Page 1

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 

สวัสดี ปีมง ั กร 

Free copy http://www.viriyah.co.th/m

2

มกราคม - มีนาคม 2555

เรื่องเด่น : เก็บของใส่กระเป๋าไปกับสามกูรูนักเที่ยว สัมภาษณ์ : อิสระ วงศ์รุ่ง นักบริหารแห่ง KLeasing รู้รักษ์สุขภาพ : รับมือไข้หวัดใหญ่ช่วงหน้าหนาว ศูนย์ซ่อมฯ : ชมรมศูนย์ซ่อมมาตรฐานภาค 4 ประกันภัยน่ารู้ : แผนปฏิบัติการ First Aid


บทบรรณาธิการ

ประเทศไทย 2555 ประเทศไทยก้าวข้ามปี 2554 มาอย่างบอบช�้ำจากภัยพิบัติ  น�้ำท่วม แต่ท่ามกลางความเลวร้ายย่อมมีสิ่งดีๆ ให้เห็นอยู่เสมอ โดยเฉพาะน�้ำใจคนไทย...ทุกอย่างประจักษ์ชัดงดงามยิ่งนัก ไม่อยากบอกว่า “วิริยะประกันภัย” ช่วยอะไรไปบ้าง และทุ่ม  งบประมาณลงไปเท่าไหร่ แต่เราอยากบอกว่าเรามีความสุขที่ได้ช่วยผู้คน  ที่ประสบภัย ส่วนการเยียวยาในภาพรวม จะใช้เงินกี่แสนล้านเพื่อฟื้นฟูประเทศชาติ ก็ได้แต่หวังว่าเป้าหมายคงมิได้มุ่งหวังแต่ตัวเลข ทางเศรษฐกิจว่า GDP ของประเทศไทยจะดีดกลับขึ้นมาเท่าไหร่ จ�ำต้องค�ำนึงไปถึงตัวชี้วัดความสุขของประเทศหรือ GNH (Gross National Happiness) พร้อมๆ กันไปด้วยว่า   เมื่อเยียวยาแล้วมวลความสุขของผู้คนในประเทศไทยดีขึ้นเท่าไหร่ ที่ส�ำคัญ ! ต้องค�ำนึงให้มากกว่าอีกต่างหาก ส�ำหรับ V magazine เล่มนี้เป็นฉบับที่ 2 แล้วค่ะ ! และหวังว่าเนื้อหาสาระสามารถสร้างประโยชน์ให้ท่านได้มากกว่า  เล่มแรก ซึ่งไม่น่าเชื่อว่ากระแสตอบรับกลับมาแรงจริงๆ หลากก้อนอิฐที่ส่งกลับมาดังห่าฝน ! เราได้น�ำมาต่อเติมวารสารเล่มนี้ให้แข็งแรงแน่นสาระตามวัตถุประสงค์ของ  ท่านผู้อ่านแล้ว ชอบในค�ำคมของคุณวินัย ด�ำสุวรรณ ที่ส่งจดหมายมาให้ก�ำลังใจและขอสมัครเป็นสมาชิก ซึ่งท่านบอกวัตถุประสงค์ มาชัดเจน “เราจะรู้จักกันมากขึ้น” เช่นกันค่ะ !...ปรารถนายิ่งนักที่จะให้ V magazine ท�ำหน้าที่เสมือนเป็นสะพานมิตรไมตรีที่ท�ำให้เราๆ ท่านๆ   ได้รู้จักกันมากขึ้น และเป็นไปตามความหมายที่ว่า...

ร่วมคิด ร่วมอาศัย ร่วมสร้างสรรค์

     ด้วยจิตคารวะ

(กานดา วัฒนายิ่งสมสุข)

วี  แมกกาซีน  วารสารราย 3 เดือน เจ้าของ : กองบรรณาธิการ : จัดท�ำโดย : แยกสี/เพลต : พิมพ์ที่ :

บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด เลขที่ 121/28, 121/65 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก   แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2641-3500  โทรสาร 0-2641-3900 ส�ำนักพิมพ์สารคดี (ในนามบริษัทวิริยะธุรกิจ จ�ำกัด) เอ็น. อาร์. ฟิล์ม  โทร. 0-2215-7559 บริษัททวีวัฒน์การพิมพ์ จ�ำกัด โทร. 0-2720-5014

c

        ภาพ ข้อเขียน หรือบทความใน V magazine ขอสงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย ท่านที่น�ำไปตีพิมพ์ อ้างอิง หรือประโยชน์อันใดในสิ่งพิมพ์อื่น กรุณาขออนุญาตล่วงหน้า


เรื่องจากปก

วารสารราย 3 เดือน

มกราคม-มีนาคม 2555

เรื่อง : เศรษฐพงษ์ จงสงวน ภาพ : ประเวช ตันตราภิรมย์ วิจิตต์ แซ่เฮ้ง

สารบัญ

03 05 08 11 12 20 22 26 27 28 30 32 34 37 38 40 42 45 47 48 49

บทบรรณาธิการ เรื่องจากปก  เทศกาลตรุษจีน พิธีกรรมและความหมาย สาระประกันภัย  บันทึกเกียรติยศ...วิริยะประกันภัย รอบรั้ววิริยะประกันภัย เรื่องเด่นประจ�ำฉบับ  เก็บของใส่กระเป๋าไปกับสามกูรูนักเที่ยว CSR  “วิริยะประกันภัย” รวมพลัง...จิตอาสา ยาตราพล บรรเทาทุกข์ผู้ประสบมหาอุทกภัยทั่วไทย สัมภาษณ์  อิสระ วงศ์รุ่ง  วิสัยทัศน์สู่ความส�ำเร็จ ของนักบริหารมือหนึ่งแห่ง KLeasing ไอที  Metro: Reimagine Windows รู้รักษ์สุขภาพ  รับมือไข้หวัดใหญ่ช่วงหน้าหนาว รักลูกให้ดี  วิธีรักษาเด็กติดเกมอย่างสั้นที่สุด เยือนลานธรรม  บ้านจิตสบาย แหล่งเรียนรู้  และภาวนาโดยการเจริญสติ วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี  มิติพิศวงของ M.C. Escher ท่องเที่ยวกับวิริยะ  ตามลมหนาว  ไปซุกไออุ่นขุนเขา ที่แม่ฮ่องสอน วิริยะชวนชิม  ของอร่อยเมืองสามหมอก ดวงชะตาราศี ประกันภัยน่ารู้  แผนปฏิบัติการ “First Aid” อาชีวปฏิญาณ...วิริยะประกันภัย ศูนย์ซ่อมฯ  ชมรมศูนย์ซ่อมมาตรฐานภาค 4   บริการดี...คุณภาพมาตรฐาน...ตรงเวลา พอเพียงเพื่อแผ่นดินเกิด   กรุงเทพฯ-เบญจรัตนนคร หรือ นรกภูมิ  สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง   โมบายช่วยน�้ำท่วม ไขข้อข้องใจปัญหาประกันภัย CRM

04

เทศกาลตรุษจีน  พิธีกรรมและความหมาย

เมื่อเอ่ยถึงวันส�ำคัญทางประเพณีจีนที่รู้จักกันดีที่สุด ทุกคนคงกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าคือ “วันตรุษจีน” ที่ชาวจีนเรียกว่า  

“หง่วงตั่ง” แปลว่าวันต้นปี หรือ “ก้วยนี้” แปลว่าข้ามปี หรือ “ชุงโจ่ย” แปลว่าเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ  ความส�ำคัญของวันตรุษจีนอาจ  ไม่เป็นวันปีใหม่ของจีนเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีนัยที่แฝงอยู่จนทุกคนรู้สึกว่ามีความส�ำคัญมากกว่าวันอื่น  นัยส�ำคัญของวันตรุษจีน  นี้เองที่ท�ำให้วันตรุษจีนยังคงอยู่ในใจคนนับพันล้านคนทั่วโลก แต่เดิมชาวจีนเฉลิมฉลองในวันเริ่มฤดูกาลใหม่คือ “วันลิบชุง” หรือเริ่มฤดูใบไม้ผลิ ตามปฏิทินสุริยคติ เป็นวันเริ่มต้น  ปีใหม่ มีงานรื่นเริงเฉลิมฉลองอย่างสนุกสนาน แต่นับแต่ราชวงศ์ซ่งลงมา ชาวจีนก�ำหนดวันขึ้น 1 ค�่ำ เดือน 1 ตามปฏิทินจันทรคติ  เป็นวันขึ้นปีใหม่ การเฉลิมฉลองจึงเปลี่ยนเป็นวันตรุษจีนอย่างที่ใช้กันทุกวันนี้   วันตรุษจีนจะมีการไหว้เจ้าและบรรพบุรุษ ส่วนใหญ่บูชาด้วยส้ม เพราะนิยมเรียกส้มว่าไต่กิก แปลว่ามหามงคล    แต่เดิมในเฉพาะวันตรุษจีนไม่นิยมเผากระดาษไหว้เจ้า เพราะถือว่าเป็นการไหว้ขอพร ยังไม่ใช่เวลาบูชาตอบแทนอย่างตอนปลายปี   รวมทั้งชาวจีนบางถิ่นเช่นแต้จิ๋วไม่นิยมใช้อาหารเนื้อสัตว์บูชาเทพเจ้าและบรรพบุรุษ แต่นิยมเซ่นไหว้บูชาด้วยอาหารเจและ  รับประทานอาหารเจกันในมื้อเช้าของวันขึ้นปีใหม่ เมื่อบูชาเทพเจ้าและเซ่นไหว้บรรพบุรุษเสร็จแล้ว ลูกหลานก็จะพร้อมกันอวยพรผู้ใหญ่ เรียกว่าไป้เจียหรือไป้นี้    การอวยพรผู้ใหญ่จะใช้ค�ำอวยพรให้ท่านสุขภาพแข็งแรง  ส่วนมิตรสหายจะอวยพรในด้านความรุ่งเรืองโชคลาภ  ในวันนี้ทุกคนจะ อวยพรแก่กันด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส ถือกันว่าจะไม่พูดค�ำหยาบหรือด่าทอกัน  ธรรมเนียมการอวยพรนี้ผู้น้อยจะเป็นฝ่ายเดินทาง ไปอวยพรผู้ใหญ่ บางครอบครัวถือไปอวยพรตามล�ำดับอาวุโส  การอวยพรยังคงมีต่อไปอีกจนถึงวันขึ้น 15 ค�่ำ จึงนับว่าสิ้นสุด  เทศกาลตรุษจีนอย่างสมบูรณ์ ประเพณีตรุษจีนในประเทศไทยนิยมปฏิบัติตามธรรมเนียมนิยมของชาวจีนแต้จิ๋วเสียเป็นส่วนใหญ่ ทั่วไปมักเข้าใจกันว่า เทศกาลตรุษจีนมีเพียงวันจ่ายของ วันไหว้เจ้า และวันตรุษจีนเท่านั้น แต่ความจริงแล้วชาวจีนเตรียมงานตรุษจีนกันตั้งแต่กลางเดือน  12 นับตั้งแต่การปัดกวาดบ้านเรือนอย่างขนานใหญ่ 

05

มกราคม - มีนาคม 2555


< ขนมเข่ง

> ศาลเจ้าพ่อเสือ < ของไหว้เจ้า และบรรพบุรุษ

< ซ�ำปอกง วัดกัลยาณมิตร > กลอนคู่ หรือ ตุ้ยเหลียน

ส่่งเจ้าเตาไฟขึ้นสวรรค์

อาหารเป็นจ�ำนวน 6, 10 หรือ 12 อย่าง  นอกจากนี้ยังมีขนมที่ต้องมี  ประจ�ำเทศกาลคือขนมเข่ง ในประเทศไทยได้มีการน�ำขนมเทียนซึ่งเป็น ขนมพื้นเมืองของไทยมาร่วมด้วย  ในตอนค�่ำแต่ละบ้านจะกลับมารับประทานอาหารร่วมกันเรียกว่า  อุ่ยโล้ว  ชาวจีนส่วนใหญ่ให้ความส�ำคัญกับการกลับมารวมกันนี้มาก   โดยเฉพาะญาติผู้ใหญ่เมื่อเห็นลูกหลานล้อมวงกันอย่างสนุกสนาน   นับเป็นความสุขของผู้เฒ่าผู้แก่ที่เฝ้ามองดูอย่างไม่มีอะไรเปรียบได้    จากนั้นจึงมีการแจกอั่งเปา คืนวันสิ้นปีนี้เองเรียกว่าซิ่วส่วย แปลว่าเฝ้ามองดูปี ชาวบ้านส่วน ใหญ่จะรอคอยการเข้ามาของปีใหม่อย่างมีความสุข และจะมีพิธีต้อนรับ เทพแห่งโชคลาภ เรียกว่า จิไฉ่ซิ้ง โดยจะไหว้เครื่องบูชาตามฤกษ์ที่ ปรากฏในปฏิทินจีน  บางคนนิยมไปไหว้ตามวัดหรือศาลเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์  ถือกันว่าถ้าแย่งกันปักธูปดอกแรกของปีใหม่เมื่อประตูวัดหรือประตูศาล เปิดจะเป็นสิริมงคล  วัดส�ำคัญ เช่น วัดมังกรกมลาวาส ศาลเจ้าพ่อเสือ  ศาลเจ้าไต้ฮงกง วัดกัลยาณมิตร วัดทิพยวารีวิหาร เป็นต้น จะแออัดด้วย ผู้คนตั้งแต่กลางดึกของวันสิ้นปีไปจนถึงเช้าวันใหม่  นับว่าตรุษจีนใน กรุงเทพฯ คึกคักไม่น้อยไปกว่าตรุษจีนที่อื่นๆ

วันที ่ 24 ค�ำ่  เดือน 12 ถือกันว่าเป็นวันส่งเทพเจ้าเตาขึน้ สวรรค์  เพื่อไปรายงานความเป็นไปของแต่ละครอบครัวให้สวรรค์รับรู้    ตามธรรมเนียมจีนถือกันว่าแต่ละครัวเรือนต้องบูชาเทพประจ�ำเรือน เพื่อคุ้มครองปกป้องคนในครอบครัวและเพื่อดูแลความบริบูรณ์ของ ข้าวปลาอาหาร ซึ่งโบราณเชื่อว่าบูชาบรรพชนเพื่อขอให้ท่านคุ้มครอง ปกป้องคนในครอบครัว และบูชาเทพประจ�ำเตาไฟเพื่อขอพรให้เกิด ความบริบูรณ์ของข้าวปลาอาหาร  ชาวบ้านจะบูชาเจ้าเตา รวมทั้ง  เทพเจ้าอื่นๆ แต่เดิมนิยมเผาเกี้ยวคานหามท�ำด้วยกระดาษ หรือ  ภาพวาดม้าเป็นพาหนะส่งเทพเจ้าสู่สวรรค์

วันสิ้นปี วันสิ้นปี คือวันที่ 29 ค�่ำ (แรม 14 ค�่ำ) หรือวันที่ 30 ค�่ำ  (แรม 15 ค�่ำ) เดือน 12 เป็นการบูชาเทพเจ้าและบรรพบุรุษ    ชาวแต้จิ๋วแยกวันสิ้นปีกับวันตรุษจีนเป็นสองเทศกาล  การไหว้เจ้าและ บรรพบุรุษในวันนี้จึงเป็นการไหว้ขอบคุณที่ท่านปกปักรักษามาทั้งปี   ส่วนการบูชาในวันตรุษจีนเป็นการขอพรในวันขึ้นปีใหม่ ของไหว้เจ้าและบรรพบุรุษส่วนใหญ่ประกอบด้วย เนื้อสัตว์  สามชนิดเรียกว่า ซาแซ หรือเนื้อสัตว์ห้าชนิด เรียกว่า โหงวแซ    ผลไม้ห้าชนิด โดยใช้ผลไม้ที่มีชื่อภาษาจีนเป็นสิริมงคล เช่น แอปเปิล  หมายถึงความสงบสุข  ส้ม (เรียกว่าไต่กิก) หมายถึงมหามงคล  สาลี่ และสับปะรดหมายถึงเงินทองไหลมาเทมา  กล้วยหอมหมายถึงเรียก โชคลาภ  องุ่นหมายถึงเฟื่องฟูขึ้น  รวมทั้งข้าวปลาอาหารซึ่งนิยมจัด

ขนมเข่ง ขนมที่ต้องมีประจ�ำเทศกาลตรุษจีนคือ ขนมเข่ง  ชาวแต้จิ๋วและ ฮกเกี้ยนเรียกว่า ตีก้วย  จีนทางเหนือเรียกว่า เหนียนเกา แปลว่าขนม  ปีใหม่ หมายถึงเจริญขึ้น  แต่จีนทางใต้แถบฮกเกี้ยนและแต้จิ๋วถือว่าเป็น ขนมส�ำหรับบูชางานมงคลและอวมงคล  ในประเทศไทยนิยมเรียกกันว่า ขนมเข่ง เพราะแต่เดิมขณะท�ำขนมต้องกรอกขนมลงกระทงใบตองที่มี 

06

กลอนคู่ตรุษจีน

เข่งไม้ไผ่สานเป็นภาชนะรองรับ ชาวไทยจึงเรียกกันว่าขนมเข่ง ประวัตขิ องขนมเข่งเริม่ ในสมัยชุนชิวเลียดก๊ก เกิดสงครามไปทัว่    ในสมัยกษัตริย์ขับลื้อ แคว้นโง้ว-เมืองหลวงอยู่ที่เมืองซูโจวในปัจจุบัน   มีโหงวจือซูเป็นขุนนางตงฉินช่วยบริหารบ้านเมือง และแนะน�ำให้สร้าง ก�ำแพงเมืองใหม่ให้แข็งแรงเพื่อป้องกันข้าศึก โดยใช้แป้งข้าวเหนียวอัด เป็นก้อนท�ำเป็นอิฐข้าวเหนียว สร้างเป็นก�ำแพงเมืองชั้นในแทนแกนดิน เหนียวแล้วก่ออิฐไว้ชั้นนอก ทั้งยังเป็นการสะสมเสบียงอาหารไว้ยาม คับขัน ต่อมาในสมัยฮูชาได้เป็นกษัตริย์แคว้นโง้ว  โหงวจือซูถูกบีบให้ ฆ่าตัวตาย ก่อนตายได้สั่งขุนพลคู่ใจไว้ว่าหากเสียเมืองแก่ข้าศึก   จงบอกให้ชาวเมืองขุดเอาก้อนอิฐข้าวเหนียวที่อยู่ชั้นในของก�ำแพง  ไปท�ำเป็นอาหารประทังชีวิต  ชาวเมืองท�ำตามค�ำสั่งเสียจึงรอดพ้นจาก ความอดอยากไปได้ เพื่อร�ำลึกถึงคุณความดีของโหงวจือซู ทุกวันขึ้นปีใหม่ชาวเมือง จะท�ำขนมด้วยแป้งข้าวเหนียว เรียกกันว่าขนมปีใหม่ มารับประทาน และบูชาเทพเจ้า เซ่นไหว้บรรพบุรุษ  ขนมชนิดนี้เดิมท�ำเป็นรูป สี่เหลี่ยมคล้ายก้อนอิฐ แต่ต่อมานิยมท�ำเป็นรูปทรงกลม มีลักษณะ และส่วนผสมแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่น  บางแห่งมีการเติมไส้ ต่างๆ มีทั้งแบบรสหวานและรสเค็ม  ส่วนขนมเหนียนเกาของชาว ฮกเกี้ยน-แต้จิ๋วใช้ข้าวเหนียวผสมกับน�้ำตาลนึ่งในเข่งไม้ไผ่เล็กๆ   จัดเป็นขนมเหนียนเกาแบบหวาน จึงเรียกว่า ตีกว้ ย แปลว่าขนมหวาน   ความหวานของขนมมีความหมายว่าความสุขสดชื่นตลอดปี  

ชาวจีนมีประเพณีปิดกระดาษกลอนคู่ เรียกว่า ตุ้ยเหลียน   (ตุ้ยเลี้ยง) ที่ประตู ในห้องโถงหรือสถานที่ส�ำคัญ  กลอนคู่ที่ติดใน เทศกาลตรุษจีนเรียกว่า ชุนเหลียน (ชุงเลี้ยง) แปลว่ากลอนคู่อวยพร  ปีใหม่  นิยมอวยพรด้วยค�ำมงคลเป็นคู่กัน  ตัวอักษรกลอนคู่ตุ้ยเลี้ยง  มีรากเหง้ามาจากสุภาษิตค�ำคม ไม่เฉพาะแต่เป็นค�ำประพันธ์   โคลง กลอน แต่ต้องเป็นค�ำคู่ที่เหมาะสมกันและมีความหมายที่ดี   ธรรมเนียมการปฏิบัติติดกระดาษชุงเลี้ยงกล่าวกันว่ามีมาแต่ราว  ราชวงศ์ซ่ง แพร่หลายในสมัยราชวงศ์หมิง  ปัจจุบันส่วนใหญ่นิยมใช้ กระดาษสีแดงตัวอักษรสีด�ำหรือทอง สีด�ำหมายถึงการปราบสิ่งชั่วร้าย  สีทองหมายถึงความรุ่งเรือง

อั่งเปา หรือ แต๊ะเอีย ของคู่แฝดกับเทศกาลตรุษจีนที่ทุกคนนึกถึงก็คือ อั่งเปา   แปลว่าห่อกระดาษแดง หรือชาวแต้จิ๋วเรียกว่า แต๊ะเอีย หรือ แต๊ะโต้ว เอีย แปลว่าเก็บไว้ที่เอว  ความจริงชาวจีนมักให้อั่งเปาในโอกาสงาน มงคลเสมอ กล่าวกันว่าแต่เดิมผู้ใหญ่จะร้อยเหรียญทองแดงหรืออีแปะ มีรูตรงกลางด้วยไหมแดงเป็นพวง บูชาเจ้าเตาแล้วแจกให้ลูกหลานเป็น ของขวัญ เรียกว่า เอี๊ยบส่วยจี๊ แปลว่าเงินเก็บปลายปี  ต่อมาเมื่อ เปลี่ยนการปกครองเป็นสาธารณรัฐ ทางการเลิกใช้เหรียญอีแปะ เปลี่ยนไปใช้เหรียญเงินแบบสากล ชาวบ้านจึงเปลี่ยนมาน�ำเงินใส่ห่อ กระดาษหรือซองแดงแทน ค�ำว่าอั่งเปาหรือห่อกระดาษแดงจึงกลาย เป็นค�ำเรียก เอี๊ยบส่วยจี๊ ที่ทุกคนใฝ่ฝันถึงในปัจจุบัน 

.

