Page 1

«ÑËÎÂλ ¹ 27 (843)

17.07.2009

WWW.SLOVO.ODESSA.UA

WWW.SLOVO.ODESSA.UA

1

¹ 27 (843) 17.07.2009

E-mail: word@te.net.ua

е ж е н е д е л ь н и к

Ìîæíî ëè, ðàáîòàÿ çà ãðàíèöåé, çàðàáîòàòü ïåíñèþ?

Ïðàâîñëàâèå î êîëäóíàõ, íàðîäíûõ öåëèòåëÿõ, âåäüìàõ è äîáðûõ áàáóøêàõ.

ñòð. 5

Àðõèòåêòóðíûå øåäåâðû áóäóùåãî èëè î÷åðåäíûå «ìàíèëîâñêèå ïðîæåêòû».

ñòð. 15

ñòð. 12

Íàì ïèøóò ñî âñåé Óêðàèíû. ñòð. 14

Женщине, которая определила судьбу Одессы, присвоено почетное звание Ñåðãåé ÌÈËÎØÅÂÈ× «Ñëîâî»

Фото dumskaya.net

Îòíîñèòåëüíî íåäàâíî ïðîèçîøëî ñîáûòèå, íà êîòîðîå ìàëî êòî â Îäåññå îáðàòèë âíèìàíèå. À çðÿ! Òàê êàê îíî, ýòî ñîáûòèå, íåïîñðåäñòâåííî êàñàëîñü ÷åëîâåêà, îïðåäåëèâøåãî ñóäüáó íàøåé ëþáèìîé Îäåññû íà íåñêîëüêî ëåò, åñëè íå íà ìíîãèå ãîäû. Ðå÷ü èäåò î ïðèñâîåíèè Ïðåçèäåíòîì Óêðàèíû Âèêòîðîì Þùåíêî ïî÷åòíîãî çâàíèÿ «Çàñëóæåííûé þðèñò Óêðàèíû» ñóäüå Ïðèìîðñêîãî ðàéîííîãî ñóäà ãîðîäà Îäåññû Ñâåòëàíå Âëàäèìèðîâíå ßÐÎØ.

Фото Вячеслава ТЕНЯКОВА

Су дья Приморск ог о районног о ссуу да гг.. Одессы Све Судья Приморског ого районного Светт лана Ярош

Мэр Одессы Эду ар д ГГурвиц урвиц через сек унду пос ле ог лашения ссуу дебног о решения Эдуар ард секунду после оглашения дебного

Äà-äà, èìåííî òîé ñàìîé Ñâåòëàíå ßðîø, ïðîñëàâèâøåéñÿ íà âñþ Óêðàèíó ñâîèì ðåøåíèåì, ñîãëàñíî êîòîðîìó â àïðåëå 2005 ãîäà â êðåñëî ìýðà Þæíîé Ïàëüìèðû áûë âîçâðàùåí Ýäóàðä Ãóðâèö.  òåêñòå Óêàçà Ïðåçèäåíòà, ïðèóðî÷åííîãî êî Äíþ Êîíñòèòóöèè, â ÷àñòíîñòè, ãîâîðèòñÿ: «…Çà âåñîìûé ëè÷íûé âêëàä â ðàçâèòèå êîíñòèòóöèîííûõ îñíîâ óêðàèíñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè… âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì â çàùèòå êîíñòèòóöèîííûõ ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà, ïðèñâîèòü…» Òàêèì îáðàçîì, Þùåíêî, î÷åâèäíî, ëèøíèé ðàç äàë ïîíÿòü âñåé ñòðàíå, ÷òî âûøåíàçâàííîå ðåøåíèå ÷åòûðåõëåòíåé äàâíîñòè ëè÷íî ó íåãî íèêàêèõ ñîìíåíèé íå âûçûâàåò. Õîòÿ ìíîãèå ãðàæäàíå Óêðàèíû ñ÷èòàëè è äî ñèõ ïîð ñ÷èòàþò åãî, ìÿãêî ãîâîðÿ, ñïîðíûì. (Ïðèñóòñòâîâàâøèé íà âûøåíàçâàííîì ïðîöåññå íà-

ðäåï Íåñòîð Øóôðè÷ â ìîìåíò îãëàøåíèÿ âåðäèêòà ñóäüåé ßðîø äàæå âîñêëèêíóë â îò÷àÿíèè: «Æåíùèíà, ÷òî âû äåëàåòå?!».) Âïðî÷åì, ñåãîäíÿ ìû íå ñîáèðàåìñÿ äèñêóòèðîâàòü íà òåìó — ïðàâà èëè íå ïðàâà áûëà òîãäà ñóäüÿ ßðîø. À ïðîñòî õîòèì, âî-ïåðâûõ, ïîçäðàâèòü Ñâåòëàíó Âëàäèìèðîâíó è òðåõ åå êîëëåã, îäåññêèõ þðèñòîâ, ñ âûñîêèì è ïî÷åòíûì çâàíèåì. (Îòäåëüíîå ìîå ëè÷íîå ïîçäðàâëåíèå — Ëþäìèëå ÂÈÍÎÃÐÀÄÎÂÎÉ, ñóäüå àïåëëÿöèîííîãî ñóäà Îäåññêîé îáëàñòè.) À âî-âòîðûõ, âñïîìíèòü «íà ìèíóòêó» âåñåííèå äíè 2005 ãîäà — â íàøåì ðàñïîðÿæåíèè îêàçàëèñü äâå óíèêàëüíûå ôîòîãðàôèè (ñì. âíèçó) ñ òîãî ñàìîãî «èñòîðè÷åñêîãî» ïðîöåññà â Ïðèìîðñêîì ñóäå, òàê êðóòî èçìåíèâøåãî ñóäüáó Îäåññû è ìíîãèõ åå æèòåëåé…

Народный депутат Украины Нестор Шуфрич слушает судебный вердикт Светланы Ярош. Через 5 минут он очнется и закричит: «Женщина, что вы делаете?!»

Åæåíåäåëüíèê «Ñëîâî» ÷èòàþò âî âñåõ îáëàñòÿõ Óêðàèíû!


2

«ÑËÎÂλ

ÑÎÁÛÒÈß

WWW.SLOVO.ODESSA.UA

¹ 27 (843)

Снова хотят приватизировать припортовый Àëåêñàíäð ÑÎËÄÀÒÑÊÈÉ «Ñëîâî» Êîãäà â ñòðàíå îùóùàåòñÿ íàïðÿæåííîñòü ñ íàïîëíåíèåì áþäæåòà, ïðàâèòåëüñòâî ñóäîðîæíî ïåðåáèðàåò âñå èìåþùèåñÿ ïðåäïðèÿòèÿ, êîòîðûå ìîæíî áûëî áû ïðîäàòü è «çàëàòàòü» áþäæåòíûå äûðû. Óæå â êîòîðûé ðàç âçîðû Êàáèíåòà ìèíèñòðîâ îáðàùåíû ê Îäåññêîìó ïðèïîðòîâîìó çàâîäó. Ýòî ñàìûé ëàêîìûé êóñîê, ïðîäàâ êîòîðûé, ìîæíî ïîïîëíèòü äûðÿâûé áþäæåò. Óæå ñîçäàíà êîìèññèÿ ïî ïðèâàòèçàöèè çàâîäà.

— À ðàöèîíàëüíî ëè ïðèâàòèçèðîâàòü òàêîå âûñîêîäîõîäíîå ïðåäïðèÿòèå? – ñïðàøèâàåò ïðåäñåäàòåëü îáëàñòíîãî ñîâåòà Íèêîëàé ÑÊÎÐÈÊ. È äîáàâëÿåò, ÷òî íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïðèâàòèçàöèÿ ÎÏÇ ÿâíî íå êî âðåìåíè. Ðóêîâîäèòåëü îáëàñòè ñ÷èòàåò, ÷òî ñèòóàöèÿ ïî ïðèâàòèçàöèè çàâîäà â íàñòîÿùåå âðåìÿ íåäîñòàòî÷íî ïðîäóìàíà ñ ýêîíîìè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ. Âåäü ýòî îäíî èç áþäæåòîîáðàçóþùèõ ïðåäïðèÿòèé îáëàñòè. Ïî èòîãàì ïðîøëîãî ãîäà ïðèáûëü ïîñëå íàëîãîîáëîæåíèÿ

çàâîäà ïðåâûñèëà 700 ìèëëèîíîâ ãðèâåí.  ãîñáþäæåò ïåðå÷èñëåíî áîëåå 300 ìèëëèîíîâ ãðèâåí.  ïðîøëîì ãîäó çàâîä ïåðå÷èñëèë â ìåñòíûå áþäæåòû áîëåå 40ìèëëèîíîâ ãðèâåí. Îäåññêèé ïðèïîðòîâûé çàâîä ïîèñòèíå ñ÷èòàþò òîé «êóðèöåé», êîòîðàÿ íåñåò «çîëîòûå» ÿéöà. À â óñëîâèÿõ êðèçèñà âðÿä ëè êòî çà íåãî äàñò ðåàëüíóþ öåíó. Ïðàâèòåëüñòâî äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè íå ïðåäñòàâëÿåò ïëàí èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ, âûðó÷åííûõ îò ïðèâàòèçàöèè, à ìû åùå íå çàáûëè ãîðüêèé

óðîê ïðèâàòèçàöèè «Êðèâîðîæñòàëè». Äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè íèêòî íå äàë âíÿòíîãî îòâåòà, êóäà óøëè äåíüãè, ïîëó÷åííûå îò ïðèâàòèçàöèè. À ÷òî ïîëó÷èò Îäåññêàÿ îáëàñòü è ãîðîä Þæíûé îò ïðèâàòèçàöèè ÎÏÇ. È âîîáùå, ñ÷èòàåò Íèêîëàé Ñêîðèê, ñåãîäíÿøíÿÿ ñèòóàöèÿ, â ñîâîêóïíîñòè âñåõ ôàêòîðîâ ñ ó÷åòîì ýêîíîìè÷åñêîé îáîñíîâàííîñòè è ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè, ãîâîðèò î òîì, ÷òî ýòà ñäåëêà ïðåæäåâðåìåííà, íåïîäãîòîâëåíà, âðåäíà äëÿ ãîñóäàðñòâà â öåëîì è äëÿ Îäåññêîé îáëàñòè â ÷àñòíîñòè.

ПродаетсяÖ струя воздуха Òàìèëà ×ÅÐÍÅÖÊÀß «Ñëîâî»

Рисунок Internet

Êîå-êîìó î÷åíü òðóäíî ñìèðèòüñÿ ñ ñóùåñòâîâàíèåì ïðèíÿòîãî çàêîíà «Î çàïðåòå èãîðíîãî áèçíåñà â Óêðàèíå». Âîðîòèëû, äëÿ êîòîðûõ äîáûâàëè äåíüãè «îäíîðóêèå áàíäèòû» è «íàêðó÷èâàëè» ðóëåòêè, òåïåðü ðàñòåðÿíû è îçàäà÷åíû ìûñëÿìè î òîì, êàê æå îáîéòè ýòîò íåíàâèñòíûé èì çàêîí.

Áåëàðóñü — òðàäèöèîííûé ïàðòíåð Ñîòðóäíè÷åñòâî ñ Áåëîðóññèåé âñåãäà áûëî, åñòü è áóäåò åñòåñòâåííûì ïðèîðèòåòîì äëÿ Îäåññêîé îáëàñòè, çàÿâèë ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ îáëãîñàäìèíèñòðàöèè Ìàêñèì Ñòåïàíîâ. Òàêîå çàÿâëåíèå îí ñäåëàë â õîäå âñòðå÷è ñ ×ðåçâû÷àéíûì è Ïîëíîìî÷íûì ïîñëîì ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü â Óêðàèíå Âàëåíòèíîì Âåëè÷êî.

Ïî ñëîâàì íàøåãî ÷èíîâíèêà, ïðèîðèòåòíîñòü ñâÿçåé ñ Áåëàðóñüþ îáóñëîâëåíà â ïåðâóþ î÷åðåäü òåì, ÷òî äàííîå ñîòðóäíè÷åñòâî äëèòñÿ óæå ìíîãèå ãîäû è, íåñìîòðÿ íà ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ, îòíîøåíèÿ ðàçâèâàþòñÿ. «Ïðèÿòíî òàêæå òî, ÷òî òîðãîâûé îáîðîò ìåæäó

íàìè ðàñòåò, ïðè÷åì ðàâíîìåðíî êàê èìïîðò, òàê è ýêñïîðò», — ñêàçàë çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà. Ìàêñèì Ñòåïàíîâ ñîîáùèë, ÷òî Îäåññêàÿ îáëàñòü ïîäïèñàëà òàêæå ñîãëàøåíèå î ìåæðåãèîíàëüíîì ñîòðóäíè÷åñòâå ñ Ìîãèëåâñêîé îáëàñòüþ. «Â ðàáîòå íóæíî áóäåò ïðèêëàäûâàòü ìíîãî óñèëèé, íî ÿ äóìàþ, ÷òî íàøè îòíîøåíèÿ îáðå÷åíû íà óñïåõ», — çàÿâèë Ìàêñèì Ñòåïàíîâ. Âàëåíòèí Âåëè÷êî â ñâîþ î÷åðåäü ïîáëàãîäàðèë Îäåññêóþ îáëàñòü çà ñîòðóäíè÷åñòâî è òàêæå îòìåòèë, ÷òî î÷åíü ðàä ñòîëü òåñíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó, ïîñêîëüêó Îäåññêàÿ îáëàñòü ÿâëÿåòñÿ î÷åíü âûãîäíûì ïàðòíåðîì âî âñåõ îòíîøåíèÿõ. ÈÀ «Ðåïîðòåð»

Трамвай ´догналª иномарку Â öåíòðå Îäåññû òðàìâàé «äîãíàë» èíîìàðêó, åñòü ïîñòðàäàâøèå.

Ïàññàæèð àâòîìîáèëÿ Toyota ïîñòðàäàë â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ ñ ó÷àñòèåì òðàìâàÿ 13 èþëÿ â Ïðèìîðñêîì ðàéîíå Îäåññû. Îá ýòîì ñîîáùèëà ñòàðøèé èíñïåêòîð îòäåëà ïðîôèëàêòèêè äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé ãîðîäñêîé Ãîñàâòîèíñïåêöèè Îäåññû Àëëà Ìàð÷åíêî.

Âîäèòåëü òðàìâàÿ, äâèãàÿñü ïî óë. Ïðåîáðàæåíñêîé ñî ñòîðîíû óë. Óñïåíñêîé, íå âûáðàë áåçîïàñíóþ äèñòàíöèþ è ñêîðîñòü äâèæåíèÿ.  ðåçóëüòàòå òðàìâàé ñòîëêíóëñÿ ñ ëåãêîâûì àâòîìîáèëåì Toyota RAV4, êîòîðûé äâèãàëñÿ âïåðåäè â ïîïóòíîì íàïðàâëåíèè. 57-ëåòíèé ïàññàæèð äîñòàâëåí â áîëüíèöó ñ äèàãíîçîì óøèá ïîçâîíî÷íèêà. ÈÀ «Ðåïîðòåð»

Ïîÿâëÿåòñÿ èíôîðìàöèÿ î òîì, ÷òî âëàäåëüöû èãðîâûõ àâòîìàòîâ âûñòàâëÿþò èõ ÿêîáû íà ïðîäàæó, à «ïîêóïàòåëè», êàê áû ïðîâåðÿÿ èñïðàâíîñòü è ðàáîòîñïîñîáíîñòü ýòèõ àãðåãàòîâ, äåëàþò çàêîííóþ «êîíòðîëüíóþ» èãðó. Åùå îá îäíîì çàíÿòíîì èçîáðåòåíèè ñîîáùàåò íà÷àëüíèê îòäåëà Ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû ïî áîðüáå ñ ýêîíîìè÷åñêèìè ïðåñòóïëåíèÿìè â Îäåññêîé îáëàñòè Èãîðü

ÊËÈÌÊÎ. Îêàçûâàåòñÿ, îñîáî ïðåäïðèèì÷èâûå ñêîíñòðóèðîâàëè «àâòîìàòû ïî ïðîäàæå ñòðóè âîçäóõà èç âåíòèëÿòîðà». Óëè÷íûå èãðîâûå àâòîìàòû îíè ïåðåîáîðóäîâàëè â òàêèå ñåáå «çåëåíûå ñòîëáû», íà âåðõóøêàõ êîòîðûõ óñòàíîâëåíû âåíòèëÿòîðû. Ïîñåòèòåëè îïóñêàþò ìîíåòû â òàêîé àâòîìàò äëÿ òîãî, ÷òîáû íàñëàäèòüñÿ ïðîõëàäîé âîçäóøíîé ñòðóè, à íà ñàìîì äåëå — èãðàþò. Ïðàâîîõðàíèòåëè è þðèñòû óæå î÷åíü çàèíòåðåñîâàëèñü íîâûì «áèçíåñîì» è äîáèâàþòñÿ åãî ïðåêðàùåíèÿ. Íî, âîçìîæíî, òå, êòî ïðèâûê íàæèâàòüñÿ íà òàêîì ñîìíèòåëüíîì ðàçâëå÷åíèè êàê àçàðòíûå èãðû, ïðèäóìàþò è íîâûå ñïîñîáû «óõîäà â òåíü». Âî âñÿêîì ñëó÷àå ñîòðóäíèêè Îäåññêîãî îáëàñòíîãî ÓÂÄ ïðîñÿò ñîçíàòåëüíûõ ãðàæäàí ñîîáùàòü î íàðóøåíèè âûøåóêàçàííîãî çàêîíà íà «ãîðÿ÷óþ ëèíèþ» ïî òåë.: 779-44-77.

Âíèìàíèþ áèçíåñìåíîâ! Ãàçåòà «Ñëîâî» — îäèí èç ñàìûõ áîëüøèõ ðåàëüíûõ òèðàæåé â Îäåññå. Ãàçåòà «Ñëîâî» — âàø èíôîðìàöèîííûé ïàðòíåð!

Ãàçåòà «Ñëîâî» ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ âî âñåõ îáëàñòÿõ Óêðàèíû. ÇÂÎÍÈÒÅ â îòäåë ðåêëàìû ïî òåë.: 746-66-18;

ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ â ðåäàêöèþ ïî àäðåñó: ã. Îäåññà, óë. Òîïîëåâàÿ, 10 (ð-í 5-é ñò. Á. Ôîíòàíà).

17.07.2009

В 2008 году банк ´ПИВДЕННЫЙª перечислил в бюджеты разных уровней в Одесской области 53 847 364 гривны Çà âûñîêèé óðîâåíü íàëîãîâîé êóëüòóðû è âåñîìûé âêëàä â áþäæåòû âñåõ óðîâíåé áàíê «ÏÈÂÄÅÍÍÛÉ» ïîëó÷èë áëàãîäàðíîñòü îò Ïðåäñåäàòåëÿ ãîñóäàðñòâåííîé íàëîãîâîé àäìèíèñòðàöèè â Îäåññêîé îáëàñòè Àíàòîëèÿ Ñòðàøíîãî. Ежегодно Государственной нало4 говой администрацией за высокий уро4 вень налоговой культуры и добросо4 вестное выполнение налоговых обяза4 тельств отмечаются наиболее дисцип4 линированные налогоплательщики. В связи с профессиональным праздником – Днем работника налого4 вой службы Украины – Государствен4 ная налоговая администрация в Одес4 ской области отметила Акционерный банк «Пивденный» почетной грамотой. В тексте документа сказано, что банк награжден «за плодотворный труд, добросовестное выполнение налоговых обязательств, высокую культуру и граж4 данскую ответственность, благодаря чему стабильно наполняются государ4 ственный и городской бюджеты, обес4 печиваются экономические и соци4 альные принципы нашего общества». В 2008 году общая сумма нало4 гов, перечисленных банком в бюджет Одесской области, составила 53 847 364 гривны. Банк «ПИВДЕННЫЙ» является ли4 дирующим банком на юге Украины. Он является универсальным коммерчес4 ким банком с широким спектром ус4 луг, корпоративные клиенты которого представляют множество отраслей экономики. Филиальная сеть банка на4 считывает более 160 точек обслужи4 вания в 13 регионах Украины.

Справка Акционерный банк «ПИВДЕННЫЙ» зарегистрирован в 1993 году. Входит в группу крупных банков и является ли4 дером на юге Украины. Финансовый ре4 зультат на 01.07.2009 г. составил 41,270 млн грн. По национальным стандартам Украины данные банка на 01.07.2009г.: зарегистрированный уставный капитал – 866,377 млн грн, чистые активы – 10,481 млрд грн, регулятивный капи4 тал – 1,316 млрд грн, кредитно4инвес4 тиционный портфель – 8,526 млрд грн, депозитный портфель – 5,527 млрд грн, финансовый результат за 2008 год – 177,489 млн грн.

К словуÖ

Ìû è ìàøèíû Òàìèëà ×ÅÐÍÅÖÊÀß «Ñëîâî» À çíàåòå ëè âû, äîðîãèå îäåññèòû, ñ êàêèì êîëè÷åñòâîì àâòîìîáèëåé äåëèì ìû ñâîå æèçíåííîå ïðîñòðàíñòâî â ðîäíîì ãîðîäå? Ëè÷íî ÿ ñîâñåì íåäàâíî óçíàëà ýòó âïå÷àòëÿþùóþ öèôðó — ñòî òûñÿ÷!

