&#x201C; kvintet trobil,  v katerem je pridobil veliko izkuĹĄenj  kot jazz pozavnist, aranĹžer, komponist in umetniĹĄki vodja.

82 >>

oktober_2015

5 )$4.)'5 ,$(ĂŤ()'5 -5 -,7 ĂŤ'5 05 0!/-.)0-%)5 *,4(#5 %0,(#5 05 )0&$##8 ,5$5#,%&5('($(5%&0#,-%#'5 .''65 '5 (5 4ĂŤ.%/5 4&)5 4(#'65 %%)5-5$5/ĂŤ#&5%&0#,$65%#5!5%).5-%&7 .&$5,ÄĽ%)(5/*),&$8

ZĂŤ($5 %&0#,$5 (5 !&-(#5 Ä&#x2022;)&#5 $5 #&5ÄĽ&$5')$5''65%#5$5#&5/ĂŤ#.&$#5 %&0#,$6Z5'#5*)065-#,5*5-)5!5%'&/5 *).!(#&5 ,/!5 -.0,#65 %#5 -)5 -5 4',$5 )&$5*)04)0&545$44)'85 &0#,5'/5$5 45 &.#5 *)-.$&5 0()5 )&$5 *)''()5 ),)$5*,#5%)'*)(#,($/5#(5,(ÄĽ#,($/65 -$5!5$5$-.0)655&"%)54$'5&).()5 ),%-.,-%)5 -.,/%./,)5 -%&5 )&$5 %).5 %.,#%)&#5 ,/!5 #(Ä&#x2022;.,/'(.65 *,04*,05 *,#-#&#&)655$5./#505.'5*)-.$&54'7 ,$5)&$5%)'*.(.(85 )5!50*,Ä&#x2022;'5)5 %&0#,$/5 %).5 -.,(-%'5 *,'./5 -%)4#5 ($!)0)5!&-()5#4),ÄĽ0($5(5,47 &#ĂŤ(#"5)'ĂŤ#"5#(5./$#"5Ä&#x2022;)&"5#(5%7 '#$"65 #4,4#5 (0/Ä&#x2022;($5 (5 Ä&#x2022;./#$'5 $44505,/65-$5'/5$5#&)50Ä&#x2022;ĂŤ655-)5 *)/%5 %&0#,$5 *,#&!$&#5 *).,'5 Ä&#x2022;./7 (.)065*,0-'505/*),('5-'#-&/8 ).5 !5 $5 (.)5 0)#&5 (5 ,%&5 )&&!5 ) 5 /-#5 05 )-.)(/65 %$,5 -5 $5 #4),ÄĽ0&5 ()5 &.)85 %$5 ,0()5 ,7 %&>554ĂŤ.%/5nf85&.5$5#&5.)5#(5 )&$5 *)4((5 #(5 *,#4((5 Ä&#x2022;)&5 45 $4465 %'),5-)5")#&#5*,%.#ĂŤ()50-#5$445ÄĽ&$7 (#5Ä&#x2022;./(.$5#45#0Ä&#x2022;5 /!)-&0#$85(-65 05))$/5#(.,(.65)&$Ä&#x2022;5)0Ä&#x2022;ĂŤ()-.#5 #(5 /ĂŤ#(%)0#.$Ä&#x2022;5 -')*,)')#$5 Ä&#x2022;)&65 $5 #4#,5-05(*,#',&$#0)50ĂŤ$8 5 )*/-/5 )$4.5 ,$(ĂŤ(5 ($7 ')5,4()0,-.()5!&-)95$44)0-%)545#!5 (5.,5,4&#ĂŤ(5-)&#-.#ĂŤ(5#(5%)'),(5 $445 *,)$%.65 *)*0%65 Ä&#x2022;(-)(65 Ĺ&#x20AC;&'7 -%)5 !&-)65 *-'#5 45 ).,)%65 %).5 ./#5


Virkla >> DruĹĄtvo klavirskih pedagogov Slovenije â&#x20AC;&#x201D; EPTA

"ESEDILO$R.OA+AGEYAMA Prevod: Jerneja Umer Kljun

Kaj najboljĹĄi poÄ?nejo drugaÄ?e Raziskava o specifiÄ?nih vzorcih vadbe najboljĹĄih glasbenikov (op. ur.) .%+/,)+/ 4%-6%¤+!+/Ă