07

มกราคม - มี มกราคม - มีนนาคม าคม 2555 2555


สาระประกันภัย

เรื่อง : กองบรรณาธิการ ภาพ : นาวี แสงวิฑูร

บันทึกเกียรติยศ...วิริยะประกันภัย

“ถ้าเราอยากท�ำงานเป็นอาชีพตัวแทนที่ ประสบความส�ำเร็จ เราต้องมีความศรัทธา   มีความเชื่อมั่น สร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเอง   มีคุณธรรมและจริยธรรม”

นับเป็นเรื่องน่ายินดีที่บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด ได้รับรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประเภทตัวแทนประกันวินาศภัย

คุณภาพดีเด่น จากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ เป็นตัวแทนภาค 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ได้แก่ คุณพริ้งพิศ วังทอง ตัวแทนประกันวินาศภัยสาขาอุบลราชธานี   และคุณทองสุข ลีธนศักดิ์สกุล ตัวแทนประกันวินาศภัยสาขาร้อยเอ็ด โดยทั้งสองท่านเข้ารับรางวัลจาก ฯพณฯ นางสาวยิ่งลักษณ์   ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เมื่อ 1 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา รางวัลเกียรติยศนี้จึงเป็นข้อพิสูจน์ว่า ความซื่อสัตย์และซื่อตรงต่อลูกค้าและองค์กร ที่ทั้งสองท่านยึดถือมาตลอดชีวิต  การท�ำงาน เป็นคุณธรรมส�ำคัญที่ตัวแทนทั้งหลายพึงมี สมดังสโลแกนของบริษัทที่ว่า “ความเป็นธรรม คือนโยบาย”

จากประสบการณ์ท�ำงานที่ผ่านมาคุณ  ทองสุขให้เหตุผลว่าที่ลูกค้าเลือกท�ำประกันกับ บริษัทวิริยะประกันภัยนั้นส่วนหนึ่งก็คือชื่อเสียง  ของบริษัทฯ อีกส่วนหนึ่งก็คือตัวแทนนั่นเอง  “พี่เป็นคนชอบท้าลูกค้าว่าไม่ต้องห่วงนะ  บริษัทฯ เราดีอยู่แล้ว บางคนบอกว่า บริษัทอะไรก็ เหมือนกัน บอกว่าตนเองดี  พี่กับแฟนบอกว่าถ้า บริษัทฯ ไม่จ่าย ฉันจ่ายเอง เพราะเราไม่อยากให้ ลูกค้ามาว่าบริษัท ซึ่งบริษัทเราดีอยู่แล้ว” ตลอด 17 ปีของชีวติ การท�ำงานจนกระทัง่   ได้รับรางวัลเกียรติยศในครั้งนี้ คุณทองสุขมองว่าเรื่องความซื่อสัตย์  เป็นสิ่งส�ำคัญซึ่งสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้แก่ลูกค้าได้ “คงจะเป็นเพราะว่าเราท�ำความดีต่อบริษัทฯ และผู้เอาประกันภัย เสมอต้นเสมอปลายมาตลอดพี่ถึงได้รับรางวัลนี้ คือตั้งแต่พี่เป็นตัวแทน บริษัทวิริยะประกันภัยมาร่วม 17 ปีแล้ว พี่คิดว่าความดีของพี่ ความ  ซื่อสัตย์ของพี่  ความซื่อสัตย์หมายถึงการเก็บเบี้ยส่งให้บริษัทฯ   ตรงตามดิวมาตลอด  อย่างตอนนี้โอนเบี้ยเดือนละล้านกว่าบาท   สมมุติเราได้เงินสดมา บางคนก็อาจจะเฉไฉไปหมุนอย่างอื่น ตรงนี้พี่  ไม่เคยคิด พี่คิดว่าเงินตรงนั้นไม่ใช่เงินเราแต่เป็นเงินบริษัทฯ ถ้าเรา  เอาเงินที่เก็บลูกค้ามาไปหมุนอย่างอื่น ก็ถือว่าใช้เงินผิดประเภท   เราท�ำไม่ได้”

คุณทองสุข ลีธนศักดิ์สกุล ตัวแทนประกันวินาศภัยสาขาร้อยเอ็ด

ก่อนเริ่มชีวิตการท�ำงานเป็นตัวแทนของ บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด คุณทองสุข  และสามีท�ำกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ โดยรับงาน ประกันภัยของบริษัทแห่งหนึ่งไว้ ท�ำให้มีงานส่ง เข้าอู่อยู่เสมอ  คุณทองสุขจึงมองเห็นช่องทาง ว่าน่าจะมาเป็นตัวแทนประกันภัยเสียเอง แม้จะ รู้ว่าจะท�ำให้งานที่ส่งเข้าอู่ลดลงก็ตาม แต่ก็เชื่อว่าคงเป็นแค่ระยะหนึ่ง เท่านั้น เมื่อท�ำได้อยู่ตัวแล้วก็จะเข้ารูปเข้ารอยในที่สุด  จึงปรึกษาสามี เพื่อเลือกบริษัทประกันภัยที่จะเข้าไปท�ำงาน ในที่สุดคุณทองสุขตัดสิน ใจเลือกเป็นตัวแทนของบริษัทวิริยะประกันภัย เพราะสามีให้เหตุผลว่า เป็นบริษัทฯ ที่มีคุณธรรม เจ้าของน่าเชื่อถือ และมั่นคงทางการเงิน คุณทองสุขเริ่มงานตัวแทนประกันภัยด้วยการฝากนามบัตรตาม ร้านค้าต่างๆ ในตัวจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อแนะน�ำตัวเอง แม้จะหางานได้ บ้างไม่ได้บ้างแต่คุณทองสุขบอกว่าไม่เคยท้อและท้อไม่ได้ เพราะได้ รหัสมาแล้วก็ต้องหางานให้ได้ อีกทั้งยังได้ก�ำลังใจจากสามีว่าให้สู้ต่อ ไป  งานชิ้นแรกที่คุณทองสุขจ�ำได้ไม่ลืมและภูมิใจมากคือท�ำประกัน ประเภท 1 ให้กับรถ 17 คันของโรงน�้ำแข็งสัญญาไพศาล

08

“คงจะเป็นเพราะว่าเราท�ำความดี ต่อบริษัทฯ และผู้เอาประกันภัย  เสมอต้นเสมอปลายมาตลอด พี่ถึงได้รับรางวัลนี้” 09

มกราคม - มีนาคม 2555


รอบรั้ว วิริยะ ประกันภัย

วิริยะประกันภัย จัดอบรมมือใหม่...เป็นมือโปร

มอบอะลูมิเนียม 1,000,000 กรัม ท�ำขาเทียมพระราชทาน 

คุณพริ้งพิศ วังทอง

ด้านสังคมที่คุณพริ้งพิศเอ่ยถึงนั้นคือการ ท�ำงานกับสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่ง ประเทศไทย อุบลราชธานี โดยด�ำรงต�ำแหน่ง  นายกสมาคมฯ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึง  ปัจจุบัน  บทบาททางสังคมของคุณพริ้งพิศ  ท�ำให้บริษัทวิริยะประกันภัยเป็นที่รู้จักในวงกว้าง  เนื่องจากทุกครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรมอะไรก็ตาม   เมื่อต้องแนะน�ำตัว คุณพริ้งพิศจะเอ่ยถึงธุรกิจการ งานของตนก่อน นั่นคือ เป็นผู้จัดการส�ำนักงาน ตัวแทนของบริษัทวิริยะประกันภัย “เวลาดิฉันแนะน�ำตัวทุกครั้งก็จะบอกว่า  ดิฉัน พริ้งพิศ วังทอง ผู้จัดการส�ำนักงานตัวแทนบริษัท วิริยะประกันภัย  จ�ำกัด อุบลราชธานี และนายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่ง ประเทศไทย อุบลราชธานี  ดิฉันไม่เคยเอาต�ำแหน่งทางสังคมขึ้นมาก่อน   เขาจะรู้ทันทีเลย ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ เวลาแนะน�ำตัว ไม่ว่าจะ  เป็นพิธีกรหรือขึ้นไปกล่าวน�ำอะไร เราก็จะต้องพูดถึงบริษัทวิริยะขึ้นมา  ก่อนเลย” ในฐานะตัวแทนที่ได้รับรางวัลเกียรติยศในครั้งนี้ คุณพริ้งพิศฝากถึง ตัวแทนทุกๆ คนว่า “ถ้าเราอยากท�ำงานเป็นอาชีพตัวแทนที่ประสบความ ส�ำเร็จ เราต้องมีความศรัทธา มีความเชื่อมั่น สร้างความเชื่อมั่นให้กับ ตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม  ผลที่ตามมาก็จะเป็นตัวแทนที่มีความ  ส�ำเร็จ” จะเห็นได้ว่า “ความซื่อสัตย์ต่อตัวเอง ลูกค้า และองค์กร เป็นสิ่ง  ส�ำคัญที่จะท�ำให้การท�ำงานก้าวสู่ความส�ำเร็จ” คือหลักการส�ำคัญในการ ท�ำงานที่คุณพริ้งพิศและคุณทองสุขยึดถือมาโดยตลอดในอาชีพตัวแทน ประกันภัย ทั้งยังเป็นคุณสมบัติที่ตัวแทนทุกคนพึงมีและขาดไม่ได้ เพราะ ความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นสิ่งส�ำคัญที่สุด เมื่อลูกค้าเกิดความมั่นใจและเชื่อ ใจในการท�ำงานอย่างซื่อสัตย์ของตัวแทนแล้ว ก็ยิ่งสร้างความผูกพันในการ ใช้บริการจากบริษัทฯ อย่างยั่งยืน

ตัวแทนประกันวินาศภัยสาขาอุบลราชธานี

ปี พ.ศ. 2525 เป็นปีที่คุณพริ้งพิศ  ตัดสินใจเริม่ งานกับบริษทั  วิรยิ ะประกันภัย จ�ำกัด   ด้วยเหตุผลว่าบริษัทวิริยะประกันภัย “  เป็นเจ้าของรถเบนซ์ เป็นเจ้าของเมืองโบราณ  และมีบริษัทไทยเดินรถ ยาแก้ไอวิริยะ   ส�ำนักพิมพ์ปลาตะเพียน เป็นคนดีมชี อื่ ติดตลาด”    และแม้ว่าการท�ำงานกับบริษัทใหม่จะได้ค่า  คอมมิชชันน้อยกว่าบริษัทเดิมซึ่งท�ำงานมากว่า  7 ปีแล้วก็ตาม  อาจกล่าวได้ว่าคุณพริ้งพิศเป็นตัวแทนคนแรกของ  จังหวัดอุบลราชธานี และเป็นคนแรกที่บุกเบิกในจังหวัดก็ว่าได้ การเริ่มงานในฐานะตัวแทนส�ำหรับคุณพริ้งพิศนับว่าไม่ยาก เพราะมีประสบการณ์ด้านนี้มาก่อน ประกอบกับมีกลุ่มลูกค้าส่วนหนึ่ง ที่เชื่อใจในการท�ำงานจากที่เดิมติดตามมา  ตรงจุดนี้คุณพริ้งพิศให้ เหตุผลว่าคงเป็นเพราะในการท�ำงานจะสร้างเครดิตให้กับตัวเอง สร้าง ความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า รวมทั้งการไปมาหาสู่เยี่ยมเยียนลูกค้าอยู่ เสมอ รวมไปถึงการท�ำงานด้วยความซื่อสัตย์และซื่อตรงต่อลูกค้า จึง สามารถรักษากลุ่มลูกค้าเก่ามาจนปัจจุบัน  ที่ส�ำคัญคือต้องตรงไปตรง มากับองค์กรเช่นกัน ส�ำหรับความภูมิใจในการท�ำงานในฐานะตัวแทนมานานถึง 29  ปี นั่นคือ รางวัลตัวแทนดีเด่นจากบริษัทฯ ก่อนจะมาได้รับรางวัล  ตัวแทนประกันวินาศภัยคุณภาพดีเด่นจาก คปภ. ในปี พ.ศ. 2554   พร้อมกับได้รับโล่สตรีไทยดีเด่นในปีเดียวกันอีกด้วย “เราไม่ได้คาดหวัง เราถึงภูมิใจไงคะ  เขาประกาศสตรีไทยดีเด่น มาเราก็ได้ และตัวนี้เราจะขาดอะไร ก็ 50:50 อยู่  ขาดก็แต่ค่าเบี้ย  ที่อาจไม่สูงเหมือนทางเหนือทางใต้  แต่ด้านสังคมเราพูดตามตรงว่า เราเกินร้อยจริงๆ นะคะเพราะว่าเราท�ำมาตลอด ก็เลยว่าไม่ได้ก็ไม่ เป็นไร”

.

10

บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก จัดโครงการ “อบรมเสริมความรูใ้ ห้แก่ผขู้ อรับใบอนุญาตขับรถยนต์” ขึน้   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาทักษะการขับขี่ที่ถูกต้อง อันเป็นการ ช่วยแก้ปัญหาจราจรและลดอุบัติเหตุ  ตลอดจนสร้างความรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกับ พ.ร.บ. รถยนต์และกฎจราจร  นอกจากนี้ยังให้ความรู้เกี่ยวกับวิธี การขับรถอย่างปลอดภัย โดยเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติตามกฎจราจร  ขณะเดียวกันก็ต้องเป็นผู้ขับขี่ที่รู้จักใช้รถใช้ถนนอย่างมีน�้ำใจให้แก่เพื่อน ร่วมทางด้วย ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ร่วมทดสอบข้อเขียนแบบ E-exam และสอบปฏิบัติขับรถยนต์  โดยผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรและ ใบขับขี่ทันที ส�ำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมากว่า 16 ปี  โดยจัด เป็นประจ�ำทุก 2 เดือน ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัคร เข้าร่วมอบรมที่  โทร. 0-2641-3500 ต่อ 3332

บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด มอบวัสดุอะลูมิเนียมจ�ำนวน 1 ล้านกรัม ซึง่ พนักงานบริษทั ฯ ทัง้ จากศูนย์/สาขา ส�ำนักงานใหญ่  และหน่วยงานภายใน อาคารอาร์เอสทาวเวอร์พร้อมใจบริจาคในโครงการ “มั่นใจวิริยะประกันภัย รวบรวมอะลูมิเนียมบริจาคท�ำขาเทียมได้เกิน 1 แสนกรัม” เพื่อการท�ำ ขาเทียมพระราชทาน โดย พล.ต.ต. นพ. เฉลิมพงศ์  โกมารกุล ณ นคร กรรมการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ให้เกียรติ รับมอบ

มอบทุนการศึกษาและตู้หนังสือ ให้น้องๆ นักเรียน  จังหวัดน่าน  

เพื่อให้เด็กๆ นักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้รับโอกาสทางการศึกษา อย่างเท่าเทียม บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด ร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่ ส่งเสริมอนาคตด้านการศึกษาของเยาวชนไทยอย่างต่อเนือ่ ง โดยมอบทุนการ ศึกษาจ�ำนวน 1 หมื่นบาท ตู้พร้อมหนังสือ ตามโครงการ ก. ไก่ใส่ตู้  จ�ำนวน สองตู้   ชุดกระเป๋าเครื่องเขียนจ�ำนวน 400 ชุด แก่คุณสุนทรีย์  แก้วกรณ์  รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่  บมจ. อสมท. เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการ  “อสมท. เพื่อน้องเล่นกีฬา” ปีที่  12 ส�ำหรับสิ่งของและทุนการศึกษาจะน�ำ ไปมอบให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร เขตอ�ำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ร่วมแสดงความยินดี สยามกลการเทรดดิ้ง 

คุณกฤษณ์  หิญชีระนันทน์  ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ในฐานะผู้แทน บริษัทฯ ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท สยามกลการเซลส์  จ�ำกัด และบริษัท  สยามกลการเทรดดิ้ง จ�ำกัด ในโอกาสเปิดโชว์รูมและศูนย์บริการแห่งใหม่  สาขาที่  11 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

.

11


เรื่องเด่น บับ ประจ�ำฉ

เก็บของใส่กระเป๋าไปกับ

ากเปรียบการท่องเที่ยวเป็นหัวข้อสอบแบบอัตนัย คงเป็นข้อสอบที่มีคำ� ตอบ มากทีส่ ดุ  เพราะแต่ละคนย่อมมีมมุ มองในการท่องเทีย่ วต่างกัน  หลายคนใช้ เป็นยาคลายเครียดจากการท�ำงาน บางคนเปรียบเป็นหนังสือเล่มใหญ่ซึ่งอัด แน่นไปด้วยความรูแ้ ละประสบการณ์ทไี่ ม่มวี นั อ่านจบ มีไม่นอ้ ยทีใ่ ช้เป็นคอร์สถ่ายภาพสุด คุ้ม  ส่วนรัฐก็มีเป้าหมายชัดเจนในการใช้เป็นแหล่งรายได้มหาศาลเพื่อน�ำมาพัฒนา ประเทศ คนไทยรู้จักเดินทางท่องเที่ยวตั้งแต่เมื่อใดไม่มีใครรู้ ขณะที่ค�ำว่า “เที่ยว” เป็นค�ำ ไทยแท้ที่ใช้กันมาแต่ครั้งโบราณ ในยุคเก่าอาจหมายถึงการเดินทางจาริกแสวงบุญ ทอด กฐินตามวัด หรือไปเยี่ยมญาติยังต่างเมือง  กระทั่งสมัยรัชกาลที่ 5 การท่องเที่ยวตาม  แบบตะวันตกทีเ่ น้นพักผ่อนและสนุกสนานเริม่ ได้รบั ความนิยมจากชนชัน้ สูง ส่งผลให้เกิด สถานที่พักตากอากาศอย่างชะอ�ำและหัวหิน จนถึงปี พ.ศ. 2479 มีการตั้งกรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกลายมาเป็นการ  ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. ในปี พ.ศ. 2522 โดยมีภารกิจหลักเพื่อส่งเสริม  การท่องเที่ยวทั้งในกลุ่มนักท่องเที่ยวไทยและชาวต่างชาติ พร้อมเน้นเผยแพร่วัฒนธรรม ไทยต่อสายตาชาวโลก จากการส�ำรวจของกรมส่งเสริมการท่องเที่ยวพบว่ารายได้จากการท่องเที่ยวมี มูลค่าสูงกว่า 6 แสนล้านบาทในปี พ.ศ. 2553 คิดเป็น 8.5 % ของผลิตภัณฑ์มวลรวม 

เรื่อง : เอกพงศ์ ศรทอง ภาพ : วิจิตต์ แซ่เฮ้ง, ประเวช ตันตราภิรมย์

สามกูรนู ักเที่ยว

ประชาชาติ (GDP) ท�ำให้มกี ารจ้างงานมากกว่า 2.2 ล้านคน นับเป็นยาฟืน้ ฟูสภาพเศรษฐกิจ  ทีถ่ ดถอยของประเทศได้อย่างดี  รัฐบาลเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการท่องเทีย่ วทีม่ มี ลู ค่า มหาศาลจึงประกาศให้การท่องเที่ยวเป็นวาระแห่งชาติในปี พ.ศ. 2552 โดยเน้นนัก  ท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น  หน่วยงานหลักอย่าง ททท. จึงมีแคมเปญประชาสัมพันธ์ ออกมาอย่างต่อเนือ่ ง เช่น “อันซีนอินไทยแลนด์” “เทีย่ วไทยครึกครืน้  เศรษฐกิจไทยคึกคัก”  และล่าสุด “เทีย่ วหัวใจใหม่ เมืองไทยยัง่ ยืน” เพือ่ ประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ วในประเทศ  พัฒนาการของเทคโนโลยีใหม่ๆ ก็เอื้อต่อการเจริญของการท่องเที่ยวเช่นกัน  เพียงแค่คลิกเดียวก็สามารถหาข้อมูลทีเ่ ทีย่ ว จองทีพ่ กั หรือตัว๋ เครือ่ งบิน ง่ายและสะดวกขึน้   นอกจากนี้การโพสต์รูปสวยๆ และข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะโซเชียล-  เน็ตเวิรก์  ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ของสือ่ มวลชน ล้วนท�ำให้การท่องเทีย่ วเป็นกระแส ของสังคม  จึงไม่แปลกว่าในรอบ 3 ปีทผี่ า่ นมา มีเมืองท่องเทีย่ วหลายแห่งเกิดและพัฒนา  รวดเร็วมาก เช่น เมืองปาย จ. แม่ฮ่องสอน  เชียงคาน จ. เลย  ตัวเมืองน่าน  หรือตลาด น�้ำอัมพวา จ. สมุทรสงคราม ปัจจุบันข้อมูลท่องเที่ยวมักถูกน�ำเสนอผ่านตัวเลือกเพียงไม่กี่ตัว  ก. ที่เที่ยว  ข. ที่พัก ค. ที่กิน ง. ของฝาก จ. ถูกทุกข้อ  วันนี้ V magazine จึงได้จับนักเที่ยวตัวแม่  และตัวพ่อมาล้วงลับถึงการท่องเที่ยวที่ชื่นชอบในรูปแบบต่างๆ และข้อแนะน�ำน่าสนใจ ในการสร้างตัวเลือกใหม่ๆ ให้คุณ


สัมผัสธรรมชาติกับ บ.ก. นักผจญภัย

“เมื่อคุณเห็นรูปถ่ายสายหมอก ลอยอ้อยอิ่งในหุบเขา  ร้อยทั้งร้อยก็ต้องอยากสัมผัส”

กฤษกร วงศ์กรวุฒิ

ฤษกร วงศ์กรวุฒิ อาจเป็นที่รู้จักในวงการนักเขียน   นักดูนก ช่างภาพ หรือในฐานะบรรณาธิการบริหาร นิตยสาร ฅ. คน แต่อีกด้านหนึ่งของหนุ่มใหญ่คนนี้  คือผู้หลงใหลการเที่ยวในสายธรรมชาติตัวจริง  “สมัยก่อนผมอยู่บ้านนอก เดินออกจากบ้านไปนิดเดียว  ก็ถึงทุ่งแล้ว แต่พอย้ายเข้ามาเรียนในกรุงเทพฯ ก็รู้สึกอึดอัด และอยากออกไปเที่ยว ตอนนั้นจ�ำได้ตอน ม. 3 จัดทริปกับ  เพื่อนไปภูกระดึงกัน  เอาง่ายๆ เมื่อคุณเห็นรูปถ่ายสายหมอก  ลอยอ้อยอิ่งในหุบเขา ร้อยทั้งร้อยก็ต้องอยากสัมผัส ร้อยทั้ง ร้อยต้องตอบว่าสวย ธรรมชาติมันเป็นสิ่งที่มนุษย์โหยหา”   นั้นคือจุดเริ่มต้นการเดินทางของกฤษกร ผู้ซึ่งเที่ยวได้แหวก แนวที่สุดคนหนึ่ง  คนส่วนใหญ่เมื่อมีจุดหมายในการเดินทาง สิ่งแรกที่เริ่ม ต้นคือการวางแผนอย่างรัดกุม ก�ำหนดเวลาขึ้นรถลงรถ กิน  นอน และลิสต์รายชื่อสถานที่เที่ยวต่างๆ  ทว่า ! นั่นกลับไม่ใช่ วิธีเดินทางแบบกฤษกร “ผมรู้แค่ว่าผมจะไปไหน เส้นทางไป ทางไหนแค่นั้นพอ ส่วนเรื่องที่เที่ยว ที่กิน และที่พัก ผมไม่ สนใจหรอก เพราะถ้าเราศึกษาไปก่อนว่าจะไปที่นั่นที่นี่   มีความส�ำคัญอย่างไรอย่างทีห่ นังสือไกด์บกุ๊ บอก มันก็ไม่สนุก   การท่องเที่ยวสนุกตรงที่เราไม่รู้อะไรเลย”  นอกจากนี้เขายัง ชอบไปเที่ยวในสถานที่เดิมซ�้ำกันหลายครั้งโดยให้เหตุผลว่า   “นักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่ไปเทีย่ วแต่ละทีค่ รัง้ เดียวก็พอแล้วรูแ้ ล้ว  แต่บางครั้งที่เที่ยวบางแห่งเช่นภูกระดึง แต่ละฤดูกาลจะแตก ต่างกันออกไป ฤดูร้อน ฤดูหนาวมันแห้งแล้ง แต่ถ้าไปฤดูฝน   ภูกระดึงจะสวยงามแบบชุ่มชื่น”

My tricks

ความหลงใหลในธรรมชาติของกฤษกรเริ่มขึ้นจากกิจกรรมดูนกใน  ปี พ.ศ. 2532 เขาเดินทางเข้าป่าไปทั่วประเทศเพื่อเสาะหานกสายพันธุ์ ต่างๆ แม้ส่วนใหญ่จะไปกับกลุ่มเพื่อนสนิท แต่บางโอกาสก็เลือกเดิน ทางเพียงล�ำพังเพื่อหาความสงบ “เที่ยวคนเดียวมันอิสระ ไม่มีข้อผูกมัด  ผมเคยไปเดินป่าคนเดียวที่ดอยฟ้าห่มปก ตอนนั้นไปดูนก อยากท้าทาย ตนเอง ถ้าไม่ได้ไปกับเพื่อนเราจะกล้าไปไหนไหม หลังจากตัดสินใจก็เริ่ม ลุยคนเดียว แบกสัมภาระเดินเข้าป่าแทนที่จะขับโฟว์วีล ผมก็ท�ำได้และ อารมณ์ตอนนั้นมันสันโดษแต่ไม่โดดเดี่ยวนะ เพราะเรามีธรรมชาติและ กิจกรรมดูนกท�ำตลอด”  ปัจจุบันกฤษกรเริ่มหันมาสนใจการปีนต้นไม้ซึ่งเป็นกิจกรรมใหม่  ที่ไม่ค่อยแพร่หลายในเมืองไทย “ตอนนี้ผมสนใจเรื่องการปีนต้นไม้  เพราะมันง่ายกว่าการปีนเขา  หลายคนอาจสงสัยเป็นกิจกรรมที่ให้ ประโยชน์อะไร แต่ผมว่ามันเป็นการเปิดมุมมองใหม่ของมนุษย์    เราชินกับการอยู่มองแบบพื้นราบ การปีนขึ้นบนต้นไม้แล้วมองลง  เป็นมุมมองใหม่  ส่วนใหญ่ผมจะไปปีนต้นไม้อยู่ที่ป่ากุยบุรี (จ. ประจวบ-  คีรีขันธ์) มีอยู่ครั้งหนึ่งได้เห็นนกเงือกบินผ่านไปในระดับสายตา” ถ้าพูดถึงการเดินทางของกฤษกรส่วนใหญ่เขาจะใช้รถยนต์ส่วนตัว  น้อยครั้งมากที่เลือกใช้บริการของรถสาธารณะ “ส�ำหรับการขับรถไปต่าง จังหวัดไม่ได้เป็นเรื่องน่าเบื่อ และพฤติกรรมของผมก็ตอบสนองกับการ ขับรถด้วย ผมชอบแวะโน่นนี้ตามเส้นทางที่แปลกๆ เพื่อหา ประสบการณ์ใหม่ บางครั้งเราอาจจะพบสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์   ตอนนั้นจ�ำได้ขับรถไปทางเหนือ ผ่าน อ. เถิน ผมเลือกไปเส้นทาง อ. ลี้   จ. ล�ำพูน ระหว่างทางเจอตลาดชาวบ้านที่เป็นชาวกะเหรี่ยงถือว่าเป็น ตลาดที่แบกะดิน ผมว่ามันมีเสน่ห์มากๆ” ถึงแม้กฤษกรจะถ่อมตัวว่าเขาไม่ได้เป็นนักท่องเที่ยวที่ดี แต่ถ้านัก ท่องเที่ยวทั้งหมดเป็นอย่างเขาสักครึ่งหนึ่งก็คงดี “ผมว่านักท่องเที่ยวไม่ ว่าคุณจะไปเที่ยวที่ไหน ไม่ควรมักง่ายเพราะการท่องเที่ยวเป็นเรื่อง ชั่วคราวไม่มีข้อผูกมัด หลายคนจึงมักง่าย เช่น การทิ้งขยะ เมื่อก่อนผม ไปเดินภูกระดึง แม้ทางอุทยานเขียนป้ายว่าห้ามทิ้งขยะ ก็ยังเห็นมีคนทิ้ง กันเยอะ โดยเฉพาะเปลือกทอฟฟี่”

