Page 1

«ÑËÎÂλ ¹ 24 (840)

1

26.06.2009

¹ 24 (840) 26.06.2009

WWW.SLOVO.ODESSA.UA

E-mail: word@te.net.ua

е ж е н е д е л ь н и к

Ëå÷èì ãðèïï, â òîì ÷èñëå è ñâèíîé?..

Íåïëàòåëüùèêàì ìîãóò â ñòîÿê çàïóñòèòü «Êðîòà».

ñòð. 6

Ñ êàæäûì ãîäîì òîðæåñòâåííîå ðàññòàâàíèå ñî øêîëîé îáõîäèòñÿ âñå äîðîæå.

ñòð. 2

ñòð. 5

Òî÷êà çðåíèÿ: ïðîâîêàöèîííàÿ «Ñâîáîäà ñëîâà»… ñòð. 14

28 июня мы отмечаем национальный праздник ó День Конституции Украины Íàø íàðîä ïî ïðàâó ìîæåò ãîðäèòüñÿ òåì, ÷òî èñòîêè óêðàèíñêîãî êîíñòèòóöèîííîãî ïðîöåññà èìåþò äàâíèå èñòîðè÷åñêèå òðàäèöèè. Åùå â ïåðèîä Êèåâñêîé Ðóñè íà âå÷å ñîñòàâëÿëèñü äîãîâîðû ìåæäó êíÿçåì è íàðîäîì, êíÿçåì è åãî äðóæèíîé, êîòîðûå îòîáðàæåíû â ðàçíûõ ðåäàêöèÿõ «Ðóññêîé ïðàâäû». Îñîáóþ ðîëü â ôîðìèðîâàíèè êîíñòèòóöèîííûõ èäåé â Óêðàèíå ñûãðàëà Êîíñòèòóöèÿ ãåòìàíà Ïèëèïà Îðëèêà, êîòîðàÿ ñòàëà â Åâðîïå ïåðâûì ïîäîáíûì äîêóìåíòîì. Íàêîíåö, ñ ïðèíÿòèåì Êîíñòèòóöèè 1996 ãîäà Óêðàèíà äåþðå ñîñòîÿëàñü êàê ñóâåðåííîå, äåìîêðàòè÷åñêîå, ïðàâîâîå ãîñóäàðñòâî, ïðèçíàííîå ìèðîâûì ñîäðóæåñòâîì. Îäíàêî â 2004 ãîäó ïîëèòè÷åñêîé ýëèòîé Óêðàèíû áûëà äîïóùåíà ãðóáåéøàÿ îøèáêà: êîíñòèòóöèîííûé ïðîöåññ íà÷àë èñïîëüçîâàòüñÿ êàê èíñòðóìåíò è îðóæèå â ïîëèòè÷åñêîé áîðüáå ïðîòèâ ñâîèõ îïïîíåíòîâ. Òîãäà îäíî ïîëèòè÷åñêîå ðåøåíèå, ïðèíÿòîå Âåðõîâíûì Ñóäîì Óêðàèíû âðàçðåç Îñíîâíîãî Çàêîíà ãîñóäàðñòâà, ñòàëî ñâîåîáðàçíîé «òî÷êîé íåâîçâðàòà», ïîñëå êîòîðîé ïîñëåäîâàëè âñå íàøè ñåãîäíÿøíèå áåäû, ðîæäåííûå ïîëíûì íåóâàæåíèåì ê Çàêîíó è íåâûïîëíåíèåì íîðì äåéñòâóþùåé Êîíñòèòóöèè. 5 ëåò íàçàä ïîëèòðåôîðìà èçìåíèëà êîíñòèòóöèîííûé ñòðîé ãîñóäàðñòâà è ïðèâåëà ê âëàñòè íîâóþ ïîëèòè÷åñêóþ êîìàíäó. Âî èìÿ ïîáåäû íà ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðàõ-2004 ýòà êîìàíäà îðãàíèçîâàëà ëåãåíäàðíóþ «îðàíæåâóþ» ðåâîëþöèþ è áåç êîëåáàíèé ïðèíåñëà â æåðòâó ñîáñòâåííûõ àìáèöèé âàæíåéøèå ãîñóäàðñòâåííûå èíñòèòóöèè – Öåíòðàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ, Âåðõîâíûé Ñóä, Ãåíåðàëüíóþ ïðîêóðàòóðó. Ïîëíîñòüþ áûëà äåçîðãàíèçîâàíà ñèñòåìà ñóäåáíîé âëàñòè.

ñòð. 4

Фото из архива ОНЮА

Ува ж аемые важ соотечественники! Дорогие мои земляки!

С подачи народных депутатов от Партии регионов Сергея КИВАЛОВА и Вадима КОЛЕСНИЧЕНКО Верховная Рада разрешила судопроизводство на русском языке

Âåðõîâíàÿ Ðàäà ðàçðåøèëà âåäåíèå ñóäîïðîèçâîäñòâà íà ðóññêîì ÿçûêå ïî ñîãëàñèþ ó÷àñòíèêîâ ñóäåáíîãî ïðîöåññà.

Çà ïðèíÿòèå â öåëîì çàêîíîïðîåêòà ¹ 1089 «Î ñóäîóñòðîéñòâå Óêðàèíû» (îòíîñèòåëüíî ñóäîïðîèçâîäñòâà íà ãîñóäàðñòâåííîì è ðóññêîì ÿçûêàõ) ïðîãîëîñîâàëî 323 äåïóòàòà ïðè 226 ìèíèìàëüíî íåîáõîäèìûõ. Ñîãëàñíî äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó, ñóäîïðîèçâîäñòâî âåäåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî íà óêðàèíñêîì ÿçûêå. Êðîìå ýòîãî, Ðàäà ïðåäîñòàâèëà ïðàâî ãðàæäàíàì, êîòîðûå íåäîñòàòî÷íî âëàäåþò óêðàèíñêèì èëè ðóññêèì ÿçûêîì, ïîëüçîâàòüñÿ â õîäå ñóäåáíîãî ïðîöåññà ðîäíûì ÿçûêîì è óñëóãàìè ïåðåâîä÷èêà. Çàêîí âñòóïàåò â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà. Çàêîíîïðîåêò ¹ 1089 áûë âíåñåí íà ðàññìîòðåíèå Ðàäû åùå â 2007 ãîäó äåïóòàòàìè Ðàäû îò ôðàêöèè Ïàðòèè ðåãèîíîâ Ñåðãååì Êèâàëîâûì è Âàäèìîì Êîëåñíè÷åíêî. Ïî ìàòåðèàëàì «Óêðà¿íñüêèõ íîâèí»

Åæåíåäåëüíèê «Ñëîâî» ÷èòàþò âî âñåõ îáëàñòÿõ Óêðàèíû!


«ÑËÎÂλ

ÑÎÁÛÒÈß

2

¹ 24 (840)

Áîðüáó ñ íèìè áóäåò âåñòè «Êðîò» — ñïåöèàëüíîå óñòðîéñòâî, êîòîðîå áåç âåäîìà õîçÿåâ ïðîíèêàåò â êâàðòèðó è îòêëþ÷àåò êàíàëèçàöèþ. Ýòîò íåáîëüøîé ïî ðàçìåðó ïðèáîð÷èê ìîæíî çàïóñòèòü â ñòîÿê íà êðûøå è, îòñëå-

Ðåäàêöèè ãàçåòû «Ñëîâî» ÒÐÅÁÓÞÒÑß êîììóíèêàáåëüíûå, êðåàòèâíûå ñîòðóäíèêè äëÿ ðàáîòû

ìåíåäæåðàìè ïî ðåêëàìå Îïëàòà: ñòàâêà + ïðîöåíò îò ñóììû çàêëþ÷åííûõ äîãîâîðîâ. Ðåçþìå ìîæíî îòïðàâèòü íà e-mail:

Неприличные биг-борды: продолжение следует?

Õëåá âñåìó ãîëîâà. È ðàïñ òîæå

Следующими «жертвами» пикантной одесской наружной рекламы могут стать Платини и Суркис… Фото Internet

Ñåðãåé ÌÈËÎØÅÂÈ× «Ñëîâî»

Àëåêñàíäð ÑÎËÄÀÒÑÊÈÉ «Ñëîâî» Ïðèøëî ñàìîå âîëíóþùåå âðåìÿ äëÿ òðóæåíèêîâ ïîëåé îáëàñòè — íà÷àëî õëåáíîé æàòâû.

 íûíåøíåì ñåçîíå ïîãîäà âíåñëà íåìàëî êîððåêòèâîâ â ðàçâèòèå çåðíîâûõ è òåõíè÷åñêèõ êóëüòóð. Îñåíüþ íå âåçäå íàáëþäàëèñü áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ äðóæíûõ âñõîäîâ, à âåñíîé, êîãäà çåðíîâûå íàõîäèëèñü â ñîñòîÿíèè ìîëî÷íîé è ìîëî÷íî-âîñêîâîé ñïåëîñòè, íà þãå Óêðàèíû óñòàíîâèëàñü ñóõàÿ, æàðêàÿ ïîãîäà. Ýòî, åñòåñòâåííî, íå ìîãëî íå ñêàçàòüñÿ íà óðîæàå. — Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü âñå ýòè âîëíåíèÿ ïðàêòè÷åñêè ïîçàäè, — ãîâîðèò çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ àãðîïðîìûøëåííîãî ðàçâèòèÿ îáëãîñàäìèíèñòðàöèè Èâàí ÏÀÍ×ÈØÈÍ. —  13 ðàéîíàõ îáëàñòè íà÷àëàñü óáîðêà çåðíîâûõ è ðàïñà. Âñëåä çà Ðåíèéñêèì, Èçìàèëüñêèì, Êèëèéñêèì è äðóãèìè þæíûìè ðàéîíàìè â æàòâó âêëþ÷èëèñü õîçÿéñòâà öåíòðàëüíûõ ðàéîíîâ, â òîì ÷èñëå Âåëèêîìèõàéëîâñêîãî, Ðàçäåëüíÿíñêîãî è Áåðåçîâñêîãî. Ïåðâûå îáìîëîòû îêàçàëèñü íèæå ðàíåå ïðîãíîçèðóåìûõ. Îçèìîãî ÿ÷ìåíÿ íà 56 òûñ. ãà ïîëó÷èëè ïî 27,1 öåíòíåðà ñ ãåêòàðà. Ïåðâûå ïîñïåâøèå ïîëÿ îçèìîé ïøåíèöû, êàê ïðàâèëî, íå ñàìûå ëó÷øèå, íî çäåñü íàìîëîòû ïðåâûñèëè 29 öåíòíåðîâ ñ ãåêòàðà. Óæå óáðàíû ïåð-

âûå òûñÿ÷è ãåêòàðîâ ãîðîõà, ñ ãåêòàðà åãî ïîëó÷èëè ïî 12,7 öåíòíåðà, à ðàïñà — ìåíåå 11 öåíòíåðîâ ñ ãåêòàðà. Ïåðâûå äàííûå î íàìîëîòàõ â õîçÿéñòâàõ îáëàñòè îòëè÷àþòñÿ ïî óðîæàéíîñòè.  Òàðóòèíñêîì ðàéîíå, íàïðèìåð, íàìîëîòû ðàííèõ çåðíîâûõ íå ïðåâûøàþò 21 öåíòíåðà ñ ãåêòàðà, à â Ñàðàòñêîì ýòîò ïîêàçàòåëü ïðåâûñèë 32 öåíòíåðà. Âñåãî â íûíåøíåì ãîäó ìåõàíèçàòîðàì îáëàñòè ïðåäñòîèò ñîáðàòü ðàííèå ïîñåâû ñ ïëîùàäè 1 ìëí 260 òûñÿ÷ ãåêòàðîâ. Èç íèõ îñíîâíîé çåðíîâîé êóëüòóðû — îçèìîé ïøåíèöû — ñ ïëîùàäè 1 ìëí 80 òûñÿ÷ ãåêòàðîâ, îñòàëüíîå ïðèõîäèòñÿ íà ðàïñ. Õëåá êðåñòüÿíàì âñåãäà äàåòñÿ òÿæåëî. È îáèäíî áûâàåò, êîãäà âûðàùåííîå, ñîáðàííîå çåðíî ëåæèò íà òîêàõ, íî ãîñóäàðñòâî íå ñïåøèò ðàñêðûâàòü ñâîè çàêðîìà äëÿ çàãîòîâêè õëåáà. È òîãäà, ñëîâíî õèùíûå âîðîíû, ó ïîðîãà ôåðìåðîâ è ñåëüõîçïðåäïðèÿòèé ïîÿâëÿþòñÿ òðåéäåðû, à ïðîùå, ïîñðåäíèêè. Îíè ïðåäëàãàþò «æèâûå» äåíüãè, ëèøü áû ñåãîäíÿ, äàæå íà êîðíþ, çà çåðíî äàòü ìèçåðíóþ îïëàòó. Îíè ïîëüçóþòñÿ ôèíàíñîâûìè òðóäíîñòÿìè êðåñòüÿí, à ãîñóäàðñòâî íå òîðîïèòñÿ îêàçàòü èì ïîìîùü, îðãàíèçîâàòü çàêóïêó çåðíà è åãî ýêñïîðò. Íàì æå, ãîðîæàíàì, ïðèõîäèòñÿ ïëàòèòü âòðèäîðîãà çà õëåá â ìàãàçèíàõ. Âåäü ìû äîëæíû îïëàòèòü íå òîëüêî òÿæåëûé òðóä òðóæåíèêîâ ñåëà, íî è öåïî÷êó ïàðàçèòîâ-ïîñðåäíèêîâ.

Ãëàâíûé âîïðîñ, êîòîðûé íà ïðîøëîé íåäåëå ìíå çàäàâàëè ïî íåñêîëüêî ðàç â äåíü — ïðè âñòðå÷å, ïî òåëåôîíó, â ïèñüìàõ, — çâó÷àë ïðèìåðíî òàê: «Êàê âû îòíîñèòåñü ê ôàêòó ôîòîèçîáðàæåíèÿ íà áèã-áîðäàõ íà÷àëüíèöû ÊÐÓ â Îäåññêîé îáëàñòè â ìîìåíò ïðèâàòíîãî òàíöà ñî ñòðèïòèçåðîì?»

Îòâåòû ìîè òîæå ðàçíîîáðàçèåì íå áëèñòàëè: íó êàê, â ñàìîì äåëå, íîðìàëüíûé ÷åëîâåê ìîæåò îòíîñèòüñÿ ê ïîäîáíîé äåøåâîé (ïî ñóòè, íî îòíþäü íå ïî ñóììå!) îìåðçèòåëüíîé è ïàñêóäíîé ìåñòè â àäðåñ äîñòàòî÷íî ìóæåñòâåííîé æåíùèíû ñî ñòîðîíû íåêîòîðûõ òðóñëèâûõ îäåññêèõ ÷èíîâíèêîâ? ×üÿ ïðèíàäëåæíîñòü ê ìóæñêîìó ïîëó, ñóäÿ ïî âñåìó, îïðåäåëÿåòñÿ òîëüêî íàëè÷èåì ó íèõ âòîðè÷íûõ è ïåðâè÷íûõ ìóæñêèõ ïîëîâûõ ïðèçíàêîâ. (Âïðî÷åì, ÿ äàæå íå óâåðåí, ÷òî ó âñåõ èç íèõ òà-

êîâûå ïðèñóòñòâóþò.)  ëþáîì ñëó÷àå, ýòà «âîéíà» ïèêàíòíûõ áèã-áîðäîâ óæå ñòàëà îäíîé èç ñàìûõ ïîçîðíûõ ñòðàíèö â íîâåéøåé èñòîðèè Îäåññû. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî äàííàÿ íåêðàñèâàÿ èñòîðèÿ ëè÷íî äëÿ ìåíÿ ïîëó÷èëà ñîâåðøåííî íåîæèäàííîå è, ÿ áû äàæå ñêàçàë, þìîðèñòè÷åñêîå ïðîäîëæåíèå. Ïàðó äíåé íàçàä ìíå íà ðàáîòó ïîçâîíèë ïîæèëîé (ñóäÿ ïî ãîëîñó) ìóæ÷èíà. Íàçâàâ ñâîþ ôàìèëèþ è ïðîôåññèþ, îí â äâóõ ñëîâàõ âñïîìíèë âûøåîïèñàííóþ íåêðàñèâóþ èñòîðèþ ñ áèã-áîðäàìè è ñîîáùèë ïîòðÿñàþùóþ íîâîñòü. — À âû çíàåòå, ÷òî ïîäîáíóþ ïðîâîêàöèþ îäåññêèå ÷èíîâíèêè ñîáèðàþòñÿ (òî ëè ñîáèðàëèñü â ïðîøëîì — ÿ, ÷åñòíî ãîâîðÿ, òîëêîì íå ðàññëûøàë — Ñ.Ì.) ó÷èíèòü ïðîòèâ ôóòáîëüíûõ ôóíêöèîíåðîâ Ïëàòèíè è Ñóðêèñà?  çíàê ïðîòåñòà ïðîòèâ òîãî, ÷òî îíè ëèøèëè íàø ãîðîä Åâðî-2012… — Êàêèì æå îáðàçîì? — î÷åíü óäèâèëñÿ ÿ.

— Ìîé çíàêîìûé ðàáîòàåò â ðåêëàìíîì àãåíòñòâå, íå áóäó ãîâîðèòü òî÷íî — â êàêîì. Òàê âîò, îí ñâîèìè ãëàçàìè âèäåë ìàêåò áèãáîðäà. Íà êîòîðîì èçîáðàæåíû Ïëàòèíè è Ñóðêèñ â ôóòáîëüíûõ ìàéêàõ, öåëóþùèåñÿ âçàñîñ íà ôîíå äâóõ îãðîìíûõ ôóòáîëüíûõ ìÿ÷åé, ñòèëèçîâàííûõ ïîä ìóæñêèå ÿãîäèöû. À âíèçó, çíà÷èò, ïîäïèñü: «Êàê íàçâàòü òåõ, èç-çà êîãî Îäåññà íåçàêîííî ëèøèëàñü ïðàâà íà ïðîâåäåíèå Åâðî2012?»… ß òàê è íå óñïåë ïîíÿòü, ÷òî ýòî áûëî — áðåä ïñèõè÷åñêè áîëüíîãî ÷åëîâåêà, ïîïûòêà äåøåâîé ïðîâîêàöèè èëè íåóêëþæàÿ ïîïûòêà ñîñòðèòü. Ìîé ñîáåñåäíèê, ðàçîáèæåííûé ìîèì äîëãèì, äî ñëåç è èêîòû, ñìåõîì, áðîñèë òðóáêó è áîëüøå íå çâîíèë. À ÿ, íåìíîãî îòäûøàâøèñü, íåîæèäàííî ïîéìàë ñåáÿ íà ìûñëè, ÷òî åñëè áû òàêîé áèã-áîðä äåéñòâèòåëüíî ïîÿâèëñÿ íà îäåññêèõ óëèöàõ, òî íèêòî èç îäåññèòîâ îñîáåííî è íå óäèâèëñÿ áû. Ïîñëå âñåãî, ÷òî áûëî…

slovomarketing @rambler.ru Одеська національна юридична академія оголошує конкурс на заміщення посади завідувача кафедри кримінології та кримінальновиконавчого права

Объявление

Ëèøü òðåòüÿ ÷àñòü îäåññèòîâ ðåãóëÿðíî ïëàòèò çà âîäîñíàáæåíèå. Ó ìíîãèõ ïîòðåáèòåëåé çàäîëæåííîñòü óæå ñîñòàâëÿåò áîëåå òûñÿ÷è ãðèâåí. «Èíôîêñâîäîêàíàë», êîòîðîãî î÷åíü ñåðüåçíî «äîñòàþò» ýòè íåïëàòåæè, íàøåë-òàêè óïðàâó íà çëîñòíûõ íåïëàòåëüùèêîâ.

æèâàÿ åãî ïðîäâèæåíèå íà ñïåöèàëüíîì ýêðàíå, âûáðàòü íóæíûé ýòàæ è íóæíóþ êâàðòèðó. Òàì îí áåçîòêàçíî âûïîëíèò çàäàííóþ ïðîãðàììó — îòêëþ÷èò â êâàðòèðå êàíàëèçàöèþ. Îí æå è âêëþ÷èò åå, êîãäà õîçÿåâà ëèêâèäèðóþò çàäîëæåííîñòü. Ïåðâûìè æåðòâàìè «Êðîòà» ñòàëè òðîå êâàðòèðîâëàäåëüöåâ íå ïîñåëêå Êîòîâñêîãî. Âñå îíè ñâîþ çàäîëæåííîñòü ïîãàñèëè â òå÷åíèå òðåõ äíåé — áîëüøå âûäåðæàòü áåç êàíàëèçàöèè íå ñìîãëè. Îäåññà ñòàëà ÷åòâåðòûì ãîðîäîì â Óêðàèíå, ãäå ïðèìåíÿåòñÿ òàêîé ðàäèêàëüíûé ñïîñîá âçèìàíèÿ ïëàòåæåé. Ìåæäó ïðî÷èì, î çàïóñêå «Êðîòà» ïðåäóïðåæäàþò çàðàíåå — çà ïÿòü ñóòîê.

Приглашаем на работу

Рисунок Internet

Òàìèëà ×ÅÐÍÅÖÊÀß «Ñëîâî»

Объявление

´Кротª отключит канализацию неплательщикамÖ

26.06.2009

ÊÂÀ˲ԲÊÀÖ²ÉͲ ÂÈÌÎÃÈ: âèùà îñâ³òà, íàÿâí³ñòü íàóêîâîãî ñòóïåíÿ, â÷åíîãî çâàííÿ, íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íîãî ñòàæó íå ìåíøå 10 ðîê³â. ÒÅÐÌ²Í ÏÎÄÀײ ÇÀß — íå ï³çí³øå ì³ñÿöÿ ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ. Ùîäî ÓÌΠÏÐÎÂÅÄÅÍÍß ÊÎÍÊÓÐÑÓ íà çàì³ùåííÿ âèùåçàçíà÷åíî¿ ïîñàäè çâåðòàòèñÿ äî â³ää³ëó êàäð³â ÎÍÞÀ çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, âóë. ϳîíåðñüêà, 9, êàá. 18, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê: 34-92-40, 719-87-72.

К слову

Òîëüêî íå íîéòå Òàìèëà ×ÅÐÍÅÖÊÀß «Ñëîâî» Õâàòèò âàì, äîðîãèå ñîãðàæäàíå, ïðèáåäíÿòüñÿ è ïîâòîðÿòü âñëåä çà ïîëèòè÷åñêèìè êëèêóøàìè, ÷òî ìû, òî åñòü «ïðîñòûå» óêðàèíöû, òàêèå íèùèå è ðàçíåñ÷àñòíûå. Åñëè á ýòî áûëî òàê, òî íå èñêàëè áû ó íàñ ïîääåðæêè â òðóäíóþ äëÿ ñåáÿ ìèíóòó è ìîùíûå êîììóíàëüíî-õîçÿéñòâåííûå ñòðóêòóðû, è áàíêèðû, è ðàçíûå äðóãèå êàïèòàëèñòûìîíîïîëèñòû. Îäåññèòîâ, íàïðèìåð, óìîëÿåò î ïîìîùè ÊÏ «Òåïëîñíàáæåíèå ãîðîäà Îäåññû» — ïðèñûëàåò «ïëàòåæêè» çà òåïëî è â çíîéíûå ëåòíèå ìåñÿöû.

Òåì æå èç íàñ, ó êîãî âîçíèêàåò çàêîíîìåðíîå «Ïî÷åìó?», ïðåäïðèÿòèå äàåò âðàçóìèòåëüíûé îòâåò: «À ïîòîìó, ÷òî íàì è ëåòîì äåíüãè î÷åíü íóæíû — íà çàðïëàòó, íà íàëîãè, íà «òåõíîëîãè÷åñêèå íóæäû». Òàê ÷òî âðîäå áû è îòêàçûâàòü íåóäîáíî. À òåì áîëåå ãîâîðèòü: «Çíàåòå, à ìíå òîæå îíè â àêêóðàò ñåé÷àñ î÷åíü íóæíû — íà ôðóêòû-âèòàìèíû, íà ïîåçäêó â îòïóñê, íà äåòñêèé ëàãåðü, íà ïåðåêëåéêó áîåâ — äà ìàëî ëè íà ÷òî». Îäåññèòû ïîëàãàëè, ÷òî ñî âñåìè ëåòíèìè ïðîáëåìàìè èì ëåã÷å áóäåò ñïðàâèòüñÿ çà ñ÷åò ïîñëàáëåíèÿ òàêîãî ïðåññà, êàê îïëàòà çà òåïëî. Îäíàêî ââåäåíèå õèòðûõ «äâóõñòàâî÷íûõ» òàðèôîâ íå äàåò âîçìîæíîñòè íè ïåðåäîõíóòü îò íèõ ëåòîì, íè ðàçîáðàòüñÿ ñ íèìè çèìîé.

À åñëè ó êîãî-òî «ïðî çàïàñ» ñáåðåãàëàñü êàêàÿ-òî ñóììà íà äåïîçèòå, òî è íà íåå îñîáî ðàññ÷èòûâàòü íå ïðèõîäèòñÿ. Íàäî æå è áàíêèðîâ ïîääåðæàòü — òàê ñêàçàòü, «âîéòè â ïîëîæåíèå». À ïîëîæåíèå òàêîå, ÷òî âëàäåëåö áàíêà «âáóõàë» ñâîé óñòàâíîé êàïèòàë, íàïðèìåð, â êàêóþ-òî íåíàäåæíóþ «ñòðîéêó âåêà», à òåïåðü âêëàä÷èêîâ ïðåâðàòèë â ñâîèõ êðåäèòîðîâ — íà íåîïðåäåëåííîå âðåìÿ. Äà, ìû êðåäèòîðû — ñàìûå íàäåæíûå, ñàìûå ñãîâîð÷èâûå è íåòðåáîâàòåëüíûå. È íàì åùå ìíîãîå ïðåäñòîèò ïîääåðæàòü ôèíàíñîâî — è â «Íåôòåãàçå» äûðêè ïîçàêðûâàòü, è î÷åíü íóæäàþùåéñÿ Âåðõîâíîé Ðàäå ÷òî-òî ïîäêèíóòü. Òàê ÷òî íàäî êðåïèòüñÿ è íå íûòü.