Ñåé ñòàòèñòè÷åñêèé ôàêò çàñòàâëÿåò çàäóìàòüñÿ. Ýòî ÷òî æ âûõîäèò — â íàøåì ãîðîäå-ìèëëèîííèêå íà êàæäûé äåñÿòîê åãî ãðàæäàí ïðèïàäàåò åùå îäèí «æèòåëü» — æåëåçíûé? À åñëè ó÷åñòü, ÷òî ðàçìåðû ÷åëîâå÷åñêîé ôèãóðû è àâòîìîáèëüíîãî êîðïóñà î÷åíü ðàçíÿòñÿ â ïîëüçó ïîñëåäíåãî, òî âïîëíå ïîíÿòíî, ÷òî àâòîìîáèëü óïîðíî âûòåñíÿåò

ïåøåõîäà â ñàìîì áóêâàëüíîì ñìûñëå. Âïðî÷åì, ýòî, íàâåðíîå, ïî÷óâñòâîâàë óæå êàæäûé èç íàñ, êîìó ïðèâîäèëîñü, âûèñêèâàÿ ùåëè, ïðîáèðàòüñÿ ïî âïëîòíóþ çàñòàâëåííîìó ìàøèíàìè òðîòóàðó. Íî ìû ñ íèìè «äåëèìñÿ» íå òîëüêî óëèöàìè è òðîòóàðàìè. Ó àâòîìîáèëåé åñòü â ãîðîäå è ñâîè ïîñòîÿííûå «æèëèùà» — ãàðàæè, è ñâîè «ñòîëîâûå» — àâòîçàïðàâêè, è ñâîè «áîëüíèöû» — ñòàíöèè òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ, à òàêæå ñïåöèàëèçèðîâàííûå ìàãàçèíû, ðûíêè. Ïîíÿòíî, ÷òî ñ ýòèì íàäî ìèðèòüñÿ, ïîòîìó êàê «àâòîìîáèëü íå ðîñêîøü, à ñðåäñòâî ïåðåäâèæåíèÿ». Îäíàêî ñ íåãî òîæå «ïðè÷èòàåòñÿ» — íà òî, ÷òîáû êàê-òî êîìïåíñèðîâàòü íå-

óäîáñòâà «ñîñóùåñòâîâàíèÿ» ñ íèìè. Íàëîãè è òåõñáîðû, êîòîðûå ïëàòÿò èõ àâòîâëàäåëüöû, íå òàê âåëèêè, ÷òîáû èìè ýòî ïåðåêðûâàëîñü. À âîò ïàðêîâêè… Òóò ñíîâà òàêè íàïðàøèâàþòñÿ àðèôìåòè÷åñêèå äåéñòâèÿ. Îäèí ÷àñ ïàðêîâêè ñòîèò âñåãî îäíó ãðèâíó (îôèöèàëüíî). È åñëè âñå ñòî òûñÿ÷ îäåññêèõ àâòîìîáèëåé ïðèïàðêóþòñÿ õîòÿ áû ðàç â äåíü, òî ýòî æå ñòî òûñÿ÷ ãðèâåí åæåäíåâíî â ãîðîäñêîé áþäæåò. À êîãäà âîäèòåëþ íåîáõîäèìî òðè, ÷åòûðå è áîëüøå ðàç ïàðêîâàòüñÿ çà äåíü, òî íàáåãóò «áåøåíûå» äåíüãè. Èõ áû ìîæíî ïóñòèòü íà îçäîðîâëåíèå ýêîëîãèè, íà ðàñøèðåíèå çåëåíûõ íàñàæäåíèé, ñïàñàþùèõ íàñ îò âûáðîñîâ, íà ðåìîíò äîðîã, òðîòóàðîâ è ïðî÷åå òàêîå, ñïîñîáñòâóþ-

ùåå íàøåìó çäîðîâüþ è óäîáñòâó. Îäíàêî ýòè äåíüãè â ãîðîäñêîé áþäæåò íå «íàáåãàþò», à, íàîáîðîò, óáåãàþò — â èçâåñòíîì íàïðàâëåíèè. Ïðè òîì, ÷òî ïàðêîâùèêè çà÷àñòóþ (îñîáåííî â ñàìûõ «áîéêèõ» ìåñòàõ) áåðóò íå ïî ãðèâíå, à áîëüøå — äî ïÿòè. Êâèòàíöèè çà ýòó óñëóãó, êàê ïðàâèëî, íå âûäàþò, à ïî÷åìó — ïîíÿòíî. Âîäèòåëè æå ïðèíöèïèàëüíîñòè íå ïðîÿâëÿþò — ïëàòÿò. Î÷åíü ñòðàííàÿ, âîâñå íå ãðàæäàíñêàÿ ïîçèöèÿ. Ïëàòèòü ñâîè äåíüãè è ìîë÷à ñìèðèòüñÿ ñ òåì, ÷òî îíè âîëüþòñÿ íå â áþäæåò ãîðîäà, à â ÷óæîé êàðìàí — ýòî âñå ðàâíî, ÷òî áðîñàòü èõ â îáùóþ ñåìåéíóþ êîïèëêó, à ïîòîì ýòó êîïèëêó ïîäæå÷ü. Î÷åíü íåðàçóìíî ïîëó÷àåòñÿ…


«ÑËÎÂλ ¹ 27 (843)

ÑÎÁÛÒÈß

17.07.2009

WWW.SLOVO.ODESSA.UA

3

Политическое обозрение

´Детскийª восторг Президента Ющенко Âèêòîð ÂÅÏÐÈÊ «Ñëîâî» Â íà÷àëå ýòîé íåäåëè â ñòîëèöå Òóðöèè Àíêàðå ñîñòîÿëñÿ äåëîâîé ðàçãîâîð ïðåäñòàâèòåëåé áîëåå äåñÿòè ñòðàí Åâðîïû è Àçèè. Íà ïîâåñòêå äíÿ ñòîÿë îäèí âîïðîñ: ñòðîèòåëüñòâî òðàíñêîíòèíåíòàëüíîãî ãàçîïðîâîäà «Íàáóêêî», î êîòîðîì áåçðåçóëüòàòíî ãîâîðèëè ìíîãèå ãîäû ïîñòàâùèêè è ïîëó÷àòåëè «ãîëóáîãî òîïëèâà». Íà ýòîò ðàç îíè, ïî ñóòè, ïîäïèñàëè ïðîòîêîë íàìåðåíèé î ñòðîèòåëüñòâå ýòîãî îáúåêòà. ×òî æå îí áóäåò ñîáîé ïðåäñòàâëÿòü? Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ñâîå íà÷àëî ãàçîïðîâîä âîçüìåò â îäíîé èç Ïðèêàñïèéñêèõ ñòðàí, ïðîéäåò ïî òåððèòîðèè Èðàíà, Èðàêà, Òóðöèè è øàãíåò íà Åâðîïåéñêèé êîíòèíåíò.

Å

ÃÎ îáùàÿ ïðîòÿæåííîñòü ñîñòàâèò áîëåå 3,5 òûñÿ÷è êèëîìåòðîâ, à ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü ïðåâûñèò 30 ìèëëèàðäîâ êóáîìåòðîâ ïðèðîäíîãî ãàçà â ãîä. Îáùàÿ ñòîèìîñòü ïðîåêòà ñîñòàâëÿåò 8 ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ ÑØÀ. Êàê óòâåðæäàþò ñïåöèàëèñòû, ïî ýòîìó ãàçîïðîâîäó â Åâðîïó áóäåò ïîñòàâëÿòüñÿ ïðèìåðíî 5 ïðîöåíòîâ åå ïîòðåáíîñòåé â óãëåâîäîðîäíîì ñûðüå. Ñàì ôàêò ñòðîèòåëüñòâà àëüòåðíàòèâíîãî ãàçîãîíà â îáõîä Ðîññèè — ÿâëåíèå, ïðÿìî ñêàæåì, íåîðäèíàðíîå: ñ òî÷êè çðåíèÿ ýêîíîìèêè îí âàæåí è äëÿ ñðåäíåàçèàòñêèõ ñòðàí-ïîñòàâùèêîâ òîïëèâà, ïîëó÷àþ-

ùèõ ïðÿìîé âûõîä íà Åâðîïåéñêèé ðûíîê, è äëÿ ïîòðåáèòåëåé, îáðåòàþùèõ àëüòåðíàòèâíûé èñòî÷íèê òîïëèâà, èäóùåãî èç Ðîññèè è Ñêàíäèíàâñêèõ ñòðàí. Ñëåäîâàòåëüíî, åâðîïåéñêàÿ ýêîíîìèêà áóäåò ìåíüøå çàâèñåòü îò ïîëèòè÷åñêèõ êàïðèçîâ Ðîññèè è îñîáåííî — Óêðàèíû. Äðóãèìè ñëîâàìè, íîâûé ãàçîâûé ïîòîê «Íàáóêêî» ïðèîáðåòàåò è âàæíûé ïîëèòè÷åñêèé ïîäòåêñò. Êàê íè ñòðàííî, ïåðâûì âàæíóþ ïîëèòè÷åñêóþ îöåíêó äîñòèãíóòûõ äîãîâîðåííîñòåé äàë Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Âèêòîð Þùåíêî. Åãî âîñòîðãó, êàçàëîñü, íå áûëî ïðåäåëà, îí ðàäîâàëñÿ ýòîìó ñîáûòèþ áîëüøå

ñàìèõ ó÷àñòíèêîâ ïåðåãîâîðîâ, ñëîâíî ýòîò ñàìûé «Íàáóêêî» ïðîéäåò ïî òåððèòîðèè Óêðàèíû è ïðèíåñåò ãîñóäàðñòâåííîé êàçíå ìèëëèàðäû «ãàçîâûõ» äîëëàðîâ. Íî, óâû, íè åäèíîãî öåíòà Óêðàèíà íå ïîëó÷èò îò ýòîãî ãàçîïðîâîäà. Áåñïðåäåëüíàÿ è ãëóïàÿ, íà ìîé âçãëÿä, ðàäîñòü íàøåãî Ãàðàíòà Êîíñòèòóöèè ñîñòîèò â òîì, ÷òî äîãîâîðèâøèåñÿ â Àíêàðå ñòîðîíû, âîçìîæíî, ÷åðåç ïÿòüøåñòü ëåò ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàçîâîäà ïîñòàâÿò «ïîäíîæêó» Ðîññèè, êîòîðàÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ îáåñïå÷èâàåò âñþ Åâðîïó íà 25 ïðîöåíòîâ ïðèðîäíûì ãàçîì. Õîòÿ, ÿ äóìàþ, ÷òî ýòî áóäåò âñåãî-íàâñåãî àëüòåðíàòèâíûé èñòî÷íèê ýíåðãèè äëÿ ñòðàí Åâðîïû. È Óêðàèíà â ýòîì ðàñêëàäå ïîëèòè÷åñêèõ àêöåíòîâ ïîòåðÿåò. È âîò ïî÷åìó.  Åâðîïå óðîâåíü ïîòðåáëåíèÿ ïðèðîäíîãî ãàçà ðàñòåò ñ êàæäûì ãîäîì. Êðîìå óæå ñóùåñòâóþùèõ ãàçîïðîâîäîâ, ðîññèÿíå âìåñòå ñ çàïàäíûìè ïàðòíåðàìè ñîîðóæàþò ãàçîãîíû ïî äíó ×åðíîãî è Áàëòèéñêîãî ìîðåé, õîòÿ ïðè ðàçóìíîé âíåøíåé ïîëèòèêå Óêðàèíà ìîãëà áû âåñü ãàç, êîòîðûé ïîéäåò ïî þæíîìó è ñåâåðíîìó íàïðàâëåíèÿì, ïóñòèòü ÷åðåç ñâîþ ñåòü ãàçîïðîâî-

äîâ, íàðàñòèâ èõ ìîùíîñòü çà ñ÷åò ìîäåðíèçàöèè. Ïðè ýòîì ãîñóäàðñòâåííàÿ êàçíà çà ñ÷åò òðàíñïîðòèðîâêè «ãîëóáîãî òîïëèâà» ïî òåððèòîðèè Óêðàèíû ìîãëà ïîëó÷àòü äîïîëíèòåëüíî 3—5 ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ ÑØÀ â ãîä. Êðîìå ýòîãî, òûñÿ÷è óêðàèíöåâ ïîëó÷èëè áû íîâûå ðàáî÷èå ìåñòà. Ïîëèòèêà Ïðåçèäåíòà Âèêòîðà Þùåíêî, åãî îêðóæåíèÿ íàíîñèò Óêðàèíå, ê

ùåãî áîëüøèíñòâà — íà óðîâíå ñàìîâûæèâàíèÿ. Ó÷åíûå ïðîãíîçèðóþò, ÷òî ÷åðåç êàêèõ-íèáóäü ñîðîê ëåò ÷èñëåííîñòü æèòåëåé Óêðàèíû óïàäåò åùå íà 10— 15 ìèëëèîíîâ. Óæå ñåãîäíÿ ó íàñ â ñòðàíå ìíîãèå ðåãèîíû âïàëè â áåçâîçâðàòíóþ äåïðåññèþ, êîãäà êîëè÷åñòâî óìèðàþùèõ íàìíîãî ïðåâîñõîäèò ÷èñëî ðîäèâøèõñÿ äåòåé. Æàëêèå è óáîãèå êàðòèíû âûìèðàíèÿ æèòåëåé Óêðàèíû îñîáåííî îò÷åòëèâî ïðîñìàòðèâàþòñÿ â ñåëàõ. Ñîòíè, òûñÿ÷è äåðåâåíü ïðåâðàòèВосторгу Виктора Ющенко, ëèñü â ìåðòказалось, не было предела, он âûå ñåëåíèÿ. радовался этому событию больше È âñå ýòî ïîëèòèêà ñåãîäсамих участников переговоров, íÿøíåé è â÷åðàøíåé âëàñсловно этот самый ´Набуккоª òè, çàëîæèâпройдет по территории Украины и øåé â ñòðàíå äåìîãðàôè÷åñпринесет государственной казне êóþ ìèíó çàмиллиарды ´газовыхª долларов. ìåäëåííîãî Но, увы, ни единого цента Украина äåéñòâèÿ. Âìåñòî не получит от этого газопровода. ðåøåíèÿ ýòèõ è ìíîãèõ äðóâåëèêîìó ñîæàëåíèþ, íå- ãèõ ïðîáëåì íàøè ïîëèòèïîïðàâèìûé è íåâîñïîëíè- êè ñ ïåíîé ó ðòà îïðîâåðãàìûé âðåä. Åãî åäèíûé — þò ñëîâà Âëàäèìèðà Ïóòèåâðîïåéñêèé — âåêòîð ðàç- íà, ñêàçàâøåãî, ÷òî íà òåðâèòèÿ ñòðàíû, ïî ñóòè äåëà, ðèòîðèè Óêðàèíû ïðîæèçàâåë ãîñóäàðñòâî â òóïèê. âàåò 17 ìèëëèîíîâ ýòíè÷åñÆèçíü ëþäåé — ïîäàâëÿþ- êèõ ðîññèÿí. Ñðàçó æå íà-

Экологи озаботились Тилигулом Òàìèëà ×ÅÐÍÅÖÊÀß «Ñëîâî»

Ê òîìó æå îí îáëàäàåò êðóïíåéøèìè çàïàñàìè öåëåáíîé ñåðîâîäîðîäíîé ãðÿçè. Åäèíñòâåííîå, ÷òî âûçûâàåò òðåâîãó ýêîëîãîâ, òàê ýòî ïîñòåïåííîå ïîâûøåíèå åãî «çàñîëåííîñòè». Ãîñóäàðñòâåííîå óïðàâëåíèå îõðàíû îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé ñðåäû â Îäåññêîé îáëàñòè íàìåðåíî ðàçðàáîòàòü ïðîãðàììó ñîõðàíåíèÿ è çàùèòû ýòîãî åñòåñòâåííîãî âîäîåìà. Êñòàòè, â íà÷àëå íûíåøíåãî ãîäà 2,5 ìèëëèîíà åâðî íà ñîõðàíåíèå ýêîñèñòåìû ñòåïåé âîêðóã Êóÿëüíèêà è Òèëèãóëà âûäåëèë Åâðîñîþç.

Фото Internet

Íàø Òèëèãóëüñêèé ëèìàí, ïî îöåíêàì ýêñïåðòîâ, îòíîñèòñÿ ê ÷èñëó ñàìûõ ÷èñòûõ âîäîåìîâ Óêðàèíû. Åãî íå «íàïîëíÿþò» ïðîìûøëåííûå è êàíàëèçàöèîííûå ñòîêè.

Сюрприз для иногородних Òàìèëà ×ÅÐÍÅÖÊÀß «Ñëîâî»

Фото Internet

Íîâèíêà íûíåøíåãî êóðîðòíîòóðèñòè÷åñêîãî ñåçîíà: ïî ðàñïîðÿæåíèþ ìýðèè Îäåññû âëàäåëüöàì àâòîìîáèëåé ñ èíîãîðîäíèìè íîìåðàìè ïðè ïàðêîâêå âðó÷àåòñÿ ìèíèàòþðíàÿ êàðòà ãîðîäà (íàäïèñè — íà òðåõ ÿçûêàõ).

Ýòî, áåçóñëîâíî, ïðèÿòíàÿ äåòàëü, ïîäòâåðæäàþùàÿ ãîñòåïðèèìñòâî îäåññèòîâ. Íî âîçíèêàþò, îäíàêî, îïàñåíèÿ, ÷òîáû çåìëÿêè íàøè íå ïðîÿâèëè è äðóãóþ ÷åðòó õàðàêòåðà. Ïîïðîñòó ãîâîðÿ, ïàðêîâùèêè íå ñòàëè áû ýòè êàðòû êëèåíòàì ïðîäàâàòü, âìåñòî òîãî, ÷òîáû äàðèòü.

øëèñü îïðîâåðãàòåëè ýòîé öèôðû. Íàçûâàëèñü ðàçíûå — ñàìàÿ íèçêàÿ çâó÷àëà èç óñò íàöèîíàë-ïàòðèîòîâ: 8 ìèëëèîíîâ ðîññèÿí. Ðàçâå ýòîãî ìàëî, ÷òîáû ââåñòè â ñòðàíå äâóÿçû÷èå íà ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå? Âûõîäèò, ÷òî — äà. Íàøè óðàïàòðèîòû âåäóò äåëî ê òîìó, ÷òîáû ðóññêèå, æèâóùèå íà òåððèòîðèè Óêðàèíû, çàáûëè ðîäíîé, ìàòåðèíñêèé ÿçûê, ñâîþ èñòîðèþ, òðàäèöèè, êóëüòóðó. Íàöèîíàëèñòû íè÷åãî íîâîãî íå èçîáðåëè. Ïðîñòî îíè ïîâòîðÿþò òî, ÷òî óæå íå îäèí ðàç áûâàëî â èñòîðèè. Ê ïðèìåðó, â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Íà ýòîé íåäåëå ïðîêóðàòóðà Ãåðìàíèè ïðåäúÿâèëà îáâèíåíèå Èâàíó Äåìüÿíþêó, êñòàòè ñêàçàòü, óðîæåíöó Óêðàèíû, â ïðåñòóïëåíèè ïðîòèâ ÷åëîâå÷åñòâà. Áûâøèé íàäçèðàòåëü îäíîãî èç êîíöëàãåðåé, êàê âûÿñíèëîñü, ó÷àñòâîâàë â óíè÷òîæåíèè ïî÷òè 28 òûñÿ÷ åâðååâ, îòïðàâëÿÿ èõ â ãàçîâûå êàìåðû. Èñòîðèÿ, åñëè îíà îáúåêòèâíà, íè÷åãî íå çàáûâàåò è íå ïðîùàåò: ïðåñòóïëåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ìàññîâûì óíè÷òîæåíèåì ëþäåé, áóäü-òî â ãîäû âîéíû ëèáî â ìèðíîå âðåìÿ, íå èìåþò ñðîêà èñêîâîé äàâíîñòè!

ГАИ сообщает Ëåòíåå âðåìÿ – ïåðèîä ìàññîâûõ îòïóñêîâ, êîãäà ìíîãèå ñòðåìÿòñÿ âûåõàòü íà ïðèðîäó, çà ãîðîä. Ýòèì, íàâåðíîå, ìîæíî îáúÿñíèòü çàìåòíîå óâåëè÷åíèå íà äîðîãàõ îáëàñòè ðàçëè÷íîãî âèäà òðàíñïîðòà, à âìåñòå ñ òåì è ðîñò ÷èñëà äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé. Âîçìîæíî, ýòî ñîâïàäåíèå, à ìîæåò, ñêàçàëîñü îòðèöàòåëüíîå âëèÿíèå ìàãè÷åñêîãî ñî÷åòàíèÿ «ïîíåäåëüíèê 13-å», íî èìåííî â ýòîò äåíü ïðîèçîøëî 14 ÄÒÏ, â êîòîðûõ äâà ÷åëîâåêà ïîãèáëè è 14 ïîëó÷èëè òÿæåëûå òðàâìû. Âñåãî 13-ãî èþëÿ ñëóæáàìè ÃÀÈ áûëî çàôèêñèðîâàíî 1195 íàðóøåíèé ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. Ýòî çíà÷èòåëüíîå óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà ïðîèñøåñòâèé. Êàê âèäèì, íåñìîòðÿ íà ââåäåíèå íîâûõ øòðàôíûõ ñàíêöèé ê âîäèòåëÿì è ïåøåõîäàì– íàðóøèòåëÿì, êîëè÷åñòâî ïðîèñøåñòâèé íå ñîêðàùàåòñÿ. Ïðàâäà, óìåíüøèëîñü ÷èñëî ïîãèáøèõ è òðàâìèðîâàííûõ ó÷àñòíèêîâ äâèæåíèÿ íà äîðîãàõ è óëèöàõ îáëàñòè. À âîò ïî îòäåëüíûì âèäàì íàðóøåíèé ýòîò ïîêàçàòåëü îñòàåòñÿ âûñîêèì. Êàê ñîîáùàåò ñåêòîð ñâÿçåé ñ îáùåñòâåííîñòüþ îáëóïðàâëåíèÿ ÃÀÈ, ïîïðåæíåìó âûçûâàåò òðåâîãó òî, ÷òî âîäèòåëè àâòîòðàíñïîðòà äîïóñêàþò îñîáî îïàñíûå íàðóøåíèÿ. Òàê, 13 èþëÿ ñîòðóäíèêè ÃÀÈ âûÿâèëè 60 âîäèòåëåé, êîòîðûå óïðàâëÿëè òðàíñïîðòîì â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ. 310 ÷åëîâåê áûëè îøòðàôîâàíû çà ïðåâûøåíèå ñêîðîñòè. Íî ñâîåãî ðîäà «ðåêîðä» ñðåäè íàðóøèòåëåé â ýòè äíè

óñòàíîâèëè òå âîäèòåëè, êîòîðûå îñòàíàâëèâàëè ñâîè àâòî â íå îòâåäåííûõ äëÿ ýòîãî ìåñòàõ. Àíàëèç ÄÒÏ ïîêàçàë, ÷òî ìíîãèå âîäèòåëè ãðóáî íàðóøàþò ïðàâèëà ïåðååçäà ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäîâ, ÷òî âëå÷åò çà ñîáîé òÿæåëûå ïîñëåäñòâèÿ. Èìåííî íà ïåðåõîäå âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ ÂÀÇ-21074, äâèãàÿñü ïî óëèöå â Èëüè÷åâñêå, ñîâåðøèë íàåçä íà ïåøåõîäà, êîòîðûé âïîñëåäñòâèè áûë äîñòàâëåí â ìåñòíóþ áîëüíèöó. Èç-çà ëèõà÷åñòâà âîäèòåëÿ «Æèãóëåé» ïîñòðàäàëà æèòåëüíèöà ïîñåëêà ãîðîäñêîãî òèïà Ëèìàíñêîå Ðàçäåëüíÿíñêîãî ðàéîíà. Âîäèòåëü íàðóøèë ñêîðîñòíîé ðåæèì, íå ñïðàâèëñÿ ñ óïðàâëåíèåì è ñîâåðøèë íàåçä íà æåíùèíó-ïåøåõîäà, ïîñëåäíÿÿ ñ òÿæåëûìè òðàâìàìè áûëà äîñòàâëåíà â ðàéîííóþ áîëüíèöó. Ïðàâäà, ïåøåõîäû íåðåäêî ñàìè ñòàíîâÿòñÿ âèíîâíèêàìè ÄÒÏ. Âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ ÂÀÇ21013, äâèãàÿñü ïî àâòîäîðîãå Êèåâ-Îäåññà â íî÷íîå âðåìÿ, íå ñìîã âîâðåìÿ çàòîðìîçèòü, êîãäà íà ïðîåçæóþ ÷àñòü íåîæèäàííî âûáåæàë ÷åëîâåê.  ðåçóëüòàòå ïåøåõîä, 1953 ãîäà ðîæäåíèÿ, îò ïîëó÷åííûõ òðàâì ïîãèá íà ìåñòå ïðîèñøåñòâèÿ. Ïî-ïðåæíåìó ëèäåðàìè ñðåäè íàðóøèòåëåé ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ÿâëÿþòñÿ âîäèòåëè ìîòîöèêëîâ è ìîòîðîëëåðîâ. ÃÀÈ îáðàùàåòñÿ ê ñîáñòâåííèêàì ýòèõ âèäîâ òðàíñïîðòà ñ ïðîñüáîé áûòü áîëåå âíèìàòåëüíûìè íà äîðîãàõ. Ïîäãîòîâèë Àëåêñàíäð ÑÎËÄÀÒÑÊÈÉ


4

«ÑËÎÂλ

ÊÓËÜÒÓÐÀ

WWW.SLOVO.ODESSA.UA

¹ 27 (843)

17.07.2009

Выставки

Назначен новый директор Одесского оперного

Параллельные миры Геннадия Гарбузова В Одесском художественном музее открылась персональная фо еннадия ГГарб арб фотт овыс овыстт авк авкаа ГГеннадия арбуу зова, на которой экспонируется более полусотни его цветных крупноформатных работ Þðèé ÎÂÒÈÍ, æóðíàëèñò, ïèñàòåëü, îäåññèò Ïîáûâàâ íà îòêðûòèè âûñòàâêè, ÿ óáåäèëñÿ, ÷òî íå òîëüêî îäåññèòàì, íî è ìíîãî÷èñëåííûì ãîñòÿì ãîðîäà áóäåò èíòåðåñíî óâèäåòü ñðåç íàøåé æèçíè ãëàçàìè ýòîãî íåîðäèíàðíîãî, ðàçíîñòîðîííå ðàçâèòîãî ÷åëîâåêà: àñòðîíîìà, ó÷åíîãî, èçäàòåëÿ è ôîòîõóäîæíèêà.