ตรวจให้พร้อม ก่อนออกเดินทาง ควรเช็กสภาพรถให้เรียบร้อย โดยเฉพาะผ้าเบรกต้องอยู่ในสภาพดี    สายพานไม่มีรอยแตก ระบบน�้ำหล่อเย็นควรอยู่ถึงระดับสูงสุดในถังพักส�ำรอง    หม้อน�้ำมีน�้ำตามจ�ำนวนที่ก�ำหนด น�้ำมันเบรกและคลัตช์อยู่ในต�ำแหน่งปกติ  ลมยางดอกยาง   นอกจากนี้ควรเช็กยางอะไหล่และเตรียมเครื่องมือเปลี่ยนยางเช่นแม่แรงไปด้วย

ภาพ : กฤษกร วงศ์กรวุฒิ

14

15

มกราคม - มีนาคม 2555


เที่ยวสไตล์คู่หวานกับนักเขียนนักเดินทาง

พลอย จริยะเวช

ครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้หนังสือและคอลัมน์ท่องเที่ยว  หลายคู่รักมักให้ความส�ำคัญกับที่พักเป็นพิเศษ แต่พลอยคิดต่างไป ตามนิตยสาร คงคุ้นชื่อกับ พลอย จริยะเวช นักเดินทาง “พี่ว่ามันก็ส�ำคัญหมดนะ ไม่ว่าจะเป็นที่เที่ยว ที่กิน และที่พัก แต่ละที่  ที่ผันมาเป็นนักเขียน ถ่ายทอดประสบการณ์เดินทาง  มันเอื้อให้เราใช้เวลาร่วมกัน ที่พักอาจเป็นสถานที่ที่ใช้เวลาร่วมกันมาก ท่องเที่ยวของตน  พลอยเติบโตในครอบครัวข้าราชการซึ่งต้อง ที่สุด แต่ก็ปฏิเสธมื้ออาหารไม่ได้ หรือแม้กระทั่งที่เที่ยวบางแห่งก็มี ย้ายที่อยู่บ่อยครั้ง ท�ำให้เธอรู้จักการเดินทางก่อนท่อง ก. ไก่-  บรรยากาศที่โรแมนติก”  ฮ. นกฮูก ได้เสียอีก  เมื่อถามถึงสถานที่ท่องเที่ยวและที่พักที่ประทับใจตั้งแต่ไปเที่ยวกับ “ตอนเด็กจ�ำได้ว่าพ่อย้ายไปไหน พี่ก็ย้ายไปด้วย ความที่ คุณธีระมา ก็ได้ค�ำตอบว่า “ ถ้าเป็นในประเทศก็น่าจะเป็นสุโขทัย มีที่พัก เกิดในกรุงเทพฯ เวลาไปต่างจังหวัดแต่ละครั้งตื่นเต้นมาก และ อยู่ริมแม่น�้ำยม ด้านหน้ามีไผ่กอใหญ่ ด้านหลังเป็นทุ่งนา  ตอนเช้า พ่อแม่ของพี่เป็นคนหัวสมัยใหม่ ปล่อยให้พี่ไปเที่ยว ตอนอยู่ บรรยากาศดีมาก เย็นไปเดินเล่นตรงริมแม่น�้ำยม  ส่วนถ้าต่างประเทศ  มัธยมยังเคยจัดทริปไปเที่ยวหัวหิน นั่งรถไฟไปกันเอง” พี่ประทับใจที่อิตาลี ที่เมือง Puglia เป็นเมืองที่มีกระท่อมปูนเต็มไปหมด แม้มีประสบการณ์ท่องเที่ยวมาตั้งแต่เด็ก แต่เมื่อแต่งงาน เขาว่ากันว่ามันเหมือนกับเมืองเยรูซาเล็มในอดีต วิวสวยมาก” กับ ธีระ จริยะเวช ทริปการเดินทางของเธอก็เปลี่ยนไปตลอด ด้วยความที่เป็นคนชอบสะสมหนังสือไกด์บุ๊กทั้งของไทยและ  กาล  “พี่แต่งงานกับแฟนทั้งที่รู้จักกันเพียง 6 เดือน ในช่วงแรก ต่างประเทศ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการเดินทางในแต่ละครั้งต้องวางแผน ทีท่ อ่ งเทีย่ วด้วยกันมีปญ ั หา เพราะโลกทัศน์ของเราไม่เหมือนกัน   คร่าวๆ ว่าจะไปที่ไหน พักที่ไหน เพื่อให้การเดินทางลงตัวในความ พี่เป็นเด็กสายศิลป์ ส่วนเขาเป็นสายวิศวะ  เขาชอบความทัน ต้องการของทั้งคู่ “ในแต่ละครั้งพี่จะวางแผนอย่างคร่าวๆ ว่าจะไปเที่ยว สมัย ส่วนเราชอบแบบวัฒนธรรม  สิบปีแรกที่อยู่ด้วยกันจึงค่อน ที่ไหนบ้าง เพราะพี่ชอบชมพิพิธภัณฑ์ ส่วนแฟนพี่ไม่ชอบชมพิพิธภัณฑ์  ข้างมีปัญหา แต่ 8 ปีให้หลังเราประนีประนอมกันมากขึ้น   พี่ก็จะมาดูว่าเขาชอบเที่ยวอะไร พี่จะบวกเข้าไป  แต่พี่ว่าการวางแผนที่ เรามาดูกันว่าใครชอบอะไร ไม่ชอบอะไร และหาจุดลงตัว  รัดกุมเกินไปก็จะเป็นกรุ๊ปทัวร์ อีกทั้งเราก็เหนื่อยด้วย เพราะต้องเข้าชม ของการท่องเที่ยว พี่คิดว่าเนี่ยคือจุดส�ำคัญของการท่องเที่ยว โน่นเข้าชมนี่ ไม่ได้มีเวลาอยู่ด้วยกัน” แบบคู่รัก”  พลอยยังฝากบอกถึงคนทีอ่ ยากไปเทีย่ วตามทีต่ า่ งๆ “พีว่ า่   ส่วนหนึ่งในผลงานของพลอยจึงเป็นหนังสือเที่ยวสไตล์ นักท่องเทีย่ ว ที่ดีควรมีความเคารพต่อวัฒนธรรมของที่ท่องเที่ยวนั้น   คู่รัก ทว่า ! ใครที่เคยอ่านคงไม่เจอบรรยากาศโรแมนติก   ถึงแม้เราจะไปเป็นแบบคู่รักก็ตาม เช่นตามสถานที่ทางศาสนา เราก็  เร้าให้จินตนาการถึงคนสองคนยืนอยู่เคียงคู่ จับมือ  ไม่ควรท�ำอะไรที่ไม่ดีซึ่งขัดต่อหลักศาสนา และพี่ก็คิดว่า  โอบไหล่ในบรรยากาศพระอาทิตย์ตก เหมือนกับ นักท่องเที่ยวไทยส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้น” หนังสือคู่รักเล่มอื่นๆ “การท่องเที่ยวแบบคู่ มันขึ้นอยู่ My กับนิสยั และอายุของคูน่ นั้  ส่วนคูข่ องพีไ่ ม่ได้เป็นวัยรุน่   tricks เราจึงเดินทางแบบเข้าใจมากกว่า ท่องเที่ยวแบบช้าๆ  มีเวลาให้กันมากขึ้น เพราะเวลาไปเที่ยวเราทั้งสองคน จะไม่เอางานไปท�ำ ใช้เวลาในการท่องเที่ยวให้เต็มที่” เช็ก ข้อมูลก่อนเดินทาง

“เที่ยวช้าๆ มีเวลาให้กัน คือความโรแมนติก”

ศึกษาสถานที่เที่ยว และวางแผนก่อนการเดินทาง เพื่อสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ควรเตรียมเบอร์โทรศัพท์ โรงพยาบาล ต�ำรวจทางหลวง เพื่อพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ภาพ : พลอย จริยะเวช

16

17

มกราคม - มีนาคม 2555


“พอมีลูก เที่ยวกับลูก รู้สึกว่ามันเต็ม”

เที่ยวสนุกแบบเรียนรู้ประสาครอบครัว

วั

ครอบครัวอักษรานุเคราะห์

นหยุดเป็นช่วงเวลาที่เด็กเมืองกรุงส่วนใหญ่ชอบไปเดินเที่ยว ในห้างสรรพสินค้าหรือต้องไปนั่งในห้องเรียนพิเศษเพื่อจดๆ  เขียนๆ สูตรตามที่เหล่าอาจารย์กวดวิชาสอน แต่นั่นคงไม่ใช่ เด็กๆ จากครอบครัวอักษรานุเคราะห์-ครอบครัวเล็กๆ ที่มีสมาชิกสี่คน คือคุณแม่สุกัญญา คุณพ่อสภาค น้องฝาแฝดคือสมิดาหรือข้าวตัง   กับสิตานันหรือน้องข้าวตู  “ที่บ้านไม่ได้มองว่าเด็กจะต้องเก่งวิชาการ แต่อยากให้ลูกเปิด  โลกทัศน์และเรียนรู้โลกที่อยู่นอกห้องเรียน เพราะในเวลาปกติลูกต้อง เรียนหนังสืออยู่แล้ว” สุกัญญาบอกและยังส�ำทับอีกว่าปัจจุบัน ครอบครัวส่วนใหญ่มักละเลยการไปเที่ยว อาจเพราะพ่อแม่มีภาระด้าน การงานหรือเป็นคนไม่ชอบเที่ยว ซึ่งเธอคิดว่าการท่องเที่ยวเป็นสิ่งจ�ำ เป็นมากๆ “แม่สนับสนุนให้ไปเที่ยวนะ เพราะนอกจากลูกจะได้เปิด โลกทัศน์แล้ว ยังเสริมความอบอุ่นให้กับลูกอีกด้วย  ที่บ้านชอบเที่ยว ธรรมชาติ เมื่อเด็กได้เห็นธรรมชาติจะมีนิสัยอ่อนโยน ไม่แข็งกร้าว   ยิ่งตอนนี้เขายังเล็ก เราควรให้เวลากับลูกมากที่สุด เขาจะได้อะไรจาก พ่อแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ เมื่อโตเป็นวัยรุ่น เขาก็จะอยากอยู่กับเพื่อน มากกว่า” ถ้าให้ลองทายกันเล่นๆ ว่าครอบครัวนี้พาลูกออกไปเที่ยวตั้งแต่ อายุกี่ขวบ ค�ำตอบคือ 4 ขวบ ส่วนสถานที่เที่ยวเป็นทะเลที่ไกลถึงเกาะ ลันตา จ. กระบี ่ และยิง่ กว่านัน้ คือไปแบบไม่มรี ถยนต์สว่ นตัว “ยังจ�ำได้  เรานัง่ เครือ่ งบินไปลงทีส่ นามบินกระบี ่ เพราะลูกยังเล็กนัง่ รถนานไม่ได้  เมื่อถึงสนามบินก็ต่อรถตู้โดยสารไปยังท่าเรือ นั่งเรือต่อไปเกาะลันตา   ตอนนั้นสงสารลูกมาก เอาลูกมาล�ำบากหรือเปล่า แต่พอเราเห็นลูกมี ความสุขก็ดีใจ” สุกัญญาเล่า แต่ละครั้งที่ครอบครัววางแผนเที่ยว สุกัญญาต้องเป็นแม่งาน เตรียมของ เตรียมเงิน และเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ด้วย  ความที่ไปเที่ยวกันเป็นประจ�ำ ของบางอย่างที่ไม่น่าจะมี My ประจ�ำบ้าน ครอบครัวนี้ก็มี เช่น เสื้อชูชีพบวกแว่นตา  tricks ด�ำน�้ำตื้น กล้องดูนก ยังไม่รวมอุปกรณ์เดินป่า เต็นท์ ฯลฯ 

สุกัญญายังลงรายละเอียดถึงที่เที่ยวให้เหมาะกับฤดูกาล หน้าร้อน ต้องเที่ยวทะเล หน้าหนาวควรไปดูโบราณสถาน ท่องป่าเขา หรือชมดอย ทางเหนือ และเพื่อความปลอดภัยต้องโทรฯ สอบถามเส้นทางการ  เดินทาง “แผนที่ที่ท�ำจะรัดกุมมาก ขนาดพรินต์มาเป็นก�ำหนดการเลยว่า จะท�ำอะไร ไปที่ไหนบ้าง เพราะเราต้องการความปลอดภัย ความ สะดวกสบาย”  ส่วนคุณพ่อสภาคช่วยท�ำหน้าที่เป็นไกด์จ�ำเป็น คอยให้ ข้อมูลความรู้ต่างๆ “คุณพ่อเป็นสถาปนิกและเป็นคนที่มีความรู้เยอะ  เวลาไปเที่ยวคุณพ่อก็จะให้ความรู้ เช่น ตอนไปเที่ยวอุทยาน ประวัติศาสตร์ก�ำแพงเพชร คุณพ่อจะเป็นคนบรรยายให้ลูกฟัง”  ว่ากันว่าถ้าอยากให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุขก็ต้องให้เขาเรียนรู้  ในสิ่งที่ชอบ  สุกัญญาจึงมักต่อยอดกิจกรรมจากโรงเรียนและสนับสนุน ในทุกอย่างที่ลูกชอบ “ที่โรงเรียนมีชมรมดูนก น้องก็เข้าร่วมและปรากฏ ว่าเขาชอบ  ต่อมาเมื่อถึงวันหยุดพวกเราเริ่มไปดูนกกันเอง ซื้อกล้องดู นก หนังสือคู่มือดูนกมาศึกษา และเขาก็จ�ำรายละเอียดของนกได้ดี   บางครั้งแม่ยังแยกไม่ออกเลยว่านกนี้นกอะไร แต่เขารู้”  การท่องเที่ยวอาจมีหลายแบบ ส�ำหรับสุกัญญาผ่านมาแล้วทั้งการ ไปเที่ยวกับเพื่อน ไปกับคู่รัก และไปกับลูกๆ “มันไม่เหมือนกัน เที่ยวกับ เพื่อนก็สนุกตามประสา เที่ยวกับแฟนก็มีความสุขกับแฟน แต่พอมีลูก  เที่ยวกับลูกก็รู้สึกว่ามันเต็ม มีสี่คนพ่อแม่ลูก  ถ้าตอนนี้ให้ไปเที่ยว  สองคนพ่อแม่ก็รู้สึกเหงาและไม่แฮปปี้  เที่ยวไปกับลูกมีความสุข มากกว่า” เธอพูดพร้อมสีหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ถึงตรงนี้...การท่องเที่ยวจะไม่มีสูตรส�ำเร็จ  ทว่า ! กลับให้ผลลัพธ์  ที่ชัดเจน ด้วยความสุขและสนุกสุขสันต์ และต้องเสียดายทุกครั้งเมื่อ ทริปจบลง – แล้วอย่างนี้ทริปหน้าจะไปเที่ยวที่ไหนกันอีกดีนะ ?

เตรียมให้ครบครัน เตรียมอุปกรณ์ไปให้พร้อมโดยเฉพาะท่องเที่ยวธรรมชาติ    ตรวจสอบสภาพของเต็นท์  อุปกรณ์เดินป่า ชุดที่ใส่สบาย สีเข้ม  หมวก ถุงกันทาก ไฟฉาย เครื่องมือปฐมพยาบาล   และเตรียมร่างกายให้แข็งแรง

18

.

ภาพ : ครอบครัวอักษรานุเคราะห์

สิ่งจ�ำเป็นคู่การเดินทาง ✱  ควรท�ำประกันภัยก่อนออกเดินทาง เพื่อความรู้สึกอุ่นใจและมั่นใจ ซึ่งจะช่วยให้ 

ท่องเทีย่ วได้อย่างเป็นสุขตลอดทริป  บริษทั วิรยิ ะประกันภัยมี “กรมธรรม์ทอ่ งเทีย่ วสุขใจ” ช่วยตอบสนองต่อผูร้ กั การเดินทางท่องเทีย่ ว เน้นราคาประหยัดและคุม้ ค่า โดยรวมความ คุ้มครองของกรมธรรม์สามตัวไว้ในฉบับเดียว แบบซื้อ 1 ได้ถึง 3 ได้แก่ กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุขณะเดินทาง กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย และกรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม โดยคุ้มครองอุบัติเหตุขณะเดินทางและที่อยู่อาศัย มีกรมธรรม์ให้เลือกตั้งแต่ 5 วัน,  7 วัน, 14 วัน วงเงินคุม้ ครองสูงสุด 500,000 บาท ขณะทีจ่ า่ ยเริม่ ต้นเพียง 205 บาท  ✱   สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ ฝ ่ า ยประกั น ภั ย  Non-Motor ด้ า นทรั พ ย์ สิ น  โทร. 0-2641-3500 ต่อ 1328 หรือ 3217

19

อ้างอิง : ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ  เรื่องแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ   พ.ศ. 2555-2559. (2554, 17 มิถุนายน),   ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนพิเศษ 67 ง หน้า 14. ขอขอบคุณ : กฤษกร วงศ์กรวุฒิ, พลอย จริยะเวช,  สุกัญญา อักษรานุเคราะห์ มกราคม - มีนาคม 2555


“วิริยะประกันภัย” รวมพลัง...จิตอาสา

มหาอุทกภัย 2554 นับเป็นมหันตภัยครั้งร้ายแรงอีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทย

และแม้ว่าภาพของมวลน�้ำที่ถาโถมได้สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างใหญ่หลวง   ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมไปถึงสภาพจิตใจของผู้คน ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญสุดที่ต้องรับการแก้ไข อย่างโดยพลัน แต่ภาพอีกด้านหนึ่งเราได้เห็นมวลน�้ำใจของไทยทั้งชาติที่หลั่งไหลชโลมทุกข์สร้างสุขให้แก่  ผู้ประสบภัย โดยเฉพาะภาพของกลุ่มคน “จิตอาสา” จากทุกภาคส่วน ซึ่งได้ยาตราเข้าไปช่วย เหลือนั้น นับเป็นภาพที่งดงามยิ่งนัก เป็นพลังแห่งความดีที่ท�ำให้คนในสังคมยิ้มได้กลางทุกข์เข็ญ 

20

เฉกเช่นเดียวกันกับพลังจิตอาสาในทุกภาคส่วนของบริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูง  พนักงาน ตัวแทน คู่ค้า และแม้แต่ผู้เอาประกันภัย ต่างร่วมแรงร่วมใจออกไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยไม่ต้องมีการสั่งการใดๆ ทั้งสิ้น คนไหนกลุ่มไหนภาคส่วนใดอยู่ใกล้พื้นที่ไหนเข้าไปช่วยบรรเทาทุกข์พื้นที่นั้น แม้กลุ่มคนวิริยะประกันภัยที่อยู่ห่างไกล   ยังร่วมแรงร่วมใจผลิตและจัดหาสิ่งของบรรเทาทุกข์ส่งมาสนับสนุนอย่างเต็มก�ำลัง เป็นพลังแห่งความดีที่สังคมต้องประจักษ์ในจิตอาสาของกลุ่มคนวิริยะประกันภัย ! 

21

.

มกราคม - มีนาคม 2555


สัมภาษณ์

เรื่อง : กนกวรรณ โสภณวัฒนวิจิตร      ภาพ : ประเวช ตันตราภิรมย์

นับตัง้ แต่วนั แรกทีเ่ ข้ารับตำ�แหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั  ลีสซิง่ กสิกรไทย จำ�กัด  หรือ เคลีสซิง่  (KLeasing) บริษทั ในเครือธนาคารกสิกรไทย เมือ่ ช่วงต้นปี  พ.ศ. 2548 นัน้   อิสระ วงศ์รงุ่ ผูส้ ร้างแบรนด์  “ลีสซิง่ กสิกรไทย” ให้เป็นทีร่ จู้ กั ในวงการธุรกิจเช่าซือ้ /ลีสซิง่ รถยนต์  ทำ�ให้ผลประกอบการของบริษทั ฯ เติบโตขึน้ อย่างต่อเนือ่ งมาโดยตลอด  V magazine ฉบับนีข้ อเปิดมุมมองและวิสยั ทัศน์ในการบริหารงานของนักบริหารท่านนี้ ทีส่ ร้างความสำ�เร็จให้แก่องค์กรภายในเวลาเพียง 6 ปีเศษ รวมไปถึงมุมมองทีม่ ตี อ่ ธุรกิจประกันภัย 

วิสัยทัศน์สู่ความส�ำเร็จของนักบริหารมือหนึ่ง แห่ง KLeasing

อิสระ วงศ์รุ่ง

คุณอิสระยึดนโยบายหรือมีแนวคิดอย่างไร ในการท�ำงานเพื่อน�ำองค์กรไปสู่ความส�ำเร็จ แนวคิดหลักในการท�ำธุรกิจของผม คือการด�ำเนินตามเป้าหมาย โดยสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกับเครือธนาคารกสิกรไทย คือ   ให้ความส�ำคัญและยึดหลักลูกค้าเป็นศูนย์กลาง หรือที่เรียกว่า   Customer Centric เพราะฉะนั้นต้องศึกษาข้อมูลในตลาด โดยมองถึง  ความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก และได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ บริการ  สินค้า และโปรโมชั่น เพื่อตอบโจทย์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า  และมุ่งมั่นให้บริการที่ดีเลิศ เหนือความคาดหมายที่ลูกค้าคาดหวัง   ซึ่งจะส่งผลให้บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จ�ำกัด ก้าวสู่บริการในระดับ มาตรฐานสากล บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จ�ำกัด มุ่งให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ/ลีสซิ่ง รถยนต์อย่างครบวงจร ทั้งสินเชื่อประเภทเช่าซื้อแก่ลูกค้าบุคคลและ นิติบุคคล เช่น สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์กสิกรไทย สินเชื่อเพื่อผู้แทน จ�ำหน่ายรถยนต์กสิกรไทย สินเชื่อสัญญาเช่าทางการเงินกสิกรไทย และ สินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย โดยยึดหลักการให้บริการเพื่อความพึงพอใจ สูงสุดของลูกค้า 