«ÑËÎÂλ ¹ 24 (840)

ÑÎÁÛÒÈß

26.06.2009

3

Политическое обозрение

Архитекторы нового миропорядка Âèêòîð ÂÅÏÐÈÊ «Ñëîâî» Ýðà ãëîáàëüíîãî ãîñïîäñòâîâàíèÿ àìåðèêàíñêîãî äîëëàðà, ïîõîæå, íà÷àëà îáðàòíûé îòñ÷åò. Âðåìÿ ïîêàçàëî, ÷òî îäíîïîëÿðíûé ìèð, êàê è åäèíàÿ íàöèîíàëüíàÿ âàëþòà â êà÷åñòâå ðåçåðâíîé, íåèçáåæíî ïðèâîäèò ê ýêîíîìèêî-ôèíàíñîâîìó êðèçèñó, êîòîðûé ìû òàê ñòîè÷åñêè îáðå÷åíû ïåðåæèâàòü íåñêîëüêî ëåò. Èñòîêè áåäû, îõâàòèâøåé âñå áåç èñêëþ÷åíèÿ ñòðàíû ìèðà, íàõîäÿòñÿ â íåäðàõ ôèíàíñîâîé ñèñòåìû Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ Àìåðèêè.

Í

È äëÿ êîãî íå ñåêðåò, ÷òî îíà ðàáîòàëà è ïîêà åùå ðàáîòàåò ïî ïðèíöèïó ñáðàñûâàíèÿ ñîáñòâåííîé èíôëÿöèè â äðóãèå ñòðàíû, ÷åòêî êîíòðîëèðóÿ äåíåæíóþ ìàññó, êîòîðàÿ îáðàùàëàñü â ïðåäåëàõ ñîáñòâåííîé ýêîíîìèêè. È âäðóã, íåîæèäàííî ýòà ñàìàÿ ñèñòåìà äàëà ñáîé, ÿ áû äàæå ñêàçàë, ïðåòåðïåëà ðåçêîå ïàäåíèå.  óñëîâèÿõ ëèáåðàëüíîé íåêîíòðîëèðóåìîé ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè, òðåáîâàâøåé âñå íîâûõ è íîâûõ ôèíàíñîâûõ âëèâàíèé, ïðîèçîøëî òî, ÷òî è äîëæíî

áûëî ïðîèçîéòè: áûëà íàðóøåíà ôîðìóëà ðàñøèðåííîãî âîñïðîèçâîäñòâà, ðàçâèòèå ýêîíîìèêè ïî íåçûáëåìîìó çàêîíó: äåíüãè— òîâàð—äåíüãè. Ïå÷àòíûé ñòàíîê ÑØÀ, ðàáîòàÿ â òðè ñìåíû è áåç ïåðåðûâà «íà îáåä», íàïëîäèë «çåëåíîé ìàññû» òàêîå êîëè÷åñòâî, ÷òî îíà â íåñêîëüêî ðàç ïðåâûøàëà ñòîèìîñòü òîâàðíîé ïðîäóêöèè. Òàê, ñîáñòâåííî, èç ïðèâåäåííîé âûøå ôîðìóëû ôèíàíñèñòû ÑØÀ ïîïûòàëèñü èñêëþ÷èòü «òîâàð». Äåíüãè íà÷àëè äåëàòü äåíüãè, «ïóñòûå ôàíòèêè», è ñòàëè ïðåäâåñòíèêîì ãëîáàëüíîãî êðèçèñíîãî ÿâëåíèÿ. Òåïåðü âñåìó áåç èñêëþ÷åíèÿ ÷åëîâå÷åñòâó ïðèõîäèòñÿ èñêàòü âûõîä èç ñîçäàâøåéñÿ ñèòóàöèè. È âñåì ïîíÿòíî, ÷òî ïðîáëåìà ýòà íå îäíîãî äíÿ. Ïîòðåáóþòñÿ ãîäû, ÷òîáû ñòðàíû â îòäåëüíîñòè è êîíòèíåíòû â öåëîì îáðåëè âíîâü óâåðåííîñòü â çàâòðàøíåì äíå, à ýêîíîìèêè ãîñóäàðñòâ, îáíîâëåííûå, ïåðåñòðîåííûå íà èííîâàöèîííîé îñíîâå, âûðâàëèñü èç îáúÿòèé êðèçèñà. Íî äëÿ ýòîãî, îêàçûâàåòñÿ, íàäî èçìåíèòü âñþ àðõèòåêòóðó ìèðîïîðÿäêà íà ïëàíåòå. Èìåííî ýòîé òåìàòèêå è áûëè ïîñâÿùåíû äâà âàæíåéøèõ ñîáûòèÿ, ïðîèçî-

øåäøèå â ñòîëèöå Óðàëà Åêàòåðèíáóðãå. Âíà÷àëå çà «êðóãëûì ñòîëîì» ñîáðàëèñü ó÷àñòíèêè ØÎÑ (Øàíõàéñêàÿ îðãàíèçàöèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà). Îíè îáñóäèëè ðåãèîíàëüíûå ïðîáëåìû: áîðüáó ñ òåððîðèçìîì, íàðêîáèçíåñîì, ýêîíîìè÷åñêèå âçàèìîîòíîøåíèÿ. Âòîðîé äåíü ðàáîòû ñàììèòà îçíàìåíîâàëñÿ èñòîðè-

íà ïåðâîå ìåñòî. Èíäèÿ òîæå áûñòðî íàðàùèâàåò ñâîé ïðîìûøëåííûé ïîòåíöèàë, Ðîññèÿ è Áðàçèëèÿ — íå òîëüêî êðóïíûå ñûðüåâûå äåðæàâû, íî è íàó÷íûå öåíòðû, à Ðîññèÿ ê òîìó æå åùå âåëèêàÿ ÿäåðíàÿ äåðæàâà. Íî, êàê îêàçàëîñü, ýòè ãîñóäàðñòâà, èõ ïîëèòèêè îáúåäèíèëèñü íå ðàäè âîåííîãî ïðåâîñõîäñòâà íàä äðóãèìè. Îíè ñîîáùà ïûòàþòñÿ ïîñòðîНа планете Земля появился èòü íîâûé ìèðîïîðÿäîê, новый политический центр ãäå íå áóäåò притяжения, который в äèêòàòóðû îäíîé íàöèîближайшее время начнет играть íàëüíîé âàпартию первой скрипки в ëþòû, îäíîïîëÿðíîé ãåмеждународных отношениях. ãåìîíèè, ãäå ÷åñêèì ñîáûòèåì: Áðàçè- âñå ïðîöåññû ôîðìèðîâàíèÿ ëèÿ, Ðîññèÿ, Èíäèÿ è Êè- íàöèîíàëüíûõ ýêîíîìèê, òàé äîãîâîðèëèñü î ñîçäà- ôèíàíñîâûõ ñèñòåì áóäóò íèè íîâîé ïîëèòè÷åñêîé îòêðûòû è äîñòóïíû äðóïëîùàäêè ñîòðóäíè÷åñòâà ãèì, äàáû ñîîáùà ðåøàòü (ÁÐÈÊ). Ñëåäóåò îòìåòèòü, âîçíèêàþùèå ïðîáëåìû. ÷òî ÁÐÈÊ — ýòî ïî÷òè ïî- Ïîëèòèêè äîãîâîðèëèñü îá ëîâèíà íàñåëåíèÿ çåìíîãî ó÷ðåæäåíèè íàäíàöèîíàëüøàðà, âåñîìàÿ äîëÿ ïðîèç- íîé ðåçåðâíîé âàëþòû, êîâîäñòâà ìèðîâîãî âàëîâîãî òîðàÿ áû íå óñòðàèâàëà ïðîäóêòà, ñèëüíûå è ðàçâè- «êóëüáèòû», ïîäîáíî äîëâàþùèåñÿ ýêîíîìèêè. Êè- ëàðó ÑØÀ. À åùå îíè äîãîòàé, ê ïðèìåðó, â áëèæàé- âîðèëèñü, ÷òî âíåøíåýêîíîøèå ãîäû äîñòèãíåò óðîâíÿ ìè÷åñêèå ñâÿçè ìåæäó ñòðàïðîèçâîäñòâà ïðîäóêöèè â íàìè-ó÷ðåäèòåëÿìè áóäóò ÑØÀ, à ê 2020 ãîäó âûéäåò ñòðîèòüñÿ èñêëþ÷èòåëüíî

Украл ñ выпил ñ в тюрьму, или Как трое парней, чтобы погулять в Лузановке, ограбили банк Êàê îêàçûâàåòñÿ ëåãêî è ïðîñòî â íàøåì ãîðîäå îãðàáèòü áàíê – ñäåëàòü ýòî ìîãóò äàæå íåäàëåêèå äâàäöàòèëåòíèå ïàðíè, íàñìîòðåâøèåñÿ îñòðîñþæåòíûõ êèíîôèëüìîâ.

Ïðè÷åì íàøèì ïðåñòóïíèêàì, â îòëè÷èå îò èõ çàïàäíûõ êîëëåã, êîòîðûõ òàê ëþáÿò èçîáðàæàòü â êèíî, äëÿ îãðàáëåíèÿ íå ïîíàäîáèëèñü íè îñîáûå ïðèñïîñîáëåíèÿ, íè äîðîãîñòîÿùèå ñïåöñðåäñòâà. À âñåãî ëèøü ìàñêè, ÷òîáû

ñêðûòü ëèöî, è «ïðåäìåò, ïîõîæèé íà ïèñòîëåò». 10 èþíÿ â Îäåññå îãðàáèëè ñòàâøèé óæå ïå÷àëüíî èçâåñòíûì Ñáåðáàíê («Îùàäáàíê»), âåðíåå, åãî îòäåëåíèå, ðàñïîëîæåííîå ïî ïðîñïåêòó Äîáðîâîëüñêîãî. Äâîå ïðåñòóïíèêîâ â ìàñêàõ çàâëàäåëè ñóììîé â 2394 ãðèâíû è ñêðûëèñü. 21 èþíÿ ñîòðóäíèêàì óãîëîâíîãî ðîçûñêà ïðåñòóïíèêîâ óäàëîñü çàäåðæàòü. Èìè îêàçàëèñü òðè îäåññèòà, â âîçðàñòå îò 20 äî 24 ëåò. Êàê îáúÿñíèëè çàäåðæàííûå, ïðåñòóïëåíèå îíè ãîòîâèëè çàðàíåå, âñå ñïëàíèðîâàëè, ðàñïðåäåëèëè

ðîëè. Äâîå ïàðíåé íåïîñðåäñòâåííî îñóùåñòâëÿëè «îïåðàöèþ» â áàíêå, òðåòèé ñòîÿë «íà øóõåðå», íà óëèöå. Ó ãîðå-ãðàáèòåëåé äàæå àâòîìîáèëÿ íå áûëî – îãðàáèâ áàíê, îíè óøëè ïåøêîì, ñêðûâøèñü â áëèæàéøèõ ïîäâîðîòíÿõ. Òàì æå, âî äâîðàõ, âûáðîñèëè â ìóñîðíûå êîíòåéíåðû ìàñêè è äðóãèå âåùåñòâåííûå äîêàçàòåëüñòâà ïðåñòóïëåíèÿ. Äîáûòûå äâå ñ íåáîëüøèì òûñÿ÷è ãðèâåí äåëèëè äîìà ó îäíîãî èç íàëåò÷èêîâ. Ïî÷åìó âûáîð ïàë íà Ñáåðáàíê, ïðåñòóïíèêè îáúÿñíèëè ïðîñòî: ÷òîáû äàëåêî íå õîäèòü. Îòäåëå-

íèå, êîòîðîå îíè îãðàáèëè, ðàñïîëàãàëîñü ðÿäîì ñ ìåñòîì èõ ïðîæèâàíèÿ. Äîëãî íå ðàçìûøëÿëè ïàðíè è ïî ïîâîäó òîãî, êàê ïîòðàòèòü äåíüãè, ñðàçó æå ïðîãóëÿâ èõ â ãèäðîïàðêå «Ëóçàíîâêà». Ïî ïîëó÷åííîé îïåðàòèâíîé èíôîðìàöèè, âûÿñíèëîñü, ÷òî äàííàÿ òðîéêà èìååò íåïîñðåäñòâåííîå îòíîøåíèå åùå ê îäíîìó íàëåòó – íà çàë èãðîâûõ àâòîìàòîâ.  íàñòîÿùèé ìîìåíò â îòíîøåíèè ïàðíåé âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî ñòàòüå «Ðàçáîé». Íàëåò÷èêàì ãðîçèò îò 7 äî 10 ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû ñ êîíôèñêàöèåé èìóùåñòâà.

Вода ó объект повышенной опасности Àëåêñàíäð ÑÎËÄÀÒÑÊÈÉ «Ñëîâî» Â çíîéíóþ ïîãîäó ìíîãèå æèòåëè òîðîïÿòñÿ ê âîäíûì èñòî÷íèêàì, ÷òîáû îñâåæèòüñÿ, ñïàñàÿñü îò èçíóðÿþùåé æàðû. Îäíàêî ìû ïðè ýòîì íå âñåãäà ïîìíèì, ÷òî âîäà ëåòîì íå òîëüêî ïðèíîñèò ïðèÿòíóþ ïðîõëàäó, íî è íå ïðîùàåò áåñïå÷íîãî ïîâåäåíèÿ â ýòîé ñðåäå.

Фото Internet

Åëèçàâåòà ÐÀÄÈØÅÂÑÊÀß «Ñëîâî»

Îá ýòîì åùå ðàç íàïîìèíàþò ïå÷àëüíûå ñâåäåíèÿ î òðàãè÷åñêèõ ñëó÷àÿõ íà âîäå. Ñ íà÷àëà ãîäà â îáëàñòè óòîíóëè 40 ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå äâîå äåòåé. Êàê ñâèäåòåëüñòâóþò ôàêòû, ïðè÷èíû òðàãåäèé íà âîäå — ïðåíåáðåæåíèå ýëåìåíòàðíûìè ïðàâèëàìè.

Ðîäèòåëè ïîðîé íå êîíòðîëèðóþò ïîâåäåíèå ñâîèõ äåòåé íà âîäîåìàõ. Ñàìè æå âçðîñëûå çà÷àñòóþ çëîóïîòðåáëÿþò àëêîãîëåì âî âðåìÿ îòäûõà íà âîäîåìàõ. À ïüÿíîìó, êàê èçâåñòíî, ìîðå ïî êîëåíî. Òîëüêî â íåòðåçâîì ñîñòîÿíèè ìîæíî óòîíóòü è ïðè íåáîëüøîé ãëóáèíå âîäîåìà. Ýòî åùå ðàç ïîäòâåðäèë ïå÷àëüíûé ñëó÷àé ñ 40-ëåòíèì ìóæ÷èíîé, æèòåëåì Ñàâðàíñêîãî ðàéîíà, êîòîðûé óòîíóë â àëêîãîëüíîì ñîñòîÿíèè. Ýòî ñëó÷èëîñü â ïðîøëûå âûõîäíûå äíè.  ýòî æå âðåìÿ óòîíóëè åùå äâîå æèòåëåé, îäèí â Êîòîâñêîì, äðóãîé â Ëþáàøåâñêîì ðàéîíå. À íà áåðåãó ìîðÿ, ó ñåëà Ôîíòàíêà, îáíàðóæèëè òåëî íå óñòàíîâëåííîãî âçðîñëîãî ìóæ÷èíû. Ïî âíåøíèì ïðèçíàêàì, ñìåðòü íàñòóïèëà îò óòîïëåíèÿ.

íà ïàðèòåòíûõ íà÷àëàõ, à ðàñ÷åòû áóäóò âåñòèñü ñîáñòâåííûìè âíóòðèãîñóäàðñòâåííûìè âàëþòàìè.  ðàìêàõ ïðåáûâàíèÿ êèòàéñêîé äåëåãàöèè â Ðîññèè ìåæäó ýòèìè ñòðàíàìè áûë ïîäïèñàí êîíòðàêò âåêà: Ðîññèÿ îáÿçàëàñü ïîñòàâèòü Êèòàþ íåôòè íà ñóììó 100 ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ ÑØÀ ïî âíîâü ñòðîÿùåìóñÿ íåôòåïðîâîäó. È ÷òî î÷åíü âàæíî: â îñíîâå ýòîãî êîíòðàêòà ëåæàò ðàñ÷åòû ñòîðîí â ðóáëÿõ è þàíÿõ. Òàêîâ, áóäåì ãîâîðèòü, ïåðâûé øàã íîâîãî ïîëèòè÷åñêîãî ñîäðóæåñòâà ïîä íàçâàíèåì ÁÐÈÊ. Òåïåðü ìîæíî óòâåðæäàòü: íà ïëàíåòå Çåìëÿ ïîÿâèëñÿ íîâûé ïîëèòè÷åñêèé öåíòð ïðèòÿæåíèÿ, êîòîðûé â áëèæàéøåå âðåìÿ íà÷íåò èãðàòü ïàðòèþ ïåðâîé ñêðèïêè â ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèÿõ. È ýòî î÷åíü õîðîøî. Ëþäè óæå óñòàëè æèòü â îäíîïîëÿðíîì ìèðå ïîä äèêòîâêó îäíîé áûâøåé ñâåðõäåðæàâû. Óñòàëè ìíîãèå, êðîìå ñòðàíû Óêðàèíû, êîòîðàÿ ïî-ïðåæíåìó ïðåáûâàåò â ïîëèòè÷åñêîì ôàðâàòåðå ÑØÀ. Ê ñîæàëåíèþ, íàøè ïîëèòèêè òî ëè íå çàìå÷àþò, òî ëè íå õîòÿò çàìå÷àòü, ÷òî â ìèðå ïðîèñõîäÿò ñîáûòèÿ è ïðîöåññû,

ìåíÿþùèå ïîëíîñòüþ àðõèòåêòóðó ïëàíåòû. Óêðàèíà ñàìîóäàëÿåòñÿ îò ýòîãî äâèæåíèÿ. Åå âíåøíÿÿ ïîëèòèêà ïî åâðîèíòåãðàöèè íè÷åãî ïîëîæèòåëüíîãî òàê è íå äàëà. Äà è ìîæåò ëè äàòü? Íà ïðàâàõ «áåäíîãî ðîäñòâåííèêà» ìû ïðîäîëæàåì ñòó÷àòüñÿ â äâåðè Åâðîäîìà. À íàñ âûñòàâëÿþò â îêíî. Óæå ñòîëüêî ðàç Åâðîñîþç ïîêàçûâàë íàì îò âîðîò ïîâîðîò. Âîò è íà ýòîò ðàç Åâðîñîþç îòêàçàë íàì â êðåäèòå íà çàêóïêó ïðèðîäíîãî ãàçà â õðàíèëèùà. Çàòî ðîññèÿíå äàëè íàì áîëåå äâóõ ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ áåñïðîöåíòíîãî êðåäèòà â ñ÷åò ïîãàøåíèÿ çà òðàíñïîðòèðîâêó «ãîëóáîãî òîïëèâà» â åâðîïåéñêèå ñòðàíû. Ñâîèìè äåéñòâèÿìè ãîñ÷èíîâíèêè Óêðàèíû òî è äåëî êîìïðîìåòèðóþò ñâîþ ñîáñòâåííóþ ñòðàíó â ãëàçàõ ìåæäóíàðîäíîé îáùåñòâåííîñòè. Ìû ïðîäîëæàåì ïðåáûâàòü â «áîëîòíîé òðÿñèíå» âûÿñíåíèÿ îòíîøåíèé ìåæäó âåòâÿìè âëàñòè, ïîñòîÿííîãî ñîïåðíè÷åñòâà ðàçëè÷íûõ ïîëèòè÷åñêèõ ñèë, êîòîðûå «ãîíÿò ïóðãó» â ëèöî íàðîäó, à ñàìè ïðîäîëæàþò ãðàáèòü è ðàçîðÿòü ñòðàíó. Ñ ïîäîáíûì «áîëüíûì» ãîñóäàðñòâîì äåëî èìåòü ìîãóò òîëüêî åìó ïîäîáíûå.

ГАИ сообщает На прошлой неделе ряд происшествий на дорогах был отмечен особо тяжелыми по* следствиями. Зачастую про* исходила своего рода цепная реакция, когда одна автома* шина становилась причиной целого ряда аварий. Вот тому пример. По Фонтанской дороге двигался автомобиль «мерсе* дес», в том же направлении впереди двигался автомо* биль «БМВ». Беспечность во* дителя автомобиля «мер* седес» привела к тому, что на регулируемом участке он столкнулся с автомобилем, который ехал впереди. От сильного удара «мерседес» отбросило влево, где он про* должил движение и совершил наезд на малолетнего ребен* ка и трех пешеходов, которые находились на тротуаре. Но и на этом трагедия не заверши* лась, «мерседес» совершил наезд на торговый лоток. В этой аварии больше всех по* страдал ребенок. С очень тя* желыми травмами его доста* вили в реанимацию. На проспекте Маршала Жукова водитель автомоби* ля «ниссан*премьера» не со* блюдал безопасную дистан* цию, превысил скорость дви* жения и столкнулся с авто* мобилем «форд», который ехал впереди. От удара «форд» выехал на встречную полосу движения, где обо* шлось без аварии. Сам же ви* новник происшествия про* должал двигаться и на пере* крестке, где остановилась ма* шина «ауди» для левого по* ворота, столкнулась с после* дней. «Ауди» отбросило впе* ред, прямо на остановивший* ся для поворота автомобиль «дэу метиз». Травмы получил водитель «форда». Все, сла* ва Богу, живы. А вот характерный при* мер лихачества и пренебреже* ния элементарными правила*

ми дорожного движения, ко* торый завершился трагичес* ки. Водитель автомашины «ниссан премьера» двигался по дороге Беляевка*Раздель* ная. При выполнении манев* ра обгона съехал на левую обочину, не справился с уп* равлением, машину занесло в кювет, в результате произош* ло столкновение с деревом и каменным сооружением. От тяжелых ран водитель погиб на месте. Трагедией завершилась поездка микроавтобуса «фольксваген Т*4» по автодо* роге Березовка*Одесса, когда водитель не смог вовремя среагировать и предотвратить наезд на пешехода. От полу* ченных травм пешеход скон* чался на месте. Водитель же автомобиля «БМВ», двигаясь в сторону села Санжейка, отвлекся от управления, выехал на встречную полосу движения автотранспорта, где столк* нулся с автомобилем «ЗИЛ». В результате ДТП 23*летний водитель легкового автомо* биля получил травмы, несов* местимые с жизнью. Как и прежде, за прошед* шую неделю произошло не* сколько случаев ДТП, связан* ных с велосипедистами, мо* тороллерами и мотоциклами. Это еще раз подтверждает не* обходимость срочного вопло* щения в жизнь повышенных требований к водителям лег* комоторных транспортных средств, владельцам велоси* педов. Они обязаны знать эле* ментарные правила дорожно* го движения. Родители в свою очередь обязаны стро* го следить за поведением сво* их детей, которые разъезжа* ют по дорогам на мопедах и велосипедах. Ïîäãîòîâèë Àëåêñàíäð ÑÎËÄÀÒÑÊÈÉ


«ÑËÎÂλ

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

4

¹ 24 (840)

26.06.2009

28 июня мы отмечаем национальный праздник ó День Конституции Украины Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî ñòð.1

Объявление

Ïàðàäîêñ, íî ëþäè, íàçûâàþùèå ñåáÿ äåìîêðàòàìè, ñòàëè íà ïóòü ñîçíàòåëüíîãî ïðåíåáðåæåíèÿ Çàêîíîì – îíè ïðîñòî ïåðåñòóïèëè åãî è ïîøëè äàëüøå. Êàê ãîâîðèòñÿ, «òàì, ãäå ïðàâèëà èãðû íå ïîçâîëÿþò âûèãðàòü, àíãëèéñêèå äæåíòëüìåíû ìåíÿþò ïðàâèëà». Òàêîé ïîëèòè÷åñêèé è ïðàâîâîé íèãèëèçì ñòàë íåïîïðàâèìûì óäàðîì ïî äåìîêðàòè÷åñêîìó óñòðîéñòâó íàøåãî ãîñóäàðñòâà. Èìåííî ñ ýòîãî ìîìåíòà è íà÷àëñÿ ãëîáàëüíûé âíóòðèãîñóäàðñòâåííûé ïîëèòè÷åñêèé êðèçèñ. Òîãäà ÿ ãîâîðèë îá ýòîì, ïðåäóïðåæäàë, ÷òî åñëè çàêîíû ãîñóäàðñòâà ìîãóò áûòü íàðóøåíû ïîä ïðåäëîãîì «âñåîáùåãî áëàãà è ñïàñåíèÿ» — çíà÷èò, â ýòîì ãîñóäàðñòâå íåò Êîíñòèòóöèè! Íî íèêòî êî ìíå íå ïðèñëóøàëñÿ. Çà ïÿòü ëåò ïåðåäåëà âëàñòè è áåççàêîíèÿ êðèçèñ ïîëèòè÷åñêèé ïåðåðîñ åùå è â ýêîíîìè÷åcêèé. È òîëüêî òåïåðü ìû çàáèëè òðåâîãó. Òîëüêî òåïåðü ïîíÿëè, ÷òî â ïðîöåññå îæåñòî÷åííûõ ïîëèòè÷åñêèõ ïðîòèâîñòîÿíèé âî âðåìÿ ïðåçèäåíòñêîé ãîíêè 2004 ãîäà èçìåíåíèÿ â Êîíñòèòóöèþ ïîëó÷èëèñü íåêà÷åñòâåííûìè è ïðîòèâîðå÷èâûìè.  ðåçóëüòàòå ìû ïîëó÷èëè ðàçáàëàíñèðîâàííóþ âëàñòü, ãäå íåò ÷åòêèõ ìåõàíèçìîâ ïðîòèâîâåñîâ è ñäåðæèâàíèÿ. Êàê ñëåäñòâèå, ïîñ-