%)5-5$#'5$54&)5)0)&$85ÂŁ-505-5$5 5 *&#0&)5*5$9 *,$5,4&#%)0&5@5)5n5'#(/.5#(5*)&5)5 5 Ä&#x2022;.0#&)5napaÄ?nih5#40950ĂŤ5%)5$5#&)5 4#-%)0&(5 -%/*#(5 ),.5 -&#"5km5'#(/.8 (*ĂŤ(#"5*)()0#.05'50$)65(#ÄĽ$5 /%545(#0,4505%--/5$5*,5&.#5 5 #5 #&)5 )($0($5 (-&($!5 -)5#&5)(5(5.-.#,($/: )*,0#&5,4#-%0)615%#5$5,4%,#&5-*#7 (5 *,0#ĂŤ()65 $5 #&)5 Ä&#x2022;./(.)'5 (,)7 odstotek *,0#&(#"5#40950ĂŤ$#5%)5$5 Ĺ&#x20AC;ĂŤ(5 04),5 05 ($)&$Ä&#x2022;#"5 !&-(#7 ĂŤ()65 ($5 05 -&ĂŤ#"5 hj5 /,"5 *-ÄĽ5 (5 #&5&ÄĽ5*,0#&(#"5#405'50$)65 %)05#(5($)&$5)$'&$#0#"5/ĂŤ(08 0#$)5(#.#5*)5-*)'#(/8 )&$Ä&#x2022;5-)5#&5)(5(5.-.#,($/8 5 ,4#-%0)5 $5 #&)5 0%&$/ĂŤ(#"5 -7 '($-.5Ä&#x2022;./(.)05%&0#,$5#(5%&0#,-%5 .!3,%$.*%'!$.% OSEM NAJBOLJĹ IH *!)!#%65 %#5 -)5 -5 '),&#5 (/ĂŤ#.#5 .,#5 .%.5 )&!)5 *-ÄĽ)5 #45 Ă?)-.%)0#ĂŤ0!5 )5 -)5 -5 /&ÄĽ(#5 (-&($!5 342!4%')* Koncerta za klavir, trobento in godalni (50,(#&#5(5.-.#,($65-)5#'&#5-*.5(5 orkester ĹĄt. 1855*-ÄĽ#5$5(%$54*&.7 0)&$)5 05 '#(/.#5 45 )!,0($65 (.)5 *5 ,#$5*#(#-.#5-)5#4-.)*&#5*)5-0)$'5 (#"5&)0654.)5$5*,4".0(545,($5 -)5 '),&#5 )#!,.#5 &).()5 *-ÄĽ)5 ,45 Z%)(-#-.(.()5 (%)',('5 .)(/65 07 a prima vista655(5.)&#%)655-5$5(5#5 /-.0&$($5gk7%,.54*)0,-.$)5B-5*,')7 ĂŤ$#5 ,#.'#ĂŤ(#5 (.(ĂŤ()-.#65 )&$5 #4,4#.'5 ')!&#5(/ĂŤ#.#5)5(%,.(#50#85 !&-('54(ĂŤ$/5B45(',(#'#5#(7 ,#5'50-%)5*)()0#.0#$)C8 '#ĂŤ(#'#5#(5,#.'#ĂŤ(#'#5*)/,%#C5#(5)&$5 .%)ĂŤ#5#40#Z8 5 (&#4#5 0#)*)-(.%)05 05 -)5 ,4#-%)0&#5)%,#&#5)-'5,4&#ĂŤ(#"507 (#"5 -.,.!#$65 %#5 -)5 -5 $#"5 '5 0)5 *)-&/ÄĽ0&#5.,#$5($)&$Ä&#x2022;#5*#(#-.#65)-.&#5 *5'($5*)!)-.)9 g85 "#.,5*,")5(5#!,($5-%/*$: h85 '50)5-)5"#.,)50%&$/ĂŤ#&#5#(7 '#%):5054ĂŤ.()5%)(*./&#4#$)5 !&-5$50%&$/ĂŤ(5#4,4: 3LIKA/DLOMEKIZ+ONCERTAZAKLAVIR 40)5 0-%!5 *#(#-.5 -)5 (.)5 TROBENTOINGODALNIORKESTERVC MOLU )(#&#5(50"5,0("85-()0(#5%,#.,#$5 i85 0($5$5#&)5*,'#Ä&#x2022;&$()65(5%,5 $MITRIJAgOSTAKOVIĂ&#x201E;A %ÄĽ$)5.,(/.%#5.#"!5,($5().65 )($0($5$5#&)5#40$($5*,0#"5().5 *.$I',',($654*#-)0($5)*)'5 05 *,0#&('5 ,#.'/65 )('5 *5 -)5 )7 &#5!&-()5#4,ÄĽ($5)!(($545 ($0&#5 #405 ,40,-.#&#5 )5 ($)&$Ä&#x2022;5 PRIPRAVA ''.#5B"C: )5($-&Ä&#x2022;5./#5!&5(5.)(654(ĂŤ$5#(5 Ă?./(.$5 -)5 #'&#5 05 '#(/.#5 ĂŤ-5 #4,4()-.85 %)5 -)5 *,#Ä&#x2022;&#5 )5 4(#'#0#"5 j85 (*%'5-)5-5#4)!(#&#5.%)655-)5-5 /-.0#&#5*,5*,#ĂŤ%)0()5(*%): 45)!,0($5#(5(.)5-)5)#&#5)&)'%65 /!).)0#.09 k85 )*,0&$($5(*%5-)5-5&).#&#5.%)$65 '.,)()'5#(5-0#(ĂŤ(#%85&ÄĽ(#5-)5&7 5 &$Ä&#x2022;505(#5*,#(-&50#Ä&#x2022;$5)(: %)5$5*,#Ä&#x2022;&)5)5($#": "%)50#&#65%)&#%),5-)5ÄĽ&&#65#(5*,("&#65 5 (5)()5(#50*&#0&)5.)65%)&#%)%,.5-)5 l85 *,0#&()5-)5*,*)4(&#5'-.)5#(5,7 *-ÄĽ)5*)()0#&#: 4&)!5(*%5.,5$)5450$)5)*,0#&#: 5 Ä&#x2022;.0#&)5*,0#&(#"5#405*-ÄĽ5'5 1 HTTPWWWMUSICUTEXASEDUDIRECTORY DETAILSASPXID m85 .'*)5-5$5-#-.'.#ĂŤ()5,4&#%)0&5 0)5(#50*&#0&)5(5%)(ĂŤ()5)()8