22

23

มกราคม - มีนาคม 2555


เป็นลูกจ้างมืออาชีพเร็วหน่อยประมาณอายุ 50 ปีเศษ ไม่ถึง 55   หลักในการท�ำงานต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง หรือ 60 ปี ซึ่งก็ไม่ได้กะเกณฑ์อะไร และอาจเป็นอาจารย์ถ่ายทอดความ พืน้ ฐานหรือหลักการง่ายๆ ทีท่ กุ คนควรมี คือการแสวงหาความรู ้ รู้และประสบการณ์ที่มีในการท�ำงานก็น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคนรุ่น มีความขยัน มีความรับผิดชอบ และที่ส�ำคัญต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต  ใหม่เพราะไม่อยากท�ำงานจนแก่  อีกอย่างถ้าเราไม่ลุกจากต�ำแหน่ง คน ผมเป็นเด็กที่เกิดในครอบครัวที่มีฐานะปานกลาง เริ่มชีวิตการท�ำงาน ใหม่ก็ขึ้นมาแทนไม่ได้  เราต้องให้คนรุ่นหลังมีโอกาสขึ้นมารับต�ำแหน่งนี้  เหมือนเด็กจบใหม่ปกติ จากต�ำแหน่งเจ้าหน้าที่ ท�ำงานด้วยความตั้งใจ  มุ่งมั่น เต็มที่กับงานทุกชิ้นที่ได้รับมอบหมายให้ออกมาดีที่สุด จนปัจจุบัน เพื่อที่จะได้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานต่อไป มีค�ำแนะน�ำอะไรบ้างส�ำหรับคนท�ำงานในวัยหนุ่มสาวเพื่อเป็น นี้ได้รับความไว้วางใจให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีสซิ่ง กสิกรไทย จ�ำกัด และได้รับหน้าที่ให้บริหารงาน บริหารการปล่อยสินเชื่อ แนวทางในชีวิตการท�ำงาน ต้องแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา ขยัน มีความเพียร ความ  เช่าซื้อ/ลีสซิ่งปีละเกือบ 5 หมื่นล้านบาท และปัจจุบันดูแลลูกค้ากว่า   รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต นี่คือพื้นฐานของคนที่ประสบความส�ำเร็จ   1 แสน 5 หมื่นรายของบริษัทฯ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ที่ได้รับ  ถ้ามากกว่านั้นผมว่าแล้วแต่แต่ละคน เช่น เป็นคนดี คนดีในความหมาย ล้วนมาจากพื้นฐานหลักการท�ำงานจากที่ผมได้กล่าวไปข้างต้น  การท�ำงานตรงนีเ้ ราท�ำเพือ่ พิสจู น์ตวั เองหรือท�ำเพือ่ ให้เกิดผลกับองค์กร ของผมคือ ผมกตัญญูกบั เจ้านายทีเ่ คยสอนงานผมมา ไม่เคยลืมนายทุกคน  ช่วงแรกของการรับต�ำแหน่งใหม่ๆ ต้องพิสูจน์ตัวเองเพราะเมื่อได้ ไม่เคยลืมครูบาอาจารย์ที่สอนวิชาเรามา  เป็นคนดีในอีกมุมหนึ่ง  คือมีความจริงใจกับคู่ค้า กับพนักงาน เพื่อนร่วมงาน ไม่คิดร้ายกับใคร   รับต�ำแหน่ง MD ก็เริ่มมีความกดดันว่าจะท�ำได้ไหม แต่นี่คือโอกาสที่  มีความจริงใจคือว่าถ้าไปรับปาก  ได้รับและนั่นคือเบอร์ 1 ของบริษัท กับใครไว้อย่างไรไม่เคยเบี้ยว และ เมือ่ มีผไู้ ว้วางใจให้เรามาเป็นคนดูแล  พร้อมปฏิบัติโดยไม่ต้องทวงถาม  เราก็ต้องพิสูจน์ตัวเองว่าท�ำได้ ไม่ ผมประทับใจกับสโลแกน พูดจริงท�ำจริง ไม่ได้พูดไปเรื่อยๆ  อยากให้พลาด  ถ้าดีลงานแล้วเชื่อถือได้ เป็นคน  ผมเริ่มต้นจากการบริหารงาน ของบริษัทวิริยะประกันภัยที่ว่า รับผิดชอบ ท�ำตามที่พูดทุกอย่าง   ตั้งแต่ปี 2548 มีพนักงานไม่ถึง 50  ‘ความเป็นธรรม คือ นโยบาย’ และซื่อสัตย์ และสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็น คน ถึงปัจจุบันปี 2554 พนักงาน  ซึ ง ่ ผู บ ้ ริ ห ารของทางวิ ร ย ิ ะประกั น ภั ย โลโก้ติดตัวเราไปตลอด ในบริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จ�ำกัด  ให้ แ นวทางการท� ำ งานกั บ ฝ่ า ยสิ น ไหมทดแทน คุณอิสระเป็นคนที่สื่อสารกับ มีประมาณ 600 คนซึ่งในอนาคตมี  เพื อ ่ ดู แ ลและบริ ก ารลู ก ค้ า เป็ น อย่ า งดี ลูกน้องอยู่ตลอด เป้าหมายที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโต นี่เป็นสไตล์ผมนะ สื่อสารกับ เพิ่มมากขึ้น และแน่นอนว่าต้องเพิ่ม ลูกน้องมากกว่าเจ้านาย เพราะ  ก�ำลังคนขึ้นไปอีกจนถึงหลักพันคน  ลูกน้องมีจำ� นวนมาก นายมีคนเดียว ประธานกรรมการบริษทั มีคนเดียว   ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นความท้าทายในการท�ำธุรกิจต่อไปในอนาคตว่าองค์กร จะเติบโตไปได้แค่ไหน เคลีสซิ่งจะอยู่ที่ 7 หมื่นล้านหรือกี่แสนล้านบาท   ชีวิตเราอยู่กับลูกน้องมากกว่าอยู่กับนาย แล้วถ้าลูกน้องไม่ท�ำงานให้   ไม่มีทีมเวิร์ก ซึ่งเป็นสิ่งส�ำคัญมากของเครือธนาคารกสิกรไทย เราจะไป เนื่องจากผลประกอบการ 6 ปีที่ผ่านมา เราสามารถบริหารคน   ถึงเป้าหมายได้อย่างไร  นายวางนโยบายกรอบใหญ่ เราเป็นหัวหน้าทีม บริหารงานสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ส่งผลให้ยอดธุรกิจเข้าเป้ามาโดยตลอด ปฏิบัติการ มีคนช่วยเราเกือบ 600 คน เราต้องสื่อสารกับพนักงาน  เป้าหมายในชีวิตการท�ำงานคืออะไร ให้มากๆ มีความชัดเจนว่าเป้าหมายบริษัทคืออะไร เพื่อให้เรามีเป้า ในฐานะลูกจ้างมืออาชีพมีต�ำแหน่งเดียวที่ใฝ่ฝัน ถ้ามีโอกาสใน หมายไปทางเดียวกันของคนทั้งเครือ เพื่อน�ำธุรกิจไปสู่ความส�ำเร็จ ชีวิตสักครั้งก็อยากเป็น “ประธานกรรมการบริษัท” นี่คือเป้าหมายสูงสุด MD ของบริษัทเป็นคนก�ำหนดทิศทางและภาพลักษณ์  ในการท�ำงาน ขององค์กร และก�ำหนดคาแรกเตอร์ของแบรนด์ หรือบุคลิกของบริษัท  ผมประสบความส�ำเร็จค่อนข้างเร็ว สินเชื่อธุรกิจอะไรก็ท�ำได้ตาม ถ้า MD เป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ด ี มีมาร์เก็ตติง้ ไมนด์ (Marketing Mind)  เป้าหมายมาโดยตลอด ชื่อเสียงที่ดีก็สร้างไว้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นต�ำแหน่ง ลูกน้องก็จะพยายามเป็นอย่างนี้หมด เพราะ MD เป็นสปอตไลต์ของ  ประธานกรรมการสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทยก็เป็นแล้ว และได้รับรางวัล องค์กร สปอตไลต์ฉายไปทางไหน ลูกน้องก็แสดงไปตามนั้น เป็นต้น หลากหลายระหว่างด�ำรงต�ำแหน่งที่ลีสซิ่งกสิกรไทย อย่างรางวัล  Best Car Leasing of The Year 3 ปีซอ้ น รางวัลบุคคลดีเด่นในสายตา  ได้ใช้ธรรมะเป็นแนวทางในการด�ำเนินชีวิตและการท�ำงานบ้างหรือไม่ เนื่องจากผมนับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก ส่วน ช่างภาพสื่อมวลชนที่ท�ำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ (สาขาธุรกิจการ ภรรยานับถือศาสนาพุทธ  ผมจึงนับถือทั้งสองศาสนาเลย คือวันอาทิตย์ เงิน) ในงานผลการตัดสินรางวัลภาพข่าวสื่อมวลชนยอดเยี่ยม ครั้งที่ 15 ยังพาลูกๆ ไปวัดอัสสัมชัญที่บางรัก  ขณะเดียวกันก็เป็นประธานทอด ประจ�ำปี 2553-2554 เป็นต้น  ผมมีความคิดว่าอาจจะเกษียณการ 

“ 24

กฐิน ไปท�ำบุญในโอกาสต่างๆ เมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ผมได้ไป ทอดกฐินทีว่ ดั แสงแก้วโพธิญาณ เจ้าอาวาสคือ ครูบาอริยชาติ อริยจิตโฺ ต  หรือครูบาน้อย ที่จังหวัดเชียงราย  ผมมีโอกาสถวายพานกฐินจีวรแก่ ครูบาอริยชาติด้วยตัวเอง  ผมรู้สึกมีความสุขและภูมิใจมาก เพราะครูบา อริยชาติเป็นที่เคารพนับถือและมีผู้คนเลื่อมใสศรัทธามาก มีคนจากทั่ว ประเทศไปร่วมพิธีทอดกฐินที่วัดแห่งนี้ และทุกวันจันทร์ที่ผมเข้าท�ำงานที่ ส�ำนักงาน ผมจะไปไหว้พระภูมิเทวากับรูปปั้นสมเด็จย่าที่ด้านหลัง อาคารธนาคารกสิกรไทย สาขาส�ำนักพหลโยธินก่อน แล้วค่อยขึ้น  ส�ำนักงาน โดยตลอดเวลาที่ผ่านมา เคลีสซิ่งเข้าเป้ามาตลอดเลย รู้สึกว่า ปัญหาใหญ่ๆ ก็เล็กลง ปัญหาเล็กๆ ก็หายไปเลย มันมีแต่ความราบรื่น   ผมเชื่อในสิ่งนี้ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและศรัทธามาก เห็นว่าคุณอิสระชอบอ่านหนังสือและน�ำมาใช้ในการบริหารด้วย เราเสริมความรู้ได้โดยการอ่านหนังสือทุกประเภท   ยิ่งคนที่ประสบความส�ำเร็จให้สัมภาษณ์ หรือเขียนหนังสือผม ก็ไปซื้อมาอ่านว่าท่านเหล่านั้นมีหลักการหรือแนวคิดในการ บริหารอย่างไร เช่น คุณบัณฑูร ล�ำ่ ซ�ำ คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา  หรือ ดร. เทียม โชควัฒนา  โดยเฉพาะหนังสือของคุณบัณฑูร ยิ่งอ่านยิ่งได้ความรู้ที่สามารถน�ำมาปรับใช้กับการบริหารงาน  ที่เคลีสซิ่ง ท�ำให้รู้ว่าวิธีคิดในการบริหารธนาคารกสิกรไทยของ ผู้บริหารระดับสูงสุดเป็นแบบนี้ น�ำมาปรับใช้อย่างไรได้บ้าง   แต่ของคุณบุญเกียรติ โชควัฒนา กับ ดร. เทียม โชควัฒนา   เป็นปรัชญาการท�ำงานและปรัชญาในการด�ำเนินชีวติ  ก็สามารถ  น�ำมาปรับใช้ได้ทั้งหมด ทุกเล่มล้วนให้ประโยชน์ในการอ่าน รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ที่อ่าน วันละไม่ต�่ำกว่าห้าฉบับ เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงธุรกิจต่างๆ รวม ทั้งสื่อออนไลน์ และ Social Network ที่ไม่ได้ให้เพียงแต่  ความบันเทิง แต่ยังให้ข้อมูลที่เป็นสาระ ทันต่อเหตุการณ์  และยังแบ่งปันให้แก่คนอื่นๆ ได้รับทราบอย่างทันท่วงที ใน ส่วนของข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ลูกน้องทีมงาน บางครั้งก็ เป็นเนื้อหาสาระ บางครั้งก็เรื่องตลกขบขันเพื่อคลายความเครียด ปัญหาน�้ำท่วมที่เกิดขึ้นมีผลต่อธุรกิจเช่าซื้อ/ลีสซิ่งรถยนต์อย่างไรบ้าง น�้ำท่วมครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อยอดการผลิตรถยนต์และยอด จ�ำหน่ายรถยนต์ รวมถึงยอดเช่าซื้อ/ลีสซิ่งรถยนต์ในช่วงที่เหลือของปี   สินเชื่อเช่าซื้อ/ลีสซิ่งรถยนต์ในตลาดรวมปีนี้น่าจะมีมูลค่าถึง 6 แสน 5 หมื่นล้านบาท แต่ถึงขณะนี้น่าจะได้เต็มที่ไม่เกิน 6 แสนล้าน นอกจากนี้ยอดผลิตรถยนต์ปีนี้น่าจะลดลงอยู่ที่ 1.5 ล้านคันจาก 1.8 ล้านคัน ส�ำหรับกรณียอดสินเชื่อเช่าซื้อหดตัวในช่วง 3 เดือนสุดท้ายนั้น ส่งผลกระทบต่อเคลีสซิ่งเล็กน้อย เพราะตัวเลข 9 เดือนของเคลีสซิ่ง  ท�ำได้ตามเป้าหมายของปีไปแล้ว ส�ำหรับปีหน้าถือเป็นเรื่องใหญ่ เพราะเราไม่รู้ว่าบริษัทรถยนต์จะ กลับมาผลิตรถและส่งมอบได้เมื่อไหร่ ไม่รู้ว่าอีกเดือนหนึ่งข้างหน้าน�้ำจะ ลดลงหรือเปล่า เมื่อน�้ำลดลงแล้วเข้าไปฟื้นฟูกิจการที่โรงงานใช้เวลา 

กี่วันกี่เดือนถึงจะเสร็จ และกว่าจะเริ่มกลับมาประกอบรถยนต์ได้   อีก 3 เดือนจะท�ำงานได้ไหม นี่เป็นโจทย์ใหญ่ส�ำหรับผมและทีมงาน   แล้วไม่ได้กระทบแค่ในประเทศเท่านั้น อย่าง ฮอนด้า โตโยต้า อีซูซุ และ หลายๆ ยี่ห้อ  ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกไป  ทั่วโลก ไม่เฉพาะรถยนต์ แต่รวมถึงชิ้นส่วนอะไหล่ด้วย โดยมีชิ้นส่วน อะไหล่ห้าอย่างที่เมืองนอกไม่ได้ผลิต แต่เมืองไทยเป็นศูนย์กลาง    ตอนนี้หลายประเทศทั่วโลกหยุดการประกอบรถยนต์เพราะชิ้นส่วนจาก เมืองไทยไม่มี ดังนั้นมหาอุทกภัยครั้งนี้จึงส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม ยานยนต์ไม่เฉพาะในประเทศไทย แต่ส่งผลกระทบในวงกว้างไปทั่วโลก ช่วยเล่าถึงความประทับใจที่มีต่อบริษัทวิริยะประกันภัย ผมประทับใจกับสโลแกนของบริษัทวิริยะประกันภัยที่ว่า “ความ เป็นธรรม คือ นโยบาย” ซึ่งผู้บริหารของทางวิริยะประกันภัยให้แนวทาง

การท�ำงานกับฝ่ายสินไหมทดแทนเพื่อดูแลและบริการลูกค้าเป็นอย่างดี  อีกทั้งบริษัทวิริยะประกันภัยก็เป็นที่หนึ่งด้านการให้บริการธุรกิจประกัน ภัยรถยนต์ มีบริการครอบคลุมและมีสาขามากที่สุด นอกจากนี้ก็ประทับ ใจกับการท�ำธุรกิจแบบตรงไปตรงมาไม่เอาเปรียบลูกค้า มีชื่อเสียง และ เป็นต้นแบบของประกันภัยรถยนต์ในประเทศไทย เมื่อลูกค้านึกถึง ประกันภัยรถยนต์ส่วนมากก็จะนึกถึงบริษัทวิริยะประกันภัยเป็นอันดับ  1 ในการให้บริการก่อน

.

25

มกราคม - มีนาคม 2555


ไอที

รู้รักษ์สุขภาพ

เรื่อง : บัณฑิต ภิรมย์น้อย

เรื่อง : ธิษณา จรรยาชัยเลิศ ภาพประกอบ : เซมเบ้

รับมือไข้หวัดใหญ่ ช่วงหน้าหนาว

ในที่สุดยักษ์ใหญ่แห่งวงการธุรกิจคอมพิวเตอร์อย่างไมโครซอฟต์  ก็ได้ฤกษ์เปิดตัว Windows 8 ระบบปฏิบัติการตัวใหม่ล่าสุดสู่สายตาสาธารณชน  ในงานสัมมนา Build 2011 เมื่อปลายปีที่แล้ว

หน้าตาสวยสดน่าใช้งานของ Metro

ดีไซน์ใหม่เอี่ยมของ Internet Explorer 10

ความสามารถอันโดดเด่นของ Windows 8 ที่ได้รับการพัฒนาจากระบบปฏิบัติการ  Windows รุน่ ก่อนๆ เป็นเนือ้ หาหลักที่  เหล่านักพัฒนาของไมโครซอฟต์ได้กล่าวถึง ภายในงาน ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเครื่องเพื่อ ใช้งานด้วยเวลาไม่เกิน 8 วินาที การรองรับ การถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูงด้วยพอร์ต  USB 3.0 โปรแกรมป้องกันไวรัส Security Essentials ที่ติดตั้งมาพร้อมกับระบบ  ปฏิบัติการ Browser ที่ได้รับการพัฒนา  ไปด้วยกันอย่าง Internet Explorer 10   ไปจนถึงการเตรียมเปิด Windows App  Store ร้านค้าแอปพลิเคชันออนไลน์เพื่อ  ขายแอปพลิเคชันเสริมให้กับผู้ใช้งาน อย่าง ที่ Apple คู่แข่งทางธุรกิจเคยประสบความ  ส�ำเร็จมาก่อน การเปลี่ยนแปลงที่ดูสะดุดตามาก ที่สุดก็คงเป็นสิ่งที่ทางไมโครซอฟต์ขนาน นามว่า Metro ซึ่งเป็นโหมดการท�ำงานที่ได้ รับการพัฒนาเพื่อรองรับการใช้งานบน อุปกรณ์ที่มีหน้าจอแบบสัมผัส  ผู้ใช้งาน

สามารถใช้นวิ้ ในการควบคุมอุปกรณ์โดยตรง  ซึ่งถือเป็นความสามารถมาตรฐานของ อุปกรณ์เทคโนโลยีที่มีหน้าจอทุกประเภท ควรจะมีในอนาคต Metro ยังเป็นโหมดการใช้งานที่ทาง นักพัฒนาออกแบบมาเพื่อปรับโฉม  Windows จากทีเ่ คยเป็นหน้าต่างทีค่ อยซ่อน  ตัวอยู่บน Taskbar เมื่อไม่ได้ใช้งาน มาเป็น  รูปแบบตาราง (Tile) ตามอย่าง Windows Phone 7 ระบบปฏิบัติการบนมือถือที่ได้รับ การยกย่องจากผู้ใช้งานและนักวิจารณ์ อุปกรณ์เทคโนโลยี ซึ่งทางไมโครซอฟต์เอง ก็ได้ปรับพื้นที่การใช้งานเพื่อให้เหมาะสม กับขนาดของหน้าจอคอมพิวเตอร์และ แท็บเล็ตพีซีเป็นที่เรียบร้อย และบนพื้นที่ที่ มีเพียงหนึ่งหน้าของ Metro ได้บรรจุการ  ใช้งานส�ำคัญๆ ของผูใ้ ช้ไว้มากมาย เช่น  อีเมล รายงานสภาพอากาศ ความ เคลือ่ นไหวในตลาดหุน้  ตารางการนัดหมาย  โปรแกรม Messaging เป็นต้น  แม้ว่า Metro จะถูกออกแบบมาโดย 

26

หน้าหนาวอากาศเย็นสบายแถมมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน จึงเป็นช่วงเวลาที่  เหมาะแก่การพักผ่อนตากอากาศเป็นที่สุด แต่หากใครไปเที่ยวไกลถึงต่างแดน   หรือในที่ที่อากาศเย็นจัด ขอเตือนให้ระวังสุขภาพกันหน่อย เพราะถ้าสมาชิกคนใด เป็นไข้หวัดใหญ่ขึ้นมา เที่ยวครั้งนี้คงไม่สนุกแน่ๆ

Screen saver ของ Windows 8

ให้ความส�ำคัญกับการใช้งานด้วยการสัมผัส หน้าจอเสียเป็นส่วนใหญ่ แต่เมื่อผู้ใช้ ต้องการความแม่นย�ำในการตอบสนองค�ำสัง่    Windows 8 ก็ยังมีโหมดดั้งเดิมที่ใช้เม้าส์  และคีย์บอร์ดในการควบคุม ให้ผู้ใช้สามารถ สลับโหมดการงานได้อย่างง่ายดาย นั่นแปล ว่าทางไมโครซอฟต์เองก็ได้แก้โจทย์ในการ เชื่อมโยงอุปกรณ์ที่ใช้งานระบบปฏิบัติการ ของตนเข้าไว้ด้วยกันได้ส�ำเร็จแล้ว ภายหลังจากงาน Build 2011 ทาง  ไมโครซอฟต์ได้แจกจ่าย Windows 8 ให้  แก่นักพัฒนาดาวน์โหลดไปทดลองใช้งาน ก่อนหน้าการวางจ�ำหน่าย 1 ปี และเพียง  แค่คืนแรกก็มียอดการดาวน์โหลดมากกว่า  5 แสนครั้ง มีการคาดการณ์ว่าหลังจากนี้ไป จนถึงวันจ�ำหน่ายจริง จะมีการพัฒนา  แอปพลิเคชันเจ๋งๆ จากเหล่านักพัฒนา  ทั่วโลกออกมารองรับ Metro และ Windows 8 อีกมากมายนับไม่ถ้วน   ถูกใจสาวก Windows อย่างแน่นอน 

.

อุณหภูมิที่ลดลงและสภาพอากาศที่ หนาวเย็น ท�ำให้เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่มีชีวิต และแพร่กระจายอยูใ่ นอากาศได้นานขึน้  โดย พบว่ายิ่งใกล้หน้าหนาวโรคไข้หวัดใหญ่ยิ่ง ระบาดเพิ่มขึ้น ล่าสุดจากข้อมูลของส�ำนักระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง ท�ำการส�ำรวจเมื่อวันที่ 4-10 กันยายน 2554 รายงานว่าจ�ำนวนผูป้ ว่ ยโรคไข้หวัดใหญ่  ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมีแนวโน้ม เพิ่มขึ้นตามฤดูกาล และพบว่าความถี่ของ การเกิดโรคเพิ่มขึ้นมากกว่าในช่วง 3 ปีที่  ผ่านมา ที่ส�ำคัญ...ไข้หวัดใหญ่อันตรายกว่า ไข้หวัดธรรมดาอีกด้วย ทัง้ นีโ้ รคไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดธรรมดา  มีอาการทั่วไปเหมือนกันคือ คัดจมูก น�้ำมูก ไหล ไอจาม และคันคอ แต่ผทู้ เี่ ป็นโรคไข้หวัด ใหญ่จะมีอาการรุนแรงกว่า โดยจะมีไข้สูง  ปวดกล้ามเนือ้  และอาจพบภาวะแทรกซ้อน  เช่น ปอดบวม โดยพบมากในกลุม่ เสีย่ งซึง่ อาจ  เกิดภาวะแทกซ้อนที่รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ ดังนั้นควรเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงที่อาจเกิด ภาวะแทรกซ้อนจากไข้หวัดใหญ่ ดังนี้ 1. หญิงมีครรภ์ (เสี่ยงป่วยรุนแรงกว่า  คนทั่วไปสี่เท่า) 2. ผูม้ โี รคเรือ้ รัง เช่น โรคปอด หอบหืด  หัวใจ ไต เบาหวาน มะเร็ง และเอดส์  เป็นต้น 3. ผู้พิการทางสมอง

4. คนอ้วนมาก (น�ำ้ หนัก 100 กิโลกรัม  ขึ้นไป) 5. เด็กเล็ก อายุน้อยกว่า 2 ขวบ 6. ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ทั้งนี้วิธีสังเกตอาการของไข้หวัดใหญ่  ต้องเฝ้าดูว่าผู้ป่วยมีไข้ ปวดศีรษะ หนาวสั่น  ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ไอ เจ็บคอ คัดจมูก  น�้ำมูกไหลหรือไม่  บางคนอาเจียนและมี อาการท้องเสียร่วมด้วย ซึง่ จะเกิดขึน้ หลังจาก ได้รับเชื้อประมาณ 2-3 วัน และหากผู้ป่วยมี อาการรุนแรงขึน้ ให้รบี น�ำส่งโรงพยาบาลทันที

อาการรุนแรงถึงขั้นต้องรีบน�ำส่ง โรงพยาบาล  ไข้สูง ไม่ลดลงภายใน 2 วัน  ไอมาก เจ็บหน้าอก หายใจถี่ หรือมี อาการหอบเหนื่อย  ซึม อ่อนเพลียมาก  กินอาหารไม่ได้ หรือกินได้น้อย  อาเจียน ท้องร่วง และมีภาวะขาดน�้ำ ร่วมด้วย ซึ่งสังเกตได้จาก ผิวแห้ง ริมฝีปาก แห้ง ตาโหล ปัสสาวะน้อย หรือปลายมือ ปลายเท้ามีสีม่วงคล�้ำ หากใครไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง และไม่มี อาการรุนแรงก็ไม่ตอ้ งกังวลใจไป เราสามารถ ดูแลตนเองให้หายจากโรคไข้หวัดใหญ่ได้ ง่ายๆ ดังนี้ 1. กินยาลดไข้ เช่น พาราเซตามอล (ห้ามใช้ยาแอสไพริน) และยารักษาตาม อาการ เช่น ยาแก้ไอ ยาละลายเสมหะ  

27

ยาลดน�้ำมูก ตามค�ำแนะน�ำของแพทย์   หรือเภสัชกร 2. หากติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน   ต้องกินยาปฏิชีวนะให้หมดตามที่แพทย์สั่ง 3. เช็ดตัวลดไข้ด้วยน�้ำสะอาดอุ่น  เล็กน้อยเป็นระยะ เช็ดแขนขาย้อนเข้าหา  ล�ำตัว เช็ดบริเวณหน้าผาก ซอกรักแร้   ขาหนีบ ข้อพับแขนและขา แล้วห่มผ้าคลุม  ถึงหน้าอกเพื่อให้ร่างกายอบอุ่น (ถ้าผู้ป่วย  มีอาการหนาวสั่น ต้องหยุดเช็ดตัวและ  ห่มผ้าให้อบอุ่นทันที) 4. ดืม่ น�ำ้ สะอาดมากๆ งดดืม่ น�ำ้ เย็นจัด 5. กินอาหารอ่อน หรือรสไม่จัด เช่น โจ๊ก ข้าวต้ม  6. ท�ำจิตใจให้สบาย นอนพักผ่อนให้  เพียงพอ  อาการของผู้ป่วยจะค่อยๆ ทุเลาลง  และดีขึ้นภายใน 5-7 วัน ในระหว่างนี้ห้าม  ออกก�ำลังกายหรือท�ำงานหนัก เพราะอาการ อาจทรุดลงได้ ทางทีด่ ที สี่ ดุ คือป้องกันไม่ให้ตดิ เชือ้ โรค ไข้หวัดใหญ่ดว้ ยการล้างมือบ่อยๆ หลีกเลีย่ ง การใช้ของร่วมกับผูอ้ นื่  อยูใ่ ห้ไกลจากผูป้ ว่ ย  และหากจ�ำเป็นควรสวมหน้ากากอนามัยเพือ่ ป้องกันการติดเชื้อ  รู้วิธีป้องกันและดูแลตัวเองแบบนี้  รับรองว่าหน้าหนาวปีนจี้ ะได้เทีย่ วอย่างสนุก  และหมดห่วงเรื่องไข้หวัดใหญ่ได้อย่าง แน่นอน

.