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ëåäíèå íåñêîëüêî ëåò ìû íàáëþäàåì þðèäè÷åñêóþ âîéíó ìåæäó ñåêðåòàðèàòîì Ïðåçèäåíòà è ïðàâèòåëüñòâîì: òðîôåé – ïîëíîìî÷èÿ òîãî èëè äðóãîãî èíñòèòóòà âëàñòè. È ìû âèäèì, êàê áûñòðî äîëæíîñòíûå ïîëíîìî÷èÿ ðàçäåëèëè ëþäåé èç, êàçàëîñü áû, íàâåêè åäèíîé «îðàíæåâîé» êîìàíäû. Õî÷ó ïîä÷åðêíóòü: ýêñïåðòû Âåíåöèàíñêîé êîìèññèè («Åâðîïåéñêàÿ êîìèññèÿ çà äåìîêðàòèþ ÷åðåç ïðàâî», ñîâåùàòåëüíûé îðãàí Ñîâåòà Åâðîïû) åùå â 2005 ãîäó ïðåäîñòåðåãàëè íàñ è óêàçûâàëè íà îïàñ-

êîé âåðîÿòíîñòè «ïîëèòè÷åñêèõ êîíôëèêòîâ è ïîäðûâå óêðåïëåíèÿ âåðõîâåíñòâà ïðàâà â ñòðàíå». Òîãäà ìû íå ïðèñëóøàëèñü ê ýòèì çàìå÷åíèÿì, è òîëüêî âðåìÿ ïîêàçàëî, êàê îíè áûëè âåðíû. Èñõîäÿ èç âûøåñêàçàííîãî âûâîä ïåðâûé: Óêðàèíå î÷åíü íóæíà äååñïîñîáíàÿ Êîíñòèòóöèÿ – íåâîçìîæíî äàòü ñåðüåçíûé èìïóëüñ ðàçâèòèþ ñòðàíû, ñîõðàíÿÿ íåñîâåðøåíñòâî è ïðîòèâîðå÷èÿ, çàëîæåííûå â äåéñòâóþùåì òåêñòå Îñíîâíîãî Çàêîíà. Ñåãîäíÿ îáñóæäåíèå ýòîãî âîïðîñà âûçûâàåò ÿðîñòíûå ñïîðû ñðåäè ïîëèòè÷åñêèõ ëèäåðîâ ñòðàíû. È ýòî íå óäèâèòåëüíî – ÷åðåç ïîëãîäà íîâûå ïðåçèäåíЗа последние годы мы òñêèå âûáîðû. стали страной, в которой Íî íåîáõîäèìî ïîìíèòü, ÷òî Êîíñòèòóöèÿ царит коллективная äåìîêðàòè÷åñêîãî ãîñóбезответственность, äàðñòâà – ýòî æèâîé îðãàíèçì, êîòîðûé ñóа выборы никогда ùåñòâóåò äëÿ òîãî, ÷òîне заканчиваются. áû ãàðàíòèðîâàòü ñâîèì Избирательные кампании ãðàæäàíàì ñàìîå ãëàâíîå – äåìîêðàòè÷åñêèå чередуются ïðàâà è ñâîáîäû. Ïîýòîìó Îñíîâíîé Çàêîí íå то с мясными, то с ìîæåò è íå äîëæåí ïðèбензиновыми кризисами. íèìàòüñÿ ïîñïåøíî â àòìîñôåðå íåíàâèñòè è íûå ïîäâîäíûå ðèôû óêðà- ïîëèòè÷åñêîé âðàæäû èëè, èíñêîé ïîëèòðåôîðìû, â äðóãèìè ñëîâàìè, «ïîä âû÷àñòíîñòè, â âîïðîñàõ ôîð- áîðû» è «ïîä îïðåäåëåííîìèðîâàíèÿ êîàëèöèè äåïó- ãî ïîëèòèêà». òàòñêèõ ôðàêöèé, ïîëíîÃîðüêèé îïûò îòå÷åìî÷èé Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû ñòâåííîé êîíñòèòóöèîííîé è Êàáèíåòà ìèíèñòðîâ. Âû- ðåôîðìû ñâèäåòåëüñòâóåò: âîä Êîìèññèè îò 13 èþíÿ ïîëèòè÷åñêîå ïðàâîñîçíà2005 ãîäà ãîâîðèò î âûñî- íèå óêðàèíñêîãî ïîëèòèêó-

Одеська національна юридична академія оголошує прийом до аспірантури на денну та заочну форму навчання у галузі ´Юридичні наукиª за спеціальностями:

Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень. Конституційне право; муніципальне право. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Господарське право; господарсько*процесуальне право. Трудове право; право соціального забезпечення. Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсове право. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Кримінальне право та кримінологія; кримінально*виконавче право. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно*розшукова діяльність. Судоустрій; прокуратура та адвокатура. Міжнародне право. Філософія права. Політичні інститути та процеси. Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. В аспірантуру приймаються громадяни України, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста, магістра. Громадяни інших держав можуть бути прийняті в аспірантуру на підставі відповідних договорів, що уклада* ються з вищими навчальними закладами, науковими установами і організаціями, міністерствами, Президією НАН України, або у відповідності до міждержавних і міжурядових угод та особисто на контрактній основі. Вступники до аспірантури складають конкурсні іспити зі спеціальності, філософії і однієї з іноземних мов (англійської, німецької, французької) в обсязі діючої програми для вищих навчальних закладів. ÄËß ÂÑÒÓÏÓ ÄÎ ÀÑϲÐÀÍÒÓÐÈ ÍÀÄÀÞÒÜÑß Ñ˲ÄÓÞײ ÄÎÊÓÌÅÍÒÈ. 1. Заява на ім‘я ректора з зазначенням спеціальності, видом навчання (стаціонар або заочно). 2. Засвідчена копія диплому про закінчення вищого навчального закладу і наявність кваліфікації спеціаліста, магістра. (додаток до диплому) 3. Особовий листок з обліку кадрів з трьома фотокартками (3х4). Автобіографія. 4. Копія трудової книжки. 5. Характеристика*рекомендація з останнього місця роботи. (для працюючих) 6. Витяг з протоколу вченої ради для осіб, які рекомендовані до аспірантури безпосередньо після закінчення вищого навчального закладу. 7. Особи, які не мають опублікованих наукових праць, подають наукові доповіді (реферат) з обраної спеціаль* ності та відгук майбутнього керівника з оцінкою. 8. Посвідчення по формі 2.2. про склад кандидатських іспитів для осіб, які повністю або частково склали кан* дидатські іспити. Термін дії кандидатських іспитів 10 років. 9. Для цільовиків лист вузу (підприємства), який підтверджує призначення кандидатів * цільовиків. 10. Вступники до аспірантури проходять попередню співбесіду з майбутнім науковим керівником, який дає свою згоду керувати аспірантом. 11. Медична довідка про стан здоров‘я за формою № 086*у. Всі вищезазначені документи подаються в одному екземплярі разом з рефератом за місяць до початку іспитів. Необхідно також особисто пред‘явити паспорт, військовий білет та трудову книжку. ÂÑÒÓÏͲ ²ÑÏÈÒÈ Ç ÓÑ²Õ ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎÑÒÅÉ ÏÐÎÂÎÄßÒÜÑß Ç 10 ÂÅÐÅÑÍß ÄÎ 10 ÆÎÂÒÍß 2009 ÐÎÊÓ. Особам, які допущені до складання вступних іспитів в аспірантуру, надається додаткова відпустка з збере* женням заробітної плати за місцем роботи з розрахунку 10 днів. Ïðèéîì äîêóìåíò³â ç 1 ñåðïíÿ ïî 30 ñåðïíÿ 2009 ð. Äîâ³äêè íàäàþòüñÿ ùîäåííî ó â³ää³ë³ àñï³ðàíòóðè ÎÍÞÀ çà àäðåñîþ: 27009, ì. Îäåñà, âóë. ϳîíåðñüêà, 5, ê. 3, òåë.: 719-87-82.

ìà íàõîäèòñÿ ïîêà-÷òî, ê áîëüøîìó ñîæàëåíèþ, íà òîì óðîâíå, ÷òî â ïðåääâåðèè âûáîðîâ ïîëèòñèëû ðàññìàòðèâàþò ïðîöåññ âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Êîíñòèòóöèþ èñêëþ÷èòåëüíî êàê ñïîñîá óêðåïèòü è ðàñøèðèòü ñâîè ïîëíîìî÷èÿ. Âûâîä âòîðîé: íèêòî íå ìîæåò çàïðåòèòü íè Ïðåçèäåíòó, íè Ïðåìüåð-ìèíèñòðó, íè Âåðõîâíîé Ðàäå ñôîðìóëèðîâàòü ñâîå âèäåíèå Êîíñòèòóöèè ãîñóäàðñòâà. Îäíàêî Êîíñòèòóöèÿ äîëæíà ïèñàòüñÿ íå ÷èíîâíèêàìè ñåêðåòàðèàòà Ïðåçèäåíòà è ñåêðåòàðèàòà Êàáìèíà, à âûñîêîïðîôåññèîíàëüíûìè ñïåöèàëèñòàìè â îáëàñòè êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà. Òîëüêî â òàêîì ñëó÷àå ïðîöåññ âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Êîíñòèòóöèþ áóäåò èìåòü ñèñòåìíûé è êîìïëåêñíûé õàðàêòåð â îòíîøåíèè èíñòèòóòîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè. È òîëüêî òàêèå èçìåíåíèÿ áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü êîíñòðóêòèâíîìó äèàëîãó ìåæäó ïîëèòèêàìè ðàçíûõ ëàãåðåé è ýôôåêòèâíîìó ïðîöåññó ïðèíÿòèÿ ïîëèòè÷åñêèõ ðåøåíèé. Ïîëèòè÷åñêèì êóëóàðíûì äîãîâîðåííîñòÿì çäåñü íå ìåñòî. Âûâîä òðåòèé: 12 èþíÿ ýòîãî ãîäà Âåíåöèàíñêàÿ êîìèññèÿ äàëà ñâîè ðåêîìåíäàöèè â îòíîøåíèè ïðîåêòà Êîíñòèòóöèè, ïîäàííîãî Ïðåçèäåíòîì Â. Þùåíêî. Ýêñïåðòû Êîìèññèè âûðàçèëè ìíåíèå, ÷òî ïðåäëàãàåìîå ïðîåêòîì Êîíñòèòóöèè ñîõðàíåíèå ïîëóïðåçèäåíòñêîé

ñèñòåìû ïðàâëåíèÿ ìîæåò ñîõðàíèòü ïîòåíöèàëüíûé êîíôëèêò ìåæäó Ïðåçèäåíòîì è Ïðåìüåð-ìèíèñòðîì, äîñòàòî÷íî êðèòè÷íóþ îöåíêó ïîëó÷èëà èäåÿ ñîçäàíèÿ äâóõïàëàòíîãî ïàðëàìåíòà. Î÷åâèäíî, ÷òîáû èçáåæàòü ìíîãèõ ïîëèòè÷åñêèõ îøèáîê è ïðîñ÷åòîâ, âëàñòè Óêðàèíû îáÿçàòåëüíî äîëæíû ïðèñëóøàòüñÿ ê ýòèì çàìå÷àíèÿì ñîâåùàòåëüíîãî îðãàíà Ñîâåòà Åâðîïû. Âûâîä ÷åòâåðòûé è ñàìûé ãëàâíûé: çà ïîñëåäíèå ãîäû ìû ñòàëè ñòðàíîé, â êîòîðîé öàðèò êîëëåêòèâíàÿ áåçîòâåòñòâåííîñòü, à âûáîðû íèêîãäà íå çàêàí÷èâàþòñÿ. Èçáèðàòåëüíûå êàìïàíèè ÷åðåäóþòñÿ òî ñ ìÿñíûìè, òî ñ áåíçèíîâûìè êðèçèñàìè. Ïðåçèäåíò âìåñòå ñ ÁÞÒîì çàïóñòèëè ýòîò ìåõàíèçì, è îí îêîí÷àòåëüíî ðàñøàòàë ãîñóäàðñòâî. Ñàìîå áîëüøîå çëî, ïîðîäèâøåå âñå ýòè íåãàòèâíûå ÿâëåíèÿ, – ýòî ñèñòåìíîå íàðóøåíèå Îñíîâíîãî Çàêîíà âûñøèìè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ãîñóäàðñòâà. Êîíñòèòóöèÿ ãîñóäàðñòâà ìîæåò áûòü íåñîâåðøåííà, íî ýòî íå çíà÷èò, ÷òî åå ìîæíî íå âûïîëíÿòü! Åñëè óêðàèíñêèé ïîëèòèêóì íå îñîçíàåò ýòîãî, íàøå ãîñóäàðñòâî äàæå ïîñëå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Êîíñòèòóöèþ áóäåò îáðå÷åíî íà íîâûå êðèçèñíûå ÿâëåíèÿ. Äîðîãèå ìîè äðóçüÿ! Óâàæàåìûå îäåññèòû è ãîñòè íàøåãî ãîðîäà! Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå è òåïëûå ïî-

çäðàâëåíèÿ ïî ñëó÷àþ íàöèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà – Äíÿ Êîíñòèòóöèè Óêðàèíû. Äàé Áîã, ÷òîáû óæå â áëèæàéøåì áóäóùåì êîíñòèòóöèîííûé ïðîöåññ, êîòîðûé ïðîèñõîäèò ñåãîäíÿ, ñäåëàë Óêðàèíó äå-ôàêòî ïðàâîâûì è äåìîêðàòè÷åñêèì ãîñóäàðñòâîì. ×òîáû â íàøåé ñòðàíå êàæäûé ãðàæäàíèí æèë â äîñòàòêå è ñîãëàñèè, íå áîÿëñÿ çà áóäóùåå ñâîèõ äåòåé è âíóêîâ. Æåëàþ äîáðîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ âàì è âàøèì ñåìüÿì! Óñïåõîâ â ðàáîòå è ó÷åáå, óäà÷è âî âñåõ âàøèõ äîáðûõ íà÷èíàíèÿõ! Ñ ïðàçäíèêîì! Ñ óâàæåíèåì, Ñåðãåé ÊÈÂÀËÎÂ

Êñòàòè, äåéñòâóþùàÿ Êîíñòèòóöèÿ Óêðàèíû – åäèíñòâåííàÿ êîíñòèòóöèÿ ñòðàí ÑÍÃ, êîòîðàÿ ñòàâèò ñâîåé çàäà÷åé èñïîëíåíèå Áîæüåé âîëè.  ïðåàìáóëå òàê è çàïèñàíî: «Âåðõîâíàÿ Ðàäà Óêðàèíû îò ëèöà óêðàèíñêîãî íàðîäà – ãðàæäàí Óêðàèíû âñåõ íàöèîíàëüíîñòåé, âûðàæàÿ ñóâåðåííóþ âîëþ íàðîäà, … ñîçíàâàÿ îòâåòñòâåííîñòü ïåðåä Áîãîì, ñîáñòâåííîé ñîâåñòüþ, ïðåäøåñòâóþùèìè, íûíåøíèìè è ãðÿäóùèìè ïîêîëåíèÿìè,…» Ïîìíèò ëè óêðàèíñêàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ ýëèòà îá ýòîì ñåãîäíÿ?..

Ðost Scriptum

Привітання Міністра юстиції України Миколи Оніщука з нагоди Дня Конституції Дорогі співвітчизники! ³òàþ âàñ ç Äíåì Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè! Ñâÿòêóâàííÿ Äíÿ Êîíñòèòóö³¿ — öå ãàðíèé ïðèâ³ä â³ä÷óòè çâ’ÿçîê ç³ ñëàâíèì ìèíóëèì íàøî¿ êðà¿íè, ¿¿ êðàùèìè íàäáàííÿìè ïîë³òèêî-ïðàâîâî¿ ³ ô³ëîñîôñüêî¿ äóìêè. Öå òàêîæ ³ ìîæëèâ³ñòü

îñÿãíóòè íàø³ çäîáóòêè ó öàðèí³ ðîçáóäîâè íåçàëåæíî¿ äåìîêðàòè÷íî¿ äåðæàâè. Îñíîâíèé Çàêîí, ïðèéíÿòèé ó 1996 ðîö³, ñòàâ ïðàâîâîþ ãàðàíò³ºþ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè, çàêð³ïëåííÿì âèáîðó óêðà¿íñüêîãî íàðîäó æèòè â ñóâåðåíí³é, äåìîêðàòè÷í³é, ñîö³àëüí³é ³ ïðàâîâ³é äåðæàâ³. Âïåðøå çà ³ñòîð³þ íåçàëåæíîñò³ ëþäèíà, ¿¿ ñâîáîäè, ïðèðîäí³ ïðà-

âà, ÷åñòü ³ ã³äí³ñòü âèçíàí³ íàéâèùîþ ö³íí³ñòþ. Êîíñòèòóö³ºþ áóëè âèçíà÷åí³ ìåõàí³çìè îðãàí³çàö³¿ äåðæàâíî¿ âëàäè, ùî ìàþòü ¿õ ãàðàíòóâàòè. Âñ³ ìè ìàºìî ö³íóâàòè ³ îáåð³ãàòè ö³ çäîáóòêè. Áàæàþ ìèðó, ùàñòÿ ³ ïðîöâ³òàííÿ âàì ³ âàøèì ðîäèíàì! ̳í³ñòð þñòèö³¿ Ìèêîëà ÎͲÙÓÊ

Большинство украинцев положительно относятся к России и ее жителям Åëèçàâåòà ÐÀÄÈØÅÂÑÊÀß «Ñëîâî» Êàê áû íè ïûòàëèñü íàñ ðàññîðèòü ïîëèòèêè, êàêèå áû õèòðûå ïðèåìû íè ïðèäóìûâàëè ïîëèòòåõíîëîãè, êàêàÿ áû ìàõðîâàÿ ïðîïàãàíäà íè âåëàñü íåêîòîðûìè «îáùåñòâåííûìè îáúåäèíåíèÿìè», à ðàçîðâàòü âåêîâûå ñâÿçè ìåæäó ðóññêèìè è óêðàèíöàìè íå óäàåòñÿ. Íàðîä, êàê âñåãäà, îêàçûâàåòñÿ óìíåå è ìóäðåå òåõ, êòî ïûòàåòñÿ èì ðóêîâîäèòü. Âîò è ñåé÷àñ óêðàèíöû â î÷åðåäíîé ðàç äîêàçàëè, ÷òî îäóðìàíèòü èõ íå óäàëîñü.

По результатам соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социо* логии, большинство украинцев позитивно от* носится к России и ее жителям. Так, 93 процента опрошенных относятся к России хорошо и очень хорошо, 96 процен* тов респондентов так же относятся к жите* лям России. Лишь 4 процента опрошенных относятся к России плохо и очень плохо. 2 процента оп* рошенных плохо и очень плохо относятся к россиянам. В опросе принимали участие 2 008 респон* дентов старше 18 лет по всей Украине.


«ÑËÎÂλ ¹ 24 (840)

26.06.2009

5

ÁÓÄÍÈ È ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

Фото Internet

Выпускной вечер ó до и после

Òàìèëà ×ÅÐÍÅÖÊÀß «Ñëîâî» Âîò è äîæäàëèñü — âàø ðåáåíîê îòíûíå óæå íå øêîëüíèê. Çàâòðà, à ìîæåò, ïîñëåçàâòðà îí èäåò íà ñâîé âûïóñêíîé øêîëüíûé áàë. Ïîñëåäíèé ãîä ëèøèë ïîêîÿ è ñàìèõ âûïóñêíèêîâ, è èõ ðîäèòåëåé. Òóò è âûáîð âóçà, è ýòî, íå ñîâñåì åùå ïîíÿòíîå, òåñòèðîâàíèå, è ýêçàìåíû íà àòòåñòàò çðåëîñòè, êîòîðûå òîæå íèêòî íå îòìåíÿë, è, íàêîíåö, íà÷àâøàÿñÿ ÷óòü ëè íå ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïîäãîòîâêà ê âûïóñêó.

Ý

ÒÎÒ ïðàçäíèê, âîçìîæíî, óæå âûòðÿñ ïîñëåäíèå äåíüãè èç ðîäèòåëüñêèõ êîøåëüêîâ, íî æäàòü, ÷òî ïîñëå íåãî íàñòóïèò ñïîêîéñòâèå, íå íàäî. Íî îá ýòîì ëó÷øå ïîòîì — êàê ãîâîðèòñÿ, ïîñëå áàëà. À ÷òî êàñàåòñÿ ñàìîãî áàëà, òî ãðÿíåò îí â ïîëíîì ñîîòâåòñòâèè ñ «íàêàòàííîé» ãîäàìè ñõåìîé. Ñíà÷àëà îðãàíû îáðàçîâà-

íèÿ, àäìèíèñòðàöèè øêîë ïèøóò ãðîçíûå «çàïðåòèòåëüíûå» ðàñïîðÿæåíèÿ î òîì, ÷òîáû âñå áûëî îðãàíèçîâàíî «÷èííî-áëàãîðîäíî», ÷òîáû íèêàêèõ äåíåæíûõ ïîáîðîâ, íèêàêèõ ïûøíûõ ïüÿíîê-ãóëÿíîê — áîæå óïàñè.  Îäåññêîì îáëàñòíîì óïðàâëåíèè îáðàçîâàíèÿ åùå 3 ôåâðàëÿ èçäàëè óêàç «Î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ» òàêèõ ìåðîïðèÿòèé. Íî âíå çàâèñèìîñòè îò ýòîãî ïîäíèìàåòñÿ ìîùíàÿ âîëíà ðîäèòåëüñêîé àêòèâíîñòè — äåíüãè òàêè ñîáèðàþòñÿ (è íåìàëûå), ïîäàðêè ïîêóïàþòñÿ, çàëû è ðåñòîðàíû çàêàçûâàþòñÿ. Ëþáèì ìû øèêàíóòü è óñòðîèòü ñåáå «ïðàçäíèê æèçíè» íå ïî êàðìàíó — òóò óæ íè÷åãî íå ïîäåëàåøü è êðèçèñîì íå èñïóãàåøü. Íó è ÷òî èç òîãî, åñëè ñåìåéíûé áþäæåò ïîòîì ïðèäåòñÿ î÷åíü ñåðüåçíî ïåðåñìàòðèâàòü èëè, òîãî õóæå, â äîëãè çàëåçòü? Ó íàñ è ñòðàíà âñÿ òàêàÿ — áåç áþäæåòà è â äîëãàõ. Çàòî ìû ñâîèì äåòêàì äàæå ïîñëå 4-ãî êëàññà òàêîé âûïóñê èç íà÷àëüíîé øêîëû «îáðàçóåì», ÷òî çàêà÷àåøüñÿ —

îáðÿäèì ìàëûøíþ â «âå÷åðíèå» íàðÿäû, ñòîëû çàâàëèì ëàêîìñòâàìè, óâåñåëèòåëåé çàêàæåì… À óæ ïî îêîí÷àíèè ñðåäíåé øêîëû — ïèð íà âåñü ìèð. Íà îäíè íàðÿäû âèíîâíèêîâ òîðæåñòâà ñåìüå êðåïêî ïîèçäåðæàòüñÿ ïðèõîäèòñÿ. Äàæå ïî ñàìûì ñêðîìíûì ìåðêàì, áîëååìåíåå ïðèëè÷íûé êîñòþì äëÿ þíîøè ñòîèò «îò 800— 1000 ãðèâåí», òóôëè — «îò 300—500», à åùå è êðàñèâàÿ ðóáàøêà, ìîäíûé ãàëñòóê… Î äåâî÷êàõ è ãîâîðèòü íå÷åãî — öåíà âå÷åðíåãî ïëàòüÿ äàæå íà ðûíêå ñòàðòóåò ñ 800 ãðèâåí è äîòÿãèâàåò äî ïÿòè òûñÿ÷. À åñëè çàêàçàòü ïîøèâ ýòîãî øèôîíîâîãî èëè àòëàñíîãî ÷óäà, òî çà îäíó ëèøü ðàáîòó ïðèäåòñÿ âûëîæèòü îêîëî òûñÿ÷è ãðèâåí (âïðî÷åì, áûâàåò, è áîëüøå). È òóôåëüêè ïîä íåãî ñîîòâåòñòâóþùèå íàäî, è áèæóòåðèþ ðàçíóþ, è ïðàçäíè÷íóþ ïðè÷åñêó ãðèâåí ýäàê íà 200—300, è ìàëî ëè ÷åãî åùå… Íà çàñòîëüå è âñå ïðî÷åå àêòèâèñòû èç ðîäèòåëüñêîãî êîìèòåòà äåíüãè ñîáðàëè óæå äàâíî — äîëëàðîâ

Приближаются выпускные балы — горячая пора для школьников и их родителей. С каждым годом торжественное расставание со школой обходится мамам и папам все дороже. Изящный бальный наряд для выпускницы, стильный костюм для старшеклассника, подарки учителям, цветы, ресторан… Весь этот традиционный набор нынче обходится в копеечку… 200 ñ êàæäîãî. Åñëè æå â êëàññå åñòü äåòè èç íåîáåñïå÷åííûõ ñåìåé, òî èõ ìîãóò ïðîñòî «ïðèãëàñèòü» íà âûïóñêíîé âå÷åð — â ïîðÿäêå áëàãîòâîðèòåëüíîñòè, òàê ñêàçàòü. Ìîæíî ïðåäñòàâèòü ñåáå ïðàçäíè÷íîå íàñòðîåíèå ýòèõ îáëàãîäåòåëüñòâîâàííûõ... Âïðî÷åì, íàèáîëåå ãîðäûå ñêîðåå âñåãî íå ïðèäóò — èõ «ñðåäü øóìíîãî áàëà» íå îêàæåòñÿ. À áàëû-òî è â ñàìîì äåëå áûâàþò î÷åíü øóìíûìè è äàæå ñ «ïîñëåäñòâèÿìè». Ïîñêîëüêó çàñòîëüÿ ñ îáèëèåì «ãîðÿ÷èòåëüíîãî» ïðîõîäÿò íå íà øêîëüíîé òåððèòîðèè, òî ó÷èòåëÿ ÷óâñòâóþò ñåáÿ òóò ñêîðåå ãîñòÿìè, à íå íàñòàâíèêàìè. Ðîäèòåëè òîæå «ðàññëàáëÿþòñÿ», à ìàëü÷èêè è äåâî÷êè, îùóòèâ ñåáÿ ñàìûìè ãëàâíûìè è âàæíûìè, äåìîíñòðèðóþò ñâîþ «âçðîñëîñòü». Èíîãäà ñàìûì ãëóïûì îáðàçîì — íå ñîáëþäàþò ìåðû â óïîòðåáëåíèè ñïèðòíîãî, à òî è äðàêè óñòðàèâàþò… Ïîðîé íàñòðîåíèå òàêîé «âàëüïóðãèåâîé íî÷è» çàõâàòûâàåò äàæå