86 >>

oktober_2015


Navodila avtorjem prispevkov 'LAVNATEMAvTEVILKEREVIJE6IRKLA JESEN BO BARVE V GLASBI PRISPEVKI 3,)+/6./).'2!&)¤./'2!$)6/ ,#-*0%5B05(#5)5,4&#ĂŤ#5/,$0&(#%5-#&5 ),C5*)Ä&#x2022;&$#.5*)5&%.,)(-%#5*)Ä&#x2022;.#5Bvirkla@epta.siC855 '5)%/'(.5($5-54ĂŤ(5450Ä&#x2022;#'5*,##'%)'5 #(5*,0#'5-'5(-&)05ĂŤ&(%85*).%5#(5 ÄĽ&$545*)-.0#.05#(5."(#ĂŤ()5/,#.05*,#-*0%5 )4(ĂŤ#.505#-.'5)%/'(./855 Rok za oddajo prispevkov je 2. maj 2016!

/"3%'"%3%$),!

&#%)0()5#(5!,Ĺ&#x20AC;ĂŤ()5!,#0)5B*,!&(#65 !,Ĺ&#x20AC;ĂŤ(#5*,#%4#65-&#%65().()5!,#0)65 ).)!,Ĺ&#x20AC;$C5 *,#&)ÄĽ#.5*,#-*0%/5%).5-')-.)$(5)%/'(.5 #(505!&0('5)%/'(./5BĂŤ&(%/C5)4(ĂŤ#.65 %'5-*$)85)(*#-#5%5 ).)!,Ĺ&#x20AC;$'65-%#'5 #*85($5))50%&$/ĂŤ(#505!&0()5-#&)85 ).)!,Ĺ&#x20AC;$5($5))5050#-)%#5&)ĂŤ&$#0)-.#5 *,#',(#545.#-%855*,#-*0%)'5*)Ä&#x2022;&$#.5./#5 0Ä&#x2022;)5#!#.&()5*),.,.()5 ).)!,Ĺ&#x20AC;$)8

5)$0)50-"5 ).)!,Ĺ&#x20AC;$5'),.5*)-,)0.#5 -#&)5($5)-!5'5gkff5#(5ifff5-85 ,#-*0%#65%#5#4,ÄĽ$)5)-(#5*)!&I'(($50.),$5 /,(#Ä&#x2022;.0/5#,%&5#'50.),$5 ).)!,Ĺ&#x20AC;$5#(5($!)0)5 *,#-*0%5(5)&)ĂŤ()5.')65-)5&"%)5./#5%,$Ä&#x2022;#8 )0)&$($545)$0)8 Monografske publikacije s svetovnega spleta (URL)5 ,(5 05 -#&/5 ($5 ))5 05 )&#%#95 B"65 hfffC65 )5 ,##'%65 865&.)5#4$85Naslov dela85 4$85 ,$5 (0$($/5-.,(#5*95B"65hfff95ihC85 #4$654&)ÄĽ65Ä&#x2022;.0#&)5-.,(#85 5B./'5 *)'505-#&/5)4(ĂŤ#.5454*),(#'#5Ä&#x2022;.0#&%'#5#(5$#"5 #.#,($C8