มกราคม - มีนาคม 2555


รักลูกให้ดี

เรื่อง : นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ ภาพประกอบ : เซมเบ้

เกม

เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องเลวร้าย   สี่ประการที่เด็กไทยเผชิญ คือ เกม   ยาเสพติด เซ็กซ์ และความรุนแรง   ทัง้ สีอ่ ย่างนีม้ ตี วั ร่วมทีเ่ หมือนกันคือ “ความ  เร็ว” หมายถึงความเร็วที่จะมีความสุข การอ่านหนังสือให้ความสุขช้า การ ตั้งใจเรียน ท่องหนังสือ สอบแล้วสอบเล่า ตั้งแต่ ป. 1 ถึงปริญญาโท เหล่านี้สุขช้า   การเล่นกีฬาสนุกเร็วแต่จะให้ประสบความ ส�ำเร็จนั้นช้า การเล่นดนตรีก็สนุกเร็วแต่ ต้องฝึกกันนานกว่าจะเป็นนักดนตรีที่เก่ง  พูดง่ายๆ ว่าอะไรที่ดีๆ มาช้าทั้งนั้น แต่อะไรที่ชั่วๆ มักมาเร็ว เล่นเกมมีความสุขทุกนาทีเพราะมี คะแนน (รางวัล) ขึ้นตลอด เมื่อถึงระดับ หนึง่ จะได้โบนัสผ่านเลเวลแรกไปสูเ่ ลเวลถัด ไปจะยิ่งมีความสุขมาก  เปรียบเสมือนใช้ เฮโรอีนแล้วเกิดอาการทนยา (tolerance) ในที่สุดต้องเพิ่มปริมาณเฮโรอีนเพื่อให้ได้ ความสุขเท่าเดิม

เฮโรอีนหากใช้สูดควันแม้จะเร็วแต่ก็ ยังช้าเมื่อเทียบกับฉีดเข้าเส้นเลือด หากใช้ ฉีดเข้าเส้นจะเห็นผลเร็วและเสพติดแรง   ยาบ้าสมัยที่ยังเป็นยาม้า สิงห์รถบรรทุกใช้ กินให้มีแรงขับรถ 2 วัน 2 คืน ไม่ค่อยมี  ปัญหาการระบาด  พอเด็กเอามาเผาสูด ควันยาบ้าเข้าโพรงจมูกเข้าสู่กระแสเลือดที่ บริเวณสมองส่วนหน้าแล้วพุ่งเข้าสมองไป เลยให้ความสุขเร็วมากจึงเสพติดกันมาก เซ็กซ์ให้ความสุขในเวลาเป็นนาที   การยกพวกตีกนั ก็เช่นกัน ใครไม่ชอบตีกนั ก็ ใช้วิธีดูคลิปตีกันแทนให้ความสุขที่รวดเร็ว เหมือนกัน  สรุปว่าอะไรที่ให้ผลตอบแทน เร็วท�ำให้เสพติดง่าย พ้นจากเกมคือเรื่องการพนัน เกม หลายชนิดเป็นจุดเริ่มต้นของการพนัน  เหมือนบุหรี่เป็นสะพานสู่ยาเสพติด  เกม ออนไลน์หลายเกมเมื่อเล่นไปถึงระดับหนึ่ง ก็จะถึงเวลาจ่ายเงินจริง อาจจะด้วย   Pay Pal บัตรเติมเงิน หรือบัตรเครดิต   เกมกลายเป็นการพนันซึ่งทั้งติดทั้งเสียเงิน

ในเด็กเล็ก เด็กเล็กเชื่อเราทุกอย่าง  เป็นเวลาที่เราต้องรีบสร้างกติกาของการ เล่นเกม พ้นจากวัยนี้แล้วเขาจะไม่เชื่อฟัง เราอีกแล้ว การสร้างกติกาให้ถอื หลักว่าเป็นกติกา  ที่เขาควบคุมตนเอง มิใช่เราควบคุมเขา   วินัยที่ดีคือการควบคุมตนเองให้ได้ มิใช่รอ ให้ใครมาควบคุม เด็กคนหนึ่งต้องมีความ สามารถที่จะควบคุมตนเองไปตลอดชีวิต  แม้ว่าบริเวณนั้นจะไม่มีครูใหญ่หรือต�ำรวจ ก็ตาม เด็กเล็ก แนะน�ำให้สอนเขาใช้นาฬิกา ปลุก ตั้งนาฬิกาปลุกให้เขา สอนเขาตั้ง นาฬิกาปลุก ให้เล่นเกม 1 ชั่วโมง พอ  เสียงดังกริ๊งๆๆๆ ต้องเลิก  เขาจะเชื่อฟัง และท�ำตามโดยง่าย ไม่เถียง ให้เล่นได้ เฉพาะเสาร์ - อาทิตย์ วันธรรมดาไม่ให้เล่น   ผมท�ำแบบนีก้ บั ลูกสองคน ไม่มใี ครติดเกม  มีเวลาเหลือไปติดเทนนิสและดนตรีทงั้ สอง คน

วิธีรักษา เด็กติดเกม อย่างสั้นที่สุด

เด็กเล็ก แนะน�ำให้สอนเขาใช้นาฬิกาปลุก ตั้งนาฬิกาปลุกให้เขา  สอนเขาตั้งนาฬิกาปลุก ให้เล่นเกมหนึ่งชั่วโมง พอเสียงดังกริ๊งๆๆๆ ต้องเลิก   เขาจะเชื่อฟังและท�ำตามโดยง่าย 28

เด็กโตที่ติดไปเรียบร้อยแล้วให้เอามา นัง่ เจรจากันว่าเขาต้องเลิกและจะไม่หกั ดิบ  ให้เขาเป็นคนวางแผนเองว่าอยากจะลด ชั่วโมงการเล่นเกมสัปดาห์ละกี่ชั่วโมง  เรา ไม่รีบแต่เรายืนยันว่าจะต้องลดลงเรื่อยๆ  นับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ เช่น ตอนนี้เขาเล่นทุกวัน วันละ 10   ชั่วโมง เราควรชวนเขาวางแผนด้วยกัน  ว่าสัปดาห์หน้าเราจะให้เล่นวันละ 9 ชัว่ โมง   สัปดาห์ถัดไปเป็นวันละ 8 ชั่วโมง เรื่อยๆ   ไป ระหว่างที่ลดลงเราชมเชย ส�ำคัญกว่า ชมเชยคือให้เวลาแก่เขามากขึ้นชดเชยเวลา ที่เขาได้คืนมา ชวนดูหนัง ชวนเล่น บาสเกตบอล หรือชวนไปเทีย่ ว ท�ำสักอย่าง แต่ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่  สุดท้ายเขาจะเหลือวันละ1 ชั่วโมง   แล้วค่อยเจรจาต่อรองเหลือแต่เสาร์-อาทิตย์ ทั้งหมดนี้ยากแต่ท�ำได้ เพราะแท้จริง แล้ว ในจิตใต้สำ� นึกเด็กทุกคนอยากควบคุม ตนเองได้อยู่แล้ว  เด็กที่ควบคุมตนเองได้ จะรักตนเองและภูมิใจว่าเราแน่ เด็กที่ ควบคุมตนเองไม่ได้จะเสียใจอยู่ลึกๆ และ รู้สึกว่าตนเองไม่เอาไหนอยู่ตลอดเวลา เกมหรือการพนันเป็นกิจกรรมที่ไม่ เพียงเสพติด เสียเงิน เสียนิสัย แต่ยัง ท�ำลายสมองเด็กอย่างถาวร  ช่วงก่อน วัยรุ่นเป็นช่วงเวลาที่สมองจะเกิด ปรากฏการณ์ที่เรียกว่า pruning คือ สลายวงจรประสาททีไ่ ม่คอ่ ยใช้งานทิง้ ไป  เหลือไว้แต่วงจรประสาทที่ใช้บ่อย    ดังนั้นถ้าเด็กไม่อ่านหนังสือ ไม่ฝึกท�ำเรื่อง ยากที่ต้องการการวางแผนและอดทน   วงจรประสาทที่ว่าด้วยการวางแผนและ อดทนก็จะถูก pruning คือสลายทิ้งไป  ไม่มใี ห้ใช้อกี ตลอดชีวติ   ส่วนวงจรประสาท ทีช่ อบความเร็ว ท�ำอะไรต้องได้ผลตอบแทน เร็ว ลงทุนน้อยได้มาก เหล่านีจ้ ะเจริญพัฒนา  งอกงาม

อยากได้ลูกแบบไหนครับ ?

.

29

มกราคม - มีนาคม 2555


เยือนลานธรรม

บ้านจิตสบาย

เรื่อง : “กนก” ภาพ : ประเวช ตันตราภิรมย์

แหล่งเรียนรู้และภาวนา โดยการเจริญสติ V magazine ฉบับนี้จะพาไปรู้จักสถานที่ศึกษาเรียนรู้  และปฏิบัติธรรมแห่งใหม่ แถวถนนพุทธมณฑลสาย 2  “บ้านจิตสบาย” เปิดให้บริการเมื่อราวต้นปี 2554 ที่ผ่านมา   ผู้จัดสร้างก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบแทนพระคุณแก่พระรัตนตรัยและ  ครูบาอาจารย์ผู้สั่งสอนธรรมะ  และต้องการให้เป็นที่แสดงธรรม  ด้านการเจริญสติของครูบาอาจารย์สายต่างๆ จึงเหมาะแก่การ  เจริญสติส�ำหรับผู้มาเยือนที่สะดวกแบบเช้าไปเย็นกลับและไม่มี  เวลาไปเข้าคอร์สอบรมยาวๆ  ภายในอาณาบริเวณของบ้านจิตสบาย แลดูสงบร่มรื่น   เมื่อเข้ามาถึงจะพบอาคารเจริญธรรม  ชั้นล่างมีห้องอบรมการ  ปฏิบัติกรรมฐาน ส่วนชั้น 2 เป็นห้องสมุดธรรมะ  ถัดจากอาคารนี้  คือ ศาลาไตรสิกขา ที่ก�ำหนดให้เป็นเขตปิดวาจา  ตัวศาลา  มีลักษณะเปิดโล่ง ล้อมรอบด้วยสระน�้ำเล็กๆ ให้ความรู้สึกสงบเย็น   บริเวณด้านข้างศาลาจัดเป็น สวนจงกรม ซึ่งปลูกต้นไม้สูงเรียงเป็น ช่องๆ ให้ผู้ปฏิบัติเดินจงกรมได้อย่างสงบ ไม่ถูกสิ่งภายนอกรบกวน  ทุกวันเสาร์และอาทิตย์จะมีครูบาอาจารย์มาแสดงธรรมะ   ในบางโอกาสมีจัดอบรมด้านการเจริญสติด้วย  ส่วนวันธรรมดา  แม้ไม่มีกิจกรรมธรรมะบรรยาย ก็สามารถเข้าไปนั่งสมาธิ ปฏิบัติ กรรมฐาน หรือใช้ห้องสมุดได้ วิกฤตอุทกภัยที่เกิดกับชาวไทยสร้างความเครียดให้ทั้ง  ตัวผู้ประสบภัยและผู้รับฟังที่ติดตามข่าวอย่างต่อเนื่อง    ใครก�ำลังมองหาสถานที่สงบเพื่อตั้งสติพร้อมเดินหน้าสู้ต่อไป    ที่ “บ้านจิตสบาย” นับเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่น่ามาเยือน

ใครก�ำลังมองหาสถานที่สงบ เพื่อตั้งสติพร้อมเดินหน้าสู้ต่อไป   ที่ ‘บ้านจิตสบาย’ นับเป็นสถานที่ อีกแห่งหนึ่งที่น่ามาเยือน

.

บ้านจิตสบาย ➔ ➔

เปิด 09.00-16.00 น. หยุดวันพุธ  โทรฯ สอบถามที่ 0-2448-3392 หรือเข้าไปดูรายละเอียดกิจกรรมที่ www.jitsabuy.com, http://th-th.facebook.com/baanjitsabuy 

การเดินทาง ➔ ➔ ➔ ➔

เข้าทางด้าน ถ. กาญจนาภิเษก จุดสังเกตหลักคือ สมาคมชาวปักษ์ใต้ (ตรงข้ามเนติบัณฑิตฯ) เลี้ยวเข้ามาประมาณ 1 กม. จาก ถ. บรมราชชนนี เลี้ยวเข้า ถ. พุทธมณฑลสาย 2  สังเกตสัญญาณไฟจราจรที่ 2 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ ถ. สุขาภิบาลบางระมาดประมาณ 150 ม.  จาก ถ. เพชรเกษม เลี้ยวเข้า ถ. พุทธมณฑลสาย 2  สังเกตว่าข้ามสะพานข้ามคลองบางพรม เจอสัญญาณไฟจราจร เลี้ยวขวาเข้าสู่  ถ. สุขาภิบาลบางระมาดประมาณ 150 ม.  ส�ำหรับผู้ที่โดยสารรถสาธารณะ มีสายรถเมล์ที่ผ่านด้าน ถ. พุทธมณฑลสาย 2  คือ 157, 123, ปอ. 79, ปอ. 183

30

31

มกราคม - มีนาคม 2555


Day and Night (1938)

วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี เรื่อง : บัญชา ธนบุญสมบัติ  

E-mail : buncha2509@gmail.com  Facebook : www.facebook.com/buncha2509

เอสเชอร์ในปี  ค.ศ. 1967 Reptiles  (1943)

หากสุ่มถามนักคณิตศาสตร์ว่า ผลงานของศิลปินคนใด 

ประเทศสเปน เมื่อปี ค.ศ. 1936 ปราสาทแห่งนี้เป็นสุดยอดผลงาน  ของพวกแขกมัวร์ซึ่งสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1238-1391 โดยสร้างขึ้น จากแรงบันดาลใจในเรื่องสรวงสวรรค์จากมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ลวดลายเรขาคณิตบนผนังโมเสกในปราสาทอัลฮัมบราท�ำให้  เอสเชอร์ทึ่ง โดยเขาและภรรยาได้ช่วยกันสเก็ตช์ลวดลายบางแบบ  เอาไว้  ต่อมาเอสเชอร์ได้กล่าวถึงการเดินทางครั้งนั้นว่า “เป็นแหล่ง สร้างแรงบันดาลใจมากที่สุดเท่าที่ผมเคยพบ” เอสเชอร์ยังโชคดีที่ได้เรียนรู้แนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่เรียกว่า  กรุ๊ปสมมาตรบนระนาบแบน (plane symmetry group) จากการ  อ่านบทความวิชาการของ George Pólya  บทความนี้พี่ชายของ  เอสเชอร์ชื่อ Berend ส่งมาให้ในปี ค.ศ. 1937 เมือ่ มีทงั้ ฝีมอื เป็นทุนเดิม มีแรงบันดาลใจช่วยจุดประกาย และมี ความรู้วิชาการเป็นแรงเสริม เอสเชอร์กส็ ามารถสร้างผลงานภาพแนว กระเบือ้ งปูพนื้ ได้อย่างหลากหลาย แถมต่อมาในปี ค.ศ. 1941 เขายัง จัดท�ำสมุดบันทึกชื่อว่า Regelmatige vlakverdeling in asymmetrische congruente veelhoeken (Regular division

ที่ซุกซ่อนแง่มุมทางคณิตศาสตร์เอาไว้อย่างแยบยล  ค�ำตอบที่เรา น่าจะได้รับในอันดับต้นๆ ก็คือ เมาริตส์ คอร์เนลิส เอสเชอร์  (Maurits Cornelis Escher) หรือทีม่ กั เรียกย่อๆ ว่า M.C. Escher  ผลงานที่ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของเอสเชอร์ ได้แก่   ภาพในลักษณะกระเบื้องปูพื้น (tessellation) กล่าวคือ ภาพที่  ประกอบด้วยหน่วยย่อยคล้ายๆ กระเบื้อง โดย “กระเบื้อง” แต่ละ แผ่นมีลวดลายซึ่งต่อกันสนิทกับแผ่นข้างๆ เกิดเป็นภาพรวมที่มี ความหมายชัดเจน ลวดลายที่เอสเชอร์ออกแบบมักจะเป็นสัตว์ ต่างๆ เช่น ปลา นก และแมลง แต่ก็มีลวดลายอื่นๆ เช่น ดอกไม้  คนขี่ม้า ลายเรขาคณิต เป็นต้น ประวัติในวัยเด็กระบุว่า เอสเชอร์ชอบจัดระเบียบรูปทรง เรขาคณิตเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ต่อมาเมื่อมีความรู้และทักษะทาง ศิลปะก็ได้สร้างผลงานแนวนี้ไว้สามชิ้นในช่วงปี ค.ศ. 1920-1926   แต่จุดหักเหส�ำคัญในชีวิต คือ การที่เขาและภรรยาเดินทางไปเยือน ปราสาทอัลฮัมบรา (Alhambra) ในเมืองกรานาดา  

32

Waterfall  (1961)

of the plane with asymmetric congruent polygons) โดย  เอสเชอร์เขียนขึ้นมาเพื่อช่วยให้ตนเองสามารถผนวกคณิตศาสตร์  เข้ากับศิลปะ  ผลงานชิ้นนี้ท�ำให้วงการวิชาการถือว่า เอสเชอร์ได้ ท�ำงานวิจัยทางคณิตศาสตร์ไว้ด้วยเช่นกัน เอสเชอร์ยังใช้พลังจินตนาการเสกให้รูปทรง 3 มิติผุดออกมา  จากแผ่นรูปร่าง 2 มิติ ดังตัวอย่างจระเข้ที่โผล่ขึ้นมาจากกระดาษ  แบนๆ ในภาพ Reptiles (1943) เป็นต้น ผลงานชวนพิศวงอื่นๆ ของเอสเชอร์ที่น่ารู้จัก เช่น  High and Low (1947) ซึง่ ภาพส่วนบนและล่างเป็นสถานที่ เดียวกัน แต่มองจากต่างมุมกัน โดยภาพส่วนบนมองจากมุมสูง  ลงมา ในขณะที่ภาพส่วนล่างมองจากพื้นขึ้นไป จุดน่าสนใจ เช่น  พื้นลายกระเบื้องของภาพบนคือเพดานของภาพล่าง เป็นต้น   (คุณผู้อ่านอาจมองหาแง่มุมสนุกๆ อื่นๆ ที่ซุกซ่อนอยู่เพิ่มเติม  ด้วยตนเอง) Waterfall (1961) ซึ่งแสดงอาคารและน�้ำตกที่เป็นไปไม่ได้ ภาพนี้ได้รับอิทธิพลจากรูปสามเหลี่ยมที่เป็นไปไม่ได้ของ โรเจอร์  

High and Low (1947)

เพนโรส (Roger Penrose) ซึ่งเพนโรสเองก็ได้รับแรงบันดาลใจ  จากผลงานของเอสเชอร์ก่อนหน้านี้อีกทีหนึ่ง ศิลปินชาวฮังการี István Orosz เคยกล่าวไว้วา่  “ประสบการณ์  เลวร้ายที่สุดส�ำหรับพวกเราเหล่าศิลปินก็คือ การที่ผู้ชมในงาน  จัดแสดงได้หยุดอยู่หน้าผลงานของเราเพียงครึ่งวินาที จากนั้นก็เดิน ผ่านไปชมผลงานถัดไป  เหตุการณ์เช่นนี้เป็นไปไม่ได้ส�ำหรับภาพ  ผลงานของเอสเชอร์  และเมื่อใดก็ตามที่ผมเห็นผลงานของเขา  ในงานนิทรรศการหรือในหนังสือ ผมมักจะรู้สึกอยู่เสมอๆ ว่า  หลังจากนัน้ เพียงไม่กนี่ าที ภาพทีเ่ ห็นก็ไม่สำ� คัญอีกต่อไป สิง่ ส�ำคัญก็ คือตัวความคิดอันเร้นลับ”

.