òåõ, êòî íèêîãäà íå îòëè÷àëñÿ ïîäîáíûì. Ïðèïîìèíàþ, êàê ãîä òîìó äëÿ ñåìüè îäíèõ ìîèõ çíàêîìûõ âûïóñêíîé âå÷åð îáåðíóëñÿ æóòêèì ñòðåññîì. Èõ âîñïèòàííûé òèõèé ìàëü÷èê (òàêèõ äðàçíÿò «áîòàíèêàìè») ïîïàë â ìèëèöèþ ïî ïüÿíîé äðàêå — õîòåë ñâîþ «óäàëü» ïåðåä îäíîêëàññíèêàìè ïîêàçàòü. Îáîøëîñü âñå áëàãîïîëó÷íî: þíîøà ïîëó÷èë òàêóþ àíòèàëêîãîëüíóþ «ïðèâèâêó», ÷òî è òåïåðü, áóäó÷è ñòóäåíòîì, íè÷åãî òàêîãî, äàæå ïèâà, â ðîò íå áåðåò. Íàñòîÿùèå çàáîòû ó â÷åðàøíèõ øêîëüíèêîâ ïîÿâÿòñÿ ñðàçó æå ïîñëå áàëà — ñ 29 èþíÿ, êîãäà âóçû íà÷íóò ïðèíèìàòü èõ çàÿâëåíèÿ ñ ðåçóëüòàòàìè íåçàâèñèìîãî òåñòèðîâàíèÿ, êîòîðûå àáèòóðèåíòû ïîñòàðàþòñÿ ðàçëîæèòü îäíîâðåìåííî â íåñêîëüêî «êîðçèí» — ãäå ïîâåçåò. Ïîòîìó ÷òî â îáëþáîâàííûé âóç ïîðîé ñëîæíî ïîïàñòü äàæå ïðè õîðîøèõ «áàëëàõ» — ìíîãî÷èñëåííûå ëüãîòíèêè ìîãóò äîðîãó ïåðåéòè. Îá

ýòîé ñëàáîé ñòîðîíå âñåîáùåãî òåñòèðîâàíèÿ, ðàâíî êàê è î «ïåðåêîñàõ» øêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, êîãäà ó÷åíèê ñîñðåäîòî÷èëñÿ íà «íóæíûõ» åìó ïðåäìåòàõ è íàïðî÷ü îñòàëüíûìè íå èíòåðåñîâàëñÿ («ôëþñó ïîäîáåí», ãîâàðèâàë î òàêèõ Êîçüìà Ïðóòêîâ), òåïåðü âûñêàçûâàþòñÿ ìíîãèå âèäíûå ëþäè — ðåêòîðû ïðåñòèæíûõ âóçîâ, ó÷åíûå, äåÿòåëè êóëüòóðû. Íî, êàê áû êòî ê òåñòèðîâàíèþ íè îòíîñèëñÿ, áåç íåãî òåïåðü â ñòóäåíòû íå ïðîáüåøüñÿ. È íà Îäåñùèíå â ýòîì ãîäó êîëè÷åñòâî ïîäàâøèõ çàÿâêè íà ïðîõîæäåíèå òåñòîâ îêàçàëîñü äàæå áîëüøå, ÷åì îáùàÿ ÷èñëåííîñòü òåõ, êòî íûíå çàêîí÷èë 11 êëàññîâ. Âûïóñêíèêîâ ó íàñ 18 344, à òåñòèðîâàíèå ïðîøëè 22563. Êîíå÷íî æå, àáñîëþòíîå áîëüøèíñòâî ñ ýòèì èñïûòàíèåì ñïðàâèëîñü. Íî óæ åñëè êòî-òî íåäîáðàë áàëëîâ, òîãî â ýòîì ãîäó ïî ïîâîäó ïîñòóïëåíèÿ â âóç «ïðîñÿò íå áåñïîêîèòüñÿ».

Как школьный бал или свадьба из самых светлых могут стать самыми темными днями Äåíèñ ÌÈÕÀÉËÅÍÊÎ, äåéñòâèé. ×òî óäèâèòåëüíî, íûå îïðàøèâàëè ïîòåðïåâ- òîâ, íî íå ðàññ÷èòûâàëàñü ñ 1300 ãðèâåí àâàíñà. Íî ÷åðåç ñòâîâàëà, èñïîëüçóÿ ðàçíûå èíñïåêòîð ÎÑÎ ÓÌÂÄ ìèëèöèþ âûçâàëà ñàìà òà- øèõ, ìíîãèå èç íèõ íå ñêðû- íèìè. Ýòèì ñëóõàì ÿ ñòà- íåñêîëüêî äíåé ìíå ñòàëî ìîøåííè÷åñêèå ñõåìû. ÍàÓêðàèíû â ã. Ñåâàñòîïîëå ìàäà, áîÿñü íàðîäíîãî ãíåâà. âàëè ñâîèõ ýìîöèé. Îáìàíó- ðàëàñü íå âåðèòü, âîò ïî÷å- èçâåñòíî, ÷òî ýòà âåäóùàÿ ïðèìåð, îäíèì èç «ëþáèÃîòîâÿñü îòïðàçäíîâàòü çíàìåíàòåëüíîå ñîáûòèå, âû íàâåðíÿêà õîòèòå, ÷òîáû âàøà ñâàäüáà, þáèëåé, êîðïîðàòèâíàÿ âå÷åðèíêà èëè âûïóñêíîé ïðîøëè «íà âñå ñòî», äîñòàâèâ ìàêñèìóì óäîâîëüñòâèÿ. Äëÿ âñåõ ýòè ñîáûòèÿ âåñüìà çíàìåíàòåëüíû. È âñå æåëàþò, ÷òîáû îðãàíèçîâûâàëè èõ èñêëþ÷èòåëüíî ïðîôåññèîíàëû ñ áîëüøèì îïûòîì ðàáîòû. Îäíàêî äàæå ñîâåòû ñàìûõ ëó÷øèõ äðóçåé íå âñåãäà ãàðàíòèðóþò êà÷åñòâåííîå ïðîâåäåíèå ïðàçäíåñòâà.

Íà äíÿõ ñîòðóäíèêè óãîëîâíîãî ðîçûñêà Ëåíèíñêîãî ðàéîòäåëà ìèëèöèè ÓÌÂÄ Óêðàèíû â ã. Ñåâàñòîïîëå çàäåðæàëè Åâãåíèþ, âåäóùóþ ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé, ïî ïîäîçðåíèþ â ñîâåðøåíèè ìîøåííè÷åñêèõ

 òîò äåíü íà òîðæåñòâåííîé ëèíåéêå â îäíîé èç øêîë ê íåé îáðàòèëàñü 40-ëåòíÿÿ ãëàâà ðîäèòåëüñêîãî êîìèòåòà. Æåíùèíà èíòåðåñîâàëàñü ó Åâãåíèè, ïî÷åìó òà ïðîïàëà íà íåñêîëüêî ìåñÿöåâ è ïî÷åìó íå ïðîâîäèòñÿ ïîäãîòîâêà ê âûïóñêíîìó âå÷åðó. Îíà ïîòðåáîâàëà îò÷èòàòüñÿ çà ïîëó÷åííûå íàêàíóíå äåíüãè. Íî åùå â÷åðà ïðèâåòëèâàÿ è äîáðîäóøíàÿ âåäóùàÿ ïîïðîñòó íà÷àëà ðóãàòüñÿ è ïîñûëàòü ìàòîì çàêàç÷èöó. Òîãäà æåíùèíà ïîòðåáîâàëà âåðíóòü äåíüãè, à Åâãåíèÿ åé îòâåòèëà, ÷òî åñëè îíè îòêàçûâàþòñÿ îò åå óñëóã, äåíüãè îíà íå âîçâðàùàåò. Óæå â ìèëèöèè îáìàíóòàÿ ãëàâà ðîäèòåëüñêîãî êîìèòåòà íàïèñàëà çàÿâëåíèå î ìîøåííè÷åñòâå. Ñîòðóäíèêè ìèëèöèè ïðîâåëè îïåðàòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ è óñòàíîâèëè, ÷òî íà ñ÷åòó ìîøåííèöû íå îäíî òàêîå ïðåñòóïëåíèå. Êîãäà îïåðóïîëíîìî÷åí-

òûå ëþäè âîçìóùàëèñü è íåãîäîâàëè, ÷òî Åâãåíèÿ, ÷òîáû çàðàáîòàòü äåíåã, äàæå íåîäíîêðàòíî «õîðîíèëà» ñâîèõ ðîäñòâåííèêîâ. Ìîøåííèöà îáìàíûâàëà íå òîëüêî çàêàç÷èêîâ, íî è ñâîèõ êîëëåã, ñ êîòîðûìè åé ïðèõîäèëîñü íåîäíîêðàòíî ðàáîòàòü íà ðàçëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ. Ñðåäè íèõ — ôëîðèñò Îêñàíà. — Ê ñîæàëåíèþ, ìíîãèå, âûáèðàÿ âåäóùåãî äëÿ ñâîåãî ïðàçäíåñòâà, ïîëàãàþòñÿ òîëüêî íà ïåðâîå âïå÷àòëåíèå î ÷åëîâåêå, – âñïîìèíàåò Îêñàíà. — Íî íåðåäêî ýòî âïå÷àòëåíèå îáìàí÷èâî. Íå òàê äàâíî ìíå ïîçâîíèëà âåäóùàÿ ïðàçäíèêîâ Åâãåíèÿ. ß çíàëà åå äàâíî, ëåò 8. Îäíàêî ïðèìåðíî 3 ãîäà íàçàä ïî ãîðîäó ïîïîëçëè ñëóõè, ÷òî Åâãåíèÿ «êèäàåò» êàê çàêàç÷èêîâ, òàê è ñâîèõ ïàðòíåðîâ. Îíà áðàëà ñ çàêàç÷èêîâ ïðåäîïëàòó çà óñëóãè îïåðàòîðîâ, ôîòîãðàôîâ, ìóçûêàí-

ìó è ñîãëàñèëàñü ñ íåé ðàáîòàòü. Îíà ïîïðîñèëà ìåíÿ óêðàñèòü çàë äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñâàäüáû. Îáãîâîðèâ öåíó, ÿ âûïîëíèëà ñâîè îáÿçàòåëüñòâà. Êàêîâî æå áûëî ìîå óäèâëåíèå, êîãäà çà ìîþ ðàáîòó Åâãåíèÿ ñî ìíîé íå ðàññ÷èòàëàñü. ß íåîäíîêðàòíî çâîíèëà åé, ëè÷íî ïðèõîäèëà ê íåé äîìîé, íî âñå áûëî òùåòíî. Îíà ðàññêàçûâàëà, ÷òî íå ìîæåò îòäàòü äåíüãè, òàê êàê îíè óøëè íà ëåêàðñòâà ñûíó, ïîòîì ìàòåðè, ìîë, ó íèõ íà÷àëè îòêàçûâàòü ïî÷êè. À âîò ðàññêàç Ìàðèíû Í: –  ïðîøëîì ãîäó ó íàñ ñ ìóæåì áûëà ñâàäüáà. ß ïîëíîñòüþ çàíèìàëàñü åå îðãàíèçàöèåé. Çíàêîìûå ìíå ïîñîâåòîâàëè Åâãåíèþ êàê òàëàíòëèâóþ âåäóùóþ. Ïðè âñòðå÷å îíà ñêàçàëà ìíå, ÷òî ó íåå ñâîÿ êîìàíäà ïðîôåññèîíàëîâ (ôîòîãðàô, ìóçûêàíòû, îñâåòèòåëè), çà èõ óñëóãè íåîáõîäèìî ðàññ÷èòàòüñÿ ñ íåé. ß çàïëàòèëà

ìîæåò îáìàíóòü. ß ïîçâîíèëà åé è ñêàçàëà, ÷òî îòêàçûâàþñü îò åå óñëóã è ïðîøó âåðíóòü õîòÿ áû ïîëîâèíó àâàíñà. Îäíàêî Åâãåíèÿ îòâåòèëà, ÷òî íà äíÿõ ó íåå ïîãèá ñûí, è òå äåíüãè, êîòîðûå ÿ äàëà, îíà ïîòðàòèëà íà ïîõîðîíû. ß çíàëà, ÷òî åå ñûí æèâ-çäîðîâ, ó÷èòñÿ è ïðîæèâàåò â Êèåâå. Êîãäà ÿ ïîçâîíèëà åé ïîâòîðíî, òî âåäóùàÿ ìåíÿ ïðîñòî ïîñëàëà ìàòîì.  ìèëèöèè çàäåðæàííàÿ ðåøèëà íà âîïðîñû îïåðàòèâíèêîâ íè÷åãî íå îòâå÷àòü, ññûëàÿñü íà ñò. 63 Êîíñòèòóöèè Óêðàèíû. Îäíàêî ýòî åé íå ïîìîãëî. Ïðàêòè÷åñêè êàæäûé äåíü â Ëåíèíñêèé ðàéîòäåë ïðèõîäèëè îáìàíóòûå Åâãåíèåé ñåâàñòîïîëüöû è çàÿâëÿëè î åå ìîøåííè÷åñêèõ äåéñòâèÿõ. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â ðàéîòäåë ìèëèöèè îáðàòèëèñü 7 ïîòåðïåâøèõ. Ñîòðóäíèêè ìèëèöèè óñòàíîâèëè, ÷òî Åâãåíèÿ äåé-

ìûõ» ïðèåìîâ áûëî çàêëþ÷åíèå ñ çàêàç÷èêàìè äîãîâîðîâ. Ïîñëå ýòîãî îðãàíèçàòîð ïðîïàäàëà íà íåñêîëüêî ìåñÿöåâ èç ïîëÿ çðåíèÿ ìîëîäûõ, ñêðûâàëàñü, íå îòâå÷àëà íà òåëåôîííûå çâîíêè.  ýòî âðåìÿ áóäóùèå ìîëîäîæåíû ïðîáîâàëè íàéòè ñâîþ òàìàäó, íî ïîíèìàÿ, ÷òî ýòî íåâîçìîæíî, ïûòàëèñü íàéòè íîâûõ âåäóùèõ. À êîãäà äî ñâàäüáû îñòàâàëñÿ äåíü, Åâãåíèÿ âûõîäèëà íà ñâÿçü ñ ìîëîäîæåíàìè è ïðåäúÿâëÿëà ïîäïèñàííûé èìè äîãîâîð. Ïîñëå òàêèõ äåéñòâèé î ñâîåé ïðåäîïëàòå çàêàç÷èêè ìîãëè çàáûòü. Îïèñàííûé ñëó÷àé ñ Åâãåíèåé íå åäèíè÷åí. Ïîýòîìó â ïðåääâåðèè âûïóñêíûõ è ïðî÷èõ ëåòíèõ òîðæåñòâ ìèëèöèÿ ðåêîìåíäóåò ãðàæäàíàì áûòü îñîáåííî áäèòåëüíûìè ïðè âûáîðå îðãàíèçàòîðîâ ïðàçäíèêà, ÷òîáû ñàìûå ïðåêðàñíûå äíè âàøåé æèçíè íè÷åì íå îìðà÷àëèñü.


«ÑËÎÂλ

ÇÄÎÐÎÂÜÅ

6

¹ 24 (840)

26.06.2009

Лечим грипп, в том числе свиной?.. Одесские ученые разработали универсальный антивирусный препарат Àëåêñàíäð ÑÎËÄÀÒÑÊÈÉ «Ñëîâî»

Рисунок Internet

Êàê ìèíèìóì äâà ðàçà â ãîä âî âñåõ ñòðàíàõ íàáëþäàåòñÿ âñïûøêà âèðóñíîãî ãðèïïà. Êàæäûé ðàç ãðèïïó, êàê óðàãàíó, ïðèñâàèâàåòñÿ íîâîå èìÿ, èáî îíè ñõîæè ñ óðàãàíîì ïî ìàñøòàáàì ðàçðóøåíèé è ÷åëîâå÷åñêèõ ñìåðòåé. Ïðè âîçíèêíîâåíèè î÷åðåäíîé ýïèäåìèè Âñåìèðíàÿ îðãàíèçàöèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ ðàçðàáàòûâàåò ìåðû ïî áîðüáå ñ íîâûì âèðóñîì. Ïðåæäå âñåãî íàëàæèâàåòñÿ ïðîèçâîäñòâî ïðîòèâîãðèïïîçíîé âàêöèíû. Äëÿ êàæäîãî òèïà ãðèïïà ïðîèçâîäèòñÿ íîâàÿ ñûâîðîòêà. Ïðàâäà, âàêöèíà — íå ïàíàöåÿ, íî ñïîñîá ïîäãîòîâèòü ÷åëîâå÷åñêèé îðãàíèçì ê àêòèâíîé âñòðå÷å ñ âèðóñîì. Ââåäåíèå âàêöèíû â îðãàíèçì ñïîñîáñòâóåò âûðàáàòûâàíèþ àíòèòåë, êîòîðûå íå ïîçâîëÿþò âèðóñó ãðèïïà ïóòè âîçíèêàëè ðàçëè÷íî- ôîíäà ôèíàíñèðîâàëî ðàáîïðîíèêàòü â êëåòêè, ãî ðîäà ñëîæíîñòè. Óñïåø- òó åå êîëëåêòèâà. ðàçìíîæàòüñÿ â íèõ è Íåñìîòðÿ íà ýòî, ðóêîîòðàâëÿòü âåñü îðãàíèçì. íî øëà ðàáîòà â ëàáîðàòî-

Ó

×ÅÍÛÅ âñåãî ìèðà ìíîãèå äåñÿòèëåòèÿ ðàáîòàþò íàä òåì, ÷òîáû èçãîòîâèòü êîìïëåêñíóþ âàêöèíó, êîòîðàÿ áûëà áû ýôôåêòèâíîé ïðè âñòðå÷å ñ ëþáûì âèðóñíûì øòàììîì. Ê ñîæàëåíèþ, ïîêà òàêîé âàêöèíû íåò. Íî îäåññêèå ó÷åíûå ðàçðàáîòàëè ïðîòèâîâèðóñíûé ïðåïàðàò, êîòîðûé ñ ïîëíûì îñíîâàíèåì ìîæíî íàçâàòü óíèâåðñàëüíûì. Àíàëîãà â ìèðå íå ñóùåñòâóåò. Îí ñïîñîáåí ëå÷èòü íå òîëüêî ãðèïï À, Â, Ñ, íî è äðóãèå âèðóñíûå çàáîëåâàíèÿ. Ðàçðàáîò÷èêè ïðåïàðàòà — äîêòîð ìåäèöèíñêèõ íàóê, ïðîôåññîð Àíàòîëèé ÃÎÆÅÍÊÎ, êàíäèäàò áèîëîãè÷åñêèõ íàóê Âàëåíòèíà ÄÈÂÎ×À è êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê Âàñèëèé ÌÈÕÀËÜ×ÓÊ.

Путь к достижению длиной 20 лет  íàó÷íîì ìèðå Âàëåíòèíà Äèâî÷à èçâåñòíà òåì, ÷òî 20 ëåò çàíèìàåòñÿ ðàçðàáîòêîé íîâûõ ñïîñîáîâ áîðüáû ñ êîâàðíûì íåäóãîì, êîòîðûì ÿâëÿåòñÿ âèðóñíûé ãðèïï. Âàëåíòèíà Àôàíàñüåâíà ôàíàòè÷íî ïðåäàíà ñâîåìó äåëó, íî íà åå íàó÷íîì

ðèè ïðè íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîì èíñòèòóòå âèðóñîëîãèè è ýïèäåìèîëîãèè èì. È.È. Ìå÷íèêîâà. Ó÷åíûå ðàçðàáàòûâàëè ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèå ñûâîðîòêè, è çäåñü æå ó íàñ, â Îäåññå, íà çàâîäå «Áèîñòèìóëÿòîð», èçãîòàâëèâàëèñü áèîïðåïàðàòû. Çàâîä ñ÷èòàëñÿ îäíèì èç ìîùíåéøèõ â ìèðå. Îäíàêî, ïîëó÷èâ íåçàâèñèìîñòü, Óêðàèíà ìíîãîå ðàçîðèëà, ðàñïðîäàëà, à ëîâêà÷è âñå îñòàòêè óìåëî ðàçâîðîâàëè. Òåïåðü âñå áèîïðåïàðàòû ìû âûíóæäåíû èìïîðòèðîâàòü çà áîëüøèå äåíüãè, à ìîãëè áû ïðè èìåâøèõñÿ ìàñøòàáàõ ñàìè òîðãîâàòü èìè. Âàëåíòèíà Àôàíàñüåâíà â Îäåññêîì ãîñóíèâåðñèòåòå èì. È.È. Ìå÷íèêîâà ìíîãèå ãîäû çàâåäîâàëà ëàáîðàòîðèåé âèðóñîëîãèè. Çäåñü ñîáðàëà è õðàíèëà åäèíñòâåííóþ â Óêðàèíå êîëëåêöèþ øòàììîâ âñåõ âèðóñîâ ãðèïïà. Ê ñîæàëåíèþ, òî ëè ïî íåäàëüíîâèäíîñòè, à ìîæåò, ïî äðóãèì ïðè÷èíàì â óíèâåðñèòåòå ïîñ÷èòàëè, ÷òî èì òàêàÿ ëàáîðàòîðèÿ íå íóæíà. Õîòÿ Âàëåíòèíà Äèâî÷à â óíèâåðñèòåòå íèêîãäà íå áûëà íàõëåáíèöåé. Îíà äîêàçûâàëà âàæíîñòü è íóæíîñòü ñóùåñòâîâàíèÿ ñïåöèôè÷åñêîé ëàáîðàòîðèè, è Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Óêðàèíû èç ñâîåãî

âîäèòåëè óíèâåðñèòåòà «âûæèâàëè» óïðÿìîãî êàíäèäàòà áèîëîãè÷åñêèõ íàóê, ñîçäàâàëè ðàçëè÷íûå ïðåïÿòñòâèÿ ïî ôèíàíñèðîâàíèþ ëàáîðàòîðèè. Êîãäà äèðåêòîð èíñòèòóòà ìåäèöèíû òðàíñïîðòà, ïðîôåññîð Àíàòîëèé ÃÎÆÅÍÊÎ óçíàë î òðóäíîñòÿõ, ñ êîòîðûìè ñòîëêíóëàñü Âàëåíòèíà Àôàíàñüåâíà, îí ïðåäëîæèë åé ðàáîòó â èõ èíñòèòóòå. Ñîçäàëè ëàáîðàòîðèþ ýêñïåðèìåíòàëüíîé è êëèíè÷åñêîé ïàòîëîãèè, êîòîðóþ îíà âîçãëàâèëà. Çäåñü Âàëåíòèíà Äèâî÷à ïðîäîëæèëà ñâîþ íàó÷íóþ ðàáîòó ïî ïðîáëåìå áîðüáû ñ âèðóñîì ãðèïïà. Íî, ê ñîæàëåíèþ, â Îäåññêîì óíèâåðñèòåòå óíè÷òîæèëè äðàãîöåííóþ êîëëåêöèþ øòàììîâ âèðóñà, òåì ñàìûì ëèøèâ Óêðàèíó íàäåæíîãî èñõîäíîãî ìàòåðèàëà äëÿ ïðîèçâîäñòâà ñûâîðîòîê. Îäíàêî íàñòîé÷èâîñòü è óïðÿìñòâî íà ïóòè ê íàìå÷åííîé öåëè âñå æå ïðèíåñëè óñïåõ Âàëåíòèíå Àôàíàñüåâíå. Âìåñòå ñ òîâàðèùàìè ïî ðàáîòå ðàçðàáîòàëè è ïîëó÷èëè â ëàáîðàòîðíûõ óñëîâèÿõ öåííûé àíòèâèðóñíûé ïðåïàðàò.  ìàðòå 2009 ãîäà îíà óñïåøíî çàùèòèëà äîêòîðñêóþ äèññåðòàöèþ è ïðîäîëæàåò ðàáîòàòü â îáëàñòè âèðóñîëîãèè.