Старая Одесса

Реставратор оперного театра

Анатолий ДУДА в молодые годы Ìèíèñòð êóëüòóðû è òóðèçìà Âàñèëèé ÂÎÂÊÓÍ ïîäïèñàë óêàç î íàçíà÷åíèè íàðîäíîãî àðòèñòà Óêðàèíû Àíàòîëèÿ ÄÓÄÛ íà äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ Îäåññêîãî íàöèîíàëüíîãî òåàòðà îïåðû è áàëåòà. Окно в Одессу

Ê Геннадий ГАРБ У ЗОВ ГАРБУ

ÎÃÄÀ Þðèé Ãàãàðèí âïåðâûå â ìèðå ñîâåðøèë ïîëåò â êîñìîñ, Ãåííàäèé Ãàðáóçîâ ó÷èëñÿ â ïåðâîì êëàññå ñðåäíåé øêîëû â íåáîëüøîì ãîðîäêå Ñåìåíîâñêå, ÷òî íà ×åðíèãîâùèíå. Ãåíà, êîíå÷íî, çàâèäîâàë Ãàãàðèíó. Âåäü îí, êàê è ìíîãèå ïîäðîñòêè òîãî âðåìåíè, áðåäèë ïîëåòàìè ê äðóãèì ìèðàì. Åìó õîòåëîñü îòêðûòü íîâûå çâåçäû è ïëàíåòû, ïîæàòü ðóêó ïðåäñòàâèòåëþ èíîïëàíåòíîé öèâèëèçàöèè. Ñâîé ïåðâûé òåëåñêîï Ãàðáóçîâ ñêîíñòðóèðîâàë â âîñüìîì êëàññå. È ñîâñåì íå óäèâèòåëüíî, ÷òî ïîñëå îêîí÷àíèÿ øêîëû, à çàòåì óíèâåðñèòåòà â 1974 ãîäó Ãåííàäèé Ãàðáóçîâ îêàçàëñÿ â Îäåññå, ãäå ïðîäîëæèë ó÷åáó â àñïèðàíòóðå ïîä ðóêîâîäñòâîì âûäàþùåãîñÿ àêàäåìèêà Âëàäèìèðà Ïëàòîíîâè÷à Öåñåâè÷à, äèðåêòîðà Îäåññêîé àñòðîíîìè÷åñêîé îáñåðâàòîðèè è çàâåäóþùåãî êàôåäðîé àñòðîíîìèè óíèâåðñèòåòà èì. È.È. Ìå÷íèêîâà.  äàëüíåéøåì, ðàáîòàÿ ñòàðøèì íàó÷íûì ñîòðóäíèêîì ïî èññëåäîâàíèþ çâåçä â Êðûìó è îäíîâðåìåííî ïðîäîëæàÿ ó÷åáó â äîêòîðàíòóðå íà áàçå Êðûìñêîé àñòðîôèçè÷åñêîé îáñåðâàòîðèè àêàäåìèè íàóê ÑÑÑÐ, êàíäèäàò ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê Ãåííàäèé Ãàðáóçîâ çàäàëñÿ öåëüþ óñêîðèòü ñðîêè èçäàíèÿ íàó÷íûõ æóðíàëîâ ñ òðåõ ëåò äî ïîëóãîäà è â äåêàáðå 1990 ãîäà îñíîâàë ñâîå èçäàòåëüñòâî «Àñòðîïðèíò». Èçäàâàòü íîâûå êíèãè îêàçàëîñü çàíÿòèåì íå ìåíåå èíòåðåñíûì, ÷åì èññëåäîâàòü çâåçäû, è Ãàðáóçîâ ÷òî íàçûâàåòñÿ «îêóíóëñÿ â íåãî ñ ãîëîâîé», îòîäâèíóâ àñòðîíîìèþ íà çàäíèé ïëàí. Îí îòêðûë äëÿ ñåáÿ íîâûé ìèð – ìèð êíèãîïå÷àòàíèÿ. Çà ïåðèîä ðàáîòû èçäàòåëüñòâà «Àñòðîïðèíò» çäåñü áûëî âûïóøåíî áîëåå òðåõ òûñÿ÷ íàèìåíîâàíèé êíèã, ïðè÷åì â ïîñëåäíèå ãîäû èçäàåòñÿ îäíî íàèìåíîâàíèå â äåíü! Ñåãîäíÿ äåòèùå Ãàðáóçîâà ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç âåäóùèõ èçäàòåëüñòâ Óêðàèíû ïî âûïóñêó íàó÷íîé è ó÷åáíîé ëèòåðàòóðû! Àñòðîíîì, ó÷åíûé, èçäàòåëü Ãåííàäèé Ãàðáóçîâ ê òîìó æå åùå è ñòðàñòíûé êîëëåêöèîíåð.  åãî ðàáî÷åì êàáèíåòå ðàçìåùåíà êîëëåêöèÿ áîëåå ñîòíè ñàìûõ ðàçíîîáðàçíûõ ôîòîàïïàðàòîâ: îò ëåãåíäàðíîé êîððåñïîíäåíòñêîé «Ëåéêè» äî ñîâðåìåííûõ öèôðîâûõ ìîäèôèêàöèé.

Îäíî óâëå÷åíèå ïîðîäèëî äðóãîå, íå ìåíåå çàõâàòûâàþùåå: Ãåííàäèé Ãàðáóçîâ ñ íåäàâíèõ ïîð ñòàë çàÿäëûì ôîòîõóäîæíèêîì.  ôîòîàðõèâå Ãàðáóçîâà íå òîëüêî îäåññêèå ñþæåòû, íî øèðîêî ïðåäñòàâëåíà ïàëèòðà âñåé íàøåé ìíîãîîáðàçíîé è ðàçíîëèêîé ñòðàíû. Îäåññèòîâ æå áîëüøå âñåãî â åãî òâîð÷åñòâå ïëåíÿþò ýòþäû ñòàâøåé ðîäíîé è ëþáèìîé äëÿ Ãåííàäèÿ Þæíîé Ïàëüìèðû. Âîò ñíÿòàÿ ñ âûñîòû ïòè÷üåãî ïîëåòà ïàíîðàìà çíàìåíèòîãî îäåññêîãî «Ïðèâîçà» (óâû, òåïåðü óæå óõîäÿùàÿ íàòóðà), à âîò ìèëûé ñåðäöó ëþáîãî îäåññèòà Ïðèìîðñêèé áóëüâàð, ñòàÿ ÷àåê íàä Ëàíæåðîíîì, ìãíîâåíèå ãîëîâîêðóæèòåëüíîãî ïðûæêà àëüïèíèñòà íà îäåññêîì ñêàëîäðîìå... Ôîòîðàáîòû Ãåííàäèÿ Ãàðáóçîâà óñïåøíî ýêñïîíèðîâàëèñü íà äåñÿòè åãî ïåðñîíàëüíûõ âûñòàâêàõ. Äà è êàê èçäàòåëü îí íàõîäèò èì äîñòîéíîå ïðèìåíåíèå: èçäàòåëüñòâîì «Àñòðîïðèíò» âûïóøåíî óæå ñåìü åãî ôîòîàëüáîìîâ, ñðåäè êîòîðûõ: «Ñâÿòàÿ çåìëÿ», «Îäåññêèé îïåðíûé òåàòð», «Îäåññà â ïðîøëîì è íàñòîÿùåì», à òàêæå ýêñêëþçèâ — ïîòðÿñàþùèé íàáîð îòêðûòîê «Ïðàâîñëàâíûå õðàìû Îäåññû». Ïîëíîñòüþ îòäàâàÿñü ëþáèìîìó äåëó, Ãåííàäèé Ãàðáóçîâ íàõîäèòñÿ â ïðåêðàñíîé ôèçè÷åñêîé ôîðìå: íåäàâíî íà îòêðûòîì ïåðâåíñòâå Îäåññêîé íàöèîíàëüíîé þðèäè÷åñêîé àêàäåìèè ñðåäè ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó îí çàíÿë ïî÷åòíîå âòîðîå ìåñòî. Ó íåãî ïðåêðàñíàÿ, êðåïêàÿ ñåìüÿ: ëþáèìàÿ æåíà, äâå âçðîñëûå çàìóæíèå äî÷åðè è âîñüìèëåòíèé âíóê. – Ñòàðøàÿ äî÷ü, Ìàðèíà – þðèñò, à ìëàäøàÿ, Åêàòåðèíà, íåäàâíî ñòàëà ïîáåäèòåëåì Âñåóêðàèíñêîé îëèìïèàäû â Ñóìàõ ïî æóðíàëèñòèêå, – ñ ãîðäîñòüþ ðàññêàçûâàåò Ãåííàäèé Àëåêñàíäðîâè÷. Íà ìîé âîïðîñ, óíàñëåäîâàë ëè âíóê îò äåäà ìå÷òó ïîëåòåòü íà Ìàðñ èëè æå ðåîðãàíèçîâàòü «Àñòðîïðèíò» â ìåäèà-õîëäèíã, Ãàðáóçîâ ñ óëûáêîé îòâå÷àåò: – Ó âíóêà â æèçíè ïîêà ÷òî åäèíñòâåííîå óâëå÷åíèå – àâòîìîáèëè. Íî, äóìàþ, ÷òî ñî âðåìåíåì è ê íåìó ïðèäåò æåëàíèå çàïå÷àòëåòü ïðåêðàñíûå ìãíîâåíèÿ áûñòðîòåêóùåé æèçíè…

Îá ýòîì ñîîáùèëà ïðåññ-ñëóæáà Êàáèíåòà ìèíèñòðîâ Óêðàèíû. Ïðåìüåð-ìèíèñòð Óêðàèíû Þëèÿ Òèìîøåíêî ïîä÷åðêíóëà, ÷òî ðóêîâîäèòåëåì òåàòðà ñòàë «âûäâèæåíåö êîëëåêòèâà, ÷åëîâåê, çà êîòîðîãî ãîðîé ñòàëà ãðîìàäà Îäåññêîé îáëàñòè». Þëèÿ Òèìîøåíêî òàêæå îòìåòèëà, ÷òî ïîëó÷èëà äåñÿòêè îáðàùåíèé îò ðÿäîâûõ îäåññèòîâ è ïðåäñòàâèòåëåé èíòåëëèãåíöèè ñ ïðîñüáîé «íå ñòàâèòü ýêñïåðèìåíòû íàä êëàññè÷åñêèì èñêóññòâîì, êîòîðûì òàê ñëàâèòñÿ Óêðàèíà â öåëîì è ñöåíà Îäåññêîé îïåðû â ÷àñòíîñòè». www.reporter.com.ua

Информация для ´трусливого анонимаª Â àäðåñ íàøåé ãàçåòû ïðèøëî ýëåêòðîííîå ïèñüìî, ïîäïèñàííîå ìíîãîçíà÷èòåëüíîé ôðàçîé «Òðóñëèâûé Àíîíèì». Îíî áûëî àäðåñîâàíî çàìåñòèòåëþ ðåäàêòîðà «Ñëîâà» Åëèçàâåòå Ðàäèøåâñêîé è ñîäåðæàëî ðÿä ïðåòåíçèé ê åå ìàòåðèàëó ïîä íàçâàíèåì «Èñòîðèÿ ïðåäàòåëåé è ïîòåðïåâøèõ?», îïóáëèêîâàííîìó â 25-ì íîìåðå íàøåãî åæåíåäåëüíèêà. Ê ñîæàëåíèþ, â íàñòîÿùåå âðåìÿ Åëèçàâåòà Âàëåðüåâíà íàõîäèòñÿ â åæåãîäíîì ïëàíîâîì îòïóñêå è îòñóòñòâóåò â Îäåññå.  ñèëó ÷åãî îòâåòèòü àâòîðó ïèñüìà, åñòåñòâåííî, íå èìååò âîçìîæíîñòè. Îäíàêî ìû îáÿçàòåëüíî ïåðåäàäèì Åëèçàâåòå Ðàäèøåâñêîé âûøåíàçâàííîå ïîñëàíèå ïîñëå åå âîçâðàùåíèÿ íà ðàáîòó â íà÷àëå ñåíòÿáðÿ. À óæ çàõî÷åò ëè îíà íà íåãî îòâå÷àòü — äåëî, êàê ãîâîðèòñÿ, õîçÿéñêîå…


«ÑËÎÂλ ¹ 27 (843)

ÍÀØÅ ÂÐÅÌß

17.07.2009

WWW.SLOVO.ODESSA.UA

5

Уезжая на заработки, думайте о старости Пенсионное страхование сегодня обеспечит ваше будущее 

«Âîñåìü ëåò ÿ áîëüøåé ÷àñòüþ ðàáîòàþ â Èòàëèè. Ìàòåðèàëüíàÿ ñòîðîíà ìåíÿ óñòðàèâàåò. Ïðàâäà, ðàáîòà îäíîîáðàçíàÿ — ïî óõîäó çà äîìî÷àäöàìè, íî ïåðåáèðàòü íå ïðèõîäèòñÿ. Ñïàñèáî è çà òàêóþ ðàáîòó. Îäíàêî ìíå óæå çà ñîðîê, ïîýòîìó íåò-íåò äà è âñòàåò âîïðîñ: à ÷òî áóäó äåëàòü, êîãäà ñàìà ñîñòàðþñü? Ìîè ðîäèòåëè ïîëó÷àþò íåáîëüøóþ ïåíñèþ, íî îíà ñòàáèëüíàÿ è íàäåæíàÿ. À ÷òî ìåíÿ æäåò? Îá ýòîì åùå ðàç çàäóìàëàñü, êîãäà ïðèåõàëà äîìîé íà ïîáûâêó. Ïðîøó, ðàññêàæèòå, êàê, ðàáîòàÿ çà ãðàíèöåé, çàðàáîòàòü ñåáå ïåíñèþ? È âîîáùå, ìîæåò ëè áûòü òàêîå? Îëüãà ÂÎÄÎÂÎÇÅÍÊÎ, Îâèäèîïîëüñêèé ðàéîí»

Объявление

Фото автора

Ìû ïîïðîñèëè çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ïåíñèîííîãî ôîíäà Óêðàèíû â Îäåññêîé îáëàñòè, íà÷àëüíèêà îòäåëà ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ Àëüáèíó ÒÈÕÎÌÈÐÎÂÓ ïðîêîììåíòèðîâàòü ïèñüìî íàøåé ÷èòàòåëüíèöû. — Îëüãà Âîäîâîçåíêî ïðàâèëüíî çàäóìàëàñü ñåãîäíÿ î ñâîåé ñòàðîñòè. Ïðàâäà, îíà íå ñîîáùèëà î ñâîåì òðóäîâîì ñòàæå äî âûåçäà çà ãðàíèöó. Íî êàêîé áû ïðîäîëæèòåëüíîñòè îí íè áûë, åãî ó÷òóò ïðè îôîðìëåíèè ïåíñèè ïî ñòàðîñòè. À ÷òîáû ðàçìåð âàøåé áóäóùåé ïåíñèè áûë áîëåå ñîëèäíûì, ñëåäóåò â íàñòîÿùåå âðåìÿ îá ýòîì ïîçàáîòèòüñÿ, òåì áîëåå, ÷òî òåïåðü äëÿ ýòîãî â Óêðàèíå åñòü çàêîíîäàòåëüíûå îñíîâàíèÿ. Äåëî â òîì, ÷òî óïðàâëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà Альбина ТИХОМИРОВА

Одеська національна юридична академія оголошує прийом до аспірантури на денну та заочну форму навчання у галузі ´Юридичні наукиª за спеціальностями:

Óêðàèíû ïðèíÿëî ïîñòàíîâëåíèå îò 10 ìàðòà 2009 ãîäà, êîòîðûì óòâåðæäåí ïîðÿäîê äîáðîâîëüíîãî ó÷àñòèÿ â ñîëèäàðíîé ñèñòåìå îáùåîáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ ãðàæäàí Óêðàèíû, êîòîðûå ðàáîòàþò çà ãðàíèöåé. Ýòîò ïîðÿäîê ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ãðàæäàí, ðàáîòàþùèõ çà ãðàíèöåé è äîñòèãøèõ âîçðàñòà 16 ëåò, åñëè îíè íå îòíîñÿòñÿ ê ÷èñëó ëèö, êîòîðûå ïîäëåæàò îáùåîáÿçàòåëüíîìó ãîñóäàðñòâåííîìó ñòðàõîâàíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Óêðàèíû èëè ïåíñèîííîìó ñòðàõîâàíèþ ñîãëàñíî ìåæäóíàðîäíûì äîãîâîðàì è íå ÿâëÿþòñÿ ïåíñèîíåðàìè. — Ñëåäîâàòåëüíî, âñå òàê íàçûâàåìûå âûíóæäåííûå çàðîáèò÷àíå ìîãóò è â ýòèõ óñëîâèÿõ «çàðàáîòàòü» ñåáå ïåíñèþ. À ÷òî äëÿ ýòîãî òðåáóåòñÿ? — Åñëè ëèöà, î êîòîðûõ âû ãîâîðèòå, èçúÿâëÿþò æåëàíèå ïðèíÿòü ëè÷íîå ó÷àñòèå ïî ìàòåðèàëüíîìó îáåñïå÷åíèþ ñîáñòâåííîé ñòàðîñòè, îíè äîëæíû äîáðîâîëü-

♦ Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень. ♦ Конституційне право; муніципальне право. ♦ Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. ♦ Господарське право; господарсько4процесуальне право. ♦ Трудове право; право соціального забезпечення. ♦ Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсове право. ♦ Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. ♦ Кримінальне право та кримінологія; кримінально4виконавче право. ♦ Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно4розшу4 кова діяльність. ♦ Судоустрій; прокуратура та адвокатура. ♦ Міжнародне право. ♦ Філософія права. ♦ Політичні інститути та процеси. ♦ Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. В аспірантуру приймаються громадяни України, які мають вищу освіту і кваліфіка4 цію спеціаліста, магістра. Громадяни інших держав можуть бути прийняті в аспірантуру на підставі відповідних договорів, що укладаються з вищими навчальними закладами, науковими установами і орган4 ізаціями, міністерствами, Президією НАН України, або у відповідності до міждержавних і міжурядових угод та особисто на контрактній основі. Вступники до аспірантури складають конкурсні іспити зі спеціальності, філософії і однієї з іноземних мов (англійської, німецької, французької) в обсязі діючої програми для вищих навчальних закладів. ÄËß ÂÑÒÓÏÓ ÄÎ ÀÑϲÐÀÍÒÓÐÈ ÍÀÄÀÞÒÜÑß Ñ˲ÄÓÞײ ÄÎÊÓÌÅÍÒÈ. 1. Заява на ім‘я ректора з зазначенням спеціальності, видом навчання (стаціонар або заочно). 2. Засвідчена копія диплому про закінчення вищого навчального закладу і наявність кваліфікації спеціаліста, магістра. (додаток до диплому) 3. Особовий листок з обліку кадрів з трьома фотокартками (3х4). Автобіографія. 4. Копія трудової книжки. 5. Характеристика4рекомендація з останнього місця роботи. (для працюючих) 6. Витяг з протоколу вченої ради для осіб, які рекомендовані до аспірантури безпосе4 редньо після закінчення вищого навчального закладу. 7. Особи, які не мають опублікованих наукових праць, подають наукові доповіді (рефе4 рат) з обраної спеціальності та відгук майбутнього керівника з оцінкою. 8. Посвідчення по формі 2.2. про склад кандидатських іспитів для осіб, які повністю або частково склали кандидатські іспити. Термін дії кандидатських іспитів 10 років. 9. Для цільовиків лист вузу (підприємства), який підтверджує призначення кандидатів 4 цільовиків. 10. Вступники до аспірантури проходять попередню співбесіду з майбутнім науковим керівником, який дає свою згоду керувати аспірантом. 11. Медична довідка про стан здоров‘я за формою № 0864у. Всі вищезазначені документи подаються в одному екземплярі разом з рефератом за місяць до початку іспитів. Необхідно також особисто пред‘явити паспорт, військовий білет та трудову книжку. ÂÑÒÓÏͲ ²ÑÏÈÒÈ Ç ÓÑ²Õ ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎÑÒÅÉ ÏÐÎÂÎÄßÒÜÑß Ç 10 ÂÅÐÅÑÍß ÄÎ 10 ÆÎÂÒÍß 2009 ÐÎÊÓ. Особам, які допущені до складання вступних іспитів в аспірантуру, надається додаткова відпустка з збереженням заробітної плати за місцем роботи з розрахунку 10 днів. Ïðèéîì äîêóìåíò³â ç 1 ñåðïíÿ ïî 30 ñåðïíÿ 2009 ð. Äîâ³äêè íàäàþòüñÿ ùîäåííî ó â³ää³ë³ àñï³ðàíòóðè ÎÍÞÀ çà àäðåñîþ: 27009, ì. Îäåñà, âóë. ϳîíåðñüêà, 5, ê. 3, òåë.: 719-87-82.

