Page 1

Överförmyndarnämnden/enheten Falu-Borlänge

Borlänge 20180305

Kompetensbrist hos överförmyndaren - Årsredovisning för 10640F

Detta meddelande ska diarieföras och vidarebefordras till överförmyndarnämnden och överförmyndarexpeditionen. Bakgrunden är att systern till min fd huvudman har framfört klagomål mot överförmyndare i samverkan när det visade sig att brodern till huvudmannen förmådde sin gravt dementa syster att föra över nästan en miljon kronor till broderns konto i Polen trots att brodern själv har medgett att systern är dement. Samme broder har även fixat ett testamente till egen fördel där han förmått systern att skriva under ett testamente där brodern ärver allt inklusive systern Henrykas arvsdel trots att det finnes ett tidigare testamente hos exekutorn med annat innehåll! Jag vill samtidigt tacka överförmyndare i samverkan Falu-Borlänge för en trevlig julhälsning. Det värmde verkligen. Jag uppskattade att desätter värde på vad en godman gör. Lite besviken blev jag dock den 27 december (sista vardagen före årskiftet) när jag fick ta emot som tack för ett årslångt arbete ett entledigande utan att orsakerna specifierades. Detta har gjort att Irena Svenssons syster i Polen är orolig efter att Överförmyndaren har accepterat att brodern Roman Bak tvingade brottsligen min fd huvudman (dement med låg pension) att överföra nästan en miljon till broderns konto i Polen. Hälften av dessa pengar är, om man tolkar lagtexten snällt, förtida arv och tillhör systern Henryka i Polen. Hon har skickat bifogade brev till överförmyndaren men inte fått svar. Därför litar hon inte på överförmyndaren som har ett vänskapsförhållande till brodern och dennes ombud. Om inte rättsprocess påbörjas har systern Henryka lovat låmna en polisanmälan mot en vissa tjänstemän som inte sköter sitt uppdrag och därmed gör sig skyldiga till tjänstefel (eller rättare sagt medhjälp till grovt bedrägeri genom oaktsamhet)? Hon ställer frågan i bifogat brev varför överförmyndaren eller nuvarande godeman inte gjort bedrägerianmälan mot Roman Bak. Hon vill även veta vem den nye godemannen är (kontaktuppgifterna) och att han kontaktar Henryka för att uppdatera rättsprocessen mot brodern. Broderns tillvägagångssätt i Polen betecknas som ett grovt brott (att utnyttja en dement person för egen vinning)! Hon undrar också om inte den nye godemannen är jävig eftersom han är med i samma vänskapskoalition som brodern Roman och hans ombud Per Schön, Falun, som bland annat rekommenderade det nya godmannauppdraget och den dementa systern uppsåtligen fick order att skriva under mitt entledigande. ! Det är bara jultomten som tror på att godemannen gör en brottsanmälan?? För att jag ska kunna redovisa räkenskaperna för år 2017 (mitt med maktmissbruk avslutade uppdraget) behöver jag en fullmakt för att hämta kontoutdrag, årsbesked och förmögenssaldo för min fd huvudman både i Sverige och i Polen. Hon har fått en oredovisad pension i Polen sedan mars 2005 med ca 2600 kronor i månaden enligt Roman Bak. Han ändrade dock senare beloppet till 2600 kronor per år. I varje fall bör det finnas ca 33000 kr av min huvudmans pengar på ett polskt konto, som jag måste redovisa. Dessutom har Irena Svensson tillsammans med den nu mera avlidne maken Bo Svensson köpt en fastighet/bostadsrätt i Gdansk i Polen som inte heller finnes redovisad i självdeklarationen. Denna egendom är i varje fall giftorättsgods? Jag fick ett dygn på dig att avsluta mitt godmannaskap. Men jag förutsätter att överförmyndaren kommer inom en vecka med den begärda fullmakten, dvs senast den 13 mars 2018!. Fullmakten ska vara skriven på svenska respektive på polska (i nödfall på¨engelska). I innehållet ska det stå vem som betalar för erforderliga kontoutdag e.d som behövs för räkenskaperna. Nordea tar till exempel 50 kronor för ett utdrag. Det ska även stå vem som betalar tolkarvodet eftersom jag måste begära intygen från Polen på polska och jag kan inte polska! Vem ska även betala mitt arvode och kostnader i ärendet inkl sociala avgifter SKALL TYDLIGT FAMGÅ AV FULLMAKTEN (FÖRORDNANDET)


Min tidsfrist för att inkomma med räkenskaperna ska bestämmas tidigast två månader efter att jag fått fullmakten, kan eventuellt förlängas, VILKET JAG HÄRMD ANSÖKER OM MED DETTA MEDDELANDE.