ขอแนะน�ำ

ขุมทรัพย์ The Official ทางปัญญา M.C. Escher Website

33

ที่ www.mcescher.com และหนังสือ M.C. Escher: Visions of Symmetry โดย Doris Schattschneider (ISBN 0-8109-4308-5) มกราคม - มีนาคม 2554


ท่องเที่ยวกับวิริยะ

ตามลมหนาว ไปซุกไออุ่นขุนเขา 

เรื่อง : ปณัสย์ พุ่มริ้ว ภาพ :  วิจิตต์ แซ่เฮ้ง

ที่แม่ฮ่องสอน

เดี๋ยวนี้หน้าหนาวทีไรมักไม่ค่อยหนาวจริงหนาวนาน ลมหนาวพัดมาให้ดีใจสัก 2-3 วันแล้วก็จากไป ทั้งที่เป็นโอกาสดีที่จะให้อากาศเย็น  สบายช่วยปลดเปลื้องความเหน็ดเหนื่อยทั้งปี และเติมพลังเตรียมสู้งานในปีใหม่ เมื่อลมหนาวไม่มาก็ต้องไปตามหา V magazine ฉบับนี้จึงขอชวนไปเที่ยวแม่ฮ่องสอน เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “เมืองสามหมอก”   นอกจากอากาศดี ยังมีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ สถาปัตยกรรมไทใหญ่ตระการตา และวิถีคนหลากชาติพันธุ์ที่น่าสนใจ ไปแล้วรับรองไม่ผิดหวัง

1

ชาวไทใหญ่ สวมหมวกกุบไต มาซื้อของที่ ตลาดสายหยุด

เมืองเล็กในอ้อมกอดขุนเขา

ตัวเมืองแม่ฮ่องสอนเป็นเมืองเล็กๆ  โอบล้อมด้วยเทือกเขาทุกด้าน และมีผืนป่า อุดมสมบูรณ์ ท�ำให้ในฤดูหนาวมีความชืน้ สูง  หมอกปกคลุมหนาทึบ อากาศเย็นยะเยือก ถึงใจ จึงเหมาะอย่างยิ่งส�ำหรับนักท่องเที่ยว ผู้หนีร้อนมาตามหาลมหนาว

วัดจองค�ำ-จองกลาง สวยงามที่สุดในยามใกล้ค�่ำ

ความที่เดินทางล�ำบาก ต้องลัดเลาะ  1,864 โค้งกว่าจะมาถึง ท�ำให้เมืองแม่ฮ่อง-  สอนยังรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมเอาไว้ได้อย่างน่า ดีใจ  เรายังได้เห็นชาวไทใหญ่ กะเหรีย่ ง ลัวะ  มูเซอ มาเดินซื้อของในตลาดเช้า อีกทั้ง  ความไกลห่างยังท�ำให้ผู้คนไม่พลุกพล่าน   ส่วนผสมระหว่างวัฒนธรรมท้องถิ่นและ

จุดชมวิวบนพระธาตุดอยกองมู

34

บรรยากาศสงบงามนี ้ ท�ำให้เมืองแม่ฮอ่ งสอน มีเสน่ห์เฉพาะตัว  มาถึงแล้วควรเริ่มต้นด้วยการไป นมัสการพระธาตุดอยกองมู ศูนย์รวมจิตใจ ของคนที่นี่ เชื่อกันว่าเป็นที่ประดิษฐานพระ ธาตุของพระโมคคัลลานะ และพระสารีบตุ ร  อัครสาวกเบือ้ งซ้ายและขวาของพระพุทธเจ้า   จากจุดชมทิวทัศน์บนพระธาตุสามารถมอง ลงมาเห็นเมืองแม่ฮ่องสอนทั้งเมืองตั้งอยู่ กลางหุบเขา  ยิ่งในช่วงโพล้เพล้ ฟ้าค่อยๆ  เปลีย่ นเป็นสีมว่ ง มองเห็นแสงไฟจากร้านรวง และบ้านเรือนเบื้องล่างค่อยๆ สว่างขึ้น   เป็นช่วงเวลาที่งดงามจับตายิ่งนัก  ใจกลางเมืองแม่ฮ่องสอนมีวัดจองค�ำวัดจองกลาง ตัง้ ตระหง่านอยูร่ มิ หนองจองค�ำ  วัดคู่แฝดแห่งนี้มีเจดีย์ทรงเครื่องแบบมอญ  และวิหารศิลปะไทใหญ่ทวี่ จิ ติ รน่าชม  ภายใน วิหารประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะพม่าแบบ มัณฑะเลย์ พระพักตร์อวบอิ่ม จีวรเป็นริ้ว สมจริงตามธรรมชาติ ก็ดสู วยงามแปลกตาไป อีกแบบ ช่วงหัวค�่ำบริเวณสองฟากถนนใกล้ หนองจองค�ำจะกลายเป็นถนนคนเดิน มีของ วางขายเต็มสองข้างทาง เช่น เสื้อยืด หมวก

กุบไต เสื้อผ้าชาวเขา และมีของกินพื้นถิ่นให้ ลองซื้อชิมในราคาย่อมเยาอีกด้วย ยามเช้าทีแ่ ม่ฮอ่ งสอนก็มเี สน่หไ์ ม่แพ้กนั โดยเฉพาะตลาดสายหยุด ซึ่งรวมของกิน ของใช้พื้นถิ่นไว้มากมาย  ชาวบ้านกลุ่ม ชาติพันธุ์ต่างๆ จะออกมาจับจ่ายสินค้าที่นี่  จึงถือเป็นโอกาสดีทจี่ ะได้สมั ผัสชีวติ ของพวก เขาอย่างใกล้ชิด แถมยังได้ชิมอาหารพื้นถิ่น แท้ๆ เติมพลังก่อนมุ่งหน้าไปยังจุดหมาย  ต่อไป 

2

เวลาหยุดนิ่งที่ปางอุ๋ง

ปางอุ๋ง หรือโครงการพระราชด�ำริ   ปางตอง 2 อยู่ห่างจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอน  ประมาณ 29 กม.  การขึ้นไปเที่ยวปางอุ๋ง  ต้องขอบัตรอนุญาตจากศูนย์ศิลปาชีพ แม่ฮ่องสอน ซึ่งตั้งอยู่บน ถ. ขุนลุมประพาส  ในตัวอ�ำเภอเสียก่อน  แม้มีขั้นตอนเพิ่มขึ้น  แต่กค็ มุ้ ค่า เพราะทีน่ สี่ งบ งดงาม อากาศเย็น สบาย จนอยากจะหยุดเวลาไว้ดื่มด�่ำนานๆ  ทิวทัศน์สุดประทับใจในปางอุ๋งอยู่ บริเวณอ่างเก็บน�้ำใหญ่ที่มีผืนน�้ำนิ่งราว กระจกท่ามกลางทิวสนร่มรืน่   ยิง่ ในตอนเช้า หมอกหนาจะเรี่ยผิวน�้ำ ดูสวยงามราวกับ 

ดินแดนในเทพนิยาย  ช่วงเดือนธันวาคมมกราคม ดอกนางพญาเสือโคร่งจะบาน สะพรั่ง แต่งแต้มดินแดนแห่งนี้ด้วยสีชมพู  ดูสวยงามขึ้นไปอีก  ควรหาโอกาสมากาง เต็นท์นอนใต้ละอองหนาวสักคืน จะได้ตนื่ มา ดูความงามยามเช้าได้สะดวกและทันเวลา สูดอากาศเช้าอันสดชื่นแล้วลองแวะไป ที่พระต�ำหนักปางตอง สถานที่ประทับแรม ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ  ซึ่งอยู่ห่างไปอีก 6 กม.  มีแปลงไม้ดอก   สวนเฟิร์น และทุ่งเลี้ยงแกะฝูงใหญ่ให้อุ้ม  เล่นและถ่ายภาพอย่างเพลิดเพลิน  หรือไปที ่ หมู่บ้านรักไทย เที่ยวชุมชนจีนยูนนานที่ไม่ ไกลกัน บรรยากาศคล้ายหมู่บ้านเล็กๆ ใน ประเทศจีน มีร้านค้าขายอาหารและของที่ ระลึกมากมาย  ใครชอบดื่มชา ไม่ควรพลาด ชารสดีที่มีให้เลือกหลากหลาย  ภายในบ้านรักไทยยังมีทะเลสาบแม่ออ  ที่สวยงามยามหมอกลงทึบในตอนเช้า จนได้ ฉายาว่า “เขื่อนในหมอก”  ส่วนคนที่อยาก เที่ยวด้วยมุมมองใหม่ๆ น่าลองใช้บริการ จาต๋า หรือบุรุษในชุดจีนยูนนานผู้จะพาเรา  ขี่ม้าชมเมือง 

35

อ่างเก็บน�้ำที่ปางอุ๋ง มีบริการล่องแพ 

ทิวสนสามใบร่มรื่นริมอ่างเก็บน�้ำ มกราคม - มีนาคม 2555


Did you know

ถนนคนเดินเมืองปาย  ที่ ถ. ชัยสงคราม

วิริยะชวนชิม

เรื่อง : วีรวรรณ ภิญญรัตน์ ภาพ : วิจิตต์ แซ่เฮ้ง

ก่อนเดินทาง

ของอร่อยเมืองสามหมอก

ควรตรวจสอบรถยนต์ให้พร้อม เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

ลมหนาวพัดมาชวนให้ใครต่อใครอยากมุ่งหน้าขึ้นเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองสามหมอกอย่างแม่ฮ่องสอน  ทั้งธรรมชาติสวยงาม มีกลุ่มชาติพันธุ์ที่รักษาวัฒนธรรมของตัวเองไว้อย่างดี และแอบมีมุมอาร์ตๆ อยู่ทั่วเมือง ที่กล่าวมาทั้งหมดล้วนสัมผัสได้แม้นั่งอยู่ในร้านอาหาร...โดยเฉพาะที่เมืองปาย

ขับขี่ในเมืองปาย

ต้องระมัดระวังให้ดี เพราะมีมือใหม่อยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ ที่ร้านเช่าไม่เคร่งครัดเรื่องใบขับขี่นัก ท�ำให้เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง 

หลีกเลี่ยงเทศกาล

เพราะจะได้ไม่ไปแย่งกันกินแย่งกันใช้ กับฝูงชนมหาศาลให้หงุดหงิดใจ

มีปัญหาระหว่างเดินทาง

ติดต่อบริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด สาขาแม่สอด โทร. 0-5553-4447-8, 0-5553-5341 เพื่อความอุ่นใจตลอดการเดินทาง วางใจ...กรมธรรม์ท่องเที่ยวสุขใจ จากวิริยะประกันภัย

3

ปาย ไม่เคยหลับ

ๆ สวย ม ุ ี ม ม ปาย เมือง ้ถ่ายรูปมากมาย ให

ตัดฉากจากชีวิตเนิบช้า มุ่งสู่โฉมหน้า อันหลากหลายของเมืองปาย  ถึงวันนี้ต้อง ยอมรับว่าปายเปลี่ยนจากเมืองเล็กแสนสงบ กลายเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสีสันดึงดูดใจนัก ท่องเที่ยว  มีคนมาเยี่ยมเยียนทุกฤดู   เที่ยวกันตั้งแต่เช้าตรู่ไปจนถึงดึกดื่นค่อนคืน   จนเรียกได้วา่  เมืองปายแทบไม่เคยหลับใหล  ใจกลางความเจริญของปายอยูบ่ ริเวณ  ถ. ชัยสงคราม ที่คล้ายเป็นถนนสายศิลปะ  เพราะสองฟากเต็มไปด้วยร้านรวงที่ขายของ ที่ระลึกน่ารักๆ เช่น เสื้อยืด โปสต์การ์ด   มีร้านกาแฟน่านั่งและมุมถ่ายรูปสวยๆ   เต็มไปหมด  การเที่ยวในตัวเมืองปายก็แสน สะดวก เพราะเมืองมีขนาดย่อมและถนน แต่ละสายทะลุถึงกัน  ทอดน่องแค่ครึ่งวันก็ ไปทั่วแล้ว หรือจะเช่าจักรยานมาปั่นก็เป็น ความสนุกอีกแบบ  พลังปัน่ จากสองขายังพา ไปเทีย่ วใกล้ๆ ได้ เช่นขีไ่ ปชมสายน�้ำปายไหล เอื่อยเลียบไปตามทุ่งนานอกเมือง  นอกตัวเมืองปาย มีที่เที่ยวธรรมชาติ  ทีน่ า่ สนใจหลายแห่ง แต่อาจไกลเกินแรงปัน่   ทั้งน�้ำตกหมอแปง สะพานสงครามโลก  หรือวัดพระธาตุแม่เย็น ที่มีจุดชมทิวทัศน์ เมืองปายจากมุมสูง และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ 

36

ร้านอาหารจีนยูนนาน

(ในหมู่บ้านวัฒนธรรมจีนยูนนาน บ้านสันติชล ต. เวียงใต้  อ. ปาย เปิด 07.00-18.00 น. โทร. 08-6118-1489)

ตกที่สวยงาม หรือจะไปอาบน�้ำแร่แช่น�้ำร้อน ที่โป่งน�้ำร้อนท่าปาย ก็น่าสนุก ช่วงหัวค�่ำบริเวณ ถ. ชัยสงคราม และ  ถ. รังสิยานนท์ จะมีถนนคนเดิน ขายของ  ที่ระลึกมากมาย  ส่วนคนที่รักในเสียงดนตรี มักไปรวมกันที่บีบ็อบ หรือ ติงต๊องบาร์   ฟังดนตรีสดฝีมือดี  ส่วนคนที่รักการปาร์ตี้  ที่นี่ก็มีร้านดื่มกินเพียบ ใครรู้สึกว่าปายวุ่นวายเกินไป ลองตื่น แต่เช้าตรู่ ขี่จักรยานฝ่าลมหนาวมายัง   ถ. ราษฎร์ด�ำรง มีตลาดเช้าที่ชาวบ้านน�ำของ จากดอยลงมาขาย  จากนัน้ แวะดูวถิ อี นั เรียบ ง่ายของชาวมุสลิมที่มัสยิดอัล-อิสรอฮฺ หรือ ลัดเลาะไปยังหมู่บ้านชาวไทใหญ่แถบ   ต. แม่นาเติง จะเห็นชาวบ้านออกมาท�ำบุญ  ที่วัด หรือง่วนกับงานในไร่กระเทียม เป็น โฉมหน้าธรรมชาติของเมืองปายที่ไม่ควร พลาดเช่นกัน  ท่องทั้งตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง  และปาย ผ่านหน้ากระดาษไปแล้ว คงไม่ แปลกใจที่ผู้คนที่เคยมาเยือนเมืองแห่งนี้แล้ว จะดัน้ ด้นกลับมาอีก เพราะมากีค่ รัง้ ก็ไม่มเี บือ่    ใกล้หน้าหนาวทีไร ต้องนับถอยหลังรอวัน   ขอตามลมหนาวไปซุกอ้อมกอดขุนเขา  อีกสักครั้ง

.

บรรยากาศของร้านนี้ชวนให้นึกถึงหนังก�ำลังภายใน  ที่มีจอมยุทธ์ต้องเดินทางไปหาคัมภีร์ในชนบท ด้วยตัว อาคารสถาปัตยกรรมจีนก่อด้วยดินและฟางข้าว ลักษณะ เปิดโล่งรับลม มีชิงช้าไม้ชาวเขาอันใหญ่อยู่ข้างๆ อาหารมีให้เลือกหลากหลาย ไม่วา่ จะเป็นผัดเห็ดหอม  ไก่ด�ำตุ๋นยาจีน ย�ำสาวน้อยยูนนาน ฯลฯ  ขอแนะน�ำเมนู เพิ่มพลังอุ่นรสชาติดั้งเดิมของชาวจีนยูนนานอย่าง “ขาหมู หมั่นโถ”  ขาหมูนุ่มรสกลมกล่อม กินกับหมั่นโถนึ่ง  เนื้อนิ่มร้อนกรุ่น หรือชอบแป้งกรอบนอกจะเลือกเป็น  หมั่นโถทอดก็ได้ พร้อมจิบชาอูหลงชุ่มคอ

ออล อะเบาต์  คอฟฟี่  (all about coffee)

(ถ. ชัยสงคราม ต. เวียงใต้ อ. ปาย เปิด 08.30-17.30 น. โทร. 0-5369-9429) สังเกตสัญลักษณ์หม้อต้มกาแฟเทใส่ถ้วยที่แขวนอยู่หน้าร้านให้ดี แล้วเข้าไปดื่มด�่ำรสกาแฟ ในร้านกันได้เลย  ไม่ต้องสงสัยที่เห็นหน้าตาร้านเก๋ไก๋ขนาดนี้ เพราะเจ้าของร้านเคยอยู่ในวงการ โฆษณามานาน ก่อนจะทิ้งเมืองกรุงมาหลงรักปายเมืองเล็ก แล้วเริ่มเปิดร้านกาแฟแห่งนี้ ตั้งแต่มื้อเช้าก็ไปอิ่มกันได้แล้ว กับอาหารประเภทออมเล็ต เฟรนช์โทสต์ ไข่กระทะ    ถ้าต้องการเพิ่มความสดชื่นก็มีเครื่องดื่มให้เลือกหลากหลาย ไม่ว่าจะชา กาแฟ   หรือน�้ำผลไม้รูปแบบต่างๆ จิบกาแฟสดแกล้มลมหนาว อย่าพลาดสั่งโฮมเมดเบเกอรี่ รสชาติดีมากินด้วยกัน เช่น แพสชั่นฟรุ๊ตชีสเค้ก ฟัดจ์บราวนี่   จิงเจอร์ช็อกโกแลตพาย ฯลฯ  และไม่ควรพลาดทีเด็ดของร้านคือ  บีนอฟฟี่ปาย หรือบานอฟฟี่พายนี่เอง ในร้านออล อะเบาต์ คอฟฟี่ มีงานศิลปะประดับอยู่  หลายชิ้น บางชิ้นโชว์เฉยๆ กับส่วนหนึ่งไว้จ�ำหน่าย    ใครชอบใจ อิ่มแล้วจะหาซื้อกลับมาไว้ที่บ้านก็ได้

.

37

มกราคม - มีนาคม 2555


ดวงชะตา ราศี

สวัสดีปีใหม่ค่ะ หลังจากผ่านเรื่องร้ายๆ มาในช่วงปลายปี

ปีใหม่นี้ก็ขออำ�นาจคุณพระศรีรัตนตรัยและพระสยามเทวาธิราช จงปกปักรักษาประเทศไทยและคนไทยทุกคน ให้รอดปลอดพ้นภยันตรายและภัยพิบัติทั้งมวล ขอให้ปีใหม่จากนี้จงมีแต่สิ่งดีๆ มาสู่ทุกท่านค่ะ

เรื่อง : “ลูกโหร” ภาพประกอบ : เซมเบ้

ทำ�นายทายทัก มกราคม - มีนาคม 2555

ราศีมังกร 

(เกิดวันที่ 16 ม.ค. - 15 ก.พ.) หลังปีใหม่ บรรยากาศในการทำ�งานของ หนุ่มสาวชาวราศีนี้จะราบรื่นขึ้น ได้รับการ สนับสนุนจากผู้ใหญ่  ทำ�สิ่งใดล้วนเข้าตา กรรมการ อาจต้องเหน็ดเหนื่อยตรากตรำ� จากการงานอั น มากมายสั ก หน่ อ ย แต่ ก็ ไม่ เ กิ น ความสามารถของหนุ่ ม สาวราศี มังกรที่ช่วงนี้ดูเหมือนจะบ้าพลังเป็นพิเศษ  ทำ�การใดก็อย่าให้เกินหน้าเกินตาจะโดน นินทาว่าร้ายลับหลังเอาได้  สิ่งที่ต้องระวัง อีกเรื่องคือการจับจ่ายใช้สอย ดูจะใช้เงิน เกินตัว มีเรื่องมากมายให้ต้องเสียเงินอยู่ ตลอดเวลา เพลาๆ ไว้บ้างไม่เช่นนั้นมีหวัง ต้องใช้หนี้บัตรเครดิตกันหัวโตแน่ๆ  

ราศีกุมภ์ 

(เกิดวันที่ 16 ก.พ. - 15 มี.ค.)

คนราศีนี้ยังอ่วมอรทัยจากปัญหาเรื่องการ งาน ทำ � อะไรไม่ ไ ด้ ดั่ ง ใจ โดยเฉพาะช่ ว ง เดือนมกราคม ต้องเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ทีเดียว ไม่งั้นอาจเกิดความผิดพลาดเสีย หายขึ้ น ได้    การเงิ น ยั ง พอมี ส ภาพคล่ อ ง  ช่วงเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม หมั่นเอา อกเอาใจคุณแฟนไว้บ้าง เก็บปากเก็บคำ � ปล่อยให้เขาหรือเธอบ่นไป อย่าต่อปากต่อ คำ � จะมี ป ากเสี ย งกั น ได้    และสำ � หรั บ คน ราศีนี้ในช่วงกุมภาพันธ์ มีนาคม หากเดิน ทางต้องระมัดระวังเพราะอาจมีอุบัติเหตุ หรือมีเหตุให้ต้องเจ็บตัว

ราศีมีน 

(เกิดวันที่ 16 มี.ค.  - 15 เม.ย.)

ธุรกิจการงานดี ช่วงนี้ทำ�สิ่งใดก็สำ�เร็จได้ ทั้งเงินได้ทั้งกล่อง แต่ต้องระวังทำ�ดีอย่า ให้เด่นจะเป็นภัย อาจโดนใส่ร้ายป้ายสีให้ เสียชื่อเอาได้  ยังมีเหตุให้ต้องจรเดินทาง ไกลตลอด  ความรั ก ช่ ว งเดื อ นมกราคม  ระวังเรื่องมีปากเสียงทะเลาะกับคุณแฟน  เพราะช่ ว งนี้ ค นราศี มี น จะดู วู บ วาบลม เพลมพัดอารมณ์ไม่ค่อยแน่นอน คุณแฟน เอาใจไม่ถูก อาจพาลหงุดหงิดได้ หลังจาก มกราคมไปแล้วความรักถึงจะสดใสซาบซ่า

ราศีเมษ

ราศีพฤษภ 

(เกิดวันที่ 16 พ.ค. - 15 มิ.ย.)

จะมีปัญหากับหุ้นส่วน โดยเฉพาะช่วงต้น เดื อ นมกราคม อาจถึ ง ขั้ น รุ น แรงมี ป าก เสียงข้อโต้แย้งเกิดขึ้นได้  กับคุณแฟนก็มี เรื่องระหองระแหงต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลาย ปี    ถึ ง ปี นี้ ส ถานการณ์ ก็ ยั ง ไม่ ดี ขึ้ น  ผ่ อ น สั้น ผ่อนยาวไว้บ้างความสัมพันธ์จะได้ไม่ สะบั้ น หั ก กลาง  หากเดิ น ทางต้ อ งตรวจ ยานพาหนะให้ดี เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่ อาจเกิดขึ้นได้  ญาติผู้ใหญ่ช่วงนี้สุขภาพไม่ ดีต้องหมั่นไปเยี่ยมบ่อยๆ  การงานยังพอ เบาใจมีมิตรสหายช่วยเหลือดี  บุตรบริวาร อาการไม่ค่อยดี ควรดูแลอย่างใกล้ชิด

(เกิดวันที่ 16 เม.ย. - 15 พ.ค.)

กลางมกราคมไปแล้ ว เป็ น ช่ ว งน้ำ � ขึ้ น ให้ รี บ ตั ก ของคนราศี นี้   จะทำ � การใดหรื อ ริ เ ริ่ ม โครงการใหม่ ๆ  ให้ รี บ ลงมื อ ในช่ ว ง นี้ ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี แต่ กับคุณแฟนจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพให้ต้อง ดูแลอย่างใกล้ชิด หรืออาจสร้างเรื่องสร้าง ปัญหาให้หนักใจต้องตามแก้ไขตลอดเวลา ก็ได้  บุตรบริวารก็ต้องระวังดูแลให้ดีอาจ เจ็บป่วยหรือมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 

38

ราศีเมถุน

(เกิดวันที่ 16 มิ.ย. - 15 ก.ค.)

ราศีนี้ความรักไปได้สวย ยิ่งช่วงวาเลนไทน์ ความรักยิ่งหวานฉ่ำ�จนใครๆ พากันอิจฉา การงานไปได้เรื่อยๆ ยังต้องเดินทางไกล ตลอด แต่ได้รับการสนับสนุนจากผู้หลัก ผู้ใหญ่ด้วยดี  บุตรบริวารอาจสร้างความ หนักใจหรือสร้างปัญหาให้ต้องแก้ไข ควร ดู แ ลอย่ า งใกล้ ชิ ด   ศั ต รู คู่ อ ริ ที่ เ คยบาด หมางใจอาจกลั บ มาก่ อ กวนหรื อ สร้ า ง ปั ญ หา ควรระวั ง และหาทางยั บ ยั้ ง แก้ ไ ข สถานการณ์ไว้บ้าง

ราศีกรกฎ

(เกิดวันที่ 16 ก.ค. - 15 ส.ค.)

บุตรบริวารยังสร้างปัญหาให้ตามแก้ ต้อง ดูแลอย่างใกล้ชิด ช่วงกุมภาฯ วาเลนไทน์ ความรักสดใสจะได้พบรักแดนไกล แต่อย่า หลงระเริงเพราะอาจเป็นรักลวงหรือรักที่ มีอุปสรรคขัดขวาง  การเงินมีรายจ่ายกับ เหตุให้ต้องควักกระเป๋ามาก โดยเฉพาะ บุตรบริวารที่สร้างภาระให้ต้องเสียเงินมาก เป็นพิเศษ  การงานราบรื่นดี  แต่กว่าจะ ประสบความสำ�เร็จอาจต้องใช้วิทยายุทธ์ และความสามารถฝ่าฟันกับอุปสรรคกัน น่าดู  

ราศีสิงห์

ราศีกันย์

(เกิดวันที่ 16 ก.ย. - 15 ต.ค.)

ราศีพิจิก

(เกิดวันที่ 16 พ.ย. - 15 ธ.ค.)

มกราคมต้องระวังสุขภาพกายและสุขภาพ จิตที่หงุดหงิดปากเสีย จนอาจมีปากเสียง ทะเลาะกั บ คุ ณ แฟนได้    เงิ น ทองเริ่ ม หา ยากชั ก หน้ า ไม่ ถึ ง หลั ง  มี ร ายจ่ า ยที่ ไ ม่ สมควรมากมาย เพื่อนกินเพื่อนแท้เริ่มมี ภาพปรากฏให้เห็น ควรระมัดระวังตัวอย่า วางใจ  บุตรหลานและญาติผู้ใหญ่สุขภาพ ไม่ค่อยดี  จะเจ็บไข้ได้ป่วยต้องดูแลอย่าง ใกล้ชิด  ทำ�การใดอย่าวู่วาม หรือหลงเชื่อ ใครง่ า ยๆ ไตร่ ต รองให้ ร อบคอบ  กลาง กุมภาพันธ์ ความรักมีช่วงเวลาหวานชื่นให้ กะหนุงกะหนิง ออเซาะฉอเลาะกัน คลาย เครียดจากปัญหาต่างๆ พอให้มีกำ�ลังใจ เดินหน้าต่อไป

สภาพของคนราศีพิจิกไม่มีอะไรดีขึ้นจาก ปลายปีที่แล้ว ปีนี้ทั้งปียังมีสภาพเช่นเดียว กัน ทำ�อะไรมีแต่ปัญหาอุปสรรค จะคิดทำ� การสิ่ ง ใดก็ มึ น ตื้ อ ทึ บ ตั น คิ ด อะไรไม่ อ อก  ทำ � ไปแล้ ว ผลที่ ไ ด้ ก็ ไ ม่ ดี อ ย่ า งที่ ต้ อ งการ  กลับมีปัญหามากมายให้ตามแก้ไขตลอด เวลา  ระยะนี้จึงควรตั้งสติและใคร่ครวญ ให้รอบคอบก่อนลงมือทำ�การนั้น  ด้านการ เงินรายรับยังไม่พอเพียงกับรายจ่ายที่มัก รั่วไหล  ความรักยังมีไอกรุ่นๆ อาจมีปาก เสียงบ้าง ดีกันบ้าง งอนกันบ้าง พยายาม สงบสติ อ ารมณ์ อ ย่ า เอาความเครี ย ดไป ระบายกับคุณแฟนก็จะช่วยให้บรรยากาศ ดีขึ้นได้บ้าง

(เกิดวันที่ 16 ส.ค. - 15 ก.ย.)