íî ó÷àñòâîâàòü â ïåíñèîííîì ñòðàõîâàíèè. Äëÿ ÷åãî èì íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â îòäåëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà ïî ìåñòó ñâîåãî æèòåëüñòâà. Äàæå íàõîäÿñü êðàòêîâðåìåííî â Óêðàèíå, ïîäàéòå çàÿâëåíèå î ñâîåì æåëàíèè ó÷àñòâîâàòü â ïåíñèîííîì ñòðàõîâàíèè. Êñòàòè, âû ìîæåòå ñ òàêèì çàÿâëåíèåì îáðàòèòüñÿ íåïîñðåäñòâåííî â Ïåíñèîííûé ôîíä Óêðàèíû ïî Èíòåðíåòó.  òå÷åíèå ïÿòè äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ ïî Èíòåðíåòó, âû ïîëó÷èòå äîãîâîð î äîáðîâîëüíîì ó÷àñòèè â ïåíñèîííîì ñòðàõîâàíèè â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ è ñïðàâêó, èíôîðìèðóþùóþ î íîìåðå òåëåôîíà è âðåìåíè, êîãäà âû ïîëó÷èòå îòâåò íà âàøó ïðîñüáó. Åñëè âû îáðàòèòåñü ñ ïîäîáíîé ïðîñüáîé â ðàéîííîå îòäåëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà, òàì âàì ïðåäîñòàâÿò âñå íåîáõîäèìîå äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà. — À åñëè ÷åëîâåê æèâåò â ñåëå è ó íåãî íåò Èíòåðíåòà, êàê åìó áûòü? —  òàêîì ñëó÷àå îáðàòèòåñü â ðàéîííîå îòäåëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà, ãäå âû ïðîæèâàåòå, òàì âàì âûäàäóò áëàíêè äîãîâîðà, íî âû äîëæíû èìåòü ïðè ñåáå êîïèþ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî âàøó ëè÷íîñòü, è çàÿâëåíèå î äîáðîâîëüíîì ïåíñèîííîì ñòðàõîâàíèè. Çàïîëíèòå äîãîâîð â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, êîòî-

ðûé âàì ïîäïèøóò â Ïåíñèîííîì ôîíäå. — Îïëàòó ñòðàõîâîãî âçíîñà íåîáõîäèìî ïðîèçâîäèòü òîëüêî ïîñëå ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà? — Îïëàòó ñòðàõîâûõ âçíîñîâ ìîæíî íà÷àòü â ëþáîå âðåìÿ, áåç óâåäîìëåíèÿ Ïåíñèîííîãî ôîíäà î íàìåðåíèè äîáðîâîëüíîãî ó÷àñòèÿ â ñòðàõîâûõ âçíîñàõ. Äîãîâîð ìîæíî ïîäïèñàòü â òå÷åíèå ãîäà ñî äíÿ ïåðâîé îïëàòû âçíîñà. — À êàêîâ ðàçìåð äîáðîâîëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ? — Ñàì ðàçìåð ñòðàõîâîãî âçíîñà îïðåäåëÿåòñÿ äîãîâîðîì, à ñóììà åãî ÿâëÿåòñÿ äîáðîâîëüíûì ïîæåëàíèåì ñàìîãî ñòðàõîâàòåëÿ, íî íå ìåíüøå ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà, äëÿ òîãî, ÷òîáû ãðàæäàíèíó çàñ÷èòûâàëñÿ ñòðàõîâîé ïåíñèîííûé ñòàæ. Ìèíèìàëüíàÿ ñóììà ñîñòàâëÿåò 209 ãðèâåí 16 êîïååê. Ýòè âçíîñû ïîñòóïàþò íà îòäåëüíûé ñ÷åò òîãî îòäåëåíèÿ Ïåíñèîííîãî ôîíäà, ñ êîòîðûì âû çàêëþ÷èëè äîãîâîð î äîáðîâîëüíîì ïåíñèîííîì ñòðàõîâàíèè. Åñëè îïëàòó âû ïðîèçâåäåòå â èíîñòðàííîé âàëþòå, òî âàì çàñ÷èòàþò åå â ãðèâíàõ ïî êóðñó ÍÁÓ íà ìîìåíò îïëàòû â âàëþòå. — Àëüáèíà Äàðèñîâíà, à ñòðàõîâîé ñòàæ îò ÷åãî çàâèñèò? — ß óæå íàçâàëà ñóììó ìåñÿ÷íîãî ñòðàõîâîãî

âêëàäà — 209 ãðèâåí 16 êîïååê. Òàêîé ðàçìåð âêëàäîâ äàåò îñíîâàíèå äëÿ çà÷åòà âàøåãî ñòðàõîâîãî ñòàæà äëÿ íà÷èñëåíèÿ ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà ïåíñèè. Âû ìîæåòå äåëàòü âêëàäû â áîëüøåé ñóììå, ÷òî äàñò ïðàâî íà íà÷èñëåíèå âàì ïåíñèè â áîëüøåì ðàçìåðå. Îäíàêî íàçâàííàÿ ìèíèìàëüíàÿ ñóììà ñòðàõîâîãî âêëàäà íå ïîñòîÿííàÿ è çàâèñèò îò ðàçìåðà ìèíèìàëüíîé çàðïëàòû ïî ñòðàíå. — À êàêîé ñòðàõîâîé ïåíñèîííûé ñòàæ íàäî èìåòü, ÷òîáû ïîëó÷èòü ïðàâî íà íàçíà÷åíèå ïåíñèè? — Ïðè óñëîâèè îïëàòû ñòðàõîâûõ âçíîñîâ â ïîëíîì ðàçìåðå â òå÷åíèå ïÿòè ëåò. Ýòîò ïåðèîä è çàñ÷èòûâàåòñÿ ãðàæäàíèíó â ïåíñèîííûé ñòðàõîâîé ñòàæ. Çàñòðàõîâàííîå ëèöî èìååò ïðàâî íà íàçíà÷åíèå ïåíñèè ïî âîçðàñòó: ïðè äîñòèæåíèè 60 ëåò — ìóæ÷èíû è 55 — æåíùèíû, íî ïðè íàëè÷èè ñòðàõîâîãî ñòàæà íå ìåíåå ïÿòè ëåò. Òîò, êòî õî÷åò çàùèòèòü ñâîþ ñòàðîñòü, äîëæåí çàáëàãîâðåìåííî ïîäóìàòü îá ýòîì. À ñàì ðàçìåð ïåíñèè áóäåò çàâèñåòü îò âàøåãî âêëàäà â ñòðàõîâóþ êîïèëêó, òðóäîâîãî ñòàæà è ñðåäíåé çàðïëàòû, åñëè âû ðàáîòàëè íà òåððèòîðèè Óêðàèíû. Ïîäãîòîâèë Àëåêñàíäð ÑÎËÄÀÒÑÊÈÉ

Мы об этом писали

Честь мундира превыше всего? Âèêòîð ÂÅÏÐÈÊ «Ñëîâî» Íåäàâíî â àäðåñ ðåäàêöèè ïðèøëî ïèñüìî, ïîëíîñòüþ ïîñâÿùåííîå ðàçáîðó ìîåé ñòàòüè íà÷àëüíèêîì Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ÌÂÄ Óêðàèíû â Îäåññêîé îáëàñòè Áîãäàíîì ÊÅÐÍÈÖÊÈÌ. ×òîáû èçáåæàòü ðàçëè÷íûõ êðèâîòîëêîâ, òèïà: âûäåðíóòà ñòðîêà èç êîíòåêñòà, ïðèâåäåì îòâåò ãîñ÷èíîâíèêà ïîëíîñòüþ: «В газеті «Слово» за № 23 (839) від 19.06.2009 розміщена стаття під назвою «Белые пятна» уголовного дела. Чистота судебного рас следования — гарантия справедливого приго вора», у якій викладена інформація по кримі нальній справі по обвинуваченню гр. Корнієнка О. М. у скоєнні вбивства гр. Роти М. В. У статті наведена думка гр. Корнієнко Е. І., матері обви нуваченого, про незаконне притягнення її сина до кримінальної відповідальності та порушення вимог КПК України працівниками Овідіопольсь кого РВ ГУМВС України в Одеській області в ході розслідування кримінальної справи. За фактом опублікування статті проведена службова перевірка, в ході якої встановлено, що у слідчому відділі Овідіопольського РВ ГУМВС України в Одеській області порушена та розсліду валась кримінальна справа за фактом навмис ного вбивства гр.. Роти М. В., труп якого з чис ленними колоторізаними ранами в області об личчя, шиї та тулубу виявлено на вулиці смт. Ве ликодолинське Овідіопольського району. 07.10.2008 за підозрою у скоєнні вказано го злочину в порядку ст.. 115 КПК України зат римано Корнієнка Олександра Михайловича, 29.01.1978 р.н. мешканця смт. Великодолинсь ке, який дав покази про те, що вбивство Роти.  М. В. він скоїв на ґрунті раптово виниклих не приязних стосунків. 08.10.2008 Корнієнку О. М. предявлено обвинувачення у вчиненні злочину, передбаче ного ч. 1 ст. 115 КК України, в тому, що він 01.10.2008 біля 23 годин, перебуваючи в стані алкогольного спяніння, в ході сварки, з метою навмисного протиправного позбавлення жит тя, наніс численні удари ножем в обличчя, шию Роті М. В., заподіявши тілесні ушкодження в вигляді численних проникаючих поранень об

личчя та шиї, з пошкодженням кісток черепа, а також головного мозку, судин та органів шиї, внаслідок чого потерпілий помер на місці події. 10.10.2008 постановою Овідіопольського районного суду Корнієнку обраний запобіжний захід у вигляді взяття під варту. В судовому засіданні, при розгляді питання про обрання запобіжного заходу, обвинувачений Корнієнко О. М. надав докази про те, що вбивство Роти М. В. він скоїв на ґрунті раптово виниклих непри язних стосунків, перебуваючи в стані алкоголь ного спяніння, у звязку з тим, що Рота М. В. об разив колишню дівчину Корнієнка. Після проведення всіх необхідних слідчих дій зазначена кримінальна справа спрямована до прокуратури для затвердження обвинувально го висновку, де 06.02.2009 обвинувальний вис новок прокурором затверджено та справа на правлена до суду для розгляду по суті. Зараз вка зана кримінальна справа по обвинуваченню Кор нієнка О. М. розглядається в районному суді. У період проведення досудового слідства у кримінальній справі, а також після направлен ня справи до суду гр. Корнієнко Є. І., мати обви нуваченого Корнієнка О. М., неодноразово звер талась зі скаргами до правоохоронних органів та установ (МВС України, ГСУ МВС України, ГУМВС України в Одеській області, прокуратури Одеської області), про незаконне притягнення, на її думку, сина Корнієнка О. М. до кримінальної відпові дальності. За кожним фактом надходження скарг проводились службові перевірки; доводи, вкладені в скаргах, визнавались такими, що не знайшли свого підтвердження. Враховуючи, що прокурором Овідіопольсь кого району Одеської області затверджено обви нувальний висновок по кримінальній справі по обвинуваченню Корнієнка О. М та справа направ лена до суду, можливо зробити висновок, що висловлювання Корнієнко Є. І. про незаконне притягнення її сина Корнієнка О. М. до кримі нальної відповідальності, викладені в газеті «Сло во» за № 23 (839) від 19.06.2009, не знайшли свого підтвердження. Чисельні звертання зі скар гами матері обвинуваченого гр. Корнієнко Є. І. є намаганням звільнити сина від кримінальної відповідальності. Вина обвинуваченого Корнієнка О. М. підтверджується не тільки явкою з повинною, а й іншими доказами, зібраними в ході досудо вого слідства. Захист обвинуваченого здійсню вався професійним адвокатом. Згідно Конституції України, вину громадя

нина може встановити тільки суд, тому аналізу вати докази на даному етапі є передчасним і некоректним. Винність чи невинність Корнієнка О. М. буде встановлена судом. За повагою, Начальник Головного управління МВС України в Одеській області Б. А. Керницький». Хочу в очередной раз подтвердить, что я как автор статьи никогда и не ставил под сомне4 ние конституционную норму, что вину любого гражданина может установить суд и только суд! Эта аксиома известна даже студентам первого курса юридического вуза. Что же касается основ4 ного лейтмотива статьи, то он изложен в после4 дних строках материала. Хочу напомнить оппо4 ненту и читателям: «Единственное, за что я го4 лосую и ратую, — убийца должен сидеть в тюрь4 ме. Но — именно настоящий убийца!» При этом добавлю, что предметом моего журналистско4 го расследования было изучение методов и спо4 собов сбора досудебной доказательной базы ра4 ботниками милиции. За все время оперативно4 следственных мероприятий так и не были обна4 ружены важнейшие составляющие доказатель4 ства: в частности, отпечатки пальцев подсудимо4 го на орудии убийства, ногтевые срезы были сде4 ланы, а выводы криминалистической эксперти4 зы в деле отсутствуют, следы обуви на месте пре4 ступления не принадлежат подсудимому. Соба4 ка, взявшая след у трупа, привела на «большую дорогу», а не к дому, где проживал Александр Корниенко. По какой4то причине следователи не допросили свидетелей, лиц, видевших его в ночь трагедии. На месте гибели молодого человека были обнаружены обрывки одежды, окурки, сле4 ды шин автомашины. И все это не принадлежало подсудимому. Наконец, я писал об этом раньше, следователи не взяли во внимание распечатки телефонных переговоров между подсудимым и жертвой. Что касается явки с повинной, то она тоже вызывает сомнение, так как появилась на шестой день пребывания подозреваемого в ми4 лиции. И какая же это явка с повинной, если она получена в ходе «допросов»? Все эти и многие другие данные свидетель4 ствуют о том, что таких «белых пятен» в досу4 дебном расследовании, в сборе обвинительно4 го заключения больше, чем достаточно. Думаю и надеюсь, что они объективно будут оценены судом.


6

«ÑËÎÂλ

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

WWW.SLOVO.ODESSA.UA

¹ 27 (843)

17.07.2009

Академия

Полигон ñ академия будущего офицера øèé óæå ïîèñòèíå ëåãåíäàðíûì, ñíàéïåðñêàÿ âèíòîâêà Äðàãóíîâà è ïèñòîëåò Ìàêàðîâà. È àáñîëþòíî íå âàæíî, ÷òî íå âñå íàáðàëè ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî î÷êîâ, çàòî âïå÷àòëåíèé õâàòèëî íà íåñêîëüêî äíåé âïåðåä. Íàñòîÿùèìè ñíàéïåðàìè íà ýòîì ýòàïå ñòàëè: â ñòðåëüáå èç ÀÊ-74 – êóðñàíòû Ñåëèí Â.Â., Ëåâèöêèé Ñ.È., Áàøìàêîâ Ì.Â., Êèñèëåâ À.Þ.; â ñòðåëüáå èç ÏÌ – êóðñàíòû Äàáêåâè÷ Å.Â., Ïàíàéîòîâ Å.À.; â ñòðåëüáå èç ÑÂÄ – êóðñàíòû ßêîâèùåíêî À.Â., Øàõíîâñêèé À.À., Èëüíèöêèé Í.Â. Ëó÷øèì âçâîäîì íà îãíåâîì ðóáåæå áûë ïðèçíàí 3-é ó÷åáíûé âçâîä, êîìàíäèð âçâîäà – êóðñàíò Øàõíîâñêèé À.À. Óæå ïðîéäåíà ïîëîâèíà ñáîðîâ, ìû ñòàëè íà øàã áëèæå ê òîìó, ÷òîáû ïîëó÷èòü çâàíèÿ îôèöåðîâ, è ìíå êàæåòñÿ, ÷óòü÷óòü âçðîñëåé è ñåðüåçíåé. Êîíå÷íî, âïåðåäè åùå íåñêîëüêî íåäåëü çóáðåæêè è òðåíèðîâîê, íî íåò ñîìíåíèé â òîì, ÷òî êàæäûé èç íàñ ïðèëîæèò âñå óñèëèÿ, ÷òîáû óñïåøíî çàêîí÷èòü îáó÷åíèå íà êàôåäðå âîåííîé ïîäãîòîâêè.

Ñåðãåé ÑÓØÊÎ, ñòóäåíò ÎÍÞÀ

íîé îáîðîíû, ðàäèîëîêàöèîííîãî îáíàðóæåíèÿ è ýëåêòðîííîé áîðüáû. À ñàìîå ãëàâíîå òî, ÷òî êàæäûé èç íàñ íà íåñêîëüêî ÷àñîâ ñàì ñòàë êîìàíäèðîì áðîíåòðàíñïîðòåðà ÁÒÐ-70 è îñóùåñòâèë «ïîêàçàòåëüíûå ìàíåâðû». Ðåâ äâèãàòåëåé, âåòåð è ïûëü — ñòîèò ëè ãîâîðèòü, ÷òî àäðåíàëèí è äóõ ñîïåðíè÷åñòâà âî âðåìÿ òàêîãî «àòòðàêöèîíà» ïðîñòî çàøêàëèâàë. Íàèëó÷øèå ðåçóëüòàòû ïî âûïîëíåíèþ íîðìàòèâîâ âîæäåíèÿ ÁÒÐ-70 ïîêàçàëè êóðñàíòû Ïàâëè÷åíêî Ñ.Í., Ðåïåöêèé Ì.Í., Áóãëîâ Ä.Ã. Ñëåäóþùèì ýòàïîì, íåîáõîäèìûì áóäóùèì ëåéòåíàíòàì, áûëè òàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ.  õîäå íèõ áûëè îòðàáîòàíû ïåðåõîä â àòàêó, à òàêæå îðãàíèçàöèÿ îáîðîíû, îáîðóäîâàíèå ðàçëè÷íûõ çàãðàäèòåëüíûõ ñîîðóæåíèé, çàùèòà îò îðóæèÿ ìàññîâîãî ïîðàæåíèÿ, ïðîòèâîäåéñòâèå àòàêàì ñ âîçäóõà, ïðåîäîëåíèå ìèííûõ çàãðàæäåíèé. Ñîâåðøåííî íîâûì îïûòîì äëÿ ìíîãèõ îêàçàëîñü çíàêîìñòâî ñî âçðûâ÷àòûìè âåùåñòâàìè: òàê âîò îí êàêîé, ïðåñëîâóòûé òðîòèë.

À âåäü ïîäæå÷ü áèêôîðäîâ øíóð òðîòèëîâîé øàøêè îêàçàëñÿ ñïîñîáåí äàëåêî íå êàæäûé. Ñàìûì äîëãîæäàííûì ïðàêòè÷åñêèì çàíÿòèåì áûëè äëÿ íàñ áîåâûå ñòðåëüáû. Âåäü êàæäûé, áóäó÷è åùå ñîâñåì ìàëü÷èøêîé è äåðæà â ðóêàõ èãðóøå÷íûé ïèñòîëåò, ïðåäñòàâëÿë åãî íàñòîÿùèì. À òåïåðü â ðóêàõ îêàçàëîñü áîåâîå îðóæèå – àâòîìàò Êàëàøíèêîâà, ñòàâ-

Так были американцы на луне или таки нет? В начале следующей недели исполняется сорок лет одному из величайших событий в истории тва. Или ве личайшему фарс че лове чес фарсуу... челове ловечес чества. величайшему Ñåðãåé ÌÈËÎØÅÂÈ× «Ñëîâî» 21 èþëÿ 1969 ãîäà, â 3 ÷àñà 56 ìèíóò ïî ñðåäíååâðîïåéñêîìó âðåìåíè, ãðàæäàíèí ÑØÀ Íèë Àðìñòðîíã ïåðâûì èç çåìëÿí âûñàäèëñÿ íà ïîâåðõíîñòü Ëóíû. Ñòóïèâ ëåâîé íîãîé â ëóííóþ ïûëü, àñòðîíàâò ïðîèçíåñ ëåãåíäàðíóþ ôðàçó: «Ýòî ìàëåíüêèé øàã äëÿ ÷åëîâåêà è îãðîìíûé ïðûæîê äëÿ âñåãî ÷åëîâå÷åñòâà». Âñëåä çà íèì âûøåë Ýäâèí Îëäðèí. Òðåòèé ÷ëåí ýêèïàæà «Àïîëëîíà-11» Ìàéêë Êîëëèíç íàõîäèëñÿ íà áîðòó êîðàáëÿ.

Ðàäèîïåðåãîâîðû ñ «ïåðâûìè ëóííûìè æèòåëÿìè» ñëûøàë âåñü ìèð, íî òåì íå ìåíåå äî ñèõ ïîð ìíîãèå ñêåïòèêè íå âåðÿò â òî, ÷òî â ðàìêàõ ïðîãðàììû «Àïîëëîí» ïðîèçâîäèëàñü âûñàäêà ÷åëîâåêà íà Ëóíó.

È ñ÷èòàþò, ÷òî ôîòîãðàôèè, ôèëüìû è äðóãèå äîêóìåíòû âñåõ ëóííûõ ýêñïåäèöèé áûëè ñôàëüñèôèöèðîâàíû… Ïåðâûì òåìó òàê íàçûâàåìîãî «ëóííîãî çàãîâîðà» ïîäíÿëè, êñòàòè, ñàìè àìåðèêàíöû.  ñâîåé êíèãå «Ìû íèêîãäà íå áûëè íà Ëóíå», óâèäåâøåé ñâåò â 1976 ãîäó, ïèñàòåëü èç ÑØÀ Áèëë Êåéñèíã óáåäèòåëüíî äîêàçàë, ÷òî óðîâåíü òîãäàøíåãî íàó÷íîãî ïîòåíöèàëà Àìåðèêè íå ïîçâîëÿë çàïóñòèòü íà Ëóíó ÷åëîâåêà. Êðîìå òîãî, èìåííî îí îáðàòèë âíèìàíèå îáùåñòâåííîñòè íà ðÿä ïîäîçðèòåëüíûõ äåòàëåé.  ÷àñòíîñòè, òàêèå: íà ëóííûõ ôîòîãðàôèÿõ îòñóòñòâóþò çâåçäû, ôëàã ÑØÀ ìèñòè÷åñêèì îáðàçîì ðàçâåâàåòñÿ â âàêóóìå, íà ôîòî íåò è ñëåäà êðàòåðîâ îò ðåàêòèâíîé ñòðóè ïîñàäî÷íîãî ìîäóëÿ. Çà ïðîøåäøåå ñî äíÿ âûõîäà êíèãè Êåéñèíãà âðåìÿ íàêî-

ïèëîñü íåìàëî äðóãèõ äîêàçàòåëüñòâ è àðãóìåíòîâ, ñâèäåòåëüñòâóþùèõ â ïîëüçó òåîðèè «ëóííîãî çàãîâîðà». Ê ïðèìåðó, ñêåïòèêîâ ñìóùàåò âûñîòà ïðûæêîâ àñòðîíàâòîâ âî âðåìÿ èõ ïðåáûâàíèÿ íà Ëóíå. Ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî ñèëà òÿæåñòè íà íàøåì ñïóòíèêå â 6 ðàç ìåíüøå çåìíîé, ïðûæêè äîëæíû áûëè áûòü çíà÷èòåëüíî âûøå. Íà òåððèòîðèè áûâøåãî ÑÑÑÐ îäíèì èç îñíîâíûõ ñòîðîííèêîâ òåîðèè «ëóííîãî çàãîâîðà» ÿâëÿåòñÿ ðîññèéñêèé ïóáëèöèñò Þðèé Ìóõèí.  ñâîåé íàøóìåâøåé äîêóìåíòàëüíîé ïîâåñòè «Ëóííàÿ àôåðà ÑØÀ» îí óòâåðæäàë, ÷òî ãîñóäàðñòâåííûå ñðåäñòâà, âûäåëåííûå äëÿ ïîëåòîâ íà Ëóíó, áûëè óêðàäåíû, à ñöåíû ëóííûõ ýêñïåäèöèé ìàñòåðñêè ñíÿòû â çåìíûõ ïàâèëüîíàõ òàëàíòëèâûì àìåðèêàíñêèì ðåæèññåðîì Ñòåíëè Êóáðèêîì.