2%&%2%.#% /0/-"%

(%)5,40,-.#.5*)5-#&)'85

,)4%2!452! 6)2)

 Ä&#x152;lanki iz revij v elektronski obliki5 ,##'%65 865&.)5#4$5,0#$85Naslov Ä?lanka85-&)05 ,0#$65&.(#%5,0#$65Ä&#x2022;.0#&%5,0#$65)-!5ĂŤ&(%85 5B./'5#.#,($C8

#.,./,)5(0$$.5(5%)(/5*,#-*0%5(5-&ĂŤ#5(ĂŤ#(9 #,5(0$')5*)5abecednem redu priimka (prvega) avtor Drugi spletni viri ja5 )4#,)'5 (-&)065 ĂŤ5 0.),5 &5 (#5 4((85 ÂŁ5 -5 #-.#5 0.),5 ,#5*,04'($/5(05-5-*&.(#"5-.,(#65%#5(5 *)$0#50ĂŤ%,.65&5(0$')5*)5&./5#4$65($*,$5-.,$Ä&#x2022;5 -)#$)505()()5)54!),($#"5%.!),#$65-5)04()5 #(5(.)5()0$Ä&#x2022;5&85-#5*).%#5-)505originalnem jeziku65 (05*,##'%5#(5#'50.),$65&.)5)$05BĂŤ5$5 *,0)5(-&)05&"%)5B(#5*5(/$()C5*)')5./#505-&)0(7 4(()C65(-&)05*,#-*0%65().(#5(-&)050#,5B C5 Ä&#x2022;ĂŤ#(#6505)!&.#"5)%&*$#"65.%)$5*)5),#!#(&('5(-&)0/8

 Monografske publikacije55 ,##'%, ĂŤ.(#5#'(65&.)5#4$85Naslov dela. 4$85 ,$5#4$654&)ÄĽ. Ä&#x152;lanki iz revij in Ä?asopisov ,##'%65 865&.)5#4$5,0#$85Naslov Ä?lanka85-&)05 ,0#$65&.(#%5,0#$65Ä&#x2022;.0#&%5,0#$85ĂŤ&(%8 Sestavki iz knjig in zbornikov5 ,##'%65 865&.)5#4$85Naslov sestavka8595,(#%85 -&)05%($#!85 ,$5#4$654&)ÄĽ8

#(5./'5#.#,($855*,#',/5()(#'(5)$05 (0$')5*)5(-&)0/5*,#-*0%8

,(#Ä&#x2022;%#5)),5-')-.)$()5#(5()0#-()5)&)ĂŤ5)5)7 $0#5 *)-'4(!5 *,#-*0%65 -5 .'5 5 /*)Ä&#x2022;.05 ',#&5 45 /0,-.#.05*,#-*0%505,0#$)85-5*,#-*0%5ĂŤ&(#5/,(#Ä&#x2022;%!5 )),5*,,$)65)(#$)5#(50-#(-%)5),0(0$)85


$EJAVNOSTIDRUvTVAVLETU VIRKLA â&#x20AC;&#x201C; REVIJA KLAVIRSKIH 0%$!'/'/63,/6%.)*%

'5(-&($5#4$5#,%&5)5Barve v glasbi855 4Ä&#x2022;&5)5*,0#)'5$-(#5hfgl8 5-)/-.0,$($/50&$(#50-#65%#5ÄĽ&#.5*,#-*0.#5"5%0&#..#5!&-()*!)Ä&#x2022;%!5&5 05-&)0(-%#"5!&-(#"5Ä&#x2022;)&"85ĂŤ5)5')ÄĽ()-.#"5-)&)0($5($.5(5*,$Ä&#x2022;($#5-.,(#8 -&#5)')50Ä&#x2022;!5)4#0<5#Ä&#x2022;.5('5&"%)5(5-*)($#5%)(.%.8

KLAVIRSKI DNEVI 2015

hm85#(5hn85()0',5hfgk )(-,0.),#$545!&-)5#(5&.5 $/&$( '5%)( ,(95BARVNO NA Ä&#x152;RNO-BELEM '.#%5)5*,-.0&$(5-%)4#5*,0($65,#.&65*,)$%.5Ä&#x2022;)&5#(5)%,)!&)5'#4)85 &0#,-%#5 (0#5))5*)&!50&)!5,0505%&0#,-%#5&#.,./,#5#(5*!)!#%#50-#(-%)5*)04(#5./#5-5 -%&.&$'5&%-(,)'5%,$#()'8 NatanÄ?en urnik Klavirskih dnevov bo objavljen najkasneje 5. oktobra 2015 na spletni strani druĹĄtva.