สิงห์หนุ่มสิงห์สาว ! ช่วงนี้ควรลดความซ่า หยุ ด พั ก ดู แ ลร่ า งกายและสุ ข ภาพที่ เ ริ่ ม ย่ำ � แย่ จ ากการตรากตรำ � ในช่ ว งปี ใ หม่ ที่ ผ่านมา มิฉะนั้นจะกลายเป็นสิงห์ป่วยเอา ได้    คู่ ค รองหรื อ คุ ณ แฟนก็ สุ ข ภาพย่ำ � แย่ พอกั น  บุ ต รบริ ว ารพั ก นี้ พึ่ ง ไม่ ไ ด้ แ ละยั ง สร้างปัญหาหนักใจให้ตามแก้ไขด้วย  การ งานควรยึดถือตนเป็นที่พึ่งแห่งตน เพื่อน ฝู ง ไว้ ใ จไม่ ไ ด้ อ าจโดนหั ก หลั ง  รอบคอบ ระมัดระวัง อย่าให้ผิดพลาด ซึ่งจะได้รับ การยกย่ อ งและได้ รั บ การสนั บ สนุ น จาก ผู้ใหญ่ มีเกณฑ์ได้เลื่อนยศเลื่อนตำ�แหน่ง

ราศีตุลย์

(เกิดวันที่ 16 ต.ค. - 15 พ.ย.)

ปีนี้ทั้งปีชาวราศีตุลย์ยังเคราะห์ร้ายเสาร์ ทับลัคน์ จะเป็นช่วงลำ�บากตรากตรำ� ทุกข์ ยากสายตั ว แทบขาด เหน็ ด เหนื่ อ ยกั บ การทำ�งาน แต่ดูเหมือนจะก้าวหน้าไปได้ ดี พ อควร และท่ า มกลางความทุ ก ข์ ย าก ยังมีโชคดีด้านความรัก หากตกลงปลงใจ แต่งงานก็มีเกณฑ์ดีในปีนี้  การเงินไม่ค่อย ดีกระเป๋ารั่วกระเป๋าฉีกมีรายการให้จ่าย มากมาย  บุ ต รบริ ว ารจะสร้ า งปั ญ หาให้ ตามแก้ ดื้อดึงไม่ค่อยเชื่อฟัง  ปีนี้ยังมีแนว โน้มว่าชาวราศีตุลย์อาจมีโชคได้ลาภก้อน ใหญ่หรือได้มรดกที่ดินหรือรถคันใหม่ก็ได้ 

39

ราศีธนู

(เกิดวันที่ 16 ธ.ค. - 15 ม.ค.)

หลั ง ปี ใ หม่ ม านี้ สำ � หรั บ หนุ่ ม สาวชาวราศี ธนูดูจะเบิกบานกว่าปีที่ผ่านมา  การเงิน ที่เคยอัตคัดฝืดเคืองก็เริ่มดีขึ้นหาได้คล่อง กว่าเดิม แถมปีนี้อาจมีโชคดีได้ลาภก้อน ใหญ่ ก็ ไ ด้    การงานดี ก ว่ า เดิ ม ขึ้ น มาอี ก นิด พอให้หายใจได้ แต่ก็ดูเหมือนโดนบีบ อยู่ทำ�อะไรยังวางใจไม่ได้  ควรดูแลอย่าง ใกล้ชิด  ให้ระวังการทะเลาะเบาะแว้ง ถูก ใส่ร้ายป้ายสี  หรือโดนตำ�หนิจากผู้บังคับ บัญชา อย่าทำ�อะไรคนเดียว แบ่งเบาให้ ลู ก น้ อ งช่ ว ยบ้ า งก็ ไ ด้   ระยะนี้ บ ริ ว ารเป็ น กำ�ลังสำ�คัญช่วยเหลือเป็นอย่างดี  

.

มกราคม - มี มกราคม - มี นาคมนาคม 25552555


ประกันภัยน่ารู้

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

แผนปฏิ บ ต ั ก ิ าร First Aid อาชีวปฏิญาณ... วิริยะประกันภัย มหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านได้สร้างความเสียหายและ

เมื่อผ่านกระบวนการกู้รถยนต์ออกจากพื้นที่นํ้าท่วมแล้ว  รถยนต์คันนั้นจะถูกขนส่งด้วยรถเทรลเลอร์มายังสถานที่ที่วิริยะ ประกันภัยได้จัดเตรียมเอาไว้คือ โรงงานประกอบตัวถังรถยนต์ “ธนบุรี  บัส บอดี้” ริมถนนบางนา-ตราด บางปะกง  เพี่อท�ำการ First Aid ตามขั้นตอนต่างๆ โดยคุณสันติ สวรรยาสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายมาตรฐาน ราคาสินไหมทดแทน บริษัทวิริยะประกันภัย เปิดเผยต่อ V magazine ว่า ขั้นตอนแรกในการท�ำ First Aid คือการจัดท�ำแฟ้มข้อมูล รถยนต์ที่ถูกน�้ำท่วม ด้วยลอกเลขชัชชี น�ำไปตรวจตรวจสอบกับ กรมธรรม์ เพื่อออกรหัสเลขหมายประจ�ำตัวรถยนต์  ขั้นตอนถัด มาเป็นการตรวจสอบและจัดเก็บทรัพย์สินเจ้าของรถยนต์ด้วยการ ตรวจสอบและถ่ายรูปอุปกรณ์ต่างๆ ว่ามาครบหรือขาดสิ่งใดไป บ้าง รวมไปถึงทรัพย์สินมีค่าที่ติดมากับตัวรถด้วย และเก็บรักษา แยกเอาไว้เป็นคันๆ  หลังจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการแยกชิ้นส่วนเพื่อน�ำไปฟื้นฟู ตามกระบวนการ ในส่วนนี้จะเป็นภารกิจของทีมงานวิริยะคาร์  บอดี้ ซึ่งมีความช�ำนาญในด้านตัวรถยนต์และวัสดุอุปกรณ์มาร่วม ฟื้นฟูพร้อมกับเครื่องมือพิเศษ  คุณสันติกล่าวว่าถัดไปคือขั้นตอนที่  4 เป็นสายงานท�ำความสะอาด โดยพื้นที่ท�ำงานในส่วนนี้จะถูกแย

เกิดผลกระทบในวงกว้างเกินกว่าใครจะคาดคิด โดยเฉพาะความเสียหายของรถยนต์ที่ถูกน�้ำท่วมมีมากมาย เกินกว่าที่ระบบเคลมสินไหมทดแทนตามปกติจะรับมือได้ แต่ด้วยวิถีแห่งอาชีพที่บุคลากรของวิริยะประกันภัยได้แสดง ให้สังคมประจักษ์ชัดมาช้านาน และตั้งอยู่บนความหมายของค�ำ ว่า “อาชีวปฎิญาณ” ท�ำให้วิริยะประกันภัยสามารถสร้างมิติใหม่ ในการให้บริการ เคลมสินไหมประกันภัยรถยนต์ให้กับอุตสาหกรรมประกันภัยอีก ครั้งหนึ่ง นั้นคือปฏิบัติการ First Aid

ด้วยการระดมทีมงานทุกภาคส่วนในเครือข่ายวิริยะประกัน ภัยยันคู่ค้า มาร่วมกันท�ำงานตามระบบการบริหารจัดการที่วางไว้ โดยขั้นตอนการท�ำงานในขั้นตอนการกู้รถยนต์ของผู้เอา ประกันภัยจากพื้นที่น�้ำท่วม รายการนี้หัวใจส�ำคัญในการท�ำงาน มิได้อยู่ที่เทคโนโลยี  แต่อยู่ที่คือหัวใจของพนักงานเคลมซึ่งต้อง ลอยคอลุยน�้ำเพื่อน�ำพาหนะลากจูงตั้งแต่รถไถนายัน รถเทลเลอร์เข้าไปน�ำรถยนต์ของผู้ประสบภัยออกมา ให้เร็วที่สุด 

40

กออกเป็น 2 ส่วนคือ พื้นที่ส่วนที่จะเป็นการล้างตัวถังรถยนต์และ อีกส่วนหนึ่งจะเป็นพื้นที่การล้างวัสดุอุปกรณ์ของรถยนต์คันนั้นๆ  และด�ำเนินการไปพร้อมๆ กัน

หลังจากนัน้ ก็จะเริม่ ตรวจสอบและด�ำเนินการซ่อมระบบเครือ่ งยนต์ ระบบเกียร์ ระบบไฟฟ้า และระบบสมองกลต่างๆ ฯลฯ เพื่อทดสอบ การท�ำงานว่ามีความสมบูรณ์แบบมากน้อยแค่ไหน ด้วยติดเครื่อง รถยนต์เพื่อทดสอบและประเมินความเสียหายครั้งสุดท้าย คุณสันติกล่าวต่อไปอีกว่าอย่างไรก็ตามความพร้อมที่เป็นจุดเด่น อีกประการหนึ่งของกระบวนการFirst Aid นั้นก็คือความพร้อมใน สถานที่ปฏิบัติการ ซึ่งสามารถจัดเป็นWar Room เพื่อท�ำหน้าที่บัญชา การกระบวนการท�ำงานทุกขั้นตอน รวมถึงมีสถานที่รับรองลูกค้าที่ เดินทางมาดูรถยนต์อีกด้วย

“หลังจากนั้นทุกอย่างถูกเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ที่ จัดเตรียมไว้กลางแจ้งเพือ ่ ตากแดด และใช้เทคนิคต่างๆ  เพิ่มเติม เพื่อท�ำให้ตัวถังรถยนต์  ตลอดไปถึงชิ้นส่วน ต่างๆ แห้งให้เร็วทีส ่ ด ุ  เช่น การใช้เครือ ่ งมือพิเศษในการ รีดน�้ำออกจากพรม การใช้เครื่องเป่าความร้อน การใช้ น�้ำยาคอนแทคน์คลีนเนอร์ฉีดตามปลั๊กไฟต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อจะได้แก้ปัญหาความชื้นได้  100% ซึ่งจะส่งผลให้ ช่างเทคนิคประเมินความเสียหายที่แท้จริงได้อย่าง แม่นย�ำ” คุณสันติกล่าว

“War room นอกจากควบคุมการท�ำงานแล้ว ยังมี ระบบออนไลน์ข้อมูลกับส�ำนักงานใหญ่ซึ่งจะท�ำให้ขั้นตอน การประสานงานกับลูกค้ามีประสิทธิภาพยิ่ง โดยเฉพาะ การสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ตรงตามความ ต้องการ” คุณสันติกล่าวในที่สุด

จากนั้นจะเข้าสู่สายงานที่ส�ำคัญที่สุด ซึ่งคุณสันติอธิบายว่าจะ เป็นบทบาทหน้าที่ของทีมช่างเทคนิคที่วิริยะประกันภัยระดมพลช่าง ทีช่ �ำนาญในเรือ่ งเครือ่ งยนต์กลไกของรถยนต์ทกุ รุน่ มาร่วมกันท�ำงาน อาทิ ช่างซ่อมรถเบนซ์จากธนบุรีฯหรือช่างจากบริษัทคู่ค้าอื่นๆ ขั้นตอนท�ำงานจะเริ่มจากการเปลี่ยนถ่ายของเหลว ไม่ว่าจะ เป็นถ่ายน�้ำมันเครื่อง น�้ำมันเกียร์ ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นบางคัน ต้องเปลี่ยนถ่ายน�้ำมันเครื่องและน�้ำมันเกียร์กันหลายครั้ง เพื่อ ภายในห้องเครื่องส่วนนั้นๆ ปราศจากน�้ำเจือปน100%

ด้วยความสมบูรณ์แบบทั้งในส่วนของพื้นที่รองรับและระบบการ ท�ำงานที่คิดค้นขึ้นมาใหม่เพื่อรองรับรถยนต์ที่เกิดความเสียหายจาก มหาอุทกภัยในครั้งนี้ ย่อมท�ำให้ ปฏิบัติการ  First Aid ของวิริยะประกันภัย กลายเป็นต้นแบบการฟื้นฟูรถยนต์ที่ถู กน�้ำท่วมจ�ำนวนมากให้กับอุตสาหกรรมประกันภัยไปโดยปริยาย

นีค ้ อ ื อีกนัยหนึง่ ของ “อาชีวปฎิญาณ...วิรย ิ ะประกันภัย”

41

มกราคม - มีนาคม 2555


ศูนย์ซ่อมฯ

นอกจากไม่ไยดีในผลประโยชน์ที่

ชมรมศูนย์ซ่อมมาตรฐานภาค 4

บริการดี...คุณภาพมาตรฐาน...ตรงเวลา

วิจิตร สิริวรรณศิลปี

กูรูท่านหนึ่งกล่าวไว้ว่า... “องค์กรใดมีบุคลากรที่เปี่ยมด้วยจิตวิญญาณการตลาด   องค์กรนั้นย่อมประสบความส�ำเร็จอย่างยั่งยืน” เฉกเช่นเดียวกับ ชมรมศูนย์ซ่อมมาตรฐานภาค 4 บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด  ก�ำลังผลักดันมวลสมาชิกเดินไปสู่จุดหมายของค�ำว่า...Marketing and Selling Mind หรือจิตวิญญาณของนักการตลาด “ตอนนี้เราท�ำการตลาดด้วย มิใช่ซ่อมรถอย่างเดียว” วิจิตร สิริวรรณศิลปี ประธานชมรมศูนย์ซ่อมมาตรฐานภาค 4 เปิดเผยกับ V magazine  เป็นการตลาดที่คุณวิจิตรอธิบายว่า เป็นปฏิบัติการร่วมด้วยช่วยกันที่ทุกภาคส่วนของ บริษทั  วิรยิ ะประกันภัย จ�ำกัด ในพืน้ ทีภ่ าค 4 (ภาคกลาง-ตะวันตก) ต้องเข้าไปมีสว่ นร่วมในงาน ด้านการตลาด โดยเฉพาะชมรมศูนย์ซ่อมนั้น ทุกๆ ศูนย์จะท�ำหน้าที่เป็นเสมือน “หน้าร้าน”  ให้กับบริษัทวิริยะประกันภัย ซึ่งลูกค้าสามารถแวะเวียนเข้ามาประสานงานได้ทุกเรื่อง “แม้แต่งานขายเรายังมีส่วนช่วยตัวแทนในการบริการลูกค้า โดยไม่ต้อง  ไปพูดถึงส่วนแบ่งคอมมิชชั่น” คุณวิจิตรกล่าว

42

พึงได้แล้ว ชมรมศูนย์ซ่อมฯ ภาค 4 ยังทุ่ม เงินนับสิบล้านขึ้นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ริมถนนสายหลักในพื้นที่อีกด้วย โดยได้ ด�ำเนินการไปแล้ว คือ นครปฐม สระบุรี  สมุทรสงคราม และก�ำลังด�ำเนินการอยู่ที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพียงเท่านี้ยัง ไม่พอ ทางชมรมศูนย์ซ่อมฯ ภาค 4 ยังเข้า ไปร่วมจัดกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชนอยู่เสมอๆ  อย่างเช่นในช่วงเทศกาลต่างๆ  ประชาชนในพื้นที่จะรู้โดยอัตโนมัติว่า  ศูนย์ซ่อมรถยนต์ของวิริยะประกันภัยจะ จัดกิจกรรม “ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัย แน่นอน” บริการฟรีให้กับประชาชน แต่ที่ถือว่าเป็นกิจกรรมการตลาด  และก�ำลังเป็นที่ฮือฮาอยู่ในพื้นที่ขณะนี้  คือ โครงการรถใช้ระหว่างซ่อมให้กับผู้ เอาประกันภัยของบริษัทวิริยะประกันภัย ที่เข้ามาใช้บริการซ่อมรถยนต์กับสมาชิก ของชมรมศูนย์ซ่อมฯ ภาค 4 “ทุกวันนี้เรามีปริมาณรถคอยให้ บริการประมาณ 31 คัน แต่ละคันเป็น  รถใหม่สภาพป้ายแดงทั้งสิ้น อีกทั้งทาง ชมรมศูนย์ซ่อมฯ ภาค 4 จะประเมิน  ตลอดเวลาว่าปริมาณรถใช้ระหว่างซ่อม  ที่มีอยู่นั้นเพียงพอต่อความต้องการ หรือไม่ แต่ที่แน่ๆ ได้วางเป้าหมายไว้ ว่าจะต้องเพิ่มปริมาณให้ได้ถึง  100 คัน” คุณวิจิตรกล่าว นอกจากนโยบายที่มุ่งเน้นเข้าไปมี ส่วนร่วมในงานด้านการตลาดให้กับบริษัท แล้ว แผนงานด้านการพัฒนาศูนย์ซ่อม

ทางชมรมศูนย์ซ่อมฯ ยังให้ความส�ำคัญ เช่นเดิม โดยเฉพาะโครงการแลกเปลี่ยน ความรู้ทางด้านเทคนิคการซ่อม เช่น โครงการอบรมความรู้ในเรื่องต่างๆ  ทุก 3 เดือน หรือโครงการแลกเปลี่ยน ช่างเทคนิค โดยกลุ่มอู่ขนาดใหญ่ที่ได้ มาตรฐานเท่าเทียมหรืออาจจะดีกว่าอู่ห้าง ได้ส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคไปเป็นที่ปรึกษา ให้กับศูนย์ขนาดเล็ก และร่วมกันพัฒนา ยกระดับมาตรฐานการซ่อม  “ยืนยันได้เลยว่าปัจจุบนั นีศ้ กั ยภาพ ของศูนย์ซอ่ มฯ ภาค ประมาณ 40 ศูนย์  มีมาตรฐานเท่าเทียมกันถึง 90% และ  เป็นมาตรฐานในระดับเดียวกันกับอูห่ า้ ง และอาจดีกว่าถ้าวัดกันในเรื่องฝีมือการ ซ่อมเพียงอย่างเดียว” คุณวิจิตรกล่าว ด้วยมาตรฐานการซ่อมที่ได้คุณภาพ เสมอเหมือนกันทั้งชมรมนี้เอง ส่งผลให้ แนวทางการด�ำเนินงานของชมรมศูนย์  ซ่อมฯ จึงมุ่งเน้นพัฒนาในเรื่องของเวลา  ซึ่งปัจจุบันสามารถซ่อมแผลเล็กให้แล้ว เสร็จภายในวันเดียว ล่าสุดทางชมรมศูนย์ซ่อมฯ ภาค 4 ได้ขอความร่วมมือไปยังสมาชิกที่มีที่ตั้ง ของศูนย์ซ่อมฯ อยู่ในเขตเมืองทุกจังหวัด ของพื้นที่ภาค 4 ให้มีเจ้าหน้าที่คอยให้ บริการรับส่งรถยนต์ของผู้เอาประกันภัย ถึงบ้านและที่ท�ำงาน รวมไปถึงให้มีช่าง ประจ�ำศูนย์ซ่อมฯ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ เพือ่ ให้สอดรับกับการท�ำงานของส่วนอืน่ ๆ  เช่น เจ้าหน้าที่เคลมสินไหม รถยก ที่ ท�ำงาน 24 ชั่วโมงเช่นกัน “จากการทดลองใช้ในเขตจังหวัด

43

นครปฐมต้องยอมรับว่าได้ผลทันตาเห็น จริงๆ ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเกิดความ ประทับใจสุดๆ และได้ใจลูกค้าถึงขนาด ลูกค้าน�ำไปบอกต่อพรรคพวกเพื่อนฝูงให้มา ใช้บริการ  ผลส�ำเร็จนี้ไม่ต้องยืนยันความ พึงพอใจด้วยยอดขาย เพราะเป็นตัววัดที่ ชัดเจนแน่นอนอยู่แล้ว แต่มีข้อสังเกตเพิ่ม เติมว่ามีอู่ซ่อมรถยนต์อื่นๆ ขอสมัครเข้ามา เป็นสมาชิกกันมากมาย เพราะประจักษ์ แล้วว่านอกจากจะได้รับความช่วยเหลือใน เรื่องของการพัฒนามาตรฐานการซ่อมแล้ว ยังการันตีได้ถงึ งานซ่อมทีจ่ ะเข้ามาอีกด้วย”  อย่างไรก็ตามความส�ำเร็จที่เกิดขึ้นกับ ชมรมศูนย์ซ่อมฯ ภาค 4 นี้ คุณวิจิตรกล่าว ยืนยันว่ามิใช่เกิดขึ้นมาในระยะเวลาสั้นๆ แต่ได้พยายามปรับปรุงคิดค้นมาเป็นระยะเวลา กว่าทศวรรษ  และที่ส�ำคัญที่สุดคือการเข้ามาให้ค�ำ ปรึกษาเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนอย่างจริงจัง ของผู้บริหารบริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด โดยเฉพาะคุณสมพจน์ เจียมพานทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการฝ่าย ปฏิบัติการภาค 4 “ผมยืนยันได้เลยว่าถ้าไม่มีคุณสมพจน์  ชมรมศูนย์ซ่อมฯ ภาค 4 คงไม่พัฒนา  ก้าวไกลมาถึงขนาดนี้ เพราะทุกสิ่งทุกอย่าง ที่คุณสมพจน์เข้ามาร่วมผลักดันนั้น   คุณสมพจน์เอาใจเข้ามาร่วมถึงขนาดค�ำพูด เป็นสัญญา ส่งผลให้มวลสมาชิกเกิดความ รักความศรัทธาในตัวคุณสมพจน์ถึงขนาด สามารถสั่งได้ทุกอย่าง”  คุณวิจิตรกล่าวในที่สุด

.

มกราคม - มีนาคม 2555


พอเพียงเพื่อแผ่นดินเกิด เรื่องและภาพ : ฅนเมืองฯ

กรุงเทพฯ-เบญจรัตนนคร หรือ นรกภูมิ ชื่อเรื่องนีอ้ าจฟังดูน่ากลัว แต่ผู้เขียนขอเรียนว่าเป็นความกังวล ส่วนตัวมากกว่า เพราะหากกล่าวถึงโลกภูมิของเราทุกวันนี้ แน่นอน ว่าย่อมไม่ใช่พรหมโลก ดาวดึงส์ หรือนรกขุมใดๆ แต่โลกก็อยู่ในกฎ ของธรรมชาติ มีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และต้องดับไปอย่างแน่นอน  ทว่า...มนุษย์เราก�ำลังกลายเป็นตัวการส�ำคัญที่เร่งให้โลกหมุน ไปสู่ความสูญสลายเร็วขึ้น โดยเฉพาะมหานครใหญ่ๆ ในโลก แม้แต่ กรุงเทพฯ เองก็เป็นหนึ่งในนั้น เพราะมี “มนุษย์” ที่ลุแก่อ�ำนาจ ยอมท�ำทุกอย่างโดยไม่เลือกวิธีการเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ตนปรารถนา  ในขณะที่ “มนุษย์” บางคนยังต้องดิ้นรนหาเช้ากินค�่ำ “น�้ำใส ไม้งาม ห้องน�้ำสะอาด อากาศดี  ตลอด ปีอุดมสมบูรณ์” ดูจะเป็นไปได้ยากยิ่งเมื่อเราอยู่ในเมืองใหญ่ เช่นกรุงเทพฯ เพราะการต้องตกอยู่ในห้วงเวลาแห่งความร้าวฉาน จากวิกฤตการณ์ปะทะกันทางความคิด และการประสบภัยพิบัติทาง ธรรมชาติครั้งใหญ่อย่างอุทกภัย ได้น�ำความสูญเสียมาสู่ทรัพย์สิน และสภาพจิตใจของทั้งผู้ยาก ผู้ดี คนมี หรือคนจน ในมหานครนั้น ไม่ต่างกัน 

ผู้เขียนจึงขอเสนอฉากหนึ่งของละครเรื่อง “เบญจรัตนนคร”  ให้ท่านได้พิจารณาก่อนเชิญให้ร่วมแสดง เพราะสิ่งตอบแทนที่จะได้ ต่อไปนี้มีมูลค่าเทียบเท่าหรืออาจมากกว่า “เพชรดี มณีแดง เขียวใส แสงมรกต... ฯลฯ” ยอดอัญมณีที่ทรงคุณค่า ด้วยวิธีการ “คืนชีวิต ให้แผ่นดิน” เพื่ออัญมณีห้าสีจากสภาพแวดล้อมห้าสิ่ง ดังนี้ ต้นไม้ สี มรกต  จากการห่มฟางให้กับพระแม่ธรณี สร้าง ความชุ่มชื้นและอุดมสมบูรณ์ให้ดิน เพื่อต้นไม้จะได้เจริญเติบโตอย่าง แข็งแรง น�้ำ สี บุษราคัม  โดยการใช้จุลินทรีย์บ�ำบัดน�้ำ ช่วยท�ำให้น�้ำใส สะอาด ไม่มีกลิ่นเน่าเสีย สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้สัตว์น�้ำ น�้ำมัน สี มณีแดง  น�ำน�้ำมันที่ใช้ประกอบอาหารแล้วมาผลิต ไบโอดีเซล ทั้งประหยัดและเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ช่วย รักษาสภาพแวดล้อม  น�้ำส้มควันไม้ สี โกเมน  ผลิตถ่านไม้คุณภาพจากเตาเผาถ่าน ทรงประสิทธิภาพ ราคาประหยัด ต้นไม้ที่ตัดทิ้งกลายเป็นของมี ประโยชน์ แถมยังได้น�้ำส้มควันไม้ไว้ใช้ไล่แมลงอีกเป็นก�ำไร ห้องน�้ำไร้กลิ่น ไร้สี สะอาดใสเหมือนเพชร  ท�ำให้ห้องน�้ำไร้ กลิ่นกวนใจด้วยจุลินทรีย์ และสะอาดสะอ้านด้วยน�้ำยาอเนกประสงค์ ที่เราช่วยกันผลิตไว้ใช้เอง 

เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา ธรรมเหล่าใด เกิดแต่เหตุ เตสํ เหตุ ตถาตโต พระตถาคต กล่าวเหตุแห่งธรรมนั้น เตสัญฺจ โย นิโรโธ จ และความดับของธรรมเหล่านั้น เอวํ วาที มหาสมโน พระมหาสมณะมีวาทีอย่างนี้ (พระอัสสชิ กล่าวเป็นคาถาแก่อุปติสสะ)

เราจะดับไฟร้อนได้เพียงท�ำในสิ่งง่ายๆ คือ ห่วงใยผู้อื่นและ ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นบ้าน สถานที่ท�ำงาน หรือแม้จะ เป็นกรุงเทพฯ ก็จะน่าอภิรมย์ เป็นเมืองที่มีครบครันทั้งน�้ำใส ไม้งาม ห้องน�้ำสะอาด อากาศดี ตลอดปีอุดมสมบูรณ์ อย่างใน เบญจรัตนนครที่มนุษย์เราจะได้มีสุขภาพกาย-ใจดี และโลกนี้จะได้ มีสันติสุขไม่ตกอยู่ในนรกภูมิอีกต่อไป

เพราะเหตุนี้จึงมีแต่เราเท่านั้นที่ต้องตัดความเห็นแก่ตัว ออกไป ถึงจะสามารถท�ำให้บ้านเมืองนี้มีน�้ำใส ไม้งาม ห้องน�้ำ สะอาด อากาศดี ตลอดปีอุดมสมบูรณ์ สมกับเป็นเมืองที่มนุษย์จะได้ อยู่อาศัย 

44

.