Вакцина не панацея, но за ней будущее ß ïîïðîñèë Âàëåíòèíó ÄÈÂÎ×Ó ïîäåëèòüñÿ ñâîèì ìíåíèåì î ðîëè âàêöèí â ïðîôèëàêòèêå è ëå÷åíèè ãðèïïà, ðàññêàçàòü î íîâîì èçîáðåòåííîì åþ è åå åäèíîìûøëåííèêàìè ïðåïàðàòå. — Âàêöèíàì â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðèíàäëåæèò âåäóùàÿ ðîëü â ïðîôèëàêòèêå ãðèïïà è äðóãèõ âèðóñíûõ èíôåêöèé. Âàêöèíàöèþ ðåêîìåíäóåòñÿ ïðîâîäèòü âî âñåõ ãðóïïàõ ïîâûøåííîãî ðèñêà, áëàãîäàðÿ ýòîìó óäàåòñÿ ñóùåñòâåííî ñíèçèòü ÷àñòîòó îñëîæíåíèé è ñìåðòíîñòü, ñâÿçàííóþ ñ ãðèïïîì. Îäíàêî ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ýôôåêòèâíîñòü âàêöèíàöèè – âåëè÷èíà ïåðåìåííàÿ, ïðè÷åì â ãðóïïå ëèö ïîæèëîãî âîçðàñòà îíà ìîæåò áûòü íèæå 50%. Ó÷åíûå ïîñòîÿííî ðàáîòàþò íàä íîâûìè ìåòîäàìè âàêöèíàöèè, ñòðåìÿñü ïîâûñèòü åå ýôôåêòèâíîñòü. Îáû÷íî âñå èññëåäîâàíèÿ â âèðóñîëîãèè ïðîâîäèëèñü ñî ñòîðîíû âèðóñà:

êàê îí ïðîíèêàåò â êëåòêó, ÷òî òàì äåëàåò, êàê ãèáíåò êëåòêà. Íàì æå ïðåäñòîÿëî âñå èçó÷èòü ñî ñòîðîíû êëåòêè.  1981 ãîäó àìåðèêàíñêèé ó÷åíûé Áðþñ Êîðàíò óñëîâíî ðàçäåëèë âèðóñû íà äâå ãðóïïû. Îäíè èç íèõ ñàìè êîäèðóþò â ñåáå ôåðìåíòû, êîòîðûå ñïîñîáíû ðàçðóøèòü âèðóñíóþ îáîëî÷êó, â ðåçóëüòàòå ÷åãî âèðóñ ïðîíèêàåò â çäîðîâóþ êëåòêó, áûñòðî ðàçìíîæàåòñÿ òàì è ïîðàæàåò âñå íîâûå êëåòêè, è â ðåçóëüòàòå – âåñü îðãàíèçì. Äðóãàÿ ãðóïïà âèðóñîâ òàêèõ ôåðìåíòîâ íå âûðàáàòûâàåò, ýòó ôóíêöèþ âûïîëíÿþò ôåðìåíòû çäîðîâîé êëåòêè. Ê ýòîé áîëüøîé ãðóïïå âèðóñîâ (è áàêòåðèé) îòíîñÿòñÿ è òå, êîòîðûå âûçûâàþò çàáîëåâàíèÿ ãðèïïîì. Èìåííî èçó÷åíèåì ýòîãî ìåõàíèçìà «ñàìîóáèéñòâåííîé» ðîëè æèâîé êëåòêè, ñòðåìëåíèåì ïðîòèâîäåéñòâîâàòü ýòèì «íåîáäóìàííûì» åå äåéñòâèÿì ìû è çàíèìàåìñÿ óæå äâàäöàòûé ãîä. Çà ýòî âðåìÿ ìû âûèãðàëè íåñêîëüêî ïåðñïåêòèâíûõ íàó÷íûõ êîíêóðñîâ, ïîñëåäíèé ðàç — â äåêàáðå 2007 ãîäà.  ð åçóëüòàòå íàøåé ìíîãîëåòíåé ðàáîòû — îïðåäåëåíî íîâîå íàïðàâëåíèå áîðüáû ñ ãðèïïîçíîé èíôåêöèåé, êîòîðîå îñíîâàíî íà áëîêèðîâêå âèðóñà â ìåæêëåòî÷íîì ïðîñòðàíñòâå. Äîñòèãíóâ òàêèõ ðåçóëüòàòîâ, ìû ïðåäëîæèëè ìåòîäèêó ïîëó÷åíèÿ ïðîòèâîâèðóñíîãî ïðåïàðàòà èç ëåãêèõ çäîðîâûõ ìûøåé, à òàêæå èñïîëüçîâàíèå åãî â ëå÷åáíûõ öåëÿõ, â òîì ÷èñëå è äëÿ ëþäåé.  íàñòîÿùåå âðåìÿ óæå ðàçðàáîòàí è çàïàòåíòîâàí ïðîòèâîâèðóñíûé ïðåïàðàò èç îòõîäîâ ãàììà-ãëîáóëèíîâîãî ïðîèçâîäñòâà. Ìû ñ÷èòàåì îñîáûì äîñòèæåíèåì, ÷òî èìåííî Óêðàèíå òåïåðü ïðèíàäëåæèò ïåðâåíñòâî â ðàçðàáîòêå óíèâåðñàëüíîãî àíòèâèðóñíîãî ïðåïàðàòà. — Âàëåíòèíà Àôàíàñüåâíà, âàø àíòèâèðóñíûé ïðåïàðàò ýôôåêòèâåí ëèøü â áîðüáå ñ ãðèïïîì?

— Íå òîëüêî, ýòîò ïðåïàðàò íàéäåò ïðèìåíåíèå è â áîðüáå ñ äðóãèìè âèðóñíûìè çàáîëåâàíèÿìè, êîãäà íàðóøåíèå âíåøíåé îáîëî÷êè âèðóñà ïðîèñõîäèò ïðè ïîìîùè ôåðìåíòîâ çäîðîâîé êëåòêè. — Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî âû âîïëîòèëè â æèçíü ìå÷òó ìíîãèõ âèðóñîëîãîâ è ýïèäåìèîëîãîâ. Ïî÷åìó æå ýòè äîñòèæåíèÿ íå âíåäðÿþòñÿ â ïðîèçâîäñòâî? — Ìîãó óòâåðæäàòü, íàó÷íûå ðàçðàáîòêè çàâåðøåíû, à âíåäðåíèå â ïðîèçâîäñòâî íå ïðîèñõîäèò èç-çà îòñóòñòâèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ. Õîòÿ èçâåñòíî, ÷òî íà çàêóïêó èìïîðòíûõ ïðåïàðàòîâ äëÿ áîðüáû ñ ãðèïïîì âûäåëÿþòñÿ çíà÷èòåëüíûå ñðåäñòâà. Óêðàèíà òàêèì îáðàçîì ïîääåðæèâàåò ÷óæèõ ïðîèçâîäèòåëåé, õîòÿ, êàçàëîñü áû, íàäî â ïåðâóþ î÷åðåäü ïîääåðæàòü ïðîèçâîäñòâî îòå÷åñòâåííûõ óíèêàëüíûõ ñðåäñòâ ïðîôèëàêòèêè è ëå÷åíèÿ ïðàêòè÷åñêè âñåõ âèäîâ ãðèïïà.

Фармацевтическое лобби не допустит появления универсального препарата? Íîâûé ïðåïàðàò, î÷åâèäíî, ìîæåò áûòü ýôôåêòèâåí è â áîðüáå ñ ãðèïïîì ÀÍ1N1 (ñâèíîé ãðèïï). Åñòü íàäåæäà, ÷òî àíòèâèðóñíûé ïðåïàðàò ïðîÿâèò ñåáÿ ïîëîæèòåëüíî ïðè ïðîôèëàêòèêå è ëå÷åíèè äðóãèõ âèðóñíûõ áîëåçíåé. Íî òàêàÿ ìíîãîçíà÷èòåëüíàÿ ïåðñïåêòèâà âðÿä ëè îáðàäóåò «ôàðìàêîëîãè÷åñêèõ êîðîëåé» â Óêðàèíå è ìèðå: ïîñòîÿííûå ðàçðàáîòêè è ïðîèçâîäñòâî âàêöèí äëÿ áîðüáû ñ íîâûìè ôîðìàìè ãðèïïà — ýòî ìèëëèàðäíûå ïðèáûëè. Ëèøèòüñÿ èõ îíè íèêîìó íå ïîçâîëÿò. Î÷åâèäíî, íà ïóòè íîâîãî óíèâåðñàëüíîãî àíòèâèðóñíîãî ïðåïàðàòà áóäóò ïîÿâëÿòüñÿ âñå íîâûå è íîâûå ïðåïÿòñòâèÿ. Áóäåì íàäåÿòüñÿ, ÷òî â Óêðàèíå íàéäóòñÿ çäðàâîìûñëÿùèå ëþäè, êîòîðûå ïîääåðæàò îäåññêèõ ó÷åíûõ è äàäóò «çåëåíûé ñâåò» ïðîãðåññèâíîìó äîñòèæåíèþ. Óêðàèíà ìîæåò ñòàòü ìîùíûì ïîñòàâùèêîì íà ìèðîâîì ðûíêå ñàìîãî ýôôåêòèâíîãî ïðîòèâîâèðóñíîãî ïðåïàðàòà.

Радуйтесь лету и не болейте — Ïðåæäå âñåãî õî÷ó óñïîêîèòü — ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ âñïûøåê ïîêà íèãäå íå çàðåãèËåòíÿÿ ïîðà íåñåò íàì íå ñòðèðîâàíî. Îñîáåííî ðàäóåò, òîëüêî æåëàííûå óäîâîëüñòâèÿ, ÷òî íèêàêèõ ïîâîäîâ äëÿ òðåíî, áûâàåò, ÷òî è òðåâîãè, âîãè íå äàþò äåòñêèå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ è, âîîáùå, ñâÿçàííûå ñî çäîðîâüåì. Íàïðèìåð, ó÷àùàþòñÿ ñëó÷àè íàøè çîíû îòäûõà. Ñòàëî êèøå÷íûõ çàáîëåâàíèé, ïèùåáûòü, âñå òàì ïîä íàäåæíûì âûõ îòðàâëåíèé. Ñïîêîéíà ëè ñàíèòàðíûì êîíòðîëåì. Íî îòñåé÷àñ â ýòîì ïëàíå îáñòàíîâ- äåëüíûå ñëó÷àè êàê èíôåêöèêà â îáëàñòè, â Îäåññå? Íà îííûõ êèøå÷íûõ çàáîëåâàíèé, ýòîò âîïðîñ íàì îòâåòèëà òàê è ïèùåâûõ îòðàâëåíèé, âðà÷-ýïèäåìèîëîã îáëàñòíîé êàê âñåãäà, ó÷àñòèëèñü è ýòèì ñàíýïèäåìñòàíöèè Ëàðèñà ëåòîì. Ïðè÷èíà áàíàëüíàÿ è ÏÎÒÈÅÍÊÎ. èçâåñòíàÿ — íåñîáëþäåíèå ïðàÒàìèëà ×ÅÐÍÅÖÊÀß «Ñëîâî»

âèë õðàíåíèÿ ïðîäóêòîâ â ëåòíåå âðåìÿ, íàðóøåíèå ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèõ òðåáîâàíèé.  êàæäîé ñåìüå äîëæíû îñîáóþ áäèòåëüíîñòü ïðîÿâëÿòü ê ñêîðîïîðòÿùèìñÿ ïðîäóêòàì — ìîëî÷íûì èçäåëèÿì, ðûáå, âàðåíûì êîëáàñàì. Åñëè âû ïîêóïàåòå ýòî è íå íà ñòèõèéíûõ ðûíêàõ (÷òî, âîîáùå, êðàéíå îïàñíî), à èñêëþ÷èòåëüíî â ìàãàçèíàõ, òî íåïðåìåííî íàäî ïðîâåðÿòü äàòó èçãîòîâëåíèÿ, ñðîê ãîäíîñòè. À ïðèíîñÿ ïðîäóêòû äîìîé, ñîõðàíÿòü èõ â òîì æå òåïëî-

âîì ðåæèìå, òî åñòü íå äîïóñêàòü, ÷òîáû îíè íàõîäèëèñü âíå õîëîäèëüíèêà. Íåò íåîáõîäèìîñòè ïîâòîðÿòü, ÷òî ôðóêòû, ÿãîäû íàäî òùàòåëüíî ìûòü. Èíîãäà äîñòàòî÷íî ëèøü ïîïðîáîâàòü íà áàçàðå îäíó ÿãîäêó, ÷òîáû èìåòü î÷åíü ñåðüåçíûå íåïðèÿòíîñòè. Âåäü ÷òî òîëüêî íè «ïðèëèïàåò» ê ñîáëàçíèòåëüíûì äàðàì ñàäîâ âî âðåìÿ èõ ñáîðà, òðàíñïîðòèðîâêè, ïðåáûâàíèÿ â ñòàðûõ ÿùèêàõ èëè íà íå÷èñòûõ ëîòêàõ, îêðóæåííûõ íàñåêîìûìè! Òàê ÷òî ìûòü è åùå ðàç —

ìûòü! Ïîä ïðîòî÷íîé âîäîé. Åñëè ñîáèðàåòåñü äàòü ðåáåíêó êëóáíèêó èëè äðóãóþ ÿãîäó, òî íåëèøíèì áóäåò îáäàòü åå êèïÿòêîì. Äåòè íàèáîëåå âîñïðèèì÷èâû ê êèøå÷íîé èíôåêöèè. Âîò è ñåé÷àñ çàìå÷åíî, ÷òî çà ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ ÷àùå âñåãî îáðàùàþòñÿ ïî ïîâîäó õàðàêòåðíûõ çàáîëåâàíèé ó äåòåé — òî åñòü êîãäà ó íèõ ïîÿâëÿåòñÿ ïîíîñ, ðâîòà, òåìïåðàòóðà. Êîíå÷íî æå, ýòî ëåã÷å óïðåäèòü, ÷òîáû íå îêàçàòüñÿ ïîòîì íà äëèòåëüíîì ëå÷åíèè â èíôåêöèîííîì îòäåëåíèè.


«ÑËÎÂλ ¹ 24 (840)

ÀÊÀÄÅÌÈß

26.06.2009

11

Рыночный фундаментализм топчется по Украине Разр ушив основы эк ономики, У краина бо льно пере живае Разрушив экономики, Украина больно переживае живаетт кризис

Ñëàâÿíå âñåãäà ñëàâèëèñü êðàéíîñòÿìè. Ïðè÷åì âî âñåõ ñôåðàõ æèçíè.  ýêîíîìèêå ïðè ÑÑÑÐ íå ïðèçíàâàëè íè÷åãî ÷àñòíîãî, âñå áûëî ïóáëè÷íîå. Òîëüêî îáðåëè íåçàâèñèìîñòü – îáúÿâèëè ãîñóäàðñòâåííûå è êîëëåêòèâíûå ïðåäïðèÿòèÿ íåýôôåêòèâíûìè, à äîãîâîð è ñâîáîäó ñîáñòâåííîñòè âîçâåëè â àáñîëþò. Òàêóþ ïåðåîöåíêó ñâîáîä èçâåñòíûé ôèíàíñèñò Äæîðäæ Ñîðîñ â êíèãå «Êðèçèñ ìèðîâîãî êàïèòàëèçìà» è òåçèñàõ «Î ãëîáàëèçàöèè» íàçâàë ðûíî÷íûì ôóíäàìåíòàëèçìîì è êîíñòàòèðîâàë åãî íå ìåíüøóþ ïîðî÷íîñòü, ÷åì èäåîëîãèþ òîòàëüíîãî âìåøàòåëüñòâà ãîñóäàðñòâà â ýêîíîìèêó. «Ôóíäàìåíòàëèçì ïðåäïîëàãàåò ñâîåãî ðîäà âåðó, êîòîðóþ ëåãêî äîâåñòè äî êðàéíîñòè». Òàê îíî è ïðîèçîøëî â Óêðàèíå. Âñå, ÷òî ñîçäàâàëîñü òðóäîì ìèëëèîíîâ ãðàæäàí, ðàñïðîäàëè çà áåñöåíîê. Êàê ðåçóëüòàò – ïåðåïëàâêà çàâîäîâ íà ìåòàëëîëîì, òîòàëüíîå çëîóïîòðåáëåíèå ìîíîïîëèñòîâ, çàñèëüå èìïîðòíûõ òîâàðîâ. Êàïèòàëû ñòàëè ïåðåîðèåíòèðîâàòüñÿ íà ôèíàíñîâûé ñåêòîð, ïðîâîöèðóÿ âàëþòíóþ íåñòàáèëüíîñòü, óíè÷òîæåíèå íàóêîåìêèõ ïðîèçâîäñòâ, äåãðàäàöèþ ñåëà. Èãíîðèðîâàíèå ñîáñòâåííèêàìè îáùåñòâåííûõ èíòåðåñîâ âûëèëîñü â çàñòðîéêó ïàðêîâ è ãðàäîñòðîèòåëüíûé êîëëàïñ, óíè÷òîæåíèå ðûáíûõ çàïàñîâ, ëåñîâ, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ çåìåëü, ñàíàòîðíî-êóðîðòíîãî ôîíäà. Ìàëî òîãî, â 2005 ãîäó «ïîìàðàí÷åâîå» ïðàâèòåëüñòâî ëèêâèäèðîâàëî âñå ñâîáîäíûå ýêîíîìè÷åñêèå çîíû è ëüãîòû îòå÷åñòâåííûõ ïðîèçâîäèòåëåé ñ «áëàãîé» öåëüþ – ïîñòàâèòü âñåõ ïðåäïðèíèìàòåëåé â ðàâíûå óñëîâèÿ. Áûëè îòìåíåíû ãîñóäàðñòâåííûå èíâåñòèöèîííûå ïðîåêòû ðåàëüíîé ïîääåðæêè ïðîèçâîäñòâåííîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè. À áîëüøèíñòâî èíâåñòèöèé áûëî îáðàùåíî â òîðãîâëþ, ôèíàíñîâûé ñåêòîð, áàíêè è êðåäèòíûå ñîþçû, ñòðàõîâûå îðãàíèçàöèè, ïàðàçèòèðóþùèå íà ñáåðåæåíèÿõ ãðàæäàí è ïðåäïðèíèìàòåëåé. Êðàéíîñòè âî âñåì. À ìåæäó òåì æèçíü íå òåðïèò îäíîáîêîñòè è óãëîâàòîñòè, îíà ìíîãîãðàííà è ðàçíîîáðàçíà. Êòî ãèáêî óìååò îïåðèðîâàòü ñâîèìè öåííîñòÿìè, âçÿòü, ê ïðèìåðó, Êèòàé, òîò ðàçâèâàåòñÿ. Êòî íå äîïóñêàåò ðàçðóøåíèÿ ñîáñòâåííîé ïðîìûøëåííîñòè è ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, íå âíåäðÿåò áåçäóìíî ëèáåðàëüíûå

Кризис ñ результат устранения государства от экономики

Рисунок Internet

Из крайности в крайность

÷òè ïîëíîñòüþ èçðàñõîäîâàí íà çàêóïêó èíîñòðàííîé âàëþòû êîììåð÷åñêèìè áàíêàìè äëÿ ðàñ÷åòîâ ñ èíîñòðàííûìè êðåäèòîðàìè, ïîäîãðåâ ïàäåíèå ãðèâíû è îáåñïå÷èâ âûâîç êàïèòàëîâ çà ãðàíèöó. Ñåãîäíÿ ìû óïîâàåì íà ïîëó÷åíèå êðåäèòà ÅÑ íà ìîäåðíèçàöèþ îòå÷åñòâåííîé ãàçîòðàíñïîðòíîé ñèñòåìû, íî çàáûâàåì, ÷òî òàêàÿ ìîäåðíèçàöèÿ ôàêòè÷åñêè îçíà÷àåò îòñòðàíåíèå îò òàêîé äåÿòåëüíîñòè îòå÷åñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé. Âåäü åâðîïåéñêèå è ÿïîíñêèå èíâåñòîðû, ê êîòîðûì ñåãîäíÿ àïåëëèðóåò ïðàâèòåëüñòâî, íå îáîéäóò âíèìàíèåì ñâîè ïðåäïðèÿòèÿ ïðè óòâåðæäåíèè áèçíåñ-ïðîåêòîâ, ñîñëàâøèñü öåííîñòè ïî ñîâåòó çàìîðñ- íà ñòàíäàðòû, ñðîêè, ýêîíîêèõ ñîâåòíèêîâ, âçÿòü, ê ìè÷íîñòü, ýêîëîãè÷íîñòü è ïðèìåðó, Áåëàðóñü, òîò íå òàê äàëåå. Òî æå ñàìîå êàñàðàñïëà÷èâàåòñÿ ïîëíîé çàâè- åòñÿ ñòðîèòåëüñòâà äîðîã, ñèìîñòüþ îò èìïîðòíîé ýêî- àýðîïîðòîâ è ïðî÷åãî. Âñÿ íîìèêè è ïîëèòèêè. Êòî çàïàäíàÿ ïîìîùü îðèåíòèðóèìååò ñîáñòâåííóþ ïîçèöèþ åòñÿ íà ïîääåðæêó ñâîèõ äàæå ïî îòíîøåíèþ ê àâòî- ïðåäïðèÿòèé, ïðè÷åì çà ñ÷åò ðèòåòíûì îáúåäèíåíèÿì, íà- âîçíèêíîâåíèÿ äîëãîâ ó íàñ ïðèìåð, Äàíèÿ, êîòîðàÿ íå è íàøèõ äåòåé. Öèíèçì ïîïðèñîåäèíèëàñü ê çîíå åâðî, äîáíîé ïîìîùè ïîðàæàåò, íî òîò ñåãîäíÿ èìååò ëó÷øèå â íå îñòàíàâëèâàåò ïîëèòèìèðå ïîêàçàòåëè ïî áîðüáå ñ êîâ, êîòîðûå ëþáîé öåíîé ôèíàíñîâûì êðèçèñîì. ïûòàþòñÿ ñîõðàíèòü ðåéòèíãè ê ïðåçèäåíòñêèì âûáîðàì. Àíòèèíôëÿöèîííûå ìåðû ïåðâîãî êâàðòàëà 2008ãî áûëè íàïðàâëåíû âîâñå íå íà ðîñò ïðîèçâîäèòåëüíîñòè íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè, à íà ñòèìóëèðîâàíèå èìïîðòà: ñíèæåíèå ïîøëèí, çàêóïêè â ãîñðåçåðâ èìïîðòíîé ïðîäóêöèè, ñíÿòèå íåòàðèôíûõ áàðüåðîâ. Çäåñü ïîñòàðàëîñü Ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñ- ïðàâèòåëüñòâî. ÍÁÓ ñèíõêèé êðèçèñ â Óêðàèíå ïðè- ðîííî ñ ýòèìè îïàñíûìè ìåîáðåòàåò óãðîæàþùèå ôîðìû. ðàìè ïîíèçèë êóðñ íàöèîÝëåìåíòàðíîå íåïîíèìà- íàëüíîé âàëþòû, êóðñ ãðèâíèå íåîáõîäèìîñòè ñèñòåì- íû ñêàòèëñÿ íèæå äîïóñòèíûõ, à íå «ïîæàðíûõ» ìåð â ìîãî ïñèõîëîãè÷åñêîãî óðîâýêîíîìèêå âûëèâàåòñÿ ñåãîä- íÿ, íàäîëãî ïîäîðâàâ äîâåíÿ â àãîíèþ ðó÷íîãî óïðàâ- ðèå ê íåé. ëåíèÿ. Ïîñëåäíèé ïðèìåð – Êòî îò ýòîãî âûèãðàë – ïîïûòêè ðåãóëèðîâàòü öåíû íåñëîæíî äîãàäàòüñÿ. Âåäü äåâàëüâàöèÿ ñ÷èòàåòñÿ ñêðûòûì íàëîãîì. Íå ñëó÷àéíî ñåãîäíÿ, íåñìîòðÿ íà ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ, áþäæåò ïðîäîëВся западная помощь âûïîëíÿòüñÿ. ориентируется на поддержку æàåò Îäíàêî ïðè ïàäåíèè своих предприятий, причем íàöèîíàëüíîé âàëþòû ñ 4-õ äî 8-ìè ãðèза счет возникновения âåí çà äîëëàð ôàêòèдолгов у нас и наших детей. ÷åñêè ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ïðîèçâîäñòâî óïàíà ïðîäòîâàðû íà ðûíêàõ è ëî ïî÷òè â äâà ðàçà. À ïðåâ ñóïåðìàðêåòàõ, íà ëåêàð- ïîäàâàòåëü, ìåäèê, ïåíñèîñòâà è íåôòåïðîäóêòû. Íî âñå íåð ñòàëè ïîëó÷àòü âî âïóñòóþ. Ïðàâèòåëüñòâî ïû- ñòîëüêî æå ðàç ìåíüøå. Ïî òàåòñÿ ðåøàòü ïðîáëåìû îò- ñóòè, ó íàðîäà Óêðàèíû îòîäåëüíûõ îñòàíîâèâøèõñÿ áðàëè ïîëîâèíó åãî áëàãîñîïðåäïðèÿòèé, îòäåëüíûõ ñòîÿíèÿ äëÿ ïîääåðæêè ïðîáàíêîâ, áîðÿñü, ïî ñóòè, ñ ïî- ãðàìì ïðàâèòåëüñòâà. ñëåäñòâèÿìè êðèçèñíûõ ÿâÈçìåíåíèå ñòîèìîñòè ëåíèé, à íå ñ èõ ïðè÷èíàìè. èíîñòðàííîé âàëþòû ñðàçó À îñíîâíàÿ ïðè÷èíà êðè- îòðàçèëîñü íà âîçìîæíîñòè çèñà – îòñóòñòâèå ïðîäóìàí- çàåìùèêîâ, ïîëó÷àþùèõ íîé ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòè- çàðïëàòó â ãðèâíå, âîçâðàêè, íàïðàâëåííîé íà ïîääåð- ùàòü áàíêàì âàëþòíûå êðåæêó íàöèîíàëüíîãî òîâàðî- äèòû è ñîîòâåòñòâåííî íà ïðîèçâîäèòåëÿ, áåçäóìíîå âîçìîæíîñòè áàíêîâ âîçâðàâûïîëíåíèå ðåêîìåíäàöèé ùàòü äåïîçèòû. Âîçíèêàþò ìåæäóíàðîäíûõ ôèíàíñîâûõ ëàâèíîîáðàçíûå íåïëàòåæè èíñòèòóöèé, îáåñïå÷èâàþ- ñ ïåðñïåêòèâîé ïîëíîãî ïàùèõ èíòåðåñû ñâîèõ ñîçäàòå- ðàëè÷à ýêîíîìèêè. ëåé – çàïàäíûõ êàïèòàëèñÊîíå÷íî æå, íåëüçÿ òîâ. Íå ñëó÷àéíî ïåðâûé áûëî äîïóñêàòü, ÷òîáû â òðàíø êðåäèòà ÌÂÔ áûë ïî- òàêîé ðàçâèâàþùåéñÿ ýêîФото из архива ОНЮА

Îëåã ÏÎÄÖÅÐÊÎÂÍÛÉ, äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, çàâåäóþùèé êàôåäðîé õîçÿéñòâåííîãî ïðàâà è ïðîöåññà ÎÍÞÀ

íîìèêå, êàê íàøà, ãðàæäàíàì âûäàâàëèñü ïîòðåáèòåëüñêèå êðåäèòû (ññóäû) â èíîñòðàííîé âàëþòå! Ýòî îñíîâíîé ôàêòîð ýêîíîìè÷åñêîé íåñòàáèëüíîñòè â óñëîâèÿõ ïîòåíöèàëüíûõ êóðñîâûõ èçìåíåíèé. «Íî êàê æå?! Äàåøü ýêîíîìè÷åñêóþ ñâîáîäó!» – êðè÷àëè îòå÷åñòâåííûå ëèáåðàëû. È ãîñóäàðñòâî ïîääàëîñü ôóíäàìåíòàëèñòàì: â Ãðàæäàíñêîì êîäåêñå óñòðàíèëè êàêèå-ëèáî îãðàíè÷åíèÿ îáîðîòà âàëþòíûõ äîëãîâ, à áàíêè ïîëó÷èëè ïðàâî â îäíîñòîðîííåì ïîðÿäêå èçìåíÿòü óñëîâèÿ êðåäèòíûõ äîãîâîðîâ. Ïîñëåäñòâèÿ — äåøåâûå âàëþòíûå êðåäèòû õëûíóëè â Óêðàèíó. Îáùåñòâî çàõëåñòíóëî «êðåäèòíîå ñóìàñøåñòâèå». Îáúåì ïðèíÿòûõ íà ñåáÿ êðåäèòíûõ îáÿçàòåëüñòâ ãðàæäàí, ïî ïîäñ÷åòàì ýêîíîìèñòîâ, â äâà ðàçà ïðåâûñèë óðîâåíü ñîâîêóïíîé çàðïëàòû íàñåëåíèÿ. Ãðàæäàíå ïåðåñòàëè æèòü ïî ñðåäñòâàì, äåëàÿ ëèøü âîïðîñîì âðåìåíè ïëàòåæíûé êðèçèñ. Îòå÷åñòâåííûå äåìîêðàòû-ëèáåðàëû â 2005 ãîäó ïîñïåøèëè îòìåíèòü îáÿçàòåëüíóþ ïðîäàæó ÷àñòè âàëþòíîé âûðó÷êè ýêñïîðòåðîâ. Ïðè÷åì, ÷òî èíòåðåñíî, ñåãîäíÿ íèêòî íå ïîäíèìàåò ïî ýòîìó ïîâîäó øóìà: âàëþòíàÿ íåñòàáèëüíîñòü, âèäèìî, âûãîäíà.  2007 ãîäó ïîä íàæèìîì òåõ æå ðûíî÷íûõ ôóíäàìåíòàëèñòîâ èçìåíåíèÿìè â Çàêîí Óêðàèíû «Î ïîðÿäêå ðàñ÷åòîâ â èíîñòðàííîé âàëþòå» 90-äíåâíûé ñðîê äëÿ âîçâðàòà âàëþòíîé âûðó÷êè ïî âíåøíåýêîíîìè÷åñêèì êîíòðàêòàì, äåéñòâîâàâøèé ñ 1996 ãîäà, óâåëè÷èëè äî 180 äíåé. Íåòðóäíî äîãàäàòüñÿ, ÷òî òàêîé óâåëè÷åííûé ñðîê èñïîëüçóåòñÿ îëèãàðõàìè,

÷òîáû óáåðå÷ü ñîáñòâåííûå âàëþòíûå àâóàðû îò ðàáîòû íà óêðàèíñêóþ ýêîíîìèêó. Áîëåå òîãî, ñåãîäíÿøíÿÿ ïðàêòèêà ðåôèíàíñèðîâàíèÿ èñïîëüçóåòñÿ áàíêàìè äëÿ ñêóïêè âàëþòû è ïåðâîî÷åðåäíîãî ïîãàøåíèÿ ñîáñòâåííûõ âàëþòíûõ êðåäèòîâ, ïîëó÷åííûõ ïî âíåøíèì çàéìàì. Òåì ñàìûì ó÷ðåäèòåëè êîììåð÷åñêèõ áàíêîâ ñîçäàþò ñåáå ïîëîæèòåëüíóþ êðåäèòíóþ èñòîðèþ çà íàø ñ âàìè ñ÷åò.