È, íàêîíåö, ïîñëåäíèå ïî âðåìåíè è, íà ìîé âçãëÿä, áîëåå ÷åì óáåäèòåëüíûå ôàêòû, êîòîðûå ïðèâîäÿò ñêåïòèêè. Ôàêò ïåðâûé: íå òàê äàâíî âûÿñíèëîñü, ÷òî èç Íàöèîíàëüíîãî àðõèâà ÑØÀ çàãàäî÷íûì îáðàçîì èñ÷åçëè 698 èç 700 ïëåíîê ñ çàïèñüþ ïîñàäêè «Àïîëëîíà-11». Ôàêò âòîðîé: â íà÷àëå ýòîãî ãîäà ÿïîíñêèé àâòîìàòè÷åñêèé çîíä «Êàãóÿ» ñôîòîãðàôèðîâàë ñ íåáîëüøîé âûñîòû ìåñòà ïîñàäîê ëóííûõ ìîäóëåé «Àïîëëîí-15» è «Àïîëëîí-17». Íà ìåñòå, ãäå äîëæíà áûëà íàõîäèòüñÿ (ïî óòâåðæäåíèþ àìåðèêàíöåâ) ìàññà âñåâîçìîæíîãî îáîðóäîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå òàê íàçûâàåìûå «ëóííûå àâòîìîáèëè», íà êîòîðûõ ÿêîáû ïåðåìåùàëèñü ïî Ëóíå àñòðîíàâòû, íå áûëî îáíàðóæåíî íè÷åãî… Ïðè íàïèñàíèè äàííîãî ìàòåðèàëà áûëà èñïîëüçîâàíà èíôîðìàöèÿ Èíòåðíåò, à òàêæå ãàçåòû «Ïåíñèîííûé êóðüåð».

Объявление

Ñ 1 èþëÿ äëÿ ñòóäåíòîâ êàôåäðû âîåííîé ïîäãîòîâêè ÎÍÞÀ íà÷àëñÿ íàèáîëåå âàæíûé ýòàï îáó÷åíèÿ — ó÷åáíûå ñáîðû. Ýòî — ôèíèøíàÿ ïðÿìàÿ ê ïîëó÷åíèþ îôèöåðñêîãî çâàíèÿ, ôèíèøíàÿ ïðÿìàÿ, ê êîòîðîé ìû òàê ñòðåìèëèñü äâà ñ ïîëîâèíîé ãîäà. Ïðîãðàììîé ó÷åáíûõ ñáîðîâ áûëè ïðåäóñìîòðåíû ïîëåâûå çàíÿòèÿ íà ïîëèãîíå âîèíñêîé ÷àñòè, âî âðåìÿ êîòîðûõ ìû íà ïðàêòèêå çàêðåïëÿëè ïîëó÷åííûå çíàíèÿ.  õîäå çàíÿòèé ìû èìåëè âîçìîæíîñòü äåòàëüíî èçó÷èòü ðàçëè÷íûå îáðàçöû òÿæåëîé òåõíèêè, ñðåäè êîòîðûõ: òàíê Ò-64, áðîíåòðàíñïîðòåðû ÁÒÐ-70 è ÁÒÐ-80, áîåâàÿ ìàøèíà ïåõîòû ÁÌÏ-2, ðàçëè÷íûå ñðåäñòâà ïðîòèâîâîçäóø-

Фото из архива ОНЮА

Åùå ñîâñåì íåäàâíî ìû ñäàâàëè ëåòíþþ ñåññèþ â àêàäåìèè, íå ñïàëè íî÷ü ïåðåä ãîñóäàðñòâåííûì ýêçàìåíîì, ïîñëåäíèé ðàç íåðâíî çàãëÿäûâàëè â òàêóþ íåóäîáíóþ è ìåëêî íàïèñàííóþ øïàðãàëêó, à óæå ñåãîäíÿ ìû âûïîëíÿåì áîåâûå çàäà÷è, ñòðåëÿåì èç àâòîìàòîâ, âîäèì áðîíåòðàíñïîðòåðû, «ìåðÿåì ñàïîãàìè» êèëîìåòðû ïîëèãîíà. Ìû ïðèçâàíû íà ñáîðû.

ß äóìàþ, ÷òî ãëàâíûé âûâîä, êîòîðûé êàæäûé äëÿ ñåáÿ ñäåëàë, â òîì, ÷òî áîåâîå îðóæèå – íå èãðóøêà, à âîéíà – íå ôèëüì è íå èãðà. È ÷òî æèòü è âèäåòü íàä ñîáîé ìèðíîå íåáî íåñðàâíèìî ëó÷øå, ÷åì ñëûøàòü ñâèñò ïóëü è ðàçðûâû ñíàðÿäîâ. Îäíàêî ýòî íå ìåíÿåò ñóòè èçðå÷åíèÿ — Si vis pacem, para bellum. Õî÷åøü ìèðà – ãîòîâüñÿ ê âîéíå.

Ðåäàêöèè åæåíåäåëüíèêà «Ñëîâî» íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÃËÀÂÍÛÉ ÁÓÕÃÀËÒÅÐ Îïûò ðàáîòû è çíàíèå êîìïüþòåðà îáÿçàòåëüíû. Îêëàä 2200 ãðèâåí, äîñòîéíûå óñëîâèÿ ðàáîòû. Òåë. 746-65-64.

Отпраздновали День Днестра Òàìèëà ×ÅÐÍÅÖÊÀß «Ñëîâî» Ó÷àñòíèêè ýêîëîãè÷åñêîãî îáúåäèíåíèÿ «Äíåñòð» 14-ãî èþëÿ, ñîáðàâøèñü â ñåëå Ìàÿêè, îòïðàçäíîâàëè Äåíü Äíåñòðà. Ãëàâíûì â ïðîãðàììå ïðàçäíèêà áûëî îáùåñòâåííîå îòêðûòèå Íèæíåäíåñòðîâñêîãî íàöèîíàëüíîãî ïðèðîäíîãî ïàðêà.

Ó ýêîëîãîâ-îáùåñòâåííèêîâ áûë ïîâîä âñïîìíèòü ìíîãîëåòíþþ íåïðîñòóþ èñòîðèþ ñîçäàíèÿ ýòîãî çàïîâåäíèêà. Íûíå ýòîò ïðèðîäíûé ïàðê çàíèìàåò ñâûøå 21300 ãåêòàðîâ. Áóäåò îñóùåñòâëåíà îðãàíèçàöèÿ åãî òåððèòîðèè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàííûì ïðîåêòîì.


В Одесской национальной юридической академии состоялся очередной выпуск специалистов и магистров Àëåêñàíäð ÑÎËÄÀÒÑÊÈÉ «Ñëîâî» Îáû÷íî âñå «ñåìåéíûå» òîðæåñòâà â ÎÍÞÀ ïðîõîäÿò â àêòîâîì çàëå. Îäíàêî â ïðîøëóþ ñóááîòó áûëî ðåøåíî ïðîâåñòè èõ íà êðûòîé ïëîùàäêå ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíîãî êîìïëåêñà àêàäåìèè. È äåëî íå òîëüêî â òîì, ÷òî íûí÷å ÷èñëî âûïóñêíèêîâ äîñòèãëî 675 ÷åëîâåê. Íî êàæäûé âûïóñê ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ âñåãäà ïðîõîäèò â ïðèñóòñòâèè áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ãîñòåé. Ñþäà ïðèõîäÿò íå òîëüêî ïðåïîäàâàòåëè, íî è äðóçüÿ, çíàêîìûå âûïóñêíèêîâ, èõ ðîäèòåëè è ðîäñòâåííèêè.

Ì

ÀÊÀÄÅÌÈß

17.07.2009

ÅÑÒÀ íà òðèáóíå çàíÿëè ãîñòè. Âíèçó, íà ñïîðòèâíîé ïëîùàäêå, âûñòðîèëèñü ïî ôàêóëüòåòàì âèíîâíèêè òîðæåñòâà. Âñå â ÷åðíûõ ìàíòèÿõ, òîðæåñòâåííûå è ðàäîñòíûå. Ó êàæäîãî ïîçàäè ïÿòü íåçàáûâàåìûõ ñòóäåí÷åñêèõ ëåò. Ñêîëüêî çà ýòî âðåìÿ ïðèøëîñü ïåðåâîëíîâàòüñÿ, èñïûòàòü ìèíóòû ðàäîñòè è ïîáåä, à ãëàâíîå — íàéòè ñåáå âåðíûõ äðóçåé. Âïåðåäè — íîâàÿ æèçíü. Âñìàòðèâàþñü â ñèÿþùèå ëèöà êðàñàâèö-äåâóøåê è íåñêîëüêî ñäåðæàííûõ â ýìîöèÿõ ðåáÿò è ïðåäñòàâëÿþ, ÷òî ÷åðåç äåñÿòèëåòèÿ ìíîãèå èç íèõ äîñòèãíóò áîëüøèõ âûñîò, ñòàíóò ãîñóäàðñòâåííûìè äåÿòåëÿìè. Íî íà âñþ æèçíü â èõ ïàìÿòè îñòàíóòñÿ ïðîâåäåííûå â àêàäåìèè ãîäû è òîðæåñòâåííûå ìèíóòû ïåðåä âðó÷åíèåì äèïëîìà îá îêîí÷àíèè âóçà. Ïðèñóòñòâóþùèå áóðíûìè àïëîäèñìåíòàìè âñòðå÷àþò ïîÿâëåíèå ïðåçèäåíòà àêàäåìèè, ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Âåðõîâíîé Ðàäû Óêðàèíû ïî âîïðîñàì ïðàâîñóäèÿ, àêàäåìèêà Ñåðãåÿ ÊÈÂÀËÎÂÀ. Âìåñòå ñ íèì íà ïëîùàäêó âûõîäÿò ïî÷åòíûå ãîñòè èç ÷èñëà ðóêîâîäèòåëåé îáëàñòíûõ

WWW.SLOVO.ODESSA.UA

11

Фото Вячеслава ТЕНЯКОВА

«ÑËÎÂλ ¹ 27 (843)

ó÷ðåæäåíèé, êîòîðûå ïðèøëè ðàçäåëèòü ðàäîñòü ïðàçäíèêà. Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷ îáúÿâëÿåò òîðæåñòâà ïî ñëó÷àþ âðó÷åíèÿ äèïëîìîâ ñïåöèàëèñòîâ è ìàãèñòðîâ âûïóñêíèêàì 2009 ãîäà îòêðûòûìè. — ß ãîðÿ÷î ïîçäðàâëÿþ âñåõ ñ ýòèì âàæíûì ñîáûòèåì â âàøåé æèçíè, — ñêàçàë îí. — Ëó÷øèå ãîäû ñâîåé ìîëîäîñòè âû ïðîâåëè â ñàìîì ëó÷øåì âóçå — Îäåññêîé íàöèîíàëüíîé þðèäè÷åñêîé àêàäåìèè.  2004 ãîäó âû ïåðåñòóïèëè ïîðîã ýòîãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ. À òîò ãîä áûë íå î÷åíü ñïîêîéíûì äëÿ íàøåãî ãîñóäàðñòâà. ß õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü ïðèñóòñòâóþùèõ çäåñü âûïóñêíèêîâ çà òó ïîääåðæêó, êîòîðóþ âû ïðîÿâèëè â 2004-2005 ãîäó. ß áëàãîäàðþ âàñ çà òî, ÷òî âû ïðîñëàâëÿåòå íàø âóç. Çà âñå ïðîøåäøèå ãîäû ó íàñ íå áûëî òàêîãî ñèëüíîãî êóðñà. Âåäü ïî÷òè 40 ïðîöåíòîâ âûïóñêíèêîâ ïîëó÷àþò äèïëîìû ñ îòëè÷èåì. ß äóìàþ, âû äîñòîéíî áóäåòå ïðåäñòàâëÿòü íàø âóç âî âñåõ îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè. Êîíå÷íî, ó÷èòüñÿ áûëî íåëåãêî, áûëè ñëîæíîñòè è âîëíåíèÿ íà ýêçàìåíàõ. Âñå ýòî ïîçàäè. Âû ïîëó÷èëè õîðîøèå çíàíèÿ. È íàäåþñü, óìåëî èñïîëüçóåòå òîò îáúåì çíàíèé, êîòîðûé ïîëó÷èëè. Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷ ïîçäðàâèë âñåõ ñ ýòèì âàæíûì ñîáûòèåì è ïîæåëàë âûïóñêíèêàì òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ, óäà÷è è ñ÷àñòüÿ â ëè÷íîé æèçíè, äîñòàòêà è âñåãî ñàìîãî õîðîøåãî. —  äîáðûé ïóòü, äîðîãèå äðóçüÿ! Ó ïðåäñåäàòåëÿ îáëàñòíîãî ñîâåòà Íèêîëàÿ ÑÊÎÐÈÊÀ âñåãäà áûëè òåïëûå îòíîøåíèÿ ñ êîëëåêòèâîì ÎÍÞÀ. — Ñåãîäíÿ äëÿ âàñ, âèíîâíèêîâ òîðæåñòâà, íàñòóïèë ïîñëåäíèé ñòóäåí÷åñêèé äåíü, — ñêàçàë Íèêîëàé Ñêîðèê. — Ïÿòü ëåò âû ó÷èëèñü â ëó÷øåì âóçå ñòðàíû.  âàøåì ëèöå Óêðàèíà ïîëó÷àåò âûñîêîîáðàçîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ-

ïðàâîâåäîâ. Õîðîøåå îáðàçîâàíèå ïîçâîëèò âàì ðàáîòàòü â ëþáîì ãîñóäàðñòâåííîì ó÷ðåæäåíèè. Þðèäè÷åñêàÿ àêàäåìèÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì Ñåðãåÿ Âàñèëüåâè÷à Êèâàëîâà ñòàëà îäíèì èç âåäóùèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ñòðàíû. Âïåðåäè âàñ æäåò íîâàÿ æèçíü, ðàáîòà. Æåëàþ âàì, ÷òîáû ñáûëèñü âñå âàøè ìå÷òû. Ïðîêóðàòóðà Óêðàèíû êàæäûé ãîä «ïîäïèòûâàåòñÿ» âñå íîâûìè è íîâûìè âûïóñêíèêàìè Îäåññêîé íàöèîíàëüíîé þðèäè÷åñêîé àêàäåìèè. Îñíîâíûì «ïîñòàâùèêîì» ïðîêóðîðñêèõ êàäðîâ ÿâëÿåòñÿ Èíñòèòóò ïðîêóðàòóðû è ñëåäñòâèÿ, êîòîðûé ìíîãèå ãîäû âîçãëàâëÿåò ïðîôåññîð Íàòàëüÿ ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ. Èíñòèòóò â ýòîì ãîäó ïîäãîòîâèë ê âûïóñêó 192 ïðàâîâåäà, èç êîòîðûõ 75 ïîëó÷èëè äèïëîì ñ îòëè÷èåì. Ïðîêóðîð îáëàñòè Âàñèëèé ÏÐÈÑßÆÍÞÊ â ñâîåì ïðèâåòñòâèè îñîáî ïîä÷åðêíóë, ÷òî, ó÷èòûâàÿ âûñîêîå êà÷åñòâî ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ, Ãåíåðàëüíàÿ ïðîêóðàòóðà Óêðàèíû â ýòîì ãîäó óâåëè÷èâàåò çàêàç íà ïðèåì ñòóäåíòîâ â àêàäåìèþ. — ß òåïëî ïîçäðàâëÿþ âñåõ ïðèñóòñòâóþùèõ ñ ýòèìè òîðæåñòâàìè, — ñêàçàë Âàñèëèé Ïðèñÿæíþê. — Âû îêîí÷èëè ñàìûé ïðåñòèæíûé âóç íå òîëüêî â Óêðàèíå, íî è â Åâðîïå. Ñïàñèáî âñåìó êîëëåêòèâó çà òî, ÷òî ñîçäàëè ó÷åáíîå çàâåäåíèå, àíàëîãà êîòîðîìó íåò â Óêðàèíå. Ïðåäñåäàòåëü Îáëàñòíîãî àïåëëÿöèîííîãî õîçÿéñòâåííîãî ñóäà Âàëåðèé ÁÀËÓÕ ñ÷èòàåò íûíåøíèé âûïóñê îñîáûì, ïîòîìó ÷òî âûïóñêíèêè íà÷èíàëè ó÷åáó â 2004 ãîäó. Ýòî áûë ãîä ïðîâåðêè è èñïûòàíèé, âñå ñòóäåíòû è ïðåïîäàâàòåëè àêàäåìèè âûñòîÿëè. Ýòî çàëîã òîãî, ÷òî è â áóäóùåì âûïóñêíèêè ïîñâÿòÿò ñåáÿ îñîáîìó òðóäó — çàùèùàòü è îõðàíÿòü ïðàâà ãðàæäàí. Âàæíî, ÷òîáû êàæäûé îñòàâàëñÿ ÷åñòíûì, âåðíûì, ÷óòêèì è îáúåêòèâíûì. Îò èìåíè âûïóñêíèêîâ ñòóäåíòêà ñóäåáíî-ïðàâîâî-

ãî ôàêóëüòåòà ÎÍÞÀ Åëåíà Àáàêóìåíêî ïîáëàãîäàðèëà ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêèé êîëëåêòèâ çà ïîëó÷åííûå ãëóáîêèå çíàíèÿ, çà òî, ÷òî çäåñü áûëè ñîçäàíû âñå óñëîâèÿ äëÿ äóõîâíîãî ðàçâèòèÿ ñòóäåíòîâ.  ýòîò äåíü âðó÷àëè äèïëîìû è âûïóñêíèêàì þðèäè÷åñêîãî êîëëåäæà. 49 ìîëîäûõ ëþäåé ïîëó÷èëè äèïëîìû ìëàäøèõ ñïåöèàëèñòîâ. Èç íèõ 18 ÷åëîâåê ñòàëè îáëàäàòåëÿìè «êðàñíûõ» äèïëîìîâ. ß ñìîòðþ íà ýòè þíûå ëèöà è ïî-õîðîøåìó èì çàâèäóþ. Äóìàþ, äîëæíû èì çàâèäîâàòü è òå, êòî òîëüêî ïîñòóïàåò â àêàäåìèþ. Âåäü êàæäûé èç âûïóñêíèêîâ êîëëåäæà áåç ïðîáëåì ìîæåò ïîñòóïàòü â þðèäè÷åñêóþ àêàäåìèþ íà ëþáîé ôàêóëüòåò, ïðè÷åì ñðàçó íà òðåòèé êóðñ. È ïî÷òè âñå ðåøèëè ïðîäîëæèòü ó÷åáó. Òàèñèÿ Âàëåâà, íàïðèìåð, çíàåò, ÷òî â ñåíòÿáðå áóäåò ñòóäåíòêîé òðåòüåãî êóðñà ñóäåáíî-àäìèíèñòðàòèâíîãî ôàêóëüòåòà. Êðèñòèíó ×àâäàð ïðèâëåê ôàêóëüòåò ãðàæäàíñêîé è õîçÿéñòâåííîé þñòèöèè. Àëèíà Ñè÷àê ïðèåõàëà â Îäåññó èç Âèííèöêîé îáëàñòè. Óñïåøíî îêîí÷èëà êîëëåäæ è èçáðàëà äëÿ äàëüíåéøåé ó÷åáû Èíñòèòóò ïðîêóðàòóðû è ñëåäñòâèÿ. Åé íðàâèòñÿ ñëåäñòâåííîå äåëî. Ïîñëå âðó÷åíèÿ äèïëîìîâ äèðåêòîð êîëëåäæà Ñòàíèñëàâ ÏÎÄËÈÍÅ ñîáðàë ñâîèõ ïîäîïå÷íûõ äëÿ ïîñëåäíåãî îòå÷åñêîãî íàïóòñòâèÿ. — Âàøå äåòñòâî ïðîøëî, îêîí÷èëàñü ó÷åáà â êîëëåäæå, ãäå âàñ îïåêàëè ñòàðøèå òîâàðèùè, — ñêàçàë Ñòàíèñëàâ Äìèòðèåâè÷. — Âïåðåäè — íîâàÿ, ñàìîñòîÿòåëüíàÿ æèçíü. Òåïåðü âû âçðîñëûå ëþäè. Óäà÷è âàì â æèçíè.  äîáðûé ïóòü!  ýòîò äåíü, êàê íèêîãäà, ìíîãî ïðèøëîñü ïîðàáîòàòü ôîòîãðàôàì. Êàæäûé ôàêóëüòåò, ãðóïïà, ñòóäåíò õîòåëè ñôîòîãðàôèðîâàòüñÿ ñ Ñåðãååì Êèâàëîâûì, äðóãèìè ðóêîâîäèòåëÿìè àêàäåìèè, èíñòèòóòîâ è äåêàíàòîâ.


12

«ÑËÎÂλ

ÃÎÐÎÄ

WWW.SLOVO.ODESSA.UA

¹ 27 (843)

17.07.2009

´Жемчужинеª предложили оправу Новая Одесса — глазами архитекторов Òàìèëà ×ÅÐÍÅÖÊÀß «Ñëîâî»

Â

ÕÎÄÅ ýòèõ äèñêóññèé è âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî äàëåêî íå âñå çà «èíóþ» Îäåññó. À òå ñòðàñòè, ÷òî íåäàâíî î÷åíü áóðíî êèïåëè âîêðóã ãåíåðàëüíîãî ïëàíà, òîæå îáúÿñíÿþòñÿ íå òîëüêî åãî îòäåëüíûìè «íåóâÿçêàìè». Ïðîñòî îäåññèòàì íå õî÷åòñÿ, ÷òîáû èõ ãîðîä áûë «êàê âñå», ÷òîáû óïîäîáèëñÿ, ïóñòü äàæå ñàìûì ñîâðåìåííûì, áåñêîíå÷íî «ïðîäâèíóòûì» ìåãàïîëèñàì. Îíî è ïîíÿòíî — ïðèçíàâàÿ äîñòîèíñòâà ÷åãî-òî íîâîãî, ìû ñ ãðóñòüþ ðàññòàåìñÿ ñî ñòàðûì, íî ðîäíûì. Ê òîìó æå

íå ñî âñåì è ðàññòàâàòüñÿ ïîçâîëåíî, ïîñêîëüêó — èñòîðè÷åñêèå öåííîñòè. È ýòè íàñòðîåíèÿ, ýòó «ìîðàëüíóþ ñîñòàâíóþ», áåçóñëîâíî, äîëæíû áûëè ó÷åñòü àâòîðû àðõèòåêòóðíûõ ïðîåêòîâ. Òàê è ïîñòóïèëè ìíîãèå èç íèõ — ïðåæäå âñåãî, òå, ÷üè ðàáîòû «ïðèâÿçàíû» ê öåíòðàëüíîé, èñòîðè÷åñêîé ÷àñòè ãîðîäà. Íàïðèìåð, çàñòðîéêó öåëîãî ó÷àñòêà â ðàéîíå óëèö Çàñëàâñêîãî, Òîðãîâîé, Óñïåíñêîé è Ïðåîáðàæåíñêîé ïî ïðîåêòó Àëåêñåÿ Ãîëîâàíîâà è Ñâåòëàíû Áîéöîâîé (àðõèòåêòóðíàÿ ìàñ-

Фото Вячеслава ТЕНЯКОВА

 ãàëåðåå «Àôèíà» îòêðûëàñü âûñòàâêà àðõèòåêòóðíûõ ïðîåêòîâ, ïðåäëàãàåìûõ äëÿ çàñòðîéêè ãîðîäà ïî íîâîìó ãåíåðàëüíîìó ïëàíó. È åñëè èì áóäåò ñóæäåíî îñóùåñòâèòüñÿ, òî ñî âðåìåíåì ìû ñìîæåì óâèäåòü ñîâåðøåííî èíóþ Îäåññó. Íî òå, êîìó óæå óâèäåòü íå òåðïèòñÿ èëè ó êîãî ñî âðåìåíåì ìîæåò íå ïîëó÷èòüñÿ, èäóò ñåãîäíÿ íà ýòó âûñòàâêó è ãîðÿ÷î îáñóæäàþò óâèäåííîå.