CIKLUS PIANISSIMO

,/Ä&#x2022;.0)5%&0#,-%#"5*!)!)05&)0(#$55-%/*$545!&-(#'#5Ä&#x2022;)&'#5*)5&)0(#$#5ÄĽ5)5&.5hfff5 450&#%#'5(./4#4')'5),!(#4#,5%&0#,-%#5#%&5#(#--#')85'($(5$5'&#'5*#(#-.)'65%#5-)5ÄĽ5 #*&)'#,&#65#(5*,0)(!,$('5,ÄĽ0(!5.%')0($5 85)(/$5$#'5')ÄĽ()-.5*,#)#0($5 ,!)(#"5%)(,.(.#"5#4%/Ä&#x2022;($5#(5/0&$0&$($505Ä&#x2022;#,Ä&#x2022;'5)%)&$/855#(#--#'/5hfgkIhfgl5-5))5 *,-.0#&#5 $5)'ĂŤ65,#(5 )4&0ĂŤ,65,(5.(#ĂŤ5#(5/)5,')/"5B$5/-65ÄĽ5 )ÄĽ&$C85).(5#( ),'#$95$(5 %Ä&#x2022;#ĂŤ65),!(#4.),5#%&5#(#--#')65fjg5mi5mi5hn655 *#(#-.8$(H!'#&8)'8

38. MEDNARODNA EPTA KONFERENCA !-34%2$!- .):/:%-3+! 22.â&#x20AC;&#x201C;25. oktober 2015

¤,!.346/

KONTAKT

'5%)( ,(95Key Connections/KljuÄ?ne povezave 5%)( ,(#5-5)-.5*,-.0#&5./#5-&)0(-%5*,-.0(#%65 (Ä&#x2022;5ĂŤ&(65'$(5/*(5#(5,#')ÄĽ5 0,#ĂŤ85&$(#505 '-.,'85ĂŤ5#( ),'#$5(51118*.(,&(8(&8

,#$4()50&$(#505(Ä&#x2022;)5,/ÄĽ)<5,#-.)*()5#4$0)5($.5(51118*.8-#5*)5,4&%)'5ZĂŤ&(-.0)Z85 ÂŁ&(,#(95if5s5B,4*&ĂŤ(545Ä&#x2022;./(.C650&$545.%)ĂŤ5%)&,-%)5&.)85 ,/Ä&#x2022;.0)5&/$5#4%&$/ĂŤ()5(5*,)-.)0)&$(#54#85,#-*0%#5#45ĂŤ&(,#(5-505&).#5('(#$)545*)%,#0($5 -.,)Ä&#x2022;%)05$0()-.#65%#5$#"5),!(#4#,')85%)5-5*&ĂŤ#&)'5ĂŤ&(,#(5)')!)ĂŤ.5(&$($5&)0($5#(5 ,40)$5,/Ä&#x2022;.05%&0#,-%#"5*!)!)05&)0(#$5@585 -#5,(#5ĂŤ&(#5*,$'$)5(5#40)5,0#$5#,%&5&.()65-)5&ÄĽ(#5/!)()-.#5*,#5%).#4#$#545 &0#,-%5 (05#(5*,$'$)5,(5)0-.#&5)5%./&('5)!$($/5.,5$0()-.#"5B-'#(,$#65.%')0($5#*8C8

$(#Ä&#x2022;.0)5 5955 .$(#-.0)H*.8-#5 ! fjf5mhf5hfi

,(#Ä&#x2022;.0)5#,%&955 0#,%&H*.8-#5 â&#x2020;¸ 1118*.8-#

DruĹĄtvo klavirskih pedagogov Slovenije

EPTA

Profile for VIRKLA - revija klavirskih pedagogov Slovenije

Virkla 3  

Klavir v različnih vlogah

Virkla 3  

Klavir v različnih vlogah

Profile for virkla
Advertisement