Государственному регулированию экономики нет альтернативы, но оно должно быть системным Ïðàâèòåëüñòâî è ÍÁÓ óïîâàþò íà èíîñòðàííûõ ñîâåòíèêîâ, íà èíîñòðàííûå êðåäèòû. Íî íàì íóæíû êàê ðàç òàêèå ìåðû, êîòîðûå «çàãðàíèöà» íå ïðèåìëåò àïðèîðè. Íóæíî ïåðåñòàòü øàòàòüñÿ èç êðàéíîñòåé â êðàéíîñòü, ðàçðàáîòàòü äîëãîñðî÷íóþ ïðîãðàììó ýêîíîìè÷åñêîãî ðåíåññàíñà, â òîì ÷èñëå âñïîìíèâ ñîáñòâåííûé àíòèêðèçèñíûé îïûò: âîññîçäàòü ýêîíîìè÷åñêîå ñîòðóäíè÷åñòâî ñòðàí ÑÍÃ, îòîäâèíóâ ïîëèòè÷åñêèå, ÿçûêîâûå è íàöèîíàëèñòè÷åñêèå êëèøå íà çàäíèé ïëàí; ïîääåðæàòü ðåàëüíûé ñåêòîð ýêîíîìèêè, âîçðîäèâ ñâîáîäíûå ýêîíîìè÷åñêèå çîíû è òåõíîïàðêè, îòìåíèâ ÍÄÑ êàê èñòî÷íèê êîððóïöèè è âûìûâàíèÿ îáîðîòíûõ ñðåäñòâ ïðåäïðèÿòèé,

çàïðåòèâ çàêóïêè èìïîðòíîé ïðîäóêöèè ïðè íàëè÷èè îòå÷åñòâåííûõ àíàëîãîâ, â òîì ÷èñëå ïî ðåçóëüòàòàì ïîëó÷åíèÿ âíåøíèõ çàéìîâ; ñíèçèòü íåïðîèçâîäèòåëüíûå ðàñõîäû ïðåäïðèÿòèé, óïðîñòèâ àäìèíèñòðèðîâàíèå íàëîãîâ è ñîêðàòèâ ÷èíîâíè÷èé àïïàðàò; óâåëè÷èòü âëîæåíèÿ â íàóêó, îáðàçîâàíèå è ìåäèöèíó; ïîñòàâèòü çàñëîí íà èñïîëüçîâàíèå èíîñòðàííîé âàëþòû ïðè êðåäèòîâàíèè è îäíîâðåìåííî ñîçäàòü äîïîëíèòåëüíûå ñòèìóëû áàíêàì äëÿ íàïðàâëåíèÿ êðåäèòîâ â ðåàëüíûé ñåêòîð ýêîíîìèêè (÷àñòè÷íàÿ êîìïåíñàöèÿ ïðîöåíòîâ, öåëåâîå ðåôèíàíñèðîâàíèå è ò.ï.); ïðåäóñìîòðåòü ïðèíóäèòåëüíóþ ïðîäàæó ÷àñòè âàëþòíîé âûðó÷êè, ïîñòóïàþùåé ïî èìïîðòíûì êîíòðàêòàì, è ñîêðàòèòü äî 90 äíåé ñðîê âîçâðàòà âûðó÷êè ïî âíåøíåýêîíîìè÷åñêèì êîíòðàêòàì; çàïðåòèòü ÍÁÓ ðåôèíàíñèðîâàíèå òåõ êîììåð÷åñêèõ áàíêîâ, êîòîðûå èñïîëüçóþò ïîëó÷åííûå ñðåäñòâà äëÿ ïëàòåæåé ïî âíåøíèì âàëþòíûì çàéìàì. Ãîñóäàðñòâî íå ìîæåò ïîìîãàòü áàíêàì âîçâðàùàòü èíîñòðàííûå äîëãè çà ñ÷åò ãîñáþäæåòà â óñëîâèÿõ, êîãäà îñòàþòñÿ íåóäîâëåòâîðåííûìè òðåáîâàíèÿ ïî äåïîçèòàì ìèëëèîíîâ ãðàæäàí Óêðàèíû; âîçðîäèòü äîâåðèå ê ãîñóäàðñòâåííûì çàéìàì êàê íàäåæíîìó èíñòðóìåíòó ïðèâëå÷åíèÿ âíóòðåííèõ èíâåñòèöèé. «Õðàíè ïîðÿäîê, è ïîðÿäîê ñîõðàíèò òåáÿ» — ãîâîðèëè ðèìëÿíå. Òàê, ìîæåò, ñëåäóåò ïîñòàâèòü íà ìåñòî ôóíäàìåíòàëèñòîâ è íàâåñòè ïîðÿäîê â ãîñóäàðñòâå?!

Подготовил Александр СОЛДАТСКИЙ ´Словоª


12

Инвалид труда: кому он теперь нужен? Âèêòîð ÂÅÏÐÈÊ «Ñëîâî» Ñêîðî áûâøèé ýëåêòðîìîíòåð Îäåññêîé æåëåçíîé äîðîãè Àëåêñàíäð Òðîèöêèé áóäåò îòìå÷àòü «êðóãëóþ äàòó» — äåñÿòóþ ãîäîâùèíó ñ òîé ïîðû, êàê åãî, ïîòåðÿâøåãî íà ðàáî÷åì ìåñòå ñîçíàíèå, «ñêîðàÿ ïîìîùü» óâåçëà â áîëüíèöó.  æèçíè, êîíå÷íî æå, ñ ëþäüìè âñÿêîå áûâàåò, â òîì ÷èñëå è íåïðåäâèäåííûå îáñòîÿòåëüñòâà, è íåñ÷àñòíûå ñëó÷àè íà ïðîèçâîäñòâå. Íî íàø ñåãîäíÿøíèé ðàçãîâîð íå ñòîëüêî î êîíôëèêòå, õîòÿ è î íåì òîæå, à áîëüøå — î ÷åðñòâîñòè, áåççàêîíèè, áþðîêðàòè÷åñêèõ ïðîâîëî÷êàõ òåõ ñàìûõ ÷èíîâíèêîâ, êîòîðûå äîëæíû áûëè ðåøèòü ïðîáëåìó ðàáî÷åãî ÷åëîâåêà ìíîãî ëåò íàçàä. À òàêæå î ñóäåáíûõ îðãàíàõ, çàâîäÿùèõ ðàññìîòðåíèå äåëà èíâàëèäà òðóäà â ãëóõîé óãîë.

ñÿ, êàê è ñëåäîâàëî îæèäàòü, ê ïðåäñåäàòåëþ äîðïðîôñîæà Âàäèìó Òêà÷åâó. Ïðîôëèäåð òîæå âêëþ÷èëñÿ â èãðó â ïîääàâêè ñ àäìèíèñòðàöèåé, è êîãäà â àïðåëå 2001 ãîäà Òðîèöêèé â î÷åðåäíîé ðàç ïîïàë íà áîëüíè÷íóþ êîéêó, åìó áûëî ñîîáùåíî, ÷òî åãî ðàáî÷åå ìåñòî ëèêâèäèðîâàíî è ÷òî, ìîë, îáñëåäîâàòü óæå íå÷åãî. — Èç-çà òîãî, ÷òî ïðîôïàòîëîã ïðè ïîäãîòîâêå äîêóìåíòîâ óìûøëåííî îïóñòèë äèàãíîç «õðîíè÷åñêèé áðîíõèò», âõîäÿùèé â ñïèñîê ïðîôçàáîëåâàíèé, — ãîâîðèò Òðîèöêèé, — ìíå óñ-

Реклама

Фото из семейного архива Александра ТРОИЦКОГО

Смягчили диагноз —  áîëüíèöå ÿ ïðîáûë áîëüøå ìåñÿöà, — ðàññêàçûâàåò Àëåêñàíäð Ëüâîâè÷. — Âðà÷è îïðåäåëèëè, ÷òî ó ìåíÿ õðîíè÷åñêèé áðîíõèò ñ àëëåðãè÷åñêèìè êîìïîíåíòàìè. Ïðèìåðíî ìåñÿöà ÷åðåç ïîëòîðà ïîäõîäèò êî ìíå âðà÷ è ãîâîðèò: «Íó, ïàðåíü, íå õî÷åò äîðîãà áðàòü íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü çà òâîå çàáîëåâàíèå. Òîëüêî ÷òî ïðèåçæàëè ê ãëàââðà÷ó íà÷àëüíèê Ø×-1 Âèêòîð Ìàçàðàòèé, ïðåäñòàâèòåëè îõðàíû òðóäà, äîðïðîôñîæà è äîãîâîðèëèñü «ñìÿã÷èòü» òåáå äèàãíîç». Òåïåðü îí çâó÷èò òàê: îñòðûé áðîíõèò. Âûéäÿ èç áîëüíèöû, Òðîèöêèé ñíîâà íà÷àë òðåáîâàòü óëó÷øåíèÿ óñëîâèé òðóäà. Ìàçàðàòèé, «äëÿ î÷èùåíèÿ ñîâåñòè», ñòàë íàïðàâëÿòü êîìèññèè íà îáñëåäîâàíèå ìåñòà ðàáîòû, íå îñîáî âíèêàÿ ïðè ýòîì â èõ âûâîäû. Ïåðâûå æå ïðîâåðÿþùèå îòìåòèëè: ñðåäè ïðî÷èõ íåäîñòàòêîâ â íåáîëüøîé êîìíàòóøêå, ãäå òðóäèòñÿ Òðîèöêèé, îòñóòñòâóåò âûòÿæíàÿ âåíòèëÿöèÿ. Êîìèññèÿ, êîòîðîé ðóêîâîäèë ãëàâíûé ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Îäåññêîé îáëãîñàäìèíèñòðàöèè, çàâåäóþùèé öåíòðîì ïðîôåññèîíàëüíîé ïàòîëîãèè Óêðàèíñêîãî ÍÈÈ ìåäèöèíû è òðàíñïîðòà Áîðèñ Ïàíîâ, çàïèñàëà â àêòå: ñàíèòàðíîå ñîñòîÿíèå ðàáî÷åãî ìåñòà Òðîèöêîãî íåóäîâëåòâîðèòåëüíîå. Êðîìå çàðÿäêè àêêóìóëÿòîðîâ, ïðîèçâîäèòñÿ èõ ðåìîíò, â âîçäóõ ðàáî÷åé çîíû ìîãóò ïîïàäàòü (à êóäà èì åùå äåâàòüñÿ?) ïàðû ñâèíöîâî-îëî-

«ÑËÎÂλ

ÇÀÊÎÍ È ÌÛ

Александр ТРОИЦКИЙ: «Положенного мне сейчас пособия не хватает даже на лечение полученных на железной дороге за* болеваний»

âÿííîãî ïðèïîÿ, ïðîäóêòû òåðìîîáðàáîòêè ïîëèìåðíûõ êîðïóñîâ è ïàðû ðàñòâîðèòåëåé. Îíà æå ñäåëàëà âûâîä: îáîðóäîâàòü ïîìåùåíèå âûòÿæíîé âåíòèëÿöèåé, ðàñïîëîæèâ «çîíò» íàä ðàáî÷èì ìåñòîì ýëåêòðîìîíòåðà. Ìîë, ðàáîòà â òàêîì ïîìåùåíèè ìîæåò ñïîñîáñòâîâàòü ëèøü ðîñòó îáùåé çàáîëåâàåìîñòè, âîçìîæíîñòü ðàçâèòèÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ çàáîëåâàíèé ïðàêòè÷åñêè îòñóòñòâóåò èççà... íåçíà÷èòåëüíûõ êîíöåíòðàöèé âðåäíûõ õèìè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé. Èõ äîçó ÷ëåíû êîìèññèè, ïîõîæå, îïðåäåëÿëè «íà íþõ». À òåì âðåìåíåì Òðîèöêèé ÷óâñòâîâàë ñåáÿ âñå õóæå è õóæå. Îí îáðàòèë-

òàíîâèëè òðåòüþ ãðóïïó èíâàëèäíîñòè îáùåãî çàáîëåâàíèÿ. À ýòî çíà÷èò, ÷òî ïîëîæåííîãî ìíå ñåé÷àñ ïîñîáèÿ íå õâàòàåò äàæå íà ëå÷åíèå ïîëó÷åííûõ íà æåëåçíîé äîðîãå çàáîëåâàíèé.

Судебные ´дебриª и лжепоказания  2001 ãîäó èñêîâîå çàÿâëåíèå Òðîèöêîãî íà÷àëè ðàññìàòðèâàòü â Ìàëèíîâñêîì ðàéîííîì ñóäå Îäåññû, à ñåé÷àñ äåëî âåäåò ñóäüÿ Èëüè÷åâñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Òàòüÿíà Ëåäíåâà. Íî îíà ïî÷åìó-òî íå ñòàëà óòðóæäàòü ñåáÿ ïîèñêîì èñòèíû: íå ïîòðåáîâàëà ïðèîáùèòü ê äåëó áîëüíè÷íóþ

êàðòî÷êó çà 1999 ãîäà èç Îäåññêîé æåëåçíîäîðîæíîé áîëüíèöû, íå çàïðîñèëà â Èëüè÷åâñêîé áàññåéíîâîé áîëüíèöå êàðòî÷êó ñòàöèîíàðíîãî áîëüíîãî çà 2004 ãîä è îðèãèíàë åãî òðóäîâîé êíèæêè â Îäåññêîé äèñòàíöèè ñèãíàëèçàöèè è ñâÿçè (Ø×-1), ðÿä äðóãèõ âåùåñòâåííûõ äîêàçàòåëüñòâ.  æàëîáå, íàïðàâëåííîé â àïåëëÿöèîííûé ñóä Îäåññêîé îáëàñòè, Òðîèöêèé ïèøåò: «Ñ÷èòàþ, ÷òî ñóäüÿ íåçàêîííî ïðèîñòàíîâèëà ïðîèçâîäñòâî ïî äåëó, íàçíà÷èâ ýêñïåðòèçó áåç äîëæíîãî îáåñïå÷åíèÿ åå äîêàçàòåëüñòâàìè, çàÿâëåííûìè èñòöîì». Çíàêîìÿñü ñ äåëîì, èñòåö îáíàðóæèë â íåì ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ — ôàëüñèôèêàò. Îáðàùåíèÿ åãî ñ çàÿâëåíèåì ïðàâîîõðàíèòåëÿì î âîçáóæäåíèè óãîëîâíîãî äåëà ïðîòèâ ðóêîâîäèòåëåé æåëåçíîé äîðîãè çà ïîääåëêó äîêóìåíòîâ äëÿ ñóäà îñòàëèñü êðèêîì â ïóñòûíå. …Íåäàâíî Äåïàðòàìåíò ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû ïî áîðüáå ñ ýêîíîìè÷åñêîé ïðåñòóïíîñòüþ ÌÂÄ îáúÿâèë î âîçáóæäåíèè óãîëîâíîãî äåëà â îòíîøåíèè îäíîãî èç çàìåñòèòåëåé íà÷àëüíèêà Îäåññêîé æåëåçíîé äîðîãè. — Îäåññêàÿ æåëåçíàÿ äîðîãà, — ãîâîðèë, ðàçúÿñíÿÿ ñèòóàöèþ, íà÷àëüíèê äåïàðòàìåíòà, ãåíåðàë-ìàéîð Ëåîíèä Ñêàëîçóá, — ïðèâëåêëà çàðåãèñòðèðîâàííóþ â Êèåâå ôèðìó äëÿ ïðîâåäåíèÿ «ïëàíîâîé åæåãîäíîé îöåíêè ïðîòèâîïîæàðíîãî ñîñòîÿíèÿ òåððèòîðèé, ñîîðóæåíèé è ïîìåùåíèé Îäåññêîé æåëåçíîé äîðîãè, ïðåäâàðèòåëüíîãî ýêîëîãè÷åñêîãî àóäèòà ãëàâíîé ïðîìûøëåííîé ïëîùàäêè æåëåçíîé äîðîãè, à òàêæå èññëåäîâàíèÿ ñèñòåìû îõðàíû òðóäà. Ðåàëüíî ðàáîòû íå âûïîëíÿëèñü, îíè ïðîñòî ïîääåëàëè äîêóìåíòû, çàêðûëè ýòè ðàáîòû è íåçàêîííî ïåðå÷èñëèëè ÷àñòíîé ñòðóêòóðå ïî÷òè 5 ìèëëèîíîâ ãðèâåí. Âîò òàê íà Îäåññêîé æåëåçíîé äîðîãå «çàáîòÿòñÿ» îá îõðàíå òðóäà ðàáîòàþùèõ òàì ëþäåé. Ñîîáùàåì êîíòàêòíûé òåëåôîí Àëåêñàíäðà Òðîèöêîãî äëÿ òåõ, êòî çàõî÷åò ïîìî÷ü åìó ñîâåòîì èëè äåëîì: (804868) 3-33-14.

¹ 24 (840)

26.06.2009

Вопрос-ответ

За сутки положены командировочные«Ïî ðîäó ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ìíå ÷àñòî ïðèõîäèòñÿ âûåçæàòü â êîìàíäèðîâêè. Ðàññòîÿíèå è ïðîäîëæèòåëüíîñòü äíåé ðàçíÿòñÿ. Îäíàæäû ìåíÿ ïîñëàëè â êîìàíäèðîâêó â ïðèãîðîäíîå ñåëî, íî áóõãàëòåð îïëàòèë ìíå òîëüêî ïðîåçä, ìîòèâèðóÿ íåâûïëàòó ñóòî÷íûõ òåì, ÷òî ÿ âîçâðàòèëñÿ äîìîé â òîò æå äåíü. Ïðàâ ëè áóõãàëòåð? Èãîðü ÃÎËÓÁ×ÅÍÊÎ, Îäåññà» Íåò, âàø áóõãàëòåð íå ïðàâ. Åìó ñòîèò îáðàòèòüñÿ ê èíñòðóêöèè î ñëóæåáíûõ êîìàíäèðîâêàõ, ãäå óêàçàíî, ÷òî êîìàíäèðîâêîé ñ÷èòàåòñÿ ïîåçäêà, êîãäà ðàáîòíèê âûïîëíÿåò çàäàíèå ðóêîâîäñòâà. Ðàññòîÿíèå â äàííîì ñëó÷àå íå èìååò çíà÷åíèÿ. Íî ïðè ýòîì äîëæíî áûòü äâà óñëîâèÿ: äðóãîé íàñåëåííûé ïóíêò è ïîðó÷åíèå ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ, ïðåäïðèÿòèÿ.  ýòîì ñëó÷àå êîìàíäèðîâàííîìó äîëæíû êîìïåíñèðîâàòü íå òîëüêî ðàñõîäû çà ïðîåçä, íî è ñóòî÷íûå ðàñõîäû, êàê ïðåäóñìîòðåíî çàêîíîì. Åñëè ðàáîòíèê âåðíóëñÿ â òîò æå äåíü, åìó âñå ðàâíî ïîëîæåíà âûïëàòà çà ïîëíûå ñóòêè.

За стресс от принудительной эвакуации автомобиля ó моральная компенсация«Î÷åâèäíî, êàæäûé, êòî ñòîëêíóëñÿ ñ âåðîëîìñòâîì ïî ïðèíóäèòåëüíîé ýâàêóàöèè àâòîìîáèëÿ, ïåðåíåñ ñòðåññ. Ó ìåíÿ, íàïðèìåð, ïîñëå ïðèíóäèòåëüíîé ýâàêóàöèè àâòîìàøèíû ñëó÷èëñÿ ãèïåðòîíè÷åñêèé êðèç. Ñêàæèòå, ïîæàëóéñòà, ìîãó ëè ÿ â ñóäåáíîì ïîðÿäêå òðåáîâàòü âîçìåùåíèÿ ìîðàëüíîãî óùåðáà çà ïîòåðþ çäîðîâüÿ îò òåõ, êòî áåç ïðåäóïðåæäåíèÿ ïðîèçâåë ýâàêóàöèþ ìîåé ìàøèíû? Íèêîëàé ÇÀÂÃÎÐÎÄÍÈÉ, Îäåññà» Âû ïðàâû, óêàçûâàÿ íà âåðîëîìñòâî ñëóæá ïî ýâàêóàöèè àâòîìàøèí. Íî è íà íèõ ìîæíî íàéòè óïðàâó, ïîëó÷èòü êîìïåíñàöèþ çà ïðè÷èíåííûé ìîðàëüíûé óùåðá. Ðåøèòü ïðîáëåìó ìîæíî òîëüêî ÷åðåç ñóä. Ïîäîáíûé ñóäåáíûé èñê íåîáõîäèìî ãðàìîòíî è ÷åòêî îôîðìèòü, îáúÿñíèòü, êàêîé âðåä ïðè÷èíåí âàøåìó çäîðîâüþ.  ÷åì, íà âàø âçãëÿä, áûëî äîïóùåíî íàðóøåíèå âàøèõ ïðàâ? Äàéòå ÷åòêîå ïðàâîâîå îáîñíîâàíèå ðàçìåðà óùåðáà. Îáÿçàòåëüíî ïðèëîæèòå ìåäèöèíñêóþ ñïðàâêó, ãäå äîëæíî áûòü çàôèêñèðîâàíî, ÷òî è êîãäà ñòàëî ïðè÷èíîé ðåçêîãî óõóäøåíèÿ âàøåãî çäîðîâüÿ.

Подготовил Александр СОЛДАТСКИЙ ´Словоª Объявление Одесское городское общество инвалидов (ОГОИН) в рам* ках выполнения социального заказа от городского совета на* бирает молодых людей с инвалидностью, желающих пройти бесплатные курсы по подготовке к поступлению в высшие и средние специальные учебные заведения. В рамках проведе* ния данных курсов специалистами из Одесского научно*мето* дического Центра образовательных и компьютерных техноло* гий и из Одесского национального политехнического универ* ситета будут предоставлены все необходимые знания и навы* ки для успешного прохождения внешнего независимого оце* нивания знаний при поступлении в вузы и техникумы. Для записи на вышеназванные курсы всех желающих просим обращаться по телефонам: 722*21*96 и 33*17*49, во ввтт орник и в че тверг о дить в четверг тверг,, с 11.00 до 15.00, или прих прихо это же время в офис ОГОИН по адресу: ул. Малая Арнаут* ская, 23.