Район будущих новостроек

òåðñêàÿ «Àðõìàñòåð») ïðåäëàãàåòñÿ îñóùåñòâèòü íåâûñîêèìè (îò 2-õ äî 5 ýòàæåé) çäàíèÿìè, âûäåðæàííûìè â ñòèëå êëàññè÷åñêîãî äîìîñòðîåíèÿ. Íà ôàñàäàõ — àæóðíûå áàëêîíû, îðèãèíàëüíûå ðåøåò÷àòûå äåòàëè, è âñå ýòî îôîðìëåíî â ñâåòëîé, íåæíîé öâåòîâîé ãàììå. Ñëîâîì, ýäàêèå äîìà«òîðòèêè», êîòîðûå â ñî÷åòàíèè ñ êðàñèâûìè äâîðèêàìè ïðåâðàòÿò ìèêðîðàéîí â î÷åíü óþòíûé, ïî-äîìàøíå-

Проект нового аквапарка

ìó ìèëûé óãîëîê ãîðîäà. Ïîäîáíóþ öåëü ñòàâèëè ïåðåä ñîáîé è àðõèòåêòîðû À. Ãëàçûðèí, È. Ðûøêîâ, Í. Àðõàíãåëüñêàÿ, êîòîðûå ñïðîåêòèðîâàëè «ãîðîäîê» â ðàéîíå 16-é ñòàíöèè Áîëüøîãî Ôîíòàíà.  íåì — 48 ñáëîêèðîâàííûõ êîòòåäæåé, îäèí ìíîãîêâàðòèðíûé äîì â ÷åòûðå ýòàæà, ãîñòèíèöà, ìàãàçèíû. Ñòðîåíèÿ, èìåþùèå ñâîé ñîáñòâåííûé îáëèê, ðàçìåùåíû êîìïàêòíî, óäîáíî. Ìíîãèõ àâòîðîâ âäîõíî-

У стендов выставки: и все это построят?

âèëà çàäà÷à çàñòðîéêè ñêëîíîâ ñ ïðîåêòèðîâàíèåì äîìîâ «òåððàñíîãî òèïà». Îíè ïðåäëàãàþò «ñòóïåí÷àòûå» æèëèùíûå êîìïëåêñû, êîòîðûå î÷åíü åñòåñòâåííî âïèñûâàþòñÿ â ïðèáðåæíûé ëàíäøàôò. È õîòü íå÷òî ïîäîáíîå ìû óæå âèäåëè â ãîðîäàõ-êóðîðòàõ íà þãå Áîëãàðèè, Òóðöèè, Ðóìûíèè, âñå ðàâíî äóøà áåçîãîâîðî÷íî «ïðèíèìàåò» ýòîò âàðèàíò. Åñëè ãîâîðèòü è äàëüøå î «ïîõîæåñòè», òî áóäóùèé òîðãîâî-ðàçâëåêàòåëüíûé öåíòð íà ïëîùàäè Íåçàâèñèìîñòè â ÷åì-òî ñðîäíè òîìó, êîòîðûé èìååòñÿ íà Ìàéäàíå Íåçàëåæíîñòè â Êèåâå — ðå÷ü î ïðåñëîâóòîì òàìîøíåì «Ãëîáóñå». À âîò òîðãîâî-ðàçâëåêàòåëüíûé öåíòð «Äþêîâñêèé» çàèíòåðåñîâàë áîëüøå. Ýòî âíóøèòåëüíîå, îáòåêàåìîé ôîðìû çäàíèå, îáëèöîâàííîå â êîíòðàñòíîì ÷åðíî-áåëîì öâåòå, áóäåò î÷åíü ïðèìåòíûì. È, âîîáùå, ñðåäè òîãî, ÷òî êðàñóåòñÿ ïîêà ÷òî ëèøü íà ñòåíäàõ âûñòàâêè, åñòü ìíîãî èíòåðåñíûõ àðõèòåêòóðíûõ òâîðåíèé, êàæäîå èç êîòîðûõ ìîãëî áû ñòàòü äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòüþ Îäåññû, à íåêîòîðûå — è åå íîâûìè «âèçèòêàìè», êàê, íàïðèìåð, î÷åíü îðèãèíàëüíûé

êîìïëåêñ àêâàïàðêà. È â îáùåì âèäå ýòîãî îãðîìíîãî ñòðîåíèÿ, è âî âñåì åãî èíòåðüåðå íåèçìåííî óãàäûâàþòñÿ «ìîðñêèå» ìîòèâû. Âåçäå ïðèñóòñòâóåò ÷òî-òî ñòèëèçîâàííîå ïîä ôèãóðû ðûá, äåëüôèíîâ, ïîä âîëíû, êîðàáëü, ìà÷òû è òàê äàëåå. Äà, òàêîé àêâàïàðê äîñòàâèë áû íåìàëî ðàäîñòè âñåì. Ê ÷èñëó òàêèõ çàïîìèíàþùèõñÿ ðàáîò ìîæíî îòíåñòè äèñêîòå÷íûé öåíòð â ðåêðåàöèîííîé çîíå, çäàíèå äëÿ çàðóáåæíûõ ïðåäñòàâèòåëüñòâ, îáùåñòâåííûé öåíòð «Êîñìîñ», òîðãîâî-îôèñíûé öåíòð íà Åêàòåðèíèíñêîé, 27. ×òî êàñàåòñÿ ïîñëåäíåãî, òî â íåì î÷åíü òùàòåëüíî ïðîäóìàíà «ñîñòûêîâêà» ñ îêðóæàþùèìè çäàíèÿìè, âûïîëíåííûìè â áåçóïðå÷íîì ñòèëå äàâíåé àðõèòåêòóðíîé «ìîäû». Ñ òàêîé æå âäóì÷èâîñòüþ è áåðåæëèâîñòüþ ïîäõîäÿò íûíåøíèå àðõèòåêòîðû è ê ðåêîíñòðóêöèè ñòàðèííûõ çäàíèé, ñòàðàÿñü, ÷òîáû â èõ îáëèêå âñåãäà óëàâëèâàëèñü çíàêîìûå ÷åðòû. È íå èìååò çíà÷åíèÿ, êàñàåòñÿ ëè ýòî äîðîãîé êàïèòàëüíîé ðåêîíñòðóêöèè Äâîðöà ìîðÿêîâ èëè æå îáíîâëåíèÿ, ñêàæåì, Ñòàðîêîííîãî ðûíêà, êîòîðûé òîæå — íàøà îäåññêàÿ «çíàìåíèòîñòü».

«Ïðåêðàñíîå äàëåêî» è ïå÷àëüíîå íàñòîÿùåå… «Алавер ды» ре дакт ора к ма амилы Чернецк ой «Алаверды» редакт дактора матт ериалу ТТамилы Чернецкой Ñåðãåé ÌÈËÎØÅÂÈ× «Ñëîâî»

Ñ èíòåðåñîì ïðî÷èòàë ìàòåðèàë ìîåé êîëëåãè î «ïðåêðàñíîì àðõèòåêòóðíîì áóäóùåì» Îäåññû. Âñå îïèñàííûå Òàìèëîé ×åðíåöêîé ìàêåòû áóäóùèõ ñòðîèòåëüíûõ øåäåâðîâ äåéñòâèòåëüíî âïå÷àòëÿþò. È äàæå ìûñëü î òîì, ÷òî â ñëó÷àå èõ âîïëîùåíèÿ â æèçíü íàø ëþáèìûé ãîðîä ìîæåò îêîí÷àòåëüíî ïîòåðÿòü ñâîå íåïîâòîðèìîå èñòîðè÷åñêîå «ëèöî» (õîòÿ ýòî, êîíå÷íî, âîâñå íå îáÿçàòåëüíî), íèêàê íå ïîðòèëà îáùåãî áëàãîïðèÿòíîãî âïå÷àòëåíèÿ. È âñå-òàêè… Êîãäà ÿ çíàêîìèëñÿ ñ âûøåèçëîæåííûì îïè-

ñàíèåì âûñòàâêè àðõèòåêòóðíûõ ïðîåêòîâ, ïðåäëàãàåìûõ äëÿ çàñòðîéêè ãîðîäà ïî íîâîìó Ãåíïëàíó, ïåðåä ìîèìè ãëàçàìè òî è äåëî âîçíèêàë áåññìåðòíûé îáðàç ãîãîëåâñêîãî Ìàíèëîâà. Ïîìíèòå? «…Èíîãäà, ãëÿäÿ ñ êðûëüöà íà äâîð è íà ïðóä, ãîâîðèë îí î òîì, êàê áû õîðîøî áûëî, åñëè áû âäðóã îò äîìà ïðîâåñòè ïîäçåìíûé õîä èëè ÷åðåç ïðóä âûñòðîèòü êàìåííûé ìîñò, íà êîòîðîì áû áûëè ïî îáåèì ñòîðîíàì ëàâêè, è ÷òîáû â íèõ ñèäåëè êóïöû è ïðîäàâàëè ðàçíûå ìåëêèå òîâàðû, íóæíûå äëÿ êðåñòüÿí… Âïðî÷åì, âñå ýòè ïðîæåêòû òàê è îêàí÷èâàëèñü îäíèìè òîëüêî ñëîâàìè…» Äóìàþ, âû äîãàäàëèñü, ê ÷åìó

ÿ êëîíþ. À åñëè íåò — ïîÿñíþ.  ìèðå áóøóåò ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ, îñîáåííî êðåïêî «êóñíóâøèé çà êàðìàí» Óêðàèíó, è äî òîãî íàõîäèâøóþñÿ â ãëóáîêîé ýêîíîìè÷åñêîé «ÿìå».  ñàìîé Îäåññå «çàìîðîæåíî» ñòðîèòåëüñòâî äåñÿòêîâ, åñëè íå ñîòåí íåäîñòðîåííûõ çäàíèé. (Ïðè ýòîì äàæå ïðàêòè÷åñêè ãîòîâûé «íîâîñòðîé» íå âûêóïàåòñÿ ïîëíîñòüþ — ó ëþäåé íåò äåíåã.) Âñå ýòî, â ñâîþ î÷åðåäü, îçíà÷àåò, ÷òî ó ïîäàâëÿþùåãî áîëüøèíñòâà óêðàèíñêèõ ñòðîèòåëüíûõ ôèðì, â òîì ÷èñëå è äîñåëå âåñüìà êðóïíûõ è óñïåøíûõ, íåò îáîðîòíûõ ñðåäñòâ äëÿ íîâûõ ñòðîåê. À òåïåðü âîïðîñ: êòî èìåííî,

â òàêîì ñëó÷àå, à ãëàâíîå — çà êàêèå äåíüãè è â êàêîì îáîçðèìîì áóäóùåì ñîáèðàåòñÿ âîçâîäèòü â Îäåññå âñå ýòî âåëèêîëåïèå? Èëè, ìîæåò áûòü, ãëàâíàÿ «ôèøêà» òóò çàêëþ÷àåòñÿ â èíîì? À èìåííî: îôîðìèòü (ïðîâåñòè ÷åðåç ãîðñîâåò) ïðîäàæó çåìåëüíûõ ïëîùàäîê ÿêîáû ïîä áóäóùèå àðõèòåêòóðíûå øåäåâðû. Ïðåäâàðèòåëüíî, ðàçóìååòñÿ, âûñåëèâ æèëüöîâ èç ñíîñèìûõ äîìîâ. À çàòåì áûñòðåíüêî (ïîêà íå ïåðåèçáðàëè) ïðîäàòü òàêîâûå çà ëþáûå, ïóñòü äàæå áðîñîâûå äåíüãè. Íó à òàì — õîòü òðàâà, êàê ãîâîðèòñÿ, íå ðàñòè… Ýòè «ðàçìûøëåíèÿ î áóäóùåì» ÿâëÿþòñÿ, êîíå÷íî æå, ëèøü ìîèìè ïðåäïîëîæåíèÿìè,

«íàâåÿííûìè» ìíå íàøèì, âåñüìà ïå÷àëüíûì « í à ñ ò î ÿ - Манилов. ùèì»… Рис. С.П Боклевского Êñòàòè. Âñïîìíèòå, ñêîëüêî ìû ïåðåæèëè ïîäîáíûõ «ìàíèëîâñêèõ ïðîæåêòîâ», â òîì ÷èñëå è ïðè íûíåøíåé ãîðîäñêîé âëàñòè. Âîò òîëüêî ÷àñòü èç íèõ: àýðîïîðò íà èñêóññòâåííîì îñòðîâå, ïîäâåñíàÿ äîðîãà èç öåíòðà ãîðîäà íà ïîñåëîê Êîòîâñêîãî, êàêîé-òî «òåõíîïàðê» íà Âòîðîé Çàñòàâå, ëûæíûé êóðîðò íà Æåâàõîâîé ãîðå, ðàçâëåêàòåëüíûé êîìïëåêñ íà ïîëÿõ îðîøåíèÿ è òàê äàëåå…


«ÑËÎÂλ ¹ 27 (843)

ÊÐÀÑÎÒÀ È ÇÄÎÐÎÂÜÅ

17.07.2009

WWW.SLOVO.ODESSA.UA

13

Испытано на себе, или Пять шагов к стройности Как совершенно бесплатно, гарантированно и без помощи специалистов избавиться от лишнего веса

Реклама

Î÷åíü ïðèãîäèëñÿ âñåì èçâåñòíûé ïðèíöèï ðàçäåëüíîãî ïèòàíèÿ. ×åðåç ïîëòîðà-äâà ÷àñà ñëåäîâàëè ôðóêòû (èõ ìîæíî åñòü ñêîëüêî âëåçåò) èëè 100 ãðàììîâ ãðåöêèõ îðåõîâ. Íà óæèí, êîòîðûé, âîïðåêè âñåì ðåêîìåíäàöèÿì, ðàíüøå ñåìè âå÷åðà íå íà÷èíàëñÿ íèêîãäà, ÿ ãîòîâèëà âñåâîçìîæíûå îâîùíûå ñàëàòèêè. Èìè è îãðàíè÷èâàëàñü (ïîòîìó ÷òî íè÷åãî äðóãîãî ïðîñòî íå õîòåëîñü), à âîò ñâîèì äîìàøíèì â êà÷åñòâå ãàðíèðà äîáàâëÿëà âàðåíîé êàðòîøêè è êóñîê ÷åãî-íèáóäü ìÿñíîãî. Ïåðåä ñíîì ÿ îáÿçàòåëüíî âûïèâàëà ñòàêàí êåôèðà è ïîñòåïåííî ïðèó÷èëà ê ýòîìó ïîëåçíîìó ðèòóàëó äåòåé è ìóæà. Ñ òåõ ïîð íàøà ñåìüÿ íå ïðåäñòàâëÿåò, êàê ìîæíî ëå÷ü ñïàòü áåç ëþáèìîãî ìîëî÷íî-êèñëîãî íàïèòêà.  ÷åì ïðåèìóùåñòâà âûáðàííîãî ìíîþ ïðèíöèïà ïèòàíèÿ? Âî-ïåðâûõ, ÿ íèêîãäà íå áûëà ãîëîäíîé, à ñëåäîâàòåëüíî, íå ïåðååäàëà. Êðîìå òîãî, îðãàíèçì íå íàõîäèëñÿ â ñîñòîÿíèè âå÷íîãî ñòðåññà, êàê ýòî áûâàåò âî âðåìÿ ëþáîé äèåòû, à çíà÷èò, íå îòêëàäûâàë æèð ïðî çàïàñ. Âî-âòîðûõ, ñîêðàòèâ ðàçìåðû ïîðöèé âäâîå, ÿ ïî÷òè íè â ÷åì ñåáå íå îòêàçûâàëà è ïðè áîëüøîì æåëàíèè ìîãëà ïîëàêîìèòüñÿ ïîëîâèíîé øîêîëàäêè èëè ïèðîæíûì.  ìîåì ðàöèîíå îñòàâàëèñü ïîëåçíûå äëÿ îðãàíèçìà ìàêàðîíû, ÷åðíûé õëåá, ñëèâî÷íîå ìàñëî è ñàëî, à âîò îò

áàòîíîâ, áóëî÷åê, ïåñî÷íîãî ïå÷åíüÿ, ÷èïñîâ è âñåâîçìîæíûõ äàðîâ ôàñò-ôóäà ÿ îòêàçàëàñü ðåøèòåëüíî è íàâñåãäà. Ýòè ïðîäóêòû ïîäîáíû íàðêîòèêàì – ñíà÷àëà äîñòàâëÿþò óäîâîëüñòâèå, à ïîòîì íàíîñÿò ñîêðóøèòåëüíûé óäàð è ðàçðóøàþò îðãàíèçì èçíóòðè. Äëÿ ÷åëîâåêà, îòâåòñòâåííîãî çà ñîáñòâåííîå çäîðîâüå, «ðûòü ìîãèëó ñîáñòâåííûìè çóáàìè» áûëî áû âåðõîì áåçóìñòâà.  èòîãå òàêîé «ïèùåâîé ïîëèòèêè» ÿ ðàçó÷èëàñü ìíîãî åñòü, è ïåðåðàñòÿíóòûé æåëóäîê áûñòðî îáðåë ïðåæíèå ôîðìû. ×óâñòâî ïåðååäàíèÿ ñòàëî ìíå îòâðàòèòåëüíî! Óæå ÷åðåç ìåñÿö ÿ ïî÷óâñòâîâàëà ñåáÿ ãîðàçäî ëó÷øå, à áëèçêèå çàìåòèëè, ÷òî ÿ íåìíîãî ïîõóäåëà. Âïðî÷åì, ïîñëåäíåå ÿ ðàñöåíèâàëà êàê «ïîáî÷íûé ýôôåêò» çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, à âîâñå íå êîíå÷íóþ öåëü ñâîåãî ãëîáàëüíîãî ýêñïåðèìåíòà.

Шаг четвертый. Не сидите на месте Âðÿä ëè ÿ îòêðîþ Àìåðèêó, åñëè ñêàæó, ÷òî çäîðîâûé îáðàç æèçíè – ýòî íå òîëüêî ïðàâèëüíîå ïèòàíèå, íî è àäåêâàòíàÿ ôèçè÷åñêàÿ íàãðóçêà. Íàøå òåëî íå ïðèñïîñîáëåíî ê äëèòåëüíîìó ñèäåíèþ è òåì áîëåå ëåæàíèþ íà îäíîì ìåñòå. «È âå÷íûé áîé – ïîêîé íàì òîëüêî ñíèòñÿ», — ýòî ñêàçàíî ïðî íàñ ñ âàìè. Âåðíåå ïðî òî, êàêèìè íàñ çàäóìàëà ïðèðîäà. Çíà÷èò, íàäî ñîîò-

âåòñòâîâàòü åå ñâåòëîìó çàìûñëó, è òîãäà âîïðîñ ïåðåðîæäåíèÿ èçáûòî÷íîé ïèùåâîé ýíåðãèè â æèðîâóþ òêàíü îòïàäåò ñàì ñîáîé. Îñîçíàâ ýòî, ÿ îáúÿâèëà âîéíó ñîáñòâåííîé ãèïîäèíàìèè. Íà÷àëà ñ òîãî, ÷òî ïåðåñòàëà ïîêóïàòü ïðîåçäíîé áèëåò. Ñ òåõ ïîð íà ðàáîòó è äîìîé ÿ õîæó òîëüêî ïåøêîì, ÷òî â îáùåé ñëîæíîñòè ñîñòàâëÿåò ïîëòîðà ÷àñà â äåíü. Ïðåêðàñíàÿ ïðîôèëàêòèêà ñåðäå÷íûõ áîëåçíåé, îñòåîïîðîçà è àðòðèòà, íå ãîâîðÿ óæå î äåïðåññèè è ñåçîííîì «óïàäêå ñèë»! Ïîòîì äîáàâèëà ëåãêèé äåñÿòèìèíóòíûé êîìïëåêñ óïðàæíåíèé, óêðåïëÿþùèé ìûøöû ïîçâîíî÷íèêà è áðþøíîãî ïðåññà. Íî ïðåäóïðåæäàþ ñðàçó – äåëàòü ýòî íàäî ïîñòåïåííî, ÷òîáû ïðèâûêøèé ê áåçäåéñòâèþ îðãàíèçì ïðèñïîñîáèëñÿ ê íîâûì óñëîâèÿì. Êñòàòè, ó ìåíÿ äëÿ âàñ åñòü õîðîøàÿ íîâîñòü – ó÷åíûå äîêàçàëè, ÷òî åñëè âîïðåêè ñîáñòâåííîé ëåíè äåëàòü çàðÿäêó áîëüøå 21 äíÿ ïîäðÿä, âîçíèêíåò ïðèâûêàíèå, à ïîòîì è ïîòðåáíîñòü â äâèæåíèè. Äóìàþ, ïîòåðïåòü òðè íåäåëüêè ðàäè ñåáÿ «ëþáèìîé» – ýòî íå âîïðîñ. Êñòàòè, íà ìíå ýòî íàó÷íîå îòêðûòèå ñðàáîòàëî íà ñòî ïðîöåíòîâ. Ñåé÷àñ ÿ óæå íå ïðåäñòàâëÿþ óòðà áåç çàðÿäêè. Äëÿ ìåíÿ ýòî íèêàêàÿ íå æåðòâà èëè «ìîùíûé âîëåâîé àêò», à èñòèííîå óäîâîëüñòâèå. ß âñòàþ íà ÷àñ ðàíüøå äîìàøíèõ, â òå÷åíèå ïîëó÷àñà «ðàçìèíàþ êîñòî÷êè», ïîòîì ïðîáåãàþ 4 êèëîìåòðà â ñîñåäíåì ïàðêå è

Наше тело не приспособлено к длительному сидению и тем более лежанию на одном месте. ´И вечный бой ñ покой нам только снитсяª, ó это сказано про нас с вами. Вернее про то, какими нас задумала природа. Фото Internet