45

มกราคม - มีนาคม 2555


สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง

โมบายช่วยน�ำ้ท่วม

เรื่อง : ต้น ณ โมบาย

วัสดีท่านผู้อ่านที่เคารพทุกท่าน  ผมในฐานะ ตัวแทนทีมงานรถโมบาย ในโครงการขับเคลื่อน เศรษฐกิจพอเพียงภาคประชาชน ขอเล่าถึง ประสบการณ์อนั ประทับใจ ตืน่ เต้น และน่าสงสาร ของชาวบ้านทีป่ ระสบ อุทกภัยในครัง้ นี ้  หลากหลายความรูส้ กึ ของผมและทีมงานนอกเหนือจาก การออกปฏิบัติการเผยแพร่ศาสตร์ของพระราชาตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียงสู่ชาวบ้านแล้วนั้น  โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงภาค ประชาชนยังมีภารกิจช่วยเหลือชาวบ้านในยามทีพ่ วกเขาก�ำลังประสบภัย อีกด้วย อุทกภัยที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ท�ำให้พี่น้องชาวไทยต้องพบกับทุกข์ที่ไม่ อยากเจอแต่กเ็ ลีย่ งไม่ได้เพราะมันคือภัยธรรมชาติอนั เกิดจากหลายปัจจัย   รถโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงภาคประชาชน หรือรถโมบาย “คืนชีวิตให้แผ่นดิน” จึงได้โอกาสตะลุยฝ่าสายน�้ำมอบความช่วยเหลือสู่ ชาวบ้านในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา อันเป็นที่ตั้งของสถาบันเศรษฐกิจพอ เพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งรถโมบายประจ�ำการอยู่ จากการ สนับสนุนของบริษัทวิริยะประกันภัย  ได้มอบให้ พืน้ ทีส่ ถาบันตัง้ อยูใ่ นต�ำบลหัวไทร  อ�ำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ถูก น�ำ้ ท่วมมาระยะหนึง่ แล้ว  เวลาผ่านไป  2 สัปดาห์ ระดับน�้ำเริ่มสูงจนเข้าท่วม  เรือกสวนไร่นา บ้านเรือนของชาวบ้าน จนต้องขนย้ายข้าวของขึน้ หนีนำ�้  อาหาร การกินก็ท�ำไม่ได้เพราะถูกน�้ำท่วม เข้า ห้องน�ำ้ ก็ลำ� บาก  รถโมบายจึงถูกน�ำมาใช้ในภารกิจช่วยเหลือชาวบ้านโดย บรรทุกน�้ำดื่ม อาหารแห้ง ยารักษาโรค รวมถึงอุปกรณ์ที่จ�ำเป็นในการ ด�ำรงชีพในภาวะวิกฤต และถุงยังชีพที่ได้รับบริจาคมาจากผู้ใจบุญ   หน่วยงาน องค์กร ผูป้ ระกอบการ รวมไปจนถึงกลุม่ ชมรม สมาคมต่างๆ  ทีท่ ราบข่าวก็หลัง่ ไหลเข้ามาช่วยตามก�ำลัง  บรรดาสิง่ ของทีไ่ ด้มาเหล่านัน้ ถูกขนย้ายมาบรรจุเป็นชุดที่สถาบันฯ ภารกิจของทีมของศูนย์ประสานงานการจัดการภัยพิบตั  ิ ซึง่ ก็คอื เจ้า หน้าทีแ่ ละอาสาสมัครของสถาบันฯ เองแหละครับ จะออกส�ำรวจเส้นทาง ทัง้ ทางรถและเชือ่ มต่อกับทางเรือเพือ่ เข้าถึงชาวบ้าน ส�ำรวจความต้องการ ความจ�ำเป็นเร่งด่วน หรือมีกลุม่ คนทีต่ อ้ งดูแลก่อนเป็นพิเศษหรือไม่ เช่น  คนแก่ เด็กเล็ก คนท้อง ผู้ป่วยเรื้อรัง  หลังจากนั้นก็จะเข้าช่วยเหลือด้วย การแจกจ่ายน�้ำ อาหาร ยา และการรักษาพยาบาลเบื้องต้น โดยร่วมกับ เจ้าหน้าที่ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต�ำบล หัวไทร ในการประสานความร่วมมือเข้าพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านร่วมกัน  โดยทุกคนพร้อมใจช่วยเหลืออย่างเต็มก�ำลังความสามารถ

บางคนถนัดดัดแปลงก็แต่งโฟมธรรมดาให้เป็นเรือโฟมติดตั้ง เครื่องยนต์ไว้ขนข้าวของและขนคนเข้าออกในหมู่บ้าน  บางคนถนัดหา ปลาก็ดักจับสัตว์น�้ำมาปรุงเป็นอาหาร  บางคนน�ำรถไถนาปรับให้สูงกว่า ระดับน�้ำเพื่อวิ่งออกให้บริการหน่วยงานที่เข้าไปบริจาคของ  ส่วนรถ โมบายซึง่ เป็นรถหกล้อดัดแปลงจึงสามารถวิง่ ตะลุยน�้ำในระดับสูงกว่ารถ กระบะทั่วไปได้ ประกอบกับมีห้องบรรทุกของขนาดใหญ่บรรจุของได้ ปริมาณมาก เช่น บรรจุน�้ำดื่มครั้งละ 400 - 500 แพ็ก  ของแห้งถุงยังชีพ   400 - 500 ถุง  กล่องยาปฐมพยาบาลเบื้องต้น 400 - 500 ชุด จึงเข้าช่วย  ชาวบ้านได้หลายหลังคาเรือน  รถโมบายยังสามารถใช้เป็นศูนย์ประสานงานวิทยุเคลื่อนที่ได้ด้วย  เพราะมีระบบวิทยุสื่อสารความถี่ ทั้งผ่านศูนย์ราชการและประชาชนไว้ คอยประสานงานกับศูนย์ประสานงานการจัดการภัยพิบัติที่ตั้งอยู่ใน มหาวิทยาลัยได้  ติดต่อศูนย์รับบริจาคของและเตือนภัยของอ�ำเภอ บางคล้าได้  ติดต่ออ�ำเภอคลองเขือ่ นได้ เพือ่ ประสานงานในทุกภารกิจ   ชาวบ้านจะได้รับแจ้งข่าวจากศูนย์ต่างๆ  อย่างรวดเร็วและถูกต้อง  รวมถึงการใช้ ระบบเครื่องเสียงที่ติดตั้งอยู่บนหลังคารถ โมบายวิ่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนข่าวสาร หรือปลุกขวัญก�ำลังใจให้แก่ชาวบ้านที่ ประสบอุทกภัยให้มีก�ำลังใจ ตั้งสติ และ ร่วมใจร่วมก�ำลังกันต่อสู้กับภัยที่เกิดขึ้นให้ ผ่านพ้นให้ได้  รวมถึงการเชิญชวนให้เตรียม แผนฟืน้ ฟูหลังน�้ำลด เช่น การท�ำหรือขยาย หัวเชื้อน�้ำหมักชีวภาพและการท�ำระเบิด จุลินทรีย์เพื่อบ�ำบัดน�้ำเสียในแหล่งน�้ำ ไร่ นาสวน ในบ่อกุ้ง บ่อปลา ไม่ให้น�้ำเน่าเสีย เพราะอาจจะเกิดโรคระบาด ตามมาหากไม่ดูแลหรือบ�ำบัดอย่างเร่งด่วนและถูกต้องตามหลัก สุขลักษณะ อีกภารกิจหนึ่งของรถโมบายคือการเคลื่อนย้ายผู้อพยพไปยังจุด ปลอดภัยที่เตรียมไว้  ช่างเป็นรถโมบายที่ใช้ประโยชน์ได้หลายด้านเหลือ เกิน  โดยภารกิจทีผ่ า่ นมาก็ใช้รถโมบายเป็นรถน�ำขบวนน�ำของบริจาคไป ที่หมู่ 2 ต�ำบลบึงน�้ำรักษ์ อ�ำเภอบางน�้ำเปรี้ยว ช่วยชาวบ้านอีกกว่า 250 ชีวิตที่ถูกน�้ำท่วมหนัก ผมอยากจะบอกว่าถึงงานโมบายอาจจะดูหนักแต่กเ็ ปีย่ มด้วยความ สุขทีไ่ ด้ทำ� งานกับรถโมบายฯ คันนีเ้ หลือเกิน  เชือ่ ว่าทีท่ กุ คนได้รว่ มขบวน รถโมบายคงรูส้ กึ ไม่ตา่ งกันคือ มีความสุขทีไ่ ด้ทำ� ประโยชน์ตอ่ ผูอ้ นื่ ร่วมกัน   โอกาสหน้าผมในฐานะผู้ขับรถโมบายและประจ�ำการรถคันนี้จะน�ำ ประสบการณ์การเดินทางให้ความรูเ้ รือ่ งเศรษฐกิจพอเพียงและช่วยเหลือ ชาวบ้านมาเล่าสู่กันฟังในโอกาสต่อไป ชุดปฏิบัติการรถโมบายขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านครับ

.

47

มกราคม - มีนาคม 2555


ไขข้อข้องใจปัญหาประกันภัย

เรื่อง : “มิสเตอร์ 1557” ภาพประกอบ : เซมเบ้

ได้เวลา “มิสเตอร์ 1557” กลับมารายงานตัวอีกครั้งพร้อมกับ V magazine    คราวนีม้ ปี ระเด็นน่าสนใจเกีย่ วกับความเสียหายจากอุบตั เิ หตุรถยนต์ทที่ า่ นผูอ้ า่ นข้องใจสอบถาม เข้ามา ซึ่ง “มิสเตอร์ 1557” มีค�ำตอบช่วยให้ท่านหายสงสัยแล้วครับ

1. หากรถยนต์เกิดเสียหาย  ผู้เอาประกันต้องร่วมรับผิดชอบ ในกรณีใดบ้าง

2. ในการท�ำประกันภัยรถยนต์  กรมธรรม์จะคุ้มครองไปถึงความเสียหาย ต่อยางรถยนต์ด้วยหรือไม่

ตอบ : ในกรณีที่รถยนต์เกิดความเสียหายที่มิได้มีสาเหตุจากการชน 

ตอบ : เมื่อรถยนต์ที่เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุ จนเป็นผลให้

หรือคว�่ำ หรือเกิดจากการชนแต่ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถแจ้งให้บริษัท ทราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าเสียหาย ส่วนแรกจ�ำนวน 1,000 บาท ต่อครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ ส�ำหรับความเสียหายส่วนแรกทีผ่ เู้ อาประกันภัยต้องรับผิดเอง สามารถ ระบุให้ชัดเจนได้สองกรณี ดังนี้ กรณีที่ 1  รถได้รับความเสียหายอันมิได้เกิดจากการชนหรือคว�่ำ   ได้แก่ - ความเสียหายจากการมุ่งร้าย กลั่นแกล้ง เช่น รถถูกบุคคลอื่นทุบ  ท�ำลาย ขูดขีดหรือขีดข่วนให้ได้รับความเสียหาย โดยไม่สามารถระบุตัวผู้ กระท�ำ วันเวลา และสถานที่ที่รถได้รับความเสียหายได้ชัดเจน - ความเสียหายจากการกระทบกับวัตถุ สิ่งของ ท�ำให้รถได้รับความ  เสียหายเฉพาะพื้นผิวของสีรถ โดยไม่ท�ำให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของตัวรถ   และหรืออุปกรณ์ของรถได้รับความเสียหายถึงขนาด บุบ แตก ร้าว - ไม่สามารถระบุสาเหตุทที่ �ำให้รถได้รบั ความเสียหายได้ชดั เจน รวมถึง  ไม่สามารถระบุวันเวลา และสถานที่ที่รถได้รับความเสียหายได้ชัดเจน กรณีนี้ไม่ได้รวมถึงความเสียหายจากภัยธรรมชาติซึ่งท�ำให้ส่วนหนึ่ง  ส่วนใดของตัวรถนอกจากพื้นผิวของสีรถเสียหายด้วย เช่น รถยนต์เสียหาย จากภัยน�ำ้ ท่วม ลมพายุพดั ต้นไม้หกั มาทับรถได้รบั ความเสียหาย กิง่ ไม้ขนาด ใหญ่หล่นใส่รถเป็นเหตุให้รถบุบ เป็นต้น กรณีที่ 2  รถยนต์คันที่เอาประกันภัยเกิดเหตุได้รับความเสียหายอัน  เกิดจากการถูกรถยนต์คันอื่นเฉี่ยวชนหรือเฉี่ยวชนรถยนต์  คันอื่นได้รับความเสียหายและผู้เอาประกันภัยไม่สามารถ แจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้เท่านั้น ในกรณีรถยนต์ชนกับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่รถยนต์  เช่น รัว้  ต้นไม้ สัตว์ ก้อนหิน ฯลฯ ทีท่ ำ� ให้ตวั รถ  และหรืออุปกรณ์ได้รบั ความเสียหาย บุบ แตก  ร้าว ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องรับผิดชอบค่า  เสียหายส่วนแรก แต่ต้องสามารถแจ้งให้ บริษัททราบถึงลักษณะการเกิดเหตุ วันเวลา  และสถานที่อย่างชัดแจ้ง

48

ยางฉีกขาดหรือระเบิด นอกจากกรมธรรม์ให้ความคุ้มครองตัวรถยนต์ ที่เสียหายแล้ว ยางที่ฉีกขาดหรือระเบิดก็ยังได้รับความคุ้มครองด้วย  และยังรวมไปถึงกรณีที่คนร้ายเอามีดกรีดยางรถยนต์ บริษัทจะให้ ความคุ้มครองชดใช้ความเสียหายของรถยนต์ แม้ว่ารถยนต์จะไม่ได้ เสียหายด้วย มีขอ้ ยกเว้นทีก่ รมธรรม์จะไม่คมุ้ ครองความเสียหายต่อยางรถยนต์  เฉพาะในกรณีทยี่ างรถยนต์เกิดการฉีกขาด หรือระเบิดจากสภาพการใช้ งานปกติ เช่น ขณะรถยนต์กำ� ลังแล่นอยู ่ เกิดยางระเบิดท�ำให้รถยนต์เสีย การทรงตัวพุ่งชนรถที่วิ่งสวนมา จนเป็นเหตุให้รถยนต์ได้รับความเสีย หาย เพราะการทีย่ างระเบิดมิได้เกิดจากอุบตั เิ หตุ แต่บริษทั ยังคงต้องรับ ผิดต่อความเสียหายของรถยนต์ส่วนอื่นที่เกิดจากอุบัติเหตุ อนึ่งการชดใช้ของบริษัทจะชดใช้ตามสภาพเดิมของยางรถยนต์  ที่เกิดความเสียหายในขณะเกิดอุบัติเหตุ หากท่านผู้อ่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของประกันภัย ให้กด 1557 สอบถามเข้ามาได้ทันที หรือฝากค�ำถามไว้ที่ suwats@  viriyah.co.th ก็จะได้รีบน�ำค�ำตอบมาบอกกล่าวให้ทราบโดยพลัน แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ...

.

C

ก่อนอื่น “บัวสีน�้ำเงิน” ต้องขอกราบงามๆ พร้อม กล่าวค�ำว่า “สวัสดีปใี หม่ จ้า”  ก้าวย่างเข้าสู่พุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบห้า  (2555) ตรงกับนักษัตร “มะโรง”   หมอดูหลายส�ำนักทัง้ ฟันธง คอนเฟิรม์  ชีช้ ดั ยืนยัน นั่งยัน นอนยัน บอกเป็นเสียง เดียวกันว่า “มังกร” หรือ “เล้ง” เป็นสัตว์ มงคล เป็นพาหนะของเทพเจ้า และยิง่ เป็น มงคลเพิม่ ขึน้ ไปอีกเมือ่ มังกรทีก่ ลับมาคราว นี้เป็น “มังกรน�้ำ”   ซะด้วย  “บัวสีนำ�้ เงิน”  คิดว่าน่าจะเป็นปีที่ดี และมีการเริม่ ต้นใหม่ๆ ส�ำหรับหลายๆ คน   ฉะนั้นขอให้ปีนี้เป็นปี แห่งความร่มเย็น เป็น ปีแห่งความชืน่ มืน่ ของ ทุกๆ ท่านนะคะ ปลายปีที่ผ่าน มาหลายท่านต้องประสบอุทกภัยซึ่งเป็น  ภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้   อย่างไรก็ดใี นความโศกเศร้า เสียใจ ยังมีมมุ ดีๆ ให้เราได้มองเห็นอะไรหลายสิ่ง ไม่ว่า จะเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  ความห่วงใยที่มีให้แก่กัน แม้แต่กับคน แปลกหน้าซึ่งไม่เคยรู้จักกันมาก่อน เพราะ ในปัจจุบนั ด้วยหน้าทีก่ ารงานและความเป็น อยู่ต้องแข่งขันกันตามสภาวะเศรษฐกิจที่ เติบโตขึ้นทุกวัน แต่เมื่อเกิดวิกฤต ทุกคน ทราบดีว่าในส่วนลึก (ก้นบึ้ง) ของหัวใจทุก คนนัน้ ...รักและสามัคคีกนั เสมอ นัน่ เพราะ

R

CRM “บัวสีน�ำ้เงิน”

เราเป็นคนไทยอยู่บนผืนแผ่นดินเดียวกัน เป็นพี่น้องร่วมชาติ...  ดังนั้นสถานการณ์ที่ผ่านมาคงเป็นข้อพิสูจน์ให้กับทุกคนได้เป็นอย่างดีว่า   “คนไทยไม่ทิ้งกัน” อย่างไรก็ตามความทุกข์ ความสูญเสีย ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะมากมายเท่าใด   “วิริยะประกันภัย” ขออาสาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแบ่งเบา ได้มากบ้างน้อยบ้างก็ยังดี   ว่าแล้ว “บัวสีน�้ำเงิน” ถือโอกาสใช้พื้นที่นี้มาบอกกล่าวถึงกิจกรรมดีๆ ที่จะมอบให้กับคุณ ลูกค้าทุกท่าน โดยในปี 2555 นี้ “บัวสีน�้ำเงิน” ขออาสาพา “คุณลูกค้าคนส�ำคัญ”   ไปร่วมท�ำกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบด้วยกัน หลังจากทีไ่ ด้กลัน่ กรองกันมาอย่างเข้มข้น  เพื่อให้ถูกใจและตรงตามความต้องการของทุกท่านอย่างแท้จริง  โดยกิจกรรมที่จะมอบให้แก่ลูกค้าวิริยะประกันภัยในปีมังกรนี้ เป็นกิจกรรม สาธารณประโยชน์ที่ “บัวสีน�้ำเงิน” อยากเชิญชวนลูกค้าทุกท่านไปท�ำความดีด้วยกันพร้อม สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคม  เริ่มจากกิจกรรมจิตอาสาร่วมฟื้นฟูสถานที่ และจิตใจของผู้ประสบภัยน�้ำท่วม  ปลูกป่าชายเลน  ปลูกปะการังเพื่อฟื้นฟูทะเลไทย   ปล่อยเต่า ปล่อยปู เพื่ออนุรักษ์ไม่ให้สัตว์ทะเลเหล่านี้สูญพันธุ์  ล่องเรือชมสถาปัตยกรรม อันงดงามของเมืองสยาม  ไหว้พระเก้าวัดเพือ่ เป็นสิรมิ งคล  คาราวานอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม   และอีกมากมายหลากหลายรูปแบบ ซึ่ง “บัวสีน�้ำเงิน” ขอสัญญาว่าจะสรรหากิจกรรมดีๆ   มามอบให้กับ “ลูกค้าคนพิเศษ” เช่นคุณ...ขอเพียงคุณบอกมาเราจัดให้ แต่ เอ๊ะ...เอ๊ะ...  ก่อนจะโบกมืออ�ำลากันในฉบับนี้อยากจะฝากไว้สักหน่อยว่า...อย่าลืมติดตามข่าวสาร  ทีเ่ ราจะส่งตรงถึงท่าน เพราะถ้าพลาดคุณอาจจะเสียโอกาส เข้าร่วมกิจกรรมกับเรา...สวัสดีค่า

.

49

M มกราคม - มีนาคม 2555


ใบตอบรับสมาชิก

http://www.viriyah.co.th/m

ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................... วัน/เดือน/ปีเกิด.............................................................................................. อายุ.......................ปี ที่อยู่เลขที่......................... อาคาร/หมู่บ้าน................................................ชั้นที่........... ห้อง............. หมู่ที่............ ซอย..................................... ถนน.............................. แขวง/ต�ำบล............................ เขต/อ�ำเภอ..........................................จังหวัด.................................... รหัสไปรษณีย์...................... โทรศัพท์บ้าน............................................. โทรศัพท์มือถือ.............................................................. โทรศัพท์ที่ท�ำงาน............................. โทรสาร.............................. อีเมล............................................

ความสุขในยามว่าง

กิจกรรมที่ท่านท�ำเป็นประจ�ำ หรือที่สนใจอยากจะท�ำเมื่อมีโอกาส (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ท่องอินเทอร์เน็ต/เล่นเกม งานประดิษฐ์และของสะสม ฟังเพลง/ดูคอนเสิร์ต ชอปปิง กิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมเพื่อสุขภาพ

อ่านหนังสือ เลี้ยงสัตว์ ชมภาพยนตร์ ท่องเที่ยวในประเทศ วาดภาพ ความสนใจด้านการเงิน

ท�ำอาหาร/ท�ำขนม ตกแต่งบ้านและสวน รับประทานอาหารนอกบ้าน กีฬา/ฟิตเนส ความสนใจด้านธรรมะ อื่นๆ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อที่เราจะรู้จักกันมากขึ้น  แล้วส่งกลับมาที่แผนกบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด โทร. 0-2641-3500 ต่อ 7450  อีเมล crm_vmag@viriyah.co.th 

ใบอนุญาตเลขที่ ปน. (น.) 1360 ปณจ. ลาดพร้าว ถ้าฝากส่งในประเทศไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร

บริการธุรกิจตอบรับ

บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด ตู้ ปณ. 64 ปณจ. ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10310

50

51

มกราคม - มีนาคม 2555

V-Magazine ปีที่ 1 ฉบับที่ 2  

V-Magazine Issue 2