«ÑËÎÂλ ¹ 24 (840)

26.06.2009

ÌÎËÎÄÅÆÍÀß ÑÒÐÀÍÈÖÀ

13

Мотозахват Одессы Äâèæåíèå áàéêåðîâ – ëþäåé, ëþáÿùèõ ìîòîöèêëû, äîðîãè è ñâîáîäó, çàðîäèëîñü â ÑØÀ ïîñëå Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû, êîãäà òûñÿ÷è ïðîøåäøèõ ñêâîçü îãîíü áîåâûõ äåéñòâèé àìåðèêàíöåâ íå ñìîãëè àäàïòèðîâàòüñÿ ê íîðìàëüíîé æèçíè. Èìåííî òîãäà íà òðàññàõ Àìåðèêè ñòàëè ïîÿâëÿòüñÿ ãðóïïû îäåòûõ â êîæàíûå êóðòêè-«êîñóõè» è ãîíÿþùèõ íà îãðîìíûõ ìîòîöèêëàõ «÷îïïåðàõ» áîðîäàòûõ ìóæ÷èí, ïüþùèõ ïèâî è ñëóøàþùèõ «òÿæåëóþ» ìóçûêó. Ïîíà÷àëó ìàññ-ìåäèà èçîáðàæàëè ýòèõ ëþäåé êàê áàíäèòñêèå ôîðìèðîâàíèÿ, ïðîìûøëÿþùèå ðàçáîåì è íàðêîòîðãîâëåé. Êîíå÷íî, ïîäîáíûå ïðåöåäåíòû èìåëè ìåñòî, íî âïîñëåäñòâèè (ïî êðàéíåé ìåðå, â ñòðàíàõ ÑÍÃ) áàéêåð ñòàë ñèìâîëîì ñâîáîäû è íîíêîíôîðìèçìà.

Фото Вячеслава ТЕНЯКОВА

Ôèëèïï ÔÎÌÈÍ «Ñëîâî»

then serve in heaven» («Ëó÷øå ïðàâèòü â àäó, ÷åì ïðèñëóæèâàòü â ðàþ»).  íàøè äíè áàéêåðû óæå íå ÿâëÿþòñÿ îòùåïåíöàìè. Ñòàðèêè óøëè, à ìîëîäåæü ñòàíîâèòñÿ âñå áîëåå îòêðûòûì è ïîïóëÿðíûì ñîîáùåñòâîì. Ñâèäåòåëüñòâîì òîìó ìîæåò ñëóæèòü ìîòîôåñòèâàëü «Goblin Show», åæåãîäíî ïðîõîäÿùèé â Îäåññå.

Внешний вид и цели байкеров Êàê áûëî ñêàçàíî âûøå, áàéêåðû ÷àùå âñåãî íîñÿò êîñóõè ëèáî êîæàíûå èëè äæèíñîâûå æèëåòû ñ èçîáðàæåíèåì ýìáëåìû ñâîåãî êëóáà íà ñïèíå. Íà ãîëîâó ïîâÿçûâàþò áàíäàíó (ãîëîâíîé ïëàòîê òåìíûõ òîíîâ, çàâÿçàííûé íà ïèðàòñêèé ìàíåð íà çàòûëêå). Äëÿ çàùèòû ãëàç îò âåòðà èñïîëüçóþòñÿ î÷êè. Íåêîòîðûå áàéêåðû (â îñíîâíîì áîëåå îïûòíûå) èãíîðèðóþò ìîòîöèêëåòíûå øëåìû. Âî âðåìÿ ðàññâåòà äâèæåíèÿ áàéêåðîâ â ÑØÀ (60— 70 ãîäû) ýòè ëþäè ïðîòèâîïîñòàâëÿëè ñåáÿ Ñèñòåìå, íå ïðèíèìàÿ ïðàâèëà, íàâÿçûâàåìûå èì îáùåñòâîì, è ñîçäàâàÿ ñîáñòâåííóþ ñîöèàëüíóþ ñðåäó. Èìåííî â òîò ìîìåíò ãëàâà «Àíãåëîâ Àäà» (Hells Angels — êðóïíåéøèé ìîòîêëóá Àìåðèêè) Ðàëüô Ñîííè Áàðãåð ïðîèçíåñ ãîðäóþ ôðàçó «Its better to rule in hell,

Шоу Гоблина

Живут студенты весело... И не только благодаря сессионным экзаменам. Не забывает их «радовать» и Министерство образования и науки в целом, и министр Вакарчук в частности

Новые поста* новления Мини* стерства образо* вания «скова* ли» моло* дежь

Ôèëèïï ÔÎÌÈÍ «Ñëîâî» Ñîêðàùåíèå áþäæåòíûõ ìåñò, âçèìàíèå äåíåã çà ïðîïóñêè çàíÿòèé, ïåðåñäà÷ó ýêçàìåíîâ è çà÷åòîâ, ñòóäåí÷åñêèå áèëåòû è äèïëîìû — è âñå ýòî, ìîòèâèðóÿ ýêîíîìè÷åñêèì êðèçèñîì, êîòîðûé êîñíóëñÿ êîãî óãîäíî, íî íå íàøå ïðàâèòåëüñòâî, – ÷åì íå ïîâîä äëÿ âåñåëüÿ?

Âîò è ðåøèëè íàøè ñòóäåíòû îòâåòèòü íà ýòîò, ïðîùó ïðîùåíèÿ, «íàåçä» ïî-ñòóäåí÷åñêè âåñåëî. Ñîáðàëè 40 òûñÿ÷ ïîäïèñåé â ïîääåðæêó òðåáîâàíèé (ïðè÷åì ñäåëàëè ýòî â ðàçãàð ñåññèè â òå÷åíèå îäíîé íåäåëè) è ïðèøëè ê îáëãîñàäìèíèñòðàöèè. Ðàñ-

Фото Вячеслава ТЕНЯКОВА

Ïåðâûé ìîòîñëåò, îðãàíèçîâàííûé Àíäðååì «Ãîáëèíîì», ñîáðàâøèé îêîëî 60-òè ìîòîöèêëèñòîâ èç Ìîëäîâû è Óêðàèíû, ïðîõîäèë â 1999 ãîäó. Ìåðîïðèÿòèå äëèëîñü 2 äíÿ. Èç ãîäà â ãîä «Goblin Show» ìåíÿë äèñëîêàöèþ, óâåëè÷èâàë êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ, ðàñøèðÿë ãåîãðàôèþ.  2000 ãîäó âïåðâûå áûëà îðãàíèçîâàíà ìîòîêîëîííà, â 2002 ãîäó ïðåâðàòèâøàÿñÿ óæå â ìîòîïàðàä ïî ãîðîäó – çðåëèùå, êîòîðîå âûçûâàåò ó

æèòåëåé è ãîñòåé ãîðîäà ðàäîñòíîå íåäîóìåíèå. Òîãäà æå, â 2002 ãîäó, áûë îðãàíèçîâàí ðîê-ôåñòèâàëü, íà êîòîðûé âïîñëåäñòâèè ñòàëè ïðèåçæàòü êàê èçâåñòíûå èñïîëíèòåëè, òàê è îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ìîëîäûõ ïåðñïåêòèâíûõ ãðóïï.  ýòîì ãîäó «Goblin Show» ïðîõîäèë â òå÷åíèå íåäåëè è ñîáðàë áîëåå òûñÿ÷è ó÷àñòíèêîâ èç Íîðâåãèè, Øâåöèè, Ãîëëàíäèè, Àíãëèè, Äàíèè, Ãåðìàíèè, Àâñòðèè, Âåíãðèè, Ïîëüøè, Ðîññèè, Áåëîðóññèè, Ìîëäîâû è Óêðàèíû.  ïðîãðàììå ôåñòèâàëÿ ïðîøëè âûñòóïëåíèÿ ìíîãèõ ïîïóëÿðíûõ ãðóïï, òàêèõ êàê «Òðîëü ãíåò Åëü», «Ôëèò», «Ðåæèì», «Äàé Äîðîãó», «Òîê». Áûëî âûïèòî áîëüøå òîííû ïèâà, íî, êàê ñîîáùàþò ïðåäñòàâèòåëè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, íèêàêèõ íàðóøåíèé îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà çàôèêñèðîâàíî íå áûëî.

êëåèëè ïëàêàòû è êàðèêàòóðû, ïðèòàùèëè ãèãàíòñêóþ çà÷åòêó, â êîòîðóþ ïîñòàâèëè «íåóä» Êàáèíåòó ìèíèñòðîâ Óêðàèíû. È ãâîçäü ïðîãðàììû — âûâåøèâàíèå íà ïîçîðíûé ñòîëá ÷ó÷åëà ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Óêðàèíû Èâàíà Âàêàð÷óêà. ×ó-

Студенты пишут «Баста!» на асфальте Чучело Вакарчука сегодня гореть не будет

÷åëî áûëî ñèìïàòè÷íûì, òàê ÷òî ñæèãàòü åãî íå ñòàëè (õîòÿ, ñêîðåå âñåãî, èççà ñèëüíîé æàðû). Âñå ïðîøëî ìèðíî è ÷èííî, êàê ãîâîðÿò â Îäåññå, áåç

øóìà è ïûëè. Åäèíñòâåííîå, ÷òî îñòàåòñÿ ïîæåëàòü, ÷òîáû äåéñòâèÿ ó÷àùèõñÿ âóçîâ âîçûìåëè õîòü êàêîé-òî ïîëîæèòåëüíûé ðåçóëüòàò. Õîòÿ, ïî ñëîâàì ñîáðàâ-

øèõñÿ, äàííàÿ àêöèÿ äàëåêî íå ïîñëåäíÿÿ â íàøåì ãîðîäå. Õîòü áû äî ñòóäåí÷åñêèõ áóíòîâ, êàê âî Ôðàíöèè, â ìàå 1968-ãî, íå äîøëî. À òî «Debout les damnås de

l‘Universitå» («Âñòàâàé, ïðîêëÿòüåì çàêëåéìåííûé óíèâåðñèòåò!) — ïîïóëÿðíîå â òî âðåìÿ ãðàôôèòè íà óëèöàõ Ïàðèæà, ïðèâåäøåå â êîíå÷íîì ñ÷åòå ê ñìåíå ïðàâèòåëüñòâà, îòñòàâêå ïðåçèäåíòà Øàðëÿ äå Ãîëëÿ è ê îãðîìíûì èçìåíåíèÿì âî ôðàíöóçñêîì îáùåñòâå, — íàøèì ïîëèòèêàì ÿâíî íå ïîíðàâèòñÿ.


«ÑËÎÂλ

ÍÀØÅ ÂÐÅÌß

14

¹ 24 (840)

26.06.2009

Прикосновение к памяти «Г лазами ребенк а» — ттак ак называе «Глазами ребенка» называетт ся фильм о войне, презентация которого состоялась накануне 22 июня  èþíüñêîì êàëåíäàðå åñòü îñîáàÿ öèôðà — 22. Ýòî îíà â äàëåêîì óæå 1941-ì, ñëîâíî ñòàðòîâûé âûñòðåë, äàëà êîìàíäó âîéíå. Ñàìîé æåñòîêîé è êðîâàâîé âîéíå, ïðèíåñøåé íåâèäàííûå æåðòâû, ïåðåêðîèâøåé êàðòó ìèðà, èñòîðèþ ãîñóäàðñòâ è ñóäüáó ïî÷òè êàæäîé ñåìüè, êàæäîãî âûæèâøåãî â íåé ÷åëîâåêà. Òî ïîêîëåíèå, êîòîðîìó âûïàëà ó÷àñòü ïåðåæèòü òàêóþ âîéíó, â íåé âûñòîÿòü è ïîáåäèòü, íå ñìîãëî è íå ñìîæåò çàáûòü íè ãðîçíûé èþíü 1941-ãî, íè ïîáåäíûé ëèêóþùèé ìàé 1945-ãî. Ýòè äàòû íåâîçìîæíî ñòåðåòü èç ïàìÿòè, çà÷åðêíóòü èëè ïåðåïèñàòü.

Фото Internet

Òàìèëà ×ÅÐÍÅÖÊÀß «Ñëîâî»

Õ

ÎÒß â íàøè äíè óæå âñòðå÷àþòñÿ è òàêèå öèíèêè, êîòîðûå ãîòîâû «ïåðåîñìûñëèòü» ãåðîèêó Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ïîäâåðãíóòü ñîìíåíèþ çàùèùàåìûå â íåé öåííîñòè. È êîãäà îòïîð òàêîìó êîùóíñòâó äàþò íå òîëüêî ñàìè ó÷àñòíèêè áîåâ, íå òîëüêî âèäåâøèå âñå ñâîèìè ãëàçàìè «äåòè âîéíû», à óæå è þíûå âíóêè âåòåðàíîâ, òî ýòî ìíîãîãî ñòîèò. Èìåííî òàêóþ öåëü ñòàâèëà ïåðåä ñîáîé òâîð÷åñêàÿ ãðóïïà ìîëîäûõ è îïðåäåëåííî òàëàíòëèâûõ îäåññèòîâ, ñîçäàâàÿ êîðîòêîìåòðàæíûé ôèëüì «Ãëàçàìè ðåáåíêà». Íå ñëó÷àéíî ó ýòèõ ðåáÿò, êîòîðûì ëèøü çà äâàäöàòü, ðîäèëñÿ çàìûñåë ïîêàçàòü óæàñíîå, ñîâñåì «íåäåòñêîå» ëèöî âîéíû. Ê ýòîìó çâàëà è ïàìÿòü î äåäóøêå, ïîãèáøåì íà ôðîíòå, è òÿæêèå âîñïîìèíàíèÿ âîåííîãî äåòñòâà èõ ìàòåðåé, îòöîâ. ×åðåç ïðèçìó äåòñêîé, òî÷íîé, êàê ôîòîâñïûøêà, ïàìÿòè ïðîïóùåíû âñå êàäðû ýòîãî ôèëüìà, âîëíóþùåãî è íåçàáûâàåìîãî. Ñöåíàðèé åãî òàê æå ïðîñò è òðàãè÷åí, êàê ñàìè ñîáûòèÿ òåõ âîåííûõ äíåé. Îíè ïðîíîñÿòñÿ ïåðåä ãëàçàìè íåìîëîäîãî ìóæ÷èíû, êîòîðûé, ñ

Кадр из фильма «Г лазами ребенк а» «Глазами ребенка»

íà êîëîííó ñîïðîâîæäàåìûõ «ýñýñîâöàìè» ëþäåé, ñðåäè êîòîðûõ èõ ðîäíûå — ìàòåðè, áàáóøêè, áðàòüÿ, ñåñòðû…  íåìîì ìîë÷àíèè ïëûРежиссер фильма Александр ТАРАН âóò êèíîêàäðû. Ëèøü òîëüêî ìóçûêà — òðåòðóäîì âçîáðàâøèñü íà êî- âîæíàÿ è ïå÷àëüíàÿ. È ñîãîð, â áóéíîì ðàçíîòðà- âäðóã — îãëóøèòåëüíûå âüå îòûñêàë ñêðîìíóþ ìî- âûñòðåëû, ãðîìêèå îò÷àÿíãèëêó ñ áåëûì êðåñòîì, í û å ê ð è ê è . Ô à ø è ñ ò û , ïðèíåñ ê íåé öâåòû ïàìÿ- «ïîäêðåïëÿÿñü» èç ôëÿã, òè è âûïèë ãîðüêóþ ïîìè- äåëîâèòî è ñïîêîéíî âûíàëüíóþ ðþìêó. Âîò òóò ïîëíÿþò ñâîé «ñîëäàòñêèé îíî è ïðîèçîøëî òîãäà… äîëã». À âîò óæå è äåòñêèå Òîãäà, êîãäà ñàì îí åùå ôèãóðêè àêêóðàòíûì ðÿáûë þðêèì ìàëü÷èøêîé — äî÷êîì ðàññòåëåíû ïî öâåâ øòàíèøêàõ íà áðåòåëü- òóùåìó áóéíîòðàâüþ, à âîò êå, ñ âçëîõìà÷åííûì ÷óáîì óæå è ïåðâîå êðîâàâîå ïÿòè áîëüøèìè âîïðîøàþùè- íî ðàñïëûëîñü ïî êëåò÷àìè ãëàçàìè… Âìåñòå ñ äðó- òîé äåòñêîé ðóáàøîíêå… ãèìè ðåáÿòàìè-ñâåðñòíèêà- Òÿæåëûå, ñåðäöå ñæèìàþìè, ñáèâøèìèñÿ, êàê âîðî- ù è å ê à ä ð û . Í î ò à ê î å áûøêè, â òðåâîæíóþ ñòàé- íåëüçÿ çàáûâàòü — ïîëàêó, ñòîÿë îí íà ýòîì ïðè- ãàþò àâòîðû ôèëüìà. Îá ãîðêå è ñ óæàñîì ñìîòðåë ýòîì íàäî áóäåò ðàññêàçàòü

è íàøèì íûíåøíèì, è åùå íå ðîäèâøèìñÿ äåòÿì. Çàêîíîìåðíî, ÷òî èìåííî 22 èþíÿ ýòîò ôèëüì áûë ïîêàçàí íà îäåññêèõ òåëåêàíàëàõ. À ïðåçåíòàöèÿ åãî ñîñòîÿëàñü íàêàíóíå — â àêòîâîì çàëå Îäåññêîãî íàöèîíàëüíîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè È.È. Ìå÷íèêîâà. Òâîð÷åñêîé ãðóïïå ôèëüìà (îíà íàçûâàåòñÿ «Åùå äóáëèê!») óäàëîñü î÷åíü êðàñèâî è òðîãàòåëüíî îáñòàâèòü åãî ïðåçåíòàöèþ.  ýòîì îíè (êñòàòè, ñàìè âûñòóïèâøèå â ðîëè èíâåñòîðîâ ôèëüìà) ïîëó÷èëè ïîääåðæêó îò äîáðîæåëàòåëåé — àäìèíèñòðàöèè óíèâåðñèòåòà, äåïóòàòîâ ãîðñîâåòà Àëåêñåÿ Ãîí÷àðåíêî, Ëþäìèëû Òêà÷åíêî, Íàòàëüè Ãåîðãèåíêî. Äëÿ ïðîñìîòðà áûëè ïðèãëàøåíû â îñíîâíîì âåòåðàíû è «äåòè âîéíû». Äåâóøêè â ãèìíàñòåðêàõ è

ïèëîòêàõ âñòðå÷àëè èõ ó âõîäà, âðó÷àëè ïðîãðàììêè, ïðèãëàøàëè â çàë. Ïåðåä äåìîíñòðàöèåé êèíîëåíòû íà ñöåíó âûøëè è ïðåäñòàâèëèñü çðèòåëÿì, êðàòêî ðàññêàçàâ î ñåáå, àâòîðû ôèëüìà. À â õîäå ïðîñìîòðà âñå óæå ñìîãëè îöåíèòü è òâîð÷åñêóþ óäà÷ó ìîëîäîãî ðåæèññåðà Àëåêñàíäðà ÒÀÐÀÍÀ, è ìàñòåðñòâî îïåðàòîðà è ìîíòàæåðà Èëüè ÔÅÄÎÐÎÂÀ, ó êîòîðîãî íà ñ÷åòó íåñêîëüêî óäà÷íûõ êëèïîâ è âîò ýòîò åãî ïåðâûé ôèëüì, óñïåõ ïîìîùíèêà ðåæèññåðà Þðèÿ ÁÅËÎÊÎÍß, ðàáîòàþùåãî â ñôåðå àâòîòðàíñïîðòà, à òàêæå èñïîëíèòåëüíîãî äèðåêòîðà ôèëüìà Äåíèñà ÁÀÍÄÓÐÀ — ìîðÿêà ïî ïðîôåññèè. Êñòàòè, Äåíèñ è Þðèé íàïèñàëè ïðåêðàñíûå, ïðîíèêíîâåííûå ñòèõè, êîòîðûå î÷åíü îðãàíè÷íî «ëåã-

ëè» â ñþæåò ôèëüìà. È ìóçûêó î÷åíü õîðîøóþ ñî÷èíèë ê íåìó «ñàìîó÷êà» Àðêàäèé ÊÓÕÀÐÅÍÊÎ. Êîãäà ïîãàñ ýêðàí, ó î÷åíü ìíîãèõ çðèòåëåé âîçíèêëî æåëàíèå ïîáëàãîäàðèòü ðåáÿò çà èõ ïðåêðàñíóþ ðàáîòó, ïîäåëèòüñÿ ëè÷íûìè âîñïîìèíàíèÿìè î ïðîæèòîì âîåííîì ëèõîëåòèè, î æèçíè â îêêóïèðîâàííîé Îäåññå. Îíè áûëè âûñëóøàíû ñ ïîíèìàíèåì è áëàãîäàðíîñòüþ. Ïîòîì òâîð÷åñêàÿ ãðóïïà «Åùå äóáëèê!» îðãàíèçîâàëà äëÿ ñâîèõ ïåðâûõ çðèòåëåé íåáîëüøîé êîíöåðò è îäèí òðîãàòåëüíûé ñþðïðèç. Âñåì èì âðó÷èëè ïî êðàñíîé ãâîçäèêå è… øîêîëàäêå. («Íàâåðíîå, â äåòñòâå âàì î÷åíü õîòåëîñü òàêîãî ëàêîìñòâà. Âñïîìíèòå è îá ýòîì, ïðèíèìàÿ íàøå óãîùåíèå», — ãîâîðèëè ìîëîäûå). Çàë áûë òðîíóò…

ñòâàõ. Çàòåì îí ïåðåìåñòèëñÿ â Àôãàíèñòàí, ãäå èçäàâàë ôàëüøèâóþ ãàçåòó «Êðàñíàÿ çâåçäà», â êîòîðîé ïðèçûâàë ñîëäàò íå âîåâàòü ñ òàëèáàìè è ñäàâàòüñÿ â ïëåí. Òàì æå, â Àôãàíèñòàíå, «Øóñòèê» èçäàâàë ôàëüøèâóþ ãàçåòó «Ïðàâäà», â êîòîðîé îñóæäàëàñü

àãðåññèÿ ÑÑÑÐ ïðîòèâ ýòîé ñòðàíû. Ïðîÿâèë ñêëîííîñòü ê ôàëüøèâêàì Ñàâèê è â äíè Îëèìïèéñêèõ èãð â Ìîñêâå. Çäåñü òîæå èçäàâàëàñü ãàçåòà «Ïðàâäà», ïðèçûâàþùàÿ ñîâåòñêèõ ñïîðòñìåíîâ íå ó÷àñòâîâàòü â ñîñòÿçàíèÿõ â çíàê ïðîòåñòà ïðîòèâ ââîäà

ñîâåòñêèõ âîéñê â Àôãàíèñòàí. Îá ýòîì Øóñòåð ïîâåäàë ñàì â îäíîì èç èíòåðâüþ. Çà ýòî äåÿíèå îí áûë âûñëàí èç Ðîññèè è ïåðåáðàëñÿ â Óêðàèíó, ãäå åãî áëàãîñêëîííî ïðèíÿëè íà ñëóæáó. Òîëüêî âîò êîìó — óêðàèíñêîìó íàðîäó èëè îãîëòåëûì íàöèîíàëèñòàì?