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî ¹26

îáëèâàþñü õîëîäíîé âîäîé. Ïîñëå ýòîãî ó ìåíÿ âîçíèêàåò òîëüêî îäíà ïðîáëåìà – êóäà äåòü ñòîëüêî ýíåðãèè…

Шаг пятый. Тише едешь ñ дальше будешь  áîðüáå ñ èçáûòî÷íûì âåñîì ïîãîíÿ çà ìãíîâåííûì ðåçóëüòàòîì íå òîëüêî áåññìûñëåííà è íå ôèçèîëîãè÷íà, íî ìîæåò íàäåëàòü ìíîãî áåä. Äàæå ðåàêòèâíîìó ñàìîëåòó äëÿ òîãî, ÷òîáû íàáðàòü ñêîðîñòü, íóæíî ðàçîãíàòüñÿ. ×òî óæ ãîâîðèòü î òàêîì òîíêîì óñòðîéñòâå, êàê ÷åëîâå÷åñêèé îðãàíèçì. Ïîýòîìó íå ôîðñèðóéòå ñîáûòèÿ, äàéòå ñåáå ïðèâûêíóòü ê ïåðåìåíàì è íè â êîåì ñëó÷àå íå îò÷àèâàéòåñü, åñëè íå çàìåòèòå äîëãîæäàííîå êîëåáàíèå

ñòðåëêè íà âåñàõ. Íàïðèìåð, ó ìåíÿ âåñ «ñòîÿë» òðè ìåñÿöà, çàòî ïîòîì êèëîãðàììû ñòàëè òàÿòü íà ãëàçàõ ó èçóìëåííîé ïóáëèêè.  ïåðèîä ñ èþíÿ ïî îêòÿáðü ÿ ñêèíóëà 16 êèëîãðàììîâ è äî ñèõ ïîð óäåðæèâàþ ñâîé âåñ. Ïî÷åìó ìíå ýòî óäàåòñÿ, òîãäà êàê áîëüøèíñòâî «æåðòâ äèåòû» ñòðåìèòåëüíî íàáèðàåò êèëîãðàììû ïîñëå äîñòèãíóòîãî ðåçóëüòàòà? Îòâåò ïðîñò – ÿ íå íàñòóïàþ íà «ñòàðûå ãðàáëè» è ñòàðàòåëüíî ïðèäåðæèâàþñü îäíàæäû âûáðàííîãî ñòèëÿ æèçíè. Åæåäíåâíàÿ ðàáîòà íàä ñîáîé, áåç êîòîðîé íè î êàêîé ñòðîéíîé ôèãóðå äàæå ðå÷è áûòü íå ìîæåò, ÂÎØËÀ  ÏÐÈÂÛ×ÊÓ, ñòàâ òàêîé æå ýëåìåíòàðíîé ïðîöåäóðîé, êàê ÷èñòêà çóáîâ èëè ìûòüå ðóê ïåðåä åäîé. È ïîâåðüòå, ñäåëàòü ýòî ñïîñîáåí êàæäûé! Ïðè îïðåäåëåííûõ âîëåâûõ óñè-

ëèÿõ ìîæíî ñôîðìèðîâàòü ëþáóþ ïðèâû÷êó, îñîáåííî òàêóþ ïîëåçíóþ, êàê çäîðîâûé îáðàç æèçíè. Âîò è âñå ìîè «ñåêðåòû». Êàê âèäèòå, íè÷åãî ñâåðõúåñòåñòâåííîãî â íèõ íåò, çàòî ðåçóëüòàò íàëèöî. Âåðíåå, íà ëèöå – ïðè÷åì íå òîëüêî âàøåì, íî è áëèæàéøåãî îêðóæåíèÿ. Âû ïîëó÷èòå èñòèííîå íàñëàæäåíèå, íàáëþäàÿ çà ðåàêöèåé çíàêîìûõ è ðîäñòâåííèêîâ. È âû çàñëóæèëè ýòîò òðèóìô, ïîòîìó ÷òî ïîòðóäèëèñü íà ñëàâó, íå çàïëàòèâ ïðè ýòîì íè êîïåéêè. Ïðàâäà, åñòü îäíà ïðîáëåìà, òðåáóþùàÿ ñåðüåçíûõ ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé, — âàì âåäü ïðèäåòñÿ ìåíÿòü âåñü ñâîé ãàðäåðîá, íà÷èíàÿ ñ íèæíåãî áåëüÿ è çàêàí÷èâàÿ âåðõíåé îäåæäîé. Íî ñîãëàñèòåñü, ýòî ïðèÿòíûå õëîïîòû! Óëüÿíà ÌÈÕÀÉËÎÂÀ


14

WWW.SLOVO.ODESSA.UA

ÍÀÌ ÏÈØÓÒ ÑÎ ÂÑÅÉ ÓÊÐÀÈÍÛ

Неприличные зрелища

Фото Internet

Я строю дома, храмы, бе4 седки, живописные колод4 цы… Создаю все это не по чертежам, не по рисункам, а лишь по подсказке воображе4 ния. Все это — в миниатюре, а потому на обычной полке шкафа размещаются целые «города» и «селения». Все, кто видел мои макеты (а сре4 ди таких есть и сведущие люди), говорят, что это экск4 люзивные вещи, что ничего подобного нигде не встреча4 ли. Даже не знаю, как назвать свои творения – то ли подел4 ками, то ли проектами. Но когда я их «вывожу в люди» (а побывал я с ними и на меж4 дународном гуцульском фес4 тивале, и на фестивале «Бу4

ковідь»), то там приобретают мои работы не в качестве су4 венира, а как идею своей бу4 дущей постройки. Мне очень бы хотелось, чтобы мои «до4 мики», сделанные из разных пород дерева, из камыша и соломы, «росли» на настоя4 щих стройплощадках. Я не сдаю свои работы в наши су4 венирные магазины, потому что вижу для них другое бу4 дущее. Есть у меня замысел по4 знакомить с моей работой и одесситов – собираюсь при4 ехать к вам на День города и привезти кое4что новенькое. Приходите посмотреть. Åâãåíèé ÏÀÄÓÐÀ, ã. ×åðíîâöû

Åùå îäèí «ñïîñîá» íàæèâû 

Ñåãîäíÿ íå «çàðàáàòûâàþò» íà íàðîäå òîëüêî ãëóïûå è ëåíèâûå. Âîò è äî àâòîâîêçàëîâ Âèííèöû äîáðàëèñü ÷üè-òî çàãðåáóùèå ðóêè. Íåäàâíî ó ìåíÿ âîçíèêëà íåîáõîäèìîñòü äîñòàâèòü áîëüíóþ ìàìó íà ñâîåì àâòîìîáèëå äî ïîñàäî÷íîé ïëàòôîðìû íà öåíòðàëüíîì àâòîâîêçàëå. Îêàçàëîñü, ÷òî ýòî ñîâñåì íå ïðîñòî ñäåëàòü. Âúåçä è âûåçä ñ àâòîâîêçàëà ïåðåêðûò, ïîñòàâëåíû ÊÏÏ, âûñòàâëåíà îõðàíà. Ïðè âúåçäå ñ êàæäîãî âîäèòåëÿ (êðîìå àâòîáóñîâ) òðåáóþò 3 ãðèâíû, áåç îïëàòû íèêàêîãî øàíñà ïîïàñòü íà òåððèòîðèþ âîêçàëà íåò. Íèêàêèõ êâèòàíöèé íèêòî, ðàçóìååòñÿ, íå âûäàåò. Ñëåäîâàòåëüíî, äåíüãè óõîäÿò â ÷óæèå êàðìàíû. Áþäæåò ãîðîäà ýòèõ äåíåã íå âèäèò òî÷íî. Îõðàííèê ìíå ðàññêàçàë, ÷òî ó âñåõ àâòîâîê-

çàëîâ ãîðîäà ïîÿâèëñÿ íîâûé ÷àñòíûé âëàäåëåö è óñòàíîâèë ñâîè ïîðÿäêè. Ìîë, âñÿ çåìëÿ ïîä àâòîâîêçàëàìè ïðèíàäëåæèò åìó, è îí äåëàåò, ÷òî õî÷åò. Ïîïðîáîâàë âûÿñíèòü ó íà÷àëüíèêà àâòîâîêçàëà ñèòóàöèþ ñ îïëàòîé çà âúåçä, è îí òîæå ïîäòâåðäèë, ÷òî ýòî ÷àñòíàÿ òåððèòîðèÿ. Ìåæäó ïðî÷èì, íà ýòîé âîêçàëüíîé òåððèòîðèè ðàñïîëîæåíû òàêæå ìàãàçèíû è ñòàíöèÿ òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ àâòîìîáèëåé. È äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîïàñòü ê ìàãàçèíó èëè íà ÑÒÎ íà àâòîìîáèëå, èõ êëèåíòû âûíóæäåíû òîæå ïëàòèòü ïî 3 ãðèâíû çà âúåçä. Î÷åíü èíòåðåñíî – ýòî íàøå, âèííèöêîå «íîó-õàó» èëè ïîäîáíûé áåñïðåäåë ñóùåñòâóåò è â äðóãèõ ãîðîäàõ, íàïðèìåð, â Îäåññå? Âàëåðèé Á., ã. Âèííèöà

áû. Ïîíèìàåì, ÷òî è ìû ñàìè âïðåäü äîëæíû áûòü óìíåå è ïðè î÷åðåäíûõ (èëè âíåî÷åðåäíûõ) âûáîðàõ íå äîïóñòèòü ê âëàñòè íèêîãî

èç òåõ, êòî óæå íàìîçîëèë íàì ãëàçà è óøè ïðîæóææàë, à íè÷åãî ïóòíîãî ñäåëàòü òàê è íå ñìîã. Ëèäèÿ ÒÀÐÀÍÎÂÀ

Без работы и без пособия 

Ó ìåíÿ òðóäîâîé ñòàæ ñâûøå 30 ëåò. Íî â ýòîì ãîäó ÿ, êàê è ìíîãèå ìîè çåìëÿêè è ñîîòå÷åñòâåííèêè, ïîòåðÿë ðàáîòó è âûíóæäåí áûë ñòàòü íà ó÷åò â öåíòðå çàíÿòîñòè. Ïîëó÷àë õîòü êàêèå-òî ãðîøè ïî áåçðàáîòèöå. À íåäàâíî óçíàë, ÷òî ñðîê ýòèõ âûïëàò òåïåðü ñîêðàùåí è ðàññ÷èòûâàòü íà íèõ íå ìîæåò òîò, êòî íå ñîãëàñèëñÿ íà ëþáóþ ïðåäëîæåííóþ åìó ðàáîòó. À ïðåäëîæèòü ìîãóò ëèøü âðåìåííûé òÿæåëûé ôèçè÷åñêèé òðóä, íà êîòîðûé ÿ â ñâîè 58 ëåò óæå íå ñïîñîáåí. Äà è îñëàáåë ÿ èçðÿäíî, ñèäÿ áåç çàðïëàòû. È òàêèõ, êàê ÿ, î÷åíü ìíîãî. Äàæå åñëè á íàøëàñü ðàáîòà ïî ñïåöèàëüíîñòè, òî òàì íå íóæíû òå, êîìó çà 50. Äî ïåíñèè æå åùå ïî ãîäàì «íå äîòÿíóë». Êàê ïåðåæèòü ýòîò «ïåðåõîäíûé âîçðàñò» – óìà íå ïðèëîæó. À ãîñóäàðñòâî è åãî âëàñòè íå äàþò îòâåòà íà ýòîò áîëüíîé âîïðîñ. Ïåòð ÍÅÍÎÂ, ã. Àðöèç

17.07.2009

 ïîñëåäíåå âðåìÿ íà äîëþ ïîæèëûõ ëþäåé âûïàëî ìíîãî æèçíåííûõ òðóäíîñòåé, êàê òî: ïîäòâåðæäåíèå ñòàòóñà è ëüãîò «äåòåé âîéíû», áîðüáà ñ ãðàáèòåëüñêèìè êîììóíàëüíûìè òàðèôàìè, íåâîçâðàòîì ñáåðåæåíèé â áàíêàõ, ÷òî ïðèâåëî íàñ ê ìó÷èòåëüíûì õîæäåíèÿì ïî ÷èíîâíè÷üèì êàáèíåòàì, ãäå ìû ñòàëêèâàëèñü äàëåêî íå ñ ðàäóæíûì, åñëè íå õàìñêèì ïðèåìîì. È êàêîâî æå áûëî ïîñëå ýòîãî íàøå óäèâëåíèå è óìèëåíèå, êîãäà ìû îáðàòèëèñü çà êâàëèôèöèðîâàííîé ïîìîùüþ â Þðèäè÷åñêóþ êëèíèêó ÎÍÞÀ. Ìû ïîïàëè â äðóãîå èçìåðåíèå è äðóãîé ìèð. Íàñ ðàäóøíî ïðèíÿëè ñ óëûáêàìè íà ëèöàõ ìîëîäûå, î÷åíü ñèìïàòè÷íûå è ïðèâåòëèâûå ñòóäåíòû 3-ãî êóðñà Ìåæäóíàðîäíîãî ãóìàíèòàðíîãî óíèâåðñèòåòà Ìàðèíà è Âëàäèìèð. Îíè î÷åíü âíèìàòåëüíî âûñëóøàëè íàñ, âíèêëè â íàøè ïðîáëåìû è íà âûñîêîì ïðîôåññèîíàëüíîì óðîâíå ñîñòàâèëè ïàêåò äîêóìåíòîâ â ñóä. Êóðèðóþùèé ïðåïîäàâàòåëü, ïðîâåðèâøèé èõ ðàáîòó, íå íàøåë íè åäèíîé îøèáêè, ÷åìó ìû ïîðàäîâàëèñü. Ìû âûðàæàåì ñåðäå÷íóþ áëàãîäàðíîñòü Ìàðèíå ÑËÎÁÎÄßÍÞÊ è Âëàäèìèðó ÑÌÈÐÍÎÂÓ è óâåðåíû, ÷òî èç íèõ âûéäóò íàñòîÿùèå âûñîêîíðàâñòâåííûå è âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûå þðèñòû. Åñëè åñòü ó íàñ òàêàÿ ìîëîäåæü, çíà÷èò, åùå íå âñå ïîòåðÿíî â íàøåì ãîñóäàðñòâå! Ãàëèíà ÍÅÌ×ÈÍÀ, ïðåïîäàâàòåëü âóçà; Àëëà ÑÅÐÅÄÀ, êàíäèäàò õèìè÷åñêèõ íàóê

Подписной индекс газеты ´Словоª:

40200

Фото Internet

«Ãîðîäà» íà ïîëêå

ðèì è ñëóøàåì, íî åùå è äóìàåì ïðè ýòîì. È âîò ÷òî äóìàåì: ñòðàøíî, ÷òî â ðóêàõ òàêèõ ëþäåé îêàçàëèñü íàøà ñòðàíà è íàøè ñóäü-

Где найти управу на хама? 

Фото Internet

÷òî ñòåñíÿòüñÿ èëè õîòÿ áû èçîáðàæàòü ïðèëè÷èå äàâíî ïåðåñòàëè. Íî ïóñòü íå îáîëüùàþòñÿ: ìû íå òîëüêî ñìîò-

¹ 27 (843)

Ñåðäå÷íî áëàãîäàðèìÍåò, ÿ íå î ïîðíîôèëüìàõ, à î ïîëèòè÷åñêèõ òåëåøîó. Êîãäà ñìîòðèøü âñå ýòè «Ñâîáîäû» è ïðî÷èå òåëåäåáàòû íàøèõ äåïóòàòîâ è ñàìûõ âèäíûõ ïîëèòèêîâ, âïëîòü äî ïåðâûõ ëèö â ãîñóäàðñòâå, òî âîçíèêàåò ÷óâñòâî áåçûñõîäíîé òîñêè è ãîðå÷è, äàæå, ñêàçàëà áû, îìåðçåíèÿ. Âåäü ñêîëüêî òàì âñåãî íàìåøàíî – ëæè, çëîñòè, äâóðóøíè÷åñòâà, ïîçåðñòâà. Èçâåñòíûå âñåé ñòðàíå ëþäè, âûñòóïàÿ â ýòèõ ðèñòàëèùàõ, îïóñêàþòñÿ äî óðîâíÿ êàêèõ-òî íèçêèõ ñêàíäàëîâ, â êîòîðûõ ãðóáî îñêîðáëÿþò îïïîíåíòà, ñòðåìÿòñÿ «ïðèãâîçäèòü» åãî ñâåæåâûäóìàííûì âðàíüåì èëè ïîïðåêíóòü êàêèì-òî äàâíèì «ãðåõîì», ïðèáåãàþò äàæå ê íåïðèëè÷íûì íàìåêàì è äâóñìûñëåííîñòÿì. È ñîëèäíûå ãîñóäàðñòâåííûå ìóæè, è âûñîêîñòàâëåííûå äàìû-ïîëèòèêè ïðîäåëûâàþò ýòî äàæå ñ êàêèì-òî àçàðòîì, ñ âûçûâàþùåé áåñòàêòíîñòüþ. Íèêîãî íå ñìóùàåò, ÷òî ýòè èõ äðà÷ëèâûå «ðàçáîðêè» ñìîòðèò âñÿ ñòðàíà. Âèäíî, äî òîãî óæå íàñ ñ÷èòàþò «íèêåì»,

«ÑËÎÂλ

Ïîíÿòíî, ÷òî ìíîãèì ñåé÷àñ æèâåòñÿ íåñëàäêî – â íåðâàõ, â íåäîñòàòêàõ. Íî ýòî íå çíà÷èò, ÷òî íàäî êîïèòü çëîñòü è âûëèâàòü åå ïðè ñëó÷àå íà ïåðâîãî âñòðå÷íîãî. È òåì íå ìåíåå âñå ÷àùå òåïåðü âñòðå÷àåøü óæ î÷åíü îçëîáëåííûõ ëþäåé. Ê ñîæàëåíèþ, ñ íèìè ìû âûíóæäåíû îáùàòüñÿ â òåõ èëè èíûõ æèçíåííûõ ñèòóàöèÿõ, òî åñòü ïîñåùàÿ íóæíûå ó÷ðåæäåíèÿ, ñîâåðøàÿ ïîåçäêè, ïîêóïêè è ò.ä. Äíÿìè, áóäó÷è íà «Ïðèâîçå», ÿ çàõîòåëà ïîäîáðàòü äî÷êå êàêóþ-òî ëåòíþþ êîôòî÷êó íà ïðîìòîâàðíûõ ëîò-

êàõ. Êîãäà ïðèãëÿíóëàñü âðîäå áû ïîäõîäÿùàÿ, ñïðàøèâàþ ó ïîæèëîé, ðàçìîðåííîé ñîëíöåì ïðîäàâùèöû: «À êàêîãî ðàçìåðà âîí òà, ÷òî íà ìàíåêåíå?» – «Òâîåãî ðàçìåðà», – áóðêíóëà îíà, îêèíóâ íåïðèâåòëèâûì âçãëÿäîì. «Äà íåò æå, âû íå íà ìåíÿ ñìîòðèòå, à íà òî, ÷òî íà òîâàðå íàïèñàíî. À çàîäíî ïîêàæèòå åùå âîí òó, æåëòåíüêóþ», – äîáèâàþñü ÿ. «À îíà, âîîáùå, òåáå íóæíà èëè òàê ãîëîâó ìîðî÷èøü?» – íåîæèäàííî ðàñêðè÷àëàñü òåòêà. Óõîäÿ, ÿ ñêàçàëà ÷òî-òî âðîäå òîãî, ÷òî ñ òàêèì îáñëóæèâàíèåì åé òðóäíî áóäåò ïðîäàòü

òîâàð. Êàê æå îíà ìíå îòâåòèëà! Òàêîãî æóòêîãî «èçûñêàííîãî» ìàòà ìíå, ïîâåðüòå, åùå íå ïðèõîäèëîñü ñëûøàòü. Òåì áîëåå â ñâîé àäðåñ. Îíà êðè÷àëà íà âåñü áàçàð. Ó ìåíÿ ïðîñòî äûõàíèå ïåðåõâàòèëî, ðóêè çàäðîæàëè. À êîìó íà îáèä÷èöó ïîæàëóåøüñÿ? Åå «íà÷àëüñòâó», êîòîðîå óæ íèêàê íå îçàáî÷åíî êóëüòóðîé îáñëóæèâàíèÿ â ñâîåì áàçàðíîì áèçíåñå? Èëè ìèëèöèîíåðàì, ó êîòîðûõ íà ðûíêå åñòü ñâîè áîëåå «âàæíûå äåëà», ÷åì óñìèðÿòü ðàñïîÿñàâøèõñÿ õàìîâ. Åâãåíèÿ ÄÐÎÁÎÒÎÂÀ


«ÑËÎÂλ ¹ 27 (843)

ÌÎÇÀÈÊÀ

17.07.2009

WWW.SLOVO.ODESSA.UA

15

Беседы о православии

Êîëäóí èëè íàðîäíûé öåëèòåëü, âåäüìà èëè äîáðàÿ áàáóøêà? 

Фото Вячеслава ТЕНЯКОВА

«Часто слышала от священников в цер4 кви, что посещение различного рода народных целителей, так называемых «бабок» и прочих представи4 телей нетрадиционной меди4 цины является грехом. Хоте4 лось бы уузна зна ть — по чему знать почему чему,, ведь иногда они реально по4 могают больным людям?» Надежда ИВАНИШИНА ИВАНИШИНА,, пенсионерка

Åëèçàâåòà ÐÀÄÈØÅÂÑÊÀß «Ñëîâî» Íà âîïðîñ ÷èòàòåëüíèöû ìû, êàê âñåãäà, ïîïðîñèëè îòâåòèòü íàñòîÿòåëÿ õðàìà Ñâÿòîé ìó÷åíèöû Òàòüÿíû ïðîòîèåðåÿ Îëåãà ÌÎÊÐßÊÀ.