Jag yrkar även att Överförmyndarnämnden bestämmer vad är sanningen som jag ska förmedla till exempel intresserade massmedia , Sk ALLIANSTIDNINGAR, som säkert undrar hur en dement person kan GE BORT en miljon på ett bräde genom myndighetens goda hjälp Ni ska även besvara brevet från systern Henryka och berätta vad Olavi Stenholm gjorde för fel när han bevakade Irena Svenssons rätt att få till tillbaka 963000 kronor från brodern! Överförmyndaren har inte gjort någon undersökning för anklagelserna som inte har BERÖRT godmannaskapet. Broderns klagomål har accepterats slentrianmässigt. Kvarstår frågan var någonstans Olavi Stenholm, fd godman har missköt sitt uppdrag genom att inte bevaka huvudmannens rätt (dvs kräva tillbaka bedrägligt erhållna pengar, nästan en miljon). Ni får alltså en vecka på er att fixa fullmakten och besvara det bifogade brevet från systern (daterat den 19 februari 2018 resp 26 februari) För kännedom meddelas att brodern har hotat systern per telefon ”att skära av era halsar”. Era halsar i detta fall betyder godemannens, dvs min hals, och systern Henrykas hals. Överförmyndarexpeditionen har inte vidtagit åtgärder för ev skyddsbehov för dessa personer som lever i fruktan eftersom brodern brukar besöka Dalarna och systern Irena i Falun tre/fyra gånger årligen. Oavsett vem godemannen än är får han/hon vara förberedd att få halsen avskuren? PS Om ni inte hinner med fullmakten: begär hjälp från herrarna Pettersson/Thuresson som entledigade mig. De är kända för snabba ryck!! Jag anser att Överförmyndarnämnden inte klarar av sina uppgifter (till exempel att överförmyndaren har erforderlig kompetens. Nämnden bör sammankallas för att kontrollera mitt entledigande om det var helt lagenligt. Ett beslut att det var felskrivning (det borde ha stått namnen Pettersson Thuresson på entledigandet?) erfordras, tack!. Det bästa vore dock att nämnden lämnade sina platser till förfogande OMEDELBART! OBS All korrespendens i detta ärende ska skötas via emejl (för bevisningens skull) Jag förväntar mig ett gott samarbete med överförnyndarexpeditionen, även om jag är lite tveksam hur myndigheten accepterar att en dement person förlorar all sin egendom genom en släkting som begått en brottslig handling (om nu godemannen har polisanmält denna händelse?) Jag vill gärna veta varfor jag SOM GODMAN INTE fick Irena Svensson hälsointyg (utvisande grav demenssjukdom) förrän i juli 2017 trots att mitt förordnande började den 18 januari 2017, Brodern visste om demens men krävde ändå efter beskedet att den dementa systern skulleskriva under begäran om mitt entledigande (den 22 maj 2017) trots att huvudmannen inte vet vad maken hette och var han ligger begraven. Brodern Roman är sällan hemma säger hon eftersom han (alltså Roman) har så många ukrainska kvinnor att gå till!! Huvudmannens hälsotillstånd hade överförmyndaren t kunnat kolla med ett enkelt telefonsamtal? Varför litade myndigheten helt på brodern vid ganskningen av fallet? Inte opartiskt undersökning av UPPDIKTADE KLAGOMÅL enligt mig? Tillåt mig citera Borlänge kommuns värdegrundsprincip ”Vi möter varje människa med öppenhet, Det innebär att vi visar respekt för alla vi möter. Vi har tilltro till människor och ser allas lika värde. Vi arbetar för en organisation utan fördomar och med ett trevligt och professionellt bemötande. ”. Bör även gälla överförmyndaren?? Händelserna som beskrivs i detta meddelande finnes dokumenterade på Överförmyndarexpeditionen . Dock tror jag att det behövs tillstånd av brodern för att få tillstånd till handlingarna. Med valårshälsningar Olavi Stenholm ostenholm@yahoo.se 2 bilagor

Overformyndare  
Overformyndare  
Advertisement