Точка зрения

îíàëèñòû: Òÿãíèáîê, Êîð÷èíñêèé, Çàÿö, Øêèëü, ßâîðèâñêèé è äðóãèå ïîêëîííèêè ÓÏÀ è ÓÍÑÎ. Ñîëèäàðíû ñ íàöèîíàëèñòàìè â îõàèâàíèè ðóêîâîäñòâà Ðîññèè è âûñòóïàþùèå Ïîäñòðåêàòåëüñòâî, íà ïåðåäà÷àõ âðàæäåáíûå ê ïîáóæäåíèå ê äèñêðèìèÏóòèíó è Ìåäâåäåâó íåêîíàöèè â Óêðàèíå îáùåòîðûå ðîññèÿíå — áûâøèé ñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, ïðåìüåð-ìèíèñòð Êàñüÿíîâ, ïàðòèé ëåâîãî òîëêà, ñîâåòíèê Þùåíêî Íåìöîâ, èçâåñòíûõ ëè÷íîñòåé, èíòðèãàíêà Õàêàìàäà, ëèèñêàæåíèå äîñòîâåðíîñòè äåðû ïðàâûõ ïàðòèé è äðóïðîèñõîäÿùèõ ñîáûòèé, ãèå íåäîáðîæåëàòåëè. Îíè íåïðèêðûòàÿ íåïðèÿçíü ê êðèòèêóþò ñòðàíó, â êîòîÐîññèè — ñóòü ïåðåäà÷ ðîé æèâóò, — Ðîññèþ è âîñÑàâèêà Øóñòåðà «Ñâîáîäà õâàëÿþò «ïîäëèííóþ» äåñëîâà».  èõ îñíîâå ìîêðàòèþ â Óêðàèíå, óñèïîëèòè÷åñêèå ïðîâîêàëèâàÿ òåì ñàìûì ïîçèöèè öèè, óñèëèâàþùèå ïðîòè- Òÿãíèáîêà è åìó ïîäîáíûõ. âîðå÷èÿ ìåæäó ãðàæäàíàÊ îõàèâàíèþ ñåâåðíîãî ìè çàïàäà è âîñòîêà ñîñåäà Øóñòåð ïðèîáùèë Óêðàèíû. ðîññèéñêîãî ðåïåðà Òèìóðà, àâòîðà êëèïà: «Íàì ãîâîÑ ýòîé öåëüþ íà òåëå- ðÿò, ãäå ñâîáîäíàÿ ïðåññà», ïåðåäà÷è ñïåöèàëüíî ïðè- êîòîðûé êðèòèêóåò ÑÌÈ ãëàøàþòñÿ ìàõðîâûå íàöè- Ðîññèè, îáâèíÿÿ èõ â íå-

Âèêòîð ØÅÂ×ÅÍÊÎ, ïîëêîâíèê â îòñòàâêå, ðåäàêòîð æóðíàëà «Âåñòíèê Ìåæäóíàðîäíîãî ñîþçà ãîðîäîâ-ãåðîåâ»

ïðàâäèâîñòè è íåãàòèâíîì îòíîøåíèè ê Óêðàèíå. Ïî îñîáîé àìåðèêàíñêîé òåõíîëîãèè Øóñòåð çàäàåò àóäèòîðèè òàêèå âîïðîñû, îòâåòû íà êîòîðûå óæå èçâåñòíû. Íàïðèìåð: «Âàì íðàâèòñÿ ïîëèòèêà Ðîññèè ïî îòíîøåíèþ ê Óêðàèíå? Äà èëè íåò?». Åñòåñòâåííî, áîëüøèíñòâî ïðèñóòñòâóþùèõ â çàëå îòâå÷àåò îòðèöàòåëüíî. «Â ãàçîâîì êîíôëèêòå âèíîâàòà Ðîññèÿ èëè Óêðàèíà?» è äðóãèå êàçóèñòè÷åñêèå âîïðîñû. Ïðîâîêàöèîííûé õàðàêòåð íîñÿò âîïðîñû ïî áþäæåòó, ñîçäàíèþ êîàëèöèè, ïî äðóãèì îñòðûì ïðîáëåìàì. Âîîáùå-òî, òàêîé ñòèëü â æóðíàëèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè, íåçàìàñêèðîâàííîãî è õîðîøî îïëà÷èâàåìîãî ðóñîôîáà, Øóñòåð ïðèîáðåë åùå âî âðåìÿ ðàáîòû íà ðàäèî «Ñâîáîäà», â àìåðèêàíñêèõ èçäàòåëü-

Фото Internet

Провокационная ´Свобода словаªÖ


«ÑËÎÂλ ¹ 24 (840)

ÌÎÇÀÈÊÀ

26.06.2009

15

Спорт 12-é ðàç çà èñòîðèþ ñàìîé ðåçóëüòàòèâíîé êîìàíäîé ÷åìïèîíàòà ñòàëî «Äèíàìî». Ïðè ýòîì êèåâëÿíå ïîêàçàëè ëó÷øèé äëÿ ñåáÿ ðåçóëüòàò çà ïîñëåäíèå 9 ëåò. Äèíàìîâöû, íå ñóìåâøèå ïîðàçèòü âîðîòà ñîïåðíèêîâ òîëüêî â îäíîì ìàò÷å èç 30 (0:1 ñ «Øàõòåðîì» â ãîñòÿõ), îêàçàëèñü åäèíñòâåííûìè, êîìó óäàëîñü çàáèòü â ñðåäíåì áîëåå äâóõ ìÿ÷åé çà èãðó. Îòëè÷èëèñü â ðÿäàõ «Äèíàìî» 17 èãðîêîâ: Àëèåâ, Áàíãóðà — 13 ãîëîâ; Ìèëåâñêèé — 10; Ãèîàíå — 9; Íèíêîâè÷ — 5; Êðàâåö — 4; Ãèëüåðìå — 3; Âóêîåâè÷, Ìèõàëèê, Íåñìà÷íûé — 2; Äèàêàòå, Ð. Çîçóëÿ, Åðåìåíêî, Êàääóðè, Êîððåà, Ñ. Êðàâ÷åíêî, ×åðíàò — 1. Îäèí ìÿ÷ â ñâîè âîðîòà ïðîâåë Ñîêîëåíêî èç «Õàðüêîâà». Áûâøèé ôóòáîëèñò «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» ñýð Áîááè ×àðëüòîí íàçâàë «âóëüãàðíîé» öåíó, çà êîòîðóþ åãî êëóá ïðîäàë â ìàäðèäñêèé «Ðåàë» Êðèøòèàíó Ðîíàëäó. «ÌÞ» ñîãëàñèëñÿ ïðîäàòü ïîðòóãàëüöà çà 80 ìèëëèîíîâ ôóíòîâ ñòåðëèíãîâ (îêîëî 94 ìèëëèîíîâ åâðî). Ïî ñëîâàì áûâøåãî èãðîêà «Ìàí÷åñòåðà» è ñáîðíîé Àíãëèè, ãîâîðèòü î òîì, ïðàâèëüíûì ëè áûëî ðåøåíèå ïðîäàòü Êðèøòèàíó Ðîíàëäó, ïîêà ðàíî. ×àðëüòîí ñ÷èòàåò, ÷òî îòâåò íà ýòîò âîïðîñ áóäåò ïîëó÷åí â íà÷àëå ñëåäóþùåãî ñåçîíà, êîãäà «ÌÞ» íà÷íåò èãðàòü áåç ïîðòóãàëüöà.  Êèåâå ïî èíèöèàòèâå ãëàâíîãî òðåíåðà ñáîðíîé Óêðàèíû ïî ôóò-

áîëó Àëåêñåÿ Ìèõàéëè÷åíêî ïðîøëà íåôîðìàëüíàÿ âñòðå÷à æóðíàëèñòîâ âåäóùèõ ÑÌÈ Óêðàèíû ñ òðåíåðàìè ñáîðíîé Óêðàèíû. Òðåíåðñêèé øòàá ïðåäñòàâëÿëè Àëåêñåé Ìèõàéëè÷åíêî è Âàäèì Åâòóøåíêî. Ýòî áûëà íå ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ, õîòÿ íåêîòîðûå òåëåêàíàëû âåëè ñúåìêó, à æóðíàëèñòû çàïèñûâàëè ïåðâóþ ÷àñòü áåñåäû íà äèêòîôîíû. Ýòî áûëà âñòðå÷à, êîòîðàÿ ïîìîãëà ðàññòàâèòü ìíîãèå òî÷êè íàä i îáåèì ñòîðîíàì. Ìèõàéëè÷åíêî ñåðüåçíî èçìåíèëñÿ çà ýòîò ãîä. Åñëè ïåðåä ñòàðòîì îòáîðî÷íîãî öèêëà ãëàâíûé òðåíåð íàøåé êîìàíäû íà âîïðîñ î òîì, ñ êàêîãî ìåñòà íàøà ñáîðíàÿ âûéäåò íà ×Ì2010, çàìÿëñÿ è íå ñìîã âíÿòíî îòâåòèòü, òî ñåé÷àñ Àëåêñåé Ìèõàéëè÷åíêî âåë ñåáÿ î÷åíü óâåðåííî, ýòî ÷óâñòâîâàëîñü â êàæäîì åãî ñëîâå, â êàæäîì äâèæåíèè. Ãåíäèðåêòîð «Øàõòåðà» ïðîêîììåíòèðîâàë âîçìîæíûé îáìåí ñ «Ìåòàëëèñòîì» — èõ ôîðâàðäà Æàæè Êîýëüî íà ãîðíÿêà Åâãåíèÿ Ñåëåçíåâà. «Êîýëüî íàñ íå ñîâñåì óñòðàèâàåò», — ñêàçàë Ïàëêèí. Íà óòî÷íÿþùèé âîïðîñ, èç-çà òðàâìèðîâàííîãî ëè êîëåíà, ãåíäèðåêòîð îòâåòèë: «Òàì áûëî ìíîãî âîïðîñîâ, íå òîëüêî ìåäèöèíñêèõ. Ïîêà Êîýëüî â Äîíåöêå ìîæíî íå æäàòü. ×òî êàñàåòñÿ Ñåëåçíåâà, òî îí — âñå åùå èãðîê «Øàõòåðà». Íàïàäàþùèé «Ðóáèíà» Ñåðãåé Ðåáðîâ ïðèçíàëñÿ, ÷òî ãîòîâ ïîêè-

íóòü êàçàíñêèé êëóá ïî ñåìåéíûì ïðè÷èíàì, íî îòâåðã âîçìîæíîñòü ïåðåõîäà â «Õèìêè». «Ðàä, ÷òî åñòü òàêîé èíòåðåñ. Íî â «Õèìêàõ» ÿ òî÷íî íå îêàæóñü. Ìîÿ ñåìüÿ â Êèåâå. ß õî÷ó áûòü áëèæå ê æåíå, ñûíó. Íî, ïîâòîðþ, ýòî áûëî íà óðîâíå ðàçãîâîðîâ. Íèêòî ïîêà íèêàêèõ äåéñòâèé íå ïðåäïðèíèìàë. Íî åñëè â ïðîøëîì ñåçîíå ÿ ÷óâñòâîâàë, ÷òî íóæåí «Ðóáèíó»...  ïåðâóþ î÷åðåäü ìíå òÿæåëî òàì îäíîìó. Êîãäà ÿ èãðàë, ïîìîãàë êîìàíäå, ÿ ÷óâñòâîâàë, ÷òî ìîãó ýòî ïåðåòåðïåòü. Ñåé÷àñ ñèäåòü íà çàìåíå òîëüêî èç-çà çàðïëàòû ó ìåíÿ æåëàíèÿ íåò». Ôóòáîëüíûé àðáèòð Õàëèëü Èáðàãèì Äèíêäàã îñïîðèë â ñóäå ñâîå óâîëüíåíèå èç Ôåäåðàöèè ôóòáîëà Òóðöèè (TFF).  ìàå 2009 ãîäà 33ëåòíèé ðåôåðè ïóáëè÷íî ïðèçíàëñÿ â íåòðàäèöèîííîé ñåêñóàëüíîé îðèåíòàöèè. Ïîñëå ýòîãî TFF ëèøèëà àðáèòðà ñóäåéñêîé ëèöåíçèè. Ðåôåðè âûðàçèë ãîòîâíîñòü ïîäàòü æàëîáó â Åâðîïåéñêèé ñóä ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà. Ïî ñëîâàì Äèíêäàãà, ñ òåõ ïîð, êàê îí îáúÿâèë î ñâîåé ãîìîñåêñóàëüíîñòè, åãî æèçíü «ïðåâðàòèëàñü â àä». Àðáèòð áûë âûíóæäåí ïîêèíóòü ñâîé äîì â Òðàáçîíå è ïåðååõàòü â Ñòàìáóë. Ðåôåðè îòìåòèë, ÷òî åãî ïî-ïðåæíåìó ïîääåðæèâàåò ñåìüÿ, â òîì ÷èñëå áðàò-èìàì.

Астрологический прогноз на 29 июня ó 5 июля ОВЕН (21.0320.04). Благодаря хорошему расположению духа, намеченное будет получаться с первого раза. Удача не пройдет мимо вашей профессиональной де* ятельности и личной жизни. Уделите достаточно вре* мени и внимания детям. ТЕЛЕЦ (21.0421.05). Доверьтесь голосу своей интуиции — и она вас не подведет. Если в планах вы не будете игно* рировать интересы деловых партнеров, это благопри* ятно отразится на вашем авторитете. В выходные зай* митесь повседневными делами. БЛИЗНЕЦЫ (22.0521.06). Жизнь будет проверять вас на вы* держку и самостоятельность. Прислушайтесь к своей интуиции. Проявите инициативу на работе, и она будет вознаграждена. Не забывайте о семейных проблемах: если их не решить сейчас, они перерастут из незначи* тельных в существенные. РАК (22.0623.07). Вы легко преодолеете возникающие то и дело препятствия. Неуемную энергию лучше использо* вать в мирных целях, тогда вы не будете понапрасну растрачивать свою силу. В выходные с легкостью спра* витесь с большим количеством накопившихся дел, если уговорите себя действовать. ЛЕВ (24.0723.08). Лучше снизить темп работы. Не зло* употребляйте своим влиянием — и перед вами от* кроются новые возможности. В случае необходимос* ти обратитесь за помощью к друзьям, они поймут вас и поддержат. Не забудьте заглянуть в выходные в магазины для необходимых приобретений. ДЕВА (24.0823.09). Наступает благоприятный период во многих областях. Вас ждет успех, который позволит вам всю неделю прожить с легким сердцем. В выходные сто* ит немного отдышаться от суеты — например, устроить себе маленькое путешествие или прогулку. ВЕСЫ (24.0923.10). Настало время подведения итогов и завершения некоторых долгосрочных дел. Постарай* тесь решать все разногласия, по возможности, мир* ным путем. Избегайте серьезных конфликтов: вы мо* жете обрести тайных врагов, кроме того, возможен урон вашему авторитету. СКОРПИОН (24.1022.11). Будьте мобильнее — пригодится. Крайне важно постоянно быть на связи. Друзья охотно помогут вам: можете рассчитывать на их совет, время и даже отчасти — на финансы. От вашей инициативно* сти особенно многое будет зависеть в выходные. СТРЕЛЕЦ (23.1121.12). Только доверившись интуиции, вы сможете разобраться с запутанными ситуациями и при* нять единственно верное решение. Семья и друзья вряд ли оценят по достоинству ваши недавние достижения, но вот их благоприятный эффект ощутят все вокруг. В выходные надо быть внимательнее, велик риск стать жертвой махинации. КОЗЕРОГ (22.1220.01). Наиболее благоприятен будет фило* софский подход. Не торопите события. Вам лучше про* явить осторожность: неуемный темперамент и вспыль* чивость могут привести к серьезным ссорам с теми, кто важен для вас. Вам будет нелегко — возможно, придет* ся позаботиться о защите своей репутации. ВОДОЛЕЙ (21.0119.02). Не перенапрягайтесь и не «заводи* те» напрасно окружающих. Отдохните и восстановите силы, если есть такая возможность. Вы сможете добить* ся благосклонности судьбы, но в ответ от вас потребует* ся немало — набраться необходимой решительности для серьезного шага. РЫБЫ (20.0220.03). Вам стоит показать окружающим, на что вы способны. Придется отстаивать свои интересы и интересы своих друзей, родственников или деловых партнеров. Направьте свои усилия на выполнение слу* жебных обязанностей, но если что*то не будет полу* чаться, переключитесь на другой вид деятельности.

Ïîäãîòîâèë Âÿ÷åñëàâ ÒÅÍßÊÎÂ

Кроссворд

По горизонтали: 3. Международное политическое соглашение. 5. Культовая живопись. 10. Поводырь до Киева. 15. Медаль за третье место. 18. Церковная служба после за* утрени. 19. Сказочный работник попа. 20. Лиственное дерево с шиш* ками. 21. Контора на современный лад. 22. Курительный пиджак. 26. Мера лиха. 27. Новый Свет. 28. Мокрый знак зодиака. 29. Символ качества. 31. Филькина писанина. 32. Крестная. 34. Способ переработки нефти. 36. Автобус, троллейбус, такси. 37. «Рыба»*спасатель. 41. Сигареты Деточкина. 43. Транспортировка леса по реке. 44. Пауза в боксе. 45. Великан на стройке. 47. Начинка портсигара. 48. Отправление в путь. 51. Предок авторучки. 52. Учебник. 53. ЧП на бирже. 54. Фундамент обелиска. 56. Котлетки с рисом в соусе. 58. Фомка для гвоздей. 62. Наследник предка. 66. Участница регаты. 69. Уборочная машина. 71. Сольная партия в опере. 73. Шиворот навыворот. 74. Древнегреческий красавец. 75. Заколдованная геометри* ческая форма. 77. Лекарство для души. 81. Знойный сезон. 82. Громкоговоритель. 83. Язык Израиля. 84. Рулеточный загребатель. 85. Болотистая местность. 86. Стоимость товара. 87. Гормон экстремала. 88. Рогатые жители фермы.

4. Футляр для револьвера. 6. Бульон для окрошки. 7. Купол земли. 8. «Заключение» спорщиков. 9. Лингвистическая молекула. 11. «Фара» кошачьего глаза. 12. Алкогольный микс. 13. Кладовая в банке. 14. Писака инкогнито. 16. Нюня*вакса. 17. Поблажка на заморский лад. 23. Добыча филателиста. 24. Кобылий кефир. 25. Вес без упаковки. 29. Промышленное предпри* ятие. 30. Сушеный абрикос. 32. Имя животного. 33. Лассо по*русски. 35. Болотное парообразование. 38. Будущий генерал. 39. Автомагистраль. 40. Осколок прошлого. 42. Охотничья винтовка. 46. Бриллиант стекольщика. 1. Парадная бутылка в рестора* 49. Гордость нумизмата. 50. Новое платье. не. 2. Пряность для булок и водки. 51. Лом для пробивания проруби. 3. Верующий путешественник. 55. Липовая дорожка.

По вертикали:

57. Жезл бога морей. 59. Пушной промысел. 60. Вторая попытка съемки. 61. Молочная страда. 63. Возражающее лицо. 64. Жертва Calgona. 65. Армейский отчет. 67. Врач со скальпелем. 68. Гнездо пули.

70. Парео. 72. Правда в вине. 76. Алебастр травматолога. 77. Не зная его, не суйся в воду. 78. Кровать Прокруста. 79. Белое время года. 80. Юбка средней длины. 8 1 . Корзинка бильярдного стола.

Ответы на кроссворд, опубликованный в №23 (839) ПО ГГОРИЗОНТ ОРИЗОНТ АЛИ: 3. Борт. 5. Складчина. 10. Утро. 15. Точило. ОРИЗОНТАЛИ: 18. Гарпун. 19. Ведро. 20. Навар. 21. Эфес. 22. Пустыня. 26. Филе. 27. Анархия. 28. Подарок. 29. Урок. 31. Шаланда. 32. Парк. 34. Карабин. 36. Диафрагма. 37. Экватор 41. Крик. 43. Добро. 44. Удаль. 45. Блин. 47. Бюджет. 48. Апогей. 51. Смог. 52. Ангел. 53. Огонь. 54. Рука. 56. Госбанк. 58. Транспорт. 62. Квар* тал. 66. Роса. 69. Аметист. 71. Атом. 73. Пилотка. 74. Стартер. 75. Гурд. 77. Изнанка. 81. Туча. 82. Мороз. 83. Роман. 84. Тен* нис. 85. Измена. 86. Тире. 87. Балалайка. 88. Заря. ПО ВЕР ТИК АЛИ: 1. Фосфор. 2. Гипс. 3. Больница. 4. Реверс. 6. ВЕРТИК ТИКАЛИ: Клоп. 7. Атос. 8. Часы. 9. Нюня. 11. Тарзан. 12. Оговорка. 13. Граф. 14. Дублер. 16. Ядрица. 17. Европа. 23. Удача. 24. Театр. 25. Недуг. 29. Умник. 30. Кладка. 32. Пломба. 33. Кочан. 35. Блон* динка. 38. Велогонка. 39. Костыль. 40. Рубанок. 42. Разум. 46. Игрек. 49. Угроза. 50. Армада. 51. Сахар. 55. Абрам. 57. Букинист. 59. Алмаз. 60. Сотка. 61. Отсек. 63. Рецензия. 64. Рекорд. 65. Татами. 67. Огурец. 68. Кошмар. 70. Аренда. 72. Овчина. 76. Дыня. 77. Изба. 78. Ноша. 79. Нота. 80. Арык. 81. Темп.

Îáùåñòâåííîïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà

Ðåäàêòîð Ñåðãåé ÌÈËÎØÅÂÈ× Çàì. ðåäàêòîðà Åëèçàâåòà Ðàäèøåâñêàÿ Çàì. ðåä. ïî êîììåð÷. âîïðîñàì Ãàëèíà Áàáèíñêàÿ Ëèò. ðåäàêòîð Ëþäìèëà Êèðèëåíêî

Îáîçðåâàòåëè Àëåêñàíäð Ñîëäàòñêèé Âèêòîð Âåïðèê Òàìèëà ×åðíåöêàÿ Ìàðèÿ Êîòîâà Ôèëèïï Ôîìèí

Äèçàéí Îëüãà Ëîçîâàöêàÿ

Ôîòîêîððåñïîíäåíò Âÿ÷åñëàâ Òåíÿêîâ

Êîððåêòóðà Íàòàëüÿ Èãíàòåíêî

Êîìïüþòåðíûé íàáîð Åâãåíèÿ Êóðåííàÿ

Èíæåíåð-ñèñòåìîòåõíèê Âëàäèñëàâ ×åëîìáèòüêî

Áóõãàëòåðèÿ Ìèëåíà Íåæóðáåäà

☺☺☺ В кабинет директора банка входит уборщица. — Дайте мне ключ от хранилища, — говорит она. — Вы с ума сошли! Только я и мой заместитель имеем право открывать эту дверь. — Жаль, мне уже надоело каждое утро ковырять заколкой, что* бы открыть дверь и навести там порядок.

☺☺☺ В конторе допущена грубая ошибка, имевшая ужасные последствия. Разъя* ренный начальник вбегает в комнату и хватает подчиненного за грудки: — Кто*то из нас двоих идиот: вы или я! Подчиненный (спокойно): — Шеф, разве вы с вашим опытом и предусмотрительностью могли бы принять на службу идиота?

Îôèñ-ìåíåäæåð Íèíà Áóäíèê Ó÷ðåäèòåëü ÎÎÎ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ñëîâî» — Ìåæäóíàðîäíûé ãóìàíèòàðíûé óíèâåðñèòåò

åæåíåäåëüíèê Åæåíåäåëüíèê çàðåãèñòðèðîâàí â Ìèíèñòåðñòâå èíôîðìàöèè Óêðàèíû Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 2891 ñåðèÿ ÊÂ îò 27.08.97 ã.

Íîìåð ïîäïèñàí ê ïå÷àòè 24 èþíÿ â 18.00 Ïîäïèñíîé èíäåêñ 40 200. Ðåàëüíûé òèðàæ îäíîãî íîìåðà 11 249 Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 65009, ã. Îäåññà, óë. Òîïîëåâàÿ, 10. Àäðåñ äëÿ ïèñåì: 65009, ã. Îäåññà, óë. Òîïîëåâàÿ, 10. e-mail: word@te.net.ua slovo-marketing@rambler.ru (îòä. ðåêëàìû) Àäðåñ ýëåêòðîííîé âåðñèè ãàçåòû: www.slovo.odessa.ua Òåëåôîíû: 746-66-41, 746-65-39 (ïðèåìíàÿ), 746-66-18 (îòäåë ðåêëàìû). Ãàçåòà ñâåðñòàíà â êîìïüþòåðíîì îòäåëå ãàçåòû «Ñëîâî» Öâåòîäåëåíèå è ïå÷àòü — èçäàòåëüñòâî «×åðíîìîðüå», ã. Îäåññà, ïë. Íåçàâèñèìîñòè, 1 Çàêàç ¹ 2270

Ðåäàêöèÿ íå âñòóïàåò â ïåðåïèñêó ñ ÷èòàòåëÿìè, ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. Çíàêè , , , «Ñèòóàöèÿ», «Ðûíîê», «Îñîáîå ìíåíèå», «Òðèáóíà» — îáîçíà÷àþò ðóáðèêó «Íà ïðàâàõ ðåêëàìû». Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ èç èçäàíèÿ ññûëêà îáÿçàòåëüíà. Âñå àâòîðñêèå ïðàâà èçäàíèÿ çàùèùåíû, è èõ íàðóøåíèå âëå÷åò çà ñîáîé îòâåòñòâåííîñòü. Íà÷èñëåíèå è âûïëàòà àâòîðñêèõ âîçíàãðàæäåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ðåøåíèþ ðåäàêöèîííîé êîëëåãèè. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ âîçíàãðàæäåíèÿ íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü ïàñïîðò, ñïðàâêó îá èäåíòèôèêàöèîííîì êîäå è íàëîãîâûé àäðåñ. Òî÷êà çðåíèÿ àâòîðîâ ìàòåðèàëîâ ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè.


«ÑËÎÂλ

Болгария в Одессе... 16

 Â Öåíòðå áîëãàðñêîé êóëüòóðû ïðîøëî ïðàçäíîâàíèå ãîäîâùèíû îñíîâàíèÿ ôîëüêëîðíîãî êîëëåêòèâà «Ðàïñîäèÿ». Â ïðîãðàììå: âûñòàâêà «Èñ-

¹ 24 (840)

26.06.2009

Фото Вячеслава ТЕНЯКОВА

Âÿ÷åñëàâ ÒÅÍßÊΠ«Ñëîâî»

Ìãíîâåíèÿ èç æèçíè ãîðîäà

òîðèÿ ÷åøñêîãî ôîëüêëîðà», âûñòóïëåíèå õóäîæåñòâåííûõ êîëëåêòèâîâ. Ãîñòè — ïðåäñòàâèòåëè Ïîñîëüñòâà ×åøñêîé Ðåñïóáëèêè â Óêðàèíå. Âî Âñåóêðàèíñêîì öåíòðå áîëãàðñêîé êóëüòóðû îòêðûëàñü âûñòàâêà áîëãàðñêîé õóäîæíèöû Äîíêè Ìèíêîâñêîé. Îíà ðîäîì èç áîëãàðñêîãî ñåëà Îãîðîäíîå. Çàêîí÷èëà Îäåññêîå õóäîæåñòâåííîå ó÷èëèùå èì. Ãðåêîâà. Æèâåò è òâîðèò â ðîäíîì ñåëå. Åå êàðòèíû íåñóò â ñåáå óäèâèòåëüíî ñèëüíóþ ýíåðãåòèêó. Ñîçäàíû èç ðàçíûõ ìàòåðèàëîâ — ýòî òêàíè, âûòêàííûå åùå ðóêàìè áàáóøåê è ìàì, ðó÷íûå êðóæåâà, øåðñòü, âèíîãðàäíûå âåòêè, äåðåâî è äðóãèå ïðèðîäíûå ìàòåðèàëû.

Руководство одесских гостиниц решило не поднимать цены на свои услуги с начала курортного сезона текущего года. Несмотря на то, что цены на продукты и услуги повыси* лись по сравнению с прошлым годом, гостиницы города начнут сезон по старым ценам, а далее будут ориентиро* ваться на изменения состояния рынка.

Одесский футбольный клуб «Черноморец» потратил уже 20 млн из запланированных 82 млн 600 тыс. на строи* тельство одноименного стадиона в парке им. Шевченко. Все рабо ты клуб ве де че работы веде детт за свой ссче четт, и пок покаа финансирова* ние идет бесперебойно.

В 2009 году цены на дома в черте Одессы снизились на 20—25%. Есть спрос на дома в пригороде стоимостью до 30—40 тысяч долларов. Но покупатели выдвигают жест* кие условия: дом должен быть газифицирован, в доме дол* жна быть во да, све зе л и ванна. вода, светт, сану санузе зел

Вот такими методами борются жители улицы Сергея Вар* ламова за возвращение ей старого названия – Пионерс* кая. Все таблички с фамилией Варламова на домах нео* днократно уродовались и разбивались. На некоторых до* мах на всякий случай вешали по две таблички, но через некоторое время не оставалось ни одной.

Исполнительный комитет Одесского городского совета при* нял решение о передаче в собственность территориальной гро* мады Одессы воссозданного памятника «Основателям Одес* сы» в Приморском районе города. Скульптуры фаворитов императрицы остаются на балансе музея, а все остальные структурные элементы памятника переходят на баланс струк* турных подразделений горсовета. Это, в частности, гранитный пьедестал, ступени, элементы декора, сама статуя.

Подготовил Вячеслав ТЕНЯКОВ ´Словоª

http://slovo.odessa.ua/namber/24_09  

Свежий номер газеты "Слово"