— Äî ðåâîëþöèè 1917 ãîäà îòêðûòî íàçûâàòü ñåáÿ êîëäóíîì, à òåì áîëåå õâàñòàòüñÿ ýòîé ïðîôåññèåé, áûëî ïðîñòî íåìûñëèìî. Êîëäóí — ýòî ÷åëîâåê, ñîçíàòåëüíî òâîðÿùèé çëî è ïîëüçóþùèéñÿ äëÿ ýòîãî ñèëîé áåñîâñêîé. È âïëîòü äî íàøèõ äíåé òàêîå ïðåäñòàâëåíèå î êîëäóíàõ è êîëäîâñòâå íèêåì íå îñïà-

Протоиерей Олег МОКРЯК

ðèâàëîñü. Ñåé÷àñ — äðóãîå äåëî. Äëÿ «óëîâëåíèÿ» áîëüøåãî ÷èñëà äîâåð÷èâûõ «ïàöèåíòîâ» êîëäóí èìåíóåòñÿ «íàðîäíûì öåëèòåëåì», ýêñòðàñåíñîðèêà — «íåòðàäèöèîííîé ìåäèöèíîé», âåäüìà, êîòîðîé â ñòàðèíó ïóãàëè äåòåé, ïðåäñòàåò â ðåêëàìíîì îáðàçå êàêîé-íèáóäü äîáðîé «áàáóøêè». ×àñòî «öåëèòåëè» èìåþò âåñüìà öåðêîâíûé âèä, íà ôîòîãðàôèÿõ îíè äåðæàò â ðóêàõ ðàñïÿòèå, èêîíó Áîæèåé Ìàòåðè è ò. ä. Ñâîèõ êëèåíòîâ îíè íåðåäêî

ïîñûëàþò íà èñïîâåäü, ê ïðè÷àñòèþ. Çà÷åì? Ñ îäíîé ñòîðîíû, ñîçäàåòñÿ èëëþçèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà êîëäóíà è öåðêâè, ñ äðóãîé — âíóøàåòñÿ ìûñëü î òîì, ÷òî îí âî âëàñòè äîáðûõ, ñâåòëûõ ñèë, à ñ òðåòüåé — äîñòèãàåòñÿ óæå ñàìà òàéíàÿ öåëü: ïîïðàíèå è îñêâåðíåíèå ñâÿòûíè. Óæàñåí è æàëîê âèä æåðòâ ïîäîáíîãî «ëå÷åíèÿ», èõ æèçíü íåâûíîñèìà: çðèòåëüíûå è ñëóõîâûå ãàëëþöèíàöèè, ñòðàõè ò. ï. Ïðè÷èíà ïðîñòà: ÷åëîâåê ïîâåðèë êîëäóíàì è èõ ñèëå, à ÷åðåç âåðó, êàê èçâåñòíî, ìû îòäàåì ñâîþ âîëþ òîìó, êîìó äîâåðÿåì. Ìàñêèðóÿñü, ìíîãèå êîëäóíû óâåðÿþò, ÷òî åñòü, ìîë, ÷åðíàÿ ìàãèÿ, à ÿ — ìàã áåëûé. Íà ñàìîì äåëå ìàãèÿ îäíà — äüÿâîëüñêàÿ — è íèêàêèõ öâåòîâ â ýòîé îáëàñòè íåò. Êàê ðàññóæäàåò ÷åëîâåê íåöåðêîâíûé? Îí ãîâîðèò ñåáå: «Ãëàâíîå äëÿ ìåíÿ — ýòî ìîå çäîðîâüå (èëè ïðåäàííîñòü ëþáèìîãî ÷åëîâåêà, èëè ìàòåðèàëüíîå áëàãîïîëó÷èå). Íå âñå ëè ðàâíî, êàêèìè ñðåäñòâàìè ÿ äîñòèãíó ñâîåé öåëè, òî åñòü âåðíó çäîðîâüå, ìóæà â ñåìüþ, áëàãîñîñòîÿíèå? Êîë-

äóíüÿ îáåùàåò ðåàëüíóþ ïîìîùü — ïîéäó ê êîëäóíüå!» Ïîýòîìó íåóäèâèòåëüíî, ÷òî ñåé÷àñ â òàêîì ìàñøòàáå ïðîèñõîäÿò âñÿêèå ñãëàçû, ïîð÷è, ïðèâîðîòû è, êàê ñëåäñòâèå, äåïðåññèè, äóøåâíûå ðàññòðîéñòâà. Ñåé÷àñ øèðîêî èñïîëüçóåòñÿ ïîíÿòèå «ñäåëàëè». Òî åñòü íàêîëäîâàëè ñ öåëüþ ïðè÷èíèòü âðåä. Ãîâîðÿò: «Ìíå ñäåëàëè. Ïîýòîìó ÿ áîëåþ». Èëè: «ß çíàþ, ìíå ñäåëàëè íà ñìåðòü». È ÷àñòî áûâàåò, ÷òî òå, êîòîðûì, ïî èõ ìíåíèþ «ñäåëàëè», è ñàìè íå ïðî÷ü «ñäåëàòü» ñâîèì îáèä÷èêàì. Çà ïîìîùüþ îáðàùàþòñÿ ê êîëäóíó. Ìàëîâåðèå è æèçíü âíå öåðêîâíîé îãðàäû òàêèõ ëþäåé ëèøèëè èõ ÷óâñòâà çàùèùåííîñòè, êîòîðîå åñòü ó ÷ëåíîâ Öåðêâè Õðèñòîâîé. Îùóùåíèå ñâîåé áåççàùèòíîñòè ïîðîæäàåò äóõ ñóåâåðèÿ è æåëàíèå ïîëó÷èòü çàùèòó ÷åðåç êîãî áû òî íè áûëî, âñå ðàâíî. È âîò îíè èäóò ê ÷àðîäåÿì, íå ïîíèìàÿ, ÷òî âñÿêèé «çàãîâîð», êàêàÿ áû öåëü èìè íè ïðåñëåäîâàëàñü, âñÿêîå èñïîëüçîâàíèå äåìîíè÷åñêèõ ñèë è ÷àðîäåéñêèõ âîçìîæíîñòåé äðóãîãî ÷åëîâåêà ïðèíåñåò ñìåðòåëüíûé âðåä èõ äóøå.

57. Живописец. 59. Поленница на траве. 60. Ботанический статус п. 23 по вертикали. 61. Русское народное портмоне. 63. Закусочная трех пескарей. 64. Близнецы. 65. Снаряд тяжелоатлета. 67. Скелет теплицы. 68. Размер чертежной бумаги.

70. Приватизационный чек. 72. Сельхозпредприниматель. 76. Птичья пасть. 77. Беловежский бык. 78. Традиционная форма торта. 79. Хвойная ветвь. 80. Энергичная химическая ча4 стица. 81. Фирменное блюдо в «Пла4 кучей иве».

Астрологический прогноз на 20 ñ 26 июля ОВЕН (21.0320.04). В ближайшие дни полезнее всего для вас будет перейти на какое4то время на строгую диету и полностью отказаться от горячительных напитков. В предстоящий период вам также следует быть осмотри4 тельнее в партнерских отношениях, не спешите раскры4 вать все карты в разговорах с окружающими людьми. ТЕЛЕЦ (21.0421.05). Вас ждет напряженная неделя. Назре4 вает серьезный поворот в жизни, но пока ваши усилия не дают результатов. Не вкладывайте сейчас средства в новые дела и проекты. Не старайтесь во что бы то ни стало преодолеть препятствия – сейчас это бесполез4 но, а на будущей неделе многие из них исчезнут сами. БЛИЗНЕЦЫ (22.0521.06). Вас ожидает удачная неделя для реализации задуманного. У вас есть все шансы достичь желаемого, однако при этом надо реально оценивать свои силы. Что касается материальной сферы, то тут от крупных трат, не имеющих первостепенного значения, пока лучше воздержаться. РАК (22.0623.07). Потребуется проявить собранность и четкую слаженность действий для того, чтобы вы4 полнить в срок возложенные на вас задачи. В обще4 нии с окружающими постарайтесь демонстрировать больше понимания, воздержитесь от резких слов и оценок. Предстоящая неделя благоприятна для об4 думывания грандиозных планов на будущее. ЛЕВ (24.0723.08). На этой неделе интуиция подскажет вам верные решения. Она, возможно, предостережет вас от крупного приобретения в ближайшее время, поскольку момент для этого сейчас не совсем подходящий. Обсто4 ятельства будут меняться в лучшую сторону, что позво4 лит реализовать все задуманное ближе к концу недели. ДЕВА (24.0823.09). Вам удастся осуществить свои давние желания, связанные с карьерой, поскольку ближай4 ший период будет этому способствовать. Семейные отношения в эти дни порадуют своей теплотой. Вы4 ходные обещают посиделки у вас дома с давнишними друзьями и старыми знакомыми. ВЕСЫ (24.0923.10). В ближайшие время вам необходимо сконцентрироваться на главном, не позволяя себе ко4 лебаний и погони за двумя зайцами. На этой неделе возможно поступление нового предложения по рабо4 те. Его нужно принимать и не медля. В выходные хо4 рошо бы съездить на природу. СКОРПИОН (24.1022.11). Звезды рекомендуют потратить предстоящую неделю на отдых. Прорыва в делах в эти дни не предвидится, а потому отключиться от повсед4 невных забот будет весьма полезно, это позволит вам компенсировать потраченные силы. СТРЕЛЕЦ (23.1121.12). В ближайшие дни надо воздержать4 ся от принятия скоропалительных решений. Отнеси4 тесь ко всему спокойно и взвешенно. Дважды поду4 майте перед тем, как предпринять те или иные шаги, а лучше спросите совета у тех, кому вы доверяете. Такая осторожность убережет вас от многих проблем. КОЗЕРОГ (22.1220.01). Самообладание и интуиция помогут с честью выйти из любой ситуации. Чтобы не омра4 чать настроение себе и окружающим, будьте терпели4 вее к домашним и друзьям, а ненужного общения с малознакомыми или неприятными вам людьми ста4 райтесь вовсе избегать. ВОДОЛЕЙ (21.0119.02). Не следует посвящать себя учас4 тию в шумных мероприятиях и застольях, поскольку подобные увеселения надолго выбьют вас из колеи. Не теряйте времени даром, поскольку неделя эта у вас весьма удачна в деловом плане и дает возмож4 ность решить многие вопросы. РЫБЫ (20.0220.03). На этой неделе вы будете пребывать в плену голубой мечты и вполне благодушном расположе4 нии духа. Забытые когда4то идеи покажутся вам теперь свежими и интересными, они повысят ваш статус на ра4 боте и помогут убедиться в собственной значимости.

Кроссворд

По горизонтали: 3. Хищная подруга Адидаса. 5. Водопроводный дуэт. 10. Индийское женское платье. 15. Буржуйская сигаретка. 18. Знаменитость в космосе. 19. Вихрь4терминатор. 20. Жертва харакири. 21. Черноморский город4ку4 рорт. 22. Городская околица. 26. Компьютерный грызун. 27. Пылающее чувство. 28. Профессия Афони. 29. Муж тети. 31. Церковный колокольник. 32. Членистоногая заколка. 34. Лошадиный талисман. 36. Родина сауны и йогурта. 37. Карточная раскладушка. 41. Юбилейная здравица. 43. Валюта, растущая на дере4 вьях. 44. Гора спортивной славы. 45. Подходящее время для зав4 трака. 47. Четвероногая ищейка. 48. Антибрак. 51. Клиент психбольницы. 52. Летательный аппарат Бабы4 Яги. 53. Жаровня для превращения курицы в жар4птицу. 54. Приморский легкий ветер. 56. Восточная чайная. 58. Сторона4исполнитель по до4 говору. 62. Народный лекарь. 66. Заморская баклажанная. 69. Трава для косяка. 71. Божественные гусли. 73. Музыкальный инструмент п.31 по горизонтали. 74. Прозвище дяди Степы. 75. Тянучка на зоне. 77. Воспитание физической вы4 носливости. 81. Наркотик для разума. 82. Прививка4пуговичка. 83. Машина для буксировки. 84. Многостворчатые шторы. 85. Пристанище на ночь. 86. Екатерина. 87. Расписание телепередач. 88. Мечта по4украински.

По вертикали: 1. Книга книг. 2. Столярная часть картины. 3. Памятная скульптура. 4. Лечебное разминание.

6. «Стопроцентный мужчина». 7. Яблочное вино. 8. Грозные облака. 9. Одна из подножных полозьев. 11. Профессиональный лице4 мер. 12. Забор из кустов. 13. Часть теннисной партии. 14. Симптом астмы. 16. Римский близнец греческо4 го Посейдона. 17. Золотых дел мастер. 23. Полосатый бахчевник. 24. Имя поэтессы Барто. 25. Население страны. 29. Первый выход на сцену. 30. Неукротимый гнев. 32. Конные скачки с препятстви4 ями. 33. Театральное восхищение. 35. Повинность школьника перед каникулами. 38. Самовольная отлучка. 39. Летний ярмарочный театр. 40. Герл4френд. 42. Рай в пустыне. 46. Макаронные рога. 49. Работа цепного кобеля. 50. И рюшка, и волан. 51. Отходы со столовой. 55. Кожа наизнанку.

Ответы на кроссворд, опубликованный в №26 (842) ПО ГГОРИЗОНТ ОРИЗОНТ АЛИ: 3. Яйцо. 5. Сберкасса. 10. Оспа. 15. Сервиз. ОРИЗОНТАЛИ: 18. Лоджия. 19. Копна. 20. Жабры. 21. Миля. 22. Тренога. 26. Метр. 27. Антоним. 28. Майонез. 29. Галс. 31. Глубина. 32. Жанр. 34. Пескарь. 36. Канарейка. 37. Мотылек. 41. Маяк. 43. Скука. 44. Ручка. 45. Изба. 47. Сердце. 48. Хоромы. 51. Стоп. 52. Ве4 нок. 53. Адрес. 54. Пежо. 56. Должник. 58. Дальтоник. 62. Паро4 ход. 66. Соты. 69. Ежевика. 71. Буда. 73. Милиция. 74. Триллер. 75. Герб. 77. Таможня. 81. Лужа. 82. Ряска. 83. Рубик. 84. По4 греб. 85. Клешня. 86. Арба. 87. Баскетбол. 88. Лава. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Перина. 2. Хвоя. 3. Язвенник. 4. Циклон. 6. Блат. 7. Реле. 8. Авто. 9. Сажа. 11. Смычок. 12. Алименты. 13. Эдем. 14. Пистон. 16. Спринт. 17. Облава. 23. Рулон. 24. На4 бор. 25. Гений. 29. Гарем. 30. Спешка. 32. Жребий. 33. Риф4 ма. 35. Аккордеон. 38. Таксометр. 39. Тарелка. 40. Крахмал. 42. Апорт. 46. Багаж. 49. Шпроты. 50. Апломб. 51. Спрос. 55. Обуза. 5 7 . Женитьба. 5 9 . Ложка. 6 0 . Тавро. 6 1 . Никон. 6 3 . Отвертка. 64. Джинсы. 65. Борьба. 67. Опенок. 68. Микроб. 7 0 . Клякса. 7 2 . Дюжина. 7 6 . Буря. 7 7 . Тара. 7 8 . Мрак. 7 9 . Жест. 80. Ярмо. 81. Лжец.

Îáùåñòâåííîïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà

Ðåäàêòîð Ñåðãåé ÌÈËÎØÅÂÈ× Çàì. ðåäàêòîðà Åëèçàâåòà Ðàäèøåâñêàÿ Çàì. ðåä. ïî êîììåð÷. âîïðîñàì Ãàëèíà Áàáèíñêàÿ Ëèò. ðåäàêòîð Ëþäìèëà Êèðèëåíêî

Îáîçðåâàòåëè Àëåêñàíäð Ñîëäàòñêèé Âèêòîð Âåïðèê Òàìèëà ×åðíåöêàÿ Ìàðèÿ Êîòîâà Ôèëèïï Ôîìèí

Äèçàéí Îëüãà Ëîçîâàöêàÿ

Ôîòîêîððåñïîíäåíò Âÿ÷åñëàâ Òåíÿêîâ

Êîððåêòóðà Íàòàëüÿ Èãíàòåíêî

Êîìïüþòåðíûé íàáîð Åâãåíèÿ Êóðåííàÿ

Èíæåíåð-ñèñòåìîòåõíèê Âëàäèñëàâ ×åëîìáèòüêî

Áóõãàëòåðèÿ Ìèëåíà Íåæóðáåäà

Îôèñ-ìåíåäæåð Íèíà Áóäíèê Ó÷ðåäèòåëü ÎÎÎ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ñëîâî» — Ìåæäóíàðîäíûé ãóìàíèòàðíûé óíèâåðñèòåò

åæåíåäåëüíèê Åæåíåäåëüíèê çàðåãèñòðèðîâàí â Ìèíèñòåðñòâå èíôîðìàöèè Óêðàèíû Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 2891 ñåðèÿ ÊÂ îò 27.08.97 ã.

Íîìåð ïîäïèñàí ê ïå÷àòè 15 èþëÿ â 18.00 Ïîäïèñíîé èíäåêñ 40 200. Ðåàëüíûé òèðàæ îäíîãî íîìåðà 12 000 Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 65009, ã. Îäåññà, óë. Òîïîëåâàÿ, 10. Àäðåñ äëÿ ïèñåì: 65009, ã. Îäåññà, óë. Òîïîëåâàÿ, 10. e-mail: word@te.net.ua slovo-marketing@rambler.ru (îòä. ðåêëàìû) Àäðåñ ýëåêòðîííîé âåðñèè ãàçåòû: www.slovo.odessa.ua Òåëåôîíû: 746-66-41, 746-65-39 (ïðèåìíàÿ), 746-66-18 (îòäåë ðåêëàìû). Ãàçåòà ñâåðñòàíà â êîìïüþòåðíîì îòäåëå ãàçåòû «Ñëîâî» Öâåòîäåëåíèå è ïå÷àòü — èçäàòåëüñòâî «×åðíîìîðüå», ã. Îäåññà, ïë. Íåçàâèñèìîñòè, 1 Çàêàç ¹ 2534

Ðåäàêöèÿ íå âñòóïàåò â ïåðåïèñêó ñ ÷èòàòåëÿìè, ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. Çíàêè , , , «Ñèòóàöèÿ», «Ðûíîê», «Îñîáîå ìíåíèå», «Òðèáóíà» — îáîçíà÷àþò ðóáðèêó «Íà ïðàâàõ ðåêëàìû». Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ èç èçäàíèÿ ññûëêà îáÿçàòåëüíà. Âñå àâòîðñêèå ïðàâà èçäàíèÿ çàùèùåíû, è èõ íàðóøåíèå âëå÷åò çà ñîáîé îòâåòñòâåííîñòü. Íà÷èñëåíèå è âûïëàòà àâòîðñêèõ âîçíàãðàæäåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ðåøåíèþ ðåäàêöèîííîé êîëëåãèè. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ âîçíàãðàæäåíèÿ íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü ïàñïîðò, ñïðàâêó îá èäåíòèôèêàöèîííîì êîäå è íàëîãîâûé àäðåñ. Òî÷êà çðåíèÿ àâòîðîâ ìàòåðèàëîâ ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè.


«ÑËÎÂλ

16 Победительница конкурса Miss Bikini World Model 2009 ó студентка ОНЮА

Ìãíîâåíèÿ èç æèçíè ãîðîäà ¹ 27 (843)

Âÿ÷åñëàâ ÒÅÍßÊΠ«Ñëîâî»

19-ëåòíÿÿ ñòóäåíòêà Þðèäè÷åñêîé àêàäåìèè, îäåññèòêà Íàòàëüÿ Èâàíîâà ñòàëà îáëàäàòåëüíèöåé òèòóëà Miss Bikini World Model 2009 ñðåäè 41 ó÷àñòíèöû èç 35 ñòðàí ìèðà. Îíà òàêæå ïîáåäèëà â íîìèíàöèè Miss Photo World Model 2009. Ó÷ðåäèòåëü è äèðåêòîð ìåæäóíàðîäíîãî ìîäåëüíîãî ìåíåäæìåíòà Julia‘s models Þëèÿ ÎÃÐÎÕÈÍÀ çàÿâèëà: «Íàòàëüÿ

ñâîåé ïîáåäîé íàïîìíèëà âñåìó ìèðó îá Óêðàèíå è êðàñîòå åå äåâóøåê». Íàòàëüÿ Èâàíîâà ñîîáùèëà, ÷òî äëÿ íåå ó÷àñòèå â êîíêóðñå áûëî íå ïåðâûì ìîäåëüíûì îïûòîì, òàê êàê îíà ÿâëÿåòñÿ îáëàäàòåëüíèöåé 5 ðàçëè÷íûõ òèòóëîâ â Îäåññå è Îäåññêîé îáëàñòè. Îíà îòìåòèëà, ÷òî åùå íå çíàåò, êåì ñòàíåò â áóäóùåì — ñóäüåé, íîòàðèóñîì èëè ìîäåëüþ. Íàòàëüÿ íå çíàëà íàâåðíÿêà, ÷òî ïîáåäèò â êîíêóðñå, íî óâåðåííî øëà ê ïîáåäå.

Фото Вячеслава ТЕНЯКОВА

WWW.SLOVO.ODESSA.UA

17.07.2009

Представители Одесской области заняли второе место на соревнованиях по прикладной стрельбе среди сотрудни4 ков органов внутренних дел Украины. Соревнования про4 ходили в тире стадиона «Динамо» в Одессе и на войско4 вом полигоне в Чабанке. Всего в соревнованиях приняли участие 150 сотрудников милиции из разных регионов Украины, в том числе 30 женщин. Первое место на сорев4 нованиях заняли правоохранители из Киева.

Сотрудники МЧС сняли 7 июля пятерых одесситов с дрей4 фующей лодки на лимане в Белгород4Днестровском райо4 не Одесск ой об лас ти. Двое бра тьев, 19 и 30 ле Одесской облас ласти. братьев, летт, вышли на мо дке «Прогресс44», принадле ж ащей их оотцу тцу мотт орной ло лодке принадлеж тцу,, на прогулку по Днестровскому лиману вместе с друзьями в возрасте 27 и 28 лет и 194летней девушкой. По словам потерпевших, у них закончилось горючее около 22 часов, а весел они не взяли.

Горе льеф, изобра ж ающий свят ую ве лик ому ченицу Ек орельеф, изображ святую велик ликому омученицу Екаа т е4 рину Александрийскую, открыт на фасаде здания по ули4 це Ек ой, 2. Ав ор Алек сандр ТТо4 о4 Екаа т ерининск ерининской, Автт оры — ск скуу льпт льптор Александр к арев и ар хит ект ор Владимир ГГлазырин. лазырин. А инициировал архит хитект ектор его создание организатор украинского благотворитель4 ног о фонда «По дар уй жит ончарк о. Он рас4 ного «Подар даруй життт я» Валерий ГГончарк ончарко. ск азал, чт о изна чально наше л понимание и по д дер жк сказал, что изначально нашел под держк жкуу у предпринимателя Александра Бута — одессита, который сейчас проживает в США. Их объединила общность семей4 ных траге дий: в оодин дин гго о д семья ГГончарк ончарк о по чь трагедий: ончарко потт еряла до дочь Ек ты — сына Алек сандра. Екаа т ерину ерину,, а Бу Буты Александра.

— Виноделие и туризм – две уникальные стратегические отрасли Одесщины, — заявил губернатор региона Нико4 лай Сердюк. По его словам, развивая эти отрасли, Одес4 щина может только на них выживать в трудные времена.

В Одесском инновационно4информационном центре про4 шла десятая международная выставка4ярмарка «МИР ПРАВОСЛАВНЫЙ». В выставке приняли участие монасты4 ри и приходы Украинской православной церкви, иконопис4 ные мастерские, мастера церковных ремесел из Украи4 ны, России, Бе лар реции. Белар ларуу си, ГГреции.

Подготовил Вячеслав ТЕНЯКОВ ´Словоª

Еженедельная газета СЛОВО №27 (843) 17.07.2009  

Еженедельная газета СЛОВО №27 (843) 17.07.2009

Еженедельная газета СЛОВО №27 (843) 17.07.2009  

Еженедельная газета СЛОВО №27 (843) 17.07.2009